Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

F14 Srikrishna Karnamrutham-Part-2

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 18 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Weitere von Nanda Mohan Shenoy (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

F14 Srikrishna Karnamrutham-Part-2

 1. 1. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <1> Sanskrit -21 श्रीकृ ष्णकणणामृतम्- Part-2 F- 14 09-1-21 पीतणम्बरं करविरणजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरससिं करुणणसमुद्रम्| रणधणसहणयमततसुन्दरमन्दहणसं िणतणलयेशमतिशं हृदद भणियणसम ||
 2. 2. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <2> कणसलन्दीपुसलिोदरेषु मुसली यणिद् गतः खेसलतुम ् तणित ् कणपाररकपयः वपब हरे िर्धाष्यते ते सशखण। इत्थम ् बणलतयण प्रतणरणपरणः श्रुत्िण यशोदणर्गरः पणयणन्िः स्िसशखणम ् स्पृशि ् प्रमुददतः क्षीरेऽधापीते हररः॥ २-६१ Poll-1 1. Which of the following Lakaras is in "मध्यमपुरुषः"? A1: िर्धाष्यते ;A2: पणयणत ्;A3; वपब A 4; खेसलतुम् 2. Identify the odd शब्दरूपं A1: पणतु;A2: पणन्तु ;A3: पणदह,A4: पणयणत ् 3. In the phrase "पुष्णणतु िः " the synonym for the word 'िः' A1: अस्मणि ्;A2: अस्मभ्यम्;A3: अस्मणकम्; A4: अस्मणसु http://sanskrit.uohyd.ac.in/scl/# Sloka-6
 3. 3. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <3> Imperative Benedictive Potential- May Command/Order 2. Identify the odd शब्दरूपं A1: पणतु;A2: पणन्तु ;A3: पणदह,A4: पणयणत् Poll-1.2
 4. 4. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <4> 3. In the phrase "पुष्णणतु िः " the synonym for the word 'िः' A1: अस्मणि् ;A2: अस्मभ्यम् ;A3: अस्मणकम्; A4: अस्मणसु Poll-1.3 देदह ि: ति दणसेभ्यः
 5. 5. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <5> कणसलन्दीपुसलिोदरेषु मुसली यणिद् गतः खेसलतुम् तणित् कणपाररकपयः वपब हरे िर्धाष्यते ते सशखण। इत्थम ् बणलतयण प्रतणरणपरणः श्रुत्िण यशोदणर्गरः पणयणन्िः स्िसशखणम ् स्पृशि् प्रमुददतः क्षीरेऽधापीते हररः॥ २-६१ हरे8 मुसली यणित् कणसलन्दीपुसलिोदरेषु7 खेसलतुम ्गतः तणित्कणपाररक पयः (त्िं) पिब ते सशखण वर्धिष्यते इत्थम ् बणलतयण प्रतणरणपरणः यशोदण र्गरः श्रुत्िण क्षीरे अधापीते (सतत) स्िसशखणम ् स्पृशि् हररः प्रमुददतः िायात्िः Sloka-6 अततधृतत- (19)
 6. 6. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <6> Sloka-6
 7. 7. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <7> पीठे पीठतिषण्णबणलकगले ततष्ठि् स गोपणलकः यन्रणन्तःजस्थतदुग्धभणण्डम ् अिकृ ष्यणच्छणद्य घण्टणरिम ्। िक्त्रोपणन्तकृ तणङ्िसलः कृ तसशरःकम्पम ् वपबन्तः पयः पणयणद् आगतगोवपकणियियोर् गण्डूषफू त्कणरकृ त्॥ २-९८ पीठे पीठतिषण्ण बणलक गले ततष्ठि् स: गोपणलकः यन्र-अन्तः-जस्थत दुग्ध-भणण्डम ् अिकृ ष्य आच्छणद्य घण्टण रिम ् िक्त्र -उपणन्त कृ त-अङ्िसलः कृ त-सशरः कम्पम ् वपबन्तः पयः गोवपकण ियियोः6 गण्डूषफू त्कणरकृ त्िायात्(िः) अततधृतत- (19) Sloka-7
 8. 8. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <8> Sloka-7
 9. 9. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <9> Sloka-7
 10. 10. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <10> : : : : संसणरे ककम ् सणरम ् कं सणरेश्चरणकमलपररभििम्। ज्योततः ककम ् अन्धकणरेयदन्धकणरेरिुस्मरणम्॥ २-८० संसणरे सणरम्ककम ्? कं सणरे: चरण-कमल-पररभििम ् अन्धकणरे ज्योततः ककम् ? यत् अन्धक-अरेः अिुस्मरणम् Father-in-law-1 असणरे खलु संसणरे सणरं श्िशुरमजन्दरम ् । हरशेते दहमणलये हररशेते पयोतिधौ ॥ Son-In-Law-2 सदण िक्रः सदण क्रू रः सदण मणिणपहणति कन्यरणशे जस्तथे तित्यं िणमणतण दशमो गृहः • अिुप्रणस: • यमकम् • र्चरम् • िक्रोजक्त्त: • स्लेष: शब्दणलङ्कणरः Consonants Words Sloka-8
 11. 11. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <11> Sloka-8
 12. 12. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <12> अङ्गिणमङ्गिणमन्तरे मणधिो मणधिं मणधिं चणन्तरेणणङ्गिण । इत्थमणकजपपते मण्डले मध्यगः सञ्िगौ िेणुिण देिकीिन्दिः ॥ २.३५॥ अङ्गिणम्अङ्गिणम् अन्तरे (अन्तरण) मणधि: मणधिं मणधिं च अन्तरेण अङ्गिण । इत्थम ् आकजपपते मण्डले मध्यगः सञ्िगौ देिकीिन्दिः िेणुिण3 ॥ २.३५॥ Poll-2 मणधि: अङ्गिणम्अङ्गिणम् अन्तरे अङ्गिण अन्तरेण मणधिं मणधिं इत्थम ् आकजपपते7 मण्डले7 मध्यगः1 देिकीिन्दिः िेणुिण सञ्िगौ 1. The lakara सञ्िगौ A 1: लट्(ितामणि) A 2: सलट्(परोक्ष) A 3: लुट्(अिद्यति भविष्यत्) A 4: लोट्(आज्ञणथा) Sloka-9
 13. 13. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <13> Sloka-9
 14. 14. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <14> : : : : अङ्गिणमङ्गिणमन्तरे मणधिो मणधिं मणधिं चणन्तरेणणङ्गिण । इत्थमणकजपपते मण्डले मध्यगः सञ्िगौ िेणुिण देिकीिन्दिः ॥ २.३५॥ अङ्गिणम्अङ्गिणम् अन्तरे (अन्तरण) मणधि: मणधिं मणधिं च अन्तरेण अङ्गिण । इत्थम ् आकजपपते मण्डले मध्यगः सञ्िगौ देिकीिन्दिः िेणुिण3 ॥ २.३५॥ मणधि: अङ्गिणम्अङ्गिणम् अन्तरे अङ्गिण अन्तरेण मणधिं मणधिं इत्थम ् आकजपपते7 मण्डले7 मध्यगः1 देिकीिन्दिः िेणुिण सञ्िगौ ॥ अन्तरण- between अन्तरेण- besides Both are avyyaya’s • अिुप्रणस: • यमकम् • र्चरम् • िक्रोजक्त्त: • स्लेष: शब्दणलङ्कणरः Consonants Words िगती Sloka-9
 15. 15. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <15> Betwixt a damsel and a damsel there is mAdhava; betwixt mAdhava and mAdhava there is a damsel; thus a ronde of dancers has been formed; and staying in the centre of that circle that son of lady devaki, namely mAdhava, sang well on his flute. [2-36] Sloka-9
 16. 16. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <16> सिलिलदिीलं दसशातोदणरलीलं करतलधृतशैलं िेणुिणदै रसणलम् । व्रिििकु लपणलं कणसमिीके सललोलं कसलतलसलतमणलं िौसम गोपणलबणलम ् ॥ २.८६॥ सिल िलद िीलम् दसशात-उदणर-लीलम ् कर-तल-धृत शैलम ् िेणु-िणदैः रसणलम्। व्रि िि कु ल पणलम् कणसमिी के सल लोलम् कसलत-लसलतमणलम ् िौसम गोपणल बणलम ्॥ Sloka-10
 17. 17. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <17> सजच्चदणिंद रूपणय विश्िोत्पत्यणदद हेतिे l तणपरयवििणशणय श्रीकृ ष्णणय ियं िुमः l l िमः-स्िजस्त-स्िणहण-स्िधण-अलम्-िषट्- योगणत् (पञ्चम्येकिचिम्) , च (अव्ययम्) Sloka-10
 18. 18. Mr Nanda Mohan Shenoy CDPSE, CISA ,CAIIB <18> Sloka-10

Hinweis der Redaktion

 • 51st session
 • The benedictive mood is a grammatical mood found in Sanskrit, although rarely. It expresses a blessing or wish, such as found in the English expressions "long live the king" and "may the force be with you".
 • 2-61. hare= oh, hari – oh, dear child; musalI= your brother balarAma; kAlindI pulina udareShu = in river kAlindi’s, sandunes, in their midst; yAvat khelitum gataH= up to which time, to play, he has gone; tAvat= in the meanwhile; kArparika payaH piba= in this cup, milk, you drink; by drinking milk; te shikhA vardhiShyate= your, coiffure, grows; ittham= in this way; bAlatayA pratAraNa parAH= by his being a boy, in order to outmanoeuvre him,she who is trying; yashodA giraH shrutvA = such yashoda’s, words, on listening; kShIre ardha pIte sati= milk, half of the cup, on drinking; sva shikhAm spR^ishan= his coiffure, on touching; hariH pramuditaH= that hari, is very much gladdened – feeling that his head hair grew immediately exactly as said by his mother; such a hari in cowboy’s form with babyish belief on his mother’s words; naH pAyAt = us, let protect.
  “Oh, boy, your brother balarAma has gone to play in the sands of yamuna river… sooner he returns drink this milk in this cup…your brother comes at any moment, and you both will have to go to play… by drinking more milk your coiffure becomes big like that of your brother… come on, drink it…” so said yashoda to that boy eschewing a drink of milk. Listening to her outmanoeuvring talk to make him drink a cup of milk, that boy gulped half a cup and immediately checked his coiffure, which seemed to have grown instantaneously – according to the ‘always believable words’ of one's own mother; let that credulous boy protect us also trustfully. [2-61]
  kAlindI pulina udareShu musalI yAvat gataH khelitum tAvat kArparika payaH piba hare vardhiShyate te shikhA ittham bAlatayA pratAraNa parAH shrutvA yashodA giraH pAyAt naH sva shikhAm spR^ishan pramuditaH kShIre ardha pIte hariH
  --o)0(o--
 • I adore that bAlakriShNa who is blueblackish like a raincloud full with water, who has shown his playful acts as adventures, held a mountain on his fingertips, melodies of whose fluting are as good as sweet mango fruit, the saviour of cowmen and their community, one indulged in romance with flirtatious cowwomen, and him who is adorned with little garlands. [2-87]
 • अवोचत् { ( कर्तृवाच्य ) ब्रूञ् ( [ अदादिगण ] [ अनिट् ] [ द्विकर्मक ] ) ( [ लुङ् ] ) तिप् ( [ उभय ] [ प्रथम-पुरुष ] [ एकवचन ] ) }

×