Anzeige

1 4

7. Oct 2021
1 4
1 4
1 4
1 4
Anzeige
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
Anzeige
1 4
Nächste SlideShare
кму від 23 листопада 2011 р. № 1392кму від 23 листопада 2011 р. № 1392
Wird geladen in ... 3
1 von 10
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Anzeige

1 4

  1. СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ Педагогічною радою В.о. директора КЗ «Погребищенський ЗЗСО КЗ» Погребищенський ЗЗСО І-ІІІст. №2 Погребищенської МР» І-ІІІст. №2 ПогребищенськоїМР» ___________ Г.Г.Олексюк Протокол № _1____ Протокол №1 від _31.08.2021 р. від _31.08.2021 р.__ Освітня програма комунального закладу »Погребищенський ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області» загальної середньої освіти І ступеня (1-4 класи) на 2021 - 2022 навчальний рік
  2. Освітня програма комунального закладу « Погребищенська ЗЗСО І-ІІІ ст.№2 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області» Загальні положення освітньої програми комунального закладу « Погребищенський ЗЗСО І-ІІІ ст. Погребищенської міської ради Вінницької області» Освітня програма загальноосвітньої школи І ступеня розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», наказу МОН від 21.03.2018 р. № 268 "Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти", наказу МОН №407 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня" від 20.04.2018 р. Освітня програма комунального закладу « Погребищенський ЗЗСО І-ІІІ ст.№2 Погребищенської міської ради Вінницького району Вінницької області» окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначенихДержавним стандартом початкової загальної освіти. Освітня програма визначає: загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів (таблиці 1,2); очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, перелік яких наведено в таблиці 3; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН); рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчальногонавантаження для учнів 1-4-х класів загальноосвітньої школи складає 3570 годин/навчальний рік: для 1-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладів загальної середньої освіти І ступеня. Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для загальноосвітньої школи незалежно від її підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації. Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальнихпланахреалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Мова корінного народу, національної меншини (мова і читання)", "Іноземна мова". Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі
  3. предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство". Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі". Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура". Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика". Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" або інтегрованим курсом "Мистецтво". Заклад загальної середньої освіти може обирати окремі курси музичного та образотворчого мистецтва або інтегрований курс "Мистецтво". У початковій школі здійснюється поділ класів на групи при вивченні інформатики в 2-4 класах, відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517). При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічн і норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин, 1 клас – 35 хвилин. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Варіативна складова навчальних планів використовується на: підсилення предметів інваріантної складової. У 1-их, 2-их класах виділяється по одній годині на вивчення української мови; у 3-4 – их - на індивідуальні та групові заняття. Тому, розподіл годин на вивчення української мови навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується закладу заступником директора з навчально- виховної роботи. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для української мови, на підсилення якоївикористано зазначені години; Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Відповідно до рішення педагогічної ради від 31.08.2021 року №1 навчальні досягнення учнів 1- 2-х класів оцінюються вербально. Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем. Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів. Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання,
  4. яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно- діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»). Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов. Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах. Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час. Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:  кадрове забезпечення освітньої діяльності( 8 учителів початкових класів , з них мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» -7( з них 3-звання «старший вчитель»), «спеціаліст І категорії» -1)  навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності : освітній процес у початковій школі сплановано відповідно до наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типовихосвітніх та навчальних програм для 1-2-х класів; постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (2-4 класи), наказу МОН України від 20.04. 2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (2-4 класи).  матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності: для забезпечення освітнього процесу використовується комп’ютерна техніка, різноманітні дидактичні матеріали ,наочні посібники , додаткова література;  якість проведення навчальних занять: використання елементів інноваційних технологій, ІКТ.  проведення моніторингу досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: оновлення методичної бази освітньої діяльності;
  5. контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища загальноосвітнього закладу освіти; створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. Таблиця 1 до освітньої програми 1-2 класів комунального закладу « Погребищенський ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 ПМР » Типовий навчальний план для 1-2класів з навчанням українською мовою (на основі типової освітньої програми під керівництвом Савченко О.) Назва освітньої галузі Кількість годин на тиждень 1-А 1-Б 2-А 2-Б Разом Мовно-літературна , у тому числі: 9 9 10 10 38 Українська мова та література 7 7 7 7 28 Іноземна мова 2 2 3 3 10 Математика 4 4 4 4 16 Я досліджую світ ( природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна) 3 3 3 3 12 Технологічна 1 1 1 1 1 1 6 Інформатична Мистецька* 2 2 2 2 8 Фізична культура** 3 3 3 3 12 Усього 22 22 24 24 92 Варіативний складник Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей , проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 1 1 4
  6. Загальнорічна кількість навчальних годин 23 23 25 25 96 Гранично допустиме тижневе річне навчальне навтаження учня 20700 20700 22770 22770 842940 * Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво». ** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються. Таблиця 2 до освітньої програми 3-4 класів комунального закладу « Погребищенський ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 ПМР » Типовий навчальний план для 3-4 класів з навчанням українською мовою (на основі типової освітньої програми під керівництвом Савченко О.) Назва освітньої галузі Кількість годин на тиждень 3-А 3-Б 4-А 4-Б Разом Мовно-літературна , у тому числі: 10 10 10 10 40 Українська мова та література 7 7 7 7 28 Іноземна мова 3 3 3 3 12 Математична 5 5 5 5 20 Я досліджую світ ( природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна) 3 3 3 3 12 Технологічна 1 1 1 1 8 Інформатична 1 1 1 1 Мистецька* 2 2 2 2 8
  7. Фізична культура** 3 3 3 3 12 Усього 25 25 25 25 100 Варіативний складник Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей , проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 1 1 4 Загальнорічна кількість навчальних годин 26 26 26 26 104 Гранично допустиме тижневе річне навчальне навтаження учня 23805 23805 23805 23805 923220 В навчальному закладі запроваджено індивідуальне та інклюзивне навчання для дітей з особливими потребами. Діти з порушенням опорно-рухового апарата та розумовою відсталістю навчаються у 4-Б класі. В школі для учнів створено відповідні умови: доступність будівель і приміщень, використання адекватних форм і методів навчально-виховної роботи, психолого- педагогічний супровід, співпраця з батьками (особами, які їх замінюють). Організація інклюзивного навчання відповідно Постанови Кабінету Міністрів №872 від 15 серпня 2011 року «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» п. 3, п. 12 та п. 14 та відповідно Постанови Кабінету Міністрів №88 від 14 лютого 2017 включає надання дитині з особливими освітніми потребами психолого-педагогічної корекційно - розвиткових занять, тому практичний психолог та вчитель-дефектолог ведуть заняття «Корекція розвитку». Для кожного учня складено індивідуальний навчальний план у відповідності до вимог листа МОН № 1/9-325 від 14.06.2017 року. При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічн і норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі -35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин. Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем. Навчальний час, передбачений на варіативну складову у 1-ихкласах використаний на українську мову по 1 годині, в 2-их на українську та англійські мови по 1 годині, в 3-4 класах – на українську мову по 1 годині та по 1 годині на проведення індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначена з урахуванням особливостей організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальному плані закладу освіти. Варіативна складова навчальних планів використана на підсилення предметів інваріантної складової. Варіативна складова школи І ступеня Предмети 1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б 1. Українська мова 1 1 1 1 2. Індивідуальні та 1 1 1 1 1 1 1 1
  8. групові заняття Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин зафіксовано у календарному плані, який погоджено директором закладу. Вчителі зазначають проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години. Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо. Програми: І ступінь 1-2 класи Предмет Програма Українська мова Математика Англійська мова «Я досліджую світ» «Мистецтво» Типова освітня програма початкової освіти ( автор Савченко О.) Наказ МОН України від 08.10.2019 № 1272 “Про затвердження типовихосвітніх та навчальних програм для 1- 2-х класів закладів загальної середньої освіти” 3-4 класи Предмет Програма Українська мова Літературне читання Математика Природознавство Я у світі Інформатика Трудове навчання Англійська мова Образотворче мистецтво Музичне мистецтво Фізична культура Основи здоров’я Типова освітня програма початкової освіти ( автор Савченко О.) Наказ МОН України від 08.10.2019 № 1273 “Про затвердження типовихосвітніх та навчальних програм для 3- 4-х класів закладів загальної середньої освіти”
  9. Підручники 1-2 класи 1клас 2клас Українська мова. Буквар. І ч. Большакова І.О. Київ «Генеза» 2018 р. Українська мова. Буквар. ІІ ч. Большакова І.О.Київ «Генеза» 2018 р. Українська мова та читання І ч. Пономарьова К.І. Київ „Оріон” 2019 р. Українська мова та читання ІІ ч. Савченко О.Я. Київ „Оріон” 2019 р. Математика Гісь О.М. Харків « Ранок», 2018 р. Математика. Листопад Н. П. Київ „Оріон” 2019 р. Я досліджую світ. І ч. Тагліна О.В. Харків «Ранок» 2018 р. Я досліджую світ. ІІ ч. Тагліна О.В. Харків «Ранок» 2018 р Я досліджую світ. І ч. Бібік Н.М. Харків . «Ранок» 2019 р. Я досліджую світ. ІІ ч. Корнієнко, М.М., Крамаровська,С.М. Харків . «Ранок» 2019 р. Мистецтво Рубля Т.Є. Харків « Ранок»,2018 р. Мистецтво Масол Л.М. Київ « Генеза»,2019 р. Англійська мова. Карпюк О. Тернопіль «Астон»2018р Англійська мова Карпюк О. Тернопіль «Астон»2019р. 3- 4 класи 3клас 4клас. Українська мова та читання І ч. Пономарьова К.І. Київ „Оріон” 2020 р. Українська мова та читання ІІ ч. Савченко О.Я. Київ „Оріон” 2020 р. 1. Пономарьова К. І., Гайова Л. А. Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1). – Київ:УОВЦ « Оріон» ,2021.- 160 с.іл. Математика. (Ч.І,Ч.ІІ) Листопад Н. П. Київ „Оріон” 2019 р. Корнієнко М. Інформатика:підручник для 4 кл. закладів загальної середньої освіти.- Київ: Генеза, 2021 Мистецтво Масол Л.М. Київ « Генеза»,2020 р. 2. Савченко О. Я., Красуцька І. В.) Українська мова та читання» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 2). – Київ:УОВЦ « Оріон» ,2021.- 160 с.іл. Я досліджую світ.І ч. Бібік Н.М. Харків . «Ранок» 2020 р. Я досліджую світ. ІІ ч.
  10. Корнієнко, М.М., Крамаровська,С.М. Харків . «Ранок» 2020 р. Мистецтво Масол Л.М. Київ « Генеза»,2020 р. 3. Листопад Н. П. Математика» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) : Київ:УОВЦ « Оріон», 2021.-128с.іл. Англійська мова Карпюк О. Тернопіль «Астон»2020р. 4. Бібік Н. М., Бондарчук Г. П. Я досліджую світ» підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах).- Харків: Ранок, 2021.-128 с.:іл. 5. Масол Л. М., Гайдамака О. В., Колотило О. М. Мистецтво: підручник інтегрованого курсу для 4 класу закладів загальної середньої освіти .- Київ: Генеза,2021. -128 с.:іл. 6. Англійська мова: підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) Карпюк О. Д. . – Тернопіль: Астон,2021.-128 с.:іл.
Anzeige