Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Anzeige

Ähnlich wie Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3 (18)

Weitere von Nina Eskola-Salin (20)

Anzeige

Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3

 1. 1. Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Levillä Nina Eskola TopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattori TtM, projektipäällikkö Pirkanmaan ammattiopisto Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere Puh. 050 5761553 nina.eskola@pirko.fi http://toplaaja.purot.net/ http://toplaaja.wikispaces.com/
 2. 2. Mitä sitten kun työssäoppimisen määrää laajennetaan? Määrä/ Aika Ohjaus/ Ympäristöt Sisällöt Tuki Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.purot.net/
 3. 3. … pitää laajeta myös ohjaus, tuki, ympäristöt ja sisällöt Määrä/ Ohjaus/ Sisällöt Ympäristöt Aika Tuki Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 4. 4. Tuloksena malleja työssäoppimisen laajentamisesta Koko ryhmille Yksittäisille opiskelijoille Koko ryhmällä yhtä paljon työssäoppimista Opiskelijan tarpeista ja lähtökohdista Koko ryhmällä työssäoppimista 1–52 viikkoa suunniteltu yksilöllinen työvaltainen polku: enemmän kuin tutkinnon perusteissa  Nopeutetut polut määritelty minimimäärä on  Hitaampaan tahtiin etenevät Työssäoppiminen sijoittuu yleisimmin koko  Erityisesti tuetut polut opiskeluajalle:  Aiemmin keskeyttäneet opiskelijat eli palaajat  Yleensä orientoivia jaksoja 1. lukuvuonna  Yritysyhteistyöhön perustuvat polut  Pitkät työssäoppimisjaksot painottuvat 2. ja 3. lukuvuodelle  Kahden tutkinnon suorittajat Useissa kokeiluissa valinnaiset tutkinnonosat  Oppisopimuksella tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevat toteutetaan koko ryhmällä työssäoppien  Muut yksilölliset opintopolut, eli Keskeisimmät ryhmäkohtaiset mallit ovat: normaaliin tahtiin, mutta yksilöllisen  Pidemmät ja laajemmat perinteiset työssäoppimissuunnitelman mukaan työssäoppimisjaksot etenevät  Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja Coach/ tutor / mentor –mallit oppijan oppilaitoksessa tapahtuvan oppimisen säännöllinen vuorottelu tukena
 5. 5. Sekä paljon muuta
 6. 6. Laajennetun työssäoppimisen etuja  Aidot asiakkaat, välineet ja prosessit  Teorian ja käytännöntaitojen oppimisen integroituminen  Opiskelijat kokevat oppivansa hyvin työpaikoilla  Tekemällä oppiminen sopii toisille parhaiten  Lisää opiskelijan valinnan mahdollisuutta  Yksilöllisemmät HOPSit, joustavammat opintopolut  Ehkäisee osaltaan opintojen keskeyttämistä  Mahdollisuus aiemmin keskeytyneiden opintojen loppuun suorittamiseen  Mahdollisuus nopeampaan valmistumiseen  Opiskelija aikaisemmassa vaiheessa työmarkkinoiden käyttöön (etenkin oppisopimukseen perustuvissa malleissa)  Edesauttaa opiskelijoiden parempaa työllistymistä Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.purot.net
 7. 7. Huomioita työssäoppimisen laajentamisesta eri toimijoiden näkökulmasta
 8. 8. Valtiohallinnon ja valtakunnallisen ohjauksen näkökulma  Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä ei kaikilta osin tue (laskentapäiviin perustuva rahoitus, nuorten oppisopimuskoulutus)  Tuloksellisuusrahoituksen mittarit ja niiden selkeys suhteessa joustaviin opintopolkuihin; esim. nopeasti valmistuvat, oppisopimukseen siirtyvät  Tutkinnon perusteet tuovat mahdollisuuksia, mutta asettavat osin haasteita  Ammatillisen koulutuksen käsitteistö kaipaa selkeyttämistä  Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen edelleen fokuksena
 9. 9. Koulutuksen järjestäjän näkökulma  Pedagoginen johtaminen  Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja yhteistyön laaja-alainen kehittäminen ja ennakointi  Työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen resursointi  Ohjausprosessien sekä eri toimijoiden roolien kuvaaminen ja dokumentointi  Rakenteet ja niiden joustavuus  Oppimisympäristöjen laaja-alainen kehittämien  Opettajien kannustaminen ja osaamisen kehittämisen mahdollistaminen  Yksilöllisten opintopolkujen kehittämisen mahdollistaminen
 10. 10. Opettajan työn näkökulma  Uusi opettajuus  Osaamisperusteisuus opettamisperusteisuuden sijaan - opettamisesta oppimisprosessin ohjaamiseen  Työelämäosaaminen ja työelämän tukeminen keskeinen osa työtä  Opettajakoulutus ja opettajien täydennyskoulutus  Palkkaus ja työehtokysymykset  Työnjako ja työjärjestelyt
 11. 11. Keskeisiä osa-alueita, jotka opettajien osaamisen kehittämisessä tulisi ottaa huomioon: Arviointiosaaminen (oppimisen arviointi/ osaamisen arviointi) Ohjausosaaminen Työelämäosaaminen Verkko- ja mobiiliohjaukseen liittyvä osaaminen Verkosto-osaaminen Opetusmenetelmäosaaminen
 12. 12. Työelämän näkökulma  Laaja-alainen näkemys työelämäyhteistyöhön → työnantaja, työntekijä, työpaikkaohjaaja  Työssäoppimispaikkojen laatu  Työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen  Tutkinnon perusteiden tunteminen, ohjaamisosaaminen sekä arviointiosaaminen  Oppilaitosyhteistyö ja aika siihen  Nuoren opiskelijan monimuotoinen ohjaaminen  Työpaikkaohjaajan tukeminen ja kannustaminen, jaksamisesta huolehtiminen
 13. 13. Opiskelijan näkökulma  Työelämävalmiudet  Motivaatio ja sitoutuminen  Työssäoppimisen ”yksinäisyys” ja intensiivisyys  Ammattitaitovaatimusten saavuttamisen varmistaminen, oppimisprosessin ja osaamisen dokumentointi  Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma → Yksilöllisen ohjauksen suunnittelu
 14. 14. Yhteydet muuhun ammatillisen koulutuksen ja yhteiskunnan kehitykseen
 15. 15. Miltä näyttää nuorten työllisyys Suomessa heinäkuussa 2012?  Alle 25-vuotiaitatyöttömänä 40 100 (7,1% >2011)  Alle 20-vuotiaita työttömiä 10 800  Yleisten työelämä valmiuksien puute suurin työllistymisen este
 16. 16. Entä yhteiskuntatakuu ja siihen liittyvä nuorisotakuu? Mitä siellä sanotaan?  Jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu- opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta  Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin
 17. 17. Miten tämä liittyy laajennettuun työssäoppimiseen?  Tulevaisuudessa tarve yksilöllisille ratkaisuille korostunee  Työelämävalmiudet ja työllistyminen keskiössä  Nuorten oppisopimus ja tuettu oppisopimus  Tavoitteena kehittää oppisopimusta nuorille, perusasteen päättäville soveltuvaksi koulutusmuodoksi  Osana koulutustakuuta toteutetaan oppisopimuskoulutuspilotti, jossa tuetaan sekä koulutuksen järjestäjää että työnantajaa lisäresurssein (LähdeTEM raportteja 8/2012)
 18. 18. Entä mitä nuori ajattelee työelämästä?  Nuoret ja työelämä - kaksi eri maailmaa? -tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 6320 nuorta, jotka olivat iältään 13–7- vuotiaita.
 19. 19.  Työtä tehdään asioiden saavuttamiseksi, eikä se saa hallita koko elämää.  Palkalla on merkitystä, mutta se ei ole työssä tärkeintä.  Koulun penkillä halutaan oppia työelämätaitoja ja ymmärtää, minkälaisia yhteyksiä oppiaineille on työelämään.  Nuoret kaipaavat lisää tietoa työstä opinto-ohjauksen ja työelämään tutustumisen muodossa.  Monen mielestä alan valinta tuntuu haastavalta ja etäiseltä. Useat nuoret toivovat pääsevänsä useammin esimerkiksi yritysvierailuille.  Väärät valinnat pelottavat: ”Onko valinnut oikean tien unelma- ammattiin, saako töitä vai jääkö työttömäksi, onko opiskellut tarpeeksi paljon ja hyvin, että pääsee unelma-ammattiin.”  Yrittäjyys on tuttua vain joka toiselle nuorelle.  Kansainvälisyys on merkityksellinen osa työtä vain pienelle osalle nuorista.  Tyttöjä kiinnostavat sosiaaliseksi mielletyt ammatit, poikien suosiossa on ICT.
 20. 20. Mitä puhutaan ammatillisten perustutkintojen perusteiden linjauksissa?  Työelämälähtöisten tutkintojen toteuttaminen  Työelämävastaavuuden vahvistaminen ja yrittäjyys  Tutkintojen suorittamismahdollisuuksien monipuolistaminen  Työelämän ja koulutuksen vuorottelu  Yksilölliset opintopolut  Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin  Erilaiset tutkintojen suorittamistavat
 21. 21. Uudet ohjeet työpaikkaohjaajakoulutukseen  Tavoitteena on, että yhä suurempi osa ammatillisesta koulutuksesta, ammattiosaamisen näytöistä ja näyttötutkinnoista järjestetään työpaikoilla.
 22. 22. Entä palautekysely kokeilussa mukana olleille? N = 674 369 opiskelijaa, 194 työpaikkaohjaajaa, 111 opettajaa
 23. 23. Työpaikalla ja keskusteluissa opitaan N =369 opiskelijaa Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.purot.net
 24. 24. Ollaanko valmiita työssäoppimisen laajentamiseen entisestään?  Tutkintoalojen välillä on eroja Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.purot.net
 25. 25. Työssäoppimista tutkintoalallani on
 26. 26. Laajennetun työssäoppimisen suunnittelun opettajakeskeisyys Mahdollisuus osallistua suunnitteluun Sote Työpaikkaohjaajista ja opiskelijoista vain vähän yli 20% Marata Työpaikkaohjaajista lähes 60% ja opiskelijoista lähes 70% Tekniikka Työpaikkaohjaajista ja opiskelijoista yli 50%
 27. 27. Kiitos ajastanne! Nina Eskola TopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattori TtM, projektipäällikkö Pirkanmaan ammattiopisto Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere Puh. 050 5761553 nina.eskola@pirko.fi http://toplaaja.purot.net/ http://toplaaja.wikispaces.com/

×