Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ppv november 2015

785 Aufrufe

Veröffentlicht am

Dedicated for veterinarian and farmer

Veröffentlicht in: Soziale Medien
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Ppv november 2015

  1. 1. aržos I šíaľľw] = Iáa12o15 RNI No. KARH| N/2010/33341 Regd. No. KA/ BG5-Z141/2013-15 REGISTERED Licenced to Post Without Prepayment No. WWP-ZŠG Posted on Z" of Every Month at BANGALORE PSO, MVSORE ROAD, BANGALDRE 560026 17 z} v I| SIHH *IŠINTQUŠWŠSTIŠEŠWŠH* šmžènñcrąañałrñmrèrsrámá m? a m? ! if Hiša aáf á nm Hmmüwšíáèñqąwñíšłs Wmmm#WñHm%ñ ñaèmaááèèlqłgwíwñqłgèñ šłiigvfmwñłañvraaušaçf èñnmüašrèląauąšmñtñ anwąlľíámañvíaawmm ŠWŠŠWQWHŠŠWEWFŠHWHH èlwąžmátñgłšzátwąo-xo wnèañvraamèvnèènqvg% vrñvfíałfáawvíñaaašíèvñè: wáfñwwmžltrąèwñiš íšrrzągtíñaaawsuąááèl aíšlvraáfárwl? Gñaaáfáñnñfèaałmññ WETGITHHEITŠ- wąšąaąąšaaíáaąñąñíñ ałfaeñmanáłmaíąwááłèn 33mm - %%Pm, Wlwñw, Iíaąáaľvíñál vjaígaáaíiaáñłłaľñwátñw 11131 á snawaw áár èl sam» ñiFha, W317i, Him, fšrfšíè1a"1=í, 1%? ąñfírzítí, áąñąm Gíèuwaíñáíaąaaľá . gíèąíaíaaníaąñľífaíiávwľr aáñšaísíałrmšgíłaaráw aawamnèn . am, zñír, Ig? è fèmíví ñ* *ñ mmąáèèn . armmasñlałrsñètáłrñvaľrłèw žsñníwffl . rrsavraaałraáññl . míñłñášmíąmñn . eñagíšanruąañáñmmsľlè žl . szrñíšöašwwwma%áfša nau-amm . mañrnłvąñaí-SPJHTŠWHIH ? in . fèfšsrañtvraaľèsáñírwrh% áąmaąmrąžffl o www if Gñtvr aa QB 11%, - Iítvnąnañarsaľráañmžl . GRM aa Nism á? Cmer a aavľmwffwwšíážl o Gfñvr aa na« I? atm-an? áąmaímvèmžl . vafštvraaałríšmñašľiáñ #Wrníèmaámtąèrñaáw èmaTèl . wañüłąímaññáíáa amžrñl . Gèlíraalíílánásaèrąwñ wwanášľl 93533333 žrlètèm: árlšrém aa ? rih ñ srfèlaaawmwñmwmwèlmü? avrsssrfšlmáášsmáaľmaáa ŠmwmmŠžIWČfŠWFŠMIM-m ñvhw/ gooñvvñwwwèl mi - sfèvñaaíaľèíñnłwñww ámžl wásvąaąñfáníwñ Eíľľľľñžľífąñüľľñ aw-wáąmšsría-rewñ #BW wn áásľr srmvñ an Rłsñmwłñáwff - aññmèdáñañmwvąmáí Iva-Ham? . ąyráíèmmèsñrą Šáèmvárą-xľržłáèrmèáw o ? n Ema? ñ ñènąa a BIH ñ arfčnggmfrwáwmèl o ančržąáaalzüľmatñgiugław (ñąwáaąármžl o gawmełnwwžímáèl o aíáwfáaímwmèl o m? èñ war« (Ig-Va) a {žara ąusñzármmèn o šWšł ervñ em FČŠFFI m? ?? Šľ GITFITŠTŠIHŽWHŠHWHHFJT w-»ráárèn marš-m: vrñí am Lo mm wwłñrašèñaáññwmmžl wñwnvfmx-gąfürvhw/ zoo ñvhmwmmèl arni: . áaaššáñníwñwwám èl . mñíąñmfwwvxí%maña EFŠ sm: www wwñ fr' usavgf-@wrárcñžl . anañšsša è sñaáłartw ff wwámèl . aññm @ížvláf a? ! www è: Iva-raw? wrwíwañaílľrááèrmáñw ogawvrmaíñííèrągíaaąwñ aľfülągmñvámwèl o šíłáwññwswrñnáíwmè o q-»ñgáqñáwawłèsąuíwá avrrartèmžl imaš 112331? I? 'ga qua wlru, o czľlñąl íľmľèvul dal »vIIdIŠľI malu “l Ieífèá mąvféñ, si 447, o eľl-{Hkuąqdl 13 : u EH , mam °h*ł_I, *=|4-| _l,131^| 31|i GH <1? aąñaąwíñžl o sąąáèñłñèwíwąhññlímz snáłšl o wgsñañwwanmaímáièl o yasamełnamzwzñžl o mwarñąñaámmžl Iñžñm : Iñèñranaíaváüaíia am w? ? an ga: : ? FFFFI è am Huqnldísulyrudlžl o gavxaaąmaímémáièl o gguwmanmaíwáľrèl o qzgsñañawígáiamwwár márèl ríaaszríaamííváaáñaáñmèñ ñwąwèqíągíšąwásłwáiá? awñèáwfèłaáíáññąvírñíñ, áfgmšmívíránáñáawľífšá aauągáwáñąmąívnèá Igžánvąlírárfèmwmánłímñ wfèłaąwšñaąwlèíñąvñw wsrłñnawáñwąñałľñáaww ñníwarłáèl ññríšrèrxr; m» qñmñ%fš1w wíłzásámmífwmmèlwñ gre x íñáíw / zoo fñvñ ñľñíšmnmmwmèl sm*: . číšíHčłľľöTfąíľáíłčiłšè . ašrxrèwavèmžüáwñírèfžąríw TŠWIŽHWQWEIRFITŠI . ašaafłññmarątłšzazaèl o #BW ? wh ááèñ 'msfr ar fšłšñąwèšñáwiľ ññčríšrąwañavsľrèálèrmè i'm ñfšríšlwañaíłíiaáñáárèaaqą añąñauwrávmèrèšièľgüw Wmšmfzèèamímièaw mmèíšlvaññáñfľñáfmwá 'Tèíšmíąñmèríslíèñšíáłèèñ ñññmèqfáwałwmèèñ mañnñmarłmèfl ąhámąáwzľmwmązmvèíaxąg išxfávn Iza' trg; ñíľFl wšrñamv, mmm 'Ig ŠHŽWT Iza' 'za łłxní ižsaížmm, èñmžt, uvrwnąxzeoç Hlfąmmľnu , sąuľmlsľlľw mwa? iqcliuw ñ' meu vm: ŽI 60h 'ŠFIHWWHTŠWHWTŠŠSWWWH awfñ1łrs #in 1%ñ'íž= r,iąaa1?ñ= ľ, 'èfšąuwížnáangíaľrèfarámžl Hš-ŽWIŽH q, muha: ana, :ni: áráfèmaíwífáñmmwmšl . sąwąpąnąąąaąąrąąząąąnąñ wawfeáñüñlíwmwwmèl . qtmtvñaañèšua-zíawñ . áñľráwwñ . zauáasąnšamírwaráñ - @íüímáwíárąwñ . emámąšíèruíááwwuñ ñèíšluwárałñžłáèrmèñn onímłènáfñwáñármáèu oíáèmíaímąvľlíámáièl o srlšwñsrmañarľrama1=ñ% afšamłfmžłqľèmaíñałñ áraráfržl Fñfèłm tçöí öFFññH m? ? á; amlaññañwšmñmèwlèžl mi: . aaíáfrąímímèvtła» 2131313' . šTlFrľ-èłíáąWèíľü-TGWČ zñíèmx ąá arvññw 3?: arłfr ñ áèraváñwr o wggárą-łšątwmłñèl sákrñwmñ! E? ? ámmwamąw Eíwáívsłvwłvwvášľ Mmmm vvášvváiałváw giaamnzlzèwš #1121127 *łñąuąvwwáwñwnw éawsnwgéraaąmwáñ Haáwzmaázfvmwái ąmawmr-mwm NATURAI G nwmwnms áz-rañtmáwr @ałaanñ . ati INNUCAI 1-. ... .
  2. 2. awráíšwrfáaíñsñrármášiłññaññw mmłraííáłatèšlmsíwłrárížałtąñaáñáš išnzwíáièamsąñwšèññíñíigèrñnè snñásížsłrašrašłnšfłxèl máñámłíènąm ŠHEIFIŠTMTŽI arrnátqrsnwšñávñáuížľrąñ srqèržłñmášwñílážüíaíaážñšlłñw fètíáaáríšąmšèèvwlíľmaáfèl mírwíaíqèr áríšwąšąąwáfèmèaąaášl srrqswèrsñąá WHŠŠFRWŠSWČŠWEGŽTŠI šngnawwłaèèaámž%wríañaáaľnñ áífíwwwšľlłmwšíèíñámžwqłgąmláł ałľfmmí-ršłíwíñqaíñąñsľñaąñgąwí Tñqaaárwrąlsľmsłułrèšížałtąñaáfèľnžaaár žl msrrcrwąwmáaáárñaršqą-Hąañá waèaèièlèaľmsłqèrásłžałrałñaárñínąíaąwá ŠI snwáaaíññ (BVSc) aítmáatfèłñ (MVSc) ièñáaáržüfnuíréłąríaąaážaátáñá wwèaľmwąqmášąñąñwmąriaľwèaąm èsñañľáñaľñaaaąèžlqąąmíñałąüław auąšłísrrqsíqèrusgañałraľwlíąšłsílnáeľfu mn aaážlsèąmaáríšímüžaąèžaítwám ałqąaąmárášľaíáfáwífąñaľaąlíièèšąm aąwaąèšlaímüľrqąąmñaíąmáíñałtmáąl Wąšľfąvlwtchü Słveąełľnífuám aálèñašlšąaľrèžñáiánamm g-áuiľšłąľmłiáílłšížlqliuitm Wąmmvwmrèlírłľwąñlełmlwáądľr šlwggąmaľrièałmmíañwá? wwwwèáwárwíaąñvsu šmñnèvmffársñtwñañsññąľ« ížnšangfazánaaíaąaèlmía šyaałrłmñfáaíñuąuwu *u 33% Š: mi; 2131 q? uám miš-H *Jññágtaaíiwłgłansnaáuwáł Wññžfíšalmłłmržl Q-MHGhIUTT wash' ñ" ga 931251 mm sr {If gíèmaáfámžjľrwąsñèttíñ- ŠWFLIEVI-HŠWHWWWIŠFHHT ąsígwžnènásaľmeoqíám ? Elm vTŠ 13mm ŠI Erñq» FM ? gum-r žrąmñmaaervmèsľrqvp qułíšľfèłñmlífámñègłłñntw šèñwwmfèláñèáanmsłíšą' graaamqá Wąmmwšwígmwlíľlaíršłądáfèm nsažlažrwmžññułgaír wmáwrníagvfèlwgwíszxąñ ąfèáqèmíañaąíłmwąvąñž g<qąuhgzudrrtrąsľłáíímqłiwnum : WWHŠIEITŠITŠTŠHŠWGHEYWŠ '#55151 "DF čwąnuáłèñát/ šľuíšgíuíá . ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. ašnzo/ -Fwącąaxñaívłxwąmxñíwłñáirxľsáz ñ-Iñèzwwątñmfáwaíeąmąwüvw {Háąngąwmgá Iąvmwamłšnaièññèn 'VITH' WFHWUHT: @matura: IJ SIHH-F. soo (so aim-aavnoow. sñrąmatmímaíam C! sma-Iąauoüssíaímaíaoła, C! Ima-mnouzaíaí) słwáwírľñíamaírwíąmvíľñąsłíwfámáuíiąl mmmałñvłwwèwuumxłąšñąąñámmąáwñíaíaíñèñąžu awrñuaaaññąaxmañuaíaírłñ wmmmafèwłáwałwñmááwá/ ąèatíáwññąľrąaívłmwąñázm auawrèw vížwávągąmąmwąñmfwzáámwľrwwwšłm aááwmwwšľałwüawuèmwmwèawšññfümñwwmmá wwwrwwwłñx Iíumañwfáamw ñąmłñášłwąázíáñèz saíáłvłzílášávaąñwąáąríšąmíiłfzvłe áháłrsaoloo, 374723, WTI vrh: oso 40209999, 27832265 E-mail: nidhi@naturalremedy. com q FñTHU1`3fVłFľJ1`3fHI<WHT| dlmlá>H mam« 3131 eíazèwn è ana ŠI Iąáaąml ząríèžłñáíiłñšñáñ Wfáuvłaírmáíáffášaííwľfm ąarañaívrmšwñwmáaľm sMHWu<IñHTW1HHs<1IŽI Hddííášľ Wvíľqèlía qui *MH Paul aèüqąñąázľñáľľm wlełšñí vIIcIIŠI <1 'łzíñšľuąwudáľf dd*: amíľw fámlvñ na? Hgíuľl im mui 3í= Iu1í715rIŠHíš><4 »ulážl ądíľlí-ľgą #53245 HHR èhleíaí-ľf 31 ŽI H šľlááfèľlľłñášížąšíññíšłšľqü? arraacádawawymèamuurfèq gľšwñvwnfañíaąwgímqąm žl šah èfšñ á? mm ? r @w: čuvn ? Finci 21% 31314» as} Š? ñmwwáašwwąuháąaía sranązrswñmáaršsvèrasá síamwáèrañáwwaíwáižl wwwárèwaáamgcovłám amm* ? isiľŠIH am 3m 31391?? 3131 mnlaffáwwaľrwammwaľł aaa-cnžl èvłñžíšm: wfámèašgvmw mížawèzáłñèaąñžľšvąašqą III-asu 9m 92:61 žl a: 111%« tíeífšła a? ! Š' Słąüíľr ? ATI Illvełqt am? ñulff "R W911i« ŠI uči Iíáwmsíarvráraèł-HIŠIŠNW mmaffmwnzíšíšłvrfávmmm ? Gum qwWŠWHWšIŠrHdHTHYII< airgwasłíánsíímqľwžfqèľn, qeąñw šlľł #T Fľľmvtl 4m Š! 'Ti wñąaąľąwľrarñášñèsąaw WEłŠHTñSIIHTTŽ-{Wíšłáülľlèíí-h èfñmènèsiamañañsèw aññnwñmèaišlmwmèl enga arrwfèzañvxsíamaítèwñwüái @Wsíwíšáffíámłmmñąm žárwaañľrèlüñwwaížľrqíèm1 fčm? aišmñ : wh Šl sm? anaaèmñañíwñ@'cíłavrfávèw šáąñwzaíírąñmáižl èmñ è%m á: :nam ñ ñłí-{R Hml uwląrľr ááł Š! xíľu HR' t? wíáwą-“raíímámšąšmłiáfèa áaámąwážèñímąwaámá mleľmdľ art-Hmmm: fámwsñm m? ? waw 9m ER aaa-vn ŠI íšłłrľrałłvíñąvľr-ívľrawhąš . GIC-I mama Ema ma za mi? Wmnáamnaá-èząñíñaľfaírrñąsfèá wfsmañírráwaľñíwáawąímvw Wwšísmľñwáwwšárwwm šrayñárawxwrswmñmwwarsáž, ałąaíámwñèwałñíwžžl Táiwlcíľžñíáclw #m3 vIIŽŠI mm« è ? wh awneíemfsłí fr' íšmrł ? TE 31km d-Idn 343315! u mlèfŽüríTñYłrľdçcñè I E25". .cixrl t! .Cyçñiľ IT m: is? grm W . a 'i' ali' -) mnsrrvrvíłqąqmamaídžáoañaąwm mmmzážáľgąoaawášłwuvíłsnát, ągíaiíiávľsľląètiáñèèzánątètww HI è gaèsmłráríšlvüèsmwñwąąwwmaí mížąwaírwmvąwsríaąašífłvnfšim, ñwášąáaáełrrrñíląaáaíaławñtrm šášłl -) wmwüšáxwmmámww), vąswąsívľlvľolsnvíšłwáñwíèrąrásmw aámmáršąíawwwíáałrałvgľím ñál
  3. 3. š”, ñąñvñľš y ièáizľwáłqísváąmumè: ąñváèiiáľhaułriñmai-ąm-ąm žèáqľľwaągmaíaáèn ' 'mi W Š V” š amm: : ełmèrlšaiqdľqñ m: : 5:1:: a: : : aa ŠTIŠQI : a: ąqTqisñžámŠíšmžlašwm a-iuwatrqrmąmqąñqľi mea ž zñmąuumaañ (ąüąrgąuąqąuľą vitľrèqmlŠŠqsąľľmeimt m* : m1 Šui! Š 51:93 131 (MR TŠTŠ Šąuiiił-“rąstšñèlwľšžlüfžąą išmarrsrrñ%aa= rąáam1zañ #mi _ dñšžžlöiñ: gdľhdľł1viqu 1311044131:: (dáŠitces) : enš Š : u ŠuenáíŠzai 'íšavnuwiłiq : Ivn a-“r naisñaľiíeèwsľrľraçľiž 51:«, :ñmiuinwsuu Słiamái ièlídñłľľüšłlrľiáľľññąiáriłöñ mmèañtwíwèsišiąèwwwžl mížQGñwmañIwa-“raľmąñ amwmmqąwmwžíšłvñ mama: : Wñąčñwľmmąwm šrmwmwrèíañèw wmwmírèlièíawwááiš šáaa%áąš BUZŠQEFSIíŠTŠvFWłIŠTIŠTHŠŠ “mmm amaèwqwąąeąñuñąaaíá: 8- “MŠ-WWW” gwmamènazmąmèmą aaa-WWW*** maximum: : łąg-sng : Uff: mim: 311% aíavíaąmsammmñièlšír snganffèsaąšáffaľlww mwamèlsŠašitímfig-aąz wąázíwñáaąvľmwľš mam a mavriľm wait' 11T Hiši? ? : WH ? #511 113% Šl Q55 nrfüranañááñaíwüaáyąš : Lana-gnana mazali« z Waíwñüąáąľšąñèiqèñ Iąáaąwwíšsfšivfèrłñèswww : Šèsiarhązsfèqañsrrąaí TŠWŠWWŠŠŠTW* áš1ć1dTq7<tqŠ1vIąFíŠqdTŠ| <1 : ľiąrłąècatąisaqąqáaľrą gľraínŠm xogéèñál : uhŠąHŠąH Słqłšqaññí-Iľièq? ílimšñ : ľiľfrsíľmmlqidlžšľ šlłłdľgąąšíašñá; ?głíiwái i ' ' i v* ° - I o . '_ A1 "Gb i ľ - _ , i: E- '- '. X ' Q32. j "Š-W ~ . ...4 ľ , ł x V _® , f *vi ~ , i i v T 'i t T r J "L . . . . ñfiwimam 1%” Wiírèľáñawwľsrèržląw-rsáwaía vami: : iq« klHdlrił MIHIŠ" ? wii H EUR Midi Š SŠTWTHI: mi 55m Gi qai gama : mil Ži -qimTvi-ŠTEHWWW Š: :rr š: *IŽŽVJT :13-11-1 3m Šiivilvi (~1310 ch WŠHHMIH: H' H : :mn Š? Ermin - Fáigąátáñmwèg : Wráñwáwaą-{ąáą-uqafľrł" - FTWUTWWEWŠTEITTŠŠSTUŠSWBFRŠSIŠŠWE Uvfmzfñaíañrłwułiéąážárwü mhwrtáoávwvráámwážw vcnmi-i- 'MH ? ITM l-H WHW : ni 3113131 3i'~| '| anqwu H' šn-n 1351291« : Men ši šaiFrH-? rqwwíèíwaiñèšñmáumáríñwwrížąñfèmaawžl 1303? ? IIŠŠI Słwsąmièqqváuľiqlqñ Iąq: ~1146 q: IŠTEFI Sivin-Skvinqt Ž ąL 9111:: : sicnžuü : Maximu ? M1 ga q: =i`Iq 9111551121 mdmiq« : HT tqlqu qvivl : si 3131 ŽI 11T q: ivid( Š R : vł m? mrermqnwñl 311-1 Šľłsèml 9:9- fyŠHT-: WŠW áíañąá Wsíárrľiísmwąžaáí WH ąüážaqaąvnqiišłľíííñáíqwl máèrèmírížèl wínièąnm quilľng-rmwiw-iląvlášái« : ľlíèsqiq šlqłñalèqnąhíqivíiñmmw : Rž I ñanqwníšlqiqušèfšan-r: : íñáñmąrłšlmąšíaiuuivíiái Eímaírèqľłqvmšiqtšlviqwaaí Š: : qqąqcwqsáau-um {Šałšłgłšwlq : q s« qwiqfiqn grmiámžl ? Howfèivľiásíèąsíia g Š š: šññ aaatąñ : rr grm Infra lšmèlušiwrušwwrèágłèñ aaršrš@= náiawsr= rqiyñš łzľiąásñąwąníláaľmífąiíil grèè-'Wwwwièwžl ? gif èrmñás wüwľiíf Ivñšš naarraišfl sanzžañnammñm üłñgámáląšžáièqmšlíš łšitñnaèsiážiwšaraátgrímš« šlwáaètwąñièmasañmmŠ 'ľlšą? iè= láíq1ľľľñľ@i`iñ, iáíľñ= l a111 q7192ñ11qžI ąièq vgiimwlŠŠqanłąqaíšqfąst 3123191311: scmvnwłžąañm-Tq» qląaííšqlqldlžląstáíqiľfšłií : ci-Š Š' ? vTIER Žvn : kg q: : : vn ? Šąwácąñíñqa : Lgdšmiqcs THŠFITFIŠI Rimrnáałrmw L è zoièwmèaèmwłèąl : luštni ŠTiŽQI Yáľñšñą ą ugavhsaąá: náqáeíałmñąrèwážlínw« áseqéíšíąqoígľfèsñąwílíržl 'g mwsgdšiañcñ-Iąoqi q: gqŠąoiiz-Iqľdaáíwąiáca: aènágooaicmqcąałtáyum ááąrčłaąqoąéłqášigązá: áássrawmqšáwizñ 3% FŠITIIFITŠI Suša/ mamina : IŠamaRágąeoFaammm Šąmèląaèímąeíąñmąvąąar qáaárèlammaimmwm a? EMEŽWŠETWHŠFHEMIŠŽI IíľŠ 22 115131 ąqo vrfèłvíižífšlą wľažl qšišííiaimfrfáílšè wmwñlqíišíañfèF-Iľwčñañ Iñzáwášiírłwíáñmièql Gišiaamáiľsaáłñañmažaią wmañsuaaąkoigľižièąą 81:81 Šíizvilzqui mwľmqidmaw aiiaañmznanè HPPJI13ŠL IWŠwIŠTrITHqŠŠIaIqdT tu q: I ammeoFąWwwio-somè igñšmñšmaíruáü ąvľfè? aľááwfšágíaeíaaí saivríw-áqa ma I 'mi' SITTITŠ: uávi fšvi 200 ñviivñľr qui Miišü Lgnq: sinèfvľfšvn' Hwáąñduqwíèiąiáíñąháiva 111131 : nŠ t« 11'v'ñ á: a? ? : ñ mazmawáážl ŠíiWľíi 'a . wmoñvvñáaątm ° ŠEWTIBTŠ: Hac-i [<1 100 Iumivíi 1 qui vni 'II {Im 3151 3141:: :iivi 'Š @Šawsofñvñšfłaąrm B-'eñFITWW-ľr GEIFFHHT I Tññaf: smvľráiąwuá I "Wi-im 5h ? Adam 3111' : mu si gcui qwliąlqnlañ" Ch Sin-IM iviM-IH-i H' HGQ : i: mn - nümarTavIŠš-ąñèrałmuíiwáríñą o air: sooñöñrvñzí, Hvñzráñmrvrañísľvľiztááw - wañtñvzüšŠižwzTñr-ľráwèwątmaąhwiáíiñíi wniivľraiw - ñšaitiaíüzüšŠfèíwñvíiáárížívąímañrantñrñvñ Štrłmíiwsrľivizížáľm i ih l m: i
  4. 4. Iwwñmgrąrłwrížsąmázèlwsñtmwaínè rgzlñañtwèąqldíąíruwšud qui wšqíągłłíiąąmwąąmąñ a? avm 339 ana? t? :za-ąe *Iñmgíèrèárnálmmárgía aus è 54m imHFI wávíf EH MF! <4? 30mm *ñ <5« *Tuš 'IŽ 378 EEFIMHEIŠI Heíírmltwdvłrámłł smamšałñížímañwèm sm« l? 31% Š? HMI-Hm Ta eh iłTrñ'%ížaľmáífšlüññalTxñwaľr L uaą ušwñfèmąuruluá Hzñaámèlfąaáąvaváè Gľłèñľwąèiláltšąalłñmt +147?! žlgñłñètmšnñšèfèmąv : METY táwaançłrułąmmwąñ m? ? wña 152711 3373311 Te; mąwámąñzárláząyáłñlá èlšžšrñá%aeñsnwvñlšłñ èjèrąmváwwłruąsñąñąaš- armñąarrwmmañgaľmáiè mážñañmmvñaaiááañmw mwrgwzsrfámáłñèlwxoo fátmłąñwáąaowmíuąsíáa áááwąfèiaľąvmízwá Eñanavuwcnáeñžšññíšłíąè ? rñèaáñwñtgñaááraaíñlšłłš @IQQA-? ŠFČEFITŽWTŠWŠTH @mmłñnámqąmèaíí ièvèłñľlášèwľètáñáñ słzłmížlšłłáíiłaèwąáñávvľrè aícľrgąíwąñmwáamíww šľłñzłšítxíñwąwmñaľrąñąñ öľláèláüąwáèqąąmwèm mąwľmámwłšíšñañièmvñ áwągąwèvwłásíšífíñíaí @Tlazárzáržlwąmšnèáfám á ah fr' 'Fhm Iza mai? Hamšrrañèišwñsqtññáaąm èląaáraąáigáwľríqáaąłñgá Gamwlaáèeágącrąwm axamámwmsaqñèąasñm ááąñšwñłaáíèíwmw @rłzíašwšfmáwfšąmè èląpssaasrásmznqząuvíąa- 3« “EHŠFIH ski? go-g« -Ifám @fšwaawame-goqížlwałľñá mamèaafárąvaáálèžnąaáš EWŠČWHHFHŠFŠFIŠETIW Ingšñarmvñèwáèžníañ sľwmąsłífłñsľwíjèañíèè ièañíąjľr-gąsłnžjáwrèłaíía wwaárąááríèmmíwáw, lñžfšran, š«, #WH ñfrľšlw mągmaíffáèš, vñwtgesí% srñtwáaañmzgraíièmñąíè šłwvľüľfèieľfšiłltľfąísaľrçľieł? ñsívasaąmñafrgłłaľtľlèñąaąz wšnèimñušąmwłámffaw Wámèlmñwmaá ñfšłñüñwmñat-ñmaľrwm ñrmawaamžl wzgsľf I? 31m? ñąw I? *zh ? IE ašłññííwrágwšlwąsľfáñąrna ñtagranmqésaľmmašašñv @umira: a-“r mi? è ám ž, ?QŠ aaimñazaauątmwñámž, fèlłłššłłšñąwññvąšaąáñ fèzgmžávľffènáíłrènąmąñ mmèsnñwáážlaíhałvñw èñwwľlšèałáañłèíamá i? www m1?? *ga* mam? gíifaíłšvľrwsnñášíáąąmsnasí irmišuaármžl słvñwwmáñíšr 2. Izaarrąwmšñąrhaáaí, ąrñzíiñmw aąłñľuwrr nsívaíwèlššľwľèasñzè ráełíąvulèláríížąñćmlñáñ š? Gnmwaąwžlüłfrwfľfšrłžíñ (Št . _1_A [g: šu Š z ; ` 4 - t A; "'sč"-. 'L zu** 15%! z r . . ' l' - ~` ». í~, )~: ľłČiuŽ 7.11%? AY 1 'v . ' T. K" u wèmwížąlwaíñwár üxą-xxoèñííiíáiíwížąl @łíñmaíñľmąñľľñáąľñáąw Tąąñmñľrèwľmñamqą q_qfáąofè= ñá:3ian? »rñ, qąa|1 wrwüwšíwvññèášüąšľ áłèawwłžąl arñw ? pm aaa ašł : aa ąñ awcnè-uívñwañmxľrmaíqm anñmwraíšármwm Wmküáñáwñéiè ŠWW/ VWWWW' mera-Ema aaaèmsrñsąazšíníšwávm st. Im-Tvñlw amm: ?Trara fr šñwfšHñTdèłT 314 mg eFIwñ čhłñèñucdášfvłąiľáłłwlsk ? HHWHŠHŠGHIQIWIHQŠI GMT/ samci? v: : IIIvI Š JHI anawwšrmmž1%ąšñwašr ç~`ľñ? °ñ= ñáíáamñrwwv mñąjwvľąągüiąmtąm gąfèqgąąnąçñąmídąąm ? H- ŠCV: *Raz (°'?5'°) ? mm ammm-am ? vowafšalf “gžgšwümèmáąm ? mm , ,áąaąmínł è= n znfžq awfè : ruggñsm aš-ł anawirvrąm/ áiaąaągíaaím: Q' Wąąqąqwmwąáw axfèam1g`rľráąamwaái| ?rmwañsľfèmrážrwqáw ICQ: 31:43 <5~1l HIIŽQ alim 5- 9% i mšáąmñvqąwv wmąmąqmšąąaámm Wíšhawíñšrfámíñaámèl Wľrèąvwąąñèáwü áwžwíámüm aąąwñwmmąy ąvñwáanážrarmmñaía kvllíecązšñífáamaľlílaełmdéľ ŠI 5131 aa wa š? Imèirvñ 3. 34u1`IPIT Žan m0! dn ? IQ uugw amm? ž -ąo fèñ èáñš ŠI fŠ-wñ ñèľr ľññľñvc am s~RT`I1T w 3151-» dIHHI-1 aeąľi ññmwl vm kvllltdčñ #na mm« MGF wrľšąi HŽHŠIQ Sivñcvu dFI dau lñfľvivľñaltlílzvñížwľiľłzümm 4x31 mlłgłwvleľmíávľrulisql eéivèmwñáüšrąvráasñ g. mhm áw sm? añ áañ a: WWTWTŠ' 'ľñłąírľwwą-mąwąfrw ąanwgo-gufèññwñírnè ñèmmžl ąąfáwľrrnarqáąewgw wrèñíčgoañzímñññam nèñšmmžl xłmáimwgoèiáíaąáw włšąn L«. 'wc Im è z fèrvľrsrm aa aqlážl vcłłññlľľrwdáąñ Gmññmwrášáavááaíñąaš SMRT mm« 11% Š? *ľll-'ü Š lvi èmèl @m: ŠRI fŠ-HH “šłlraľf Ž inq imel wšmłèsaľmèaľmiárąmvá š? ? smñ 2131 m? ? a nwm? ñ srlèrsłmqłwaaíañątñaľrín #I auržswñw? ałvñwmáñwqąmwšłžmñm víaíáimñałrámšíšwèèwíèm w ñ* Ff am Gum ž: 383% ièèwąšžíšsłąąąvmąíwñ« iè= ñ ñ ž: šifri z? am ŠI ? m3 ąaqèmwąçímwąšaíšèv nzawgłwłñąuaľááèžívľrígñ añáwwíšłíałaąñžl avñmíèaráñam swñwałanąwlíanáñümgą “ląmíľžšíąšñľľññíľlílíáš FW ñ* Hmm 13m : vn nam èl èwñašf miárą 11% 921311? è* 21% mwwñaagsrrsuąsł? 35311311 ñ QA-QTŽJJT, swñwsríñížáèñ a. auñmagaásñèíšcsłžíaèmè aárgo-gąièaáísíaírgnèñ ñmmmèlšíłèiwè Loo- ąąoo awqíñmqłžrłèaam ñítímwaąwžl euáawírièwñąwwąow ąwqíiíłzaáímáłw z 137% Iñawnèñšmèrèarvñwávvľrè íáaíłłaámèl L. ?JK-lo łèwñ swvñwñvxíña 311311 á? ?m1 Hiši? ? na; a? ! ? ŽEIWHHEHTŠI Słľñwièľlèfąeľñľš ełavñwáièañèlázèíñaè_ mšírèšèefáášąšwaábí @Hmwížąmgľlmá WWW ąjáąèsènąñáñmtłąwmáł áaáèzñmmšąmíásñaí aíiñèrñąvwąl ąmáffązwáamáiáąqznèñ ER? ! włžąl ? RH "ñ, 'FL' aènaąfèžèmá, Iñatąá 'smñarmfšmmwfèąl asrtvñwèšraąvñíráqšèenší, mcsmñáaáèèñmwížą młšsiñarárüañaívíšľrąl swñmawlawšwñmvñwm mwsñanñuvłtw ŽEITŠIQVČFITWŽWEIEHWŠTW ' '3-11 'št war š am wm-ásáwañfšmáasr-HR ñaáámásñzswñmásíèałm añnfáèñiñáłtwwľrèl mm Qçnñí °* ("1 L cítN l« ('- kl« l« d') [SLG: í-L í-Cí. t EU. 'CL t (U. “L Háłłfžłñá a _ a? ma am ž* šrrírrrrmłt-rèwšíšíaíí 2o- ga vuiłašrñádu Š I mHHNHI-n 13° M? ? fmcágľšłwdtłgwáñèlgąl EH ? Fund 9331 EH? ŠI Hči HR #i aqwámaáiaáaałávñáñáłñ è Iašqgsñanaèrèqááiamľrèl slamgzšèąłaazzáiñaľñžlöíè wéíaáñwmąmíláèññąąšèr imam Š« ŠFHŠI vi mW @IvJI Hwuntwunñwšąñgálá-áuląm aąwšaížíqzľłšľènągłzwdíląąñ mavwlamáášlwamwwm a? ? ? r GŠ % 1%! www žl Qłtzaáár gaáwłñaíšañígñvííñ wa ga aąągsrrá ąe öłšłgguž, ièąšègaièaíaíaąáfísľmáášł aaršłžl 33m srmñèzí: #111313 Ląą, are", #Jąaár ss-ą, ŠTJFLŠT M2, ? mami ? ooo-x sñt @nwsñss-e áwármwzírmewmèifèą ? oo %ľr 11111 / Š. ši? ! á mamwnááłžl Erra SČTEHTII wmašľfáííáącoèvñwlíñ žaawáñvrañwasvłaaáláłñžl gaáañłšľè: srš añ 2 -3 ñáłtfłzí è 311% 11:21 #f ah am: gaáiľsñłąmľrlwąa: á ièfèaíwaľívfèvmmmèl "<1
  5. 5. 2015=iT= |E| T "QHEŠJŠ <9 gamtrgsññágñiammawiriša 'Him Šumi ? Hátsiiqľi ètáa gąąa añègvianavuaaimogą-gwaą' gaa fíiišimawsiviinañisiaièu” “ŠFFWŠHWW (wo- zoggnąeíñèuwažiaám íiwmwgawmarąxañièw aážišłiwrłmwgèiwmeľ ñ* èiąñvrñ ą-s fšfšia? a? asTvñ šifñi Gľráñamwáíaáiwą cíwámáiáñąaèi ñwigawmiwññH žífrm 11mm Š? ? RogEíJJT iJiQiŽJJT 3332131121 'xiizañsñwigèisamlľłžłžásľñ qvgą.2i%. ai. a'aii'á3añ= i%ą. x iáiaièifásaañqąáaiáíwai aesrñmñáiamgąsrñmw *Iiwifiži 'ima ñ èwľi EFT aámw nižan- Wíiñíèž sñirisłiwiámiñañ sifèiamièšèiñlľłlTu-qíwñáraia @aiáitíišiwáfaíišñaiivñii fèrąitvnaižiłañvifñwèiíiauviíw čñgáwèièaąašrfñaaièisľrąaá wfámížgais ávíiąñžłšánañ Gñaiiañvnáižimauiáièišíaíiíw štiíiritiaítíiniíiñwtvrélšéiè qiaižąíšivžiifľwaièiíèiiñłgèíłñ ti? 15m? 2331 nam ŠI ? avm-aa I Iuáwigwiavnąfhrvraíiašrèiápññánmąwñjèwgmuí . èáimąiaázèaąiaąąwñąa« ? awiawáásh (tala, dö<| |<4 Hm +458 š» íèą wmąáwèi am: gmèwèimnhiiam ąo% è 311% ga? qwñvi VPN? ?? nanii aimzgiíivgñxxgsirárąaíèvąiga afèiviii siñra-“rwiľwáaráaièaiññ ąmqíiááitłwwíiáaíümw aíáwwizíiátèñ aiáhaawaną širši @Tvľi ? gľi ali? fi' gm www ñwwiáwaviiaízñáèiłèai WŠŠ-QL%ŠI3TFŠH&VAIT`TSTIHW iWXzŠŠTIIWTFHHČTWWPŽ mi irrri-sriązíiímiènríšiuia mèsiigłšiamqíizífñiñwaši añsqwsèiaigaisvrąałiañfèèisrñ anáąiąíšiaaiiziqmwmsièąiá aiáivąfšiaairiawísífèièiñnga GEWRFII ? viva Wii qwiwfi š? list? Siva taki wgitggiamiçqmw ą o o imam o škiciigxilłiiiviąniyá Wfšíñauiwi o añiièiiawññámmąñsfž 37317113' qui ga HI -i, ga ñ' qui Iąá tzaizíątiiámáiiñaaií-íiąia auiqąaiamwmaígažáimía o viuľñľľnsitaññł-iguidñi o garsliąsñfiñviaíimwai o agenta Iiząaff añ ali? 52m = i uámaľièiánèiáñèsąnímwąèñałi ièaitviw aiíawaiaiaíviñraisiiaièi o aáwivrsgammvaíá BTHŠIHGFTTFIŠHŠTTVT 0 ogsièñaièrwejisñariwwm, *WWW ggqmąçañątiąñsiaqaiąfš o ñámñąíiíałiiáwsąaín OEHrIHvIMŠGIJ-WŠTŠQGLTQ: oíüiñłimviiduciálwfłłièi añíiaifšñsíaíám ČŠNŠWQGEIWEVŽ oqągsñašigiawsñíañáiłiłi gamwąañašiññwáaiá 5111? www (ñľiáiñm) è siágñamzit(rrsi= i)ñáèiaitvñ ááièazñmiíaíąñafèmíww 2134211- o aaiáwiièaíraáaiiłñè o #mi fr Simi šlTľ 'ľíaíñ 31% if sifèałwiwmi o grviwmłñmvrąaññąèwgsñ ariwmifèw o ągè* SŠ? ga H 35T al? ? qlgañ è: @Hcnwvwszrm o qžqwiaqzgaiiañiíñtáiw sngíšiwammmw amąíèa' aiišiíšišièiaivľšiíèiai ąñèivižrłöiví-fñaáñąaáržąiw trg mi ? iva šlliáłl ? f Gli-iii 13m miívisífľąñwąañáíèñé-WWIŠ ? PTE ŽGWIFI “IT mi mm nam ž ñwqąwmáwnaaąaiáè SČYŠTTITIEEFIHFISIEWHTŠI ąwFr-ráásfr gum Wígaľi dim-i Tvñq-i Ji IE? t-iiaižñľiišíąmawsgaaawèš ŠfŠHąVTŠWWľHŠTaETWHHí-ITI 31131: ? x si-èñąmwąałifłríšia 11131 ñ* íèm Girľi èiitvn VERI qaisf WEREFEFTHTŠI ágišnrmwaaiž? gawqgañañąxážñávráaivñ ailiviiaiłiciigñitąüqdižlü Miti áiáiífąąafèñaíšíñíáánáifèš iíaľíľníiñgąñgxmwñáiíñ gąèąąrrišaiiáaièi tivpľi' EH wawqramžizjñenmwmí HRVTGRWI aícłšaí/ ąiłáiíwwíšvfi/ aľáièñ ñiígíšiaviiñíímíšąrmawsíša gtlmñľľľñąšłiá *łlt 'aid qui a i? Wüitw ąuľi viieim suit q-i fi šIIivri Š áiYł W-{IGI í= vñ mi 3131 ąéii, 3: Isrdrf? ), á Yłlł (ituiciai, uiiciižitrąsifiñiñèmčrañ 'ši-u (čistim mšñvi mi mivki«, áwinvññgąègxwišamñáiñ eaèzzmąiaąiąièmiqłąñ = `i` EITYFFI ? išññ mmm' š? ? 1% siñvifľiama (áiz) www? BEFITI xášríšwníááł qąaíñfłñüaąñąñanmèaim qwiavñ, nwm, FIŠ, 11mm, wn, mrisaiíèkimzifáeąaíejañą* Wasąąuiañfèèarľiąñáąfèa TEFIEPEŠŽI łiáñwąèfłąñwíèaąwiáamžiáą áąíèawąmíiíaíimísąąwáái èlágišlfiľłąöłišľQąüièTąišíñ wwáiareiqínñèšmqąañá Hašiš» *èlan siimiíviwsg%aií-eriíšíiw èwfáñíivľwaáľèíwąñüąfèiá ? Jnflñíłiíážñ áąíñłíñłiílwiií sm; uiidižcidi *1 qi«ñèqiwłą`lmqš3ñ®`ł`lwąñ m» fłT/ ílíxiñŽľľlññEñ WłIIH I? @Hľñáf “EN ąlèľgšqš WŠŠ' “”*“3“qsqq“máąąíññ"“ł' iąąnąąíiwmñmąíiíwiłè qąèññšèľžíłíáífiáiíiłñèłièiíi- 'ñüíñíia mea aa waw mi vilćlm da ši} m« (mi im: ) mama em a« 311311' a wa ai SWŠTEŠTHIFWŠI áiłrášaľrłmaąínáži miviñawážsľrwgèírła- èiłiciiaľiíšá-ièi, eiqzwitląèñiit- èriíšľrtriíáišiaíiáwaáiiíłiíimši Gnái ž am s? v : H aiè 12% šli! Grièžiwitqvgeąiałiwáíiľłaái aąwmuáwwiwiąiłr) mn Hiša firmi (ñma fñawt 111331) wíaáąfèamwñąim łñswąišiamwèáeiairvľišiñai, mñwłáiáaáimáižwąw wgałi' ši aifèim è aafšm FFM ? sami Giiaarcnži Hiaáiíiíiáaíxłziwsľiínvf, štiri« zim-rama, wgñąváąm, ñiiisriáái. šsrizsivągz iiížaižičríñaąáwsľiaiuñiá arąwèiíimwąèąłiwmáiuíá 2 Im @aišiíèišieqawííiíšąáiaièiqiáišaááiá ñsigašèñąiíiièąiáiaiíiásaáñšèñíiñąa wiñaiaáłiáñšłiañèišłrèmąaiíim Cľvľišąkľfáíáííiąíígá g oiázľñsłfèíáiál ? MER ámñáñwmv amwľrłèivñáèiañmñąièèiínaèąü wnèvriážizr-íièaáiviiíiaľiáaviqáeíèa au áąoíèawwgáñáiąñaíiám gciègcíèaañwqíaimèi fáñmáąairèi Iiížmíiaifèmásiitzaie šiieiivitši» iviq z Elcłzlľzh STIER riamffarèaiè* fáavñiiwrá-nqíègoèiľfigdwnèiaguèñ Š: *isci 8 Hiciieqľšľlgñqiełcitmlííaiľižl šiiaašièñł-èñšłziáíáèiąaíiíšľiľraííšíèiíií Tlivľižl šľłvli 'bli ñíčnciiawiqľi ñmiąidšd rèiiáąfšiaaiiíríaziiwłłąąamfwniášáaa GHI ŽI <i~`i 13° íšdiíH-ei, taívivi tidPf, áiqt íuiiimi ? rPiHi-i Lili Fzľi, <v`i ñąľi E? ? 3131 dŠ-iviqu 69113759 CNH sic-i qŠi ąql ? il íviíquiiñ añwišáiñtvnqiišiáviwwgazanwži üsiñañazaw amm ? ñ aši ąx si? ñvrvñ ? ši malimi-di šiifižcviaaaááaiwíifèaałráwmá ľñílüáą2ľioą? ooa“fł`<íľüąć'ľ añmiáliítąxoaiząièiaimwínížąi Giaaiamąwaiššsšisiľqaíxoaièžšia èššèłwwątąaizaiiawwnži @HTČŠM FmlčiHdlsłígdrièl -siümiátaisñm wľiièoąałiíiièfèiñvèaąñaíľimaígľi waáatiá: ižitfíirfč%išnzžiąľišžrľiañ #HM áisii: issyhid iqfšišiTiciiui cłľi qi-ii 313? egziłíišíšaè ą-ą ñáwíiaíaèsaíiľmíiš liteñviañeíiiit-naièiáñsièñfišąíam Báfávüąľłñľfžąl fèiíüñjqąaľimciáąo í waiaèvíiíiiłžiz : Haim Lio qíámw srñvamááá ? iièqieñwanziáášiąñíèiíáñwáaíiaaíišao TŽWCITŠFŠEIEšOŠWŽEČHTIFIWTGEIŠWW ? Iriíąáełłiłizaiwíi uqziui Žigąifiauązitaiq viisąiuwiiiñšiąvisiikgffgtąaiaągíè ąe avi <1? : t ñ tiscíi »gcii qa wii íľiciľii iłi iiíñwicièšłšñąaaíñdmązmxcła i? ?? rirfžql HQ: öiíciim» Lo fèidhTľ-ľ HIŠQW, xofáuáñmqšiuáwsiñíxofèuáñm ñím vii Hchrñžčimawi Elvirñèññ ? è 3 čFdTŠFñ Hiłièiráišisráiñaíiššłšèriííšínéñígái èaiíiiłèriiwiímañíiłñvłñtąiáłgñniaiisñí dizľiüfłrldiłiüľľiľľrökľlvl Ščñvièeišñq *1IrQuiqámül-łláląülrąwłľlľľłąííñqliñąl ñínázqáľvľiáfèiírák- ąièášaíamw èñwížľii 3113351? 2o ñífifáíiáwá šñ : ľiľfášuí- (a: Šwłiaèüsdľgííąwiq Š CHiIíEiŠiGT-aiłšiľvziáiiwníírvái-Gľrłíim ñtíiaiłiaèiaľrłiañvvnáèiáiièiąašwmè rirfžqláqacľmąlšiávii aiwíiílTfžql vamaaitièiá-aivi: aiámarrrèuiífèsq Iią èañíaíiíaąiíaáisíiáèivífèsľiáèáigąiá ddlT- iisíiq qľi uiivñ šñTąviia-rľi qsvii-iľi 3131 ąèiíñáiñąsíiwíñiñèi mm Emma 211x agèiañá st? ? žita-Fr I: : ąñw wiá-èsnížw èiąo » ątiic-iarąiľuiáąx-ñviiíšrii ą, x 'ši ? ľièmmiw oneqfèuáui. Izížzaaai/ èaaí gaiéšsą-xwišaia ąooáizvmñññam ížásąávèañwľèmtáwąawaaíáèži iisçviičlwclškoñvifièvižwqveim ąiíñviqa ižiiąšèšžáiíiiížąiqzáwiášiľľiíwègo_ gqèiíwííaíwèaírąm ? ITŠQIŠFŠTSMFH Włiľiaáiááiíámáèiiíaíiiíiłaąñšłñè èaiñqtüaľmaičyłľšmaríèñínłèqi sam: mi' á: iširi 3ms” Iivñ wa Ši ga Iioo- ąoogíašľiwmámèiá šnžsñíañtvižsfžriąsínáriííiwaáuąaľiá èwaiiwąqoyašľiírrľisñvgą-gh ąwèaáiíałiígąáaáąmáiľiiłiąámši
  6. 6. sFrsrg-? z aaèañèaáraañwíñą 111411441 4?1 111 ga 4213141? 5111 1151 1?č11'1'š?1"è1T1?r14T? =11'51111Ifè11'TŠ=1'55 4118141- 41141 ? ?4~`14z1111Š1&11111Ž111 4125151 ?15171411111315113161 4?1411<131?: s14 431 3114419414 313111? 1181411 41: ? 511111 4'š114??1I14c111fñ'1'?14`141`1111 51 54191 4113111 114441' šR14u_ 14? zrąąąmąmąwaąnąwgąąm amáwząaąáaąąwmą: Gñmqąaaimáml añmzáèlawèañmmw 4.101 4í`1a1?14”öI141411?vI11;4z?31% 1`1`14-U<14?: ?4I44>44®1AI4T1Š14> ñutvñagraèasrñíañąvñaąoo afčrfñvfršgaaníwañmwíšm 1141141 14??11í4<1?1|11ñ11141?1i44141`1 4514311041414114111155141511441 ufšrwañąíraíšgöánéèuèañ š: 4131411141' 45 313111? 1311111111 41 Híññvñáfañwąañèwąrrľr, 31m,5!1411a1?v13ñ?45?=11%454111 èšáñłsmwañrrw wñaümañwážl 11141 431 41111 311111141 3141414441 11 5411 è4=ñ41tv11 451 455113111 'war :4~1`1?414'1 11 111?: ?11 1,11 11414 4451 žlwièwámváèíaièwñ ŽI 11 44:? 51 441141? Š'a<441'1ą èąñèámñññqłšrľaaèññá 111144111141141114111151311311 1 1451113; 11 46mm? ríš 1135 í 1114111444« 4T11TIí4>4IŽI 4111 4115141411 I`1 41:41 311411, ? #111 15,5 èwñrvñvñ 11 31%' 9111191454 4?1 ga 'g 511144131 91' E141:4z 441 4? 441144511111511, 11311441,? E1?4,; `R1111Š, 4114411111 4 451 :4414141 11 a 44t141311ñ44?114114141t41š1?|1%| 4114111 4111144141444141114 24414111 avèèáawèañèaáaívvñáąš 'èfüsráñvífaámáaaaèžluá 319125 ágąa 21111 11112 üąrąz 4111.1 sqwáxžližñsrñuñññvruaa1` 13154? 41 411141511 ŠI 44: wwáüwüąnzwwš? 411115451411147441-?151 133111 111 11114 4:1 41441111 Š, 411 `4<1 ŽHTŠh 141914 1%? ?111`1a<5-<1?5 41 ga 411 41`1a111`1ñ1311,`4í1 4113311, 411 4411444131 41:31 ?14151è11ñá44Ž d11'*111'| |r11, 431 `4”11'3141?11,L; `14414 šu? ? 5è111=111í1e1:11, 111311161 3111ž1 31151411? #11451 ša? ? 11411 11233512' 45341451514413141131119111143 'frčlrswwañt-Imaááèl èwñ ñèñnsíñnášümmžèañüuñè Gšñnakvmfèmèlšañüąñą? s mñmaímąñwèlñwññaľmw = ñ ć 112x» 11151551 4414149144?? (a1?41z4), ?`1e>1;rl1?114z1c7l4 31111: 4x1 FFIŠFI (swa) 5141 3155 31561 F14I%,4?4c1>141?1 :415111511111 avraąvaąážlñsvawñw 1`1° 431 441414111 ąèšížnmmaamívľrážlaľš 1112114 èzrñ 111311 5141 èuñ 311?í? ?14ñ11141í?4? 4414141444« èlsrmmmèañèvráaüñggošą? = @ŠI "QHŽQQ 44412015 4545444154 ížèrcnsñaľrávvñwwaríèreľlá 115114591411121111144114 41i? 'ľ11'3l11111 ?51ŠI 3115Rgm4 514141 4» 11111 4041311 4011 4411141 ?5 ?145 1143441 Š? 3114311441? 51?=11v11 111; 311511 1131:' 2993 4 aianáaáñuvgmšnñnwsñaaáñ á11111í111tg4šnga4w4ł5lwľí1ñl 111 31151414 3o 31434? 441 441411 445 11 trąsľf 411 31151? 44131 4191 4 4141111 1131 141314141 41142541?? 1744141311 41141114114444 13911 41 14: 45añ11Tł1144111<-g1?11ąľ`1111?4~`1 m311e1?14š1=413114ñ 114"I4<u141<41 wñèmfž | 94419145111114131441 4111 3111151: : ásñarrwaaááaíwswñèw Wąmaáąáèvxfšmaüíèiaírąíau , iľfárłftáñałnífèąviľanmaąèžl ?51%,14?1?`1 5?%114?1<4z1?413r9TI?1=1 49119111153151 EŠŠTWEŠWW aèwañçgñvąñaañásñą Wąqmwièámañmqíègágíñn 1911131111 311511114 41 2o 4 atm 411 3114114144141341211 13151 41511 4lvñá111Tł1žl HHWą41-11,11`141 aavmaamñšèmèl 3111111551 41144734144111315111334111114 *èñáaąáèlaáąwqąáèš gèxñáñmüwwáèlánáèš anrwwsgmwámñąarwaľr ?1'r41=11*s1141=11115114?11%1 119; 311111471 '1111311111114143-?1114113411 414311471114151155111451111 1114141401 311317114 41 91531111 11 aaągrèèñnšèląaèvñąfáám ámááwñárąñąwąo ? gñ Ž 44141141 11153? 4% 1154 4?1 541?`14 1141 #Šžlíłžfñšmą 91111 fr' ?44 gt; Š 41441 31142441 ŠI 311114111 41 111114 4414 41 11m, 115311 5111 31151? 44131411 511111 4: 11311144 1311111 4 1414141411 411 i« 4415111? @èaèlł è1Š1?1141?51%I 5444445441341444111414241 25711411 41:24 1ŠT4111111%I 1119111131? @Smañmwèw-wmñáan 111<441Š91111Š1?31g<11??11=111'IšŠF 425341251, wèaaáríšáèh smmąvèawąñwèswągañąšr áísmímmaíñšlšáñínè ŠWFWQŽIHTWHWWTWW @èmmmálšáaífèš anašrátmuíášgwwaá 115415 1115111144 zsąoñaľľrmłžfníwmáñmuľrž 411?111?441i4?441c1 3114444 144314? 11113? 11? 115,441? 414 3114111 111156 <g<: ?14Š1311P1Še411ł1'í1:4`1c`1í131~4 4445351411 44311« #4414411 41,41 41H51Ž|4GEñ4ą4411411yF11 nv<1`1'?1&'1r11r1%41411451a1141? 411111? 311414144141314 ? ?14 5149141541 4131441? 41 11111 1:44 491 134141 414 1111111 mam 14111111141145 11' 313111 èšąñyqímfžvmsñañvgmañ uąñèèrèñèraľèsüágaèl 11?`11?1I414c41?1 51 4141? 311414 115 4101415 ?114 4:5 1% ŽI gąucí Š? 1113111HŽ14-1Š1THT1TŠR41 11515151 gaaíqiqmwañíñáašl amñšñąáąvñáñwwarm, wñm 3111115 6154114114 41744, 591 -šIŠ 4111119111 411 4131 411 441? ? šmšlqłgqmazľfárwągsñeñw ámwñsñtwąsñáèárñášs mwñááèl 41141514141111155 ?1111?`1511g? -:413T1ñ11`1Š=19r45114ą ñžrarršľámľñwuvñwqžum @łíážlñüášüwññöñíľłšñ 11311144511111 4: Hg . z 14314145 1. 113141 17135147 ñš Ž 51151 1% ?1 ñ? ? łüáfáš, 4151111? 15141?? 111: 11154 ? #1 @53114 ? Na 11 g, 1411411 1411314 1411111 41 311314114 411415 ?51 4524 <v1`14ñ 4:1 ? `141-? `1:1 311? 611111? 441 (E41 41144 131421111 4141111441 41 dv51311`1<141114??11?11`1441?o4wñ1'ľu EI145I4IŽ4I1ITI ütgtlgñwmąnñawèąsñ èwañwèlñáñyñátèiáa 414111 @Loavñšuánásñrárèñ = žfžv1ąs1n1=rñaáąogąñga4gć 11111 2111 41131411? 31-41 441141 1111411? R41 11x 61144 54114114411444411 1341111 4114 4144144114« #4311414 Šlľlliłdą ü?4514154411?4Iąa”14 acfąogąñwmfèumluagq: 1I'I 441% 4144? 11?: 41441 411 1,1144: 41114 2 41313 a 4114 11 541? žFI1Iv`H`1`<4141111145ŽT 1714 ?5 ?1451 Šmèñáaáñwąąmífáámár? 11?? 1111111 14m “šl 314 1431111 'š' 1441111 #ñ 4 314114 31513111 444144 'ši ?1ł1Š1tąz1l4ł11í14ľl 521106114 4513142141! 421415144 èa? 4144151 111144 41511 4111 4x41 %I411`144 4141 11111 4: 441144 471 45141531 4: 13m 411144 4141 14:14 411 @Hmlíšwlèl 41414?1`1?':11`1441<4I41`411I 544114444115415141414413114 54-54 231%*: 471 91191 1è41 11411 #è14?1|?1311u415`141`1 4111441311 451444159144144511331144 ièłmáášwáñiáfñwžl : aèñwmšaaąvaąwrgázñam 41314 601122 ŠI 1437151454 4114115144 5111? 41441 411 51314: 1411145151 Šñągwąwášwèrłaąw 44m: 4114 144' 11511144 11511 1111 aąwaèážmfáíaąžñáíraèr 41411219114131 511311413241424? 111415114311134114411514111 <4? 11? 1111411444' ŠE 1411 54914? (4514a1ž4a)41i154žw111è'41?4ñ 441111114451511141414444514145 141414: 4ľ1 3141441415 L 4415 411 44741: 454314411? 34:14 4113114 41 ? F1 14114 Š* 411 111111144 E14 11 44414211-1 11:441?111Ž11'11 14411 ? F1 Ham ? Hmm 44415511 131111 53111511 31411? IT? 43151 3115151 31311111 4111111151411 3112151 1141111 asmžamñsèafrwľèrww šñmááawágñgaèžrąága uáąnñaaüíañwavaaínè 451:è4'ž1ą44sg41?41=1a14?= r145ą agaáaawrąáwmmąáaèl saèąèłašfañwwèsąwww artèañmammaáwqí%1 mmłwžl ášèmñèmñłñ 314 51 11111 4% 45151 14441111 fáeľmüwáèüwąláaíuè ? íáfèaí-ľmíñálqfèüľññčłñ Wwagíwmèwfráwm 31431 41141441141111494114 11141431 áwmnfèrwrsáráarrłáñfaš 414511 93121111 41 41T? '4a1w41c15c141I1145141m1 411: *èñíènłąaèrènwèlsáèf 41 ?51 ŠI 141141 454 141411 111 vrgwmañgíxröwxgášíšłľíšñáña %Ig1114r113ñ?14s4?14W11<11Šr 4?1 ásrwmgrwèxríèamgaárgèxè 4151135 ?1u4 11?44? 1141 1115 11 a 111 ?1411111 1115; ñ : gm 441 14404141 4544 1151441 44141114111414141111 4111414411113141? 411311 ? ŠE 511 431:<111=: `111í41?vn4': '4=`1%?111'ľr? g?4 ?11415110011111414141144 1:4 11211 4451314151143141314 451448113141114 11 41:14 ? IŠT 14141411111113114114 115 141414141 111 1114111 4531 4151 1421144411 131 41% 5121 49154 44 CI'>g111?4=141`=11s1`1441?4?1 ?14?1114 ? I1- 1311 31 541? Q28 414 11471841' E11 14141411 411' 4? 9153114 4% 11 r 111 _ añqžfžaèafrñąžmááásawa ñgíšñárwąañžl ñmmmuąwlaašałrñawžl 11111311 111115111111111111111” 4541144154444545441414 gííñááłraąmñímüíwm 45144443144544445114 Žamąámľñąmľąñaąąw ŠKEWŠEŠIŠWFHŠHñáHHRHTŠ 311Wą1%1`-f`141?1141311?11g41<14?1a31 4z-44?41I? E11°1í41 @1111441454111 Wáwsrñrwwmáw ąíuašąátrątrmałfáááñamè na gsm: 541 11411441 ñ mgaaaąwasèammea ákíąmqłšľafąm1w'aą“mwèl -53145114151111144351 31114`4311?1?1<1`4?1115ñ°4?e11445`1 ?4131144314113111114 MGITMTŠ mWŠwTñžľwñášwmñžmñąažwwqrèla5 šñèswmšwfšvffñwraañ míšuwáaaíñáñľèesząm ? FFTVHI '#1131 5 ETTŽVŠTQ WWW! 114 i41?1I=1It11?11'g1114c54%115-14 411 171311? 'š' 451 14111141 E11 4144 11 41% 114111 FM 11431 4214141111 :14: 13111111 %411'ö111:114`l1111ès14í14111Š1<1?111 44141 ši 3142311144 444 411 @Wáwgífíąfľmèañášwnłñ 1414111411 '? r1š?11a5?11<44I? g11T11 31141111 1141141441 411 1è111 41114141 311311141 111414 311111 4: 11115441 51 111 144141 : ~2114 4101 431414 415115147 šwáąfèa 3m; arfèąçrñníug 41 Hwuamíñ Hłñľqąááñáül? 14141141 471 ?154 111514111 :45171431 4?”1Š31191&1»11441<441H?1514E1141 aąèvą-ľrgáag-Bxąąwáçąw-{mñ 41? 151 ŠI 1311 ?1414 451141 ? Iv4 14113111141431 41?áíšñ4 111 4<11?4 34514 áí1ŠI4T11ñH44114141Š141? 44111' gq'@qag1ą1ąn1h'| marrzñmgíèafršamgñaíw fèrèwfšnçfèá-aíłšxmíšnw sñ-zvgvrmašfásfžáanarmrè? n
  7. 7. llw. è.s1nf, áwímww, añmvsñanaa, ñšľrrñauąáwñwľáw “FfŠEľgłŠWŠľTTWáŽWE-T, añwlèhąmwetłľrñąmaívnaí ñmH-wgágñiñwuírñañwíž líąüíáñèčľľąšñľámšl Táüññąląląñwłíľłšíąñ ąoaíšlłwá* afšaažfám MIT, amm, iddññ *Fani mi @Fľr qlmvllčvlwñv« 1133115 Słçmívfím vuisąl ? Vác grñ Šilñlt cm 31% anížvwážlčąñąífèuírñqľnwfè qłgvámèvlívñuázľnaèałšaąaá grñąwwáážlšłíwrzžámľña rildl ŠI sm: 'ąwml Hq-I m« I« 113191 mr iii Gan šrrn 13m Š ąwláaąñwtąąxsáñššaąnáí ? ME mis was šl WHW á Wüąm/ ąjm wznfľa mi*: fèmèl 31% Gaia? avi? aša mična ąuñłgcąáľíñácľuz 59m á? - á? ? fèmfšra áiá Š' szñmwawášèwñnmsłam aáíwmèèl m3« w WHW #ši ácu Š! Mal ałfèaánwfèsènímšívwím moąąľñüľlèl aèľwzgłšáwmšamññľm H ? lľráíicvl1z"ąlhmlc`lwl<áľliá1u" #ISG Ha: è 513% 5433 Š Šsuñrñ Št “VLŽŠWŠWWTŠRITWIŽHŠEIEBF Š á? ! Š š? ! ? W 3% šñarè ž, sm? tląva sir á 31T uuvrr avm EH Š! vlHľ mHvľR Št = '|| '|T 3111? REM »vñ TŠ? ?ñž-*èñž : m wmfñíèmèèaèwffaírwèám èlgrífñsíváñwmmámm ŠI síváèąvľfžñąmłrałrałáw ŠTHIFITŠEFIEWEIFHŠTHIHTŠWTI- víkvñvní, q lválíháTd íľrafñvc sm? <I-1I (EHT @HERŠŠŠI HI« i? ! 'áñž I as 1319352 w Š” ąwtiumü mHŠrGIIdTŽ I ąvüñgies Muk? ? quèąaeñíñuíèi m« uvwnlèèám èlašwwrłmámžfšłèái-g ár-ąiñ-gąžár-ąšwñwmm žl š? ? è á-z gaa mñmmwa' ámžlmąžałqłrąaáèííáąmès wwgñiáèáqavíaísmèvľrfá: ľląľñáíľąľ, ąñ, šłñľlíl7ñ 313? effáwrá-arvgswwaaèžn ŠHžFTŠTWñqą-głñ, mfñá, m, is, sm. W *nam wèaáážlaąmąánñawą wwwsłfèaątąwfètąmžl 3m: qui? 4x4 aządl ŠI Iáą, « sa«, WT-TTŠI Iąawąsñaľrmatłñwaíñwíèm em enem aąrąwèl íšmwmš - wmłçmmèíšmžągąèçí EF! Si31 š? 312? ? Hm ? r ? EWT èl íšwawhąvíłłšgrąñawľrñlíñèm Hñzqswèèuñmñwąñľñè aąlqsqdudlžmľąíłhlárzñwlwdlíá sñmwáñáałáížègífątąm amwłžąluzgèñsñíqągátmw šąaáałháaíamáłžlałñ ñèmèrwąmwèífšièwwwľi swñmmąáałwmáèñmáw šu QEGEWŠWQWŠRHTIWŠRVT mwłámarłmwfžąlmèrüíšwąał ñmíimałląmąámwmásww wñvmwswátgwáaaaíráážl EVE-UT g. š?ł%išlžčłñžmnèíšñwem a-áfá-cñžaaáqąèsñáñvsáoí' gwsímwèfèaáąíaèmšía aTžI Hiučľèi nam« qa èiíñiñeąctqlcłíaíagdmáíąnulqlwl HdTrITŠI vulłFñ *Hvľíwíadnlü ŠHHATŽTEIŽTWCH 3m Hłwmáíwł ñèwáw' fšwTñèuññwd táTžl ŠNK ásnq-crañèau głludñámłlľržtlłñ šáwfáąmámaáñmąñèl @Tlèlíuítłąaąaušq tqüqsžíxłlqñuáąíąFélTwldlèl Hièmñslš šľñášáèwmèíšľríaèíè-'ánwąwľfáíríšèšmwívaaítáíšáím ? Jľg Iufľąucèłmčłñéidlsña . Táąèñ Š @n: ?MI TrIITŠľI a« CIN« š» inq 43124 {w ? T wlèñ, iłvw RTM, mu qľl -áziwwu łgąľluí vw t? 3131 rlłudnľl mdwmmľl Sqdháľñlłvíąáľñšl vmnluuulvñvwľížlšñší ą"I3Ic4”I-| :wn l} MIIIQI šñľem snvñaššáñèaáèn 'ľñáudíľržlmutązñľñłu WTF« ądxľlluła uu-Iqľí qľl ? Tia m? av? łšľtľaèrmsílc-á HMI-WH mèèl ñwmwumawľñaíwñwfèw mg timu wñšw awnvrtscľrvrą snšnarímmmñmammw gxjaíèžínłsłñíąxèąo TŠIHFIQHŠWIMTQŽNHTEŠŠNTŠHH 13mm mg išñwr ni mam? Iłšľfèmwaawgíáñaą-IWHW ąqrlľè ŠQ qľľ gt-dvšlvñ mm Šłšfžłžľañšąñèášl ąałáafñíšèrüáñèľnáñwxłgzš wwašrwaraážl a . ŠTŠŠŽŠ šñfŽłTH áifšsrzíxí L« íèuvñ/ a? mšnñiñwaíèl Ermmwašaávñègížarłážl ERHIŠIWTWQOMWIOWEFIT Iłèámñntímqcneíwąmutáwèľu trñawsg sum? íuvrraríüuílanľf tnzrzzfáwwñaaímžl can @were: <I31`+=1`Ia mñanwąunľrañ . , _ V _ _ 'í : waw gnvsnswèl L) qçqngwíñąuísł dełla-Luąacv«ñąwłííšwłñèñawlímąñgížèíąakuląš azamaröšwávñèqaąmmmšl íáwèasíntlmñáiľiłwmíètąsąc<ąn L-go cdłlqdáüąučžląš ąèe wmífársíèèšrwñžrmmqíñílíqląoèąoo HŠŽFHŠI Losrñm èafèaaíawm g-gowmñšłąššłmmèląvšąšłmwíf awľm: ivmuRŠHirłHk-Ilañááqlíáwmžltąmąfíuáľľèamlvíñal goažv%aárrèwaaážlšłłášwáñnwfññaąáñáswášáá Iąąáñą-“Hááèlšíłłaèníangífąšèfáaètáíèvèľriíłmèiáw ñüwámwnłráaášłaqááłhžląísíèmñwaètaľrmłwwm dnHChídľíąŠľľláimdhłlqtlłlldáąldüqmdlálážlGłüąwásąľľiłli ammñíaíroncs 31m *łfásm ámèasąiąugłñaaw aaa-Milan ? íñam éšámèl íščľñfí a« dćłlrívl na: iqmiud temam« w ? T grm ŽI 'łłlłdñ Hml fèaímáñł-ážšímèl šrmwmaąvmmatwèvfšłnèráąwmñsłłá Sivgñáñłlqižlšłłqľl Mqalíqñšľľèííq <3F<II<HG1N Hížámñ 31497 sľmąułmmš I vuuFñsact qľl šñł-łvñTľłi em ? ł-slvudl 'š' I Cľíšš» amm u š 131%« ŠQIHŠŠQTJGITHQMŠ, »Š« lhílľšñ, 'Ilimalaľhg im« `I, fèzwm 3131111394« iľlv v« I TTNHI sm« : HM Gal ąFIMTMHI ímHI-ľíší fšuígľñmmvcľhèiáñľzch dľľüałívwáíwwmvľduüílvhlèñiłñeąllèvsñí WŠWEHGWWQWHŠWWHEHHWTŠEŠWŠI snšwáímñíaąwíąíqšľñmáaľñłłísaèvšaíaíávíwąwáñšíñšè aąamfámaátqíwwmąałvšamuívášwmñmwamážlaš gwsvwrè- 2. ausľíšqácíidñuuüíñáqľlnvłíèüąaľlèñaudl(uádlžl ? J-Ililqdtwłiąñąñwlíąáľüł" èdlwiľtłvtèáèaąTłľllöcł-Eñdáv vgíaamašłfšąíññwmáièl ąmąívtamñľmñałrqíaèíááimíèaąaívèžáłšèšsñímííaèí aáñaííłaáueaąsľvèèałaíñžl xąaíąñèñąñafíłašáłmš 4% g aaèírèmłłaáèlzèžwąíwáí áèrášąníwąímáíľmaľmáèíšmmaaínèlmáaèímm ñaááaąaáhmááièn H, 9Trñ%qw4 čñávíľèaçľdüąz EłwIwTŽ Hivłüłdlíáñáalľl łñmál vnèžl ąaètáiaívèaèíníwñmwñsľrívñsłnajèañíawañíaąwíž WETQŠGWFIEIBŠTŽI agfífaíášąwaèññłíamíñľaíwíñèžlfwñąññíwái HT! głímm EŠT nm swa? ?MH uma dm a« wllèf ml wqsamľ aáfèn
  8. 8. O áaísąaíáaímąížąmánèaímąwíáuąáíąníwámž« ašfáumąatrąágažwąñ *qlè šit« Hg« Š« èíñwąm mážľmuvTqíálè-sñc <«v`« ñeł-vlžršwTšlíññd« HIvIqIS« 'łłñutíľráwláž I <«v`«'a'I'<: í'-fe9`lè`- ? ŠIŽ m8« Šokiran lgcwlèšłñľ v« 181-171« ągáąutm aámážlšłímšwąąšgąwíhwmž« áaazfmšą-Iw HŠŽWWWTŠNTQFHQBŠWPŠŠHNTQGWŠŠWŽIHŠQEŠEWMSENTQWHFTWŠ íávñmñáñmamáwáísèšmąñááwlášląšñľłaľzwąñląwáššwľímá švmèlèľrwwągášáwáñwmgwíłmmáąałrsñífáammíèáñaąłíwwąž uąhľfdrąwlážaľqaľąíľráiľutšľüłüžl èłánľdfiłiľąľld QŠIHIŠIEŠHTŠI áímfmèzaąw <1 ñvíñqąmramrmgtsnmaržlwąañądauu mnáłžałñíqsąuáwąaíèmèw váwąawážląèrwąèaąwáážlwąñšąañąímáuvwwžłmèl "ammm NATURAL Š? ) REMEDIES Nature | Science | Health | Happiness Hemrzms áaañwañwzaw wir' š: 2m v ? mas á: mm? Ir« Iña fáfšmvstrñámąwlážlvąvñwáawñ fšuąsímñvwaałnmąáwñauą` fšszhmñąámáiièñąláwwíłałwñw wnèžlšłíñwñqąmšwwgewma« žluząañgawwwľrèsñtąšąnwm włèaíèmníwłpwèžląfrwľaè aąüłaáážlwąaíąañąímáwám ámž« áaañwañišríšvr« áasfiwmtrą; gt« á ąe ñáñłáwásármmšqtwąášílífqíąááñąmąuwmñ wíèqaáxíláèšąąñqíałgèmąí atlsqvfmmmwíèąlèsñ-ąáñšíłñíláímíwsñímár »ñmünñámaržlmząfćxámáwmaąwwwąnmwíèą« áawfmañflaímw Hañusèáiąáifíiñwąałrłaímqąaáñè avmawíèmwfèqwľtñwąaíá? 3131339333« @Qašíałríawáąñaáfñąwwížąlmáąñáñwąñáąañąwèíqíèwá mqížíèuwvávązwèámwížą«

×