Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie K2 msmt - urban (20)

Weitere von NarodniInstitut (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

K2 msmt - urban

 1. 1. 1 Nová generace programů státní podpory pro NNO pracující s dětmi a mládeží Mgr. Michal Urban Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 134 Michal.Urban@msmt.cz • www.msmt.cz/mladez
 2. 2. 2 Koncepce státní politiky pro práci s dětmi a mládeží (2007 – 2013) 2007 2008 2009 2010 2011 20132012 2014 2015 2016 2017 2018 Bílá kniha Evropa 2020 20202019 2021 Obnovený rámec evropské spolupráce pro práci s dětmi a mládeží (2009 – 2018) Koncepce podpory mládeže (2014 – 2020) Strategie vzdělávací politiky do roku 2020
 3. 3. 3 Koncepce podpory mládeže PILÍŘE určují stanovené principy, na nichž je vystavěna představa o dopadu Koncepce na mladého člověka. HORIZONTÁLNÍ PRIORITY zohledňují prioritní oblasti podpory v rámci politiky mládeže napříč všemi strategickými i dílčími cíli. STRATEGICKÉ CÍLE označují nadefinovanou vizi, k čemu má Koncepce přispívat v konkrétních tematických oblastech politiky mládeže v dlouhodobém horizontu do roku 2020. DÍLČÍ CÍLE rozpracovávají tuto vizi z hlediska současného, střednědobého a dlouhodobého naplňování strategických cílů. OPATŘENÍ definují konkrétní kroky vedoucí k dosažení požadovaných dílčích cílů.
 4. 4. 4 Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém a neformálním vzdělávání 1. Podporovat vzdělávací aktivity, projekty a programy zaměřené na systematické rozvíjení klíčových kompetencí pro komplexní rozvoj osobnosti 2. Podporovat rozvoj organizací pracujících v neformálním a zájmovém s důrazem na kvalitu vzdělávání 3. Podporovat organizace pracující s dětmi a mládeží s důrazem na inkluzivní přístup a mezigenerační dialog 4. Vytvářet podmínky pro rozvoj činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání s cílem zvýšit kapacitu pro potenciální účastníky a finančně zabezpečit jejich činnost
 5. 5. 5 Alokace MŠMT – cca 180 mil. Kč Kraj Existuje samostatný dotační program pro mládež? Celková alokace samostatného programu pro mládež (v Kč/rok) Pokud je např. dotační program pro sport a mládež dohromady, jaký je odhad financí pro mládež (v Kč/rok) Jihomoravský kraj Ano 6 000 000 Královéhradecký kraj Ano 3 751 000 Karlovarský kraj Ano 400 000 Pardubický kraj Ano 500 000 Hlavní město Praha Ano 26 000 000 Jihočeský kraj Ano 5 700 000 Liberecký kraj Ano 2 500 000 Středočeský kraj Ne 5 000 000 Olomoucký kraj Ne 449 140 Zlínský kraj Ne 200 000 Moravskoslezský kraj Ano 2 000 000 Plzeňský kraj Ne 17 000 000 Ústecký kraj Ano 7 000 000 Kraj Vysočina Ano 8 376 280
 6. 6. 6 Programy státní podpory pro práci s dětmi a mládeží 2010-2015 Program č. 1 – zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež. Program č. 2 – podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží. Program č. 3 – Mimořádné výzvy program č. 4 – Podpora činnosti Informačních center pro mládež. Tento program je výhradně určen certifikovaným Informačních centrům pro mládež .
 7. 7. 7 Návrh - NNO uznané MŠMT po práci s dětmi a mládeží - Na období 2016-2020 - Využití výsledků K2 - Nabídka benefitů - Zpřísnění - Harmonogram
 8. 8. 8 č. Podmínky 1 Organizace vznikla nejméně 5 let před podáním žádosti. 2 Organizace má organizační jednotku min. ve 3 krajích České republiky. 3 Organizace je podle svých stanov organizací dětí a mládeže nebo má ve svých stanovách zakotveno, že práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností. 4 Organizace má jasně definovanou organizační strukturu a jasně popsané procesy v organizaci. 5 Organizace zveřejňuje srozumitelnou a přehledně zpracovanou roční zprávu za uplynulý rok nebo určité období včetně informací o hospodaření organizace. 6 Org. má zpracovaný strategický plán rozvoje obsahující koncepci rozvoje své činnosti do roku 2020 a stručný popis výchovně vzdělávacího programu, který obsahuje jasně formulované cíle, metody, formy. 7 Organizace nemá závazky po splatnosti mj. jiné vůči státu, obcím a krajům a nemá dluh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Statutární orgán nebo členové statutárního orgánu nebyl/i odsouzen/i pro jakýkoliv úmyslný trestný čin. 8 Org. obdržela nejméně ve čtyřech letech z posledních pěti let před podáním žádosti dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, kterou řádně vyúčtovala. 9 Organizace svoji činnost systematicky prezentuje široké veřejnosti.
 9. 9. 9 10 Činnost organizace je pravidelně vyhodnocována. 11 Organizace realizuje činnost nejen pro vlastní členy, ale trvale nabízí činnosti a aktivity i pro další děti a mládež. 12 Organizace podporuje dobrovolnictví mládeže. 13 Organizace umožňuje účast na své činnosti i dětem a mládeži se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. osobám se zdravotním nebo jiným hendikepem). 14 Organizace pravidelně vzdělává své vedoucí dětí a mládeže i ostatní pracovníky s dětmi a mládeží v akreditovaných vzdělávacích zařízeních nebo v rámci vlastního vzdělávacího systému, který je znám MŠMT. 15 Organizace má kvalitní personální zabezpečení své činnosti. Nejméně 60 % osob samostatně řídících činnost výchovné jednotky dětí a mládeže (např. oddílu, kroužku, klubu) jsou absolventy akreditovaných vzdělávacích programů nebo akcí realizovaných na základě vnitřního vzdělávacího systému organizace, který je znám MŠMT.
 10. 10. 10 Návrh - Příprava nové generace programů pro NNO - Program č. 1 – Zabezpečení činnosti uznaných organizací - Program č. 2 – Podpora střešních organizací - Program č. 3 – Podpora organizací, které mají pobočné spolky - Program č. 4 – Podpora NNO, které nemají pobočné spolky
 11. 11. 11 Návrh - Příprava nové generace programů pro NNO - Investice a podpora ICM budou mít samostatné dotační programy - Podpora organizované i neorganizované mládeže - Nový informační systém - Bodové hodnocení - Finanční alokace
 12. 12. 12 Děkuji za pozornost Mgr. Michal Urban Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 134 Michal.Urban@msmt.cz • www.msmt.cz/mladez

×