vhdll.docx

sđs

Bài 1: Viết chương trình điều khiển 8 LED nháy tròn.
Nguyên lý hoạt động của mạch
- Mạch có chức năng là điều khiển 8 LED nháy dịch từ LED1 đến LED8
và được sắp xếp thành vòng tròn, chương trình chạy khi clock=1
Code VHDL
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity bai1 is
Port (clk: in STD_LOGIC;
P: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end bai1;
architecture Behavioral of bai1 is
Signal Q: integer := 0;
begin
process(clk)
begin
If rising_edge(clk) then
if Q = 8
then Q <= 0;
else Q <= Q+1;
end if;
end if;
end process;
process(Q)
begin
case Q is
when 0 => P <= "00000000";
when 1 => P <= "10000000";
when 2 => P <= "01000000";
when 3 => P <= "00100000";
when 4 => P <= "00010000";
when 5 => P <= "00001000";
when 6 => P <= "00000100";
when 7 => P <= "00000010";
when 8 => P <= "00000001";
when others => P <= "00000000";
end case;
end process;
end Behavioral;
Test bench
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity test is
end test;
architecture Behavioral of test is
Component Bai1 is
Port ( clk : in STD_LOGIC;
P : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)
);
end Component;
Signal clk: STD_LOGIC := '0';
Signal P: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
begin
VVT: Bai1 Port map(
CLK => CLK,
P => P
);
CLK <= not CLK after 10 ns;
end Behavioral;
Bài 2: Viết chương trình mô tả bộ đếm lùi Mod 9 (có CLK, CLR,
Pause)
Nguyên lí hoạt động của mạch
- Mạch đếm lùi mode 9 có clock, clear và pause. Mạch thực hiện đếm
từ 8 về 0,chương trình hoạt động khi clock=1 , khi clear=1 chương
trình trở về trạng thái reset là bằng “0000” rồi tiếp tục đếm từ 8 về 0
Code VHDL
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity bai2 is
port (CLK: in std_logic;
CLR: in std_logic;
PAUSE: in std_logic;
count: out std_logic_vector(3 downto 0));
end bai2;
architecture Behavioral of bai2 is
Signal counter: std_logic_vector(3 downto 0) := "1000";
begin
process (CLK, CLR, PAUSE)
begin
if CLR = '1' then counter <= "0000";
end if;
if rising_edge(CLK) and CLR = '0' and PAUSE = '0' then
if (counter = "0000") then
counter <= "1000";
else counter <= counter - 1;
end if;
end if;
end process;
count <= counter;
end Behavioral;
Test bench
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity test is
end test;
architecture Behavioral of test is
component bai2 is
port ( CLK : in std_logic;
CLR : in std_logic;
PAUSE : in std_logic;
count : out std_logic_vector(3 downto 0));
end component;
signal CLK,CLR,PAUSE: std_logic := '0';
signal count: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
uut: bai2 port map(
CLK => CLK,
CLR => CLR,
PAUSE => PAUSE,
count => count
);
CLK <= not CLK after 10ns ;
pausess: process
begin
PAUSE <= '0'; wait for 500ns;
PAUSE <= '1'; wait for 80ns;
end process;
clearr: process
begin
CLR <= '0'; wait for 700ns;
CLR <= '1'; wait for 10ns;
end process;
end Behavioral;
Bài 3 : Viết chương trình mô tả bộ đếm lùi BCD từ 59 đến 00 - hiển
thị trên LED 7 đoạn Anode chung (CLK, CLR)
Nguyên lí của mạch
- Bộ đếm lùi BCD mod 60 đếm lùi từ 59 về 00 và hiển thị trên LED 7
đoạn Anode chung có xung clock và clear. Khởi tạo giá trị ban đầu 2
biến hàng chục và hàng đơn vị bằng 59 và cho chạy dần về 00. Mạch bắt
đầu đếm khi clock = 1, khi clear = 1 mạch trở về trạng thái reset là
“0000” rồi bắt đầu đếm lại từ 59 về 00
Code VHDL
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity Bai3 is
Port (CLK: in STD_LOGIC;
CLR: in STD_LOGIC;
Led1: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
Led2: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
OutChuc: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
OutDvi: Out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end Bai3;
architecture Behavioral of Bai3 is
Signal Chuc: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0101";
Signal Dvi: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "1001";
begin
process (CLK, CLR)
begin
if CLR = '1' then
Chuc <= "0000";
Dvi <= "0000";
elsif CLK'event and CLK = '1' then
if (Dvi = "0000") then
Dvi <= "1001";
if Chuc = "0000" then
Chuc <= "0101";
else Chuc <= Chuc - 1;
end if;
else Dvi <= Dvi - 1;
end if;
end if;
end process;
OutChuc <= Chuc;
OutDvi <= Dvi;
--Hien thi led
process(Dvi)
begin
case Dvi is
when x"9" => Led1 <= "0010000";
when x"8" => Led1 <= "0000000";
when x"7" => Led1 <= "1111000";
when x"6" => Led1 <= "0000010";
when x"5" => Led1 <= "0010010";
when x"4" => Led1 <= "0011001";
when x"3" => Led1 <= "0110000";
when x"2" => Led1 <= "0100100";
when x"1" => Led1 <= "1111001";
when others => null;
end case;
end process;
process(Chuc)
begin
case Chuc is
when x"5" => Led2 <= "0010010";
when x"4" => Led2 <= "0011001";
when x"3" => Led2 <= "0110000";
when x"2" => Led2 <= "0100100";
when x"1" => Led2 <= "1111001";
when others => null;
end case;
end process;
end Behavioral;
Test bench
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity bai3comp is
end bai3comp;
architecture Behavioral of bai3comp is
component bai3code is
Port ( CLK : in STD_LOGIC;
CLR : in STD_LOGIC;
Led1 : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
Led2 : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
OutChuc: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
OutDvi : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
end component;
Signal CLK, CLR: STD_LOGIC := '0';
Signal Led1, Led2: STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
Signal OutChuc: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
Signal OutDvi: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
begin
MDH: bai3code port map(
CLK => CLK,
CLR => CLR,
Led1 => Led1,
Led2 => Led2,
OutChuc => OutChuc,
OutDvi => OutDvi
);
CLK <= not CLK after 10ns;
clear: process
begin
CLR <= '0'; wait for 500ns;
CLR <= '1'; wait for 80ns;
end process;
end Behavioral;
Bài 4: Viết chương trình mô tả bộ phân kênh 1:16 (Enable hoạt
động ở mức thấp)
Nguyên lý hoạt động
Bộ phân kênh 1 đầu vào 16 đầu ra, sử dụng Sel 4 bit thay đổi liên tục
16 trạng thái. Khi enable = 0 ứng với mỗi trạng thái Sel tại mỗi thời
điểm sẽ làm thay đổi đầu ra tương ứng. Khi enable = 1 toàn bộ đầu
ra bằng 0.
Code VHDL
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity bai4 is
Port (
Enable : in STD_LOGIC;
Sel : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
Din : in STD_LOGIC;
OutData : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end bai4;
architecture Behavioral of bai4 is
Signal OutPut: STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) := "0000000000000000";
begin
process(Sel, Enable, Din)
begin
OutPut <= "0000000000000000";
if Enable = '0' then
Case Sel is
when "0000" => OutPut(0) <= Din;
when "0001" => OutPut(1) <= Din;
when "0010" => OutPut(2) <= Din;
when "0011" => OutPut(3) <= Din;
when "0100" => OutPut(4) <= Din;
when "0101" => OutPut(5) <= Din;
when "0110" => OutPut(6) <= Din;
when "0111" => OutPut(7) <= Din;
when "1000" => OutPut(8) <= Din;
when "1001" => OutPut(9) <= Din;
when "1010" => OutPut(10) <= Din;
when "1011" => OutPut(11) <= Din;
when "1100" => OutPut(12) <= Din;
when "1101" => OutPut(13) <= Din;
when "1110" => OutPut(14) <= Din;
when others => OutPut(15) <= Din;
end case;
end if;
end process;
OutData <= OutPut;
end Behavioral;
Testbench
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity test is
end test;
architecture Behavioral of test is
component main is
Port (
Enable : in STD_LOGIC;
Sel : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
Din : in STD_LOGIC;
OutData : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end component;
Signal Enable, Din : STD_LOGIC :='0';
Signal Sel : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";
Signal OutData : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
begin
uut: main port map(
Enable => Enable,
Sel => Sel,
Din => Din,
OutData => OutData
);
Enable <= not Enable after 200ns;
Din <= not Din after 50ns;
process
begin
Sel <= "0000";
for i in 0 to 15 loop
wait for 10ns;
Sel <= Sel + 1;
end loop;
end process;
end Behavioral;
Bài 5 : Viết mô tả VHDL (Entity và Architecture) cho mạch đó. Viết
testbench để kiểm tra hoạt động của mạch.
Code VHDL
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity bai5 is
Port
(
CLK : in STD_LOGIC;
X : in STD_LOGIC;
Z : out STD_LOGIC
);
end bai5;
architecture Behavioral of bai5 is
component JKFF is
Port
(
CLK: in STD_LOGIC;
J : in STD_LOGIC;
K : in STD_LOGIC;
Q : out STD_LOGIC;
QN : out STD_LOGIC
);
end component;
----------------------------------------
signal j0_data : std_logic;
signal k0_data : std_logic;
signal q0_data : std_logic;
signal q0n_data : std_logic;
signal k1_data : std_logic;
signal q1_data : std_logic;
signal q1n_data : std_logic;
begin
j0_data <= q1n_data and X;
k0_data <= q1_data xor X;
k1_data <= q0n_data nand X;
Z <= q0_data and q1_data and X;
JKFF_INST0: JKFF
Port map
(
CLK => CLK,
J => j0_data,
K => k0_data,
Q => q0_data,
QN => q0n_data
);
JKFF_INST1: JKFF
Port map
(
CLK => CLK,
J => q0_data,
K => k1_data,
Q => q1_data,
QN => q1n_data
);
end Behavioral;
Test bench
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY Test_bench IS
END Test_bench;
ARCHITECTURE behavior OF Test_bench IS
-- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
COMPONENT Bai5
PORT(
CLK : IN std_logic;
X : IN std_logic;
Z : OUT std_logic
);
END COMPONENT;
--Inputs
signal CLK : std_logic := '0';
signal X : std_logic := '0';
--Outputs
signal Z : std_logic;
-- Clock period definitions
-- constant CLK_period : time := 20 ns;
BEGIN
-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
uut: Bai5
PORT MAP
(
CLK => CLK,
X => X,
Z => Z
);
-- Clock process definitions
CLK_process :process
begin
CLK <= '0';
wait for 10 ns;
CLK <= '1';
wait for 10 ns;
end process;
-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
-- hold reset state for 100 ns.
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
--000
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
--001
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
--010
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
-- 011
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
--100
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
--101
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '0';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
--110
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
wait until rising_edge(CLK);
X <= '1';
-- insert stimulus here
end process;
END;
vhdll.docx

Recomendados

VHDL PROGRAMS FEW EXAMPLES von
VHDL PROGRAMS FEW EXAMPLESVHDL PROGRAMS FEW EXAMPLES
VHDL PROGRAMS FEW EXAMPLESkarthik kadava
2.4K views34 Folien
Fpga creating counter with internal clock von
Fpga  creating counter with internal clockFpga  creating counter with internal clock
Fpga creating counter with internal clockPoliteknik Elektronika Negeri Surabaya
1.7K views10 Folien
Vhdl programs von
Vhdl programsVhdl programs
Vhdl programsKirthika Natarajan
56 views6 Folien
Tdm to vo ip 2 von
Tdm to vo ip 2Tdm to vo ip 2
Tdm to vo ip 2Abhiroop Mn
326 views12 Folien
94257825 bao-cao-pld von
94257825 bao-cao-pld94257825 bao-cao-pld
94257825 bao-cao-pldbuianhminh
1.6K views41 Folien
Uart von
UartUart
Uartcs1090211
10.4K views22 Folien

Más contenido relacionado

Similar a vhdll.docx

Basic-VHDL-Constructs1.ppt von
Basic-VHDL-Constructs1.pptBasic-VHDL-Constructs1.ppt
Basic-VHDL-Constructs1.pptBUCHUPALLIVIMALAREDD2
3 views101 Folien
Digital to analog -Sqaure waveform generator in VHDL von
Digital to analog -Sqaure waveform generator in VHDLDigital to analog -Sqaure waveform generator in VHDL
Digital to analog -Sqaure waveform generator in VHDLOmkar Rane
323 views5 Folien
Digital System Design Lab Report - VHDL ECE von
Digital System Design Lab Report - VHDL ECEDigital System Design Lab Report - VHDL ECE
Digital System Design Lab Report - VHDL ECERamesh Naik Bhukya
1.9K views104 Folien
Vhdl lab manual von
Vhdl lab manualVhdl lab manual
Vhdl lab manualMukul Mohal
2.8K views20 Folien
VHdl lab report von
VHdl lab reportVHdl lab report
VHdl lab reportJinesh Kb
3.3K views138 Folien
Reporte vhdl9 von
Reporte vhdl9Reporte vhdl9
Reporte vhdl9Miguel Angel Peña
666 views8 Folien

Similar a vhdll.docx(20)

Digital to analog -Sqaure waveform generator in VHDL von Omkar Rane
Digital to analog -Sqaure waveform generator in VHDLDigital to analog -Sqaure waveform generator in VHDL
Digital to analog -Sqaure waveform generator in VHDL
Omkar Rane323 views
Digital System Design Lab Report - VHDL ECE von Ramesh Naik Bhukya
Digital System Design Lab Report - VHDL ECEDigital System Design Lab Report - VHDL ECE
Digital System Design Lab Report - VHDL ECE
Ramesh Naik Bhukya1.9K views
Vhdl lab manual von Mukul Mohal
Vhdl lab manualVhdl lab manual
Vhdl lab manual
Mukul Mohal2.8K views
VHdl lab report von Jinesh Kb
VHdl lab reportVHdl lab report
VHdl lab report
Jinesh Kb3.3K views
Following the behavioral description example provided in Section 6.3.pdf von atulkapoor33
Following the behavioral description example provided in Section 6.3.pdfFollowing the behavioral description example provided in Section 6.3.pdf
Following the behavioral description example provided in Section 6.3.pdf
atulkapoor332 views
32 bit ALU Chip Design using IBM 130nm process technology von Bharat Biyani
32 bit ALU Chip Design using IBM 130nm process technology32 bit ALU Chip Design using IBM 130nm process technology
32 bit ALU Chip Design using IBM 130nm process technology
Bharat Biyani3K views
Write Entity-Architecture for 3-bit twisted-ring counter with paralle.pdf von dbrienmhompsonkath75
Write Entity-Architecture for 3-bit twisted-ring counter with paralle.pdfWrite Entity-Architecture for 3-bit twisted-ring counter with paralle.pdf
Write Entity-Architecture for 3-bit twisted-ring counter with paralle.pdf
write a case statement VHDL code for a 6-bit ring shift counter- show.docx von noreendchesterton753
write a case statement VHDL code for a 6-bit ring shift counter- show.docxwrite a case statement VHDL code for a 6-bit ring shift counter- show.docx
write a case statement VHDL code for a 6-bit ring shift counter- show.docx
W8_2: Inside the UoS Educational Processor von Daniel Roggen
W8_2: Inside the UoS Educational ProcessorW8_2: Inside the UoS Educational Processor
W8_2: Inside the UoS Educational Processor
Daniel Roggen148 views
Pipeline stalling in vhdl von Sai Malleswar
Pipeline stalling in vhdlPipeline stalling in vhdl
Pipeline stalling in vhdl
Sai Malleswar8.2K views

Último

Affiliate Marketing von
Affiliate MarketingAffiliate Marketing
Affiliate MarketingNavin Dhanuka
21 views30 Folien
Cracking the Code Decoding Leased Line Quotes for Connectivity Excellence.pptx von
Cracking the Code Decoding Leased Line Quotes for Connectivity Excellence.pptxCracking the Code Decoding Leased Line Quotes for Connectivity Excellence.pptx
Cracking the Code Decoding Leased Line Quotes for Connectivity Excellence.pptxLeasedLinesQuote
5 views8 Folien
ARNAB12.pdf von
ARNAB12.pdfARNAB12.pdf
ARNAB12.pdfArnabChakraborty499766
5 views83 Folien
ATPMOUSE_융합2조.pptx von
ATPMOUSE_융합2조.pptxATPMOUSE_융합2조.pptx
ATPMOUSE_융합2조.pptxkts120898
35 views70 Folien
hamro digital logics.pptx von
hamro digital logics.pptxhamro digital logics.pptx
hamro digital logics.pptxtupeshghimire
11 views36 Folien
Amine el bouzalimi von
Amine el bouzalimiAmine el bouzalimi
Amine el bouzalimiAmine EL BOUZALIMI
6 views38 Folien

Último(13)

Cracking the Code Decoding Leased Line Quotes for Connectivity Excellence.pptx von LeasedLinesQuote
Cracking the Code Decoding Leased Line Quotes for Connectivity Excellence.pptxCracking the Code Decoding Leased Line Quotes for Connectivity Excellence.pptx
Cracking the Code Decoding Leased Line Quotes for Connectivity Excellence.pptx
ATPMOUSE_융합2조.pptx von kts120898
ATPMOUSE_융합2조.pptxATPMOUSE_융합2조.pptx
ATPMOUSE_융합2조.pptx
kts12089835 views
cis5-Project-11a-Harry Lai von harrylai126
cis5-Project-11a-Harry Laicis5-Project-11a-Harry Lai
cis5-Project-11a-Harry Lai
harrylai1269 views
Penetration Testing for Cybersecurity Professionals von 211 Check
Penetration Testing for Cybersecurity ProfessionalsPenetration Testing for Cybersecurity Professionals
Penetration Testing for Cybersecurity Professionals
211 Check49 views
40th TWNIC Open Policy Meeting: APNIC PDP update von APNIC
40th TWNIC Open Policy Meeting: APNIC PDP update40th TWNIC Open Policy Meeting: APNIC PDP update
40th TWNIC Open Policy Meeting: APNIC PDP update
APNIC106 views
WITS Deck von W.I.T.S.
WITS DeckWITS Deck
WITS Deck
W.I.T.S.36 views
40th TWNIC OPM: On LEOs (Low Earth Orbits) and Starlink Download von APNIC
40th TWNIC OPM: On LEOs (Low Earth Orbits) and Starlink Download40th TWNIC OPM: On LEOs (Low Earth Orbits) and Starlink Download
40th TWNIC OPM: On LEOs (Low Earth Orbits) and Starlink Download
APNIC112 views
40th TWNIC Open Policy Meeting: A quick look at QUIC von APNIC
40th TWNIC Open Policy Meeting: A quick look at QUIC40th TWNIC Open Policy Meeting: A quick look at QUIC
40th TWNIC Open Policy Meeting: A quick look at QUIC
APNIC109 views
The Dark Web : Hidden Services von Anshu Singh
The Dark Web : Hidden ServicesThe Dark Web : Hidden Services
The Dark Web : Hidden Services
Anshu Singh22 views

vhdll.docx

 • 1. Bài 1: Viết chương trình điều khiển 8 LED nháy tròn. Nguyên lý hoạt động của mạch - Mạch có chức năng là điều khiển 8 LED nháy dịch từ LED1 đến LED8 và được sắp xếp thành vòng tròn, chương trình chạy khi clock=1 Code VHDL library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity bai1 is Port (clk: in STD_LOGIC; P: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); end bai1; architecture Behavioral of bai1 is Signal Q: integer := 0; begin process(clk) begin If rising_edge(clk) then if Q = 8 then Q <= 0; else Q <= Q+1; end if; end if; end process;
 • 2. process(Q) begin case Q is when 0 => P <= "00000000"; when 1 => P <= "10000000"; when 2 => P <= "01000000"; when 3 => P <= "00100000"; when 4 => P <= "00010000"; when 5 => P <= "00001000"; when 6 => P <= "00000100"; when 7 => P <= "00000010"; when 8 => P <= "00000001"; when others => P <= "00000000"; end case; end process; end Behavioral; Test bench library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity test is end test; architecture Behavioral of test is Component Bai1 is Port ( clk : in STD_LOGIC; P : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) );
 • 3. end Component; Signal clk: STD_LOGIC := '0'; Signal P: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0); begin VVT: Bai1 Port map( CLK => CLK, P => P ); CLK <= not CLK after 10 ns; end Behavioral; Bài 2: Viết chương trình mô tả bộ đếm lùi Mod 9 (có CLK, CLR, Pause) Nguyên lí hoạt động của mạch - Mạch đếm lùi mode 9 có clock, clear và pause. Mạch thực hiện đếm từ 8 về 0,chương trình hoạt động khi clock=1 , khi clear=1 chương trình trở về trạng thái reset là bằng “0000” rồi tiếp tục đếm từ 8 về 0 Code VHDL library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity bai2 is port (CLK: in std_logic; CLR: in std_logic; PAUSE: in std_logic; count: out std_logic_vector(3 downto 0));
 • 4. end bai2; architecture Behavioral of bai2 is Signal counter: std_logic_vector(3 downto 0) := "1000"; begin process (CLK, CLR, PAUSE) begin if CLR = '1' then counter <= "0000"; end if; if rising_edge(CLK) and CLR = '0' and PAUSE = '0' then if (counter = "0000") then counter <= "1000"; else counter <= counter - 1; end if; end if; end process; count <= counter; end Behavioral; Test bench library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity test is end test;
 • 5. architecture Behavioral of test is component bai2 is port ( CLK : in std_logic; CLR : in std_logic; PAUSE : in std_logic; count : out std_logic_vector(3 downto 0)); end component; signal CLK,CLR,PAUSE: std_logic := '0'; signal count: std_logic_vector(3 downto 0); begin uut: bai2 port map( CLK => CLK, CLR => CLR, PAUSE => PAUSE, count => count ); CLK <= not CLK after 10ns ; pausess: process begin PAUSE <= '0'; wait for 500ns; PAUSE <= '1'; wait for 80ns; end process; clearr: process begin CLR <= '0'; wait for 700ns; CLR <= '1'; wait for 10ns;
 • 6. end process; end Behavioral; Bài 3 : Viết chương trình mô tả bộ đếm lùi BCD từ 59 đến 00 - hiển thị trên LED 7 đoạn Anode chung (CLK, CLR) Nguyên lí của mạch - Bộ đếm lùi BCD mod 60 đếm lùi từ 59 về 00 và hiển thị trên LED 7 đoạn Anode chung có xung clock và clear. Khởi tạo giá trị ban đầu 2 biến hàng chục và hàng đơn vị bằng 59 và cho chạy dần về 00. Mạch bắt đầu đếm khi clock = 1, khi clear = 1 mạch trở về trạng thái reset là “0000” rồi bắt đầu đếm lại từ 59 về 00 Code VHDL library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity Bai3 is Port (CLK: in STD_LOGIC; CLR: in STD_LOGIC; Led1: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0); Led2: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0); OutChuc: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); OutDvi: Out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)); end Bai3;
 • 7. architecture Behavioral of Bai3 is Signal Chuc: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0101"; Signal Dvi: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "1001"; begin process (CLK, CLR) begin if CLR = '1' then Chuc <= "0000"; Dvi <= "0000"; elsif CLK'event and CLK = '1' then if (Dvi = "0000") then Dvi <= "1001"; if Chuc = "0000" then Chuc <= "0101"; else Chuc <= Chuc - 1; end if; else Dvi <= Dvi - 1; end if; end if; end process; OutChuc <= Chuc; OutDvi <= Dvi; --Hien thi led process(Dvi) begin case Dvi is when x"9" => Led1 <= "0010000"; when x"8" => Led1 <= "0000000"; when x"7" => Led1 <= "1111000"; when x"6" => Led1 <= "0000010"; when x"5" => Led1 <= "0010010";
 • 8. when x"4" => Led1 <= "0011001"; when x"3" => Led1 <= "0110000"; when x"2" => Led1 <= "0100100"; when x"1" => Led1 <= "1111001"; when others => null; end case; end process; process(Chuc) begin case Chuc is when x"5" => Led2 <= "0010010"; when x"4" => Led2 <= "0011001"; when x"3" => Led2 <= "0110000"; when x"2" => Led2 <= "0100100"; when x"1" => Led2 <= "1111001"; when others => null; end case; end process; end Behavioral; Test bench library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity bai3comp is end bai3comp; architecture Behavioral of bai3comp is
 • 9. component bai3code is Port ( CLK : in STD_LOGIC; CLR : in STD_LOGIC; Led1 : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0); Led2 : out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0); OutChuc: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); OutDvi : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)); end component; Signal CLK, CLR: STD_LOGIC := '0'; Signal Led1, Led2: STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0); Signal OutChuc: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); Signal OutDvi: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); begin MDH: bai3code port map( CLK => CLK, CLR => CLR, Led1 => Led1, Led2 => Led2, OutChuc => OutChuc, OutDvi => OutDvi ); CLK <= not CLK after 10ns; clear: process begin CLR <= '0'; wait for 500ns; CLR <= '1'; wait for 80ns; end process; end Behavioral;
 • 10. Bài 4: Viết chương trình mô tả bộ phân kênh 1:16 (Enable hoạt động ở mức thấp) Nguyên lý hoạt động Bộ phân kênh 1 đầu vào 16 đầu ra, sử dụng Sel 4 bit thay đổi liên tục 16 trạng thái. Khi enable = 0 ứng với mỗi trạng thái Sel tại mỗi thời điểm sẽ làm thay đổi đầu ra tương ứng. Khi enable = 1 toàn bộ đầu ra bằng 0. Code VHDL library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity bai4 is Port ( Enable : in STD_LOGIC; Sel : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); Din : in STD_LOGIC; OutData : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)); end bai4; architecture Behavioral of bai4 is Signal OutPut: STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0) := "0000000000000000"; begin process(Sel, Enable, Din) begin OutPut <= "0000000000000000";
 • 11. if Enable = '0' then Case Sel is when "0000" => OutPut(0) <= Din; when "0001" => OutPut(1) <= Din; when "0010" => OutPut(2) <= Din; when "0011" => OutPut(3) <= Din; when "0100" => OutPut(4) <= Din; when "0101" => OutPut(5) <= Din; when "0110" => OutPut(6) <= Din; when "0111" => OutPut(7) <= Din; when "1000" => OutPut(8) <= Din; when "1001" => OutPut(9) <= Din; when "1010" => OutPut(10) <= Din; when "1011" => OutPut(11) <= Din; when "1100" => OutPut(12) <= Din; when "1101" => OutPut(13) <= Din; when "1110" => OutPut(14) <= Din; when others => OutPut(15) <= Din; end case; end if; end process; OutData <= OutPut; end Behavioral; Testbench library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; entity test is
 • 12. end test; architecture Behavioral of test is component main is Port ( Enable : in STD_LOGIC; Sel : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); Din : in STD_LOGIC; OutData : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0)); end component; Signal Enable, Din : STD_LOGIC :='0'; Signal Sel : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000"; Signal OutData : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0); begin uut: main port map( Enable => Enable, Sel => Sel, Din => Din, OutData => OutData ); Enable <= not Enable after 200ns; Din <= not Din after 50ns; process begin Sel <= "0000"; for i in 0 to 15 loop wait for 10ns; Sel <= Sel + 1; end loop; end process;
 • 13. end Behavioral; Bài 5 : Viết mô tả VHDL (Entity và Architecture) cho mạch đó. Viết testbench để kiểm tra hoạt động của mạch. Code VHDL library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity bai5 is Port ( CLK : in STD_LOGIC; X : in STD_LOGIC; Z : out STD_LOGIC ); end bai5; architecture Behavioral of bai5 is component JKFF is Port ( CLK: in STD_LOGIC; J : in STD_LOGIC; K : in STD_LOGIC; Q : out STD_LOGIC; QN : out STD_LOGIC ); end component; ----------------------------------------
 • 14. signal j0_data : std_logic; signal k0_data : std_logic; signal q0_data : std_logic; signal q0n_data : std_logic; signal k1_data : std_logic; signal q1_data : std_logic; signal q1n_data : std_logic; begin j0_data <= q1n_data and X; k0_data <= q1_data xor X; k1_data <= q0n_data nand X; Z <= q0_data and q1_data and X; JKFF_INST0: JKFF Port map ( CLK => CLK, J => j0_data, K => k0_data, Q => q0_data, QN => q0n_data ); JKFF_INST1: JKFF Port map ( CLK => CLK,
 • 15. J => q0_data, K => k1_data, Q => q1_data, QN => q1n_data ); end Behavioral; Test bench LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.ALL; ENTITY Test_bench IS END Test_bench; ARCHITECTURE behavior OF Test_bench IS -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT) COMPONENT Bai5 PORT( CLK : IN std_logic; X : IN std_logic; Z : OUT std_logic ); END COMPONENT; --Inputs signal CLK : std_logic := '0';
 • 16. signal X : std_logic := '0'; --Outputs signal Z : std_logic; -- Clock period definitions -- constant CLK_period : time := 20 ns; BEGIN -- Instantiate the Unit Under Test (UUT) uut: Bai5 PORT MAP ( CLK => CLK, X => X, Z => Z ); -- Clock process definitions CLK_process :process begin CLK <= '0'; wait for 10 ns; CLK <= '1'; wait for 10 ns; end process; -- Stimulus process stim_proc: process
 • 17. begin -- hold reset state for 100 ns. wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; --000 wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; --001 wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; --010 wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; -- 011 wait until rising_edge(CLK);
 • 18. X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; --100 wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; --101 wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; wait until rising_edge(CLK); X <= '0'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; --110 wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; wait until rising_edge(CLK); X <= '1'; -- insert stimulus here end process; END;