ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทเสียงดีจำกัด

22
แผนธุรกิจ
บริษัท เสียงดี จำกัด
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
สารบัญ
หน้า
1. บทสรุปผู้บริหาร
2
2. ความเป็นมาของโครงการ
3
3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
4
4. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
5
5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (Vision, Mission &
Goals) 6
6. กลยุทธ์ ( Strategy )
6
● กลยุทธ์ระดับองค์กร ( Corporate Strategy )
6
● กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ( Business Strategy )
6
● กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ( Functional Strategy )
6
7. ปัจจัยที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ
และไม่ประสบความสำเร็จ 7
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
8. การบริหารโครงการ
7
9. การวิเคราะห์ด้านการตลาด
9
10. การวิเคราะห์ด้านเทคนิคหรือการผลิต
13
11. การวิเคราะห์ด้านการเงิน
17
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
22
13. แผนการปรับปรุงขีดความสามารถในการประกอบการ
23
14. ภาคผนวก (แหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ)
23
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
บริษัท เสียงดี จำกัด
1. บทสรุปผู้บริหาร
● วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนธุรกิจ
● เพื่อขอสินเชื่อในการบริหารจัดการ
● เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
● แนวคิดทางธุรกิจ
ตลาดเครื่องเสียงติดรถยนต์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่นิยมกันมากขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการซื้อรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี
ในจังหวัดพะเยามีจำนวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ปี 2545
ในส่วนของ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 3,300
คัน เพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 25 และรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 4,900
คัน เพิ่มร้อยละ 17.6 ทำให้ธุรกิจนี้ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
(เป็นตัวเลขสมมติ)
● วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.ขยายตลาดกลุ่มใหม่ใน อำเภอเมือง ในจังหวัดพะเยา
และพื้นที่ใกล้เคียง
2. ย้ายสถานที่เพื่อให้สามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้น
● สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์
จุดแข็ง - กิจการมีชื่อเสียงดี
ลูกค้ายอมรับในคุณภาพการให้บริการ
- พนักงานมีฝีมือและทักษะ
- กิจการมีประสบการณ์และดำเนินการมานาน
จุดอ่อน - ราคาค่าบริการสูงกว่าคู่แข่ง
- ทำเลใหม่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จัก
โอกาส -
อยู่ใกล้กับตลาดและสถาบันราชภัฏในจังหวัดพะเยา
ซึ่งมีจำนวนคนสัญจรไม่น้อยกว่า 5,000 คน
ทั้งบุคลากร นิสิตนักศึกษา และผู้สัญจรไปมาทั่วไป
-
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
ปัจจุบันคนมีรถยนต์นิยมติดเครื่องเสียงรถยนต์กันมาก
ขึ้น
- ปริมาณการซื้อขายรถยนต์มีเพิ่มขึ้น
อุปสรรค - มีคู่แข่งบ้าง แต่ยังไม่มากนัก
- รถยนต์ในปัจจุบันติดตั้งเครื่องเสียงมาพร้อมแล้ว
● กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
การจัดการ
- มีการควบคุมพนักงานที่ให้บริการ ตรวจสอบทุกขั้นตอน
- มีการฝึกความชำนาญและเทคนิคการติดตั้งของช่างทุกคน
- มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบอย่างต่อเนื่อง
การผลิต/การบริการ
- ให้บริการครบวงจร คือ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงติดรถยนต์
และให้บริการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
- เน้นคุณภาพการผลิต ด้วยฝีมือประณีต
การตลาด
-
มีบริการฟรีเมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านครบตามจำนวนที่กำ
หนด
การเงิน
- ขอกู้เงินกับธนาคารประมาณ 1.5 ล้านบาท
โดยเลือกแหล่งที่มีต้นทุนดอกเบี้ยต่ำ
2. ความเป็นมาของโครงการ
● ประวัติความเป็นมาของบริษัทและโครงการ
บริษัท เสียงดี จำกัด ก่อตั้งโดยคุณวันดี
เสียงใส จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อปี 2545
เพื่อให้บริการติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์
ลูกค้าของกิจการส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในอำเภอเมืองพะเยา
และพื้นที่ใกล้เคียง กิจการจึงต้องการจะขยายสาขาขึ้นอีกแห่ง
ซึ่งอยู่คนละด้านกับสถานที่เก่า เพื่อรองรับลูกค้าจากนอกเมือง
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงราย
● ลักษณะธุรกิจของโครงการ
เป็นธุรกิจติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ที่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง
เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน แต่เนื่องจากมีพื้นที่บริษัทที่ค่อนข้างจำกัด
ประกอบกับปัจจุบันยังให้บริการกลุ่มลูกค้าได้ไม่ทั่วถึง
จึงต้องการขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 1 สาขา
โดยให้มีทำเลที่ตั้งอีกมุมหนึ่งของเมือง
เพื่อรองรับตลาดลูกค้าจากจังหวัดแพร่ และเชียงราย
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
มาตรฐานการประกอบการในอุตสาหกรรม
พบว่าตลาดติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ในเทศบาลนครเมืองปัจจุบันมี
5 แห่ง แต่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันของกิจการ มี 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท
ซาวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และร้านเรดิโอ
โดยผู้ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดคือ ซาวด์ เอ็นจิเนียริ่ง
โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 48 ส่วน เสียงดี
มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ ร้อยละ 32 ส่วนร้านเรดิโอ
มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น
ภาพรวมอุตสาหกรรม
สภาพของเศรษฐกิจ
เนื่องจากสินค้าประเภทนี้จัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย
ไม่ใช่สินค้าจำเป็นในการดำรงชีวิต จึงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ แต่ในปี
2546 เศรษฐกิจค่อนข้างดีขึ้น จึงทำให้ยอดขายดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว
ในช่วงเดียวกัน
จำนวนลูกค้า
ในอำเภอเมือง จะมีลูกค้าค่อนมากพอสมควร เนื่องจากเป็น
มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งของรัฐและเอกชน มีหน่วยราชการ
และธุรกิจเอกชน จึงทำให้มีผู้ใช้รถยนต์กันมากขึ้น
จำนวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ ปี 2545 ของจังหวัดพะเยาเป็นดังนี้
(ตัวเลขสมมติ)
● เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 3,300 คัน
เพิ่มร้อยละ 25
● รถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 4,900 คัน เพิ่มร้อยละ 17.6
สภาพการแข่งขัน
ในอำเภอเมือง
มีสภาพการแข่งขันด้านบริการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงอยู่มากพอ
สมควร แต่ที่รู้จักและเป็นรายใหญ่ไม่เกิน 5 ราย ดังนี้
รายชื่อกิจการ ส่วนแบ่งการตลาด
บริษัท ซาวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 48%
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
บริษัท เสียงดี จำกัด 32%
บริษัท เบส ซาวด์ จำกัด 10%
ร้านดำ ออดิโอ 5%
ร้าน เรดิโอ 5%
รวม 100%
ด้านเทคโนโลยี
ความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
และวิธีการติดตั้งที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจและความน่าเชื่อถือให้
กับลูกค้าได้มากพอๆกับบริการหลังการขาย
โดยจากการสำรวจด้านการตลาดของบริษัท พบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่
1. ความทนทาน
2. คุณภาพเสียง
3. ราคา
4. การรับประกัน
5. ฟังก์ชั่นของเครื่องเล่นเสียงที่หลากหลาย
(เทคโนโลยีทันสมัยของเครื่องเสียง)
6. บริการหลังการขาย
4. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง - มีประสบการณ์
ความรู้ทางด้านเทคนิคการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์มานาน
- นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการบริการ
- เน้นคุณภาพในการให้บริการ มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน
- มีสินค้าและบริการครบวงจร
จุดอ่อน - พื้นที่ให้บริการเดิมมีความคับแคบ
ไม่สามารถรองรับลูกค้าได้อย่างเพียงพอ
- การขยายร้านไปยังพื้นที่ใหม่
ทำให้ลูกค้ายังไม่ค่อยรู้จักมากนัก
โอกาส -
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
ผู้บริโภคหันมานิยมสร้างความบันเทิงในรถยนต์มากขึ้น
อุปสรรค – มีคู่แข่งรายใหญ่ที่มีระบบเทคโนโลยีที่ดีกว่า
- รถยนต์ในปัจจุบันติดตั้งเครื่องเสียงมาพร้อมแล้ว
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (Vision, Mission
& Goals)
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์รวมการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ที่ได้มาตรฐานในภาคเหนื
อตอนบน
พันธกิจ
- ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า
- ให้บริการได้ทันตามเวลามาตรฐานที่กำหนด
เป้าหมาย
1.สามารถได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
ภายในระยะเวลา 2 ปี
2. ขยายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขาภายใน 3 ปี
6. การกำหนดกลยุทธ์
● กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
บริษัทเสียงดี จำกัด กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
คือ กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy)
ในรูปแบบการเจริญเติบโตตามแนวนอน
เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท
เน้นการขยายตัวไปสู่พื้นที่อื่นของเมือง
โดยเป้าหมายคือเพิ่มยอดขายและกำไรของธุรกิจ
ซึ่งกลยุทธ์การขยายไปตาม
แนวนอนนี้เหมาะสมกับธุรกิจที่มีการแข่งขันในระดับปานกลางไม่มากนัก
อย่างเช่นในจังหวัดพะเยา ซึ่งมี คู่แข่งขันเพียง 5 ราย
● กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
บริษัท เสียงดี จำกัด ใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่เรียกว่า
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
การสร้างความแตกต่าง(Differentiation)
คือมุ่งสร้างภาพพจน์ของบริษัทในด้านการให้บริก
ารแก่ลูกค้าที่แตกต่างจากคู่แข่ง
โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดตั้งระบบเครื่องเสียงให้แก่ลูกค้า
มากขึ้น
● กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Function Strategies)
ด้านการตลาด
● กิจการใช้กลยุทธ์การพัฒนาตลาด
คือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหมือนเดิม
เพื่อพัฒนาตลาดใหม่
คือต้องการครอบครองส่วนครองตลาดให้มากขึ้น
โดยการเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่
การผลิต/บริการ
● กิจการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และควบคุมคุณภาพในการติดตั้งระบบเครื่องเสียง
รถยนต์
เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจในการสร้างความแตกต่างจ
ากคู่แข่งขัน
การเงิน
● เป้าหมายคือ
การจัดหาแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการขยายสาขาที่มีต้นทุนต่ำ
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
การจัดการ
●กิจการจะจัดฝึกอบรมช่างให้มีความสามารถ มีทักษะ
และความชำนาญ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
7.
ปัจจัยที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จและไม่ประสบคว
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
ามสำเร็จ
● ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
- เทคโนโลยีการติดตั้งที่ทันสมัย มีคุณภาพ
- มีประสบการณ์และความสามารถ
ความรู้อย่างดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ
- มีภาพพจน์ที่ดีในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
● ปัจจัยที่มีผลต่อความไม่ประสบความสำเร็จ
- ทำเลใหม่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้าทั่วไป
-
ฝีมือของช่างที่มีความชำนาญต้องอาศัยการฝึกฝนและระยะเวลา
ในการสร้างชื่อเสียง เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันรายใหญ่
8. การบริหารโครงการ
● การก่อตั้งกิจการและโครงการ
กิจการเพิ่งจดทะเบียนเป็นรูปบริษัทเมื่อปี 2545
แต่ได้ดำเนินกิจการมานานตั้งแต่ปี 2538 โดยคุณวันดี เสียงใส
ซึ่งก่อนหน้าจะมาเปิดกิจการติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์
ผู้ประกอบการได้เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์อยู่ที่ตลาดใ
นเมืองพะเยา
● รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัท เสียงดี จำกัด สาขาใหม่ โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน
ดังนี้
ผู้ถือหุ้น มูลค่าหุ้น
(บาท)
1. นางวันดี เสียงใส 500,00
0
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
2. นายพงษ์ เสียงใส 300,00
0
รวม 800,0
00
● โครงสร้างองค์กรและผังบริหารของสาขาใหม่
ผู้จัดการ
(คุณวันดี เสียงใส)
รองผู้จัดการ
(คุณพงษ์ เสียงใส)
หัวหน้าช่าง
1 คน
บัญชีการเงิน
1 คน
การตลาด
(คุณพงษ์)
ช่าง
ช่าง
ช่าง
ช่าง
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
● ประวัติและความสามารถของผู้บริหาร
คุณวันดี เสียงใส ตำแหน่งผู้จัดการ ปัจจุบันอายุ
43 ปี ภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอเมือง จ.พะเยา
จบการศึกษาจากโรงเรียนพะเยาวิทยาคม โดยมีประสบการณ์ 17 ปี
ก่อนมาเปิดบริษัทเอง
คุณพงษ์ เสียงใส ตำแหน่งรองผู้จัดการ จบการศึกษา ปวส.
(การตลาด) จากโรงเรียนบริหารธุรกิจ จ.พะเยา โดยมีประสบการณ์ 5
ปี
● กลยุทธ์การสรรหาและจัดเตรียมบุคลากร
บริษัทมีวิธีการสรรหาและคัดเลือก ดังนี้
1. ดูความชำนาญและประสบการณ์
2. พิจารณาความขยัน และการตั้งใจทำงาน
3. มีการฝึกอบรมและเตรียมการสอนในเทคนิคใหม่ตา
มวิธีการติดตั้งของบริษัท เพื่อให้เกิดความชำนาญ
แล้วจึงส่งไปยังสาขาใหม่
● ผู้สอบบัญชีของบริษัท
-ไม่มี-
● เครือข่ายทางธุรกิจ
-ไม่มี-
9. การวิเคราะห์ด้านการตลาด
● กลุ่มลูกค้าตลาดเป้าหมาย/ส่วนแบ่งการตลาด
ลูกค้าเป้าหมายตามโครงการขยายสาขา เป็นดังนี้
1. กลุ่มบุคลากรในสถาบันราชภัฏ โดยให้สัดส่วนลูกค้า 45%
2.ผู้คนทั่วไปที่มีรถในบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น
เจ้าของธุรกิจ ห้างร้านบริเวณนั้น มีสัดส่วนลูกค้าประมาณ
30%
3. ลูกค้าอื่น ๆ ทั่วไปภายในเมืองพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง
สัดส่วน 25%
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
โดยบริษัทตั้งเป้าหมายส่วนครองตลาดไว้ประมาณ 5% ภายใน
2 ปีของสาขาใหม่
●การวิเคราะห์การแข่งขันในการบริการ (โดยใช้ Five-
Forces Model)
1. การคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่
ข้อได้เปรียบ ของบริษัท เสียงดี จำกัด คือ
○ ความแตกต่างในบริการที่ให้กับลูกค้า
ซึ่งมีเทคนิคและวิธีการติดตั้งที่ดีกว่า ทันสมัยกว่า
จะเป็นการสร้างอุปสรรคของการเข้ามาของรายใหม่
ข้อเสียเปรียบ
○ ต้นทุนที่ให้บริการของกิจการเสียงดี
ค่อนข้างสูง ทำให้ราคาค่าบริการสูง
ดังนั้นถ้าผู้เข้ามาใหม่เสนอราคาบริการที่ถูกกว่า
ก็จะเป็นโอกาสของผู้เข้ามาใหม่
2. อำนาจของผู้จำหน่ายวัตถุดิบ
ข้อได้เปรียบ
○ บริษัทมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงจ
ากแหล่งจัดจำหน่ายหลายบริษัทด้วยกัน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแทนจัดจำหน่ายบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ทำให้สามารถต่อรองและเลือกซื้อจากแหล่ง Supplier
ที่ให้ผลประโยชน์ดีกว่าแก่บริษัท
ข้อเสียเปรียบ
○ จากการที่กิจการมีการสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายหลา
ยราย ทำให้เสียโอกาสที่จะได้สินค้าในราคาถูกพิเศษ
เนื่องจากการสั่งจำนวนมาก
3. ผลิตภัณฑ์ทดแทน
-ไม่มีผลิตภัณฑ์ทดแทน-
4. อำนาจการเจรจาต่อรองของลูกค้า
ข้อได้เปรียบ
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
○ ลูกค้าจะไม่ค่อยต่อรองเรื่องราคาของบริการ
เนื่องจากเน้นคุณภาพและราคาเครื่องเสียงจะถูกกำหน
ดโดยบริษัทผู้ผลิต/จำหน่ายอยู่แล้ว
ข้อเสียเปรียบ
○ ลูกค้ามีทางเลือกได้หลายแห่งในอำเภอเมืองและจังหวั
ดใกล้เคียง บางร้านราคาก็ต่ำกว่าของกิจการ
5. การแข่งขันระหว่างบริษัท
ข้อได้เปรียบ
○ บริษัทมีประสบการณ์ และความชำนาญค่อนข้างสูง
○ บริษัทมีเทคนิคการติดตั้งที่ทันสมัยและฝีมือประณีต
○ บริษัทได้ฝึกและเพิ่มทักษะการติดตั้งให้ช่างทุกคน
ข้อเสียเปรียบ
○ ต้นทุนการบริการสูงกว่าคู่แข่งขันรายอื่น
เนื่องจากเปิดสาขาใหม่
● รายชื่อคู่แข่งขันของโครงการ
ชื่อคู่แข่งขัน ทางต
รง
ทางอ้อม
บริษัท ซาวด์
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ร้าน เรดิโอ
ร้านดำ ออดิโอ
บริษัท เบส ซาวด์
จำกัด
● การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด
กิจการจะกำหนดตำแหน่งทางการตลาด คือ
ราคาค่อนข้างสูงกว่าคู่แข่งทั่วไป แต่คุณภาพจะสูงกว่าคู่แข่งขัน
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
คุณภาพ
สูง
ต่ำ
ราคา ต่ำ
สูง
เสียงดี
ซาวด์ เอ็นจิเนียริ่ง
อื่นๆ
เรดิโอ
● เบส ซาวด์
● ดำ ออดิโอ
● กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการ
● มีบริการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ครบวงจรให้ลูกค้าได้เ
ลือกใช้บริการ
● มีอุปกรณ์ในการติดตั้งที่ทันสมัย
● มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
เน้นความประณีต สวยงาม
กลยุทธ์ราคา
● บริษัทกำหนดราคาบริการสูงกว่าคู่แข่ง
เนื่องจากต้นทุนที่สูงกว่า เพราะใช้อุปกรณ์
และวัสดุที่ดีกว่า
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย
● บริการด้วยตัวบริษัทเองทุกขั้นตอน
และการขายด้วยระบบเงินผ่อน
ผ่านระบบการผ่อนชำระของบริษัท ก.การเงิน จำกัด
กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและการขาย
การโฆษณา - ใบปลิวโฆษณา
แจกตามห้างสรรพสินค้า ติดตามรถยนต์ใน
เมือง และในเทศกาลงานต่าง ๆ
- โฆษณาทางวิทยุ
- สติ๊กเกอร์ติดรถต่าง ๆ
โดยทั่วไปเมื่อใช้บริการแล้วจะติดไว้ที่รถ
ของลูกค้า
การประชาสัมพันธ์ - ออกบู้ทที่ห้างสรรพสินค้า
- การเข้าร่วมกับบริษัทต่าง ๆ
ที่มีการจัดโชว์สินค้าของผู้จัดจำหน่าย
การส่งเสริมการขาย - มีระบบเงินผ่อนของบริษัท ก.การเงิน
จำกัด
● เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
กิจการต้องการรับบริการติดตั้งรถยนต์อย่างต่ำวันละ 5 คัน
ซึ่งมีทั้งการติดตั้งและซื้ออุปกรณ์ ตกคันละ 20,000 บาท
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
10. การวิเคราะห์ด้านเทคนิค/การบริการ
● กรรมวิธีการบริการ
ลูกค้าเข้ามาติดต่อ
แนะนำสินค้า
ลูกค้าเลือกสินค้า
ลูกค้าจอดรถในที่จอดเพื่อติดตั้ง
จัดเครื่องมือสำหรับติดตั้ง
ถอดอุปกรณ์รถ
แผงประตู
แกะแผงข้างหลังรถ
ทำแบบลำโพง
บนแผงประตู
4 แผงข้างหลังรถ
ตีไม้ หุ้มหนัง
รองรับลำโพง
ถอดของที่
control
เดินสายไฟใหม่ติดลำโพง
ประกอบอุปกรณ์ใหม่เข้าที่
เก็บแผงประตูและอุปกรณ์ที่
ถอดออกเข้าที่เดิม
ดูดฝุ่นทำความสะอาดรถ
ตรวจสอบอีกครั้ง
ส่งมอบลูกค้า
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
● กำลังการผลิต
มีจำนวนช่างประมาณ 5 คน
กำลังความสามารถในการติดตั้งเครื่องเสียงอย่างเดียวประมาณ 5
คัน/วัน ถ้าติดตั้งครบวงจรทุกอย่างถ้าเป็นชุดเล็กประมาณ 4 คัน
และถ้าเป็นชุดใหญ่ประมาณ 2 คัน/วัน
● ต้นทุนการบริการต่อรถ 1 คัน
ปี254
7
ปีที
2548
ปีที
2549
ค่าแรงทางตรง : ช่าง 4
คน
384,0
00
422,40
0
464,64
0
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
- ค่าแรงทางอ้อม :
หัวหน้าช่าง 1 คน
180,0
00
198,00
0
217,80
0
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
250,0
00
262,50
0
275,62
5
- ค่าน้ำค่าไฟ
17,00
0 17,000 17,000
- ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
140,0
00
140,00
0
140,00
0
รวมต้นทุนการบริการ
971,0
00
1,039,
900
1,115,
065
จำนวนรถที่ให้บริการ (คัน) 1,500 1,575 1,654
ต้นทุนบริการต่อรถ 1 คน 648 661 675
● อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นอาคารพาณิชย์ประมาณ 4 ชั้น และจำนวน 2 คูหา
มีพื้นที่ลานกว้างสำหรับจอดรถของผู้มาใช้บริการ อาคารชั้นล่าง
ควรมีห้องรับรองลูกค้าและส่วนที่โชว์สินค้าด้วย
● ที่ตั้งของกิจการ
เป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้นจำนวน 2 คูหา เลขที่ 11 อ.เมือง
จ.พะเยา
● สาธารณูปโภค
-ครบ-
● การว่าจ้างแรงงาน
ตำแหน่ง จำนวน ทักษะ เงินเดือนต่
อคน
หัวหน้าช่าง 1 ช่างเทคนิค 15,000
ช่าง 4 ช่าง 8,000
พนักงานบัญชี-
การเงิน
1 บัญชี 9,000
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
● การบริหารวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง
● มีระบบควบคุมสต็อกของสินค้าคงคลัง
● ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ
● ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้างแต่ไม่มากมัก ส่วนใหญ่จะเป็น
เศษไม้และเสียงจากการติดตั้งลำโพง
●
● แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน
25
46
เม.ย
.
พ.ค
.
มิ.ย
.
ก.ค
.
ส.ค
.
ก.ย
.
ต.ต
.
พ.ย
.
ธ.ค.
1.
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
ใหม่
2. ตกแต่ง
3. ขอสาธารณูปโภค
4. จดทะเบียนบริษัท
5. สั่งสินค้าเข้าร้าน/
ซื้อยานพาหนะ
6. รับสมัครพนักงาน
7. เปิดดำเนินการ
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
หมายเหตุ : ดำเนินการ
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
11. การวิเคราะห์ด้านการเงิน
● สรุปเงินลงทุนในโครงการ
หน่วย : บาท
รายการ
เงินส่วนของเจ้
าของ เงินกู้ยืม รวมเงินลงทุน
ที่ดินและค่าปรับปรุงที่ดิ
น - - -
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 200,000 1,500,000 1,700,000
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 200,000 - 200,000
เครื่องใช้สำนักงาน 100,000 - 100,000
ยานพาหนะ 100,000 - 100,000
ยานพาหนะ - - -
ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
งาน 200,000 - 200,000
รวม 800,000 1,500,000 2,300,000
● แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินลงทุนในส่วนของกิจการ :
กิจการใช้เงินลงทุนเองทั้งหมดเป็นจำนวน 0.8 ล้านบาท
เงินกู้ยืม :
กิจการจะใช้เงินทุนจากการกู้ยืมทั้งหมดเป็น จำนวน 1.5 ล้านบาท
โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างอาคารที่จะใช้สำหรับดำเนินกิจการ ณ
สถานที่ใหม่
● ประมาณการทางการเงิน
● นโยบายทางการเงิน
● เงินสดย่อย 100,000 บาท
● การคิดค่าเสื่อมราคา จะใช้วิธีเส้นตรง
● สมมติฐานทางการเงิน
● ราคาในการให้บริการต่อคัน คงที่ ตลอดระยะเวลา 3 ปี
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
● ปริมาณการให้บริการ เพิ่มขึ้นปีละ 5%
● ต้นทุนของอุปกรณ์เครื่องเสียงในการติดตั้ง
(ไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ) คงที่ตลอดระยะเวลา 3 ปี
● การขายสินค้าและบริการ เป็นเงินสดทั้งหมด
●การซื้อสินค้า เป็นการซื้อเงินเชื่อ 80%
โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนภายใน 30 วัน
● กิจการมีระยะเวลาในการสต็อคสินค้า 20 วัน
● เงินเดือนพนักงานปรับเพิ่มขึ้นปีละ 10%
● ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)
คงที่ตลอด 3 ปี
● อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ใช้อัตราตามที่กำหนดตามประมวลรัษฎากร
สำหรับกิจการที่มีเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท ดังนี้
ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ
เฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท
ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ
เฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาท แต่ไม่เกินสามล้านบาท
●ประมาณการยอดขาย ต้นทุนการผลิต
และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
● ประมาณการยอดขาย
รายการ ปี2547 ปีที 2548 ปีที 2549
จำนวนรถยนต์ที่ให้บริการ
(คัน) 1,500 1,575 1,654
ค่าบริการเฉลี่ย (บาท/คัน) 20,000 20,000 20,000
รายได้จากการให้บริการรวม
30,000,0
00
31,500,0
00
33,080,0
00
● ต้นทุนการบริการ (หน่วย : บาท)
ปี2547
ปีที
2548
ปีที
2549
ค่าแรงทางตรง : ช่าง 4
คน
384,00
0
422,40
0
464,64
0
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
:
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
- ค่าแรงทางอ้อม :
หัวหน้าช่าง 1 คน
180,00
0
198,00
0
217,80
0
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
250,00
0
262,50
0
275,62
5
- ค่าน้ำค่าไฟ 17,000 17,000 17,000
- ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์
140,00
0
140,00
0
140,00
0
รวมต้นทุนการบริการ
971,0
00
1,039,
900
1,115,
065
● ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (หน่วย : บาท)
รายการ ปี2547 ปีที 2548 ปีที 2549
ค่าโฆษณาและประชาสัมพั
นธ์ 200,000 200,000 200,000
เงินเดือนพนักงานสำนักงาน 108,000 118,800 130,680
ค่าเสื่อมราคา 85,000 85,000 85,000
ค่าน้ำค่าไฟ 12,000 12,000 12,000
ค่าวัสดุสำนักงาน 10,000 10,000 10,000
ค่าเช่าที่ 180,000 180,000 180,000
รวม 595,000 605,800 617,680
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
● ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วน
ปี254
7
ปีที
2548
ปีที
2549
1. อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current
Ratio) 3 เท่า
2.5
เท่า
2.2
เท่า
- อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick
Ratio)
2.6
เท่า
1.9
เท่า
1.7
เท่า
2.
อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
- อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory
Turnover)
33
รอบ
33
รอบ
33
รอบ
- ระยะเวลาสินค้าคงคลัง (Inventory
Turnover Period) 20 วัน20 วัน20 วัน
3. ความสามารถในการบริหารงาน
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด
(Return On Assets : ROA )
48.5
%
37.9
%
35.2
%
- อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ
(Return On Equity : ROE)
36.4
%
35.3
%
33.1
%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating
Income Margin) 12 % 14 % 16 %
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit
Margin) 32 % 38 % 43 %
- อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) 11 % 13 % 17 %
4. ความสามารถในการชำระหนี้
- อัตราส่วนแห่งหนี้ (Debt Ratio)
0.67
เท่า
0.44
เท่า
0.34
เท่า
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
- อัตราส่วนแหล่งเงินทุน (Debt to Equity
Ratio)
1.9
เท่า
1.4
เท่า
0.9
เท่า
- อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย
(Interest Coverage Ratio)
38.9
เท่า
76.4
เท่า
88.3
เท่า
1. อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง
ในปี 2548-2549 กิจการมีสภาพคล่องต่ำกว่าปี 2547
โดยมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนลดลงในช่วงปี 2547 – 2549 จำนวน
3 เท่า, 2.5 เท่า และ 2.2 เท่าตามลำดับ
และมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว ลดลงเท่ากับ 2.6 เท่า, 1.9 เท่า
และ 1.7 เท่า ในปี 2547 – 2549 ตามลำดับ
2. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์
กิจการมีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์คงที่
โดยมีอัตราการหมุนของสินค้าในช่วงปี 2547-2549 เท่ากับ 33 รอบ
จึงทำให้มีระยะเวลาของสินค้าคงคลังเท่ากับ 20 วัน ในปี 2547–
2549
3. อัตราส่วนวัดความสามารถในการบริหารงาน
กิจการมีความสามารถในการบริหารงานเพิ่มขึ้น
ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนกำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
และอัตราส่วนกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2547-2549
(ตัวเลขตังตารางข้างต้น)
แต่อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด
และอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของในปี 2548-2549
ลดลงจากปี 2547
โดยอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมดลดลงจาก 48.5% ในปี
2547 เป็น 37.9% ในปี 2548 และ 35.2% ในปี 2549
และอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของลดลงจาก 36.4% ในปี
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
2547 เล็กน้อยเป็น 35.3% ในปี 2548 และ 33.1% ในปี 2549
4. อัตราส่วนวัดความสามารถในการชำระหนี้
กิจการมีอัตราส่วนแห่งหนี้ (หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม) เท่ากับ
0.67 เท่า, 0.44 เท่า และ 0.34 เท่า ในช่วงปี 2546-2548
ตามลำดับ และอัตราส่วนแหล่งเงินทุน
(หนี้สินทั้งหมดต่อส่วนของเจ้าของ) เท่ากับ 1.9 เท่า, 1.4 เท่า และ
0.9 เท่า ในช่วงปี 2546-2548 ตามลำดับ
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
● จุดคุ้มทุน และผลตอบแทนของโครงการ
- จุดคุ้มทุน
หน่วย : พันบาท
รายการ ปี2547
ปีที
2548
ปีที
2549
ยอดขายต่อปี
30,00
0
31,50
0
33,08
0
ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อปี 260 272 285
ค่าใช้จ่ายคงที่ต่อปี 1,081 1,147 1,222
มูลค่าจุดคุ้มทุนต่อปี :
พันบาท
1,090.
45
1,156.
99
1,232.
62
จำนวนหน่วย ณ
จุดคุ้มทุนต่อปี : งาน 727 735 746
- ผลตอบแทนของโครงการ
หน่วย : พันบาท.
รายการ ปี2547
ปีที
2548
ปีที
2549
กระแสเงินสดจ่าย
(2,300
) - - -
กำไรสุทธิ - 1,771 2,356 2,842
บวก ค่าเสื่อมราคา - 225 225 225
กระแสเงินสดรับ
(จ่าย) สุทธิ
(2,30
0) 1,996 2,581 3,067
IRR = 86%
NPV = 4,040.52 (อัตราผลตอบแทน 78 %
ระยะเวลา 3 ปี)
Payback Period = 1 ปี 2 เดือน
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
● ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น คือ
มีคู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้น
ส่งผลให้รายได้ของกิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้
- แผนรองรับ
กิจการจะเน้นถึงคุณภาพของการให้บริการ
● Sensitivity Analysis
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present
Value : NPV) ของกระแสเงินสด (ณ ระดับอัตราผลตอบแทน
7%) อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of
Return : IRR) สำหรับระยะเวลา 3 ปี และระยะเวลาคืนทุน
(Payback Period) เมื่อปัจจัยด้านราคาขาย ปริมาณขาย
และต้นทุนรวมของกิจการเปลี่ยนแปลงไป จะเป็นดังตารางข้างล่างนี้
● ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง ค่าบริการ
ผลตอบแทน
การเปลี่
ยนแปลง
ค่าบริกา
ร
ของโครงการ -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
NPV
(พันบาท) 1,879 2,533 3,812 4,040 6,744 8,059 9,567
IRR 28%. 39% 53% 86% 95% 112% 178%
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
Payback
Period 3 ปี.
2 ปี 6
เดือน
1 ปี 9
เดือน
1ปี2
เดือน 8 เดือน 6 เดือน 4 เดือน
● ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณงานบริการ
ผลตอบแทน
การเปลี่
ยนแปลง
ปริมาณ
งานบริก
าร
ของโครงการ -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
NPV
(พันบาท) 1,458 2,213 2,879 4,040 7,749 9,015 10,832
IRR 18% 27% 41% 86% 118% 135% 219%
Payback
Period
3 ปี 9
เดือน
2 ปี 11
เดือน 2 ปี
1ปี2
เดือน 6 เดือน 4 เดือน 2 เดือน
● ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง ต้นทุนรวม
ผลตอบแทน
การเปลี่
ยนแปลง
ต้นทุนร
วม
ของโครงการ -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
NPV
(พันบาท) 9,763 8,532 7,124 4,040 3,333 2,398 1,672
IRR 204% 129% 107% 86% 48% 33% 24%
Payback
Period 3 เดือน 5 เดือน 7 เดือน
1ปี2
เดือน
1 ปี 11
เดือน
2 ปี 8
เดือน
3 ปี 5
เดือน
13. แผนการปรับปรุงขีดความสามารถในการประกอบการ
● การปรับปรุงระบบบัญชีให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
22
● การปรับปรุงบัญชีสินค้าคงคลังให้ถูกต้องยิ่งขึ้น
โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูล
14. ภาคผนวก
จัดทำและแนบ...ประวัติผู้บริหาร /งบการเงิน
และประมาณการงบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสด ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง...
(ในกรณีขอกู้เงินกับธนาคาร
หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่
และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น

Recomendados

ตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ด von
ตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ดตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ด
ตัวอย่างแผนธุรกิจทะเลซีฟู๊ดNattakorn Sunkdon
99.9K views31 Folien
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำผลไม้ชนิดผง(Powder fruitjuice) von
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำผลไม้ชนิดผง(Powder fruitjuice)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำผลไม้ชนิดผง(Powder fruitjuice)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำผลไม้ชนิดผง(Powder fruitjuice)Nattakorn Sunkdon
81.9K views105 Folien
ตัวอย่างแผนธุรกิจIce pure von
ตัวอย่างแผนธุรกิจIce pureตัวอย่างแผนธุรกิจIce pure
ตัวอย่างแผนธุรกิจIce pureNattakorn Sunkdon
10.8K views20 Folien
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue von
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissueตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissue
ตัวอย่างแผนธุรกิจPocket tissueNattakorn Sunkdon
156.1K views146 Folien
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านอาหาร(Restuarant) von
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านอาหาร(Restuarant)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านอาหาร(Restuarant)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านอาหาร(Restuarant)Nattakorn Sunkdon
418.7K views145 Folien
ตัวอย่างแผนธุรกิจMinimart25 hours von
ตัวอย่างแผนธุรกิจMinimart25 hoursตัวอย่างแผนธุรกิจMinimart25 hours
ตัวอย่างแผนธุรกิจMinimart25 hoursNattakorn Sunkdon
26.2K views48 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า von
ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้าตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้าNattakorn Sunkdon
18.5K views146 Folien
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านดอกไม้(Flower shop) von
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านดอกไม้(Flower shop)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านดอกไม้(Flower shop)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านดอกไม้(Flower shop)Nattakorn Sunkdon
521.3K views26 Folien
ตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟ von
ตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟ
ตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟNattakorn Sunkdon
253.4K views41 Folien
ตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinks von
ตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinksตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinks
ตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinksNattakorn Sunkdon
55.8K views101 Folien
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช von
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราชตัวอย่างแผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราชNattakorn Sunkdon
20.1K views102 Folien

Was ist angesagt?(20)

ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้าตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า
ตัวอย่างแผนธุรกิจจำหน่ายจักรยานยนต์ไฟฟ้า
Nattakorn Sunkdon18.5K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านดอกไม้(Flower shop) von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านดอกไม้(Flower shop)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านดอกไม้(Flower shop)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านดอกไม้(Flower shop)
Nattakorn Sunkdon521.3K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟ von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟ
ตัวอย่างแผนธุรกิจบ้านใร่กาแฟ
Nattakorn Sunkdon253.4K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinks von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinksตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinks
ตัวอย่างแผนธุรกิจHerby drinks
Nattakorn Sunkdon55.8K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราชตัวอย่างแผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวเยาวราช
Nattakorn Sunkdon20.1K views
แผนธุรกิจ Business Plan von innoobecgoth
แผนธุรกิจ Business Planแผนธุรกิจ Business Plan
แผนธุรกิจ Business Plan
innoobecgoth29.4K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำSpa von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำSpaตัวอย่างแผนธุรกิจการทำSpa
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำSpa
Nattakorn Sunkdon27.3K views
ตัวอย่างบทสรุปผู้บริหารโครงการบ่มเพาะธุรกิจ von Cherie Pink
ตัวอย่างบทสรุปผู้บริหารโครงการบ่มเพาะธุรกิจตัวอย่างบทสรุปผู้บริหารโครงการบ่มเพาะธุรกิจ
ตัวอย่างบทสรุปผู้บริหารโครงการบ่มเพาะธุรกิจ
Cherie Pink31K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจของบริษัทกำแพงแสนคอมเมอร์เชี่ยลจำกัด(Kanpeansan) von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจของบริษัทกำแพงแสนคอมเมอร์เชี่ยลจำกัด(Kanpeansan)ตัวอย่างแผนธุรกิจของบริษัทกำแพงแสนคอมเมอร์เชี่ยลจำกัด(Kanpeansan)
ตัวอย่างแผนธุรกิจของบริษัทกำแพงแสนคอมเมอร์เชี่ยลจำกัด(Kanpeansan)
Nattakorn Sunkdon10.8K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจรับจัดดอกไม้สด von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจรับจัดดอกไม้สดตัวอย่างแผนธุรกิจรับจัดดอกไม้สด
ตัวอย่างแผนธุรกิจรับจัดดอกไม้สด
Nattakorn Sunkdon48.3K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านBakery von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านBakeryตัวอย่างแผนธุรกิจร้านBakery
ตัวอย่างแผนธุรกิจร้านBakery
Nattakorn Sunkdon214.2K views
โครงสร้างองค์กร เสริมสุข von 0868472700
โครงสร้างองค์กร เสริมสุขโครงสร้างองค์กร เสริมสุข
โครงสร้างองค์กร เสริมสุข
086847270021.1K views
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์ von Dr.Krisada [Hua] RMUTT
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์

Similar a ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทเสียงดีจำกัด

Crazy step von
Crazy stepCrazy step
Crazy stepmrsadman
1.4K views30 Folien
Crazy step1 von
Crazy step1Crazy step1
Crazy step1mrsadman
339 views30 Folien
Business plan von
Business planBusiness plan
Business planPrapaporn Boonplord
4.9K views52 Folien
Business plan von
Business planBusiness plan
Business planPrapaporn Boonplord
1.2K views52 Folien
Business Model Canvas Handbook - Food Business von
Business Model Canvas Handbook - Food BusinessBusiness Model Canvas Handbook - Food Business
Business Model Canvas Handbook - Food Businessdewberry
629 views23 Folien

Similar a ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทเสียงดีจำกัด(20)

Crazy step von mrsadman
Crazy stepCrazy step
Crazy step
mrsadman1.4K views
Crazy step1 von mrsadman
Crazy step1Crazy step1
Crazy step1
mrsadman339 views
Business Model Canvas Handbook - Food Business von dewberry
Business Model Canvas Handbook - Food BusinessBusiness Model Canvas Handbook - Food Business
Business Model Canvas Handbook - Food Business
dewberry629 views
ผลวิเคราะห์โครงการ mSMEs Scoring von ETDAofficialRegist
ผลวิเคราะห์โครงการ mSMEs Scoringผลวิเคราะห์โครงการ mSMEs Scoring
ผลวิเคราะห์โครงการ mSMEs Scoring
ETDAofficialRegist648 views
KM Project present by Tiparat KU MSIT11 von Amp Tiparat
KM Project present by Tiparat KU MSIT11KM Project present by Tiparat KU MSIT11
KM Project present by Tiparat KU MSIT11
Amp Tiparat4.6K views
1โครงการและการบริหารโครงการ von pop Jaturong
1โครงการและการบริหารโครงการ1โครงการและการบริหารโครงการ
1โครงการและการบริหารโครงการ
pop Jaturong19.1K views
หลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 4: ความเข้าใจแผนธุรกิจ von thanathip
หลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 4: ความเข้าใจแผนธุรกิจหลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 4: ความเข้าใจแผนธุรกิจ
หลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 4: ความเข้าใจแผนธุรกิจ
thanathip391 views
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม von kidsana pajjaika
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
kidsana pajjaika60 views
รายงานธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ von DrDanai Thienphut
รายงานธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ รายงานธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่
รายงานธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่
DrDanai Thienphut1.7K views
" Loadแนวข้อสอบ พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ von noodeejideenoodeejid
" Loadแนวข้อสอบ พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้" Loadแนวข้อสอบ พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
" Loadแนวข้อสอบ พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลู่ทางและการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง โดยกอบชัย จิราธิวัฒน์ von Utai Sukviwatsirikul
ลู่ทางและการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง โดยกอบชัย จิราธิวัฒน์ลู่ทางและการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง โดยกอบชัย จิราธิวัฒน์
ลู่ทางและการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง โดยกอบชัย จิราธิวัฒน์

Más de Nattakorn Sunkdon

ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทมิสเตอร์ไฟล์จำกัด von
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทมิสเตอร์ไฟล์จำกัดตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทมิสเตอร์ไฟล์จำกัด
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทมิสเตอร์ไฟล์จำกัดNattakorn Sunkdon
5K views96 Folien
ตัวอย่างแผนธุรกิจการส่งออกเครื่องหนัง von
ตัวอย่างแผนธุรกิจการส่งออกเครื่องหนังตัวอย่างแผนธุรกิจการส่งออกเครื่องหนัง
ตัวอย่างแผนธุรกิจการส่งออกเครื่องหนังNattakorn Sunkdon
16.5K views179 Folien
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำหนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน(Bookrent) von
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำหนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน(Bookrent)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำหนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน(Bookrent)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำหนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน(Bookrent)Nattakorn Sunkdon
2.7K views88 Folien
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านเช่าวีดีโอ(Video rent) von
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านเช่าวีดีโอ(Video rent)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านเช่าวีดีโอ(Video rent)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านเช่าวีดีโอ(Video rent)Nattakorn Sunkdon
7.3K views98 Folien
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำปลา(Manure fish) von
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำปลา(Manure fish)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำปลา(Manure fish)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำปลา(Manure fish)Nattakorn Sunkdon
12.8K views81 Folien
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำดื่ม(Water) von
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำดื่ม(Water)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำดื่ม(Water)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำดื่ม(Water)Nattakorn Sunkdon
256K views23 Folien

Más de Nattakorn Sunkdon(18)

ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทมิสเตอร์ไฟล์จำกัด von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทมิสเตอร์ไฟล์จำกัดตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทมิสเตอร์ไฟล์จำกัด
ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทมิสเตอร์ไฟล์จำกัด
ตัวอย่างแผนธุรกิจการส่งออกเครื่องหนัง von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการส่งออกเครื่องหนังตัวอย่างแผนธุรกิจการส่งออกเครื่องหนัง
ตัวอย่างแผนธุรกิจการส่งออกเครื่องหนัง
Nattakorn Sunkdon16.5K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำหนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน(Bookrent) von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำหนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน(Bookrent)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำหนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน(Bookrent)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำหนังสือเช่าในบริเวณอาคารสำนักงาน(Bookrent)
Nattakorn Sunkdon2.7K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านเช่าวีดีโอ(Video rent) von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านเช่าวีดีโอ(Video rent)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านเช่าวีดีโอ(Video rent)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำร้านเช่าวีดีโอ(Video rent)
Nattakorn Sunkdon7.3K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำปลา(Manure fish) von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำปลา(Manure fish)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำปลา(Manure fish)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำปลา(Manure fish)
Nattakorn Sunkdon12.8K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำดื่ม(Water) von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำดื่ม(Water)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำดื่ม(Water)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำน้ำดื่ม(Water)
Nattakorn Sunkdon256K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนวดแผนไทย(Thai massage) von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนวดแผนไทย(Thai massage)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนวดแผนไทย(Thai massage)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนวดแผนไทย(Thai massage)
Nattakorn Sunkdon64.1K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนมข้าว von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนมข้าวตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนมข้าว
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำนมข้าว
Nattakorn Sunkdon25.4K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำคาร์แคร์(Car care) von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำคาร์แคร์(Car care)ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำคาร์แคร์(Car care)
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำคาร์แคร์(Car care)
Nattakorn Sunkdon42.7K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำPhoto shop von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำPhoto shopตัวอย่างแผนธุรกิจการทำPhoto shop
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำPhoto shop
Nattakorn Sunkdon3.4K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternetcafe von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternetcafeตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternetcafe
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternetcafe
Nattakorn Sunkdon3.6K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternet phone von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternet phoneตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternet phone
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำInternet phone
Nattakorn Sunkdon3.4K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำHerbal extract von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำHerbal extractตัวอย่างแผนธุรกิจการทำHerbal extract
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำHerbal extract
Nattakorn Sunkdon16.5K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำGlowciew herbal von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำGlowciew herbalตัวอย่างแผนธุรกิจการทำGlowciew herbal
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำGlowciew herbal
Nattakorn Sunkdon14.2K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำDestroy plastic von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำDestroy plasticตัวอย่างแผนธุรกิจการทำDestroy plastic
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำDestroy plastic
Nattakorn Sunkdon4.6K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำBts bus von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำBts busตัวอย่างแผนธุรกิจการทำBts bus
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำBts bus
Nattakorn Sunkdon5.5K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำBarber von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำBarberตัวอย่างแผนธุรกิจการทำBarber
ตัวอย่างแผนธุรกิจการทำBarber
Nattakorn Sunkdon11.3K views
ตัวอย่างแผนธุรกิจWedding consult von Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจWedding consultตัวอย่างแผนธุรกิจWedding consult
ตัวอย่างแผนธุรกิจWedding consult
Nattakorn Sunkdon1.5K views

ตัวอย่างแผนธุรกิจบริษัทเสียงดีจำกัด

 • 1. 22 แผนธุรกิจ บริษัท เสียงดี จำกัด หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 2. 22 สารบัญ หน้า 1. บทสรุปผู้บริหาร 2 2. ความเป็นมาของโครงการ 3 3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 4 4. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 5 5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (Vision, Mission & Goals) 6 6. กลยุทธ์ ( Strategy ) 6 ● กลยุทธ์ระดับองค์กร ( Corporate Strategy ) 6 ● กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ( Business Strategy ) 6 ● กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ( Functional Strategy ) 6 7. ปัจจัยที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ 7 หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 3. 22 8. การบริหารโครงการ 7 9. การวิเคราะห์ด้านการตลาด 9 10. การวิเคราะห์ด้านเทคนิคหรือการผลิต 13 11. การวิเคราะห์ด้านการเงิน 17 12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 22 13. แผนการปรับปรุงขีดความสามารถในการประกอบการ 23 14. ภาคผนวก (แหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ) 23 หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 4. 22 บริษัท เสียงดี จำกัด 1. บทสรุปผู้บริหาร ● วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนธุรกิจ ● เพื่อขอสินเชื่อในการบริหารจัดการ ● เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ● แนวคิดทางธุรกิจ ตลาดเครื่องเสียงติดรถยนต์ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่นิยมกันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการซื้อรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ในจังหวัดพะเยามีจำนวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ปี 2545 ในส่วนของ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 3,300 คัน เพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 25 และรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 4,900 คัน เพิ่มร้อยละ 17.6 ทำให้ธุรกิจนี้ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง (เป็นตัวเลขสมมติ) ● วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.ขยายตลาดกลุ่มใหม่ใน อำเภอเมือง ในจังหวัดพะเยา และพื้นที่ใกล้เคียง 2. ย้ายสถานที่เพื่อให้สามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้น ● สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ จุดแข็ง - กิจการมีชื่อเสียงดี ลูกค้ายอมรับในคุณภาพการให้บริการ - พนักงานมีฝีมือและทักษะ - กิจการมีประสบการณ์และดำเนินการมานาน จุดอ่อน - ราคาค่าบริการสูงกว่าคู่แข่ง - ทำเลใหม่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จัก โอกาส - อยู่ใกล้กับตลาดและสถาบันราชภัฏในจังหวัดพะเยา ซึ่งมีจำนวนคนสัญจรไม่น้อยกว่า 5,000 คน ทั้งบุคลากร นิสิตนักศึกษา และผู้สัญจรไปมาทั่วไป - หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 5. 22 ปัจจุบันคนมีรถยนต์นิยมติดเครื่องเสียงรถยนต์กันมาก ขึ้น - ปริมาณการซื้อขายรถยนต์มีเพิ่มขึ้น อุปสรรค - มีคู่แข่งบ้าง แต่ยังไม่มากนัก - รถยนต์ในปัจจุบันติดตั้งเครื่องเสียงมาพร้อมแล้ว ● กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ การจัดการ - มีการควบคุมพนักงานที่ให้บริการ ตรวจสอบทุกขั้นตอน - มีการฝึกความชำนาญและเทคนิคการติดตั้งของช่างทุกคน - มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบอย่างต่อเนื่อง การผลิต/การบริการ - ให้บริการครบวงจร คือ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงติดรถยนต์ และให้บริการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ - เน้นคุณภาพการผลิต ด้วยฝีมือประณีต การตลาด - มีบริการฟรีเมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านครบตามจำนวนที่กำ หนด การเงิน - ขอกู้เงินกับธนาคารประมาณ 1.5 ล้านบาท โดยเลือกแหล่งที่มีต้นทุนดอกเบี้ยต่ำ 2. ความเป็นมาของโครงการ ● ประวัติความเป็นมาของบริษัทและโครงการ บริษัท เสียงดี จำกัด ก่อตั้งโดยคุณวันดี เสียงใส จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อปี 2545 เพื่อให้บริการติดตั้งและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์ ลูกค้าของกิจการส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในอำเภอเมืองพะเยา และพื้นที่ใกล้เคียง กิจการจึงต้องการจะขยายสาขาขึ้นอีกแห่ง ซึ่งอยู่คนละด้านกับสถานที่เก่า เพื่อรองรับลูกค้าจากนอกเมือง หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 6. 22 จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงราย ● ลักษณะธุรกิจของโครงการ เป็นธุรกิจติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ที่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน แต่เนื่องจากมีพื้นที่บริษัทที่ค่อนข้างจำกัด ประกอบกับปัจจุบันยังให้บริการกลุ่มลูกค้าได้ไม่ทั่วถึง จึงต้องการขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 1 สาขา โดยให้มีทำเลที่ตั้งอีกมุมหนึ่งของเมือง เพื่อรองรับตลาดลูกค้าจากจังหวัดแพร่ และเชียงราย หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 7. 22 3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม มาตรฐานการประกอบการในอุตสาหกรรม พบว่าตลาดติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ในเทศบาลนครเมืองปัจจุบันมี 5 แห่ง แต่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันของกิจการ มี 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ซาวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และร้านเรดิโอ โดยผู้ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดคือ ซาวด์ เอ็นจิเนียริ่ง โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 48 ส่วน เสียงดี มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ ร้อยละ 32 ส่วนร้านเรดิโอ มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ภาพรวมอุตสาหกรรม สภาพของเศรษฐกิจ เนื่องจากสินค้าประเภทนี้จัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ไม่ใช่สินค้าจำเป็นในการดำรงชีวิต จึงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ แต่ในปี 2546 เศรษฐกิจค่อนข้างดีขึ้น จึงทำให้ยอดขายดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ในช่วงเดียวกัน จำนวนลูกค้า ในอำเภอเมือง จะมีลูกค้าค่อนมากพอสมควร เนื่องจากเป็น มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งของรัฐและเอกชน มีหน่วยราชการ และธุรกิจเอกชน จึงทำให้มีผู้ใช้รถยนต์กันมากขึ้น จำนวนรถยนต์จดทะเบียนใหม่ ปี 2545 ของจังหวัดพะเยาเป็นดังนี้ (ตัวเลขสมมติ) ● เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 3,300 คัน เพิ่มร้อยละ 25 ● รถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 4,900 คัน เพิ่มร้อยละ 17.6 สภาพการแข่งขัน ในอำเภอเมือง มีสภาพการแข่งขันด้านบริการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงอยู่มากพอ สมควร แต่ที่รู้จักและเป็นรายใหญ่ไม่เกิน 5 ราย ดังนี้ รายชื่อกิจการ ส่วนแบ่งการตลาด บริษัท ซาวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 48% หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 8. 22 บริษัท เสียงดี จำกัด 32% บริษัท เบส ซาวด์ จำกัด 10% ร้านดำ ออดิโอ 5% ร้าน เรดิโอ 5% รวม 100% ด้านเทคโนโลยี ความทันสมัยของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และวิธีการติดตั้งที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจและความน่าเชื่อถือให้ กับลูกค้าได้มากพอๆกับบริการหลังการขาย โดยจากการสำรวจด้านการตลาดของบริษัท พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ 1. ความทนทาน 2. คุณภาพเสียง 3. ราคา 4. การรับประกัน 5. ฟังก์ชั่นของเครื่องเล่นเสียงที่หลากหลาย (เทคโนโลยีทันสมัยของเครื่องเสียง) 6. บริการหลังการขาย 4. การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) จุดแข็ง - มีประสบการณ์ ความรู้ทางด้านเทคนิคการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์มานาน - นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการบริการ - เน้นคุณภาพในการให้บริการ มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน - มีสินค้าและบริการครบวงจร จุดอ่อน - พื้นที่ให้บริการเดิมมีความคับแคบ ไม่สามารถรองรับลูกค้าได้อย่างเพียงพอ - การขยายร้านไปยังพื้นที่ใหม่ ทำให้ลูกค้ายังไม่ค่อยรู้จักมากนัก โอกาส - หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 9. 22 ผู้บริโภคหันมานิยมสร้างความบันเทิงในรถยนต์มากขึ้น อุปสรรค – มีคู่แข่งรายใหญ่ที่มีระบบเทคโนโลยีที่ดีกว่า - รถยนต์ในปัจจุบันติดตั้งเครื่องเสียงมาพร้อมแล้ว หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 10. 22 5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (Vision, Mission & Goals) วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์รวมการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ที่ได้มาตรฐานในภาคเหนื อตอนบน พันธกิจ - ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า - ให้บริการได้ทันตามเวลามาตรฐานที่กำหนด เป้าหมาย 1.สามารถได้ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ภายในระยะเวลา 2 ปี 2. ขยายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขาภายใน 3 ปี 6. การกำหนดกลยุทธ์ ● กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) บริษัทเสียงดี จำกัด กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) ในรูปแบบการเจริญเติบโตตามแนวนอน เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท เน้นการขยายตัวไปสู่พื้นที่อื่นของเมือง โดยเป้าหมายคือเพิ่มยอดขายและกำไรของธุรกิจ ซึ่งกลยุทธ์การขยายไปตาม แนวนอนนี้เหมาะสมกับธุรกิจที่มีการแข่งขันในระดับปานกลางไม่มากนัก อย่างเช่นในจังหวัดพะเยา ซึ่งมี คู่แข่งขันเพียง 5 ราย ● กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) บริษัท เสียงดี จำกัด ใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่เรียกว่า หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 11. 22 การสร้างความแตกต่าง(Differentiation) คือมุ่งสร้างภาพพจน์ของบริษัทในด้านการให้บริก ารแก่ลูกค้าที่แตกต่างจากคู่แข่ง โดยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดตั้งระบบเครื่องเสียงให้แก่ลูกค้า มากขึ้น ● กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Function Strategies) ด้านการตลาด ● กิจการใช้กลยุทธ์การพัฒนาตลาด คือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหมือนเดิม เพื่อพัฒนาตลาดใหม่ คือต้องการครอบครองส่วนครองตลาดให้มากขึ้น โดยการเข้าไปสู่กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ การผลิต/บริการ ● กิจการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และควบคุมคุณภาพในการติดตั้งระบบเครื่องเสียง รถยนต์ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจในการสร้างความแตกต่างจ ากคู่แข่งขัน การเงิน ● เป้าหมายคือ การจัดหาแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการขยายสาขาที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การจัดการ ●กิจการจะจัดฝึกอบรมช่างให้มีความสามารถ มีทักษะ และความชำนาญ เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า 7. ปัจจัยที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จและไม่ประสบคว หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 12. 22 ามสำเร็จ ● ปัจจัยแห่งความสำเร็จ - เทคโนโลยีการติดตั้งที่ทันสมัย มีคุณภาพ - มีประสบการณ์และความสามารถ ความรู้อย่างดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ - มีภาพพจน์ที่ดีในด้านการให้บริการแก่ลูกค้า ● ปัจจัยที่มีผลต่อความไม่ประสบความสำเร็จ - ทำเลใหม่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้าทั่วไป - ฝีมือของช่างที่มีความชำนาญต้องอาศัยการฝึกฝนและระยะเวลา ในการสร้างชื่อเสียง เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันรายใหญ่ 8. การบริหารโครงการ ● การก่อตั้งกิจการและโครงการ กิจการเพิ่งจดทะเบียนเป็นรูปบริษัทเมื่อปี 2545 แต่ได้ดำเนินกิจการมานานตั้งแต่ปี 2538 โดยคุณวันดี เสียงใส ซึ่งก่อนหน้าจะมาเปิดกิจการติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์ ผู้ประกอบการได้เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์อยู่ที่ตลาดใ นเมืองพะเยา ● รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เสียงดี จำกัด สาขาใหม่ โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน ดังนี้ ผู้ถือหุ้น มูลค่าหุ้น (บาท) 1. นางวันดี เสียงใส 500,00 0 หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 13. 22 2. นายพงษ์ เสียงใส 300,00 0 รวม 800,0 00 ● โครงสร้างองค์กรและผังบริหารของสาขาใหม่ ผู้จัดการ (คุณวันดี เสียงใส) รองผู้จัดการ (คุณพงษ์ เสียงใส) หัวหน้าช่าง 1 คน บัญชีการเงิน 1 คน การตลาด (คุณพงษ์) ช่าง ช่าง ช่าง ช่าง หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 14. 22 ● ประวัติและความสามารถของผู้บริหาร คุณวันดี เสียงใส ตำแหน่งผู้จัดการ ปัจจุบันอายุ 43 ปี ภูมิลำเนาเป็นคนอำเภอเมือง จ.พะเยา จบการศึกษาจากโรงเรียนพะเยาวิทยาคม โดยมีประสบการณ์ 17 ปี ก่อนมาเปิดบริษัทเอง คุณพงษ์ เสียงใส ตำแหน่งรองผู้จัดการ จบการศึกษา ปวส. (การตลาด) จากโรงเรียนบริหารธุรกิจ จ.พะเยา โดยมีประสบการณ์ 5 ปี ● กลยุทธ์การสรรหาและจัดเตรียมบุคลากร บริษัทมีวิธีการสรรหาและคัดเลือก ดังนี้ 1. ดูความชำนาญและประสบการณ์ 2. พิจารณาความขยัน และการตั้งใจทำงาน 3. มีการฝึกอบรมและเตรียมการสอนในเทคนิคใหม่ตา มวิธีการติดตั้งของบริษัท เพื่อให้เกิดความชำนาญ แล้วจึงส่งไปยังสาขาใหม่ ● ผู้สอบบัญชีของบริษัท -ไม่มี- ● เครือข่ายทางธุรกิจ -ไม่มี- 9. การวิเคราะห์ด้านการตลาด ● กลุ่มลูกค้าตลาดเป้าหมาย/ส่วนแบ่งการตลาด ลูกค้าเป้าหมายตามโครงการขยายสาขา เป็นดังนี้ 1. กลุ่มบุคลากรในสถาบันราชภัฏ โดยให้สัดส่วนลูกค้า 45% 2.ผู้คนทั่วไปที่มีรถในบริเวณชุมชนใกล้เคียง เช่น เจ้าของธุรกิจ ห้างร้านบริเวณนั้น มีสัดส่วนลูกค้าประมาณ 30% 3. ลูกค้าอื่น ๆ ทั่วไปภายในเมืองพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง สัดส่วน 25% หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 15. 22 โดยบริษัทตั้งเป้าหมายส่วนครองตลาดไว้ประมาณ 5% ภายใน 2 ปีของสาขาใหม่ ●การวิเคราะห์การแข่งขันในการบริการ (โดยใช้ Five- Forces Model) 1. การคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่ ข้อได้เปรียบ ของบริษัท เสียงดี จำกัด คือ ○ ความแตกต่างในบริการที่ให้กับลูกค้า ซึ่งมีเทคนิคและวิธีการติดตั้งที่ดีกว่า ทันสมัยกว่า จะเป็นการสร้างอุปสรรคของการเข้ามาของรายใหม่ ข้อเสียเปรียบ ○ ต้นทุนที่ให้บริการของกิจการเสียงดี ค่อนข้างสูง ทำให้ราคาค่าบริการสูง ดังนั้นถ้าผู้เข้ามาใหม่เสนอราคาบริการที่ถูกกว่า ก็จะเป็นโอกาสของผู้เข้ามาใหม่ 2. อำนาจของผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ข้อได้เปรียบ ○ บริษัทมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงจ ากแหล่งจัดจำหน่ายหลายบริษัทด้วยกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแทนจัดจำหน่ายบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ทำให้สามารถต่อรองและเลือกซื้อจากแหล่ง Supplier ที่ให้ผลประโยชน์ดีกว่าแก่บริษัท ข้อเสียเปรียบ ○ จากการที่กิจการมีการสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายหลา ยราย ทำให้เสียโอกาสที่จะได้สินค้าในราคาถูกพิเศษ เนื่องจากการสั่งจำนวนมาก 3. ผลิตภัณฑ์ทดแทน -ไม่มีผลิตภัณฑ์ทดแทน- 4. อำนาจการเจรจาต่อรองของลูกค้า ข้อได้เปรียบ หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 16. 22 ○ ลูกค้าจะไม่ค่อยต่อรองเรื่องราคาของบริการ เนื่องจากเน้นคุณภาพและราคาเครื่องเสียงจะถูกกำหน ดโดยบริษัทผู้ผลิต/จำหน่ายอยู่แล้ว ข้อเสียเปรียบ ○ ลูกค้ามีทางเลือกได้หลายแห่งในอำเภอเมืองและจังหวั ดใกล้เคียง บางร้านราคาก็ต่ำกว่าของกิจการ 5. การแข่งขันระหว่างบริษัท ข้อได้เปรียบ ○ บริษัทมีประสบการณ์ และความชำนาญค่อนข้างสูง ○ บริษัทมีเทคนิคการติดตั้งที่ทันสมัยและฝีมือประณีต ○ บริษัทได้ฝึกและเพิ่มทักษะการติดตั้งให้ช่างทุกคน ข้อเสียเปรียบ ○ ต้นทุนการบริการสูงกว่าคู่แข่งขันรายอื่น เนื่องจากเปิดสาขาใหม่ ● รายชื่อคู่แข่งขันของโครงการ ชื่อคู่แข่งขัน ทางต รง ทางอ้อม บริษัท ซาวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร้าน เรดิโอ ร้านดำ ออดิโอ บริษัท เบส ซาวด์ จำกัด ● การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด กิจการจะกำหนดตำแหน่งทางการตลาด คือ ราคาค่อนข้างสูงกว่าคู่แข่งทั่วไป แต่คุณภาพจะสูงกว่าคู่แข่งขัน หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 17. 22 คุณภาพ สูง ต่ำ ราคา ต่ำ สูง เสียงดี ซาวด์ เอ็นจิเนียริ่ง อื่นๆ เรดิโอ ● เบส ซาวด์ ● ดำ ออดิโอ ● กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ด้านสินค้าและบริการ ● มีบริการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ครบวงจรให้ลูกค้าได้เ ลือกใช้บริการ ● มีอุปกรณ์ในการติดตั้งที่ทันสมัย ● มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เน้นความประณีต สวยงาม กลยุทธ์ราคา ● บริษัทกำหนดราคาบริการสูงกว่าคู่แข่ง เนื่องจากต้นทุนที่สูงกว่า เพราะใช้อุปกรณ์ และวัสดุที่ดีกว่า หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 18. 22 กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย ● บริการด้วยตัวบริษัทเองทุกขั้นตอน และการขายด้วยระบบเงินผ่อน ผ่านระบบการผ่อนชำระของบริษัท ก.การเงิน จำกัด กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดและการขาย การโฆษณา - ใบปลิวโฆษณา แจกตามห้างสรรพสินค้า ติดตามรถยนต์ใน เมือง และในเทศกาลงานต่าง ๆ - โฆษณาทางวิทยุ - สติ๊กเกอร์ติดรถต่าง ๆ โดยทั่วไปเมื่อใช้บริการแล้วจะติดไว้ที่รถ ของลูกค้า การประชาสัมพันธ์ - ออกบู้ทที่ห้างสรรพสินค้า - การเข้าร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ที่มีการจัดโชว์สินค้าของผู้จัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย - มีระบบเงินผ่อนของบริษัท ก.การเงิน จำกัด ● เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ กิจการต้องการรับบริการติดตั้งรถยนต์อย่างต่ำวันละ 5 คัน ซึ่งมีทั้งการติดตั้งและซื้ออุปกรณ์ ตกคันละ 20,000 บาท หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 19. 22 10. การวิเคราะห์ด้านเทคนิค/การบริการ ● กรรมวิธีการบริการ ลูกค้าเข้ามาติดต่อ แนะนำสินค้า ลูกค้าเลือกสินค้า ลูกค้าจอดรถในที่จอดเพื่อติดตั้ง จัดเครื่องมือสำหรับติดตั้ง ถอดอุปกรณ์รถ แผงประตู แกะแผงข้างหลังรถ ทำแบบลำโพง บนแผงประตู 4 แผงข้างหลังรถ ตีไม้ หุ้มหนัง รองรับลำโพง ถอดของที่ control เดินสายไฟใหม่ติดลำโพง ประกอบอุปกรณ์ใหม่เข้าที่ เก็บแผงประตูและอุปกรณ์ที่ ถอดออกเข้าที่เดิม ดูดฝุ่นทำความสะอาดรถ ตรวจสอบอีกครั้ง ส่งมอบลูกค้า หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 20. 22 ● กำลังการผลิต มีจำนวนช่างประมาณ 5 คน กำลังความสามารถในการติดตั้งเครื่องเสียงอย่างเดียวประมาณ 5 คัน/วัน ถ้าติดตั้งครบวงจรทุกอย่างถ้าเป็นชุดเล็กประมาณ 4 คัน และถ้าเป็นชุดใหญ่ประมาณ 2 คัน/วัน ● ต้นทุนการบริการต่อรถ 1 คัน ปี254 7 ปีที 2548 ปีที 2549 ค่าแรงทางตรง : ช่าง 4 คน 384,0 00 422,40 0 464,64 0 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ - ค่าแรงทางอ้อม : หัวหน้าช่าง 1 คน 180,0 00 198,00 0 217,80 0 หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 21. 22 - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 250,0 00 262,50 0 275,62 5 - ค่าน้ำค่าไฟ 17,00 0 17,000 17,000 - ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 140,0 00 140,00 0 140,00 0 รวมต้นทุนการบริการ 971,0 00 1,039, 900 1,115, 065 จำนวนรถที่ให้บริการ (คัน) 1,500 1,575 1,654 ต้นทุนบริการต่อรถ 1 คน 648 661 675 ● อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารพาณิชย์ประมาณ 4 ชั้น และจำนวน 2 คูหา มีพื้นที่ลานกว้างสำหรับจอดรถของผู้มาใช้บริการ อาคารชั้นล่าง ควรมีห้องรับรองลูกค้าและส่วนที่โชว์สินค้าด้วย ● ที่ตั้งของกิจการ เป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้นจำนวน 2 คูหา เลขที่ 11 อ.เมือง จ.พะเยา ● สาธารณูปโภค -ครบ- ● การว่าจ้างแรงงาน ตำแหน่ง จำนวน ทักษะ เงินเดือนต่ อคน หัวหน้าช่าง 1 ช่างเทคนิค 15,000 ช่าง 4 ช่าง 8,000 พนักงานบัญชี- การเงิน 1 บัญชี 9,000 หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 22. 22 ● การบริหารวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง ● มีระบบควบคุมสต็อกของสินค้าคงคลัง ● ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ ● ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้างแต่ไม่มากมัก ส่วนใหญ่จะเป็น เศษไม้และเสียงจากการติดตั้งลำโพง ● ● แผนดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน 25 46 เม.ย . พ.ค . มิ.ย . ก.ค . ส.ค . ก.ย . ต.ต . พ.ย . ธ.ค. 1. ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ใหม่ 2. ตกแต่ง 3. ขอสาธารณูปโภค 4. จดทะเบียนบริษัท 5. สั่งสินค้าเข้าร้าน/ ซื้อยานพาหนะ 6. รับสมัครพนักงาน 7. เปิดดำเนินการ หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 23. 22 หมายเหตุ : ดำเนินการ หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 24. 22 11. การวิเคราะห์ด้านการเงิน ● สรุปเงินลงทุนในโครงการ หน่วย : บาท รายการ เงินส่วนของเจ้ าของ เงินกู้ยืม รวมเงินลงทุน ที่ดินและค่าปรับปรุงที่ดิ น - - - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 200,000 1,500,000 1,700,000 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 200,000 - 200,000 เครื่องใช้สำนักงาน 100,000 - 100,000 ยานพาหนะ 100,000 - 100,000 ยานพาหนะ - - - ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งาน 200,000 - 200,000 รวม 800,000 1,500,000 2,300,000 ● แหล่งที่มาของเงินทุน เงินลงทุนในส่วนของกิจการ : กิจการใช้เงินลงทุนเองทั้งหมดเป็นจำนวน 0.8 ล้านบาท เงินกู้ยืม : กิจการจะใช้เงินทุนจากการกู้ยืมทั้งหมดเป็น จำนวน 1.5 ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างอาคารที่จะใช้สำหรับดำเนินกิจการ ณ สถานที่ใหม่ ● ประมาณการทางการเงิน ● นโยบายทางการเงิน ● เงินสดย่อย 100,000 บาท ● การคิดค่าเสื่อมราคา จะใช้วิธีเส้นตรง ● สมมติฐานทางการเงิน ● ราคาในการให้บริการต่อคัน คงที่ ตลอดระยะเวลา 3 ปี หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 25. 22 ● ปริมาณการให้บริการ เพิ่มขึ้นปีละ 5% ● ต้นทุนของอุปกรณ์เครื่องเสียงในการติดตั้ง (ไม่รวมต้นทุนในการให้บริการ) คงที่ตลอดระยะเวลา 3 ปี ● การขายสินค้าและบริการ เป็นเงินสดทั้งหมด ●การซื้อสินค้า เป็นการซื้อเงินเชื่อ 80% โดยมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนภายใน 30 วัน ● กิจการมีระยะเวลาในการสต็อคสินค้า 20 วัน ● เงินเดือนพนักงานปรับเพิ่มขึ้นปีละ 10% ● ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน) คงที่ตลอด 3 ปี ● อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช้อัตราตามที่กำหนดตามประมวลรัษฎากร สำหรับกิจการที่มีเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท ดังนี้ ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาท แต่ไม่เกินสามล้านบาท ●ประมาณการยอดขาย ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ● ประมาณการยอดขาย รายการ ปี2547 ปีที 2548 ปีที 2549 จำนวนรถยนต์ที่ให้บริการ (คัน) 1,500 1,575 1,654 ค่าบริการเฉลี่ย (บาท/คัน) 20,000 20,000 20,000 รายได้จากการให้บริการรวม 30,000,0 00 31,500,0 00 33,080,0 00 ● ต้นทุนการบริการ (หน่วย : บาท) ปี2547 ปีที 2548 ปีที 2549 ค่าแรงทางตรง : ช่าง 4 คน 384,00 0 422,40 0 464,64 0 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ : หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 26. 22 - ค่าแรงทางอ้อม : หัวหน้าช่าง 1 คน 180,00 0 198,00 0 217,80 0 - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 250,00 0 262,50 0 275,62 5 - ค่าน้ำค่าไฟ 17,000 17,000 17,000 - ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ 140,00 0 140,00 0 140,00 0 รวมต้นทุนการบริการ 971,0 00 1,039, 900 1,115, 065 ● ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (หน่วย : บาท) รายการ ปี2547 ปีที 2548 ปีที 2549 ค่าโฆษณาและประชาสัมพั นธ์ 200,000 200,000 200,000 เงินเดือนพนักงานสำนักงาน 108,000 118,800 130,680 ค่าเสื่อมราคา 85,000 85,000 85,000 ค่าน้ำค่าไฟ 12,000 12,000 12,000 ค่าวัสดุสำนักงาน 10,000 10,000 10,000 ค่าเช่าที่ 180,000 180,000 180,000 รวม 595,000 605,800 617,680 หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 27. 22 ● ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วน ปี254 7 ปีที 2548 ปีที 2549 1. อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 3 เท่า 2.5 เท่า 2.2 เท่า - อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) 2.6 เท่า 1.9 เท่า 1.7 เท่า 2. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ - อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) 33 รอบ 33 รอบ 33 รอบ - ระยะเวลาสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Period) 20 วัน20 วัน20 วัน 3. ความสามารถในการบริหารงาน - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (Return On Assets : ROA ) 48.5 % 37.9 % 35.2 % - อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (Return On Equity : ROE) 36.4 % 35.3 % 33.1 % - อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Income Margin) 12 % 14 % 16 % - อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 32 % 38 % 43 % - อัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) 11 % 13 % 17 % 4. ความสามารถในการชำระหนี้ - อัตราส่วนแห่งหนี้ (Debt Ratio) 0.67 เท่า 0.44 เท่า 0.34 เท่า หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 28. 22 - อัตราส่วนแหล่งเงินทุน (Debt to Equity Ratio) 1.9 เท่า 1.4 เท่า 0.9 เท่า - อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) 38.9 เท่า 76.4 เท่า 88.3 เท่า 1. อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง ในปี 2548-2549 กิจการมีสภาพคล่องต่ำกว่าปี 2547 โดยมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนลดลงในช่วงปี 2547 – 2549 จำนวน 3 เท่า, 2.5 เท่า และ 2.2 เท่าตามลำดับ และมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว ลดลงเท่ากับ 2.6 เท่า, 1.9 เท่า และ 1.7 เท่า ในปี 2547 – 2549 ตามลำดับ 2. อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ กิจการมีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์คงที่ โดยมีอัตราการหมุนของสินค้าในช่วงปี 2547-2549 เท่ากับ 33 รอบ จึงทำให้มีระยะเวลาของสินค้าคงคลังเท่ากับ 20 วัน ในปี 2547– 2549 3. อัตราส่วนวัดความสามารถในการบริหารงาน กิจการมีความสามารถในการบริหารงานเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากอัตราส่วนกำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน และอัตราส่วนกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2547-2549 (ตัวเลขตังตารางข้างต้น) แต่อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด และอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของในปี 2548-2549 ลดลงจากปี 2547 โดยอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมดลดลงจาก 48.5% ในปี 2547 เป็น 37.9% ในปี 2548 และ 35.2% ในปี 2549 และอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของลดลงจาก 36.4% ในปี หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 29. 22 2547 เล็กน้อยเป็น 35.3% ในปี 2548 และ 33.1% ในปี 2549 4. อัตราส่วนวัดความสามารถในการชำระหนี้ กิจการมีอัตราส่วนแห่งหนี้ (หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม) เท่ากับ 0.67 เท่า, 0.44 เท่า และ 0.34 เท่า ในช่วงปี 2546-2548 ตามลำดับ และอัตราส่วนแหล่งเงินทุน (หนี้สินทั้งหมดต่อส่วนของเจ้าของ) เท่ากับ 1.9 เท่า, 1.4 เท่า และ 0.9 เท่า ในช่วงปี 2546-2548 ตามลำดับ หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 30. 22 ● จุดคุ้มทุน และผลตอบแทนของโครงการ - จุดคุ้มทุน หน่วย : พันบาท รายการ ปี2547 ปีที 2548 ปีที 2549 ยอดขายต่อปี 30,00 0 31,50 0 33,08 0 ค่าใช้จ่ายผันแปรต่อปี 260 272 285 ค่าใช้จ่ายคงที่ต่อปี 1,081 1,147 1,222 มูลค่าจุดคุ้มทุนต่อปี : พันบาท 1,090. 45 1,156. 99 1,232. 62 จำนวนหน่วย ณ จุดคุ้มทุนต่อปี : งาน 727 735 746 - ผลตอบแทนของโครงการ หน่วย : พันบาท. รายการ ปี2547 ปีที 2548 ปีที 2549 กระแสเงินสดจ่าย (2,300 ) - - - กำไรสุทธิ - 1,771 2,356 2,842 บวก ค่าเสื่อมราคา - 225 225 225 กระแสเงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ (2,30 0) 1,996 2,581 3,067 IRR = 86% NPV = 4,040.52 (อัตราผลตอบแทน 78 % ระยะเวลา 3 ปี) Payback Period = 1 ปี 2 เดือน หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 31. 22 12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ ● ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น คือ มีคู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้น ส่งผลให้รายได้ของกิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมายได้ - แผนรองรับ กิจการจะเน้นถึงคุณภาพของการให้บริการ ● Sensitivity Analysis การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ของกระแสเงินสด (ณ ระดับอัตราผลตอบแทน 7%) อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) สำหรับระยะเวลา 3 ปี และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เมื่อปัจจัยด้านราคาขาย ปริมาณขาย และต้นทุนรวมของกิจการเปลี่ยนแปลงไป จะเป็นดังตารางข้างล่างนี้ ● ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง ค่าบริการ ผลตอบแทน การเปลี่ ยนแปลง ค่าบริกา ร ของโครงการ -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% NPV (พันบาท) 1,879 2,533 3,812 4,040 6,744 8,059 9,567 IRR 28%. 39% 53% 86% 95% 112% 178% หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 32. 22 Payback Period 3 ปี. 2 ปี 6 เดือน 1 ปี 9 เดือน 1ปี2 เดือน 8 เดือน 6 เดือน 4 เดือน ● ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง ปริมาณงานบริการ ผลตอบแทน การเปลี่ ยนแปลง ปริมาณ งานบริก าร ของโครงการ -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% NPV (พันบาท) 1,458 2,213 2,879 4,040 7,749 9,015 10,832 IRR 18% 27% 41% 86% 118% 135% 219% Payback Period 3 ปี 9 เดือน 2 ปี 11 เดือน 2 ปี 1ปี2 เดือน 6 เดือน 4 เดือน 2 เดือน ● ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง ต้นทุนรวม ผลตอบแทน การเปลี่ ยนแปลง ต้นทุนร วม ของโครงการ -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% NPV (พันบาท) 9,763 8,532 7,124 4,040 3,333 2,398 1,672 IRR 204% 129% 107% 86% 48% 33% 24% Payback Period 3 เดือน 5 เดือน 7 เดือน 1ปี2 เดือน 1 ปี 11 เดือน 2 ปี 8 เดือน 3 ปี 5 เดือน 13. แผนการปรับปรุงขีดความสามารถในการประกอบการ ● การปรับปรุงระบบบัญชีให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น
 • 33. 22 ● การปรับปรุงบัญชีสินค้าคงคลังให้ถูกต้องยิ่งขึ้น โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยจัดเก็บข้อมูล 14. ภาคผนวก จัดทำและแนบ...ประวัติผู้บริหาร /งบการเงิน และประมาณการงบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง... (ในกรณีขอกู้เงินกับธนาคาร หมายเหตุ : แผนธุรกิจนี้เป็นแผนธุรกิจตัวอย่าง ข้อมูลบุคคล สถานที่ และข้อมูลการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกสมมติขึ้นเท่านั้น