Anzeige
ĐỀ-CƯƠNG-ÔN-TẬP-CHƯƠNG-IV.doc
ĐỀ-CƯƠNG-ÔN-TẬP-CHƯƠNG-IV.doc
ĐỀ-CƯƠNG-ÔN-TẬP-CHƯƠNG-IV.doc
ĐỀ-CƯƠNG-ÔN-TẬP-CHƯƠNG-IV.doc
Nächste SlideShare
Chukienthuc.com 6-de-on-hoa-ltdh-2015Chukienthuc.com 6-de-on-hoa-ltdh-2015
Wird geladen in ... 3
1 von 4
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

ĐỀ-CƯƠNG-ÔN-TẬP-CHƯƠNG-IV.doc

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG IV Môn: Hóa học 9 Câu 1: Trong các hợp chất hữu cơ cacbon có hóa trị A. IV. B. VI. C. V. D. I. Câu 2: Hợp chất hữu cơ chia làm mấy loại ? A. 5. . B. 3. C. 4 D. 2. Câu 3: Chất nào không phải là chất hữu cơ ? A. C3H6. B. C2H2. C. C2H4O2. D. CaCO3. Câu 4: Có các công thức cấu tạo sau: 1. CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 3 2 2 2 3 2. CH - CH - CH - CH CH  2 2 2 3 3 3. CH - CH - CH CH CH   2 2 2 3 3 4. CH - CH - CH - CH CH  Các công thức cấu tạo trên biểu diễn mấy chất ? A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 5. Dãy nào sau đây đều là hiđrocacbon ? A. CH3Cl,CH4,C2H6,C2H6O B. C2H4,C2H2,C6H6,C4H10, C2H6 C. CH3Cl,CH2O2,NaHCO3,CaCO3 D. CaCO3, Mg(HCO3)2, C2H5Cl, Câu 6: Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A. CH4, C2H6, CO2. B. C6H6, CH4, C2H5OH. C. CH4, C2H2, CO. D. C2H2, C2H6O, CaCO3. Câu 7: Trong phân tử metan có A. 4 liên kết đơn C – H. B. 1 liên kết đôi C = H và 3 liên kết đơn C – H. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào dễ tham gia phản ứng thế với clo A. CH4 B. CH2 = CH2 C. C6H6 D. C2H2 D. 1 liên kết đơn C – H và 3 liên kết đôi C = H. Câu 8: Liên kết đôi để tham gia phản ứng nào sau đây: A. Phản ứng thế. B. Phản ứng cộng. C. Phản ứng hoá hợp. D. Phản ứng phân huỷ Câu 9: Cho các chất: CaC2, CO2, HCOOH, C2H6O, CH3COOH, CH3Cl, NaCl, K2CO3. Số hợp chất hữu cơ trong các chất trên là bao nhiêu ? A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. Câu 10: Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là A. metan. B. etan. C. propan. D. n-butan Câu 11: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào dễ tham gia phản ứng thế với clo A. CH4 B. CH2 = CH2 C. C6H6 D. C2H2 Trong các hợp chất sau, hợp chất nào dễ tham gia phản ứng thế với clo A. CH4 B. CH2 = CH2 C. C6H6 D. C2H2 Câu 12: Chất nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon ? A. CH4. B. C2H6O. C. C2H4. D. C2H2. Câu 13: Tính chất vật lí cơ bản của metan là A. chất lỏng, không màu, tan nhiều trong nước. B. chất khí, không màu, tan nhiều trong nước. C. chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước.
  2. D. chất khí, không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước Câu 14: Một hiđrocacbon ở thể khí thường được dùng làm nhiên liệu đèn xì để hàn cắt kim loại, đó là A. metan. B. etilen. C. axetilen. D. etan. Câu 15: Trong các hợp chất sau, hợp chất nào dễ tham gia phản ứng thế với clo A. CH4 B. CH2 = CH2 C. C6H6 D. C2H2 Câu 16: Phản ứng biểu diễn đúng giữa metan và clo là A. CH4 + Cl2 → CH2Cl2 + H2. B. CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl. C. CH4 + Cl2 → CH2 + 2HCl. D. 2CH4 + Cl2 → 2CH3Cl + H2. Câu 17: Dẫn khí axetilen vào dung dịch Brom. Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2 là A. dung dịch Br2 bị nhạt màu. B. có kết tủa đen. C. có kết tủa vàng. D. có kết tủa trắng Câu 18: Thành phần chính của khí thiên nhiên là A. C2H2. B. CH4. C. C2H4. D. H2. Câu 19: Số công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử C4H10 là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 20: Hóa chất dùng để loại bỏ khí etilen có lẫn trong khí metan để thu được khí metan tinh khiết là dung dịch A. brom. B. phenolphtalein. C. axit clohidric. D. nước vôi trong. Câu 21: Trong thực tế có lúc thấy dưới ao, hồ có bọt khí sủi lên mặt nước. Vậy, khí đó là A. Metan. B. Oxi. C. Cacbonic. D. Hiđro. Câu 22: Có ba lọ đựng 3 chất khí: CH4, CO2, C2H4. Các dung dịch dùng để nhận biết các khí trên là A. Dung dịch Ca(OH)2 và nước brom. B. Na2CO3 và HCl. C. Dung dịch Ca(OH)2. D. Dung dịch nước brom. Câu 23: Không thể biểu diễn dầu mỏ bằng công thức nhất định vì A. dầu mỏ là hỗn hợp nhiều hiđrocacbon. B. chưa tìm được công thức của dầu mỏ. C. dầu mỏ có lẫn nhiều tạp chất. D. dầu mỏ là hỗn hợp nhiều chất hữu cơ. Câu 24: Khí etilen không có tính chất hóa học nào sau đây ? A. Phản ứng cháy với khí oxi. B. Phản ứng trùng hợp. C. Phản ứng cộng với dung dịch brom. D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng. Câu 25: Dẫn khí C2H2 điều chế được qua ống thủy tinh vuốt nhọn rồi châm lửa đốt trong oxi không khí. Hiện tượng nào xảy ra? A. Cháy với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt. B. Cháy với ngọn lửa đỏ. C. Không cháy. D. Cháy với ngọn lửa vàng. Câu 26. Công thức cấu tạo của một hợp chất hữu cơ cho biết A. thành phần phân tử. B. trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. C chất dó tác dụng với hợp chất nào. D. thành phần phân tử và trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
  3. Câu 27: X là chất khí ở nhiệt độ thường, X tác dụng với clo ngoài ánh sáng. Tên gọi của X là A. benzen. B. metan. C. axetilen. D. etilen. Câu 28: Cặp hiđrocacbon nào sau đây đều không làm mất màu dung dịch nước brom? A. Axetilen, etilen. B. Axetilen, benzen. C. Etilen, benzen. D. Metan, etan. Câu 29: Chất tham gia phản ứng trùng hợp để tạo ra nhựa PE là A. metan. B. etilen. C. axetilen. D. Benzen Câu 30. Điều chế khí axetilen trong phòng thí nghiệm từ phản ứng nào sau đây? A. o CaO,t 3 4 2 3 CH COONa NaOH CH Na CO .     B. 4 3 2 3 4 Al C 12H O 4Al(OH) 3CH .    C.     o 1500 C,laø mlaï nhnhanh 4 2 2CH CH CH 3H . D. 2 2 2 CaC 2H O Ca(OH) CH CH.     Câu 31: Dẫn 0,1 mol khí axetilen qua dung dịch nước brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng là A. 16,0 gam. B. 20,0 gam. C. 26,0 gam. D. 32,0 gam. Câu 32. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metan (đktc). Thể tích không khí (đktc) cần dùng là A. 112 lít B. 336 lít C. 54 lít D. 672 lít (Biết thể tích khí O2 chiếm 20% thể tích không khí) Câu 33: Đốt cháy hoàn toàn 14 gam khí etilen. Thể tích khí oxi( đktc) cần dùng và khối lượng khí CO2 sinh ra lần lượt là: A. 33,6 lít; 44 gam. B. 22,4 lít; 33 gam. C. 11,2 lít; 22 gam. D. 5,6 lít; 11 gam. Câu 34:C2H4 và C2H2 có cùng thể tích, cùng điều kiện. C2H2 làm mất màu 60 ml dung dịch brom, hỏi C2H4 làm mất màu bao nhiêu ml dung dịch brom trên. A. 60 ml. B. 30 ml. C. 120 ml. D. Kết quả khác Câu 35. Cho 5,6 lít axetilen (đktc) phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch brom 0,8M. Giá trị của V là A. 450 B. 500 C. 625 D. 342 Câu 36: Trong điều kiện nhiệt độ, áp suất không đổi, khí etilen phản ứng với khí oxi theo tỉ lệ tích là A. 1 lít khí C2H4 phản ứng với 3 lít khí O2. B. 1 lít khí C2H4 phản ứng với 2 lít khí O2. C. 2 lít khí C2H4 phản ứng với 2 lít khí O2. D. 2 lít khí C2H4 phản ứng với 3 lít khí O2. Câu 37: Dẫn khí C2H2 điều chế được qua ống thủy tinh vuốt nhọn rồi châm lửa đốt trong oxi không khí. Hiện tượng nào xảy ra? A. Cháy với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt. B. Cháy với ngọn lửa đỏ. C. Không cháy. D. Cháy với ngọn lửa vàng. Câu 16: Khi phân tích một hiđrocacbon (X) chứa 81,82% cacbon. Công thức phân tử của (X) là: A. C3H8. B. C3H6. C. C2H4. D. C4H10. Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X, thu được 8,8 gam CO2 (đktc) và 5,4 gam nước. Công thức phân tử của X là
  4. A. C2H6. B. C3H8. C. C4H10. D. CH4. Câu 40: Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon (X), thu được tỉ lệ số mol CO2 và hơi nước bằng 2:1. Công thức phân tử của (X) là A. C2H4 B. C6H6 C. C3H8. D. C3H4
Anzeige