Lirika

O S N O V N I P O J M O V I , L I R S K E V R S T E ( P R E M A T E M I ) , S T I L S K A
I Z R A Ž A J N A S R E D S T V A , V E R S I F I K A C I J A , T R A D I C I O N A L N I
O B L I C I
LIRIKA
Danijela Srbljinović, mag. educ. philol. croat.
• osnovno obilježje lirike:
subjektivnost kojom
se neposredno iznose
misli i osjećaji, lirski
subjekt (pjesničko ja)
govori o sebi
OSNOVNI POJMOVI
• tema
• motiv
• pjesnička slika
• kompozicija
• pjesnički jezik
• pjesnički ritam
TEMA
• predstavlja jedinstveno značenje djela
• neke skupine tema javljaju se češće od ostalih
• ključne emocije i situacije u čovjekovu životu: ljubav,
smrt, bol, čežnja, domoljublje, nešto čovjeku sveto i
božansko, društvena nepravda i sl.
MOTIV
• razvijanjem motiva obrađuje se tema
• najmanja tematska jedinica koja ima samostalno
značenje u okviru teme
• motivi se mogu povezivati na različite načine
KOMPOZICIJA
• pokazuje način na koji je djelo sastavljeno u cjelinu
• vanjska kompozicija (grafički raspored stihova, npr., u
strofe)
• unutarnja kompozicija (raspored motiva)
PJESNIČKA SLIKA
• stvara se rasporedom i razvijanjem motiva
• utemeljena je osjetilnim poticajima
• može biti:
1. vizualna (vidna)
2. akustična (slušna)
3. taktilna (dodirna)
4. gustativna (okusna)
5. olfaktivna (mirisna)
PJESNIČKI JEZIK
• gradi se osobitim izborom riječi i stilskih izražajnih
sredstava
• pjesnik bira višeznačne, asocijativne izraze te tako gradi
svoju strukturu
• riječi se ne povezuju samo značenjem – važan je i njihov
glasovni sastav, njihovo zvučanje
PJESNIČKI RITAM
• pjesmi daje dodatno značenje – lirska je poezija bliska
glazbi
• razlikuje se od ritma svakodnevnoga govora
• u njegovu stvaranju sudjeluju:
• pjesnički jezik – izbor riječi, njihovo značenje, izražajnost,
asocijativnost
• stilska izražajna sredstva, posebno zvučne i sintaktičke figure
• prenošenje riječi i misli iz jednog stiha u drugi ili iz jedne u drugu
strofu (opkoračenje, prebacivanje, prijenos)
• broj slogova i raspored naglasaka u stihu (vrsta stiha), cezura
• grafički raspored stihova
LIRSKE VRSTE (PREMA TEMI)
• ljubavna lirska pjesma
• pejzažna lirska pjesma
• socijalna lirska pjesma
• domoljubna lirska pjesma
• duhovno-religiozna lirska pjesma
• misaona lirska pjesma
• lirske su teme osobne – njima se izražava čovjekova
emocija, misao, njegov duhovni svijet
LJUBAVNA LIRSKA PJESMA
• može se pojaviti široki raspon emocija vezanih iz ljubav
– od ushita i zaljubljenosti do straha i očaja zbog gubitka
voljene osobe
• Džore Držić, Draža je od zlata; Šiško Menčetić, Prvi pogled;
Hanibal Lucić, Jur nijedna na svit vila; Antun Gustav Matoš,
Utjeha kose; Antun Branko Šimić, Ljubav
PEJZAŽNA LIRSKA PJESMA
• pjesnikov doživljaj pretače se u sliku krajolika
• prividna tema (opis krajolika) i prava, stvarna tema –
pjesnikova emocija ili misao
• pejzažne pjesme nastale u razdoblju hrvatske moderne
(Antun Gustav Matoš, Vladimir Vidrić) istovremeno i
misaone pjesme
• Antun Gustav Matoš, Jesenje veče, Notturno; Vladimir Vidrić,
Jutro, Dva pejzaža; Antun Branko Šimić, Hercegovina; Josip
Pupačić, More
SOCIJALNA LIRSKA PJESMA
• upućuje na društvene probleme
• izravno ili neizravno progovaraju o društvenoj nepravdi
• Silvije Strahimir Kranjčević, Eli! Eli! Lama azavtani?!; Antun
Branko Šimić, Ručak siromaha; Dobriša Cesarić, Balada iz
predgrađa, Vagonaši
DOMOLJUBNA LIRSKA PJESMA
• iskazuje pjesnikovu ljubav i pripadnost narodu i domovini
• često se u njoj prepoznaju konkretne povijesne situacije
u kojima se domovina nalazila
• Juraj Šižgorić, Elegija o pustošenju Šibenskog polja; Antun
Mihanović, Horvatska domovina; Petar Preradović, Zora puca, bit
će dana; Antun Gustav Matoš, 1909.; Vladimir Nazor,
Zvonimirova lađa
DUHOVNO-RELIGIOZNA LIRSKA
PJESMA
• bavi se temeljnim pitanjima ljudskoga postojanja
• u njoj je pokazan odnos prema božanskome
• Šibenska molitva; Ivo Andrić, Bog izbija kao svjetlo; Nikola Šop,
Kuda bih vodio Isusa
MISAONA LIRSKA PJESMA
• izražava se pjesnikov odnos prema svijetu: bavi se
pitanjima smisla čovjekova postojanja, pitanjem
pjesničkog stvaralaštva, odnosa prema čovjekovoj
prolaznosti…
• August Šenoa, Budi svoj; Silvije Strahimir Kranjčević,
Gospodskom Kastoru; Antun Gustav Matoš, Djevojčici mjesto
igračke; Antun Branko Šimić, Pjesnici; Dragutin Tadijanović,
Prsten; Josip Pupačić, Moj križ svejedno gori
STILSKA IZRAŽAJNA SREDSTVA
• glasovne figure
• figure konstrukcije
• figure riječi
• figure misli
GLASOVNE (ZVUČNE) FIGURE
• asonanca
• aliteracija
• onomatopeja
• anafora
• epifora
• simploka
• anadiploza
ponavljanje glasova
ponavljanje riječi
ASONANCA
• ponavljanje istih samoglasnika radi postizanja
određenoga zvukovnog ugođaja
Olovne i teške snove snivaju
Oblaci nad tamnim gorskim stranama
Monotone sjene rijekom plivaju,
Žutom rijekom među golim granama.
(Antun Gustav Matoš, Jesenje veče)
ALITERACIJA
• ponavljanje istih suglasnika ili glasovnih skupina radi
postizanja određenoga zvukovnog ugođaja
• ponekad se ponavljaju isti suglasnici ili slogovi na
početku više riječi
Iza mokrih njiva magle skrivaju
Kućice i toranj; sunce u ranama
Mre i motri, kako mrke bivaju
Vrbe, crneći se crnim vranama.
(Antun Gustav Matoš, Jesenje veče)
ONOMATOPEJA
• stilska figura u kojoj se glasovima oponašaju određeni
zvuci iz prirode, životinjsko glasanje i sl.
…Ja gutam žar sunčani.
I osjećam u sebi, gdje struje šumne r’jeke,
Šumore zelen-luzi svjetlošću obasjani,
Klokoće vrelo, more pjeni se i krkoči,
Modri se grožđe, i zri bobulja sure smreke,
Niz bor se smola toči.
(Vladimir Nazor, Cvrčak)
ANAFORA
• ponavljanje jedne ili više riječi na početku nekoliko
uzastopnih stihova
Čemu iskren razum koji zdravo sudi,
Čemu polet duše i srce koje sniva,
Čemu žar, slobodu i pravdu kada žudi,
Usred kukavica čemu krepost diva?
(Antun Gustav Matoš, Stara pjesma)
EPIFORA
• ponavljanje jedne ili više riječi na kraju nekoliko
uzastopnih stihova
O, kako je teško na tuđem pragu zvoniti,
na sprovodu samoga sebe kako je žalosno zvoniti.
(Miroslav Krleža, Mladić nosi svoje prve pjesme na ogled)
SIMPLOKA
• ujedinjena anafora i epifora – ista riječ (ili više riječi)
ponavlja se i na početku i na kraju nekoliko uzastopnih
stihova
…hoće li naći tijelo moje i grebotine moje?
Hoće li naći raščupane usne i raskidano tijelo moje?
(Janko Polić Kamov, Finale)
ANADIPLOZA
• stilska figura u kojoj se jedna ili više riječi s kraja jednoga
stiha ponavlja na početku idućega stiha
Imao sam srce, djetinjasto srce,
Srce koje boli, boli tako jako!
Imao sam srce, bolno, bolno srce,
A kada mi ode, nisam više plako.
(Antun Gustav Matoš, Živa smrt)
FIGURE KONSTRUKCIJE
• inverzija
• elipsa
• polisindeton
• asindeton
• retoričko pitanje
INVERZIJA
• takav poredak riječi (ili rečenica) koji je obrnut od
gramatičkoga, čime se ističe ono što se u gramatičkom
poretku riječi ne bi moglo istaknuti
I znaj da Sin tvoj putuje
dolinom svijeta turobnom
po trnju i po kamenu.
(Tin Ujević, Svakidašnja jadikovka)
ELIPSA
• nastaje kada iz rečenične cjeline izostavimo pojedine
riječi, ali se smisao cjeline ipak može razabrati
Na vješalima. Suha kao prut.
Na uzničkome zidu. Zidu srama.
(Antun Gustav Matoš, 1909.)
POLISINDETON
• nastaje nizanjem veznika bez gramatičke potrebe
I biti slab i nemoćan,
i sam bez igdje ikoga,
i nemiran, i očajan.
(Tin Ujević, Svakidašnja jadikovka)
ASINDETON
• nastaje nizanjem riječi bez njihova gramatičkog
povezivanja (bez uporabe veznika)
Vedro nebo, vedro čelo,
Blaga prsa, blage noći,
Toplo ljeto, toplo djelo,
Bistre vode, bistre oči:
(Antun Mihanović, Horvatska domovina)
RETORIČKO PITANJE
• posebna uporaba upitnih rečenica – postavlja se pitanje,
a na njega se ne očekuje odgovor
Čemu iskren razum koji zdravo sudi,
Čemu polet duše i srce koje sniva,
Čemu žar, slobodu i pravdu kada žudi,
Usred kukavica čemu krepost diva?
(Antun Gustav Matoš, Stara pjesma)
FIGURE RIJEČI
• apitet
• personifikacija
• eufemizam
• sinegdoha
• metafora
• metonimija
• alegorija
• simbol
METAFORA
• preneseno značenje gradi prema sličnosti – to je
poredba u kojoj se ne kazuje što se s čime uspoređuje,
nego se iskazuje samo drugi član poredbe
Moj prijatelju, mene više nema.
Al nisam samo zemlja, samo trava.
Jer knjiga ta, što držiš je u ruci,
Samo je dio mene koji spava.
(Dobriša Cesarić, Pjesma mrtvog pjesnika)
METONIMIJA
• preneseno značenje gradi prema stvarnim odnosima –
ono je utemeljeno na asocijativnom povezivanju pojmova
u vremenu i prostoru
Moj prijatelju, mene više nema.
Al nisam samo zemlja, samo trava.
Jer knjiga ta, što držiš je u ruci,
Samo je dio mene koji spava.
(Dobriša Cesarić, Pjesma mrtvog pjesnika)
EPITET
• riječ (najčešće pridjev) koja se dodaje imenici radi
stvaranja što potpunije predodžbe i za izazivanje
emocionalnoga dojma u čitatelja
Oni imaju visoka čela, vijorne kose, široke grudi;
(Tin Ujević, Visoki jablani)
PERSONIFIKACIJA
• stilska figura u kojoj se daju ljudske osobine životinjama i
biljkama, prirodnim pojavama, stvarima, apstraktnim
pojavama i sl.
I što god bliže stižem, sve glasnije viču
nebrojene užarene opeke
(Antun Branko Šimić, Hercegovina)
EUFEMIZAM
• stilska figura u kojoj se neki pojam zamjenjuje blažim
izrazom
Moj prijatelju, mene više nema.
Al nisam samo zemlja, samo trava.
Jer knjiga ta, što držiš je u ruci,
Samo je dio mene koji spava.
(Dobriša Cesarić, Pjesma mrtvog pjesnika)
SINEGDOHA
• stilska figura u kojoj se uzima dio umjesto cjeline,
jednina umjesto množine i sl.
Što desnica na te riječi
Oružja se manu ljuta
(Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića)
ALEGORIJA
• metafora produžena na djelo u cjelini
• riječi su upotrijebljene u prenesenom značenju, a pravi
smisao otkriva se tek ako određene slike u cjelini
zamijenimo pojmovima
SIMBOL
• stilsko sredstvo u kojem dolazi do zamjenjivanja neke
riječi, pojave ili pojma njegovom uvjetnom, alegorijskom
oznakom
• postoje stalni simboli (npr. srce kao simbol ljubavi) i
pjesnički, tj. individualni simboli (npr. cvrčak kao
pjesnik u Nazorovu ditirambu Cvrčak)
FIGURE MISLI
• poredba
• antiteza
• gradacija
• hiperbola
• litota
• ironija
• oksimoron
• paradoks
POREDBA (KOMPARACIJA)
• nastaje kada se nešto s nečim uspoređuje na temelju
zajedničkih osobina
Iz tame u me gleda nekoliko svijetlih bijelih prozora
ko nekoliko bijelih svečanih časova
iz crnog života ljudi
(Antun Branko Šimić, Hercegovina)
ANTITEZA
• posebna vrsta poredbe koja se zasniva na
suprotnosti/opreci
Ja nemam mira, a u rat ne hrlim;
led sam, a gorim; plašim se i nadam;
po nebu letim, a na zemlju padam;
ne hvatam ništa, a svijet čitav grlim.
(Francesco Petrarca, iz Kanconijera)
GRADACIJA
• nastaje takvim izborom riječi, slika i misli kojima se
izaziva postupno pojačavanje ili slabljenje početne
predodžbe ili misli
Ispod brežuljaka crni vlak se vuče
odmjereno udara i vrišti
svoj dolaz još dalekoj nevidljivoj stanici
(Antun Branko Šimić, Hercegovina)
HIPERBOLA
• figura preuveličavanja radi naglašavanja emocionalnoga
stava
Rijekom krvca poljem teče;
Turad bulji skrstiv ruke.
(Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića)
LITOTA
• suprotna hiperboli – njome se pravi izraz zamjenjuje
slabijim, i to u pravilu suprotnim (po načelu kontrasta) ili
negativnim
Sad ste malo pretjerali.
(Misli se suprotno, tj. da je netko jako povrijeđen.)
IRONIJA
• izražavanje putem suprotnosti – nešto se kaže, a misli
se zapravo suprotno
I kad su ljuske pale sa vašeg slijepoga vida,
Željeli nijeste pogledat u zrak;
Prvi vam korak bješe da svojoj gospođi bajnoj
Laznete skromno gospodsku petu.
Zlatna metoda! Cjelovom tijem shvatiste život.
(Silvije Strahimir Kranjčević, Gospodskom Kastoru)
OKSIMORON
• figura u kojoj se novi pojam stvara spajanjem naizgled
protuslovnih pojmova
Sve zanose, sve ljubavi, sve nade,
Sve uspomene – o mrtvi živote!
(Dobriša Cesarić, Pjesma mrtvog pjesnika)
PARADOKS
• figura u kojoj se izriče misao koja je u sebi naizgled
protuslovna ili suprotna općem mišljenju
Prošetala se povijest u sramotničkoj halji,
I što smo nebu bliži, sve od neba smo – dalji!
(Silvije Strahimir Kranjčević, Eli! Eli! Lama azavtani?!)
VERSIFIKACIJA
• stih
• strofa
• rima
• sonet
VERSIFIKACIJA
• znanost o stihu
• njezine spoznaje odnose se na lirsku, epsku ili lirsko-
epsku poeziju
STIH
• ritmička, zvukovna, sintaktička i značenjska cjelina
• lirska pjesma može biti pisana:
a) vezanim stihom (uglavnom tradicionalna poezija)
b) slobodnim stihom (uglavnom moderna poezija)
• vrsta stiha određuje se prema broju slogova (peterac,
šesterac, osmerac i dr.)
• cezura – stalna granica unutar stiha koja se nalazi na
istom mjestu u svakom stihu, a dijeli stih na manje
dijelove i time pridonosi ritmu
VRSTE STIHA – OSMERAC
• cezura je obično iza 4. sloga → simetrični osmerac
Kolo sreće / uokoli // vrteći se / ne pristaje.
(Ivan Gundulić, Osman)
VRSTE STIHA – DESETERAC
• EPSKI DESETERAC – cezura je iza četvrtog sloga (4 sloga +
6 slogova)
Slavonijo, / zemljo plemenita, // vele ti si / lipo uzorita,
(Matija Antun Relković, Satir iliti divji čovik)
• LIRSKI DESETERAC – cezura je iza petoga sloga (5 + 5)
U tuđem kraju / tuđe planine, // U tuđem polju, / tuđa mi žta, // I
tuđe ptice, / tuđe daljine - // I vječno žedan / pijem iz sita. (Ivan
Goran Kovačić, Mračno doba)
VRSTE STIHA – DVOSTRUKO RIMOVANI
DVANAESTERAC
• najčešći je stih starije hrvatske književnosti
• sastavljen je od 12 slogova s cezurom iz 6. sloga
• rima se pojavljuje dva puta: ispred cezure i na kraju stiha
• rima je parna
Sve mo gi Bo že moj, / kim sva ka po sta ju
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Marko Marulić, Molitva suprotiva Turkom)
STROFA (KITICA)
• sintaktička cjelina veća od stiha (odvojena bjelinama)
• vrsta strofe određuje se prema broju stihova u njoj
• vrste strofa:
• dvostih ili distih
• trostih ili tercet
• četverostih ili katren
• šesterostih ili sestina
• sedmerostih ili septima
• osmerostih ili oktava
VRSTE STROFA
• TERCINA – strofa sastavljena od triju jedanaesteraca
• proširila se zahvaljujući Danteu (Božanstvena komedija)
• raspored rima:
1. strofa: aba
2. strofa: bcb
3. strofa: cdc
4. itd.
• na kraju veće cjeline ili pjesme dolazi jedan stih zbog završetka rimovanja
• SAFIČKA i ALKEJSKA STROFA – posebne vrste
četverostiha nazvane po starogrčkim pjesnicima Sapfi i Alkeju
VRSTE STROFA
• SESTINA – strofa od šest stihova, uglavnom
jedanaesteraca, a javlja se u epskim djelima
• raspored rime: ababcc
• u hrvatskoj književnosti javlja se u duljim pjesmama ili
kraćem spjevu
• STANCA – strofa sastavljena od osam jedanaesteraca
• raspored rime: abababcc
PRENOŠENJE MISLI (IZ STIHA U STIH, IZ
STROFE U STROFU)
• OPKORAČENJE – postupak kojim se sintaktička cjelina
(rečenica) razbija stihom tako da nekoliko riječi prelazi u
drugi stih
• PREBACIVANJE – postupak kojim se sintaktička cjelina
(rečenica) razbija stihom tako da se samo jedna riječ
prebacuje u drugi stih
• PRIJENOS – postupak u kojem se sintaktička cjelina
(misao) prenosi iz jedne u drugu strofu
PRIMJERI
• OPKORAČENJE
Ja ne znam gdje sam? Nešto tamno slute
umorne oči. Noć je. Topla. Plava.
(Gustav Krklec, Bezimenoj)
• PREBACIVANJE
Volio sam je,
vodu divljeg jezera,
dijete u povoju,
vitku i brzu
jegulju.
(Josip Pupačić, Zaljubljen u ljubav)
• PRIJENOS
…a oblaci kao jata ptica kruže
nad tornjevima sela i gradova –
izađi u noć… idi… Divlje ruže
opijat će te putem. Trn će cvasti,
(Gustav Krklec, Srebrna cesta)
RIMA (SROK)
• glasovno podudaranje najčešće na kraju stiha
VRSTE RIMA
• PARNA RIMA – povezuja dva uzastopna stiha (aabb)
• UKRŠTENA RIMA – dolazi naizmjence i stihovima
(abab)
• OBGRLJENA RIMA – povezuje prvi i četvrti te drugi i
treći stih (abba)
• ISPREKIDANA RIMA – nema čvrste sheme, npr. može
se rimovati samo drugi i četvrti stih (abcb)
• NAGOMILANA RIMA – jedna se rima ponavlja u više
stihova (aaaa)
SONET
• sonet je nastao u Italiji u 13. stoljeću, a svoju
popularnost duguje talijanskom predrenesansnom
pjesniku Francescu Petrarci (zbirci pjesama Kanconijer)
• TALIJANSKI ili PETRARCIN SONET – oblik soneta koji
je Petrarca afirmirao u svojoj zbirci pjesama
• SHAKESPEAREOV ili ELIZABETANSKI SONET –
struktura gotovo svih Shakespeareovih soneta;
sastavljen od tri katrena i zaključnoga distiha, s rimom
abab / cdcd /efef / gg
SONET
• SONET – pjesma od 14 stihova raspoređenih u četiri strofe:
dva četverostiha (katreni) i dva trostiha (terceti)
• katreni čine zaokruženu sadržajnu cjelinu, a stihovi u svakom
katrenu povezani su rimama
• u tercetima slijedi obrat i poenta kojom se izriče nešto osobito
važno za temu
• raspored rima:
• katreni: abba abba (obgrljena rima)
• terceti: cdc, dcd, ili cde, cde i sl.
• rima nije tako strogo zadana, ali terceti moraju biti povezani rimama,
rima se ne smije prenositi iz katrena u tercete
• vrsta stiha: jedanaesterac
SONETNI VIJENAC
• soneti se mogu vezati u cikluse
• sonetni vijenac čini ciklus od petnaest soneta u kojem se
posljednji stih jednoga soneta ponavlja kao prvi stih
idućega
• petnaesti sonet (posljednji u vijencu) naziva se
majstorski sonet (magistrale), a sastoji se od početnih
stihova prethodnih četrnaest soneta
• prva slova majstorskoga soneta mogu činiti akrostih
(najčešće ime osobe kojoj je sonet posvećen)
TRADICIONALNI OBLICI
• himna
• oda
• ditiramb
• epigram
• elegija
• epitaf
HIMNA
• svečana pjesma posvećena nekom ili nečem što čovjek
smatra vrijednim najvećega poštovanja
• obilježja himne:
• izborom motiva ističu se osobine onoga kom je posvećena
• uzvišen ton
• svečan i polagan ritam
• Antun Mihanović, Horvatska domovina
ODA
• svečana pjesma šire tematike od himne
• nastala je u staroj Grčkoj kao svečana pjesma kojom se
slavilo pobjednika na sportskim natjecanjima
• uglavnom je posvećena nekoj osobi ili nečem što
čovjeka smatra vrijednim poštovanja
• ton je uzvišen i patetičan
• Petar Preradović, Rodu o jeziku
DITIRAMB
• pjesma u kojoj se zanosnim tonom iznosi oduševljenje
prirodom i slavljenje životnih radosti
• nastao je u staroj Grčkoj kao pjesma u slavu boga
Dioniza
• iz ditiramba se razvila tragedija
• Vladimir Nazor, Cvrčak
ELEGIJA
• pjesma u kojoj se izražava tuga, bol i žaljenje za nečim
nedostižnim
• obilježja:
• tužan ton
• polagan ritam
• Nikola Miličević, Modra elegija; Franjo Ciraki,
Florentinske elegije
EPITAF
• kratka lirska pjesma koja sažetim izrazom izražava
čovjekov odnos prema prolaznosti života i čovjekovoj
sudbini
• Dragutin Tadijanović, Goranov epitaf; Mak Dizdar, Zapis
o zemlji
EPIGRAM
• kratka, duhovita i satirična pjesma sažetoga izraza koja
neočekivanim zaključkom iznenađuje čitatelja
• Stanko Vraz, Antun Gustav Matoš, Gustav Krklec
LIRSKO-EPSKE VRSTE
• ujedinjuju značajke dvaju rodova: lirike i epike
• BALADA – lirsko-epska vrsta u kojoj se iznose teme
vezane uz stradanja i nesreće koje prate njezine junake,
a oni završavaju tragično; ugođaj je sumoran, ton tužan,
a ritam polagan
• ROMANCA – lirsko-epska vrsta koja donosi događaj
vezan uz ljubavnu temu; ugođaj je vedar, a ritam ubrzan
• POEMA – lirsko-epska vrsta u kojoj se pripovijedanje
isprepleće s neposrednim lirskim izricanjem i dramskim
elementima
LIRIKA U PROZI
• PJESMA U PROZI – posebna je lirska vrsta pisana
nevezanim, proznim slogom
• lirski izraz: kratkoća, sažetost, sugestivnost, emotivnost i
refleksivnost, osobit pjesnički jezik, unutarnji pjesnički ritam
• tiskana u prozi
• ritam ostvaren:
• vanjskim elementima: prelasci u novi redak, odvajanja u manje
stavke koje se mogu promatrati kao strofe
• unutrašnjim elementima: ritam rečenice (intonacija, intenzitet, tempo,
stanke)
• Slavko Mihalić, Kiša na Pagu; Miroslav Krleža, Nemir; Fran
Mažuranić, Svemir
Izrađeno prema:
Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rosseti-Bazdan, Vedrana Močnik,
Vremeplovom do mature: priručnik za pripremu državne mature iz Hrvatskoga
jezika, Zagreb: Profil Klett, 2017.
Dragica Dujmović Markusi, Književni vremeplov 1: čitanka iz hrvatskoga
jezika za prvi razred gimnazije, Zagreb: Profil, 2007.
1 von 75

Recomendados

Epika von
EpikaEpika
EpikaDanijela Mikadi
54.7K views41 Folien
Književni rod, književna vrsta von
Književni rod, književna vrstaKnjiževni rod, književna vrsta
Književni rod, književna vrstaDanijela Mikadi
34.7K views10 Folien
Glagolski oblici von
Glagolski obliciGlagolski oblici
Glagolski obliciIvana Čališ
99.6K views20 Folien
Analiza lirske pjesme von
Analiza lirske pjesmeAnaliza lirske pjesme
Analiza lirske pjesmeIvana Čališ
26.7K views1 Folie
Glasovne promjene zadaci s rjesenjima von
Glasovne promjene zadaci s rjesenjimaGlasovne promjene zadaci s rjesenjima
Glasovne promjene zadaci s rjesenjimaIvana Čališ
36.3K views8 Folien
Jerome David Salinger, Lovac u žitu von
Jerome David Salinger, Lovac u žituJerome David Salinger, Lovac u žitu
Jerome David Salinger, Lovac u žituDanijela Mikadi
43.4K views19 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Dobriša Cesarić, Oblak von
Dobriša Cesarić, OblakDobriša Cesarić, Oblak
Dobriša Cesarić, OblakIvana Čališ
93K views10 Folien
Sofoklo, Antigona von
Sofoklo, AntigonaSofoklo, Antigona
Sofoklo, AntigonaDanijela Mikadi
58.6K views21 Folien
Drama von
DramaDrama
DramaDanijela Mikadi
14.7K views27 Folien
Zamjenice vježbanje von
Zamjenice vježbanjeZamjenice vježbanje
Zamjenice vježbanjeIvana Čališ
144K views29 Folien
Glasovne promjene vjezba von
Glasovne promjene vjezbaGlasovne promjene vjezba
Glasovne promjene vjezbaIvana Čališ
16.9K views5 Folien
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica von
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age CengicaIvan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age CengicaHrvatski Jezik
26.2K views12 Folien

Was ist angesagt?(20)

Glasovne promjene vjezba von Ivana Čališ
Glasovne promjene vjezbaGlasovne promjene vjezba
Glasovne promjene vjezba
Ivana Čališ 16.9K views
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica von Hrvatski Jezik
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age CengicaIvan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica
Ivan Mazuranic, Smrt Smail age Cengica
Hrvatski Jezik26.2K views
Interpretacija lirske pjesme ( podsjetnik) von Kristina Dilica
Interpretacija lirske pjesme ( podsjetnik)Interpretacija lirske pjesme ( podsjetnik)
Interpretacija lirske pjesme ( podsjetnik)
Kristina Dilica11.5K views
Zamjenice vjezba s rjesenjem von Ivana Čališ
Zamjenice vjezba s rjesenjemZamjenice vjezba s rjesenjem
Zamjenice vjezba s rjesenjem
Ivana Čališ 29.7K views
Sinteza sedmi književnost von Ivana Čališ
Sinteza sedmi književnostSinteza sedmi književnost
Sinteza sedmi književnost
Ivana Čališ 11.2K views
Honoré de Balzac, Otac Goriot von Danijela Mikadi
Honoré de Balzac, Otac GoriotHonoré de Balzac, Otac Goriot
Honoré de Balzac, Otac Goriot
Danijela Mikadi17.7K views
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kuća von Danijela Mikadi
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kućaHenrik Ibsen, Nora ili Lutkina kuća
Henrik Ibsen, Nora ili Lutkina kuća
Danijela Mikadi31.9K views
Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići von Danijela Mikadi
Vjenceslav Novak, Posljednji StipančićiVjenceslav Novak, Posljednji Stipančići
Vjenceslav Novak, Posljednji Stipančići
Danijela Mikadi47.3K views
Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza von Danijela Mikadi
Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa LatinoviczaMiroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza
Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi, Povratak Filipa Latinovicza
Danijela Mikadi50.3K views
Književnost sedmi razred von Ivana Čališ
Književnost sedmi razredKnjiževnost sedmi razred
Književnost sedmi razred
Ivana Čališ 35.9K views

Destacado

How to Become a Thought Leader in Your Niche von
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your NicheLeslie Samuel
1.6M views13 Folien
Internetom do gostiju von
Internetom do gostijuInternetom do gostiju
Internetom do gostijuAdprofis
293 views2 Folien
Gazic imendan von
Gazic imendanGazic imendan
Gazic imendanzbornica
7K views24 Folien
Hrvatski jezik von
Hrvatski jezikHrvatski jezik
Hrvatski jezikOš Ostrog Kaštel Lukšić
5.7K views18 Folien
Hrvatski jezik na državnoj maturi von
Hrvatski jezik na državnoj maturiHrvatski jezik na državnoj maturi
Hrvatski jezik na državnoj maturimojamatura
5.6K views27 Folien
Hrvatska narječja von
Hrvatska narječjaHrvatska narječja
Hrvatska narječjaIvana Čališ
18.1K views34 Folien

Destacado(20)

How to Become a Thought Leader in Your Niche von Leslie Samuel
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your Niche
Leslie Samuel1.6M views
Internetom do gostiju von Adprofis
Internetom do gostijuInternetom do gostiju
Internetom do gostiju
Adprofis293 views
Gazic imendan von zbornica
Gazic imendanGazic imendan
Gazic imendan
zbornica7K views
Hrvatski jezik na državnoj maturi von mojamatura
Hrvatski jezik na državnoj maturiHrvatski jezik na državnoj maturi
Hrvatski jezik na državnoj maturi
mojamatura5.6K views
The future von TeresaFDV
The futureThe future
The future
TeresaFDV1.2K views
Hrvatski narodni preporod leonora rivic von osib-inf
Hrvatski narodni preporod leonora rivicHrvatski narodni preporod leonora rivic
Hrvatski narodni preporod leonora rivic
osib-inf1.7K views
Future Continuous Tense von Lisa Whalen
Future Continuous TenseFuture Continuous Tense
Future Continuous Tense
Lisa Whalen9.6K views
Kali Linux - Falconer - ISS 2014 von TGodfrey
Kali Linux - Falconer - ISS 2014Kali Linux - Falconer - ISS 2014
Kali Linux - Falconer - ISS 2014
TGodfrey2.6K views
Future perfect and future continuous von Lola Domínguez
Future perfect and future continuousFuture perfect and future continuous
Future perfect and future continuous
Lola Domínguez95.2K views
Delitos Sexuales von RiveroM25
Delitos SexualesDelitos Sexuales
Delitos Sexuales
RiveroM25293 views
Programa apepa abril 2017 von apepasm
Programa apepa abril 2017Programa apepa abril 2017
Programa apepa abril 2017
apepasm287 views
3Com 3C0VG60005-06 von savomir
3Com 3C0VG60005-063Com 3C0VG60005-06
3Com 3C0VG60005-06
savomir42 views

Similar a Lirika

Skripta iz hr. von
Skripta iz hr.Skripta iz hr.
Skripta iz hr.martina_boksic
27.3K views18 Folien
Klasifikacija književnosti - podsjetnik.pdf von
Klasifikacija književnosti - podsjetnik.pdfKlasifikacija književnosti - podsjetnik.pdf
Klasifikacija književnosti - podsjetnik.pdfIvanaDj1
50 views1 Folie
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr... von
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...Danijela Mikadi
30K views44 Folien
Šenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnosti von
Šenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnostiŠenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnosti
Šenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnostiIva Babić
12.6K views13 Folien
Knjizevnost1 (1).docx von
Knjizevnost1 (1).docxKnjizevnost1 (1).docx
Knjizevnost1 (1).docxIvanaRasic1
141 views75 Folien
A.b.simic von
A.b.simicA.b.simic
A.b.simicseminarski1234
1.3K views5 Folien

Similar a Lirika(20)

Klasifikacija književnosti - podsjetnik.pdf von IvanaDj1
Klasifikacija književnosti - podsjetnik.pdfKlasifikacija književnosti - podsjetnik.pdf
Klasifikacija književnosti - podsjetnik.pdf
IvanaDj150 views
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr... von Danijela Mikadi
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...
Hrvatsko pjesništvo (Antun Gustav Matoš, Antun Branko Šimić, Tin Ujević, Dobr...
Danijela Mikadi30K views
Šenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnosti von Iva Babić
Šenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnostiŠenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnosti
Šenoa - Predrealizam u hrvatskoj književnosti
Iva Babić12.6K views
Knjizevnost1 (1).docx von IvanaRasic1
Knjizevnost1 (1).docxKnjizevnost1 (1).docx
Knjizevnost1 (1).docx
IvanaRasic1141 views
Slavko Mihalić.pptx von FilipC1
Slavko Mihalić.pptxSlavko Mihalić.pptx
Slavko Mihalić.pptx
FilipC14 views
Http www.amika.rs kan zorica dverekedvagrada von debeljackitatjana
Http  www.amika.rs kan zorica dverekedvagradaHttp  www.amika.rs kan zorica dverekedvagrada
Http www.amika.rs kan zorica dverekedvagrada
debeljackitatjana143 views
Umjetnost i knjizevnost von zdenkabl
Umjetnost i knjizevnostUmjetnost i knjizevnost
Umjetnost i knjizevnost
zdenkabl7.9K views
Drzavna matura esej_ispit_2018_2019 von Danijela Mikadi
Drzavna matura esej_ispit_2018_2019Drzavna matura esej_ispit_2018_2019
Drzavna matura esej_ispit_2018_2019
Danijela Mikadi3.9K views
Ispitni katalog visa_niza_2017_2018 von Danijela Mikadi
Ispitni katalog visa_niza_2017_2018Ispitni katalog visa_niza_2017_2018
Ispitni katalog visa_niza_2017_2018
Danijela Mikadi290 views
Ispitni katalog visa_niza_2018_2019 von Danijela Mikadi
Ispitni katalog visa_niza_2018_2019Ispitni katalog visa_niza_2018_2019
Ispitni katalog visa_niza_2018_2019
Danijela Mikadi369 views
Hrvatski Romantizam, Ilirizam ( I I) von Hrvatski Jezik
Hrvatski Romantizam, Ilirizam ( I I)Hrvatski Romantizam, Ilirizam ( I I)
Hrvatski Romantizam, Ilirizam ( I I)
Hrvatski Jezik5.9K views
Predromantizam i romantizam - uvod von Hrvatski Jezik
Predromantizam i romantizam - uvodPredromantizam i romantizam - uvod
Predromantizam i romantizam - uvod
Hrvatski Jezik2.8K views

Más de Danijela Mikadi

Ranko Marinković, Kiklop von
Ranko Marinković, KiklopRanko Marinković, Kiklop
Ranko Marinković, KiklopDanijela Mikadi
35K views36 Folien
Ante Kovačić, U registraturi von
Ante Kovačić, U registraturiAnte Kovačić, U registraturi
Ante Kovačić, U registraturiDanijela Mikadi
17K views22 Folien
Franz Kafka, Preobrazba von
Franz Kafka, PreobrazbaFranz Kafka, Preobrazba
Franz Kafka, PreobrazbaDanijela Mikadi
47.5K views22 Folien
Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kazna von
Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kaznaFjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kazna
Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kaznaDanijela Mikadi
63K views35 Folien
Milutin Cihlar Nehajev, Bijeg von
Milutin Cihlar Nehajev, BijegMilutin Cihlar Nehajev, Bijeg
Milutin Cihlar Nehajev, BijegDanijela Mikadi
20.4K views34 Folien
Albert Camus, Stranac von
Albert Camus, StranacAlbert Camus, Stranac
Albert Camus, StranacDanijela Mikadi
27.1K views21 Folien

Más de Danijela Mikadi(15)

Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kazna von Danijela Mikadi
Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kaznaFjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kazna
Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Zločin i kazna
Danijela Mikadi63K views
Milutin Cihlar Nehajev, Bijeg von Danijela Mikadi
Milutin Cihlar Nehajev, BijegMilutin Cihlar Nehajev, Bijeg
Milutin Cihlar Nehajev, Bijeg
Danijela Mikadi20.4K views
Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2018_2019 von Danijela Mikadi
Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2018_2019Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2018_2019
Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2018_2019
Danijela Mikadi1.2K views
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_osmog_razreda von Danijela Mikadi
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_osmog_razredaHrvatski jezik ponavljanje_gradiva_osmog_razreda
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_osmog_razreda
Danijela Mikadi1.1K views
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sedmog_razreda von Danijela Mikadi
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sedmog_razredaHrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sedmog_razreda
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sedmog_razreda
Danijela Mikadi1.5K views
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sestog_razreda von Danijela Mikadi
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sestog_razredaHrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sestog_razreda
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_sestog_razreda
Danijela Mikadi2.2K views
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_petog_razreda von Danijela Mikadi
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_petog_razredaHrvatski jezik ponavljanje_gradiva_petog_razreda
Hrvatski jezik ponavljanje_gradiva_petog_razreda
Danijela Mikadi2.9K views
Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2017_2018 von Danijela Mikadi
Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2017_2018Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2017_2018
Knjizevna djela esej_vrste_godine_objavljivanja_knjizevnosti_2017_2018
Danijela Mikadi1.6K views
Drzavna matura esej_ispit_2017_2018 von Danijela Mikadi
Drzavna matura esej_ispit_2017_2018Drzavna matura esej_ispit_2017_2018
Drzavna matura esej_ispit_2017_2018
Danijela Mikadi7.2K views
Književna ispitna djela za školski esej u školskoj godini 2016./2017. von Danijela Mikadi
Književna ispitna djela za školski esej u školskoj godini 2016./2017.Književna ispitna djela za školski esej u školskoj godini 2016./2017.
Književna ispitna djela za školski esej u školskoj godini 2016./2017.
Danijela Mikadi635 views

Lirika

 • 1. O S N O V N I P O J M O V I , L I R S K E V R S T E ( P R E M A T E M I ) , S T I L S K A I Z R A Ž A J N A S R E D S T V A , V E R S I F I K A C I J A , T R A D I C I O N A L N I O B L I C I LIRIKA Danijela Srbljinović, mag. educ. philol. croat.
 • 2. • osnovno obilježje lirike: subjektivnost kojom se neposredno iznose misli i osjećaji, lirski subjekt (pjesničko ja) govori o sebi
 • 3. OSNOVNI POJMOVI • tema • motiv • pjesnička slika • kompozicija • pjesnički jezik • pjesnički ritam
 • 4. TEMA • predstavlja jedinstveno značenje djela • neke skupine tema javljaju se češće od ostalih • ključne emocije i situacije u čovjekovu životu: ljubav, smrt, bol, čežnja, domoljublje, nešto čovjeku sveto i božansko, društvena nepravda i sl.
 • 5. MOTIV • razvijanjem motiva obrađuje se tema • najmanja tematska jedinica koja ima samostalno značenje u okviru teme • motivi se mogu povezivati na različite načine
 • 6. KOMPOZICIJA • pokazuje način na koji je djelo sastavljeno u cjelinu • vanjska kompozicija (grafički raspored stihova, npr., u strofe) • unutarnja kompozicija (raspored motiva)
 • 7. PJESNIČKA SLIKA • stvara se rasporedom i razvijanjem motiva • utemeljena je osjetilnim poticajima • može biti: 1. vizualna (vidna) 2. akustična (slušna) 3. taktilna (dodirna) 4. gustativna (okusna) 5. olfaktivna (mirisna)
 • 8. PJESNIČKI JEZIK • gradi se osobitim izborom riječi i stilskih izražajnih sredstava • pjesnik bira višeznačne, asocijativne izraze te tako gradi svoju strukturu • riječi se ne povezuju samo značenjem – važan je i njihov glasovni sastav, njihovo zvučanje
 • 9. PJESNIČKI RITAM • pjesmi daje dodatno značenje – lirska je poezija bliska glazbi • razlikuje se od ritma svakodnevnoga govora • u njegovu stvaranju sudjeluju: • pjesnički jezik – izbor riječi, njihovo značenje, izražajnost, asocijativnost • stilska izražajna sredstva, posebno zvučne i sintaktičke figure • prenošenje riječi i misli iz jednog stiha u drugi ili iz jedne u drugu strofu (opkoračenje, prebacivanje, prijenos) • broj slogova i raspored naglasaka u stihu (vrsta stiha), cezura • grafički raspored stihova
 • 10. LIRSKE VRSTE (PREMA TEMI) • ljubavna lirska pjesma • pejzažna lirska pjesma • socijalna lirska pjesma • domoljubna lirska pjesma • duhovno-religiozna lirska pjesma • misaona lirska pjesma • lirske su teme osobne – njima se izražava čovjekova emocija, misao, njegov duhovni svijet
 • 11. LJUBAVNA LIRSKA PJESMA • može se pojaviti široki raspon emocija vezanih iz ljubav – od ushita i zaljubljenosti do straha i očaja zbog gubitka voljene osobe • Džore Držić, Draža je od zlata; Šiško Menčetić, Prvi pogled; Hanibal Lucić, Jur nijedna na svit vila; Antun Gustav Matoš, Utjeha kose; Antun Branko Šimić, Ljubav
 • 12. PEJZAŽNA LIRSKA PJESMA • pjesnikov doživljaj pretače se u sliku krajolika • prividna tema (opis krajolika) i prava, stvarna tema – pjesnikova emocija ili misao • pejzažne pjesme nastale u razdoblju hrvatske moderne (Antun Gustav Matoš, Vladimir Vidrić) istovremeno i misaone pjesme • Antun Gustav Matoš, Jesenje veče, Notturno; Vladimir Vidrić, Jutro, Dva pejzaža; Antun Branko Šimić, Hercegovina; Josip Pupačić, More
 • 13. SOCIJALNA LIRSKA PJESMA • upućuje na društvene probleme • izravno ili neizravno progovaraju o društvenoj nepravdi • Silvije Strahimir Kranjčević, Eli! Eli! Lama azavtani?!; Antun Branko Šimić, Ručak siromaha; Dobriša Cesarić, Balada iz predgrađa, Vagonaši
 • 14. DOMOLJUBNA LIRSKA PJESMA • iskazuje pjesnikovu ljubav i pripadnost narodu i domovini • često se u njoj prepoznaju konkretne povijesne situacije u kojima se domovina nalazila • Juraj Šižgorić, Elegija o pustošenju Šibenskog polja; Antun Mihanović, Horvatska domovina; Petar Preradović, Zora puca, bit će dana; Antun Gustav Matoš, 1909.; Vladimir Nazor, Zvonimirova lađa
 • 15. DUHOVNO-RELIGIOZNA LIRSKA PJESMA • bavi se temeljnim pitanjima ljudskoga postojanja • u njoj je pokazan odnos prema božanskome • Šibenska molitva; Ivo Andrić, Bog izbija kao svjetlo; Nikola Šop, Kuda bih vodio Isusa
 • 16. MISAONA LIRSKA PJESMA • izražava se pjesnikov odnos prema svijetu: bavi se pitanjima smisla čovjekova postojanja, pitanjem pjesničkog stvaralaštva, odnosa prema čovjekovoj prolaznosti… • August Šenoa, Budi svoj; Silvije Strahimir Kranjčević, Gospodskom Kastoru; Antun Gustav Matoš, Djevojčici mjesto igračke; Antun Branko Šimić, Pjesnici; Dragutin Tadijanović, Prsten; Josip Pupačić, Moj križ svejedno gori
 • 17. STILSKA IZRAŽAJNA SREDSTVA • glasovne figure • figure konstrukcije • figure riječi • figure misli
 • 18. GLASOVNE (ZVUČNE) FIGURE • asonanca • aliteracija • onomatopeja • anafora • epifora • simploka • anadiploza ponavljanje glasova ponavljanje riječi
 • 19. ASONANCA • ponavljanje istih samoglasnika radi postizanja određenoga zvukovnog ugođaja Olovne i teške snove snivaju Oblaci nad tamnim gorskim stranama Monotone sjene rijekom plivaju, Žutom rijekom među golim granama. (Antun Gustav Matoš, Jesenje veče)
 • 20. ALITERACIJA • ponavljanje istih suglasnika ili glasovnih skupina radi postizanja određenoga zvukovnog ugođaja • ponekad se ponavljaju isti suglasnici ili slogovi na početku više riječi Iza mokrih njiva magle skrivaju Kućice i toranj; sunce u ranama Mre i motri, kako mrke bivaju Vrbe, crneći se crnim vranama. (Antun Gustav Matoš, Jesenje veče)
 • 21. ONOMATOPEJA • stilska figura u kojoj se glasovima oponašaju određeni zvuci iz prirode, životinjsko glasanje i sl. …Ja gutam žar sunčani. I osjećam u sebi, gdje struje šumne r’jeke, Šumore zelen-luzi svjetlošću obasjani, Klokoće vrelo, more pjeni se i krkoči, Modri se grožđe, i zri bobulja sure smreke, Niz bor se smola toči. (Vladimir Nazor, Cvrčak)
 • 22. ANAFORA • ponavljanje jedne ili više riječi na početku nekoliko uzastopnih stihova Čemu iskren razum koji zdravo sudi, Čemu polet duše i srce koje sniva, Čemu žar, slobodu i pravdu kada žudi, Usred kukavica čemu krepost diva? (Antun Gustav Matoš, Stara pjesma)
 • 23. EPIFORA • ponavljanje jedne ili više riječi na kraju nekoliko uzastopnih stihova O, kako je teško na tuđem pragu zvoniti, na sprovodu samoga sebe kako je žalosno zvoniti. (Miroslav Krleža, Mladić nosi svoje prve pjesme na ogled)
 • 24. SIMPLOKA • ujedinjena anafora i epifora – ista riječ (ili više riječi) ponavlja se i na početku i na kraju nekoliko uzastopnih stihova …hoće li naći tijelo moje i grebotine moje? Hoće li naći raščupane usne i raskidano tijelo moje? (Janko Polić Kamov, Finale)
 • 25. ANADIPLOZA • stilska figura u kojoj se jedna ili više riječi s kraja jednoga stiha ponavlja na početku idućega stiha Imao sam srce, djetinjasto srce, Srce koje boli, boli tako jako! Imao sam srce, bolno, bolno srce, A kada mi ode, nisam više plako. (Antun Gustav Matoš, Živa smrt)
 • 26. FIGURE KONSTRUKCIJE • inverzija • elipsa • polisindeton • asindeton • retoričko pitanje
 • 27. INVERZIJA • takav poredak riječi (ili rečenica) koji je obrnut od gramatičkoga, čime se ističe ono što se u gramatičkom poretku riječi ne bi moglo istaknuti I znaj da Sin tvoj putuje dolinom svijeta turobnom po trnju i po kamenu. (Tin Ujević, Svakidašnja jadikovka)
 • 28. ELIPSA • nastaje kada iz rečenične cjeline izostavimo pojedine riječi, ali se smisao cjeline ipak može razabrati Na vješalima. Suha kao prut. Na uzničkome zidu. Zidu srama. (Antun Gustav Matoš, 1909.)
 • 29. POLISINDETON • nastaje nizanjem veznika bez gramatičke potrebe I biti slab i nemoćan, i sam bez igdje ikoga, i nemiran, i očajan. (Tin Ujević, Svakidašnja jadikovka)
 • 30. ASINDETON • nastaje nizanjem riječi bez njihova gramatičkog povezivanja (bez uporabe veznika) Vedro nebo, vedro čelo, Blaga prsa, blage noći, Toplo ljeto, toplo djelo, Bistre vode, bistre oči: (Antun Mihanović, Horvatska domovina)
 • 31. RETORIČKO PITANJE • posebna uporaba upitnih rečenica – postavlja se pitanje, a na njega se ne očekuje odgovor Čemu iskren razum koji zdravo sudi, Čemu polet duše i srce koje sniva, Čemu žar, slobodu i pravdu kada žudi, Usred kukavica čemu krepost diva? (Antun Gustav Matoš, Stara pjesma)
 • 32. FIGURE RIJEČI • apitet • personifikacija • eufemizam • sinegdoha • metafora • metonimija • alegorija • simbol
 • 33. METAFORA • preneseno značenje gradi prema sličnosti – to je poredba u kojoj se ne kazuje što se s čime uspoređuje, nego se iskazuje samo drugi član poredbe Moj prijatelju, mene više nema. Al nisam samo zemlja, samo trava. Jer knjiga ta, što držiš je u ruci, Samo je dio mene koji spava. (Dobriša Cesarić, Pjesma mrtvog pjesnika)
 • 34. METONIMIJA • preneseno značenje gradi prema stvarnim odnosima – ono je utemeljeno na asocijativnom povezivanju pojmova u vremenu i prostoru Moj prijatelju, mene više nema. Al nisam samo zemlja, samo trava. Jer knjiga ta, što držiš je u ruci, Samo je dio mene koji spava. (Dobriša Cesarić, Pjesma mrtvog pjesnika)
 • 35. EPITET • riječ (najčešće pridjev) koja se dodaje imenici radi stvaranja što potpunije predodžbe i za izazivanje emocionalnoga dojma u čitatelja Oni imaju visoka čela, vijorne kose, široke grudi; (Tin Ujević, Visoki jablani)
 • 36. PERSONIFIKACIJA • stilska figura u kojoj se daju ljudske osobine životinjama i biljkama, prirodnim pojavama, stvarima, apstraktnim pojavama i sl. I što god bliže stižem, sve glasnije viču nebrojene užarene opeke (Antun Branko Šimić, Hercegovina)
 • 37. EUFEMIZAM • stilska figura u kojoj se neki pojam zamjenjuje blažim izrazom Moj prijatelju, mene više nema. Al nisam samo zemlja, samo trava. Jer knjiga ta, što držiš je u ruci, Samo je dio mene koji spava. (Dobriša Cesarić, Pjesma mrtvog pjesnika)
 • 38. SINEGDOHA • stilska figura u kojoj se uzima dio umjesto cjeline, jednina umjesto množine i sl. Što desnica na te riječi Oružja se manu ljuta (Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića)
 • 39. ALEGORIJA • metafora produžena na djelo u cjelini • riječi su upotrijebljene u prenesenom značenju, a pravi smisao otkriva se tek ako određene slike u cjelini zamijenimo pojmovima
 • 40. SIMBOL • stilsko sredstvo u kojem dolazi do zamjenjivanja neke riječi, pojave ili pojma njegovom uvjetnom, alegorijskom oznakom • postoje stalni simboli (npr. srce kao simbol ljubavi) i pjesnički, tj. individualni simboli (npr. cvrčak kao pjesnik u Nazorovu ditirambu Cvrčak)
 • 41. FIGURE MISLI • poredba • antiteza • gradacija • hiperbola • litota • ironija • oksimoron • paradoks
 • 42. POREDBA (KOMPARACIJA) • nastaje kada se nešto s nečim uspoređuje na temelju zajedničkih osobina Iz tame u me gleda nekoliko svijetlih bijelih prozora ko nekoliko bijelih svečanih časova iz crnog života ljudi (Antun Branko Šimić, Hercegovina)
 • 43. ANTITEZA • posebna vrsta poredbe koja se zasniva na suprotnosti/opreci Ja nemam mira, a u rat ne hrlim; led sam, a gorim; plašim se i nadam; po nebu letim, a na zemlju padam; ne hvatam ništa, a svijet čitav grlim. (Francesco Petrarca, iz Kanconijera)
 • 44. GRADACIJA • nastaje takvim izborom riječi, slika i misli kojima se izaziva postupno pojačavanje ili slabljenje početne predodžbe ili misli Ispod brežuljaka crni vlak se vuče odmjereno udara i vrišti svoj dolaz još dalekoj nevidljivoj stanici (Antun Branko Šimić, Hercegovina)
 • 45. HIPERBOLA • figura preuveličavanja radi naglašavanja emocionalnoga stava Rijekom krvca poljem teče; Turad bulji skrstiv ruke. (Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengića)
 • 46. LITOTA • suprotna hiperboli – njome se pravi izraz zamjenjuje slabijim, i to u pravilu suprotnim (po načelu kontrasta) ili negativnim Sad ste malo pretjerali. (Misli se suprotno, tj. da je netko jako povrijeđen.)
 • 47. IRONIJA • izražavanje putem suprotnosti – nešto se kaže, a misli se zapravo suprotno I kad su ljuske pale sa vašeg slijepoga vida, Željeli nijeste pogledat u zrak; Prvi vam korak bješe da svojoj gospođi bajnoj Laznete skromno gospodsku petu. Zlatna metoda! Cjelovom tijem shvatiste život. (Silvije Strahimir Kranjčević, Gospodskom Kastoru)
 • 48. OKSIMORON • figura u kojoj se novi pojam stvara spajanjem naizgled protuslovnih pojmova Sve zanose, sve ljubavi, sve nade, Sve uspomene – o mrtvi živote! (Dobriša Cesarić, Pjesma mrtvog pjesnika)
 • 49. PARADOKS • figura u kojoj se izriče misao koja je u sebi naizgled protuslovna ili suprotna općem mišljenju Prošetala se povijest u sramotničkoj halji, I što smo nebu bliži, sve od neba smo – dalji! (Silvije Strahimir Kranjčević, Eli! Eli! Lama azavtani?!)
 • 51. VERSIFIKACIJA • znanost o stihu • njezine spoznaje odnose se na lirsku, epsku ili lirsko- epsku poeziju
 • 52. STIH • ritmička, zvukovna, sintaktička i značenjska cjelina • lirska pjesma može biti pisana: a) vezanim stihom (uglavnom tradicionalna poezija) b) slobodnim stihom (uglavnom moderna poezija) • vrsta stiha određuje se prema broju slogova (peterac, šesterac, osmerac i dr.) • cezura – stalna granica unutar stiha koja se nalazi na istom mjestu u svakom stihu, a dijeli stih na manje dijelove i time pridonosi ritmu
 • 53. VRSTE STIHA – OSMERAC • cezura je obično iza 4. sloga → simetrični osmerac Kolo sreće / uokoli // vrteći se / ne pristaje. (Ivan Gundulić, Osman)
 • 54. VRSTE STIHA – DESETERAC • EPSKI DESETERAC – cezura je iza četvrtog sloga (4 sloga + 6 slogova) Slavonijo, / zemljo plemenita, // vele ti si / lipo uzorita, (Matija Antun Relković, Satir iliti divji čovik) • LIRSKI DESETERAC – cezura je iza petoga sloga (5 + 5) U tuđem kraju / tuđe planine, // U tuđem polju, / tuđa mi žta, // I tuđe ptice, / tuđe daljine - // I vječno žedan / pijem iz sita. (Ivan Goran Kovačić, Mračno doba)
 • 55. VRSTE STIHA – DVOSTRUKO RIMOVANI DVANAESTERAC • najčešći je stih starije hrvatske književnosti • sastavljen je od 12 slogova s cezurom iz 6. sloga • rima se pojavljuje dva puta: ispred cezure i na kraju stiha • rima je parna Sve mo gi Bo že moj, / kim sva ka po sta ju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Marko Marulić, Molitva suprotiva Turkom)
 • 56. STROFA (KITICA) • sintaktička cjelina veća od stiha (odvojena bjelinama) • vrsta strofe određuje se prema broju stihova u njoj • vrste strofa: • dvostih ili distih • trostih ili tercet • četverostih ili katren • šesterostih ili sestina • sedmerostih ili septima • osmerostih ili oktava
 • 57. VRSTE STROFA • TERCINA – strofa sastavljena od triju jedanaesteraca • proširila se zahvaljujući Danteu (Božanstvena komedija) • raspored rima: 1. strofa: aba 2. strofa: bcb 3. strofa: cdc 4. itd. • na kraju veće cjeline ili pjesme dolazi jedan stih zbog završetka rimovanja • SAFIČKA i ALKEJSKA STROFA – posebne vrste četverostiha nazvane po starogrčkim pjesnicima Sapfi i Alkeju
 • 58. VRSTE STROFA • SESTINA – strofa od šest stihova, uglavnom jedanaesteraca, a javlja se u epskim djelima • raspored rime: ababcc • u hrvatskoj književnosti javlja se u duljim pjesmama ili kraćem spjevu • STANCA – strofa sastavljena od osam jedanaesteraca • raspored rime: abababcc
 • 59. PRENOŠENJE MISLI (IZ STIHA U STIH, IZ STROFE U STROFU) • OPKORAČENJE – postupak kojim se sintaktička cjelina (rečenica) razbija stihom tako da nekoliko riječi prelazi u drugi stih • PREBACIVANJE – postupak kojim se sintaktička cjelina (rečenica) razbija stihom tako da se samo jedna riječ prebacuje u drugi stih • PRIJENOS – postupak u kojem se sintaktička cjelina (misao) prenosi iz jedne u drugu strofu
 • 60. PRIMJERI • OPKORAČENJE Ja ne znam gdje sam? Nešto tamno slute umorne oči. Noć je. Topla. Plava. (Gustav Krklec, Bezimenoj) • PREBACIVANJE Volio sam je, vodu divljeg jezera, dijete u povoju, vitku i brzu jegulju. (Josip Pupačić, Zaljubljen u ljubav) • PRIJENOS …a oblaci kao jata ptica kruže nad tornjevima sela i gradova – izađi u noć… idi… Divlje ruže opijat će te putem. Trn će cvasti, (Gustav Krklec, Srebrna cesta)
 • 61. RIMA (SROK) • glasovno podudaranje najčešće na kraju stiha
 • 62. VRSTE RIMA • PARNA RIMA – povezuja dva uzastopna stiha (aabb) • UKRŠTENA RIMA – dolazi naizmjence i stihovima (abab) • OBGRLJENA RIMA – povezuje prvi i četvrti te drugi i treći stih (abba) • ISPREKIDANA RIMA – nema čvrste sheme, npr. može se rimovati samo drugi i četvrti stih (abcb) • NAGOMILANA RIMA – jedna se rima ponavlja u više stihova (aaaa)
 • 63. SONET • sonet je nastao u Italiji u 13. stoljeću, a svoju popularnost duguje talijanskom predrenesansnom pjesniku Francescu Petrarci (zbirci pjesama Kanconijer) • TALIJANSKI ili PETRARCIN SONET – oblik soneta koji je Petrarca afirmirao u svojoj zbirci pjesama • SHAKESPEAREOV ili ELIZABETANSKI SONET – struktura gotovo svih Shakespeareovih soneta; sastavljen od tri katrena i zaključnoga distiha, s rimom abab / cdcd /efef / gg
 • 64. SONET • SONET – pjesma od 14 stihova raspoređenih u četiri strofe: dva četverostiha (katreni) i dva trostiha (terceti) • katreni čine zaokruženu sadržajnu cjelinu, a stihovi u svakom katrenu povezani su rimama • u tercetima slijedi obrat i poenta kojom se izriče nešto osobito važno za temu • raspored rima: • katreni: abba abba (obgrljena rima) • terceti: cdc, dcd, ili cde, cde i sl. • rima nije tako strogo zadana, ali terceti moraju biti povezani rimama, rima se ne smije prenositi iz katrena u tercete • vrsta stiha: jedanaesterac
 • 65. SONETNI VIJENAC • soneti se mogu vezati u cikluse • sonetni vijenac čini ciklus od petnaest soneta u kojem se posljednji stih jednoga soneta ponavlja kao prvi stih idućega • petnaesti sonet (posljednji u vijencu) naziva se majstorski sonet (magistrale), a sastoji se od početnih stihova prethodnih četrnaest soneta • prva slova majstorskoga soneta mogu činiti akrostih (najčešće ime osobe kojoj je sonet posvećen)
 • 66. TRADICIONALNI OBLICI • himna • oda • ditiramb • epigram • elegija • epitaf
 • 67. HIMNA • svečana pjesma posvećena nekom ili nečem što čovjek smatra vrijednim najvećega poštovanja • obilježja himne: • izborom motiva ističu se osobine onoga kom je posvećena • uzvišen ton • svečan i polagan ritam • Antun Mihanović, Horvatska domovina
 • 68. ODA • svečana pjesma šire tematike od himne • nastala je u staroj Grčkoj kao svečana pjesma kojom se slavilo pobjednika na sportskim natjecanjima • uglavnom je posvećena nekoj osobi ili nečem što čovjeka smatra vrijednim poštovanja • ton je uzvišen i patetičan • Petar Preradović, Rodu o jeziku
 • 69. DITIRAMB • pjesma u kojoj se zanosnim tonom iznosi oduševljenje prirodom i slavljenje životnih radosti • nastao je u staroj Grčkoj kao pjesma u slavu boga Dioniza • iz ditiramba se razvila tragedija • Vladimir Nazor, Cvrčak
 • 70. ELEGIJA • pjesma u kojoj se izražava tuga, bol i žaljenje za nečim nedostižnim • obilježja: • tužan ton • polagan ritam • Nikola Miličević, Modra elegija; Franjo Ciraki, Florentinske elegije
 • 71. EPITAF • kratka lirska pjesma koja sažetim izrazom izražava čovjekov odnos prema prolaznosti života i čovjekovoj sudbini • Dragutin Tadijanović, Goranov epitaf; Mak Dizdar, Zapis o zemlji
 • 72. EPIGRAM • kratka, duhovita i satirična pjesma sažetoga izraza koja neočekivanim zaključkom iznenađuje čitatelja • Stanko Vraz, Antun Gustav Matoš, Gustav Krklec
 • 73. LIRSKO-EPSKE VRSTE • ujedinjuju značajke dvaju rodova: lirike i epike • BALADA – lirsko-epska vrsta u kojoj se iznose teme vezane uz stradanja i nesreće koje prate njezine junake, a oni završavaju tragično; ugođaj je sumoran, ton tužan, a ritam polagan • ROMANCA – lirsko-epska vrsta koja donosi događaj vezan uz ljubavnu temu; ugođaj je vedar, a ritam ubrzan • POEMA – lirsko-epska vrsta u kojoj se pripovijedanje isprepleće s neposrednim lirskim izricanjem i dramskim elementima
 • 74. LIRIKA U PROZI • PJESMA U PROZI – posebna je lirska vrsta pisana nevezanim, proznim slogom • lirski izraz: kratkoća, sažetost, sugestivnost, emotivnost i refleksivnost, osobit pjesnički jezik, unutarnji pjesnički ritam • tiskana u prozi • ritam ostvaren: • vanjskim elementima: prelasci u novi redak, odvajanja u manje stavke koje se mogu promatrati kao strofe • unutrašnjim elementima: ritam rečenice (intonacija, intenzitet, tempo, stanke) • Slavko Mihalić, Kiša na Pagu; Miroslav Krleža, Nemir; Fran Mažuranić, Svemir
 • 75. Izrađeno prema: Dragica Dujmović Markusi, Sandra Rosseti-Bazdan, Vedrana Močnik, Vremeplovom do mature: priručnik za pripremu državne mature iz Hrvatskoga jezika, Zagreb: Profil Klett, 2017. Dragica Dujmović Markusi, Književni vremeplov 1: čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazije, Zagreb: Profil, 2007.