Istraživanje o zadrugama u Srbiji

NALED Serbia
NALED SerbiaNALED is the only business association gathering all three sectors of the society (public,private and civil). um NALED Serbia

Istraživanje o zadrugama koje postoje u Srbiji, Opšti podaci, predlozi tipova zadruga i udruženja, predlozi treninga ua zadruge i udruženja, kao i predlozi za grupisanje zadruga.

MINISTARTVO POLJOPRIVREDE,
                        ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
            Analiza OCAT upitnika
            sa predlogom treninga
                          Godina 1                            Sadržaj
I.   Opšti podaci                             2
II.   Rezultati                              3
II.   1.    Ukupni rezultati po grupama                4
II.   2.    Indikatori uspešnosti                   5
III.  3.    Indikatori upravljanja                   7
III.  Rezultati po organizacijama                     12
IV.   Opšti zaključci i preporuke                     14
V.   Predlog tipova zadruga                        15
VI.   Predlog tipova udruženja                       15
VII.  Predlog treninga za zadruge                     16
VIII.  Predlog treninga za udruženja                    17
IX.   Predlog za grupisanje zadruga                    18
X.   Predlog za grupisanje udruženja                   19
                          Februar 2009
                                         1
I.   Opšti podaci
The Organizational Capacity Assessment Tool (OCAT) je metodologija kojom se vrši procena kapaciteta upravljanja
organizacijom, u ovom slučaju kapacitet udruženja i zadruga u Srbiji, kao organizacija koje treba da imaju značajnu
ulogu u procesima tranzicije agrobiznis sektora u Srbiji. Upitnik je primenjen kroz saradnju:
    USAID-a, Agribiznis projekta, koji je dao okvir za projekat i finansirao ga,
    Ministartva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, čija je ruralna mreža učestvovala u
    sprovodjenju facilitacije popunjavanja upitnika, i
    NALED-a, čiji su predstavnici upravljali, sprovodili, evaluirali projekat i obezbedili ukupnu logističku podršku.
Projekat ocenjivanja organizacija po modelu OCAT je otpočeo u novembru 2008. godine kada je dogovorena saradnja
izmedju gore navedenih institucija, dok je facilitacija popunjavanja upitnika, terenski rad i analiza prikupljenih
podataka spovedena u periodu od 15. decembra 2008. do 6. februara 2009. godine, pri čemu je:
    10. decembra održan prvi trening za facilitatore na kome su prisutni upoznati sa osnovama programa,
    načinima facilitacije, stanju u organizacijama koje su predmet evaluacije i drugim pitanjima.
    23. decembra održan drugi trening na kome su, u formi radionice, prodiskutovana prikupljena iskustva sa do
    tada izvršenih evaluacija.
    Izvršena evaluacija na terenu u peridu od 15. decembra 2008. do 2. februara 2009.
    Od 15. januara do 6. februara 2009. prikupljan i zatim obradjivan pristigli materijal.
    U februaru 2009. prezentovan i diskutovan izveštaj.
Organizacije koje su evaluairane su odarane od strane USAID Agribiznis projekata, ali je ostavljena mogućnost da se,
ukoliko neka od organizacija ima želju za samoevaluacijom, to i omogući. Tako je pored prvobitno planiraniih 8
nacionalnih udruženja, 21 lokalnih udruženja i 36 zadruga, spisku pridodato još 6 novih udruženja i 7 zadruga. 2
nacionalne asocijacije (ove organizacije su se odazvale pozivu facilitatora, ali nisu bile u mogućnosti da odgovore ne
zahteve upitnika), 1 udruženje i 2 zadruge inicijlano planirane za evaluaciju nisu želele da učestvuju u programu, pa
su samim tim ostale neocenjene.
Najveći problem, sa kojima su se trenirani facilitatori suočavali prilikom evaluacije na terenu su:
    Nevoljnost za saradnju posle saznanja da projekat ne pruža direktnu materijalnu pomoć organizaciji ili njenim
    članovima,
    Nerazumevanje potrebe za unapredjenjem upravljanja organizacijom,
    Teškoće prilikom odredjivanja indikatora uspešnosti (procena vrednosti imovine i ocenjivanje vrednosti
    imovine),
    Nedovoljna kooperativnost svih predstavnika organizacija,
    Nerazumevanje samog procesa evaluacije.
Tokom evaluacije prikupljena je brojna prateća dokumentacija kao što su: statut organizacije, završni računi,
organogrami upravljanja i drugo.
                                                            2
II. Rezultati
Prosečna ocena za sve tipove organizacija je 2.19 od mogućih 5; ova objektivno niska vrednost ukazuje da je
kapacitet upravljanja ovim organizacijama na niskom stepenu razvoja. Nešto je bolja situacija u zadrugarstvu, nego
kod udruženja, kako kod selektovnih a naročito kod dodatno evaluiranih zadruga. Generalno, prosečna ocena
zadruga je nešto iznad proseka ocena svih selektovanih organizacija. Za razliku od zadruga koje su dodate spisku,
ocena selektovanih asocijacija je značajno ispod proseka svih organizacija, dok su najslabije ocenjene nacionalne
asocijacije.
Očekivano je bilo da dodate organizacije imaju bolju prosečnu ocenu, jer su pokazale želju za učestvovanjem, što
jasno pokazuje da imaju određeni kapacitet, međutim to predviđanje se pokazalo kao tačno samo za dodate zadruge
koje su bolje ocenjene od selektovanih zadruga, dok su dodate asocijacije znatno gore ocenjene od selektovanih
asocijacija, čak i od nacionalnih asocijacija.
                 Ukupni rezultati za sve organizacije po tipovima
Ukupna ocena indikatora upravljanja i indikatora uspešnosti za sve organizacije je gotovo izjednačena, međutim
razlike između kapaciteta upravljanja i uspešnosti su značajne u okviru pojedinih organizacija. Što se tiče
selektovanih od strane USAID-a organizacija, kod njih je nešto bolji kapacitet upravljanja od indikatora uspešnosti,
dok je situacija drugačija kod dodatih organizacija gde je indikator uspešnosti značajno viši od indikatora kapaciteta
upravljanja. Jedino su kod selektovanih zadruga oba indikatora približnih vrednosti, s tim što je indikator uspešnosti
malo viši. Kod asocijacija očekivano je upravljanje bolje nego uspešnost, jer udruženja po pravilu nemaju značajan
capital, a nemaju ni zaposlene. Ta razlika u korist kapaciteta upravljanja još je izraženija kod nacionalnih asocijacija.
Kod dodatih, i asocijacija i zadruga, indikator uspešnosti je bolji od indikatora kapaciteta upravljanja s tim što su oba
indikatora više ocenjena kod zadruga nego kod udruženja.
Ukupno gledano na sve organizacije možemo zaključiti da je indikator uspešnosti znatno viši kod zadruga nego kod
asocijacija, dok su indikatori kapaciteta upravljanja gotovo identični.
                                                            3
Ukupne ocene za sve organizacije po
     Ukupne ocene po tipovima organizacija i indikatorima
                                             tipovima
    II.1. Ukupni rezultati po grupama
Kao što se moglo očekivati sve organizacije smatraju i veruju u (samo)održivost organizacije, koja ima najveću ocenu
od svih grupa indikatora – 2.95. Pored održivosti visokom ocenom ocenjeno je i upravljanje organizacijom. Kod ovog
indikatora teško je bilo očekivati objektivnost, jer su ocene obično davali ljudi na upravljačkim položajima. Kao
najveći problem organizacija izdvaja se finansijsko upravljanje (samo 1.62 prosečna ocena), a odmah za njim odnos
sa spoljnim partnerima. Kapacitet u prodaji, upravljačka praksa i ljudski resursi dobili su prosečne ocene, ali
generalno niske.
Ukupna ocena indikatora kapaciteta upravljanja od 2.19 nam govori da organizacije ipak smatraju da je i upravljanje
na prosečnom nivou i da se može i da bi ga trebalo unaprediti.
Uspešnost organizacija je ocenjena gotovo identičnom prosečnom ocenom kao i upravljanje organizacijama.
Posmatrajući indikatore uspešnosti najbolje je ocenjen ljudski kapital, a najgore kapitalni, dok su finansijski indikatori
najbliži prosečnoj oceni.
                                       Uporedni rezultati za sve organizacije –
Uporedni rezultati za sve organizacije – indikatori upravljanja po grupama
                                        indikatori uspešnosti po grupama
                                                            4
Predstavnici zadruga, veruju u svoje organizacije i zato im je najbolje ocenjeni indikator upravljanja održivost, a zatim
ljudski resursi, dok su najniže ocenjeni finansijsko upravljanje, odnos sa spoljnim partnerima i upravljačka praksa.
Udruženja smatraju da im je najbolja karakteristika upravljanje organizacijom; od indikatora uspešnosti najvišu
ocenu su dali finansijskom indikatoru.
Zadruge su dobile znatno veće ocene od asocijacija što se tiče kapitalnih i finansijskih indikatora uspešnosti. Dok su
razlike između zadruga i asocijacija neznatne kod finansijskog indikatora uspešnosti, finansijskog upravljanja i
kapaciteta u prodaji.
Ukupni rezultati po svim indikatorima pokazuju nešto višu ocenu koju su dobile zadruge u odnosu na udruženja.
Očekivano, udruženja su značajno višom ocenom (gotovo za jedan ceo) ocenile svoje indikatore kapaciteta
upravljanja u odnosu na indikatore uspešnosti, dok je kod zadruga ta razlika mnogo manja - gotovo zanemarljiva.

  Ukupni rezultati po grupama indikatora za zadruge i udruženja    Ukupni rezultati po osnovnim indikatorima
    II.2. Indikatori uspešnosti
Pri ispitivanju uspešnosti udruženja su relativno zadovoljna procentom naplate članarine. Sve organizacije smatraju
da je broj osnivača i broj članova udruženja relativno zadovoljavajući (ocene 3,31 i 2,78 su iznad proseka). Ocene koje
su blizu sredine govore da su visina članarine, broj (visina) ostvarenih ugovora i broj kooperanata zadovoljavajući, ali
da može i mora dosta da se uradi na njihovom unapređenju. Sve organizacije najmanje su zadovoljne ukupnim
profitom, brojem zaposlenih, donacijama koje su prometovane preko računa organizacije, kao u ukupnim
proizvodnim kapitalom i skladišnim kapitalom.
                                                            5
Ukupni indikatori uspešnosti za sve organzacije
A.1.1  Ukupan proizvodni kapital (mašine, zemlja..)
A.1.2  Ukupan skladišni kapital (silosi, hladnjače...)
A.1.3  Ukupan ostali kapital (poslovni prostor, zgrade, automobili, oprema...)
A.2.1  Ukupan promet
A.2.2  Ukupan profit (SAMO ZADRUGE)
A.2.3  Visina članarine za udruženja ili osnivačkog uloga za zadruge
A.2.4  Procenat naplate članarine (SAMO UDRUŽENJA)
A.2.5  Ukupne donacije koje su prometovane preko računa organizacije
A.2.6  Broj/visina ostvarenih ugovora preko organizacije
A.3.1  Broj zaposlenih
A.3.2  Broj osnivača
A.3.3  Broj zadrugara (SAMO ZADRUGE)
A.3.4  Broj kooperanata (SAMO ZADRUGE)
A.3.5  Broj članova udruženja (SAMO UDRUŽENJA)


Potpuno je očekivano da zadruge imaju daleko više kapitala od organizacija, kao i da organizacije imaju više članova
udruženja, nego zadruge zadrugara i više osnivača.
Što se tiče finansijskih indikatora uspešnosti evidentno je da su zadruge uspešnije. Najveća razlika je uočljiva u broju
(visini) ostvarenih ugovora preko organizacije i u ukupnom prometu. Jedino gde su zadruge i udruženja slični su
visina članarine ili osnivačkog uloga i procenat naplate članarine.
       A.1. Indikatori uspešnosti – Kapitalni                A.2. Indikatori uspešnosti – Ljudski
                                                             6
A.2. Indikatori uspešnosti – Finansijski
    II.3. Indikatori upravljanja
Upravljanje svim organizacijama ocenjeno je ocenom 2,13 što znači da ukupno nisu zadovoljni samim upravljanjem.
Selektovana udruženja su daleko zadovoljnija upravljanjem od udruženja koja su kasnije dodata, dok je ocena
upravljanja kod selektovanih i dodatih zadruga gotovo jednaka.
Najbolje je ocenjeno samo upravljanje organizacijom i to ocenom iznad proseka od 3,00. Iznad proseka je ocenjena i
održivost organizacija. Sve organizacije smatraju da su najslabije u finansijskom upravljanju, ljudskim resursima,
upravljačkoj praksi, kao i u odnosu sa spoljnim partnerima i u kapacitetu u prodaji ili obezbeđenju usluga.


      Indikatori upravljanja po tipovima organizacija            Indikatori upravljanja po grupama
Udruženja, upravljanje organizacijom u svim aspektima, ocenjuju višom ocenom od zadruga, mada razlike u ocenama
nisu velike. Ocene iznad 3,5 pokazuju da se i kod jednih i drugih organizacija na sastanicima radnih tela usvaja
zapisnik (prosečna ukupna ocena 3,92) i da se redovno održavaju sastanci skupštine i/ili upravnog odbora (prosečna
ukupna ocena 3,68). Takodje je na zadovoljavajućem nivou (prosečna ukupna ocena iznad 3) postojanje aktivnih i
funkcionalanih tela koja upravljaju organizacijom, jasna podela nadležnosti između upravnih tela u teoriji i praksi.
Ipak, postojanje jasne, zapisane i usvojene vizije organizacije, postojanje sistematizacije radnih i upravnih mesta, kao
i postojanje statusa organizacije i ostalih osnivačkih dokumenata nisu ostvareni kod svih organizacija, a i nisu na
zadovoljavajućem nivou (prosečna ukupna ocena ispod 2,5). Najveća slabost u upravljanju organizacijama vidi se kod


                                                           7
zastupljenosti oba pola u upravljanju organizacijom i zanimljivo je da je značajno izraženija kod zadruga (ocena oko
1,7) dok je kod udruženja ocena bliža prosečnoj 2,5.
Kao i kod upravljnja organizacijom i kod upravljačih praksi udruženja imaju višu ocenu od zadruga, mada je
upravljačka praksa na daleko nižem nivou od samog upravljanja (ukupna prosečna ocena je 1,89, što je za 1,11 manje
od ukupne ocene upravljanja organizacijom).
Udruženja značajno prednjače u odnosu na zadruge kad je u pitanju evaluacija planirano/ostvarenih zadataka,
donošenje plana rada u saradnji sa članovima udruženja. Kod zadruga je evidentno da je evaluacija planiranih i
ostvarenih zadataka na daleko nižem nivou. Zadruge su bolje od organizacija u postojanju pisanih operativnih pravila
i procedure sa kojima je upoznat svaki zaposleni, u postojanju višegodišnjeg plana rada i strategije organizacije, kao i
u proveravanju i revidiranju višegodišnjeg plana rada, mada u svim organizacijama ova tri kriterijuma su na izuzetno
niskom nivou (ukupne prosečne ocene se kreću od 0,96 do 1,58)


            B. 1. Upravljanje organizacijom                             B.2. Upravljačke prakse
B.1.1  Postoje aktivna i funkcionalna tela koja upravljaju organizacijom   B.2.1  Postoje pisana operativna pravila i procedure sa kojima je
    (direktor/predsednik, upravni odbor, nadzorni odbor, skupština...)       upoznat svaki zaposleni u svom domenu rada

B.1.2  Postoji jasna podela nadležnosti izmedju upravnih tela u teoriji i u  B.2.2  Svake godine se donosi jednogodišnji plan rada i rukovodstvo
    praksi                                     podnosi izveštaj o rezultatima
B.1.3  Postoji sistematizacija radnih i upravnih mesta u kojoj je dat opis  B.2.3  Plan rada je donet u saradnji sa članovima, zaposlenima i
    posla svakog člana upravnog tela                        partnerima
B.1.4  Redovno se održavaju sastanci skupštine (ukoliko postoji) i/ili    B.2.4  Svake godine se evaluira planirano/ostvareno na osnovu
    upravnog odbora na kojima prisustvuje većina članova              usvojenih planova prethodne godine

B.1.5  Statut organizacije i ostala osnivačka dokumenta se redovno      B.2.5  Postoji višegodišnji plan rada i strategija organizacije
    uskladjuju/menjaju shodno potrebama
B.1.6  Na sastancima upravnih tela se vodi i usvaja zapisnik         B.2.6  Višegodišnji plan se proverava i revidira svake godine
B.1.7  Postoji jasna, zapisana i usvojena vizija organizacije koje se
    zaposleni i rukovodstvo pridržavaju
B.1.8  Organizacija vodi računa o zastupljenosti oba pola u rukovodjenju


Ukupno gledano, ljudski resursi u svim organizacijama su ocenjeni ocenom daleko ispod proseka (1,76), pa se mogu
identifikovati kao jedan od značajnih problema pri uspešnom funkcionisanju organizacija. Zanimljivo je da su zadruge
bolje ocenjene od udruženja kad su u pitanju ljudski resursi. Najveće razlike uočljive su u postojanju sistematizacije
radnih mesta, postojanju adekvatnih uslova za rad, broju zaposlenih koji odgovara potrebama organizacije i u
postojanju jasne hijararhije u odlučivanju i izveštavanju. Na najmanje zavidnom nivou kod svih organizacija je
postojanje sistema praćenja i ocenjivanja radnog učinka zaposlenih, postojanje sistema nagrađivanja zaposlenih, kao
i postojanje sistema zapošljavanja novih ljudi zasnovan na konkursu i odabiru najboljeg kandidata. Ocene oko 0,5
govore da ovi sistem kod udruženja i kod zadruga gotovo i ne postoje.
                                                                           8
B.3 Ljudski resursi
B.3.1  Postoji jasna hijerarhija u odlučivanju i izveštavanju (svaki član ili zaposleni zna, ali i ima i zapisano šta su njegove nadležnosti i kome
     odgovara)
B.3.2  Postoji sistematizacija radnih mesta
B.3.3  Svaki zaposleni/volonter je upoznat sa svojim opisom posla i radnim zadacima
B.3.4  Zaposleni/volonteri imaju znanja i iskustva shodno radnim zadacima
B.3.5  Broj zaposlenih/volontera odgovara potrebama
B.3.6  Zaposleni redovno imaju obezbedjen trening i edukaciju od strane organizacije
B.3.7  Postoji sistem praćenja i ocenjivanja radnog učinka i pravilnik po kojem se ocenjivanje vrši
B.3.8  Postoji sistem nagradjivanja zaposlenih
B.3.9  Postoje adekvatni uslovi za rad
B.3.10  Postoji sistem zapošljavanja novih ljudi zasnovan na konkursu i odabiru najboljeg kandidata


Ukupna prosečna ocena od 1,46 govori da u svim organizacijama finansijsko upravljanje nije na zadovoljavajućem
niovu. Usvajanje jednogodišnjeg finansijskog plana zastupljenije je kod udruženja nego kod zadruga i kod udruženja
ono je na relativno zadovoljavajućem nivou (2,5). Postojanje kompjuterizovanog sistema praćenja budžeta, nabavki i
troškova i postojanje sistema praćenja i planiranja likvidnosti prisutnije je kod zadruga, nego kod udruženja mada su
ocene značajno niže od prosečnih, a naročito od zadovoljavajućih. Postojanje interne finansijske kontrole je gotovo
jednako prisutno i kod zadruga i kod udruženja, ali ukupno gledano ono svakako nije na zadovoljavajućem nivou
(ukupna prosečna ocena 1,96). Praksa da organizacija unajmljuje revizore koji vrše eksternu finansijsku i upravnu
kontrolu nije kod naših organizacija zaživela (ukupna prosečna ocena 0,70), mada je kod udruženja izraženija nego
kod zadruga.
Kapacitet u prodaji i/ili obezbeđivanju usluga je izjednačen kod zadruga i udruženja. Ukupna ocena od 2,26 govori da
on takođe nije na zadvoljavajućem nivou. Primetno je da zadruge imaju veći kapacitet (ocena iznad 3) da izaberu
najbolju poslovnu odluku, dok je kod udruženja taj kapacitet nešto niži. Na zadovoljavajućem nivou je i postojanje
uspostavljenih ciljeva (proizvodnja/prodaja ili usluga) i praćenje njihovog izvršenja kod zadruga. Zadruge, a i
udruženja se ne mogu pohvaliti postojanjem izgrađenih načina kojima se analizira kvalitet usluge i na osnovu kojih se
ona unapređuje.
                                                                            9
B. 4. Finansijsko upravljanje                   B.5. Kapacitet u prodaji i/ili obezbedjivanju usluga
B.4.1  Organizacija svake godine usvaja jednogodišnje finansijske     B.5.1  Organizacija ima uspostavljene ciljeve (prozvodno/prodajni ili
    planove                                   uslužni) i prati njihovo izvršenje
B.4.2  Postoji kompjuterizovani sistem praćenja budžeta, nabavke,     B.5.2  Organizacija ima kapaciteta da odabere najbolju poslovnu odluku
    troškova i sl. na nivou organizacje
B.4.3  Postoji uspostavljen sistem praćenja likvidnosti (cash flow),    B.5.3  Organizacija ima izgradjene načine kojima analizira kvalitet svoje
    njegovo planiranje i praćenje                        usluge/prodaje i unapredjuje ih na osnovu tih saznanja
B.4.4  Postoji interna finansijska kontrola                B.5.4  Organizacija stalno istražuje da li su članovi ili korisnici zadovoljni
                                          pruženom uslugom
B.4.5  Organizacija unajmljuje revizore koji vrše eksternu finansijsku i
    upravnu kontrolu jednom godišnjeU odnosu sa spoljnim partnerima bolje su se pokazala udruženja od zadruga, mada ukupno gledano ovaj odnos je na
dosta niskom nivou (ukupna prosečna ocena 1,87). Udruženja imaju relativno dobru saradnju sa Vladom, za razliku
od zadruga. I jedni i drugi su uglavnom u zadovoljavajućoj meri članovi odgovarajućih poslovnih asocijacija. Mada je
postojanje mehanizama kojima organizacija dobija povratnu informaciju od partnera o svojim aktivnostima bolje
organizovano kod udruženja nego kod zadruga ono ukupno gledano nije na zadovoljavjućem nivou. Udruženja su
mnogo aktivnija na redovnom štampanju publikacija o svom radu od zadruga, mada je i kod njih ova aktivnost
gotovo sporadična (ocena je nešto viša od 1,5).
Gledajući ukupnu ocenu održivost svih organizacija je obezbeđena, jer je prosečna ukupna ocena 2,85, s tim što su
zadruge ocenjene ocenom 3,1, dok su udruženja ocenjena ocenom 2,65. I kod jednih i kod drugih, evidentno je
postojanje iskrenog verovanja u održivost i rast organizacije (ukupna prosečna ocena 3,60). Zadruge mnogo više
veruju u to da postoji finansijska održivost njihove organizacije (ocena nešto niža od 3,00) od udruženja. Postojeći
menadžment i način upravljanja zadrugama može da donese održivost, prema mišljenju samih zadruga (ocena iznad
2,6), mada bi ga trebalo unapređivati, dok udruženja manje veruju da im je obezbeđena održivost sa postojećim
menadžmentom i načinom upravljanja.
       B. 6. Odnos sa spoljnim partnerima                               B.7. Održivost
                                                                               10
B.6.1  Postoji strategija komunikacije sa partnerima i javnošću  B.7.1  Postoji finansijska održivost organizacije
B.6.2  Organizacija redovno štampa publikacije o svom radu    B.7.2  Sa postojećim menažmentom i načinom upravljanja postoji
                                      održivost organizacije
B.6.3  Postoje mehanizmi kojima organizacija dobija povratnu   B.7.3  Postoji iskreno verovanje od osnivača/članova .... u održivost i
    informaciju od partnera o svojim aktivnostima           rast organizacije
B.6.4  Član je odgovarajućih poslovnih asocijacija
B.6.5  Postoji dobra saradnja sa Vladom
                                                                       11
III. Rezultati po organizacijama
Rangiranje pojedinačnih organizacija pokazuje da je zadruga sa najvećim kapacitetom ZZ Gospođinci, dok se u sam
vrh svrstava grupa zadruga koje imaju značajan skladišni i/ili preradni kapacitet, kao to su Voćko, Salaš, Golden Fruct,
Prima.
Među udruženjima, čak 6 njih ima prosečnu ocenu iznad 3.5, pri čemu su najbolje ocenjeni Šumadisjki cvet, Gradina i
TERAS.

                                       B           B.1               B.2            B.3                B.4              B.5             B.6           B.7
                                                                                      Finansijsko upravljanje
                                                                                                       Kapacitet u prodaji i/ili
                                                                                                       obezbedjivanju usluga
                              Indikatori kapaciteta
                                                          Upravljačke prakse
                                                                                                                        Odnos sa spoljnim
                                                                         Ljudski resursi
                                              organizacijom
                                              Upravljanje
                                                                                                                         partnerima
                                 upravljanja
                                                                                                                                      Održivost
                                          RANK
                                                      RANK
                                                                     RANK
                                                                                  RANK
                                                                                                   RANK
                                                                                                                     RANK
                                                                                                                                  RANK
                                                                                                                                             RANK
            Organizacije
SUMMARY ALL TOGETHER                     2.19             2.86          1.99             1.95            1.62                2.29                1.86           2.95
TOTAL NATIONAL ASSOCIATIONS                 2.27             2.77          2.00             2.20            1.47                2.63                2.25           2.68
COOPERATIVE UNION OF SERBIA                 3.02          1   3.75      1   2.50          1   3.40        1   2.80            1    2.75            2    2.40        3   2.67      4
National Association of MAP collectors and processors "Dr
                               2.50          2   2.38      4   2.33          2   2.90        2   2.40            2    2.50            3    3.25        1   1.00      5
Jovan Tucakov"
Union of Sheep & Goat Breeders Associations of Serbia    2.34          3   2.88      3   1.83          4   1.80        4   0.60            6    4.00            1    2.60        2   4.00      1
Cooperative Association “Fruitland” - Zemlja Voca      2.26          4   3.75      1   2.33          2   2.20        3   1.00            3    1.50            6    2.25        4   1.00      5
Serbian Coldstores' Association               1.83          5   2.25      5   1.50          5   1.50        5   1.00            3    2.50            3    1.60        5   3.33      2
"Fruits of Serbia" Association                1.63          6   1.63      6   1.50          5   1.40        6   1.00            3    2.50            3    1.20        6   3.33      2
ASSOCIATIONS                         2.30             3.09          2.41             1.73            1.78                2.42                2.21           2.69
Klaster Sumadijski Cvet Association             4.51          1   5.00       1   5.00          1   3.80         3   5.00            1   5.00            1   4.20        3   3.67      3
Gradina Association                     4.20          2   4.38       5   4.33          2   4.00         1   4.60            3   4.50            2   4.40        2   2.67      13
Udruženje za organsku hranu "Terra's"            3.98          3   4.88       2   3.17          8   3.20         6   4.00            5   4.00            4   4.60        1   4.67      1
Udruženje odgajivača svrljiške ovce «Agrarni-eko centar»   3.97          4   4.63       3   3.67          5   3.80         3   4.67            2   4.25            3   3.20        7   3.33      8
UGOSR „Torlak“ Knjazevac                   3.91          5   4.63       3   4.00          3   3.50         5   4.33            4   3.50            8   3.00        8   4.00      2
Jastrebacki biseri Association                3.72          6   3.88       8   3.80          4   4.00         1   3.00            8   3.75            5   3.50        6   3.50      7
Blueberry growers' association "Belanovica"         2.95          7   4.00       6   3.00          9   1.71         9   3.60            6   2.25            11   2.40        10   3.67      3
Association of vegetables growers Zablace          2.93          8   3.00      14   2.83          10   1.80         8   3.40            7   3.75            5   3.60        5   3.67      3
Association of Simmental Cattle Breeders           2.51          9   3.00      14   3.33          6   2.80         7   0.80            15   1.75            15   2.20        12   3.00      9
Association of Potato Growers 'Kondor'            2.24          10   2.25      18   3.33          6   0.90        18   0.00            18   3.75            5   4.20        3   3.00      9
Udruzenje povrtara Stritanka                 2.12          11   3.00      14   2.00          13   0.00        22   1.40            10   2.00            13   2.40        10   2.33      18
Udruzenje Jefimija                      2.00          12   4.00       6   0.17          22   1.50        11   2.20            9   1.75            15   1.60        15   2.67      13
Drustvo pcelara                       1.93          13   3.13      12   1.67          15   1.10        16   1.00            13   3.00            9   2.20        12   2.00      19
Association of vegetables growers Zapadna Morava       1.88          14   3.88       8   2.33          12   1.50        11   1.00            13   0.50            19   0.40        20   2.67      13
Arilje SME Association                    1.83          15   3.13      12   1.50          16   1.50        11   1.40            10   1.25            17   0.60        18   3.67      3
Udr. Cvec.VG                         1.80          16   2.88      17   0.50          20   1.60        10   0.00            18   2.25            11   3.00        8   2.67      13
Udruzenje stocara Stara Planina               1.66          17   3.50      11   1.50          16   1.20        15   1.40            10   0.00            21   1.60        15   1.33      21
Udruzenje odgajivaca ovaca Oplenac Vitemberg         1.38          18   2.00      19   2.00          13   0.80        19   0.00            18   0.00            21   2.00        14   1.67      20
Udruzenje Petrus                       1.38          19   3.57      10   2.60          11   0.00        22   0.00            18   0.75            18   0.00        24   3.00      9
Agrar-kontakt Association of Advisory Service Providers   1.32          20   2.00      19   0.00          24   1.10        16   0.20            16   2.75            10   1.20        17   3.00      9
AtleCOOP Association                     1.05          21   1.75      21   0.67          19   0.70        20   0.20            16   2.00            13   0.20        21   2.67      13
Association of Holstein Cattle Breeders           0.90          22   1.00      23   1.17          18   1.50        11   0.00            18   0.00            21   0.60        18   1.33      21
Association of Meat Producers for Leskovac Grill       0.32          23   1.13      22   0.17          22   0.00        22   0.00            18   0.50            19   0.20        21   0.00      23
Association of Sour Cherry Growers "Visnjak"         0.24          24   0.75      24   0.33          21   0.10        21   0.00            18   0.00            21   0.20        21   0.00      23
AGRICULTURAL COOPERATIVES                  2.17             2.64          1.89             2.15            1.72                2.21                1.62           3.19
ZZ Gospodjinci                        4.12          1   4.75       2   4.50          2   4.00         1   3.80            3   3.75            6   3.00        3   5.00      1
ZZ Prima                           4.10          2   4.63       4   5.00          1   4.00         1   2.80            12   5.00            1   2.80        7   4.33      8
ZZ Agrokooperativa                      3.93          3   4.13       6   3.80          5   3.80         4   4.00            2   4.00            3   3.80        1   4.00      9
ZZ Salaš                           3.86          4   4.13       6   3.83          4   3.86         3   4.33            1   4.00            3   3.00        3   4.00      9
ZZ Pecka                           3.63          5   3.75       8   4.00          3   3.60         5   3.20            5   4.00            3   3.00        3   4.00      9
ZZ COOPERATIVA GOLDEN FRUCT                 3.56          6   4.75       2   1.83          22   3.00        11   3.20            5   5.00            1   3.40        2   4.67      5
ZZ VOĆKO TAVANKUT                      3.44          7   4.25       5   3.00          7   3.30         8   3.20            5   2.75            13   2.80        7   5.00      1
ZZ Napredak                         3.20          8   5.00       1   1.33          25   3.40         6   3.00            9   3.25            7   1.40        23   4.67      5
ZZ MORAVAC                          3.07          9   3.50      11   3.17          6   3.30         8   3.20            5   2.50            16   2.00        15   3.33      21
OZZ AGRONOM DESPOTOVO-PIVNICE                3.03          10   3.00      13   3.00          7   3.33         7   2.40            13   3.00            9   2.00        15   5.00      1
ZZ Draginac                         2.95          11   3.00      13   2.83          10   3.30         8   1.80            17   3.00            9   3.00        3   3.67      12
ZZ Banat                           2.85          12   2.88      17   3.00          7   2.20        17   3.80            3   3.00            9   2.80        7   3.00      24
ZZ Rubus-Arilje                       2.56          13   3.00      13   2.50          14   1.90        24   3.00            9   2.75            13   1.20        25   5.00      1
ZZ Farmer s Uba                       2.48          14   3.63       9   2.33          16   2.20        17   1.40            21   2.75            13   1.25        24   3.67      12
ZZ Slankamenka                        2.46          15   2.63      19   2.17          18   2.30        15   1.80            17   2.00            22   2.60        10   4.67      5
ZZ Valjevo                          2.39          16   2.38      24   2.83          10   2.00        22   2.40            13   2.50            16   2.20        13   3.00      24
ZZ Stajkovce                         2.39          16   2.13      26   2.33          16   1.80        26   3.00            9   3.25            7   2.40        11   3.00      24
ZZ Mladost                          2.32          18   2.13      26   2.00          19   2.30        15   1.60            19   3.00            9   2.40        11   3.67      12
ZZ Vocar Dragacevo                      2.17          19   2.13      26   2.00          19   2.40        13   2.00            16   2.25            18   1.20        25   3.67      12
ZZ Ekoadut                          2.05          20   2.63      19   2.67          12   2.20        17   1.00            24   1.50            28   1.20        25   2.67      29
ZZ Kolora                          2.05          20   2.50      21   1.83          22   2.70        12   1.20            22   1.75            25   1.20        25   2.33      32


                                                                                                                                                 12
ZZ Kulen           2.02  22  3.63  9  2.67  12  0.80  36  1.20  22  1.25  31  2.20  13  2.67  29
OZZ Oruglica         1.95  23  2.00  30  2.00  19  1.80  26  2.40  13  2.25  18  0.80  31  3.00  24
ZZ GRANIČAR ŠID       1.95  23  2.13  26  1.83  22  2.20  17  1.60  19  2.25  18  0.40  36  3.67  12
OZZ Ari Nova         1.93  25  3.13  12  0.33  34  2.40  13  0.80  26  2.00  22  2.00  15  2.00  33
ZZ GREEN-GROUP        1.71  26  2.25  25  0.33  34  2.20  17  0.20  33  1.50  28  2.00  15  3.67  12
ZZ Rit            1.68  27  2.50  21  0.83  29  1.70  28  0.00  37  2.25  18  1.80  20  3.00  24
ZZ Progres Turekovec     1.61  28  2.88  17  2.50  14  1.00  34  0.20  33  1.75  25  1.60  21  0.67  41
ZZ Bastovan         1.45  29  3.00  13  1.33  25  0.70  37  0.25  32  1.25  31  1.60  21  1.67  34
ZZ ČAČANSKA JABUKA      1.39  30  1.63  34  0.00  37  1.60  29  0.20  33  1.50  28  2.00  15  3.67  12
ZZ Rit            1.39  30  1.50  36     37  2.00  22  0.20  33  1.25  31  1.20  25  3.67  12
ZZ Fruit-Garden       1.39  32  2.50  21  1.00  27  1.30  31  1.00  24  0.75  36  0.50  35  1.67  34
ZZ Preobrazenje       1.32  33  1.75  33  0.00  37  1.90  24  0.60  28  1.25  31  0.60  32  3.33  21
ZZ Agro organic       1.17  34  2.00  30  0.67  32  0.40  40  0.80  26  1.75  25  0.60  32  3.33  21
ZZ Agrokooperativa Domacin  1.05  35  1.50  36  0.60  33  1.40  30  0.60  28  0.25  41  1.00  30  1.33  37
ZZ Jedinstvo         0.98  36  1.88  32  0.83  29  1.30  31  0.00  37  0.50  39  0.20  38  1.33  37
OZZ Zelena Basta       0.88  37  0.88  40  0.83  29  0.20  41  0.60  28  2.00  22  0.00  40  3.67  12
ZZ Begecki Povrtari     0.88  38  1.50  36  1.00  27  0.60  38  0.00  37  1.25  31  0.60  32  1.33  37
ZZ Milk Center        0.78  39  1.63  34  0.00  37  1.10  33  0.00  37  0.75  36  0.00  40  1.67  34
ZZ Arilje          0.75  40  1.25  39  0.17  36  1.00  34  0.50  31  0.50  39  0.40  36  1.00  40
ZZ Panonski cvet       0.56  41  0.63  41  0.00  37  0.60  38  0.00  37  0.75  36  0.20  38  2.67  29
                                                               13
IV. Opšti zaključci i preporuke
Pored sveopšteg, očekivanog zaključka da su organizacije u tipu zadruga i udruženja loše organizovane i niskog
kapaciteta upravljanja, pa samim tim i ne doprinose značajno bogatstvu članova, i da trenutno njihov nizak kapacitet
upravljanja garantuje da se sa malo ulaganja mogu postići rezultati, nameće se još nekolicina generalnih zaključaka i
preporuka koje iz njih proizilaze.
   Organizacije nisu posvećivale pažnju upravljačkim praksama, ne uviđajući značaj unapređenja upravljanja, pa
   je potrebno kreirati programe za podizanje svesti o važnosti pravilnog upravljanja organizacijom među
   članovima i rukovodstvom.
   Ceo proces zasnovati - organizovati takmičenje sa dodelom nagrada odabranim na način da dodatno pomažu
   razvoju organizacije a koje će ih dodatno motivisati za unapredjenje sopstvenog kapaciteta.
   Usled različitog nivoa razvijenosti organizacije(a) potrebno je obuku prilagoditi različitim nivoima kapaciteta,
   kako organizacije tako i njenih članova i rukovodstva. Podeliti učesnike u programu na grupe zasnovane na
   razvijenosti i omogućavati da se samo jedne godine može boraviti u istoj grupi i biti korisnik obuke.
   Ulaganje u unaparedjenje kapaciteta treba da bude zasnovano na nekoliko osnovnih principa:
       Usmeriti ga ne samo samo na rukovodstvo nego i na članove,
       Kvalitetnim trenerima,
       Pored prilagodjavanja edukacije razvijenosti organizacije, prilagoditi i uslovima u Srbiji,
       Potrebno je napraviti dugoročan plan edukacije prilagodjen svakoj organizaciji na osnovu evaluacije
        na OCAT testu, ali i mišljenja stručnjaka,
       Koristiti što je moguće više različitih načina plasiranja informacija (predavanja, individualni rad, demo
        dani, stručne ekskurzije i sl.),
       Edukacija mora biti zasnovana na potrebama korisnika, a ne edukatora,
       Koristiti što je moguće više praktično iskustvo umesto teorijskog pristupa.
                                                          14
V. Predlog tipova zadruga
ZADRUGE
Grupa A:    Zrela zadruga
Kriterijumi:  Rukovodstvo razume principe zadrugarstva i primenjuje ih
        Članstvo razume principe zadrugarstva i ima punu kontrolu i upravljanje nad zadrugom
        Poseduju sve zakonski definisane dokumente potrebne za upravljanje zadrugom
        Poseduju interne dokumente (sistematizacija, principi nagradjivanja, godišnji plan rada...) koji ima pomažu prilikom
        upravljanja svojom zadrugom
        Imaju zajedničku nabavku i/ili prodaju
        Ukupna ocena na OCAT testu im je medju prvih 10% zadruga u preko 90% kategorija
        Prosečna ocena na OCAT testu iznad 3
        Vera u održivost organizacije iznad 3.5
Podgrupa A 1  Zadruga sa velikim prometom
        Zadruga ostvaruje značajne finansijske rezulatate (promet i profit)
        Zadruga poseduje svoje skladišne prostore
Podgrupa A 2  Zadruga sa malim prometom
        Mali ili nikakav promet se vrši preko zadruge
        Zadruga nema svoju imovinu oličenu u skladišnim ili zajedničkim objektima
Grupa B    Zadruga sa dobrim osnovama
        Rukovodstvo razume principe zadrugarstva i pokušava da ih primeni
        Postoje zainteresovani članovi koji pokušavaju da motivišu i druge na upravljanje zadrugom
        Postoje svi zakonski dokumenti za upravljanje zadrugom, ali ih je potrebno obnoviti i učiniti dostupnim članovima
        Poseduju neke interne dokumente koji im služe prilikom upravljanja, ali im većina nedostaje
        Imaju zajedničku nabavku
        Ukupna ocena na OCAT testu im je medju prvih 40% zadruga u preko 90% kategorija
        Prosečna ocena na OCAT testu iznad 2
        Vera u održivost organizacije iznad 2.5
Grupa C    Zadruga na klackalici
        Rukovodstvo ne razume principe zadrugarstva, ili ih razume, ali ih ne primenjuje
        Članstvo ne učestvuje u potpunosti u upravljanju zadrugom
        Dokumenti potrebni za funkcionisanje zadrugom nisu u korelaciji sa postojećim stanjem i/ili zakonom
        Zadruga nema nikakve interne dokumente koji unapredjuju rad zadruge
        Nemaju zajedničku nabavku, niti zajedničku prodaju
        Ukupna ocena na OCAT testu je ispod proseka za sve zadruge
        Prosečna ocena na OCAT testu ispod 3
        Vera u održivost organizacije ispod 3VI. Predlog tipova udruženja
UDRUŽENJA
Grupa 1    Udruženja sa motivisnim članstvom
        Udruženje ima rezultate u svojim aktivnostima
        Postoji rukvodstvo koje predstvalja članstvo
        Redovno se održavaju sastanci udruženja i članstvo upravlja udruženjem
        Postoji više od 10 aktivnih članova udruženja
        Udruženje se delom ili u potpunosti finasira od strane članarine koju članovi redovno plaćaju
        Na OCAT testu imaju preko 2.5 poena
Grupa 2    Ostala udruženja
        Sva ostala udruženja koja ne ispunjavaju kriterijume za udruženja iz grupe 1
                                                                   15
VII. Predlog treninga za zadruge
                                       Grupa A   Grupa A
                ZADRUGE                                Grupa B    Grupa C
                                      Podgrupa 1  Podgrupa 2
Principi zadrugarstava
  Radionice o osnovama zadrugarstva sa rukovodstvom i članovima
zadruge
  Pokazna vežba - stručna ekskurzija u Srbiji
  Brošura o osnovnim uputstvima upravljanja zadrugom prateći
metodologiju OCAT-a
Izrada strategije razvoja zadruge
  Zajednički rad sa stručnjakom
Liderstvo i rukovodjanje zadrugom
  Rad stručnjaka sa menadžmentom organizacije
  Predavanja za članove organizacije
Upravljanje kadrovima i odnosi sa parnerima
  Obuka za upravljanje ljudskim resursima
  Rad stručnjaka na izradi nephohodne dokumentacije za unaredjnje
ljudskih resursa (pravilnike nagradjivanja, sistematizacije...)
  Predavanja o načinima unapredjenja saradnje sa klijentima, partnerima,
medjuljudskih odnosa i sl.
Finansijsko upravljanje organizacijom
  Osnovi računovodstva za zadruge
  Izrada/kupovina softvera za finansijsko poslovanje zadruge
Udruživanje zadruga
  Radionica o koristima udruživanja organizacija
  Stručna ekskurzija zadružnim organizacijama
  Rad sa stručnjakom na izadi polaznih osnova za saradnju medju
organizacijama
Unapredjenje komunikacije i promocija zadruge i zadružnih proizvoda
  Izrada propagandnog materijala
  Izrada strategije komunikacije zadruge
Upravljanje zajedničkim skladištenjem i prodajom
  Podrška stručnjaka za izradu internog pravilnika o kvalitetu i prodaji
  Podrška izradi softvera za praćenje prodaje i kvaliteta
 Stručna ekskurzija zadruzi koja ima dobro organizovanu zajedničku
prodaju i kontrolu kvaliteta
Count                                        13      11       9       5
                                                                 16
VIII. Predlog treninga za udruženja
                      UDRUŽENJA                         Grupa 1  Grupa 2

Uloga i načini organizovanja udruženja poljoprivrednika
 Zajedničke radionice raznih udruženja na temu uloge i načina organizovanja udruženja
 Stručna ekskurzija udruženjima koji ostvaruju zadate ciljeve
 Brošura o osnovnim uputstvima upravljanja udruženjima prateći metodologiju OCAT-a
Izrada strategije razvoja udruženja
 Zajednički rad sa stručnjakom
Liderstvo i rukovodjenje udruženjem
 Rad stručnjaka sa menadžmentom organizacije
 Predavanja za članove organizacije
Finansijsko upravljanje organizacijom
 Osnovi računovodstva udruženja
Saradnja medju udruženjima
 Radionica o koristima udruživanja više organizacija
 Rad sa stručnjakom na izadi polaznih osnova za saradnju medju organizacijama
Unapredjenje komunikacije i promocija udruženja
 Izrada propagandnog materijala
 Predavanje o načinima omasovljavanja članstva
Upravljanje kadrovima i odnosi sa parnerima
 Obuka za upravljanje ljudskim resursima
 Predavanja o načinima unapredjenja saradnje sa klijentima, partnerima, medjuljudskih odnosa i sl.
                                                             17
IX. Predlog za grupisanje zadruga
  Grupa A / Podgrupa 1     Grupa A / Podgrupa 2        Grupa B        Grupa C

ZZ Gospodjinci        ZZ Agrokooperativa     ZZ Valjevo       ZZ Baštovan

ZZ Prima           ZZ Napredak        ZZ Stajkovce      ZZ ČAČANSKA JABUKA

ZZ Salaš           ZZ MORAVAC         ZZ Mladost       ZZ Rit

               OZZ AGRONOM DESPOTOVO-
ZZ Pecka                        ZZ Voćar Dragačevo   ZZ Fruit-Garden
               PIVNICE

ZZ COOPERATIVA   GOLDEN
               ZZ Draginac        ZZ Ekoadut       ZZ Preobraženje
FRUCT

ZZ VOĆKO TAVANKUT      ZZ Banat          ZZ Kolora       ZZ Agro organic

               ZZ Rubus-Arilje      ZZ Kulen        ZZ Agrokooperativa Domaćin

               ZZ Farmer s Uba      OZZ Oruglica      ZZ Jedinstvo

               ZZ Slankamenka       ZZ GRANIČAR ŠID    OZZ Zelena Bašta

                            OZZ Ari Nova      ZZ Begečki Povrtari

                            ZZ GREEN-GROUP     ZZ Milk Center

                            ZZ Rit         ZZ Arilje

                            ZZ Progres Turekovec  ZZ Panonski cvet
                                                      18
X. Predlog za grupisanje udruženja
              Grupa 1                             Grupa 2

COOPERATIVE UNION OF SERBIA                    Udruženje povrtara Stritanka

National Association of MAP collectors and processors "Dr Jovan
                                 Udruženje Jefimija
Tucakov"

Union of Sheep & Goat Breeders Associations of Serbia       Društvo pčelara

Cooperative Association “Fruitland” - Zemlja Voca         Association of vegetables growers Zapadna Morava

Serbian Coldstores' Association                  Arilje SME Association

"Fruits of Serbia" Association                  Udruženje cvećara Veliko Gradište

Klaster Šumadijski Cvet Association                Udruženje stočara Stara Planina

Gradina Association                        Udruženje odgajivača ovaca Oplenac Vitemberg

Udruženje za organsku hranu "Terra's"               Udruženje Petrus

Udruženje odgajivača svrljiške ovce «Agrarni-eko centar»     Agrar-kontakt Association of Advisory Service Providers

UGOSR „Torlak“ Knjaževac                     AtleCOOP Association

Jastrebački biseri Association                  Association of Holstein Cattle Breeders

Blueberry growers' association "Belanovica"            Association of Meat Producers for Leskovac Grill

Association of vegetables growers Zablace             Association of Sour Cherry Growers "Višnjak"

Association of Simmental Cattle Breeders

Association of Potato Growers 'Kondor'
                                                              19

Más contenido relacionado

Destacado(14)

Prirodno lecenjePrirodno lecenje
Prirodno lecenje
Gorcillo2.5K views
CuvarkucaCuvarkuca
Cuvarkuca
smail hondo1.9K views
Strucnjak za-vrt-vrtlarstvo-za-pocetnikeStrucnjak za-vrt-vrtlarstvo-za-pocetnike
Strucnjak za-vrt-vrtlarstvo-za-pocetnike
Snezana Milanovic1.5K views
Organsko baštovanstvo i urbane basteOrgansko baštovanstvo i urbane baste
Organsko baštovanstvo i urbane baste
Nezavisno domaćinstvo4.3K views
Marie luise kreuter  bio vrtMarie luise kreuter  bio vrt
Marie luise kreuter bio vrt
ranca7617.1K views
Istraživanje o permakulturi u HrvatskojIstraživanje o permakulturi u Hrvatskoj
Istraživanje o permakulturi u Hrvatskoj
Nenad Maljković794 views
Mali priručnik permakultureMali priručnik permakulture
Mali priručnik permakulture
Mirjana Tadić3.3K views
Lekcije (2).jsfLekcije (2).jsf
Lekcije (2).jsf
Kitty922.6K views
Alternativno poljodjelstvoAlternativno poljodjelstvo
Alternativno poljodjelstvo
Nenad Maljković1.9K views
Med I Cimet Kao LijekMed I Cimet Kao Lijek
Med I Cimet Kao Lijek
Alen Durmo13.3K views
Naše gljiveNaše gljive
Naše gljive
smail hondo1.7K views
Laneno  sjeme preventiva i liječenjeLaneno  sjeme preventiva i liječenje
Laneno sjeme preventiva i liječenje
Marijana Marangunić7.6K views

Más de NALED Serbia(20)

Nacrt Zakona o putevimaNacrt Zakona o putevima
Nacrt Zakona o putevima
NALED Serbia317 views
Cashless studentsCashless students
Cashless students
NALED Serbia329 views
Cashless Case Challenge 2017 - 24hCashless Case Challenge 2017 - 24h
Cashless Case Challenge 2017 - 24h
NALED Serbia254 views
Cashless Case Challenge 2017 - S-GenCashless Case Challenge 2017 - S-Gen
Cashless Case Challenge 2017 - S-Gen
NALED Serbia243 views

Istraživanje o zadrugama u Srbiji

 • 1. MINISTARTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Analiza OCAT upitnika sa predlogom treninga Godina 1 Sadržaj I. Opšti podaci 2 II. Rezultati 3 II. 1. Ukupni rezultati po grupama 4 II. 2. Indikatori uspešnosti 5 III. 3. Indikatori upravljanja 7 III. Rezultati po organizacijama 12 IV. Opšti zaključci i preporuke 14 V. Predlog tipova zadruga 15 VI. Predlog tipova udruženja 15 VII. Predlog treninga za zadruge 16 VIII. Predlog treninga za udruženja 17 IX. Predlog za grupisanje zadruga 18 X. Predlog za grupisanje udruženja 19 Februar 2009 1
 • 2. I. Opšti podaci The Organizational Capacity Assessment Tool (OCAT) je metodologija kojom se vrši procena kapaciteta upravljanja organizacijom, u ovom slučaju kapacitet udruženja i zadruga u Srbiji, kao organizacija koje treba da imaju značajnu ulogu u procesima tranzicije agrobiznis sektora u Srbiji. Upitnik je primenjen kroz saradnju:  USAID-a, Agribiznis projekta, koji je dao okvir za projekat i finansirao ga,  Ministartva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, čija je ruralna mreža učestvovala u sprovodjenju facilitacije popunjavanja upitnika, i  NALED-a, čiji su predstavnici upravljali, sprovodili, evaluirali projekat i obezbedili ukupnu logističku podršku. Projekat ocenjivanja organizacija po modelu OCAT je otpočeo u novembru 2008. godine kada je dogovorena saradnja izmedju gore navedenih institucija, dok je facilitacija popunjavanja upitnika, terenski rad i analiza prikupljenih podataka spovedena u periodu od 15. decembra 2008. do 6. februara 2009. godine, pri čemu je:  10. decembra održan prvi trening za facilitatore na kome su prisutni upoznati sa osnovama programa, načinima facilitacije, stanju u organizacijama koje su predmet evaluacije i drugim pitanjima.  23. decembra održan drugi trening na kome su, u formi radionice, prodiskutovana prikupljena iskustva sa do tada izvršenih evaluacija.  Izvršena evaluacija na terenu u peridu od 15. decembra 2008. do 2. februara 2009.  Od 15. januara do 6. februara 2009. prikupljan i zatim obradjivan pristigli materijal.  U februaru 2009. prezentovan i diskutovan izveštaj. Organizacije koje su evaluairane su odarane od strane USAID Agribiznis projekata, ali je ostavljena mogućnost da se, ukoliko neka od organizacija ima želju za samoevaluacijom, to i omogući. Tako je pored prvobitno planiraniih 8 nacionalnih udruženja, 21 lokalnih udruženja i 36 zadruga, spisku pridodato još 6 novih udruženja i 7 zadruga. 2 nacionalne asocijacije (ove organizacije su se odazvale pozivu facilitatora, ali nisu bile u mogućnosti da odgovore ne zahteve upitnika), 1 udruženje i 2 zadruge inicijlano planirane za evaluaciju nisu želele da učestvuju u programu, pa su samim tim ostale neocenjene. Najveći problem, sa kojima su se trenirani facilitatori suočavali prilikom evaluacije na terenu su:  Nevoljnost za saradnju posle saznanja da projekat ne pruža direktnu materijalnu pomoć organizaciji ili njenim članovima,  Nerazumevanje potrebe za unapredjenjem upravljanja organizacijom,  Teškoće prilikom odredjivanja indikatora uspešnosti (procena vrednosti imovine i ocenjivanje vrednosti imovine),  Nedovoljna kooperativnost svih predstavnika organizacija,  Nerazumevanje samog procesa evaluacije. Tokom evaluacije prikupljena je brojna prateća dokumentacija kao što su: statut organizacije, završni računi, organogrami upravljanja i drugo. 2
 • 3. II. Rezultati Prosečna ocena za sve tipove organizacija je 2.19 od mogućih 5; ova objektivno niska vrednost ukazuje da je kapacitet upravljanja ovim organizacijama na niskom stepenu razvoja. Nešto je bolja situacija u zadrugarstvu, nego kod udruženja, kako kod selektovnih a naročito kod dodatno evaluiranih zadruga. Generalno, prosečna ocena zadruga je nešto iznad proseka ocena svih selektovanih organizacija. Za razliku od zadruga koje su dodate spisku, ocena selektovanih asocijacija je značajno ispod proseka svih organizacija, dok su najslabije ocenjene nacionalne asocijacije. Očekivano je bilo da dodate organizacije imaju bolju prosečnu ocenu, jer su pokazale želju za učestvovanjem, što jasno pokazuje da imaju određeni kapacitet, međutim to predviđanje se pokazalo kao tačno samo za dodate zadruge koje su bolje ocenjene od selektovanih zadruga, dok su dodate asocijacije znatno gore ocenjene od selektovanih asocijacija, čak i od nacionalnih asocijacija. Ukupni rezultati za sve organizacije po tipovima Ukupna ocena indikatora upravljanja i indikatora uspešnosti za sve organizacije je gotovo izjednačena, međutim razlike između kapaciteta upravljanja i uspešnosti su značajne u okviru pojedinih organizacija. Što se tiče selektovanih od strane USAID-a organizacija, kod njih je nešto bolji kapacitet upravljanja od indikatora uspešnosti, dok je situacija drugačija kod dodatih organizacija gde je indikator uspešnosti značajno viši od indikatora kapaciteta upravljanja. Jedino su kod selektovanih zadruga oba indikatora približnih vrednosti, s tim što je indikator uspešnosti malo viši. Kod asocijacija očekivano je upravljanje bolje nego uspešnost, jer udruženja po pravilu nemaju značajan capital, a nemaju ni zaposlene. Ta razlika u korist kapaciteta upravljanja još je izraženija kod nacionalnih asocijacija. Kod dodatih, i asocijacija i zadruga, indikator uspešnosti je bolji od indikatora kapaciteta upravljanja s tim što su oba indikatora više ocenjena kod zadruga nego kod udruženja. Ukupno gledano na sve organizacije možemo zaključiti da je indikator uspešnosti znatno viši kod zadruga nego kod asocijacija, dok su indikatori kapaciteta upravljanja gotovo identični. 3
 • 4. Ukupne ocene za sve organizacije po Ukupne ocene po tipovima organizacija i indikatorima tipovima II.1. Ukupni rezultati po grupama Kao što se moglo očekivati sve organizacije smatraju i veruju u (samo)održivost organizacije, koja ima najveću ocenu od svih grupa indikatora – 2.95. Pored održivosti visokom ocenom ocenjeno je i upravljanje organizacijom. Kod ovog indikatora teško je bilo očekivati objektivnost, jer su ocene obično davali ljudi na upravljačkim položajima. Kao najveći problem organizacija izdvaja se finansijsko upravljanje (samo 1.62 prosečna ocena), a odmah za njim odnos sa spoljnim partnerima. Kapacitet u prodaji, upravljačka praksa i ljudski resursi dobili su prosečne ocene, ali generalno niske. Ukupna ocena indikatora kapaciteta upravljanja od 2.19 nam govori da organizacije ipak smatraju da je i upravljanje na prosečnom nivou i da se može i da bi ga trebalo unaprediti. Uspešnost organizacija je ocenjena gotovo identičnom prosečnom ocenom kao i upravljanje organizacijama. Posmatrajući indikatore uspešnosti najbolje je ocenjen ljudski kapital, a najgore kapitalni, dok su finansijski indikatori najbliži prosečnoj oceni. Uporedni rezultati za sve organizacije – Uporedni rezultati za sve organizacije – indikatori upravljanja po grupama indikatori uspešnosti po grupama 4
 • 5. Predstavnici zadruga, veruju u svoje organizacije i zato im je najbolje ocenjeni indikator upravljanja održivost, a zatim ljudski resursi, dok su najniže ocenjeni finansijsko upravljanje, odnos sa spoljnim partnerima i upravljačka praksa. Udruženja smatraju da im je najbolja karakteristika upravljanje organizacijom; od indikatora uspešnosti najvišu ocenu su dali finansijskom indikatoru. Zadruge su dobile znatno veće ocene od asocijacija što se tiče kapitalnih i finansijskih indikatora uspešnosti. Dok su razlike između zadruga i asocijacija neznatne kod finansijskog indikatora uspešnosti, finansijskog upravljanja i kapaciteta u prodaji. Ukupni rezultati po svim indikatorima pokazuju nešto višu ocenu koju su dobile zadruge u odnosu na udruženja. Očekivano, udruženja su značajno višom ocenom (gotovo za jedan ceo) ocenile svoje indikatore kapaciteta upravljanja u odnosu na indikatore uspešnosti, dok je kod zadruga ta razlika mnogo manja - gotovo zanemarljiva. Ukupni rezultati po grupama indikatora za zadruge i udruženja Ukupni rezultati po osnovnim indikatorima II.2. Indikatori uspešnosti Pri ispitivanju uspešnosti udruženja su relativno zadovoljna procentom naplate članarine. Sve organizacije smatraju da je broj osnivača i broj članova udruženja relativno zadovoljavajući (ocene 3,31 i 2,78 su iznad proseka). Ocene koje su blizu sredine govore da su visina članarine, broj (visina) ostvarenih ugovora i broj kooperanata zadovoljavajući, ali da može i mora dosta da se uradi na njihovom unapređenju. Sve organizacije najmanje su zadovoljne ukupnim profitom, brojem zaposlenih, donacijama koje su prometovane preko računa organizacije, kao u ukupnim proizvodnim kapitalom i skladišnim kapitalom. 5
 • 6. Ukupni indikatori uspešnosti za sve organzacije A.1.1 Ukupan proizvodni kapital (mašine, zemlja..) A.1.2 Ukupan skladišni kapital (silosi, hladnjače...) A.1.3 Ukupan ostali kapital (poslovni prostor, zgrade, automobili, oprema...) A.2.1 Ukupan promet A.2.2 Ukupan profit (SAMO ZADRUGE) A.2.3 Visina članarine za udruženja ili osnivačkog uloga za zadruge A.2.4 Procenat naplate članarine (SAMO UDRUŽENJA) A.2.5 Ukupne donacije koje su prometovane preko računa organizacije A.2.6 Broj/visina ostvarenih ugovora preko organizacije A.3.1 Broj zaposlenih A.3.2 Broj osnivača A.3.3 Broj zadrugara (SAMO ZADRUGE) A.3.4 Broj kooperanata (SAMO ZADRUGE) A.3.5 Broj članova udruženja (SAMO UDRUŽENJA) Potpuno je očekivano da zadruge imaju daleko više kapitala od organizacija, kao i da organizacije imaju više članova udruženja, nego zadruge zadrugara i više osnivača. Što se tiče finansijskih indikatora uspešnosti evidentno je da su zadruge uspešnije. Najveća razlika je uočljiva u broju (visini) ostvarenih ugovora preko organizacije i u ukupnom prometu. Jedino gde su zadruge i udruženja slični su visina članarine ili osnivačkog uloga i procenat naplate članarine. A.1. Indikatori uspešnosti – Kapitalni A.2. Indikatori uspešnosti – Ljudski 6
 • 7. A.2. Indikatori uspešnosti – Finansijski II.3. Indikatori upravljanja Upravljanje svim organizacijama ocenjeno je ocenom 2,13 što znači da ukupno nisu zadovoljni samim upravljanjem. Selektovana udruženja su daleko zadovoljnija upravljanjem od udruženja koja su kasnije dodata, dok je ocena upravljanja kod selektovanih i dodatih zadruga gotovo jednaka. Najbolje je ocenjeno samo upravljanje organizacijom i to ocenom iznad proseka od 3,00. Iznad proseka je ocenjena i održivost organizacija. Sve organizacije smatraju da su najslabije u finansijskom upravljanju, ljudskim resursima, upravljačkoj praksi, kao i u odnosu sa spoljnim partnerima i u kapacitetu u prodaji ili obezbeđenju usluga. Indikatori upravljanja po tipovima organizacija Indikatori upravljanja po grupama Udruženja, upravljanje organizacijom u svim aspektima, ocenjuju višom ocenom od zadruga, mada razlike u ocenama nisu velike. Ocene iznad 3,5 pokazuju da se i kod jednih i drugih organizacija na sastanicima radnih tela usvaja zapisnik (prosečna ukupna ocena 3,92) i da se redovno održavaju sastanci skupštine i/ili upravnog odbora (prosečna ukupna ocena 3,68). Takodje je na zadovoljavajućem nivou (prosečna ukupna ocena iznad 3) postojanje aktivnih i funkcionalanih tela koja upravljaju organizacijom, jasna podela nadležnosti između upravnih tela u teoriji i praksi. Ipak, postojanje jasne, zapisane i usvojene vizije organizacije, postojanje sistematizacije radnih i upravnih mesta, kao i postojanje statusa organizacije i ostalih osnivačkih dokumenata nisu ostvareni kod svih organizacija, a i nisu na zadovoljavajućem nivou (prosečna ukupna ocena ispod 2,5). Najveća slabost u upravljanju organizacijama vidi se kod 7
 • 8. zastupljenosti oba pola u upravljanju organizacijom i zanimljivo je da je značajno izraženija kod zadruga (ocena oko 1,7) dok je kod udruženja ocena bliža prosečnoj 2,5. Kao i kod upravljnja organizacijom i kod upravljačih praksi udruženja imaju višu ocenu od zadruga, mada je upravljačka praksa na daleko nižem nivou od samog upravljanja (ukupna prosečna ocena je 1,89, što je za 1,11 manje od ukupne ocene upravljanja organizacijom). Udruženja značajno prednjače u odnosu na zadruge kad je u pitanju evaluacija planirano/ostvarenih zadataka, donošenje plana rada u saradnji sa članovima udruženja. Kod zadruga je evidentno da je evaluacija planiranih i ostvarenih zadataka na daleko nižem nivou. Zadruge su bolje od organizacija u postojanju pisanih operativnih pravila i procedure sa kojima je upoznat svaki zaposleni, u postojanju višegodišnjeg plana rada i strategije organizacije, kao i u proveravanju i revidiranju višegodišnjeg plana rada, mada u svim organizacijama ova tri kriterijuma su na izuzetno niskom nivou (ukupne prosečne ocene se kreću od 0,96 do 1,58) B. 1. Upravljanje organizacijom B.2. Upravljačke prakse B.1.1 Postoje aktivna i funkcionalna tela koja upravljaju organizacijom B.2.1 Postoje pisana operativna pravila i procedure sa kojima je (direktor/predsednik, upravni odbor, nadzorni odbor, skupština...) upoznat svaki zaposleni u svom domenu rada B.1.2 Postoji jasna podela nadležnosti izmedju upravnih tela u teoriji i u B.2.2 Svake godine se donosi jednogodišnji plan rada i rukovodstvo praksi podnosi izveštaj o rezultatima B.1.3 Postoji sistematizacija radnih i upravnih mesta u kojoj je dat opis B.2.3 Plan rada je donet u saradnji sa članovima, zaposlenima i posla svakog člana upravnog tela partnerima B.1.4 Redovno se održavaju sastanci skupštine (ukoliko postoji) i/ili B.2.4 Svake godine se evaluira planirano/ostvareno na osnovu upravnog odbora na kojima prisustvuje većina članova usvojenih planova prethodne godine B.1.5 Statut organizacije i ostala osnivačka dokumenta se redovno B.2.5 Postoji višegodišnji plan rada i strategija organizacije uskladjuju/menjaju shodno potrebama B.1.6 Na sastancima upravnih tela se vodi i usvaja zapisnik B.2.6 Višegodišnji plan se proverava i revidira svake godine B.1.7 Postoji jasna, zapisana i usvojena vizija organizacije koje se zaposleni i rukovodstvo pridržavaju B.1.8 Organizacija vodi računa o zastupljenosti oba pola u rukovodjenju Ukupno gledano, ljudski resursi u svim organizacijama su ocenjeni ocenom daleko ispod proseka (1,76), pa se mogu identifikovati kao jedan od značajnih problema pri uspešnom funkcionisanju organizacija. Zanimljivo je da su zadruge bolje ocenjene od udruženja kad su u pitanju ljudski resursi. Najveće razlike uočljive su u postojanju sistematizacije radnih mesta, postojanju adekvatnih uslova za rad, broju zaposlenih koji odgovara potrebama organizacije i u postojanju jasne hijararhije u odlučivanju i izveštavanju. Na najmanje zavidnom nivou kod svih organizacija je postojanje sistema praćenja i ocenjivanja radnog učinka zaposlenih, postojanje sistema nagrađivanja zaposlenih, kao i postojanje sistema zapošljavanja novih ljudi zasnovan na konkursu i odabiru najboljeg kandidata. Ocene oko 0,5 govore da ovi sistem kod udruženja i kod zadruga gotovo i ne postoje. 8
 • 9. B.3 Ljudski resursi B.3.1 Postoji jasna hijerarhija u odlučivanju i izveštavanju (svaki član ili zaposleni zna, ali i ima i zapisano šta su njegove nadležnosti i kome odgovara) B.3.2 Postoji sistematizacija radnih mesta B.3.3 Svaki zaposleni/volonter je upoznat sa svojim opisom posla i radnim zadacima B.3.4 Zaposleni/volonteri imaju znanja i iskustva shodno radnim zadacima B.3.5 Broj zaposlenih/volontera odgovara potrebama B.3.6 Zaposleni redovno imaju obezbedjen trening i edukaciju od strane organizacije B.3.7 Postoji sistem praćenja i ocenjivanja radnog učinka i pravilnik po kojem se ocenjivanje vrši B.3.8 Postoji sistem nagradjivanja zaposlenih B.3.9 Postoje adekvatni uslovi za rad B.3.10 Postoji sistem zapošljavanja novih ljudi zasnovan na konkursu i odabiru najboljeg kandidata Ukupna prosečna ocena od 1,46 govori da u svim organizacijama finansijsko upravljanje nije na zadovoljavajućem niovu. Usvajanje jednogodišnjeg finansijskog plana zastupljenije je kod udruženja nego kod zadruga i kod udruženja ono je na relativno zadovoljavajućem nivou (2,5). Postojanje kompjuterizovanog sistema praćenja budžeta, nabavki i troškova i postojanje sistema praćenja i planiranja likvidnosti prisutnije je kod zadruga, nego kod udruženja mada su ocene značajno niže od prosečnih, a naročito od zadovoljavajućih. Postojanje interne finansijske kontrole je gotovo jednako prisutno i kod zadruga i kod udruženja, ali ukupno gledano ono svakako nije na zadovoljavajućem nivou (ukupna prosečna ocena 1,96). Praksa da organizacija unajmljuje revizore koji vrše eksternu finansijsku i upravnu kontrolu nije kod naših organizacija zaživela (ukupna prosečna ocena 0,70), mada je kod udruženja izraženija nego kod zadruga. Kapacitet u prodaji i/ili obezbeđivanju usluga je izjednačen kod zadruga i udruženja. Ukupna ocena od 2,26 govori da on takođe nije na zadvoljavajućem nivou. Primetno je da zadruge imaju veći kapacitet (ocena iznad 3) da izaberu najbolju poslovnu odluku, dok je kod udruženja taj kapacitet nešto niži. Na zadovoljavajućem nivou je i postojanje uspostavljenih ciljeva (proizvodnja/prodaja ili usluga) i praćenje njihovog izvršenja kod zadruga. Zadruge, a i udruženja se ne mogu pohvaliti postojanjem izgrađenih načina kojima se analizira kvalitet usluge i na osnovu kojih se ona unapređuje. 9
 • 10. B. 4. Finansijsko upravljanje B.5. Kapacitet u prodaji i/ili obezbedjivanju usluga B.4.1 Organizacija svake godine usvaja jednogodišnje finansijske B.5.1 Organizacija ima uspostavljene ciljeve (prozvodno/prodajni ili planove uslužni) i prati njihovo izvršenje B.4.2 Postoji kompjuterizovani sistem praćenja budžeta, nabavke, B.5.2 Organizacija ima kapaciteta da odabere najbolju poslovnu odluku troškova i sl. na nivou organizacje B.4.3 Postoji uspostavljen sistem praćenja likvidnosti (cash flow), B.5.3 Organizacija ima izgradjene načine kojima analizira kvalitet svoje njegovo planiranje i praćenje usluge/prodaje i unapredjuje ih na osnovu tih saznanja B.4.4 Postoji interna finansijska kontrola B.5.4 Organizacija stalno istražuje da li su članovi ili korisnici zadovoljni pruženom uslugom B.4.5 Organizacija unajmljuje revizore koji vrše eksternu finansijsku i upravnu kontrolu jednom godišnje U odnosu sa spoljnim partnerima bolje su se pokazala udruženja od zadruga, mada ukupno gledano ovaj odnos je na dosta niskom nivou (ukupna prosečna ocena 1,87). Udruženja imaju relativno dobru saradnju sa Vladom, za razliku od zadruga. I jedni i drugi su uglavnom u zadovoljavajućoj meri članovi odgovarajućih poslovnih asocijacija. Mada je postojanje mehanizama kojima organizacija dobija povratnu informaciju od partnera o svojim aktivnostima bolje organizovano kod udruženja nego kod zadruga ono ukupno gledano nije na zadovoljavjućem nivou. Udruženja su mnogo aktivnija na redovnom štampanju publikacija o svom radu od zadruga, mada je i kod njih ova aktivnost gotovo sporadična (ocena je nešto viša od 1,5). Gledajući ukupnu ocenu održivost svih organizacija je obezbeđena, jer je prosečna ukupna ocena 2,85, s tim što su zadruge ocenjene ocenom 3,1, dok su udruženja ocenjena ocenom 2,65. I kod jednih i kod drugih, evidentno je postojanje iskrenog verovanja u održivost i rast organizacije (ukupna prosečna ocena 3,60). Zadruge mnogo više veruju u to da postoji finansijska održivost njihove organizacije (ocena nešto niža od 3,00) od udruženja. Postojeći menadžment i način upravljanja zadrugama može da donese održivost, prema mišljenju samih zadruga (ocena iznad 2,6), mada bi ga trebalo unapređivati, dok udruženja manje veruju da im je obezbeđena održivost sa postojećim menadžmentom i načinom upravljanja. B. 6. Odnos sa spoljnim partnerima B.7. Održivost 10
 • 11. B.6.1 Postoji strategija komunikacije sa partnerima i javnošću B.7.1 Postoji finansijska održivost organizacije B.6.2 Organizacija redovno štampa publikacije o svom radu B.7.2 Sa postojećim menažmentom i načinom upravljanja postoji održivost organizacije B.6.3 Postoje mehanizmi kojima organizacija dobija povratnu B.7.3 Postoji iskreno verovanje od osnivača/članova .... u održivost i informaciju od partnera o svojim aktivnostima rast organizacije B.6.4 Član je odgovarajućih poslovnih asocijacija B.6.5 Postoji dobra saradnja sa Vladom 11
 • 12. III. Rezultati po organizacijama Rangiranje pojedinačnih organizacija pokazuje da je zadruga sa najvećim kapacitetom ZZ Gospođinci, dok se u sam vrh svrstava grupa zadruga koje imaju značajan skladišni i/ili preradni kapacitet, kao to su Voćko, Salaš, Golden Fruct, Prima. Među udruženjima, čak 6 njih ima prosečnu ocenu iznad 3.5, pri čemu su najbolje ocenjeni Šumadisjki cvet, Gradina i TERAS. B B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 Finansijsko upravljanje Kapacitet u prodaji i/ili obezbedjivanju usluga Indikatori kapaciteta Upravljačke prakse Odnos sa spoljnim Ljudski resursi organizacijom Upravljanje partnerima upravljanja Održivost RANK RANK RANK RANK RANK RANK RANK RANK Organizacije SUMMARY ALL TOGETHER 2.19 2.86 1.99 1.95 1.62 2.29 1.86 2.95 TOTAL NATIONAL ASSOCIATIONS 2.27 2.77 2.00 2.20 1.47 2.63 2.25 2.68 COOPERATIVE UNION OF SERBIA 3.02 1 3.75 1 2.50 1 3.40 1 2.80 1 2.75 2 2.40 3 2.67 4 National Association of MAP collectors and processors "Dr 2.50 2 2.38 4 2.33 2 2.90 2 2.40 2 2.50 3 3.25 1 1.00 5 Jovan Tucakov" Union of Sheep & Goat Breeders Associations of Serbia 2.34 3 2.88 3 1.83 4 1.80 4 0.60 6 4.00 1 2.60 2 4.00 1 Cooperative Association “Fruitland” - Zemlja Voca 2.26 4 3.75 1 2.33 2 2.20 3 1.00 3 1.50 6 2.25 4 1.00 5 Serbian Coldstores' Association 1.83 5 2.25 5 1.50 5 1.50 5 1.00 3 2.50 3 1.60 5 3.33 2 "Fruits of Serbia" Association 1.63 6 1.63 6 1.50 5 1.40 6 1.00 3 2.50 3 1.20 6 3.33 2 ASSOCIATIONS 2.30 3.09 2.41 1.73 1.78 2.42 2.21 2.69 Klaster Sumadijski Cvet Association 4.51 1 5.00 1 5.00 1 3.80 3 5.00 1 5.00 1 4.20 3 3.67 3 Gradina Association 4.20 2 4.38 5 4.33 2 4.00 1 4.60 3 4.50 2 4.40 2 2.67 13 Udruženje za organsku hranu "Terra's" 3.98 3 4.88 2 3.17 8 3.20 6 4.00 5 4.00 4 4.60 1 4.67 1 Udruženje odgajivača svrljiške ovce «Agrarni-eko centar» 3.97 4 4.63 3 3.67 5 3.80 3 4.67 2 4.25 3 3.20 7 3.33 8 UGOSR „Torlak“ Knjazevac 3.91 5 4.63 3 4.00 3 3.50 5 4.33 4 3.50 8 3.00 8 4.00 2 Jastrebacki biseri Association 3.72 6 3.88 8 3.80 4 4.00 1 3.00 8 3.75 5 3.50 6 3.50 7 Blueberry growers' association "Belanovica" 2.95 7 4.00 6 3.00 9 1.71 9 3.60 6 2.25 11 2.40 10 3.67 3 Association of vegetables growers Zablace 2.93 8 3.00 14 2.83 10 1.80 8 3.40 7 3.75 5 3.60 5 3.67 3 Association of Simmental Cattle Breeders 2.51 9 3.00 14 3.33 6 2.80 7 0.80 15 1.75 15 2.20 12 3.00 9 Association of Potato Growers 'Kondor' 2.24 10 2.25 18 3.33 6 0.90 18 0.00 18 3.75 5 4.20 3 3.00 9 Udruzenje povrtara Stritanka 2.12 11 3.00 14 2.00 13 0.00 22 1.40 10 2.00 13 2.40 10 2.33 18 Udruzenje Jefimija 2.00 12 4.00 6 0.17 22 1.50 11 2.20 9 1.75 15 1.60 15 2.67 13 Drustvo pcelara 1.93 13 3.13 12 1.67 15 1.10 16 1.00 13 3.00 9 2.20 12 2.00 19 Association of vegetables growers Zapadna Morava 1.88 14 3.88 8 2.33 12 1.50 11 1.00 13 0.50 19 0.40 20 2.67 13 Arilje SME Association 1.83 15 3.13 12 1.50 16 1.50 11 1.40 10 1.25 17 0.60 18 3.67 3 Udr. Cvec.VG 1.80 16 2.88 17 0.50 20 1.60 10 0.00 18 2.25 11 3.00 8 2.67 13 Udruzenje stocara Stara Planina 1.66 17 3.50 11 1.50 16 1.20 15 1.40 10 0.00 21 1.60 15 1.33 21 Udruzenje odgajivaca ovaca Oplenac Vitemberg 1.38 18 2.00 19 2.00 13 0.80 19 0.00 18 0.00 21 2.00 14 1.67 20 Udruzenje Petrus 1.38 19 3.57 10 2.60 11 0.00 22 0.00 18 0.75 18 0.00 24 3.00 9 Agrar-kontakt Association of Advisory Service Providers 1.32 20 2.00 19 0.00 24 1.10 16 0.20 16 2.75 10 1.20 17 3.00 9 AtleCOOP Association 1.05 21 1.75 21 0.67 19 0.70 20 0.20 16 2.00 13 0.20 21 2.67 13 Association of Holstein Cattle Breeders 0.90 22 1.00 23 1.17 18 1.50 11 0.00 18 0.00 21 0.60 18 1.33 21 Association of Meat Producers for Leskovac Grill 0.32 23 1.13 22 0.17 22 0.00 22 0.00 18 0.50 19 0.20 21 0.00 23 Association of Sour Cherry Growers "Visnjak" 0.24 24 0.75 24 0.33 21 0.10 21 0.00 18 0.00 21 0.20 21 0.00 23 AGRICULTURAL COOPERATIVES 2.17 2.64 1.89 2.15 1.72 2.21 1.62 3.19 ZZ Gospodjinci 4.12 1 4.75 2 4.50 2 4.00 1 3.80 3 3.75 6 3.00 3 5.00 1 ZZ Prima 4.10 2 4.63 4 5.00 1 4.00 1 2.80 12 5.00 1 2.80 7 4.33 8 ZZ Agrokooperativa 3.93 3 4.13 6 3.80 5 3.80 4 4.00 2 4.00 3 3.80 1 4.00 9 ZZ Salaš 3.86 4 4.13 6 3.83 4 3.86 3 4.33 1 4.00 3 3.00 3 4.00 9 ZZ Pecka 3.63 5 3.75 8 4.00 3 3.60 5 3.20 5 4.00 3 3.00 3 4.00 9 ZZ COOPERATIVA GOLDEN FRUCT 3.56 6 4.75 2 1.83 22 3.00 11 3.20 5 5.00 1 3.40 2 4.67 5 ZZ VOĆKO TAVANKUT 3.44 7 4.25 5 3.00 7 3.30 8 3.20 5 2.75 13 2.80 7 5.00 1 ZZ Napredak 3.20 8 5.00 1 1.33 25 3.40 6 3.00 9 3.25 7 1.40 23 4.67 5 ZZ MORAVAC 3.07 9 3.50 11 3.17 6 3.30 8 3.20 5 2.50 16 2.00 15 3.33 21 OZZ AGRONOM DESPOTOVO-PIVNICE 3.03 10 3.00 13 3.00 7 3.33 7 2.40 13 3.00 9 2.00 15 5.00 1 ZZ Draginac 2.95 11 3.00 13 2.83 10 3.30 8 1.80 17 3.00 9 3.00 3 3.67 12 ZZ Banat 2.85 12 2.88 17 3.00 7 2.20 17 3.80 3 3.00 9 2.80 7 3.00 24 ZZ Rubus-Arilje 2.56 13 3.00 13 2.50 14 1.90 24 3.00 9 2.75 13 1.20 25 5.00 1 ZZ Farmer s Uba 2.48 14 3.63 9 2.33 16 2.20 17 1.40 21 2.75 13 1.25 24 3.67 12 ZZ Slankamenka 2.46 15 2.63 19 2.17 18 2.30 15 1.80 17 2.00 22 2.60 10 4.67 5 ZZ Valjevo 2.39 16 2.38 24 2.83 10 2.00 22 2.40 13 2.50 16 2.20 13 3.00 24 ZZ Stajkovce 2.39 16 2.13 26 2.33 16 1.80 26 3.00 9 3.25 7 2.40 11 3.00 24 ZZ Mladost 2.32 18 2.13 26 2.00 19 2.30 15 1.60 19 3.00 9 2.40 11 3.67 12 ZZ Vocar Dragacevo 2.17 19 2.13 26 2.00 19 2.40 13 2.00 16 2.25 18 1.20 25 3.67 12 ZZ Ekoadut 2.05 20 2.63 19 2.67 12 2.20 17 1.00 24 1.50 28 1.20 25 2.67 29 ZZ Kolora 2.05 20 2.50 21 1.83 22 2.70 12 1.20 22 1.75 25 1.20 25 2.33 32 12
 • 13. ZZ Kulen 2.02 22 3.63 9 2.67 12 0.80 36 1.20 22 1.25 31 2.20 13 2.67 29 OZZ Oruglica 1.95 23 2.00 30 2.00 19 1.80 26 2.40 13 2.25 18 0.80 31 3.00 24 ZZ GRANIČAR ŠID 1.95 23 2.13 26 1.83 22 2.20 17 1.60 19 2.25 18 0.40 36 3.67 12 OZZ Ari Nova 1.93 25 3.13 12 0.33 34 2.40 13 0.80 26 2.00 22 2.00 15 2.00 33 ZZ GREEN-GROUP 1.71 26 2.25 25 0.33 34 2.20 17 0.20 33 1.50 28 2.00 15 3.67 12 ZZ Rit 1.68 27 2.50 21 0.83 29 1.70 28 0.00 37 2.25 18 1.80 20 3.00 24 ZZ Progres Turekovec 1.61 28 2.88 17 2.50 14 1.00 34 0.20 33 1.75 25 1.60 21 0.67 41 ZZ Bastovan 1.45 29 3.00 13 1.33 25 0.70 37 0.25 32 1.25 31 1.60 21 1.67 34 ZZ ČAČANSKA JABUKA 1.39 30 1.63 34 0.00 37 1.60 29 0.20 33 1.50 28 2.00 15 3.67 12 ZZ Rit 1.39 30 1.50 36 37 2.00 22 0.20 33 1.25 31 1.20 25 3.67 12 ZZ Fruit-Garden 1.39 32 2.50 21 1.00 27 1.30 31 1.00 24 0.75 36 0.50 35 1.67 34 ZZ Preobrazenje 1.32 33 1.75 33 0.00 37 1.90 24 0.60 28 1.25 31 0.60 32 3.33 21 ZZ Agro organic 1.17 34 2.00 30 0.67 32 0.40 40 0.80 26 1.75 25 0.60 32 3.33 21 ZZ Agrokooperativa Domacin 1.05 35 1.50 36 0.60 33 1.40 30 0.60 28 0.25 41 1.00 30 1.33 37 ZZ Jedinstvo 0.98 36 1.88 32 0.83 29 1.30 31 0.00 37 0.50 39 0.20 38 1.33 37 OZZ Zelena Basta 0.88 37 0.88 40 0.83 29 0.20 41 0.60 28 2.00 22 0.00 40 3.67 12 ZZ Begecki Povrtari 0.88 38 1.50 36 1.00 27 0.60 38 0.00 37 1.25 31 0.60 32 1.33 37 ZZ Milk Center 0.78 39 1.63 34 0.00 37 1.10 33 0.00 37 0.75 36 0.00 40 1.67 34 ZZ Arilje 0.75 40 1.25 39 0.17 36 1.00 34 0.50 31 0.50 39 0.40 36 1.00 40 ZZ Panonski cvet 0.56 41 0.63 41 0.00 37 0.60 38 0.00 37 0.75 36 0.20 38 2.67 29 13
 • 14. IV. Opšti zaključci i preporuke Pored sveopšteg, očekivanog zaključka da su organizacije u tipu zadruga i udruženja loše organizovane i niskog kapaciteta upravljanja, pa samim tim i ne doprinose značajno bogatstvu članova, i da trenutno njihov nizak kapacitet upravljanja garantuje da se sa malo ulaganja mogu postići rezultati, nameće se još nekolicina generalnih zaključaka i preporuka koje iz njih proizilaze.  Organizacije nisu posvećivale pažnju upravljačkim praksama, ne uviđajući značaj unapređenja upravljanja, pa je potrebno kreirati programe za podizanje svesti o važnosti pravilnog upravljanja organizacijom među članovima i rukovodstvom.  Ceo proces zasnovati - organizovati takmičenje sa dodelom nagrada odabranim na način da dodatno pomažu razvoju organizacije a koje će ih dodatno motivisati za unapredjenje sopstvenog kapaciteta.  Usled različitog nivoa razvijenosti organizacije(a) potrebno je obuku prilagoditi različitim nivoima kapaciteta, kako organizacije tako i njenih članova i rukovodstva. Podeliti učesnike u programu na grupe zasnovane na razvijenosti i omogućavati da se samo jedne godine može boraviti u istoj grupi i biti korisnik obuke.  Ulaganje u unaparedjenje kapaciteta treba da bude zasnovano na nekoliko osnovnih principa:  Usmeriti ga ne samo samo na rukovodstvo nego i na članove,  Kvalitetnim trenerima,  Pored prilagodjavanja edukacije razvijenosti organizacije, prilagoditi i uslovima u Srbiji,  Potrebno je napraviti dugoročan plan edukacije prilagodjen svakoj organizaciji na osnovu evaluacije na OCAT testu, ali i mišljenja stručnjaka,  Koristiti što je moguće više različitih načina plasiranja informacija (predavanja, individualni rad, demo dani, stručne ekskurzije i sl.),  Edukacija mora biti zasnovana na potrebama korisnika, a ne edukatora,  Koristiti što je moguće više praktično iskustvo umesto teorijskog pristupa. 14
 • 15. V. Predlog tipova zadruga ZADRUGE Grupa A: Zrela zadruga Kriterijumi: Rukovodstvo razume principe zadrugarstva i primenjuje ih Članstvo razume principe zadrugarstva i ima punu kontrolu i upravljanje nad zadrugom Poseduju sve zakonski definisane dokumente potrebne za upravljanje zadrugom Poseduju interne dokumente (sistematizacija, principi nagradjivanja, godišnji plan rada...) koji ima pomažu prilikom upravljanja svojom zadrugom Imaju zajedničku nabavku i/ili prodaju Ukupna ocena na OCAT testu im je medju prvih 10% zadruga u preko 90% kategorija Prosečna ocena na OCAT testu iznad 3 Vera u održivost organizacije iznad 3.5 Podgrupa A 1 Zadruga sa velikim prometom Zadruga ostvaruje značajne finansijske rezulatate (promet i profit) Zadruga poseduje svoje skladišne prostore Podgrupa A 2 Zadruga sa malim prometom Mali ili nikakav promet se vrši preko zadruge Zadruga nema svoju imovinu oličenu u skladišnim ili zajedničkim objektima Grupa B Zadruga sa dobrim osnovama Rukovodstvo razume principe zadrugarstva i pokušava da ih primeni Postoje zainteresovani članovi koji pokušavaju da motivišu i druge na upravljanje zadrugom Postoje svi zakonski dokumenti za upravljanje zadrugom, ali ih je potrebno obnoviti i učiniti dostupnim članovima Poseduju neke interne dokumente koji im služe prilikom upravljanja, ali im većina nedostaje Imaju zajedničku nabavku Ukupna ocena na OCAT testu im je medju prvih 40% zadruga u preko 90% kategorija Prosečna ocena na OCAT testu iznad 2 Vera u održivost organizacije iznad 2.5 Grupa C Zadruga na klackalici Rukovodstvo ne razume principe zadrugarstva, ili ih razume, ali ih ne primenjuje Članstvo ne učestvuje u potpunosti u upravljanju zadrugom Dokumenti potrebni za funkcionisanje zadrugom nisu u korelaciji sa postojećim stanjem i/ili zakonom Zadruga nema nikakve interne dokumente koji unapredjuju rad zadruge Nemaju zajedničku nabavku, niti zajedničku prodaju Ukupna ocena na OCAT testu je ispod proseka za sve zadruge Prosečna ocena na OCAT testu ispod 3 Vera u održivost organizacije ispod 3 VI. Predlog tipova udruženja UDRUŽENJA Grupa 1 Udruženja sa motivisnim članstvom Udruženje ima rezultate u svojim aktivnostima Postoji rukvodstvo koje predstvalja članstvo Redovno se održavaju sastanci udruženja i članstvo upravlja udruženjem Postoji više od 10 aktivnih članova udruženja Udruženje se delom ili u potpunosti finasira od strane članarine koju članovi redovno plaćaju Na OCAT testu imaju preko 2.5 poena Grupa 2 Ostala udruženja Sva ostala udruženja koja ne ispunjavaju kriterijume za udruženja iz grupe 1 15
 • 16. VII. Predlog treninga za zadruge Grupa A Grupa A ZADRUGE Grupa B Grupa C Podgrupa 1 Podgrupa 2 Principi zadrugarstava Radionice o osnovama zadrugarstva sa rukovodstvom i članovima zadruge Pokazna vežba - stručna ekskurzija u Srbiji Brošura o osnovnim uputstvima upravljanja zadrugom prateći metodologiju OCAT-a Izrada strategije razvoja zadruge Zajednički rad sa stručnjakom Liderstvo i rukovodjanje zadrugom Rad stručnjaka sa menadžmentom organizacije Predavanja za članove organizacije Upravljanje kadrovima i odnosi sa parnerima Obuka za upravljanje ljudskim resursima Rad stručnjaka na izradi nephohodne dokumentacije za unaredjnje ljudskih resursa (pravilnike nagradjivanja, sistematizacije...) Predavanja o načinima unapredjenja saradnje sa klijentima, partnerima, medjuljudskih odnosa i sl. Finansijsko upravljanje organizacijom Osnovi računovodstva za zadruge Izrada/kupovina softvera za finansijsko poslovanje zadruge Udruživanje zadruga Radionica o koristima udruživanja organizacija Stručna ekskurzija zadružnim organizacijama Rad sa stručnjakom na izadi polaznih osnova za saradnju medju organizacijama Unapredjenje komunikacije i promocija zadruge i zadružnih proizvoda Izrada propagandnog materijala Izrada strategije komunikacije zadruge Upravljanje zajedničkim skladištenjem i prodajom Podrška stručnjaka za izradu internog pravilnika o kvalitetu i prodaji Podrška izradi softvera za praćenje prodaje i kvaliteta Stručna ekskurzija zadruzi koja ima dobro organizovanu zajedničku prodaju i kontrolu kvaliteta Count 13 11 9 5 16
 • 17. VIII. Predlog treninga za udruženja UDRUŽENJA Grupa 1 Grupa 2 Uloga i načini organizovanja udruženja poljoprivrednika Zajedničke radionice raznih udruženja na temu uloge i načina organizovanja udruženja Stručna ekskurzija udruženjima koji ostvaruju zadate ciljeve Brošura o osnovnim uputstvima upravljanja udruženjima prateći metodologiju OCAT-a Izrada strategije razvoja udruženja Zajednički rad sa stručnjakom Liderstvo i rukovodjenje udruženjem Rad stručnjaka sa menadžmentom organizacije Predavanja za članove organizacije Finansijsko upravljanje organizacijom Osnovi računovodstva udruženja Saradnja medju udruženjima Radionica o koristima udruživanja više organizacija Rad sa stručnjakom na izadi polaznih osnova za saradnju medju organizacijama Unapredjenje komunikacije i promocija udruženja Izrada propagandnog materijala Predavanje o načinima omasovljavanja članstva Upravljanje kadrovima i odnosi sa parnerima Obuka za upravljanje ljudskim resursima Predavanja o načinima unapredjenja saradnje sa klijentima, partnerima, medjuljudskih odnosa i sl. 17
 • 18. IX. Predlog za grupisanje zadruga Grupa A / Podgrupa 1 Grupa A / Podgrupa 2 Grupa B Grupa C ZZ Gospodjinci ZZ Agrokooperativa ZZ Valjevo ZZ Baštovan ZZ Prima ZZ Napredak ZZ Stajkovce ZZ ČAČANSKA JABUKA ZZ Salaš ZZ MORAVAC ZZ Mladost ZZ Rit OZZ AGRONOM DESPOTOVO- ZZ Pecka ZZ Voćar Dragačevo ZZ Fruit-Garden PIVNICE ZZ COOPERATIVA GOLDEN ZZ Draginac ZZ Ekoadut ZZ Preobraženje FRUCT ZZ VOĆKO TAVANKUT ZZ Banat ZZ Kolora ZZ Agro organic ZZ Rubus-Arilje ZZ Kulen ZZ Agrokooperativa Domaćin ZZ Farmer s Uba OZZ Oruglica ZZ Jedinstvo ZZ Slankamenka ZZ GRANIČAR ŠID OZZ Zelena Bašta OZZ Ari Nova ZZ Begečki Povrtari ZZ GREEN-GROUP ZZ Milk Center ZZ Rit ZZ Arilje ZZ Progres Turekovec ZZ Panonski cvet 18
 • 19. X. Predlog za grupisanje udruženja Grupa 1 Grupa 2 COOPERATIVE UNION OF SERBIA Udruženje povrtara Stritanka National Association of MAP collectors and processors "Dr Jovan Udruženje Jefimija Tucakov" Union of Sheep & Goat Breeders Associations of Serbia Društvo pčelara Cooperative Association “Fruitland” - Zemlja Voca Association of vegetables growers Zapadna Morava Serbian Coldstores' Association Arilje SME Association "Fruits of Serbia" Association Udruženje cvećara Veliko Gradište Klaster Šumadijski Cvet Association Udruženje stočara Stara Planina Gradina Association Udruženje odgajivača ovaca Oplenac Vitemberg Udruženje za organsku hranu "Terra's" Udruženje Petrus Udruženje odgajivača svrljiške ovce «Agrarni-eko centar» Agrar-kontakt Association of Advisory Service Providers UGOSR „Torlak“ Knjaževac AtleCOOP Association Jastrebački biseri Association Association of Holstein Cattle Breeders Blueberry growers' association "Belanovica" Association of Meat Producers for Leskovac Grill Association of vegetables growers Zablace Association of Sour Cherry Growers "Višnjak" Association of Simmental Cattle Breeders Association of Potato Growers 'Kondor' 19