آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)

N
Neda AnsariPMO um Demis Group
Agile Method
‫بک‬‫ا‬‫چ‬ ‫روش‬
‫کننده‬ ‫تهیه‬:‫ندا‬‫انصاری‬
‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫واحد‬ ‫سرپرست‬
‫یا‬ ‫چابک‬ ‫تعریف‬Agile
Agile‫یک‬‫متد‬‫توسعه‬‫نرم‬‫افزار‬‫است‬‫که‬‫بر‬‫پایه‬‫توسعه‬‫تکراری‬‫و‬‫افزایشی‬‫بنا‬‫شده‬‫است‬‫که‬‫رویه‬‫طراحی‬‫سازگار‬،‫تکامل‬‫ت‬‫دریجی‬‫را‬‫تعریف‬
‫می‬‫کند‬.‫متد‬‫چابک‬‫با‬‫تقسیم‬‫کردن‬‫کارها‬‫به‬‫طرح‬‫های‬‫کوچکتر‬،‫باعث‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫تکرارها‬‫در‬‫چارچوب‬‫های‬‫زمانی‬‫کوتاه‬‫تری‬‫انجام‬‫شده‬‫و‬
‫نسبت‬‫به‬‫تغییرات‬‫انعطاف‬‫پذیر‬‫باشند‬.
‫ویژگی‬‫متفاوت‬‫فرآیندهای‬‫چابک‬‫این‬‫است‬‫که‬‫در‬‫جهت‬‫رقابت‬‫بر‬‫سر‬‫مشتری‬‫حتی‬‫از‬‫تغییراتی‬‫که‬‫در‬‫اواخر‬‫توسعه‬‫نرم‬‫افزار‬‫پ‬‫دیدار‬‫می‬‫شوند‬
‫استقبال‬‫کرده‬‫و‬‫رفتار‬‫خود‬‫را‬‫بر‬‫اساس‬‫تفکرات‬‫اعمال‬‫شده‬،‫تنظیم‬‫و‬‫هم‬‫سو‬‫می‬‫کند‬.
‫قبل‬‫از‬‫اینکه‬‫چیزی‬‫به‬‫اسم‬‫نرم‬‫افزار‬‫یا‬‫کامپیوتر‬(‫به‬‫معنای‬‫امروزی‬)‫وجود‬‫داشته‬‫باش‬‫د‬‫شرکت‬‫ها‬
‫و‬‫صنعت‬‫گرانی‬‫مانند‬‫فورد‬‫یا‬‫تویوتای‬‫ژاپن‬‫با‬‫چالش‬‫هایی‬‫در‬‫حوزه‬‫تولید‬‫محصوالت‬‫م‬‫شتری‬‫پسند‬
‫و‬‫با‬‫کیفیت‬‫مواجه‬‫بودند‬.‫شرکت‬‫هایی‬‫که‬‫سعی‬‫در‬‫کشف‬‫روش‬‫های‬‫تولید‬‫با‬‫هزینه‬‫پای‬‫ین‬‫و‬‫با‬
‫کیفیت‬‫باال‬‫داشتند‬‫و‬‫از‬‫مشاورینی‬‫چون‬‫دمینگ‬‫در‬‫سال‬‫های‬1946‫بهره‬‫جستند‬.
‫زمانی‬‫که‬‫کامپیوتر‬‫ها‬‫پای‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫خانه‬‫ها‬‫و‬‫سازمان‬‫های‬‫ما‬‫گشودند،شاهد‬‫به‬‫وجود‬‫آمدن‬
‫صنعت‬‫جدیدی‬‫به‬‫نام‬‫توسعه‬‫نرم‬‫افزار‬‫بودیم‬.‫خروجی‬‫این‬‫صنعت‬‫همانند‬‫دیگر‬‫صنایع‬‫محصوالتی‬
‫بودند‬‫اما‬‫هرجا‬‫که‬‫محصولی‬‫وجود‬‫داشته‬‫باشد‬‫پای‬‫یک‬‫مشتری‬‫در‬‫میان‬‫است‬‫و‬‫هرجا‬‫پای‬‫یک‬
‫مشتری‬‫در‬‫میان‬‫باشد‬‫حق‬‫هم‬‫با‬‫او‬‫خواهد‬‫بود‬.
Agile‫بازاری‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫چابک‬ ‫تفکر‬ ‫یا‬
‫باالخره‬‫روزی‬‫فرا‬‫رسید‬‫که‬‫صنعت‬‫نرم‬‫افزار‬‫هم‬‫حق‬‫را‬‫به‬‫مشتری‬‫داد‬.‫از‬‫این‬‫رو‬‫افرادی‬‫اقدام‬‫به‬‫تحقیق‬‫در‬‫صنایع‬‫دیگر‬‫کردند‬(‫آ‬‫نها‬‫چگونه‬
‫کار‬‫می‬‫کنند؟‬‫تویوتا‬‫چگونه‬‫مشتریان‬‫خود‬‫را‬‫خوشحال‬‫نگه‬‫می‬‫دارد؟‬‫مشتری‬‫وفادار‬‫ولی‬‫چگونه؟‬.....)‫و‬‫بدینگونه‬‫شد‬‫که‬‫پس‬‫از‬‫جمع‬‫آوری‬
‫متدهای‬‫تحول‬‫دیگر‬‫صنایع‬‫و‬‫بومی‬‫سازی‬‫آن‬‫در‬‫صنعت‬‫نرم‬‫افزار‬‫تفکر‬”‫چابک‬“‫به‬‫وجود‬‫آمد‬.
‫تفکر‬‫چابک‬‫در‬‫سال‬2001‫توسط‬17‫نفر‬‫از‬‫متخصصین‬‫نرم‬‫افزار‬‫طی‬‫بیانیه‬‫چابک‬‫رسما‬‫مطرح‬‫شد‬‫و‬‫اکنون‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫الگوی‬‫موفق‬‫در‬‫سرتا‬
‫سر‬‫جهان‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫گرفته‬‫است‬.
‫بود؟‬ ‫چابک‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫چه‬!
‫است‬ ‫واضح‬ ‫کامال‬ ‫جواب‬:‫نمایند‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫چابک‬ ‫روش‬ ‫دوستان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫ضعف‬.
‫داشتند؟‬ ‫مشکالتی‬ ‫چه‬ ‫موجود‬ ‫یا‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫زمان‬ ‫آن‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫روش‬(‫ایران‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫فعلی‬ ‫و‬)‫صو‬ ‫به‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫عملیات‬ ‫فاز‬ ‫به‬ ‫فاز‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬‫یک‬ ‫رت‬
‫دقیق‬ ‫اولیه‬ ‫طراحی‬(Up-front Design)‫داشت‬ ‫کلی‬ ‫و‬ ‫اساسی‬ ‫ایراد‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬:
•‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫دقیق‬ ‫اولیه‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ‫اتالف‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫زمان‬ ‫صرف‬
•‫متعاقب‬ ‫های‬ ‫روی‬ ‫کج‬ ‫و‬ ‫چهره‬ ‫به‬ ‫چهره‬ ‫ارتباطات‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کاغذی‬ ‫ارتباطات‬ ‫بدلیل‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫نبودن‬ ‫واضح‬ ‫و‬ ‫نبودن‬ ‫مشخص‬
•‫تغییرات‬ ‫هزینه‬ ‫بودن‬ ‫باال‬
•‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫انجامیدن‬ ‫بطول‬
•‫کیفیت‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫باگ‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫محصوالت‬ ‫متعاقبا‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫آزمایش‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
•‫تولید‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫پروسه‬ ‫در‬ ‫شفافیت‬ ‫عدم‬:‫اس‬ ‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫چقدر‬ ‫که‬ ‫دانست‬ ‫نمی‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫حتی‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬‫اهدافی‬ ‫ت؟چه‬
‫و‬ ‫است؟‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬....
‫بود‬ ‫محصوالتشان‬ ‫بودن‬ ‫ناکارا‬ ‫ها‬ ‫پروسه‬ ‫این‬ ‫مشکل‬ ‫بزرگترین‬.‫بودند؟‬ ‫ناکارا‬ ‫ها‬ ‫پروسه‬ ‫این‬ ‫محصوالت‬ ‫چرا‬ ‫اما‬
‫اصل‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫پروسه‬ ‫این‬ ‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬Anticipation‫بود‬ ‫استوار‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫یا‬.‫اولیه‬ ‫دقیق‬ ‫طراحی‬ ‫دارنده‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫اصل‬ ‫این‬
‫بود‬.‫ج‬ ‫در‬ ‫راستی‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫ولی‬ ‫باشیم‬ ‫نداشته‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫ثابت‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫اولیه‬ ‫دقیق‬ ‫طراحی‬‫اکثر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫واقع‬ ‫هان‬
‫نداریم؟‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫مان‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬!
‫بود؟‬ ‫چابک‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫چه‬!
‫حالت‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫عکس‬ ‫نقطه‬Adaptation‫باشد‬ ‫می‬ ‫استوار‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫چابک‬ ‫تفکر‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫انطباق‬ ‫یا‬.
‫از‬ ‫مشتری‬ ‫واقعی‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫محصول‬ ‫بیشتر‬ ‫سازگاری‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫طراحی‬ ‫یک‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫انطباق‬ ‫در‬Real Time Planning‫و‬Emergent
Design‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬.‫مشت‬ ‫فیدبک‬ ‫و‬ ‫دائم‬ ‫چهره‬ ‫به‬ ‫چهره‬ ‫ارتباط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نیازمندی‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫حد‬ ‫به‬ ‫یعنی‬‫دریافت‬ ‫ری‬
‫بیشتر‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫محصول‬ ‫بزرگ‬ ‫عکس‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬.
‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫سازی‬ ‫انطباق‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫متد‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬:
•Real Time Planning
•Emergent Design
•Integrated Testing
•Collaborative Discussions
•Just-in-Time & Just-Enough Requirements
‫چابک‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫ارزش‬
‫تعامالت‬ ‫و‬ ‫افراد‬‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫از‬ ‫باالتر‬
‫کارا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫جامع‬ ‫سازی‬ ‫مستند‬ ‫از‬ ‫باالتر‬
‫مشتری‬ ‫همکاری‬‫کار‬ ‫قرارداد‬ ‫از‬ ‫باالتر‬
‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫جوابگویی‬‫طرح‬ ‫یک‬ ‫پیروی‬ ‫از‬ ‫باالتر‬
‫م‬ ‫های‬ ‫فیدبک‬ ‫گرفتن‬ ‫با‬ ‫تیم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬ ‫خوبی‬ ‫تعامالت‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫تیمی‬ ‫ما‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫شتری‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫کارا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫محصول‬ ‫کردن‬ ‫سازگار‬ ‫و‬ ‫متوالی‬.
‫چابک‬ ‫بیانیه‬ ‫اصول‬
✓‫باالترین‬‫اولویت‬‫ما‬‫رضایت‬‫مشتری‬‫از‬‫طریق‬
‫تحویل‬‫به‬‫موقع‬‫و‬‫مداوم‬‫نرم‬‫افزار‬‫ارزشمند‬‫می‬‫باشد‬
✓‫پذیرائی‬‫از‬‫نیازهای‬‫در‬‫حال‬‫تغییر‬,‫حتی‬‫آن‬‫هایی‬
‫که‬‫در‬‫اواخر‬‫توسعه‬‫پدید‬‫آور‬‫می‬‫شوند‬.‫فرآیند‬‫های‬‫چابک‬
‫تغییرات‬‫را‬‫جهت‬‫رقابت‬‫بر‬‫سر‬‫مشتری‬‫مهار‬‫و‬‫کنترل‬‫می‬‫نمای‬‫ند‬
✓‫تحویل‬‫نرم‬‫افزار‬‫کارکننده‬‫غالبا‬‫از‬‫چند‬‫هفته‬‫تا‬‫چند‬‫ماه‬‫یک‬‫بار‬
‫انجام‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫زمانبندی‬‫کوتاه‬‫تر‬‫ترجیح‬‫داده‬‫می‬‫شو‬‫د‬
✓‫ذینفعان‬‫تجاری‬‫و‬‫توسعه‬‫دهندگان‬‫باید‬‫هر‬‫روزه‬‫در‬
‫طول‬‫پروژه‬‫با‬‫هم‬‫کار‬‫کنند‬
✓‫پروژه‬‫ها‬‫را‬‫بر‬‫روی‬‫افراد‬‫با‬‫انگیزه‬‫بنا‬‫کنید‬.‫محیط‬‫الزم‬‫را‬‫به‬
‫آنها‬‫بدهید‬‫و‬‫از‬‫نیازهای‬‫آن‬‫ها‬‫پشتیبانی‬‫نمایید‬‫وبه‬‫آن‬‫ها‬‫اعتماد‬
‫نمایید‬‫تا‬‫کارها‬‫را‬‫انجام‬‫بدهند‬
✓‫کارآمدترین‬‫و‬‫موثرترین‬‫روش‬‫برای‬‫انتقال‬‫و‬‫رساندن‬
‫اطالعات‬‫به‬‫تیم‬‫توسعه‬,‫گفتگوی‬‫چهره‬‫به‬‫چهره‬‫و‬‫رودرو‬‫می‬‫ب‬‫اشد‬
✓‫نرم‬‫افزار‬‫کارکننده‬‫اصلی‬‫ترین‬‫معیار‬‫پیشرفت‬‫می‬‫با‬‫شد‬
✓‫فرآیند‬‫های‬‫چابک‬‫توسعه‬‫پایدار‬‫را‬‫ترویج‬‫می‬‫دهند‬.
‫حامیان‬‫مالی‬,‫توسعه‬‫دهندگان‬‫و‬‫کاربران‬‫باید‬‫قادر‬‫به‬
‫حفظ‬‫سرعت‬‫پیشرفت‬‫ثابتی‬‫براى‬‫یک‬‫مدت‬‫نامحدود‬‫باشند‬
✓‫توجه‬‫مداوم‬‫به‬‫برتری‬‫فنی‬‫و‬‫طراحی‬‫خوب‬‫باعث‬‫افزایش‬
‫چابکی‬‫می‬‫شود‬
✓‫اصل‬‫سادگی‬‫ضروری‬‫می‬‫باشد‬
✓‫بهترین‬‫معماری‬‫ها‬,‫نیاز‬‫مندی‬‫ها‬‫و‬‫طراحی‬‫ها‬‫از‬‫تیم‬‫های‬
‫خود‬‫سازمانده‬‫پدید‬‫آور‬‫می‬‫شود‬
✓‫در‬‫فواصل‬‫منظم‬,‫تیم‬‫برچگونگی‬‫موثرتر‬‫شدن‬‫تامل‬‫وت‬‫فکر‬‫می‬
‫نماید‬‫و‬‫سپس‬‫تیم‬‫رفتار‬‫خود‬‫را‬‫بر‬‫اساس‬‫بازتاب‬‫این‬‫تف‬‫کر‬‫تنظیم‬
‫و‬‫هم‬‫سو‬‫می‬‫نماید‬
‫؟‬ ‫شویم‬ ‫چابک‬ ‫است‬ ‫نیازی‬ ‫چه‬
‫سال‬ ‫گزارش‬2007‫موسسه‬Standish Group‫داد‬ ‫می‬ ‫نشان‬‫فقط‬ ‫چابک‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬16%‫موفق‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫پروژه‬
‫که‬ ‫میداد‬ ‫نشان‬ ‫گارتنر‬ ‫گزارش‬ ‫شدن‬ ‫چابک‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ولی‬ ‫بودند‬77%‫موفق‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬‫بودند‬.
‫سال‬ ‫تحقیقات‬2004‫شدن‬ ‫چابک‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫فارستر‬:
•93%‫وری‬ ‫بهره‬ ‫افزایش‬
•88%‫کیفیت‬ ‫افزایش‬
•83%‫نفعان‬ ‫ذی‬ ‫رضایت‬ ‫افزایش‬
•49%‫هزینه‬ ‫کاهش‬
•66%‫برگشت‬ ‫در‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬‫سرمایه‬
‫؟‬ ‫شد‬ ‫چابک‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫چگونه‬
‫سط‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫مانند‬ ‫سازمان‬ ‫کالن‬ ‫سطوح‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫پروسه‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫شدن‬ ‫چابک‬ ‫برای‬‫ها‬ ‫ارزش‬ ، ‫حی‬
‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫رعایت‬ ‫چابک‬ ‫اصول‬ ‫و‬.‫توس‬ ‫واحد‬ ‫یا‬ ‫بخش‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫چابک‬ ‫سازمان‬ ‫همه‬ ‫باید‬ ‫عبارتی‬ ‫به‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫عه‬.
‫یا‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫چابک‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫حرکت‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬Change‫اصطالح‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫گفته‬Transformation‫استفاده‬ ‫تحول‬ ‫یا‬
‫شود‬ ‫می‬.‫شود‬ ‫متحول‬ ‫شدن‬ ‫چابک‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫باید‬ ‫یعنی‬.
‫نتیجه‬:
‫تفکر‬‫چابک‬‫یک‬‫تفکر‬‫ناب‬‫در‬‫زمینه‬‫توسعه‬‫نرم‬‫افزار‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫خروجی‬‫و‬‫هدف‬‫آن‬‫ارائه‬‫نرم‬‫افزار‬‫کارا‬‫می‬‫باشد‬.‫در‬‫تفکر‬‫چابک‬
‫هزینه‬‫توسعه‬‫بدلیل‬‫ناب‬(Lean)‫بودن‬‫و‬‫تحلیل‬‫و‬‫طراحی‬‫سازگار‬‫پایین‬‫خواهد‬‫بود‬.‫در‬‫تفکر‬‫چابک‬‫بدلیل‬Iteration‫عمل‬‫کردن‬‫و‬
‫ارتباط‬‫چهره‬‫به‬‫چهره‬‫دائم‬‫با‬‫مشتری‬‫و‬‫آزمایش‬‫یکپارچه‬‫شاهد‬‫محصول‬‫با‬‫کیفیت‬‫و‬‫کارا‬‫خواهیم‬‫بود‬.‫در‬Agile‫به‬‫دلیل‬‫خود‬
‫سازمانده‬‫بودن‬‫تیم‬‫ها‬‫شاهد‬‫نفرات‬‫و‬‫تیم‬‫های‬‫خوشحال‬‫و‬‫راضی‬‫خواهیم‬‫بود‬.‫و‬‫سازمان‬‫نیز‬‫بدلیل‬‫چابک‬‫بودن‬‫دارای‬‫سو‬‫د‬‫باالیی‬
‫خواهد‬‫بود‬.
‫اسکرام‬(Scrum)
‫اسکرام‬‫یک‬‫چارچوب‬‫توسعه‬‫نرم‬‫افزار‬‫و‬‫یکی‬‫از‬‫متدهای‬‫رایج‬‫و‬‫پرطرفدار‬‫تفکر‬‫چابک‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫با‬‫همکاری‬‫خود‬‫مشتری‬‫چند‬‫هفته‬
‫یکبار‬‫خروجی‬‫از‬‫نرم‬‫افزار‬‫را‬‫بیرون‬‫میدهند‬‫و‬‫فیدبک‬‫ذینفعان‬‫را‬‫دریافت‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫طبق‬‫بازخوردها‬‫محصول‬‫را‬‫در‬‫مسیر‬‫درست‬‫قرار‬‫می‬
‫دهند‬‫و‬‫اینگونه‬‫می‬‫توان‬‫محصوالت‬‫مشتری‬‫پسندی‬‫به‬‫وجود‬‫آورد‬.
‫در‬‫این‬‫موضوع‬‫کامال‬‫بین‬‫متخصصان‬‫اسکرام‬‫دوگانگی‬‫وجود‬‫دارد‬.‫اشخاصی‬‫مانند‬‫کن‬‫شوئبر‬(‫مبدع‬‫اسکرام‬)‫دائم‬‫ا‬‫از‬‫لفظ‬
‫چارچوب‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫تاکید‬‫می‬‫نمایند‬‫که‬‫همه‬‫باید‬‫این‬‫مورد‬‫را‬‫قبول‬‫داشته‬‫باشند‬‫ولی‬‫بعضی‬‫دیگر‬‫از‬‫دو‬‫ستان‬‫از‬‫لفظ‬
‫فرآیند‬‫و‬‫یا‬‫متدولوژی‬‫برای‬‫اسکرام‬‫استفاده‬‫می‬‫کنند‬.
‫مایک‬‫کان‬‫تعریف‬‫خوبی‬‫ارائه‬‫میدهد‬:
‫اسکرام‬‫یک‬‫فریم‬‫ورک‬(‫چارچوب‬)‫می‬‫باشد‬.‫پس‬‫بجای‬‫اینکه‬‫اسکرام‬‫جزئیات‬‫دقیق‬‫و‬‫کاملی‬‫در‬‫مورد‬‫اینکه‬‫کارها‬‫در‬‫پ‬‫روژه‬
‫چگونه‬‫باید‬‫انجام‬‫شوند‬.‫بیشتر‬‫آن‬‫را‬‫به‬‫تیم‬‫واگذار‬‫می‬‫کند‬.‫این‬‫کار‬‫عملی‬‫خواهد‬‫بود‬‫زیرا‬‫تیم‬‫خواهد‬‫فهمید‬‫که‬‫چ‬‫گونه‬‫به‬‫بهترین‬
‫نحو‬‫مشکل‬‫خود‬‫را‬‫حل‬‫نماید‬.
‫به‬‫عبارت‬‫ساده‬،‫تر‬‫در‬‫چارچوب‬‫نسخه‬‫پیچی‬‫نداریم‬‫ولی‬‫در‬‫متدولوژی‬‫نسخه‬‫های‬‫پیچیده‬‫شده‬‫الزم‬‫االجرا‬‫می‬‫باشند‬.
‫پس‬‫قابل‬‫نتیجه‬‫گیری‬‫است‬‫که‬‫در‬‫چارچوب‬،‫اسکرام‬‫کشف‬‫راه‬‫حل‬‫برای‬‫مشکالت‬‫به‬‫تیم‬‫واگذار‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫از‬‫نسخه‬‫پ‬‫یچی‬(‫ارائه‬
‫راه‬‫حل‬‫ها‬)‫خبری‬‫نیست‬‫و‬‫بیشتر‬‫سعی‬‫اسکرام‬‫کشف‬‫و‬‫نمایان‬‫کردن‬‫مشکالت‬‫می‬‫باشد‬‫به‬‫جای‬‫اینکه‬‫مشکالت‬‫را‬‫ح‬‫ل‬‫نماید‬.
‫برای‬‫تکمیل‬‫تعریف‬،‫اسکرام‬‫در‬‫راهنمای‬‫اسکرام‬‫کن‬‫شوئبر‬‫و‬‫جف‬‫سادرلند‬‫چنین‬‫می‬‫خوانیم‬:
Scrum employs an iterative, incremental approach to optimize predictability and control risk
‫پس‬‫میتوان‬‫گفت‬:‫اسکرام‬‫یک‬‫چارچوب‬‫توسعه‬‫نرم‬‫افزار‬‫چابک‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫از‬‫روش‬‫تکراری‬-‫افزایشی‬‫یا‬Iterative
Incremental‫بهره‬‫می‬‫جوید‬.
‫فرآیند؟‬ ‫یا‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫اسکرام‬
Incremental‫یا‬Iterative
‫یکی‬‫از‬‫سواالت‬‫اصلی‬‫که‬‫در‬‫هنگام‬‫سوئیچ‬‫از‬‫روش‬‫های‬‫قدیمی‬‫به‬‫اسکرام‬‫با‬‫آن‬‫مواجه‬‫می‬‫شویم‬Incremental
(‫افزایشی‬)‫بودن‬‫و‬‫یا‬Iterative(‫تکراری‬-‫چرخشی‬)‫بودن‬‫اسکرام‬‫است‬.‫به‬‫عبارت‬‫دیگر‬‫ما‬‫قرار‬‫است‬‫به‬‫کدامین‬‫روش‬
‫کار‬‫کنیم؟‬‫کل‬‫تعریف‬‫مدل‬‫تکراری‬‫و‬‫افزایشی‬‫در‬‫شکل‬‫زیر‬‫کامال‬‫مشهود‬‫است‬:
‫دو‬‫نکته‬‫اساسی‬‫قابل‬‫استنباط‬‫از‬‫تصویر‬‫قبل‬:
(1‫ویژگی‬‫های‬‫داخل‬‫هر‬‫اسپرینت‬‫زمانی‬‫که‬‫توسط‬‫یک‬‫نفر‬‫از‬‫اعضای‬‫تیم‬‫برای‬‫پیاده‬‫سازی‬‫انتخاب‬‫می‬‫شوند‬‫باید‬‫به‬‫صور‬‫ت‬‫افزایشی‬‫کار‬
‫بشوند‬.‫یعنی‬‫اینکه‬‫باید‬‫تمام‬‫شود‬‫یعنی‬‫ویپزگی‬‫های‬Done‫شدن‬‫را‬‫پیدا‬‫کند‬‫و‬‫کنار‬‫گذاشته‬‫شود‬‫و‬‫نه‬‫اینکه‬‫چند‬‫روزی‬‫کار‬‫شود‬‫بع‬‫د‬
Stand By‫و‬‫کار‬‫بر‬‫روی‬‫ویژگی‬‫دیگر‬‫و‬‫بعد‬‫سوئیچ‬‫به‬‫ویژگی‬‫قبلی‬‫و‬‫چند‬‫روزی‬‫دوباره‬‫کار‬‫و‬‫بعد‬‫دوباره‬.Stand By‫برنامه‬‫نویس‬
‫باید‬‫وظایف‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫قبال‬‫ویژگی‬‫تمام‬‫کند‬‫و‬‫بالفاصله‬‫تست‬‫های‬‫الزم‬‫بر‬‫روی‬‫ویژگی‬‫باید‬‫انجام‬‫شود‬‫و‬‫خالصه‬‫هر‬‫کار‬‫ی‬‫که‬‫الزم‬
‫است‬‫که‬‫این‬‫ویژگی‬Done‫شود‬‫باید‬‫پی‬‫در‬‫پی‬‫و‬‫بدون‬‫وقفه‬‫انجام‬‫شود‬‫تا‬‫سنت‬‫حسنه‬‫افزایشی‬‫به‬‫جا‬‫آورده‬‫شود‬.
(2‫اسپرینت‬‫ها‬‫روح‬‫اسکرام‬‫هستند‬.‫ما‬‫تکراری‬‫یا‬‫چرخشی‬‫کار‬‫می‬‫کنیم‬‫تا‬‫یاد‬‫بگیریم‬‫و‬‫نه‬‫اینکه‬‫زود‬‫به‬‫زود‬‫یک‬‫سری‬‫وی‬‫ژگی‬‫به‬‫درد‬‫نخور‬
‫تحویل‬‫مشتری‬‫بدهیم‬.‫ما‬‫برآیند‬‫یک‬‫اسپرینت‬‫را‬‫تحویل‬‫مشتری‬‫می‬‫دهیم‬‫و‬‫همراه‬‫مشتری‬‫اسپرینت‬‫و‬‫برآیند‬‫اسپری‬‫نت‬‫را‬‫بازبینی‬‫می‬
‫کنیم‬‫تا‬‫یاد‬‫بگیریم‬.‫یادگیری‬‫منظور‬،‫اشتباهات‬‫نیست‬‫بلکه‬‫یاد‬‫می‬‫گیریم‬‫که‬‫چگونه‬‫یک‬‫محصول‬‫با‬‫ارزش‬‫برای‬‫مشتری‬‫ارائه‬‫بدهیم‬.
‫گاهی‬‫می‬‫شنویم‬‫که‬‫بعضی‬‫از‬‫افراد‬‫می‬‫گویند‬‫که‬‫اسکرام‬‫فقط‬‫برای‬‫پروژه‬‫ها‬‫و‬‫یا‬‫شرکت‬‫های‬‫کوچک‬‫موثر‬‫است‬:‫در‬‫همین‬‫با‬‫ب‬‫می‬‫توانیم‬
‫به‬‫مثال‬‫های‬‫زیر‬‫رجوع‬‫کنیم‬:
✓‫پیاده‬‫سازی‬‫اسکرام‬‫در‬‫گوگل‬
✓‫استفاده‬‫یاهو‬‫از‬‫اسکرام‬
✓‫اسکرام‬‫در‬‫مایکروسافت‬
✓‫تجربه‬‫اسکرام‬‫در‬salesforce
‫اسکرام‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫مبانی‬
‫اسکرام‬ ‫های‬ ‫نقش‬
Product Owner is 1 person Full-
time or part-time Business oriented.
Scrum Master 1 person Full-time or
part-time Scrum coach and facilitator
Development Team is 3 to 9
people Full-time (recommended)
Specialist.
Product Owner (PO)‫محصول‬ ‫مالک‬ ‫یا‬
PO‫یا‬‫مالک‬‫محصول‬‫نماینده‬‫گروه‬‫ذینفعان‬‫محصول‬‫می‬‫باشد‬.PO‫به‬‫عنوان‬‫یکی‬‫از‬‫نقش‬‫های‬‫اصلی‬‫در‬‫محیط‬‫اسکرام‬‫به‬‫حساب‬‫می‬
،‫آید‬‫وظایف‬‫وی‬‫شامل‬:
‫واضح‬‫و‬‫مشخص‬‫بیان‬‫کردن‬‫آیتم‬‫های‬‫بک‬‫الگ‬‫محصول‬
‫رتبه‬‫بندی‬‫آیتم‬‫های‬‫بک‬‫الگ‬‫محصول‬‫برای‬‫بهترین‬‫دست‬‫یابی‬‫به‬‫هدف‬‫و‬‫ماموریت‬
‫حصول‬‫اطمینان‬‫از‬‫با‬‫ارزش‬‫بودن‬‫کار‬‫و‬‫عملکرد‬‫تیم‬‫توسعه‬
‫حصول‬‫اطمینان‬‫از‬‫اینکه‬‫بک‬‫الگ‬‫محصول‬‫شفاف‬‫و‬‫قابل‬‫مشاهده‬‫برای‬‫همه‬‫و‬‫نشان‬‫دهنده‬‫ادامه‬‫کار‬‫تیم‬‫اسکرام‬‫باشد‬
‫حصول‬‫اطمینان‬‫از‬‫فهم‬‫درست‬‫تیم‬‫توسعه‬‫نسبت‬‫به‬‫آیتم‬‫های‬‫بک‬‫الگ‬‫محصول‬‫در‬‫سطحی‬‫که‬‫نیاز‬‫می‬‫باشد‬
‫اهداف‬‫و‬‫خواسته‬‫های‬‫مالک‬‫محصول‬‫در‬‫یک‬‫لیست‬‫به‬‫نام‬‫بک‬‫الگ‬‫محصول‬‫یا‬Product Backlog‫جمع‬‫آوری‬‫می‬‫شوند‬.‫به‬‫عبارت‬
‫ساده‬‫تر‬Product Backlog‫شامل‬‫تمام‬‫خواسته‬‫و‬‫ویژگی‬‫های‬‫مورد‬‫نظر‬‫مالک‬‫محصول‬‫برای‬‫گنجاندن‬‫در‬‫محصول‬‫مورد‬‫نظر‬‫می‬
‫باشد‬.‫اما‬‫این‬‫لیست‬‫باید‬‫مرتب‬‫شود‬‫ولی‬‫بر‬‫چه‬‫اساسی؟‬‫این‬‫کار‬‫نیز‬‫به‬‫مالک‬‫محصول‬‫محول‬‫شده‬‫است‬‫تا‬‫او‬‫در‬‫خواست‬‫ه‬‫ای‬‫خود‬‫را‬‫بر‬
‫اساس‬‫اولویت‬‫های‬‫تجارت‬‫خود‬‫و‬‫یا‬‫ذینفعان‬‫خود‬‫تعیین‬‫کند‬.‫شاید‬‫این‬‫سوال‬‫مطرح‬‫شود‬‫که‬‫چه‬‫نیازی‬‫به‬‫اولویت‬‫بندی‬‫است؟‬
‫برای‬‫موفقیت‬‫مالک‬،‫محصول‬‫کل‬‫سازمان‬‫باید‬‫به‬‫تصمیمات‬‫او‬‫احترام‬‫بگذارند‬.
Scrum Master‫اسکرام‬ ‫ارشد‬ ‫یا‬
‫ارشد‬‫اسکرام‬‫مسئول‬‫حصول‬‫اطمینان‬‫از‬‫بدیهی‬‫بودن‬‫و‬‫قانونی‬‫شدن‬‫اسکرام‬‫می‬‫باشد‬.‫ارشد‬‫اسکرام‬‫این‬‫کار‬‫را‬‫با‬‫حصول‬‫اطمینان‬‫از‬
‫وفادار‬‫بودن‬‫تیم‬‫اسکرام‬‫به‬،‫تئوری‬‫روش‬‫و‬‫قوانین‬‫اسکرام‬‫انجام‬‫می‬‫دهد‬.‫ارشد‬‫اسکرام‬‫یک‬‫رهبر‬-‫خدمتگذار‬‫برای‬‫تیم‬‫ا‬‫سکرام‬‫به‬
‫شمار‬‫می‬‫رود‬.
‫خدمات‬‫ارشد‬‫اسکرام‬‫برای‬‫مالک‬‫محصول‬
▪‫پیدا‬‫کردن‬‫روش‬‫های‬‫موثر‬‫جهت‬‫مدیریت‬‫بک‬‫الگ‬‫محصول‬
▪‫ایجاد‬‫ارتباط‬‫موثر‬‫جهت‬‫شفاف‬‫سازی‬‫هدف‬‫و‬‫آیتم‬‫های‬‫بک‬‫الگ‬‫محصول‬‫برای‬‫تیم‬‫توسعه‬
▪‫آموزش‬‫تیم‬‫توسعه‬‫جهت‬‫ایجاد‬‫آیتم‬‫های‬‫واضح‬‫و‬‫کوتاه‬‫برای‬‫بک‬‫الگ‬‫محصول‬
▪‫مطلع‬‫بودن‬‫از‬‫طرح‬‫ریزی‬‫محصول‬‫در‬‫یک‬‫محیط‬‫تجربی‬
▪‫مطلع‬‫بودن‬‫و‬‫ممارست‬‫در‬‫جهت‬‫چابکی‬
▪‫ایجاد‬‫تسهیل‬‫در‬‫رویدادهای‬‫درخواست‬‫شده‬‫و‬‫یا‬‫مورد‬‫نیاز‬‫اسکرام‬
‫خدمات‬‫ارشد‬‫اسکرام‬‫برای‬‫تیم‬‫توسعه‬
▪‫مربی‬‫گری‬‫تیم‬‫توسعه‬‫در‬‫جهت‬‫خود‬‫سازماندهی‬‫و‬‫فرا‬‫وظیفه‬‫شدن‬
▪‫آموزش‬‫و‬‫رهبری‬‫تیم‬‫توسعه‬‫جهت‬‫ایجاد‬‫محصوالت‬‫با‬‫ارزش‬‫باال‬
▪‫حذف‬‫موانع‬‫از‬‫پیش‬‫روی‬‫پیشرفت‬‫تیم‬‫توسعه‬
▪‫ایجاد‬‫تسهیل‬‫در‬‫رویدادهای‬‫درخواست‬‫شده‬‫و‬‫یا‬‫مورد‬‫نیاز‬‫اسکرام‬
▪‫مربی‬‫گری‬‫تیم‬‫توسعه‬‫در‬‫محیط‬‫سازمانی‬‫که‬‫اسکرام‬‫به‬‫صورت‬‫کامل‬‫در‬‫آن‬‫پیاده‬‫سازی‬‫نشده‬‫است‬
Scrum Master‫اسکرام‬ ‫ارشد‬ ‫یا‬
‫خدمات‬‫ارشد‬‫اسکرام‬‫برای‬‫سازمان‬
▪‫رهبری‬‫و‬‫مربی‬‫گری‬‫سازمان‬‫در‬‫پیاده‬‫سازی‬‫اسکرام‬
▪‫طرح‬‫و‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫پیاده‬‫سازی‬‫اسکرام‬‫در‬‫سازمان‬
▪‫کمک‬‫به‬‫نفرات‬‫و‬‫ذینفعان‬‫جهت‬‫درک‬‫و‬‫قبول‬‫اسکرام‬‫و‬‫توسعه‬‫تجربی‬‫محصول‬
▪‫ایجاد‬‫تغییراتی‬‫در‬‫جهت‬‫افزایش‬‫بهره‬‫وری‬‫تیم‬‫اسکرام‬
▪‫همکاری‬‫با‬‫دیگر‬‫مدیران‬‫اسکرام‬‫جهت‬‫افزایش‬‫میزان‬‫سودمندی‬‫برنامه‬‫استفاده‬‫از‬‫اسکرام‬‫در‬‫سازمان‬
Development Team‫توسعه‬ ‫تیم‬ ‫یا‬
‫تیم‬‫توسعه‬‫شامل‬‫متخصصانی‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫کار‬‫الزم‬‫را‬‫برای‬‫ارائه‬‫فرآورده‬‫قابل‬‫عرضه‬‫در‬‫انتهای‬‫هر‬‫اسپرینت‬‫انجام‬‫م‬‫ی‬‫دهند‬.‫فقط‬
‫اعضای‬‫تیم‬‫توسعه‬‫فرآورده‬‫را‬‫ایجاد‬‫می‬‫نمایند‬.
‫تیم‬‫توسعه‬‫دارای‬‫مشخصات‬‫زیر‬‫می‬‫باشد‬:
▪‫آنها‬‫خود‬‫سازمانده‬‫می‬‫باشند‬.‫هیچ‬‫کس‬(‫حتی‬‫ارشد‬‫اسکرام‬)‫به‬‫تیم‬‫توسعه‬‫نمی‬‫گوید‬‫که‬‫چگونه‬‫باید‬‫بک‬‫الگ‬‫م‬‫حصول‬‫را‬‫به‬
‫فرآورده‬‫قابل‬‫عرضه‬‫تبدیل‬‫نمایند‬.
▪‫تیم‬‫های‬‫توسعه‬‫فرا‬-‫وظیفه‬‫هستند‬‫به‬‫صورتی‬‫که‬‫تیم‬‫شامل‬‫تخصص‬‫های‬‫مورد‬‫نیاز‬‫برای‬‫ارائه‬‫فرآورده‬‫ای‬‫از‬‫محص‬‫ول‬‫می‬‫باشد‬.
▪‫اسکرام‬‫تشخیص‬‫داده‬‫است‬‫که‬‫برای‬‫تمام‬‫اعضای‬‫تیم‬‫عنوانی‬‫جز‬‫توسعه‬‫دهنده‬‫وجود‬‫نخواهد‬‫داشت‬‫و‬‫فرقی‬‫ندارد‬‫که‬‫حتی‬‫کار‬
‫توسط‬‫شخص‬‫خاصی‬‫انجام‬‫شود؛‬‫این‬‫قانون‬‫استثنایی‬‫ندارد‬.
▪‫شاید‬‫بعضی‬‫از‬‫اعضای‬‫تیم‬‫دارای‬‫یک‬‫سری‬‫تخصص‬‫های‬‫خاص‬‫باشند‬‫ولی‬‫با‬‫این‬‫حال‬‫مسئولیت‬‫کار‬،‫متعلق‬‫به‬‫کل‬‫تیم‬‫توسعه‬‫می‬
‫باشد‬.
▪‫تیم‬‫های‬‫توسعه‬‫شامل‬‫زیر‬-‫تیم‬‫هایی‬‫که‬‫برای‬‫موضوعاتی‬‫اختصاص‬‫می‬‫یابند‬‫مانند‬‫تیم‬‫تست‬‫و‬‫یا‬‫تیم‬‫تحلیل‬‫تجارت‬،‫نمی‬‫شود‬.
‫توسعه‬ ‫تیم‬ ‫اندازه‬
‫تیم‬‫باید‬‫به‬‫اندازه‬‫ای‬‫کوچک‬‫باشد‬‫که‬‫تیم‬‫چابک‬‫بماند‬‫و‬‫به‬‫اندازه‬‫ای‬‫بزرگ‬‫باشد‬‫تا‬‫بتواند‬‫کار‬‫موثری‬‫را‬‫صورت‬‫بدهد‬.
‫کمتر‬‫از‬3‫نفر‬‫برای‬‫اعضای‬‫تیم‬،‫توسعه‬‫باعث‬‫کاهش‬‫روابط‬‫و‬‫نتایجی‬‫با‬‫سودمندی‬‫پایین‬‫خواهد‬‫شد‬.
‫داشتن‬‫بیش‬‫از‬9‫نفر‬‫در‬‫تیم‬‫توسعه‬‫نیازمند‬‫هماهنگی‬‫های‬‫خیلی‬‫زیاد‬‫می‬‫باشد‬.‫تیم‬‫های‬‫توسعه‬‫بزرگ‬‫پیچیدگی‬‫خیلی‬‫ز‬‫یادی‬‫برای‬‫یک‬
‫مدیریت‬‫فرآیند‬‫تجربی‬‫به‬‫وجود‬‫می‬‫آورند‬.
‫مالک‬‫محصول‬‫و‬‫ارشد‬‫اسکرام‬‫تا‬‫زمانی‬‫که‬‫کار‬‫عملی‬‫در‬‫زمینه‬‫ارائه‬‫فرآورده‬‫انجام‬‫ندهند‬‫در‬‫تعداد‬‫اعضای‬‫تیم‬‫شمرده‬‫نمی‬‫شوند‬.
‫اسکرام‬ ‫رویدادهای‬
‫اسکرام‬‫از‬‫رویدادهای‬Time-Box‫استفاده‬‫میکند‬.‫بدین‬‫صورت‬‫که‬‫هر‬‫رویداد‬‫داری‬‫یک‬‫زمان‬‫محدود‬‫حداکثری‬‫می‬‫باشد‬‫که‬
‫باعث‬‫می‬‫شود‬‫زمان‬‫مناسبی‬‫جهت‬‫طرحریزی‬‫صرف‬‫شود‬‫و‬‫از‬‫تلف‬‫شدن‬‫زمان‬‫اضافی‬‫در‬‫طی‬‫پروسه‬‫طرحریزی‬‫پرهیز‬‫شود‬.
‫هر‬‫رویداد‬‫در‬‫اسکرام‬‫مجال‬‫مناسبی‬‫جهت‬‫وارسی‬‫و‬‫منطبق‬‫سازی‬‫موارد‬‫می‬‫باشد‬.‫این‬‫رویدادها‬‫مخصوصا‬‫جهت‬‫ایجاد‬‫شفاف‬‫یت‬‫و‬
‫وارسی‬‫در‬‫شرایط‬‫بحرانی‬‫طراحی‬‫شده‬‫اند‬.
❖‫اسپرینت‬(Sprint)
‫اسپرینت‬‫قلب‬‫اسکرام‬‫می‬،‫باشد‬‫که‬‫در‬‫مدت‬‫یک‬‫ماه‬‫یا‬‫کمتر‬‫به‬‫صورت‬Time-Box‫یک‬‫فرآورده‬‫قابل‬‫عرضه‬‫و‬‫استفاده‬‫و‬‫سودمند‬
‫ساخته‬‫می‬‫شود‬.‫اسپرینت‬‫ها‬‫طی‬‫روند‬‫توسعه‬‫از‬‫طول‬‫ثابت‬‫و‬‫سازگاری‬‫برخوردار‬‫می‬‫باشند‬.‫اسپرینت‬‫جدید‬‫بالفاص‬‫له‬‫پس‬‫از‬‫اتمام‬
‫اسپرینت‬‫قبلی‬‫شروع‬‫می‬‫شود‬.
‫اسپرینت‬‫ها‬‫شامل‬‫جلسه‬‫برنامه‬‫ریزی‬،‫اسپرینت‬‫جلسات‬‫روزانه‬‫اسکرام‬،‫کارهای‬‫توسعه‬،‫جلسه‬‫مرور‬‫اسپرینت‬‫و‬‫ب‬‫ازنگری‬‫اسپرینت‬
‫می‬‫باشد‬.
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
‫در‬‫طول‬‫اسپرینت‬:
▪‫تغییراتی‬‫که‬‫بر‬‫روی‬‫هدف‬‫اسپرینت‬‫تاثیر‬‫گذار‬‫باشند‬،‫اعمال‬‫نمی‬‫شود‬‫؛‬
▪‫ترکیب‬‫تیم‬‫توسعه‬‫و‬‫اهداف‬‫کیفی‬‫ثابت‬‫نگه‬‫داشته‬‫می‬‫شوند‬‫؛‬
▪‫امکان‬‫دارد‬‫بر‬‫اساس‬‫یادگیری‬‫ها‬،‫دامنه‬‫واضح‬‫تر‬‫و‬‫یا‬‫توسط‬‫تیم‬‫توسعه‬‫و‬‫مالک‬‫محصول‬‫مورد‬‫بحث‬‫قرار‬‫گیرد‬‫؛‬
‫هر‬‫اسپرینت‬‫را‬‫می‬‫توان‬‫همانند‬‫یک‬‫پروژه‬‫به‬‫طول‬‫زمان‬‫حداکثر‬‫یک‬‫ماه‬‫در‬‫نظر‬‫گرفت‬.‫هر‬‫اسپرینت‬‫دارای‬‫تعریفی‬‫می‬‫باش‬‫د‬‫که‬‫چه‬
‫چیزی‬‫باید‬‫در‬‫آن‬‫ساخته‬‫شود‬‫و‬‫بعالوه‬‫دارای‬‫یک‬‫طراحی‬‫و‬‫طرح‬‫انعطاف‬‫پذیر‬‫که‬‫راهنمایی‬‫برای‬‫ساخت‬‫می‬‫باشد‬‫و‬‫نهایتا‬‫م‬‫حصول‬
‫خروجی‬‫اسپرینت‬.
‫اسپرینت‬‫ها‬‫محدود‬‫به‬‫یک‬‫ماه‬‫تقویمی‬‫شده‬‫اند‬.‫هنگامی‬‫که‬‫حدود‬‫اسپرینت‬‫زیاد‬‫به‬‫طول‬‫بکشد‬‫امکان‬‫دارد‬‫تعریف‬‫مواردی‬‫که‬‫باید‬
‫ساخته‬،‫شوند‬‫تغییر‬‫نمایند‬،‫ممکن‬‫است‬‫پیچیدگی‬‫افزایش‬‫یابد‬‫و‬‫ممکن‬‫است‬‫ریسک‬‫افزایش‬‫یابد‬.‫اسپرینت‬‫ها‬‫امک‬‫ان‬‫پیش‬‫بینی‬‫پذیری‬‫را‬
‫با‬‫وارسی‬‫و‬‫منطبق‬‫سازی‬‫در‬‫جهت‬‫نیل‬‫به‬‫هدف‬‫حداقل‬‫هر‬‫ماه‬‫یک‬‫بار‬‫قابل‬‫دسترس‬‫می‬‫نماید‬.‫اسپرینت‬‫ها‬‫همچنین‬‫هزینه‬‫ری‬‫سک‬‫را‬‫به‬
‫یک‬‫ماه‬‫تقویمی‬‫محدود‬‫می‬‫سازند‬.
‫اسکرام‬‫روش‬ ‫برای‬ ‫جایگزینی‬‫آبشاری‬
‫توسعه‬‫سنتی‬"‫آبشار‬‫ی‬"‫مستلزم‬‫درک‬‫کامل‬‫از‬‫نیازهای‬‫محصول‬‫در‬‫ابتدا‬‫و‬‫حداقل‬‫خطا‬‫در‬‫اجرای‬‫هر‬‫فاز‬‫ا‬‫ست‬
‫اسکرام‬‫روش‬ ‫برای‬ ‫جایگزینی‬‫آبشاری‬
‫اسکر‬‫ا‬‫م‬‫تمام‬‫فعالیت‬‫های‬‫توسعه‬‫را‬‫در‬‫هر‬‫تکرار‬‫ترکیب‬‫می‬،‫کند‬‫سازگار‬‫با‬‫واقعیت‬‫های‬‫کشف‬‫شده‬‫در‬‫فواصل‬‫ثابت‬.
RUP SCRUM
‫روش‬ ‫تکرار‬ ‫تکرار‬
‫چرخه‬ ‫در‬‫چرخه‬‫رسمی‬4‫مرحله‬‫تعریف‬‫شده‬‫اما‬
‫برخی‬‫مراحل‬‫می‬‫توانند‬‫همزمان‬‫انجام‬
‫شوند‬.
‫اسپرینت‬ ‫هر‬(‫تکرار‬)‫اس‬ ‫کامل‬ ‫چرخه‬ ‫یک‬‫ت‬.
‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫برنامه‬‫رسمی‬‫پروژه‬‫همراه‬‫با‬‫تکرارهای‬
‫متعدد‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫میگیرد‬.‫برنا‬‫مه‬‫بر‬
‫پایه‬‫زمان‬‫پایان‬‫است‬‫و‬‫همچنین‬‫در‬‫مسیر‬
‫پروژه‬‫مایلستون‬‫هایی‬‫دارد‬.
‫هیچ‬‫پایانی‬‫برای‬‫برنامه‬‫پایان‬‫پروژه‬‫وج‬‫ود‬
‫ندارد‬.‫هر‬‫یک‬‫از‬‫برنامه‬‫تکرار‬‫آینده‬‫در‬‫پا‬‫یان‬
‫تکرار‬‫فعلی‬‫تعریف‬‫می‬‫شود‬.‫مالک‬‫محص‬‫ول‬
‫تعیین‬‫میکند‬‫که‬‫چه‬‫موقع‬‫پروژه‬‫انجام‬‫ش‬‫ده‬،
‫است‬.
‫محدوده‬ ‫محدوده‬‫پیش‬‫از‬‫شروع‬‫پروژه‬‫تعریف‬‫شده‬‫و‬
‫در‬‫سند‬‫محدوده‬‫پروژه‬‫مستند‬‫شده‬‫است‬.
‫محدوده‬‫می‬‫تواند‬‫مورد‬‫بازنگری‬‫قرار‬‫گیر‬‫د‬
‫اگر‬‫نیازمندی‬‫ها‬‫واضح‬‫باشند‬‫اما‬‫این‬‫باز‬‫نگری‬
‫ها‬‫منوط‬‫به‬‫یک‬‫رویه‬‫کنترل‬‫شده‬‫شدید‬‫ا‬‫ست‬.
‫اسکرام‬‫به‬‫جای‬‫محدوده‬‫از‬‫یک‬‫بسته‬‫پروژ‬‫ه‬
(Project Backlog)‫استفاده‬‫می‬‫کند‬.‫که‬
‫در‬‫پایان‬‫هر‬‫تکرار‬(‫اسپرینت‬)‫مورد‬‫ارزیا‬‫بی‬
‫مجدد‬‫قرار‬‫می‬‫گیرد‬.
‫آثار‬(‫آوردها‬ ‫دست‬) ‫انداز‬ ‫چشم‬ ‫سند‬/‫محدوده،بسته‬‫رسمی‬
‫سیستم‬ ‫معماری‬ ‫سند‬ ،‫عملکردی‬ ‫الزامات‬‫،طرح‬
‫غ‬ ‫و‬ ‫اسکریپت‬ ‫تست‬ ،‫آزمون‬ ‫توسعه،طرح‬‫یره‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫رسمی‬ ‫آورد‬ ‫دست‬ ‫تنها‬
‫است‬ ‫کاربردی‬.
‫پروژه‬ ‫نوع‬/‫محصول‬ ‫مدت،پروژ‬ ‫بزرگ،بلند‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫توصیه‬‫ه‬
‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬‫پیچیدگی‬ ‫سطح‬
‫باال‬ ‫تا‬ ‫متوسط‬
‫و‬ ‫سریع‬ ‫پیشرفت‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توصیه‬
‫پایان‬ ‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫که‬ ‫سازمانهایی‬
(deadline)‫نیستند‬.
‫بین‬ ‫تفاوت‬RUP‫و‬SCRUM
‫از‬ ‫موقع‬ ‫چه‬SCRUM‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬
‫منابع‬:
1.The Scrum Master Training Manual , By Nader K.Rad , Frank Turley
2. The Scrum Guide , Developed and Sustained by Ken Schwaber and Jeff
Sutherland,Translated By Asad Safari
3.‫صفری‬ ‫اسد‬ ، ‫چابک‬ ‫تفکر‬ ‫و‬ ‫اسکرام‬ ‫بر‬ ‫ای‬ ‫مقدمه‬
4.‫پادکست‬‫میالنی‬ ‫آرش‬ ‫های‬
آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)
1 von 30

Recomendados

Agile presentation von
Agile presentationAgile presentation
Agile presentationinfolock
53.3K views26 Folien
Agile methodology von
Agile methodologyAgile methodology
Agile methodologyMd. Mahedi Mahfuj
9.8K views10 Folien
Agile Principles, Agile People von
Agile Principles, Agile PeopleAgile Principles, Agile People
Agile Principles, Agile PeopleGaetano Mazzanti
2.5K views42 Folien
Agile (cevik) yaklasim_ile_scrum_yontemi-savas-dogan-cc-by von
Agile (cevik) yaklasim_ile_scrum_yontemi-savas-dogan-cc-byAgile (cevik) yaklasim_ile_scrum_yontemi-savas-dogan-cc-by
Agile (cevik) yaklasim_ile_scrum_yontemi-savas-dogan-cc-bySavaş DOĞAN
7.4K views49 Folien
Agile Methodology von
Agile MethodologyAgile Methodology
Agile MethodologySapna Sood
2.8K views29 Folien
Agile Methodology Assessment von
Agile Methodology AssessmentAgile Methodology Assessment
Agile Methodology AssessmentSandy Lee
3.3K views6 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Agile development, software engineering von
Agile development, software engineeringAgile development, software engineering
Agile development, software engineeringRupesh Vaishnav
5K views18 Folien
Agile Methodology von
Agile MethodologyAgile Methodology
Agile MethodologyAciron Consulting
2.4K views21 Folien
Agile Scrum Methodology von
Agile Scrum MethodologyAgile Scrum Methodology
Agile Scrum MethodologyRajeev Misra
105.7K views29 Folien
What is agile model?Working of agile model von
What is agile model?Working of agile modelWhat is agile model?Working of agile model
What is agile model?Working of agile modelzoomers
2.3K views3 Folien
What is agile model von
What is agile modelWhat is agile model
What is agile modelSoftware Testing Books
5.7K views2 Folien

Was ist angesagt?(20)

Agile development, software engineering von Rupesh Vaishnav
Agile development, software engineeringAgile development, software engineering
Agile development, software engineering
Rupesh Vaishnav5K views
Agile Scrum Methodology von Rajeev Misra
Agile Scrum MethodologyAgile Scrum Methodology
Agile Scrum Methodology
Rajeev Misra105.7K views
What is agile model?Working of agile model von zoomers
What is agile model?Working of agile modelWhat is agile model?Working of agile model
What is agile model?Working of agile model
zoomers2.3K views
Business Agility 2017 (final) von Fabio Armani
Business Agility 2017 (final)Business Agility 2017 (final)
Business Agility 2017 (final)
Fabio Armani3.4K views
Scrum Process von John Lewis
Scrum ProcessScrum Process
Scrum Process
John Lewis15.2K views
Agile Project management von Babu Appat
Agile Project managementAgile Project management
Agile Project management
Babu Appat1K views
New Agile Ways of Working Remotely von Dipesh Pala
New Agile Ways of Working RemotelyNew Agile Ways of Working Remotely
New Agile Ways of Working Remotely
Dipesh Pala178 views
Software Process Model in software engineering von MuhammadTalha436
Software Process Model in software engineeringSoftware Process Model in software engineering
Software Process Model in software engineering
MuhammadTalha436208 views
Overview: Agile Methodology and Scrum von Igor Corrêa
Overview: Agile Methodology and ScrumOverview: Agile Methodology and Scrum
Overview: Agile Methodology and Scrum
Igor Corrêa16.5K views
Agile transformation Explained: Agile 2017 Session von LeadingAgile
Agile transformation Explained: Agile 2017 SessionAgile transformation Explained: Agile 2017 Session
Agile transformation Explained: Agile 2017 Session
LeadingAgile5.7K views
Systemic Design Toolkit - Systems Innovation Barcelona von Peter Jones
Systemic Design Toolkit - Systems Innovation BarcelonaSystemic Design Toolkit - Systems Innovation Barcelona
Systemic Design Toolkit - Systems Innovation Barcelona
Peter Jones1.5K views
Overview of Agile Methodology von Haresh Karkar
Overview of Agile MethodologyOverview of Agile Methodology
Overview of Agile Methodology
Haresh Karkar251.6K views

Similar a آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)

Msf Project Managment 2006 Part 2 von
Msf Project Managment 2006   Part 2Msf Project Managment 2006   Part 2
Msf Project Managment 2006 Part 2Abbas Shojaee MD, CHDA
388 views26 Folien
Scrum von
ScrumScrum
ScrumAmir hosseinnemat
47 views32 Folien
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه von
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراهمجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراهchargoon
69 views9 Folien
Brochure3 - Behtime von
Brochure3 - BehtimeBrochure3 - Behtime
Brochure3 - BehtimeReihan Rabiei
51 views7 Folien
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرام von
مقدمه ای بر چهارچوب اسکراممقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرامAdnan Ebrahimi
81 views10 Folien
How to choose right methodology von
How to choose right methodologyHow to choose right methodology
How to choose right methodologyEhsan Alirezaei
626 views14 Folien

Similar a آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)(20)

مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه von chargoon
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراهمجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
chargoon69 views
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرام von Adnan Ebrahimi
مقدمه ای بر چهارچوب اسکراممقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
Adnan Ebrahimi81 views
مدیریت زمان پروژه با بهتایم von Reihan Rabiei
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
Reihan Rabiei9.1K views
مبانی مدیریت.pptx von ssuserc4b72e
مبانی مدیریت.pptxمبانی مدیریت.pptx
مبانی مدیریت.pptx
ssuserc4b72e11 views
راهکارهای طراحی نرم افزار ها محب الله امان von Muhibullah Aman
راهکارهای طراحی نرم افزار ها   محب الله امانراهکارهای طراحی نرم افزار ها   محب الله امان
راهکارهای طراحی نرم افزار ها محب الله امان
Muhibullah Aman1.9K views
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه von Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
Yashar Gorgani262 views
مدل فرایند (Process Model) von RayBPMS
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
RayBPMS687 views
مبانی چابکی و اسکرام von Hossein Zahed
مبانی چابکی و اسکراممبانی چابکی و اسکرام
مبانی چابکی و اسکرام
Hossein Zahed13 views

آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)