Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
F27 Mukundamala- Part-1
F27 Mukundamala- Part-1
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige
Anzeige

F15-Srikrishna Karnamrutham- Part-3

 1. 1. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <1> Sanskrit -21 श्रीकृ ष्णकणणामृतम्- Part-3 F- 15 13-2-21 पीतणम्बरं करविरणजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरससिं करुणणसमुद्रम्| रणधणसहणयमततसुन्दरमन्दहणसं िणतणलयेशमतिशं हृदद भणियणसम ||
 2. 2. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <2> 1. Where do you think िौसम will be used and िमणसम will be used ,if both mean the same thing A 1: In case of poetry to complete the chandas(number of syllables per padam, A 2: At the poet's discretion, A 3: Both can be used 2. which of the following is an अव्ययम्( Single Choice) A1: िौसम ,A 2: िमणसम ,A 3: िमः Revision
 3. 3. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <3> सिलिलदिीलं दसशातोदणरलीलं करतलधृतशैलं िेणुिणदै रसणलम् । व्रिििक ु लपणलं कणसमिीक े सललोलं कसलतलसलतमणलं िौसम गोपणलबणलम् ॥ २.८६॥ जममतलसलतकपोलं जमिग्धसङ्गीतलोलं लसलतचचक ु रिणलं चौयाचणतुयालीलम् । शतमखररपुकणलं शणतक ु म्भणभचेलं क ु िलयदलिीलं िौसम गोपणलबणलम् ॥ २.८७॥ मुरसलतििदलोलं मुग्धमणयूरचूडं दसलतदिुििणलं धन्यसौिन्यलीलम् । परदहतििहेलं पद्मसद्मणिुक ू लं िििलधरिीलं िौसम गोपणलबणलम् ॥ २.८८॥ Sloka-10-12
 4. 4. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <4> तरुणणरुणकरुणणमयविपुलणयतियिम् कमलणक ु चकलशीभरविपुलीकृ तपुलकम ्। मुरलीरितरलीकृ तमुतिमणिसिसलिम ् मम खेलतु मदचेतसस मधुरणधरममृतम ्॥ १-१८ मम6 मदचेतसस7 मधुरणधरममृतम ्1 खेलतु May Krishna s nectar-filled sweet lips play in my mind, intoxicated with delight. His broad eyes, reddish like the rising sun, are full of compassion, His hair is standing on end because of touching Kamala's [Radha's] heavy, Pitcher like breasts, and He has melted the lotus like hearts of the sages with the sound of His flute. Sloka-13
 5. 5. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <5> मन्दं मन्दं मधुरतििदैिेणुमणपूरयन्तं िृन्दं िृन्दणििभुवि गिणं चणरयन्तं चरन्तम् । छन्दोभणगे शतमखमुखध्िंससिणं दणििणिणं हन्तणरं तं कथय रसिे गोपकन्यणभुिङ्गम ् ॥ २.६॥ हे रसिे8 (त्िं) तं कथय िृन्दणििभुवि गिणं6 िृन्दं चणरयन्तं चरन्तम् छन्दोभणगे शतमखमुखध्िंससिणं दणििणिणं हन्तणरं (He who is the annihilator of those demons that impinge the Vedic rituals aimed at Indra and others) गोपकन्यणभुिङ्गम ्- the secret beloved of the Gopikas Sloka-14
 6. 6. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <6> अदहमकरकरतिकरमृदुमृददतलक्ष्मी– सरसतरसरससरुहसदृशदृसश देिे । व्रियुिततरततकलहविितयतििलीलण- मदमुददतिदिशसशमधुररमणण लीये ॥ १.५१॥ अदहमकर-कर-तिकर-मृदु-मृददत-लक्ष्मी– सरसतर-सरससरुह-सदृश-दृसश देिे । व्रि-युितत-रतत-कलह-विितय-तिि-लीलण- मद-मुददत-िदि-शसश-मधुररमणण लीये ॥ १.५१॥ (अहम्) देिे लीये (to cling or press closely , stick or adhere to) 17-अत्यजष्ि Sloka-15
 7. 7. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <7> अदहमकर-कर-तिकर-मृदु-मृददत-लक्ष्मी–सरसतर-सरससरुह-सदृश-दृसश देिे । व्रि-युितत-रतत-कलह-विितय-तिि-लीलण-मद-मुददत-िदि-शसश-मधुररमणण लीये ॥ १.५१॥ Sloka-15
 8. 8. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <8> करकमलदलदसलतलसलततरिंशी- कलतििदगलदमृतघिसरसस देिे । सहिरसभरभररतदरहससतिीथी - सततिहदधरमणणमधुररमणण लीये ॥ १.५२॥ कर-कमल-दल-दसलत-लसलततर-िंशी- कल-तििद-गलद्- अमृत-घि-सरसस देिे । सहि-रसभर-भररत-दर-हससत-िीथी - सतत-िहद्- अधरमणण-मधुररमणण लीये ॥ १.५२॥ (अहम्) देिे लीये (to cling or press closely , stick or adhere to) 17-अत्यजष्ि Sloka-16
 9. 9. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <9> कर-कमल-दल-दसलत-लसलततर-िंशी- कल-तििदगलद्- अमृत-घि-सरसस देिे । सहि-रसभर-भररत-दर-हससत-िीथी -सतत-िहद्- अधरमणण-मधुररमणण (अहम्) लीये ॥ १.५२॥ Sloka-16
 10. 10. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <10> I I I I I I I I I I I I I I I अदहम- करक –रतिक- रमृदु- मृददत लक्ष्मी – सरस-तरस-रससरु-हसदृ-शदृसश देिे । व्रियु-िततर-ततकल-हविि-तयतिि-लीलण - मदमु-ददति-दिश-सशमधु-ररमणण लीये ॥ १.५१॥ करक-मलद-लदसल-तलसल-ततर-िंशी- कलति-िदग-लदमृ-तघि-सरसस देिे । सहि-रसभ-रभरर-तदर-हससत-िीथी - सतत-िहद-धरम-णणमधु-ररमणण लीये ॥ १.५२॥ 17-अत्यजष्ि य I S S र S I S त S S I भ S I I ज I S I स I I S न I I I म S S S गु गु Sloka-15&16 मणणदीपम्
 11. 11. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <11> मदमयमदमयदुरगं यमुिणमितीया िीयाशणली यः । मम रततममरततरमकृ ततशमिपरमस क्रक्रयणत् कृ ष्णः ॥ २.९१॥ मदमयम् अदमयत् उरगम् यमुिणम् अितीया िीया शणली यः मम रततम ् अमर ततरमकृ तत शमि परः स: क्रक्रयणत् कृ ष्णः यः िीयाशणली कृ ष्णः यमुिणम् अितीया मदमयम ् उरगम्अदमयत् (च) अमरततरमकृ ततशमि परः स: कृ ष्णः मम रततम् क्रक्रयणत् Sloka-17
 12. 12. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <12> मणधुयणादवपमधुरम्मन्मथतणतमयक्रकमवपक ै शोरम ्। चणपल्यणदवपचपलम् चेतोमम हरतत हन्त क्रकङ्क ु माः॥१- ६५ मणधुयणात् अवप मधुरं मन्मथ तणतमय क्रकम् अवप क ै शोरम् चणपल््त् अवप चपलम ् चेत: मम [बत] हरतत हन्त क्रकं क ु माः मन्मथ तणतमय क ै शोरम्मधुरं मणधुयणात् अवप चणपल््त् अवप चपलम् चेत: मम [बत] हरतत हन्त क्रकं क ु माः Sloka-18 आयणा अणोरणीयान ् महतो महीयान ् आत्मा गुहायाां ननहहतोऽस्य जनतोोः । तमक्रतुां पश्यनत वीतशोको धातुोः प्रसादानमहहमानमात्मनोः ॥ - श्िेतणश्ितरोपतिषत् ३-२०

Hinweis der Redaktion

 • I-29.71
  II-3,6,7,8,9,18,29,37,39.49.50,54,55,58,62,63,65,66,67,69,71,77,84,,88,96,97,100,108
  III-82,83,87,88,93,94,96,100
  As per the book of acharya the key lila stotras

×