Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Seija rasku levi 19.9.2012 työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittämisen suuntaviivoja

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Opetusneuvos Jukka Lehtinen
Opetusneuvos Jukka Lehtinen
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (9)

Anzeige

Ähnlich wie Seija rasku levi 19.9.2012 työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittämisen suuntaviivoja (20)

Weitere von Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen (20)

Anzeige

Seija rasku levi 19.9.2012 työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittämisen suuntaviivoja

 1. 1. Työelämälähtöisen ammattikoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja Pedagogisen kehittämisen huiput Levillä -työseminaari Levi ke 19.9.2012 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi
 2. 2. Ammattitaitoisen työvoiman saannin helpottaminen Koulutuksen ja työelämän Koulutuksesta työelämään vuorovaikutuksen siirtymisen edistäminen Tutkinto-rakenteen valmistelu lisääminen Ennakointi (määrälli- nen ja Työurien laadullinen) Tutkinnon perusteiden pidentäminen Koulutus- Koulutuksen poliittisten valmistelu Koulutuksen järjestäjien opsit työelämä- linjausten TYÖ- Työmarkkinoilla vastaavuuden valmistelu tarvittavan ELÄMÄ- lisääminen Uudistus- ja YHTEIS- Työssäoppiminen osaamisen kehittämis- TYÖ Oppisopimuskoulutus parantaminen hankkeet Ammatti- (ammattio- TYKE-tehtävä osaamisen Koulutuksen Näyttö-tutkintojen saaminen + näytöt laadun ja Opettajien osaamisen kehittäminen järjestäminen työelämä- vaikuttavuuden ja valvonta valmiudet + parantaminen huippuo- Koulutuksen ja saaminen) työn vuorottelu/yhteensovittaminen
 3. 3. Koulutuksen ennakointi Hallitusohjelma • Koulutuksen ennakoinnilla ohjataan koulutuksen ja tutkintojen rakenteita, sisältöjä sekä määrällistä tarjontaa. • Koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden pitkän aikavälin tarpeiden perusteella. K SU 2011 – 2016 E • Koulutuksen ennakointia kehitetään määrällistä ja laadullista ennakointia yhteen sovittaen (ennakoinnin eri näkökulmat täydentävät toisiaan). • Laadullisen ennakoinnin avulla tarkastellaan työelämän sisältöjen muutosten vaikutuksia opetussuunnitelmiin ja tutkintorakenteeseen. • Vastuu laadullisesta ennakoinnista on koulutustoimikunnilla ja koulutuksen järjestäjillä. • Ammatillista koulutusta kohdennetaan uudelleen työelämän alakohtaisten ja alueellisten tarpeiden sekä väestökehityksen mukaisesti.
 4. 4. Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen Hallitusohjelma • Tutkintorakennetta uudistetaan tavoitteena selkeämpi ja paremmin työelämän vaatimuksia vastaava tutkintorakenne ja tutkinnot. • Joustavia mahdollisuuksia suorittaa osia tutkinnosta yli tutkintorajojen lisätään. K SU 2011 - 2016 E • Vahvistetaan ammatillisten tutkintojen osaamisperusteisuutta. • Kehitetään ammatillista tutkintojärjestelmää kokonaisuutena (yksi asetus, tutkintojen nimien yhtenäistäminen ja tutkintonimikkeet, ECVET käyttöön 2014, työnjohtokoulutuksen vakiinnuttaminen). • Lisätään ammatillisten tutkintojen joustavuutta (yksilölliset valinnat, joustavat opintopolut, mahdollisuudet suorittaa osia tutkinnoista yli tutkintorajojen, tutkintojen suorittaminen osa kerrallaan). Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen (T K 2): UT E ohjaus- ja työryhmä 2012 - 2014
 5. 5. Näyttötutkintojärjestelmä Hallitusohjelma • Näyttötutkintojärjestelmää vahvistetaan työelämässä hankitun osaamisen osoittamisen välineenä. K SU 2011 – 2016 E • Näyttötutkintojärjestelmää kehitetään osana ammatillisen tutkintojärjestelmän kokonaisuutta. • Järjestelmää vahvistetaan työelämässä hankitun osaamisen osoittamisen ja kehittämisen välineenä sekä joustavana osaamisen tunnustamisjärjestelmänä. • Tutkintotoimikuntien resurssit mitoitetaan ottaen huomioon toimikuntien luonne viranomaistoimintana. Sihteeriresursseja lisätään toiminnan laadun varmistamiseksi. • Tutkintosuoritusten arvioijien riittävästä koulutuksesta huolehditaan ja koulutusta kehitetään. • Ammattitaito osoitetaan työpaikoilla aina, kun se on mahdollista. • Näyttötutkintoaineistoja kehitetään tukemaan järjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta sekä tutkintotilaisuuksien tasalaatuisuutta.
 6. 6. Koulutuksen toteuttaminen Hallitusohjelma • Koulutuksen työelämäyhteyksiä sekä tietoa kansalaisen, työntekijän ja yrittäjän oikeuksista ja velvollisuuksista antavaa työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla. • Toisen asteen ammatillinen koulutus on mahdollista suorittaa joustavasti oppilaitoksessa, oppisopimuksella, näyttötutkintona, työpajassa tai näitä yhdistäen. K SU 2011 – 2016 E • Työelämän järjestöille ja toimijoille luodaan mahdollisuuksia esitellä työelämää sekä toimintaansa ja edustamiaan elinkeino- ja ammattialoja kouluissa. • Työvaltaisia opiskelumenetelmiä ja vaihtoehtoisia koulutusmalleja hyödynnetään (työn ja koulutuksen vuorottelu, koulutusta oppilaitoksessa, oppisopimuksella, näyttötutkintona, työpajassa tai näitä yhdistäen). • Sopimuksellista yhteistyötä ammatillisen koulutuksen ja työpajojen kesken vahvistetaan (opinnot voidaan suorittaa työpajoilla tai muissa vaihtoehtoisissa oppimisympäristöissä.
 7. 7. Työssäoppiminen ja muu työelämäyhteistyö Hallitusohjelma • Vahvistetaan työpaikalla tapahtuvan opiskelun roolia sekä työvaltaisten oppimisympäristöjen ja opetusmenetelmien käyttöä ja monipuolistetaan niiden toteuttamismahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa. • Oppilaitoksille luodaan taloudellisia kannustimia kouluttaa tutkintoa vailla olevia aikuisia ja niitä kannustetaan työpaikkojen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja hakevaan toimintaan. K SU 2011 – 2016 E • Työpaikkaohjaajien riittävä koulutus ja koulutuksen saatavuus turvataan (rahoitusmalli, vaihtoehtoiset toteutustavat, koulutuksen sisältöjen kehittäminen ml. ammatillisen osaamisen arviointi). • Kehitetään työpaikalla tapahtuvan opiskelun ja oppisopimuskoulutuksen laadunhallinnan välineitä ja menettelyitä. • Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen merkitystä innovaatiojärjestelmässä (yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa).
 8. 8. Oppisopimuskoulutus Hallitusohjelma • Selvitetään monityönantajaisen oppisopimuksen kehittämistä. • Parannetaan nuorten, maahanmuuttajien ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua oppisopimuskoulutukseen. K SU 2011 – 2016 E • Kehitetään monityönantajaista oppisopimuskoulutusta. • Kehitetään oppisopimuskoulutuksen laadunhallinnan välineitä ja menettelyitä. • Kehitetään menettelyjä oppisopimuskoulutuksen osallistumiskynnyksen alentamiseksi, mm. maahanmuuttajien ja vammaisten osallistumista oppisopimuskoulutukseen edistetään esimerkiksi lisäämällä opiskelijan tukipalveluita tuetun oppisopimuksen mallin mukaisesti.
 9. 9. Opettajien osaamisen kehittäminen Hallitusohjelma • Edistetään opettajien täydennyskoulutusta. K SU 2011 – 2016 E • Opettajakoulutuksen sisällöllisen kehittämisen painopisteenä mm. yhteistyö työelämän kanssa. • Valtion rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta kohdennetaan koulutukseen, joka mm. parantaa työelämätietoutta sekä monipuolisten oppimisympäristöjen käyttöä ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä. • Ammatillisessa koulutuksessa turvataan opetushenkilöstön mahdollisuudet päästä määräajoin työelämäjaksoille. • Hyödynnetään opetushenkilöstön työelämäjaksoja systemaattisesti koulutuksen järjestäjien ennakointityössä sekä työpaikkaohjaajien koulutuksessa ja ohjauksessa. • Kehitetään ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön osaamista innovaatioiden tunnistamisessa, tuottamisessa ja tuotteistamisessa.
 10. 10. T E YK -tehtävä Hallitusohjelma • Vahvistetaan koulutuksen työelämäyhteyksiä kaikilla koulutusasteilla. K SU 2011 – 2016 E • Vahvistetaan ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan strategista merkitystä ja kysyntälähtöisyyttä ammatillisen lisäkoulutuksen toteuttamisessa. • Lisätään työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan tunnettuutta ja parannetaan sen laatua ja osuvuutta. • Lisätään ja lujitetaan koulutuksen järjestäjien, yritysten ja julkisyhteisöjen kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä. • Monipuolistetaan työelämälähtöisiä ja innovaatiotoimintaa tukevia osaamisen kehittämispalveluita.
 11. 11. Työelämän kehittämisstrategia 2020 Edellytyksenä hyvin toimivat tulokselliset työpaikat, jotka luovat uutta työtä. Vahvistettava mahdollisimman monen ihmisen halua ja kykyä jatkaa työelämässä riittävän kauan motivoituneina.
 12. 12. Työelämän kehittämisstrategia 2020: Osaavaa työvoimaa • Osaava työvoima kykenee vastaamaan työn muutoksiin ja omaksumaan uusia taitoja koko työuransa ajan. • Työvoiman osaamistaso ja työssä oppiminen ovat vahvimpia menestyksen ja uudelleen työllistymisen edellytyksiä muuttuvassa työelämässä, vaikuttavat myös työn tuottavuuteen ja uusien työpaikkojen syntymiseen. • Tavoitteena, että oppiminen työpaikoilla lisääntyy ja työvoiman osaamistaso nousee ja vastaa työelämän tarpeita. • Edellyttää koulutuksen ja työelämän yhteistyön jatkuvaa kehittämistä. • Lähtökohdat – työelämän osaamisvaatimuksiin ja tarpeisiin räätälöity ja soveltuva aikuiskoulutus, joka toimii työpaikkojen ja tutkimuslaitosten kanssa pitkäjänteisessä yhteistyössä – työpaikalla tapahtuvan työssä oppimisen laajentaminen ja kehittäminen niin, että oppiminen ja työn tekeminen muodostavat saumattoman kokonaisuuden.
 13. 13. Tulevaisuuden työelämäyhteistyön tunnussanoja • jatkuvuus • systemaattisuus • kumppanuus • erilaiset verkostot • vastavuoroisuus • räätälöinti, yksilöllisyys • rajojen madaltuminen • innovointi ja yhdessä kehittäminen • ?
 14. 14. L lisää ue • Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelma: http://www.vn.fi/hallitus/hallitusohjelma/pdf332889/fi.pdf • Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosina 2011 - 2016: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/asiakirjat/Kesu_2011_2016_fi.pdf • Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/tutke/index.html • Ammatillisen lisäkoulutuksen TYKE-toiminnan kehittämishankkeen loppuraportti OKM 2012:3: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/Amm_lisakoulutuksen_tyoelaman_kehittamis_ja_pa lvelutoiminta.html?lang=fi • Ammatillisen koulutuksen laatustrategia OKM 2011:9: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Ammatillisen_koulutuksen_laatustrategia_2011_20 20.html. • Nuorten yhteiskuntatakuu TEM 8/2013: http://www.tem.fi/index.phtml?s=4659 • Työelämän kehittämisstrategia 2020: http://www.tem.fi/index.phtml?s=4698 • Suositus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta 2010: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/Liitteet/suositus.pdf

×