Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

กลุ่มพุทธิปัญญานิยม

1.818 Aufrufe

Veröffentlicht am

สื่อการเรียน

Veröffentlicht in: Soziale Medien
 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

กลุ่มพุทธิปัญญานิยม

 1. 1. กลุ่มพุทธิปัญญานิยม
 2. 2. ทฤษฎีกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt's Theory)
 3. 3. นักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์(Gestalt Psychology) ชาวเยอรมัน ซึ่งมีความ สนใจเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception ) การเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ เก่าและใหม่ นาไปสู่กระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหา (Insight)
 4. 4. องค์ประกอบของการเรียนรู้ มี ๒ ส่วน คือ ๑. การรับรู้ เป็นกระบวนการแปลความหมายของสิ่งเร้าที่มากระทบ ประสาทสัมผัส ซึ่งจะเน้นความสาคัญของการรับรู้เป็นส่วนรวมที่ สมบูรณ์มากกว่าการรับรู้ส่วน ย่อยทีละส่วน ๒. การหยั่งเห็น เป็นการรู้แจ้ง เกิดความคิดความเข้าใจแวบ เข้ามาทันทีทันใดขณะที่บุคคลกาลังเผชิญปัญหาและจัด ระบบการรับรู้
 5. 5. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์
 6. 6. บรุนเนอร์ (Bruner) เป็นนักจิตวิทยาที่สนใจและศึกษาเรื่องของ พัฒนาการทางสติปัญญาต่อเนื่องจาก เพียเจต์ บรุนเนอร์เชื่อว่ามนุษย์ เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจและการเรียนรู้ เกิดจากกระบวนการ ค้นพบด้วยตัวเอง
 7. 7. แนวคิดที่สาคัญ ๆ ของ บรุนเนอร์ มีดังนี้ ทฤษฎีการเรียนรู้ ๑) การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับ พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๒) การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อม ของผู้เรียน และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วย ให้การเรียนรู้เกิด ประสิทธิภาพ ๓) การคิดแบบหยั่งรู้ เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถช่วยพัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้
 8. 8. ทฤษฎีการเรียนรู้ (ต่อ) ๔) แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จใน การเรียนรู้ ๕) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็น ๓ ขั้นใหญ่ ๆ คือ ๑. ขั้นการเรียนรู้จากการกระทา (Enactive Stage) คือ ขั้นของการ เรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่าง ๆการลงมือกระทาช่วยให้เด็ก เกิดการเรียนรู้ดี การเรียนรู้เกิดจากการกระทา ๒. ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นที่เด็ก สามารถสร้างมโนภาพในใจได้และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริง ได้ ๓. ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็น ขั้นการเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้
 9. 9. ทฤษฎีการเรียนรู้ (ต่อ) ๖) การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรือสามารถจัดประเภทของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ๗) การเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุด คือ การให้ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วย ตนเอง (discovery learning)
 10. 10. จัดทาโดย นางสาวสุณิษา สุภมนตรี รหัส 5801602094 รุ่น 2 กลุ่ม 4

×