Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx

GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: Grade Level: V
Teacher: File Created by Ma’am EDNALYN D. MACARAIG Learning Area: FILIPINO
Teaching Dates and
Time: AUGUST 14-18, 2017 (WEEK 1) Quarter: 2ND QUARTER
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I.LAYUNIN
A.Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang kakayahan sa
mapanuring pakikinig at pag-
unawa sa napakinggan
Naipamamalas ang kakayahan at
tatas sa pagsasalita sa
pagpapahayag ng sariling ideya,
kaisipan, karanasan at damdamin
Naipamamalas ang kakayahan at
tatas sa pagsasalita sa
pagpapahayag ng sariling ideya,
kaisipan, karanasan at damdamin
Naisasagawa ang mapanuring
pagbabasa sa iba‘t ibang uri ng
teksto at napapalawak ang
talasalitaan
Naisasagawa ang mapanuring
pagbasa sa iba‘t ibang uri ng
teksto at napapalawak ang
talasalitaan
Naipamamalas ang iba‘t
ibang kasanayan upang
maunawaan ang iba‘t
ibang teksto
B.Pamantayan sa Pagganap Naisasakilos ang maaaring
mangyari sa napakinggang
kuwento at naibibigay ang
tamang pagkakasunod-sunod ng
mga hakbang sa pagsasagawa ng
isang proseso
Nakagagawa ng isang travelogue
o kuwento na maibabahagi sa iba
Nakagagawa ng isang travelogue o
kuwento na maibabahagi sa iba
Naisasakilos ang katangian ng
mga tauhan sa kuwentong
binasa;nakapagsasadula ng
maaring maging wakas ng
kuwentong binasa at
nakapagsasagawa ng charades ng
mga tauhan
Naisasakilos ang katangian ng
mga tauhan kuwentong binasa;
nakapagsasadula ng maaring
maging wakas ng kuwentong
binasa at nakapagsasagawa ng
charades ng mga tauhan
Nakabubuo ng dayagram
upang maipakita ang
nakalap na impormasyon o
datos
C.Mga Kasanayan sa Pagkatuto Nakapagbibigay ng panuto na
may 3 – 5 hakbang F5PS-IIa-e-8.7
1.1 Nakasusunod sa hakbang ng
isang gawain F5PN-IIa-1.2
Nagagamit nang wasto ang
pandiwa ayon sa panahunan sa
pagsasalaysay tungkol sa
mahahalagang pangyayari F5WG-
IIa-c-5.1
Nagagamit ang mga bagong
salitang natutunan sa usapan
F5PT-IIa-b-8
3.1 Naipagmamalaki ang sariling
wika sa pamamagitan ng
paggamit nito F5PL-0a-j-1
Nailalarawan ang mga tauhan
at tagpuan ng tesktoF5PB-IIa-4
Naitatala ang mga
impormasyon mula sa
binasang teksto F5EP-IIa-f-
10
II.NILALAMAN Pagbibigay ng panuto na may 3-5
hakbang
Wastong Gamit ng Pandiwa Ayon
sa Panahunan (Pangnagdaan)
Paggamit ng mga Bagong Salitang
Natutuhan
Paglalarawan ng mga Tauhan
at Tagpuan
Pagtatala ng Impormasyon
Mula sa Binasang Teksto
III.KAGAMITANG PANTURO
A.Sanggunian
1.Mga pahina sa Gabay ng Guro Curriculum Guidepp.70 Curriculum Guidepp.70 Curriculum Guidepp.70 Curriculum Guidepp.70 Curriculum Guidepp.70
2.Mga pahina sa kagamitang pang-
mag-aaral
3.Mga pahina sa teksbuk Alab ph.
4.Karagdagang kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
http://www..info/forum/viewtop
ic.php?p=1287990
B.Iba pang kagamitang panturo LED TV, Powerpoint
presentation,strips of cartolina
LED TV, Powerpoint
presentation,strips of cartolina
LED TV, Powerpoint
presentation,strips of cartolina
LED TV, Powerpoint
presentation,strips of cartolina,
metacards
LED TV, Powerpoint
presentation,plashcar
IV.PROCEDURES
A.Balik-aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
Pag-usapan ang kahalagahan ng
matapat na pagsunod sa mga
panuto ng matalinong
mamamayan para sa
matagumpay na pagsasagawa ng
anumang bagay o gawain.
Ano ang dapat isaalang-alang sa
pagtatala ng mga panuto o
direksyong binasa?
Isulat ang tamang panauhang
pangnagdaan para mabuo ang
diwa ng pangunguasap.
(matapos) 1._______kahapon
ang pagpipinta ng kanilang
bahay.
(bayad) 2. ______ni Nana yang
matrikula ko noong isang lingo.
(alis) 3. ______ang mag-anak
noong Linggo.
(abuloy) 4. Ang mga bata ay
_______para sa kawanggawa
kahapon.
(hanap) 5. Nagdudumaling
_______ ng sastre ang
nawawalang karayom.
Piliin ang kaugnay ng bagong
salitang natutuhan salitang na
may salungguhit sa
pangungusap.
1. Si Nelson ay nanghahagilap
ng sasabihin. (Alam na alam,
Hindi alam) ng bata ang
ibibigay na dahilan ng kanyang
ina.
2. Ang kanyang tinig ay may
pagsusumamo. Siya ay
(humihingi ng tulong,
nagagalit) sa
kausap.
3. Nabagabag ang damdamin ni
Raul sa mga nakita niya. Siya‘y
(tuwang-tuwa,
alalang-alala).
4. Siya ay tungung-tungo
habang aking kinakausap.
Nakatingin siya sa (ibaba,
malayo)
kaya hindi nakita ang nandidilat
kong mga mata.
5. Nangangapos ang kanyang
hininga. (Kulang, Sobra) ang
hanging pumapasok sa
kanyang katawan.
Ibigay ang iba‘t ibang
aspekto ng pandiwa
B.Paghahabi sa layunin ng aralin Mahalaga ang disiplina sa isang
paaralan at ito‘y matatamo
lamang kung ang mga mag-aaral
na tulad mo ay marunong
sumunod sa mga panuto at
alituntunin sa paaralan.
Bakit kailangang sundin ang mga
panuto o tagubilin? Sa araling
ating tatalakayin makakatulong
ito para makasunod ka sa panuto
o tagubilin.
Aksiyon Ko, Hulaan Mo…
Maghanda ng isang maikling
pagsasakilos ng nais mong maging
paglaki mo.
Pahulaan ito sa iyong mga kaklase.
Kung tama ang sagot ng tinawag
mo, siya naman ang susunod na
magpapahula.
Ano-ano ang nakita mong kilos na
isinagawa ng iyong kaklase?
Ipakuha ang diksyunaryo ng mga
mag-aaral at ipahanap ang
kahulugan ng mg salita.
-mapunit
-tinabig
-mapatid
Original File Submitted and
Formatted by DepEd Club
Member - visit depedclub.com
for more
Maglalaro tayo ng BATANG
HENYO. Huhulaan ng kabilang
pangkat ang mga salitang
ibibigay ng inyong pangkat.
Tandaan na ang tanong na
ibibigay upang mahulaan ang
salita ay dapat masasagot
lamang ng hindi,oo at puwede.
Umisip ng limang salitang
pahuhulaan sa ibang pangkat.
Ang mga salitang ito ay dapat
may kaugnayan sa kuwentong
babasahin.
Pagsagot sa Puzzle
Pagkatapos ay ipabasa ang
isang alamat sa Batayang
Aklat
Pahalang
babaing kabilang sa
maharlikang angkan o
anak ng isang hari
tuwa
Pababa
hayop na karaniwang
inaalagaan sa tahanan na
namumuksa ng mga daga
handog
C.Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong ralin
Basahin ang usapang ibibigay ng
guro at humanda sa talakayan.
Pagbasa ng isang diary.
(Tingnan ang diary sa kalakip na
Sino-sino sa inyo mga bata ang
humihingi ng paumanhin sa
Mga bata ano ang ating
pambansang bulaklak?
Pagbibigay ng salitang
tinutukoy ng katuturan.
Pagsunod sa Panuto
Mag-aaral: Magandang umaga po
Gng. Mendoza?
Gng. Mendoza: Magandang
umaga naman. Mabuti at
naparito ka sa ating aklatan.
Mag-aaral: Baguhan po ako sa
paaralan na ito. Maaari po bang
malaman kung
paano ako makagagamit ng
aklatan.
Gng. Mendoza: O sige, basahin
mo ang mga nakasulat sa
kartolinang ito. Iyon ang
tagubilin sa ating silid-aklatan.
Mag-aaral: (Binasa nang mahina
ang nakatala sa kartolina)
Mga Tagubilin sa Loob ng Silid-
Aklatan
1. Kailangan ang sariling ID.
2. Ibigay ang ID sa gurong nasa
gawing pintuan ng aklatan.
3. Iwanan ang mga gamit sa
dapat kalagyan nito malapit sa
pintuan.
4. Tahimik na humanap ng
mauupuan.
5. Hanapin ang aklat, magasin o
pahayagang kailangan.
6. Makipag-usap nang tahimik.
7. Umupo nang maayos sa
pagbabasa at pagsusulat.
8. Pag-ingatan ang aklat, magasin
o pahayagan.
9. Isauli nang maayos ang aklat sa
pinagkunang lugar.
10. Huwag ilalabas sa aklatan ang
libro, magasin, o pahayagan nang
walang paalam.
11.Huwag kumain sa silid-
aklatan.
papel) wastong paraan?
Ano-ano ang inyong mga paraang
ginagawa upang maipakita na
kayo‘y humihingi ng paumanhin?
Nakakita na ba kayo ng
bulaklak ng sampagita?
Paano ninyo mailalarawan ang
kaanyuan ng bulaklak na ito?
Pagpapakita ng guro ng
larawan ng sampagita.
Piliin ang salitang
tinutukoy ng mga pahayag.
Hindi totoo, hindi orihinal
Malakas na iyak na parang
hayop
D.Pagtalakay ng bagong konspto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
1. Sino ang katiwala sa silid-
aklatan?
2. Bakit nagtanong ang mag-aaral
Pagtalakay ng nilalaman ng diary.
Ano-ano ang mga salitang kilos na
ginamit sa tekstong binasa?
Tatawag ang guro ng mag-aaral
upang basahin ang usapan.
Cherry : Sori, Sonia. Hindi ko
Pagbasa ng kuwento ng
―Alamat ng Sampagita‖.
Pagtalakay ng kuwentong
Matapos ninyong basahin
ang isang alamat, sagutin
ang mga tanong na
sa katiwala?
3. Buuin ang kaisipan ng teksto sa
pamamagitan ng pagdurugtong
ng mga salitang ―Ang
mabuting tagasunod………..‖
4. Agad mo bang naunawaan ang
tagubilin sa aklatan?
5. Mainam bang magkaroon ng
mga tuntunin sa aklatan? Bakit?
6. Magtatanong ka rin kaya sa
katiwala ng aklatan kung bago ka
sa isang paaralan?
7. Anong kabutihan ang
maidudulot sa iyo ng
pagtatanong?
Alin sa mga ito ang nangyari na?
Paano mo nasabi na nangyari na
ang mga ito?
Ano ang tawag dito?
Ano ang idinadagdag sa salitang
ugat upang maipakita na
naisagawa na ang kilos?atbp
sinasadyang mapunit ang aklat
mo.
Alpha : Pinakakaingatan ko pa
naman ang aklat ko kasi binili
yaon sa akin ni Itay.
Cherry : Pasensiya na ulit! Huwag
ka nang mag-alaala sabi ni Inay ay
huhublian na
lang niya ung aklat mo para
makabili ka ng panibago.
Bing Bing : Frida, hindi ko
ginugustong mapatid ka sa paa ko
nagalit lang
ako sa nagawa mo kay Alpha.
Humihingi ako ng paumanhin
Cherry : Ipagpaumanhin mo rin
Bing Bing kung nabali ko ang lapis
mo kanina ng
nadulas ako.
Bing Bing : Ayos lang un ang
importante ay bati-bati na tayo.
Cherry : Oo naman ganan talaga
magkakaibigan palagin
nagmamahalan.
Talakayin ng usapan at bigyang
pansin ang mga bagong salita na
narinig sa usapan at ipabigay ang
kahulugan ng bawat isa.
binasa.
Sino ang dalawang tauhan sa
kuwento na sobrang
nagmamahalan?
Saan ang tagpuan ng kuwento?
Ano-anong mga katangian ang
taglay ni Nita sa kuwento?
Paano mo ilalarawan si Destor
sa ating kuwento?
makikita sa mga kuwadro
E.Pagtalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #2
Pangkatang Gawain
Ano-ano ang mga hakbang o
panuto na dapat gawin sa bawat
sitwasyon. Isulat ito sa isang
manila paper at humandang
talakayin sa buong klase.
Pangkat I- habang makikinig ng
klase sa loob ng silid-aralan
Pangkat II- habang nagmimisa
ang pari sa simbahan
Pangkat III-sa pagtawid sa kalsada
Pangkat IV-habang kumakain
Pangkat V- may dumating na
bisita ang iyong magulang
Pangkatan Gawain
Bawat pangkat ay bibigyan ng
isang malaking sobre para sa
gawain ng bawat pangkat.
Gamitin ang tsart sa pagbabahagi
ng mga ginawa, ginagawa at
gagawin mo pa lamang upang
maging isang tunay na katuwang
ng pamayanang kinabibilangan. Sa
ilalim ng bawat isa, isulat naman
ang sanhi at bunga ng mga kilos na
isinulat. Talalakayin ng bawat
grupo ang kanilang ginawa.
Pangkatang Gawain
Bumuo ng limang pangkat. Bawat
pangkat ay bibigyan ng kani-
kanilang manila paper upang
pagsulatan ng natapos na gawain
at ipaliwanag ito.
Pangkatang Gawain
Pangkat I - Isulat Mo!
Ipakita sa pamamagitan ng
isang slogan ang paglalarawan
ng tauhan at
tagpuan sa kuwento
Pangkat II – Ikilos Mo!
Isadula ang kuwentong binasa
sa pamamagitang ng masining
na
paglalarawan sa tauhan at
tagpuan sa kuwento
Pangkat III – Iguhit Mo!
Gumawa ng isang poster na
naglalarawan sa tauhan at
tagpuan sa
Pagsagot sa mga tanong
kuwentong binasa
Pangkat IV – Awitin Mo!
Ipakita sa pamamagitan ng
isang awit ang paglalarawan sa
tauhan at tagpuan
sa kuwento
F.Paglinang na Kabihasaan Sundin ang ipinapagawa ng
bawat panuto.
1. Gumuhit ng isang puso. Isulat
sa loob nito sa loob nito ang
pangalan ng matalik o
pinakamalapit mong kaibigan.
2. Isulat sa loob ng isang parihaba
ang pinakagusto mong katangian
ng iyong matalik o
pinakamalapit na kaibigan.
Gumuhit ng isang bituin sa bawat
kanto ng parihaba.
3. Pareho ba ang buwan ng iyong
bertday ng matalik o
pinakamalapit mong kaibigan?
Kung oo, gumuhit ng masayang
mukha. Kung hindi, gumuhit ng
malungkot na mukha.
Kailan ginagamit ang panahunang
pangnagdaan
Tapusin ang pangungusap. Isulat
ang kahulugan ng mga bagong
salitang natutuhan sa
pamamagitan ng pag-ayos ng
ginulong mga titik.
M A I A H P R 1. Sinasabing ang
(patay-gutom)_________ ay
kinalulugdan ng Diyos
dahil sa kanilang
pananampalataya.
K A H A M 2. Ang mga (aba)
_______ ay itataas pagdating ng
takdang-oras.
AOKNSEYNIS 3. Sumuko ang
magnanakaw sa pulis sapagkat
(inusig)_________siya ng
kanyang budhi.
M M A T A A Y 4. Nanghihina si
Kawayan hanggang (bawian ng
buhay)____________.
I O T N S 5. May napansing
halaman sa ( puntod)________ ni
Kawayan.
Tukuyin ang tauhan at tagpuan
na inilalarawan sa bawat
bilang. Isulat ang sagot sa
patlang
_______1. Ang lalaking labis na
iniibig ni Nita.
_______2. Lugar na madalas
puntahan nina Nita at Destor.
_______3. Kapwa lumaki si
Nita at Destor sa isang lugar na
lubhang minahal ng bawat
isa.
_______4. Dahil sa matinding
kalungkutan nasambit niya ang
salitang ―Sumpa Kita‖.
_______5. Nagsumpaan na di
sila maghihiwalay anuman ang
mangyari
Pangkatatang Gawain
Bumuo ng limang pangkat.
Bawat pangkat ay bibigyan
ng activity card batay sa
kuwentong nabasa.
Natatandaan mob a ang
mga pangyayari sa
―Hardonerong
Tipaklong?‖ Sino-sino ang
mga tauhan dito?
Pangalan ng
Tauhan________________
______________________
_
Ano ang ginawa
niya?_________________
____________________
_Una
Gitnang Bahagi
Katapusan
Ano ang damdamin
niya?_________________
______________________
_
G.Paglalapat ng aralin sa pangaraw-
araw na buhay
Nagbabadya ang malakas na ulan,
ayon sa PAGASA mayroong
namumuong bagyo na maaring
pumasok sa ating bansa. Bilang
isang bata ano-anong mga
paghahanda ang maaaring gawin
sa paparating na bagyo?
Sa ating pang-araw-araw na
gawain sa tahanan, paano natin
maipapakita ang mga bagay na
maaring gawin ngayon na di natin
kailangang ipagpabukas pa?
Narinig mong nag-uusap ang
iyong kamag-aaral tungkol sa
paggamit ng ating sariling wika,
isang bata ang ayaw gamitin ang
Wikang Filipino bagkus mas
pinahahalagahan niyang gamitin
ang wikang banyaga. Paano mo
siya papaliwanagan?Bakit?
Umalis ang iyong mga
magulang, mag-isa ka lang
naiwan sa inyong tahanan at
pinagbilinan na huwag aalis ng
bahay, ngunit nainip ka sa loob
ng bahay kaya minabuti mong
makipaglaro sa iyong mga
kaibigan sa labas. Tama ba ang
iyong ginawa? Bakit? Paano mo
ito iuugnay sa kuwentong ating
binasa?
Balikan ang kwentong
binasa. Punan ang tsart ng
tauhan at katangian nito.
Mga Tauhan
Mga Katangian
Prinsesa Alindog
Prinsipe Baldo
Prinsipe Makisig
H.Paglalahat ng aralin Ano-ano ang mga dapat tandaan
sa pagsunod sa hakbang ng isang
gawain?
Paano mo masasabi na nangyari
na ang isang kilos?
Paano magagamit ang mga
bagong salitang natutunan?
Ang tauhan ng isang akda ay
nakikilala batay sa kanyang
sinasabi at ikinikilos. Sa
Nasusukat ang lubos na
pagkaunawa sa anumang
binasa kapag natugunan
1. Sa pagtatala ng mga panutong
napakinggan, kailangang makinig
na mabuti upang
maunawaan ang pinakikinggan o
binabasa.
2. Sundin nang wasto ang panuto
upang maisagawa ang anumang
pagsasanay nang
maayos, mabilis at tama.
3. Ang pagsunod sa panuto ay
nakatutulong sa ikatatagumpay
ng isang gawain.
pamamagitan ng pagsasalita at
pagkilos matutukoy at
mailalarawan mo ang
katangian ng tauhan.
Tagpuan tumutukoy sa lugar at
oras ng pinangyarihan ng
kwento.
ang mga batayang
katanungan. Sa tulong ng
mga tagpuan at tauhan
nailalarawan ang
nilalaman ng teksto.
I.Pagtataya ng aralin Sundin ang ipinapagawa ng
bawat bilang.
1. Gumuhit ng isang bilog. Isulat
sa loob ng bilog ang pangalan ng
iyong guro sa Filipino.
Gumuhit ng isang tatsuok sa
ilalim ng bilog. Isulat sa loob ng
tatsulok ang bilang ng titik
na bumuo sa pangalan ng guro.
2. Kahunan ang inuuga-uga ni
Lolo Rene habang nakaupo at
nagpapahingan.
3. Isulat ang petsa ng iyong
kaarawan sa loob ng tatsulok.
Gumuhit ng tig-isang bilog
nanakadikit sa kanto ng tatsulok.
4. Gumuhit ng dalawang
magkatapat na parihaba. Isulat
ang pangalan ng iyong ama at
ina. Gumuhit ng puso sa pagitan
ng dalawang magkatapat na
parihaba.
5. Gumuhit ng isang bilog. Ikabit
Bilugan ang pandiwang angkop sa
panauhang ipinahihiwatig sa
pangungusap.
1. (Inaalagaan, Inalagaan,
Aalagaan) ng kaniyang ina ang
kanilang taniman kamakalawa.
2. (Bumibili, Bumili, Bibili) siya ng
pataba upang lumusog ang mga
tanim.
3. Masaya silang (nagkuwentuhan,
nagkukuwentuhan,
magkukuwentuhan) habang
naglalakad.
4. (Pumitas, Pumipitas, Pipitas) sila
ng mga gulay kahapon upang
maiuuwi sa kanyang
lola.
5. Kahapon (dumalaw,
dumadalaw, dadalaw) ang
kanyang mga kaibigan.
Piliin ang pinakamalapit na
kahulugan ng bagong salitang
may salungguhit. Piliin ang
tamang sagot sa loob ng kahon.
Inabot hindi nagsasalita
Instrumentong pangmusika
tunog na nilikha ng paa
Kilalang-kilala
1. Walang imik na pumasok sa
silid si Lolo Felix.
2. Hinihipan niyang ubos-lakas
ang trumpeta.
3. Ginagap nang matanda ang
mga kamay ng apo.
4. Narinig nila ang yabag ng
higante.
5. Bantog ang panauhing mang-
aawit.
Tukuyin ang tauhan at tagpuan
batay sa inilalarawanng bawat
bilang. Piliin ang tamang sagot
sa loob ng kahon.
Pag-aalaala Pagkahiya Malibay
Restawrant
Evacuation Center
Panghihinayang Paghanga
1. Ayaw kumanta ni Alex sa
harapan kaya siya napayuko ng
tawagin ng guro.
2. ―Dapat nag-aral ako ng
maaga para hindi ako
magmamadali ngayong gabi‖
wika ni
Gerric
3. Nagdala ng pagkain si
Aubrey para sa nasalanta ng
bagyo.
4. ―Buong araw nakabukas
ang aircon kahit walang tao!
Sayang ang kuryente!‖
5. ―Hindi masarap ang
pagkain, ang bagal ng mga
waiter at madumi ang
restawrant,
hindi na ako babalik sa
restawrant na ito
Basahin ang alamat at
punan ng sagot sa angkop
na kolum ng tsart.
(Tingnan ang kuwento ng
―Alamat ng Sampalok‖ sa
ibang pahina ng papel)
ito ng linya sa isang tatsulok na
ikinabit din ng isang linya
sa isang parihaba. Isulat sa loob
ng mga hugis na nakakabit ang
pangalan ng iyong
paboritong artista at sa loob ng
bilog ang iyong mararamdaman
kung sakaling makita
J.Karagdagang Gawain para sa
takdang aralin at remediation
Gumawa ng limang panuto kung
paano dapat mag-ingat at
magpahalaga sa kapaligiran
upang maiwasan ang
pagkakasakit.
Gamitin ang salitang-ugat sa
panaklong sa pagbubuo ng mga
pandiwa sa iba‘t ibang panahunan
na angkop sa puwang upang
mabuo ang diwa ng talata.
Naku!______(ulan) na naman
nang malakas sa labas. Sana‘y
______(tigil) na ito. Wala akong
dalang payong. _______(bilin) sa
akin ni Inay iyon kahapon
pero________(limot) ko. Paano ba
ang aking _______(gawin)?
Magsulat ng 5 bagong salitang
inyong naririnig sa inyong
tahanan at ibigay ang kahulugan
ng mga ito.
Anong katangian ng tauhan ang
ipinakikita batay sa kanyang
pahayag o ikinikilos? Lagyan ng
/ ang patlang na katapat ng
sagot.
1. ―Ricky, halika. Sabay-sabay
tayong magtanghalian ng iba
pa nating mga kamag-aral.‖
______pautos _______palabati
______palakain
_______palakaibigan
2. ―Alam kong ginagawa mo
ang iyong makakayanan.
Huwag kang mag-alala.‖
______maunawain
________matapang
______matampuhin
________mainipin
3. ―Baka hindi ako matanggap.
Hindi na lang kaya ako mag-
aaplay sa trabahong iyon‖.
______mapagmalaki
________mapagpasensiya
______matatakutin
________makasarili
Magsaliksik ng mga
kwentong bayan. Kilalanin
at suriin ang mga tauhan
at tagpuan sa kwento.
V.MGA TALA
VI.PAGNINILAY
A.Bilang ng mag-aaral na nakauha ng
80% sa pagtatayao.
___Lesson carried. Move on to
the next objective.
___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80%
mastery
___Lesson carried. Move on to the
next objective.
___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80%
mastery
___Lesson carried. Move on to
the next objective.
___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80%
mastery
___Lesson carried. Move on to
the next objective.
___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80%
mastery
___Lesson carried. Move
on to the next objective.
___Lesson not carried.
_____% of the pupils got
80% mastery
B.Bilang ng mag-aaralna
nangangailangan ng iba pang Gawain
para sa remediation
___Pupils did not find difficulties
in answering their lesson.
___Pupils found difficulties in
___Pupils did not find difficulties
in answering their lesson.
___Pupils found difficulties in
___Pupils did not find difficulties
in answering their lesson.
___Pupils found difficulties in
___Pupils did not find
difficulties in answering their
lesson.
___Pupils did not find
difficulties in answering
their lesson.
answering their lesson.
___Pupils did not enjoy the
lesson because of lack of
knowledge, skills and interest
about the lesson.
___Pupils were interested on
the lesson, despite of some
difficulties encountered in
answering the questions asked by
the teacher.
___Pupils mastered the lesson
despite of limited resources used
by the teacher.
___Majority of the pupils finished
their work on time.
___Some pupils did not finish
their work on time due to
unnecessary behavior.
answering their lesson.
___Pupils did not enjoy the lesson
because of lack of knowledge,
skills and interest about the
lesson.
___Pupils were interested on the
lesson, despite of some difficulties
encountered in answering the
questions asked by the teacher.
___Pupils mastered the lesson
despite of limited resources used
by the teacher.
___Majority of the pupils finished
their work on time.
___Some pupils did not finish their
work on time due to unnecessary
behavior.
answering their lesson.
___Pupils did not enjoy the
lesson because of lack of
knowledge, skills and interest
about the lesson.
___Pupils were interested on
the lesson, despite of some
difficulties encountered in
answering the questions asked by
the teacher.
___Pupils mastered the lesson
despite of limited resources used
by the teacher.
___Majority of the pupils finished
their work on time.
___Some pupils did not finish
their work on time due to
unnecessary behavior.
___Pupils found difficulties in
answering their lesson.
___Pupils did not enjoy the
lesson because of lack of
knowledge, skills and interest
about the lesson.
___Pupils were interested on
the lesson, despite of some
difficulties encountered in
answering the questions asked
by the teacher.
___Pupils mastered the lesson
despite of limited resources
used by the teacher.
___Majority of the pupils
finished their work on time.
___Some pupils did not finish
their work on time due to
unnecessary behavior.
___Pupils found difficulties
in answering their lesson.
___Pupils did not enjoy
the lesson because of lack
of knowledge, skills and
interest about the lesson.
___Pupils were interested
on the lesson, despite of
some difficulties
encountered in answering
the questions asked by the
teacher.
___Pupils mastered the
lesson despite of limited
resources used by the
teacher.
___Majority of the pupils
finished their work on
time.
___Some pupils did not
finish their work on time
due to unnecessary
behavior.
C.Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na nakaunawa
sa aralin.
___ of Learners who earned 80%
above
___ of Learners who earned 80%
above
___ of Learners who earned 80%
above
___ of Learners who earned
80% above
___ of Learners who
earned 80% above
D.Bilang ng mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
___ of Learners who require
additional activities for
remediation
___ of Learners who require
additional activities for
remediation
___ of Learners who require
additional activities for
remediation
___ of Learners who require
additional activities for
remediation
___ of Learners who
require additional
activities for remediation
E.Alin sa mga estratehiyang
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos?Paano ito nakatulong?
___Yes ___No
____ of Learners who caught up
the lesson
___Yes ___No
____ of Learners who caught up
the lesson
___Yes ___No
____ of Learners who caught up
the lesson
___Yes ___No
____ of Learners who caught
up the lesson
___Yes ___No
____ of Learners who
caught up the lesson
F.Anong sulioranin ang aking
naranasan na solusyunansa tulong
ng aking punungguro at superbisor?
___ of Learners who continue to
require remediation
___ of Learners who continue to
require remediation
___ of Learners who continue to
require remediation
___ of Learners who continue
to require remediation
___ of Learners who
continue to require
remediation
G.Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho nanais kong ibahagi
sa kapwa ko guro?
Strategies used that work well:
 ___Metacognitive Development:
Examples: Self assessments, note
taking and studying techniques,
Strategies used that work well:
 ___Metacognitive Development:
Examples: Self assessments, note
taking and studying techniques,
Strategies used that work well:
 ___Metacognitive Development:
Examples: Self assessments, note
taking and studying techniques,
Strategies used that work well:
 ___Metacognitive
Development: Examples: Self
assessments, note taking and
Strategies used that work
well:
 ___Metacognitive
Development: Examples:
and vocabulary assignments.
 ___Bridging: Examples: Think-
pair-share, quick-writes, and
anticipatory charts.

 ___Schema-Building: Examples:
Compare and contrast, jigsaw
learning, peer teaching, and
projects.

 ___Contextualization:
 Examples: Demonstrations,
media, manipulatives, repetition,
and local opportunities.

 ___Text Representation:
 Examples: Student created
drawings, videos, and games.
 ___Modeling: Examples:
Speaking slowly and clearly,
modeling the language you want
students to use, and providing
samples of student work.
Other Techniques and Strategies
used:
___ Explicit Teaching
___ Group collaboration
___Gamification/Learning throuh
play
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
and vocabulary assignments.
 ___Bridging: Examples: Think-
pair-share, quick-writes, and
anticipatory charts.

 ___Schema-Building: Examples:
Compare and contrast, jigsaw
learning, peer teaching, and
projects.

 ___Contextualization:
 Examples: Demonstrations,
media, manipulatives, repetition,
and local opportunities.

 ___Text Representation:
 Examples: Student created
drawings, videos, and games.
 ___Modeling: Examples: Speaking
slowly and clearly, modeling the
language you want students to
use, and providing samples of
student work.
Other Techniques and Strategies
used:
___ Explicit Teaching
___ Group collaboration
___Gamification/Learning throuh
play
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
and vocabulary assignments.
 ___Bridging: Examples: Think-
pair-share, quick-writes, and
anticipatory charts.

 ___Schema-Building: Examples:
Compare and contrast, jigsaw
learning, peer teaching, and
projects.

 ___Contextualization:
 Examples: Demonstrations,
media, manipulatives, repetition,
and local opportunities.

 ___Text Representation:
 Examples: Student created
drawings, videos, and games.
 ___Modeling: Examples:
Speaking slowly and clearly,
modeling the language you want
students to use, and providing
samples of student work.
Other Techniques and Strategies
used:
___ Explicit Teaching
___ Group collaboration
___Gamification/Learning throuh
play
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
studying techniques, and
vocabulary assignments.
 ___Bridging: Examples: Think-
pair-share, quick-writes, and
anticipatory charts.

 ___Schema-Building:
Examples: Compare and
contrast, jigsaw learning, peer
teaching, and projects.

 ___Contextualization:
 Examples: Demonstrations,
media, manipulatives,
repetition, and local
opportunities.

 ___Text Representation:
 Examples: Student created
drawings, videos, and games.
 ___Modeling: Examples:
Speaking slowly and clearly,
modeling the language you
want students to use, and
providing samples of student
work.
Other Techniques and
Strategies used:
___ Explicit Teaching
___ Group collaboration
___Gamification/Learning
throuh play
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Differentiated Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
Self assessments, note
taking and studying
techniques, and
vocabulary assignments.
 ___Bridging: Examples:
Think-pair-share, quick-
writes, and anticipatory
charts.

 ___Schema-Building:
Examples: Compare and
contrast, jigsaw learning,
peer teaching, and
projects.

 ___Contextualization:
 Examples:
Demonstrations, media,
manipulatives, repetition,
and local opportunities.
___Text Representation:
 Examples: Student created
drawings, videos, and
games.
 ___Modeling: Examples:
Speaking slowly and
clearly, modeling the
language you want
students to use, and
providing samples of
student work.
Other Techniques and
Strategies used:
___ Explicit Teaching
___ Group collaboration
___Gamification/Learning
throuh play
___ Answering preliminary
activities/exercises
___ Carousel
___ Diads
___ Differentiated
___ Group member’s
collaboration/cooperation
in doing their tasks
___ Audio Visual Presentation
of the lesson
___ Group member’s
collaboration/cooperation
in doing their tasks
___ Audio Visual Presentation
of the lesson
___ Group member’s
collaboration/cooperation
in doing their tasks
___ Audio Visual Presentation
of the lesson
___ Complete IMs
___ Availability of Materials
___ Pupils’ eagerness to learn
___ Group member’s
collaboration/cooperation
in doing their tasks
___ Audio Visual Presentation
of the lesson
Instruction
___ Role Playing/Drama
___ Discovery Method
___ Lecture Method
Why?
___ Complete IMs
___ Availability of
Materials
___ Pupils’ eagerness to
learn
___ Group member’s
collaboration/cooperation
in doing their tasks
___AudioVisual
Presentation
of the lesson
File Created by Ma’am EDNALYN D. MACARAIG
1 von 10

Recomendados

Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin von
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinAlice Failano
78K views12 Folien
Edukasyon sa Pagpapakatao 6 Grade 6 1st Quarter Week 1 von
Edukasyon sa Pagpapakatao 6 Grade 6 1st Quarter Week 1Edukasyon sa Pagpapakatao 6 Grade 6 1st Quarter Week 1
Edukasyon sa Pagpapakatao 6 Grade 6 1st Quarter Week 1DepEd - San Carlos City (Pangasinan)
94.2K views37 Folien
Pang uri (Panlarawan at Pamilang) von
Pang  uri (Panlarawan at Pamilang)Pang  uri (Panlarawan at Pamilang)
Pang uri (Panlarawan at Pamilang)Department of Education (Cebu Province)
305.7K views73 Folien
Kailanan ng pang uri von
Kailanan ng pang uriKailanan ng pang uri
Kailanan ng pang uriAlpheZarriz
5.8K views5 Folien
Parirala at pangungusap von
Parirala at pangungusapParirala at pangungusap
Parirala at pangungusaproselynrequiso
99.6K views32 Folien
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat von
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatF6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagat
F6 pb ig-8 pagbibigay ng angkop na pamagatMichael Paroginog
28.6K views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Panghalip pananong von
Panghalip pananongPanghalip pananong
Panghalip pananongArnel Villapaz
196.5K views10 Folien
Mga Magkasalungat at Magkasingkahulugan von
Mga Magkasalungat at MagkasingkahuluganMga Magkasalungat at Magkasingkahulugan
Mga Magkasalungat at MagkasingkahuluganNatashaSofiaDalisay
17.6K views22 Folien
Pang uri ppt von
Pang uri pptPang uri ppt
Pang uri pptRosalie Castillo
88.3K views21 Folien
Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5 von
Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5
Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5DepEd - San Carlos City (Pangasinan)
52.7K views64 Folien
Anyo o kayarian ng pangngalan von
Anyo o kayarian ng pangngalanAnyo o kayarian ng pangngalan
Anyo o kayarian ng pangngalanDenzel Mathew Buenaventura
76.6K views15 Folien
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto von
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panutoAlice Failano
33.6K views19 Folien

Was ist angesagt?(20)

Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto von Alice Failano
Filipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panutoFilipino 6 dlp 1  pagsunod sa mga panuto
Filipino 6 dlp 1 pagsunod sa mga panuto
Alice Failano33.6K views
Filipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng Kilos von Hazel Grace Baldemor
Filipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng KilosFilipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng Kilos
Filipino 5 Paggamit ng Pang-abay sa Paglalarawan ng Kilos
Hazel Grace Baldemor30.6K views
Filipino - Sanhi at Bunga von Jan Lee Nagal
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at Bunga
Jan Lee Nagal136.1K views
1st...panghalip pamatlig von chelliemitchie
1st...panghalip pamatlig1st...panghalip pamatlig
1st...panghalip pamatlig
chelliemitchie115.1K views
Count and Mass Nouns; Collective Nouns Grade 4 von Eizzihk Eam
Count and Mass Nouns; Collective Nouns Grade 4Count and Mass Nouns; Collective Nouns Grade 4
Count and Mass Nouns; Collective Nouns Grade 4
Eizzihk Eam41.5K views
Pagkilala sa Simuno at Panaguri von MAILYNVIODOR1
Pagkilala sa Simuno at PanaguriPagkilala sa Simuno at Panaguri
Pagkilala sa Simuno at Panaguri
MAILYNVIODOR1324 views
Uri ng pangngalan von Jov Pomada
Uri ng pangngalanUri ng pangngalan
Uri ng pangngalan
Jov Pomada306K views
Tambalang Salita.pptx von DaizeDelfin
Tambalang Salita.pptxTambalang Salita.pptx
Tambalang Salita.pptx
DaizeDelfin3.8K views
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang von LuvyankaPolistico
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilangPagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
Pagkilala sa pagkakaiba ng pangngalang pamilang sa di-pamilang
LuvyankaPolistico10.1K views
Pagtukoy sa damdamin ng tagapagsalita tono, bilis, diin, at intonasyon von AnnaLynPatayan
Pagtukoy sa damdamin ng tagapagsalita tono, bilis, diin, at intonasyonPagtukoy sa damdamin ng tagapagsalita tono, bilis, diin, at intonasyon
Pagtukoy sa damdamin ng tagapagsalita tono, bilis, diin, at intonasyon
AnnaLynPatayan3.4K views
Pagsagot sa Tanong na Bakit at Paano von richel dacalos
Pagsagot sa Tanong na Bakit at PaanoPagsagot sa Tanong na Bakit at Paano
Pagsagot sa Tanong na Bakit at Paano
richel dacalos34.5K views

Similar a Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx

DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx von
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docxDLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docx
DLL_FILIPINO_5_Q2_W1.docxChristianPaulEtor
96 views10 Folien
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx von
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docxDLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docx
DLL_FILIPINO 6_Q2_W10.docxJonerDonhito1
26 views5 Folien
GRADE 6 FILIPINO.docx von
GRADE 6 FILIPINO.docxGRADE 6 FILIPINO.docx
GRADE 6 FILIPINO.docxPrincessMortega3
247 views9 Folien
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx von
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxDLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docx
DLL_FIILIPINO 6_Q2_W2.docxAnabelleDeTorres
46 views9 Folien
DLL_FILIPINO 6_Q1_W6.docx.pdf von
DLL_FILIPINO 6_Q1_W6.docx.pdfDLL_FILIPINO 6_Q1_W6.docx.pdf
DLL_FILIPINO 6_Q1_W6.docx.pdfsandydamorcrosales
22 views5 Folien
Lesson plan 8 von
Lesson plan 8 Lesson plan 8
Lesson plan 8 DebieAnneCiano1
1.5K views8 Folien

Similar a Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx(20)

W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx von reychelgamboa2
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptxW3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
W3-DAY 1-4 Q2_Aralin 2.Alamat.pptx
reychelgamboa2952 views
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12 von Ezekiel Patacsil
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Es p gr .1tg (q3&4)insidepp10 12-12
Ezekiel Patacsil4.2K views
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2... von MaryAnnCator
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
Ac fr ogdtcesjr4mydon6yze7aa0buwo2wykd4nvkjgjwar8lowrngyldjqz3qlhcekiporjtap2...
MaryAnnCator273 views

Grade 5 DLL Filipino Q2 Week 1.docx

 • 1. GRADES 1 to 12 DAILY LESSON LOG School: Grade Level: V Teacher: File Created by Ma’am EDNALYN D. MACARAIG Learning Area: FILIPINO Teaching Dates and Time: AUGUST 14-18, 2017 (WEEK 1) Quarter: 2ND QUARTER MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I.LAYUNIN A.Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang kakayahan sa mapanuring pakikinig at pag- unawa sa napakinggan Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita sa pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita sa pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin Naisasagawa ang mapanuring pagbabasa sa iba‘t ibang uri ng teksto at napapalawak ang talasalitaan Naisasagawa ang mapanuring pagbasa sa iba‘t ibang uri ng teksto at napapalawak ang talasalitaan Naipamamalas ang iba‘t ibang kasanayan upang maunawaan ang iba‘t ibang teksto B.Pamantayan sa Pagganap Naisasakilos ang maaaring mangyari sa napakinggang kuwento at naibibigay ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang sa pagsasagawa ng isang proseso Nakagagawa ng isang travelogue o kuwento na maibabahagi sa iba Nakagagawa ng isang travelogue o kuwento na maibabahagi sa iba Naisasakilos ang katangian ng mga tauhan sa kuwentong binasa;nakapagsasadula ng maaring maging wakas ng kuwentong binasa at nakapagsasagawa ng charades ng mga tauhan Naisasakilos ang katangian ng mga tauhan kuwentong binasa; nakapagsasadula ng maaring maging wakas ng kuwentong binasa at nakapagsasagawa ng charades ng mga tauhan Nakabubuo ng dayagram upang maipakita ang nakalap na impormasyon o datos C.Mga Kasanayan sa Pagkatuto Nakapagbibigay ng panuto na may 3 – 5 hakbang F5PS-IIa-e-8.7 1.1 Nakasusunod sa hakbang ng isang gawain F5PN-IIa-1.2 Nagagamit nang wasto ang pandiwa ayon sa panahunan sa pagsasalaysay tungkol sa mahahalagang pangyayari F5WG- IIa-c-5.1 Nagagamit ang mga bagong salitang natutunan sa usapan F5PT-IIa-b-8 3.1 Naipagmamalaki ang sariling wika sa pamamagitan ng paggamit nito F5PL-0a-j-1 Nailalarawan ang mga tauhan at tagpuan ng tesktoF5PB-IIa-4 Naitatala ang mga impormasyon mula sa binasang teksto F5EP-IIa-f- 10 II.NILALAMAN Pagbibigay ng panuto na may 3-5 hakbang Wastong Gamit ng Pandiwa Ayon sa Panahunan (Pangnagdaan) Paggamit ng mga Bagong Salitang Natutuhan Paglalarawan ng mga Tauhan at Tagpuan Pagtatala ng Impormasyon Mula sa Binasang Teksto III.KAGAMITANG PANTURO A.Sanggunian 1.Mga pahina sa Gabay ng Guro Curriculum Guidepp.70 Curriculum Guidepp.70 Curriculum Guidepp.70 Curriculum Guidepp.70 Curriculum Guidepp.70 2.Mga pahina sa kagamitang pang- mag-aaral 3.Mga pahina sa teksbuk Alab ph. 4.Karagdagang kagamitan mula sa portal ng Learning Resource http://www..info/forum/viewtop ic.php?p=1287990 B.Iba pang kagamitang panturo LED TV, Powerpoint presentation,strips of cartolina LED TV, Powerpoint presentation,strips of cartolina LED TV, Powerpoint presentation,strips of cartolina LED TV, Powerpoint presentation,strips of cartolina, metacards LED TV, Powerpoint presentation,plashcar IV.PROCEDURES
 • 2. A.Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Pag-usapan ang kahalagahan ng matapat na pagsunod sa mga panuto ng matalinong mamamayan para sa matagumpay na pagsasagawa ng anumang bagay o gawain. Ano ang dapat isaalang-alang sa pagtatala ng mga panuto o direksyong binasa? Isulat ang tamang panauhang pangnagdaan para mabuo ang diwa ng pangunguasap. (matapos) 1._______kahapon ang pagpipinta ng kanilang bahay. (bayad) 2. ______ni Nana yang matrikula ko noong isang lingo. (alis) 3. ______ang mag-anak noong Linggo. (abuloy) 4. Ang mga bata ay _______para sa kawanggawa kahapon. (hanap) 5. Nagdudumaling _______ ng sastre ang nawawalang karayom. Piliin ang kaugnay ng bagong salitang natutuhan salitang na may salungguhit sa pangungusap. 1. Si Nelson ay nanghahagilap ng sasabihin. (Alam na alam, Hindi alam) ng bata ang ibibigay na dahilan ng kanyang ina. 2. Ang kanyang tinig ay may pagsusumamo. Siya ay (humihingi ng tulong, nagagalit) sa kausap. 3. Nabagabag ang damdamin ni Raul sa mga nakita niya. Siya‘y (tuwang-tuwa, alalang-alala). 4. Siya ay tungung-tungo habang aking kinakausap. Nakatingin siya sa (ibaba, malayo) kaya hindi nakita ang nandidilat kong mga mata. 5. Nangangapos ang kanyang hininga. (Kulang, Sobra) ang hanging pumapasok sa kanyang katawan. Ibigay ang iba‘t ibang aspekto ng pandiwa B.Paghahabi sa layunin ng aralin Mahalaga ang disiplina sa isang paaralan at ito‘y matatamo lamang kung ang mga mag-aaral na tulad mo ay marunong sumunod sa mga panuto at alituntunin sa paaralan. Bakit kailangang sundin ang mga panuto o tagubilin? Sa araling ating tatalakayin makakatulong ito para makasunod ka sa panuto o tagubilin. Aksiyon Ko, Hulaan Mo… Maghanda ng isang maikling pagsasakilos ng nais mong maging paglaki mo. Pahulaan ito sa iyong mga kaklase. Kung tama ang sagot ng tinawag mo, siya naman ang susunod na magpapahula. Ano-ano ang nakita mong kilos na isinagawa ng iyong kaklase? Ipakuha ang diksyunaryo ng mga mag-aaral at ipahanap ang kahulugan ng mg salita. -mapunit -tinabig -mapatid Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more Maglalaro tayo ng BATANG HENYO. Huhulaan ng kabilang pangkat ang mga salitang ibibigay ng inyong pangkat. Tandaan na ang tanong na ibibigay upang mahulaan ang salita ay dapat masasagot lamang ng hindi,oo at puwede. Umisip ng limang salitang pahuhulaan sa ibang pangkat. Ang mga salitang ito ay dapat may kaugnayan sa kuwentong babasahin. Pagsagot sa Puzzle Pagkatapos ay ipabasa ang isang alamat sa Batayang Aklat Pahalang babaing kabilang sa maharlikang angkan o anak ng isang hari tuwa Pababa hayop na karaniwang inaalagaan sa tahanan na namumuksa ng mga daga handog C.Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong ralin Basahin ang usapang ibibigay ng guro at humanda sa talakayan. Pagbasa ng isang diary. (Tingnan ang diary sa kalakip na Sino-sino sa inyo mga bata ang humihingi ng paumanhin sa Mga bata ano ang ating pambansang bulaklak? Pagbibigay ng salitang tinutukoy ng katuturan.
 • 3. Pagsunod sa Panuto Mag-aaral: Magandang umaga po Gng. Mendoza? Gng. Mendoza: Magandang umaga naman. Mabuti at naparito ka sa ating aklatan. Mag-aaral: Baguhan po ako sa paaralan na ito. Maaari po bang malaman kung paano ako makagagamit ng aklatan. Gng. Mendoza: O sige, basahin mo ang mga nakasulat sa kartolinang ito. Iyon ang tagubilin sa ating silid-aklatan. Mag-aaral: (Binasa nang mahina ang nakatala sa kartolina) Mga Tagubilin sa Loob ng Silid- Aklatan 1. Kailangan ang sariling ID. 2. Ibigay ang ID sa gurong nasa gawing pintuan ng aklatan. 3. Iwanan ang mga gamit sa dapat kalagyan nito malapit sa pintuan. 4. Tahimik na humanap ng mauupuan. 5. Hanapin ang aklat, magasin o pahayagang kailangan. 6. Makipag-usap nang tahimik. 7. Umupo nang maayos sa pagbabasa at pagsusulat. 8. Pag-ingatan ang aklat, magasin o pahayagan. 9. Isauli nang maayos ang aklat sa pinagkunang lugar. 10. Huwag ilalabas sa aklatan ang libro, magasin, o pahayagan nang walang paalam. 11.Huwag kumain sa silid- aklatan. papel) wastong paraan? Ano-ano ang inyong mga paraang ginagawa upang maipakita na kayo‘y humihingi ng paumanhin? Nakakita na ba kayo ng bulaklak ng sampagita? Paano ninyo mailalarawan ang kaanyuan ng bulaklak na ito? Pagpapakita ng guro ng larawan ng sampagita. Piliin ang salitang tinutukoy ng mga pahayag. Hindi totoo, hindi orihinal Malakas na iyak na parang hayop D.Pagtalakay ng bagong konspto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 1. Sino ang katiwala sa silid- aklatan? 2. Bakit nagtanong ang mag-aaral Pagtalakay ng nilalaman ng diary. Ano-ano ang mga salitang kilos na ginamit sa tekstong binasa? Tatawag ang guro ng mag-aaral upang basahin ang usapan. Cherry : Sori, Sonia. Hindi ko Pagbasa ng kuwento ng ―Alamat ng Sampagita‖. Pagtalakay ng kuwentong Matapos ninyong basahin ang isang alamat, sagutin ang mga tanong na
 • 4. sa katiwala? 3. Buuin ang kaisipan ng teksto sa pamamagitan ng pagdurugtong ng mga salitang ―Ang mabuting tagasunod………..‖ 4. Agad mo bang naunawaan ang tagubilin sa aklatan? 5. Mainam bang magkaroon ng mga tuntunin sa aklatan? Bakit? 6. Magtatanong ka rin kaya sa katiwala ng aklatan kung bago ka sa isang paaralan? 7. Anong kabutihan ang maidudulot sa iyo ng pagtatanong? Alin sa mga ito ang nangyari na? Paano mo nasabi na nangyari na ang mga ito? Ano ang tawag dito? Ano ang idinadagdag sa salitang ugat upang maipakita na naisagawa na ang kilos?atbp sinasadyang mapunit ang aklat mo. Alpha : Pinakakaingatan ko pa naman ang aklat ko kasi binili yaon sa akin ni Itay. Cherry : Pasensiya na ulit! Huwag ka nang mag-alaala sabi ni Inay ay huhublian na lang niya ung aklat mo para makabili ka ng panibago. Bing Bing : Frida, hindi ko ginugustong mapatid ka sa paa ko nagalit lang ako sa nagawa mo kay Alpha. Humihingi ako ng paumanhin Cherry : Ipagpaumanhin mo rin Bing Bing kung nabali ko ang lapis mo kanina ng nadulas ako. Bing Bing : Ayos lang un ang importante ay bati-bati na tayo. Cherry : Oo naman ganan talaga magkakaibigan palagin nagmamahalan. Talakayin ng usapan at bigyang pansin ang mga bagong salita na narinig sa usapan at ipabigay ang kahulugan ng bawat isa. binasa. Sino ang dalawang tauhan sa kuwento na sobrang nagmamahalan? Saan ang tagpuan ng kuwento? Ano-anong mga katangian ang taglay ni Nita sa kuwento? Paano mo ilalarawan si Destor sa ating kuwento? makikita sa mga kuwadro E.Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Pangkatang Gawain Ano-ano ang mga hakbang o panuto na dapat gawin sa bawat sitwasyon. Isulat ito sa isang manila paper at humandang talakayin sa buong klase. Pangkat I- habang makikinig ng klase sa loob ng silid-aralan Pangkat II- habang nagmimisa ang pari sa simbahan Pangkat III-sa pagtawid sa kalsada Pangkat IV-habang kumakain Pangkat V- may dumating na bisita ang iyong magulang Pangkatan Gawain Bawat pangkat ay bibigyan ng isang malaking sobre para sa gawain ng bawat pangkat. Gamitin ang tsart sa pagbabahagi ng mga ginawa, ginagawa at gagawin mo pa lamang upang maging isang tunay na katuwang ng pamayanang kinabibilangan. Sa ilalim ng bawat isa, isulat naman ang sanhi at bunga ng mga kilos na isinulat. Talalakayin ng bawat grupo ang kanilang ginawa. Pangkatang Gawain Bumuo ng limang pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng kani- kanilang manila paper upang pagsulatan ng natapos na gawain at ipaliwanag ito. Pangkatang Gawain Pangkat I - Isulat Mo! Ipakita sa pamamagitan ng isang slogan ang paglalarawan ng tauhan at tagpuan sa kuwento Pangkat II – Ikilos Mo! Isadula ang kuwentong binasa sa pamamagitang ng masining na paglalarawan sa tauhan at tagpuan sa kuwento Pangkat III – Iguhit Mo! Gumawa ng isang poster na naglalarawan sa tauhan at tagpuan sa Pagsagot sa mga tanong
 • 5. kuwentong binasa Pangkat IV – Awitin Mo! Ipakita sa pamamagitan ng isang awit ang paglalarawan sa tauhan at tagpuan sa kuwento F.Paglinang na Kabihasaan Sundin ang ipinapagawa ng bawat panuto. 1. Gumuhit ng isang puso. Isulat sa loob nito sa loob nito ang pangalan ng matalik o pinakamalapit mong kaibigan. 2. Isulat sa loob ng isang parihaba ang pinakagusto mong katangian ng iyong matalik o pinakamalapit na kaibigan. Gumuhit ng isang bituin sa bawat kanto ng parihaba. 3. Pareho ba ang buwan ng iyong bertday ng matalik o pinakamalapit mong kaibigan? Kung oo, gumuhit ng masayang mukha. Kung hindi, gumuhit ng malungkot na mukha. Kailan ginagamit ang panahunang pangnagdaan Tapusin ang pangungusap. Isulat ang kahulugan ng mga bagong salitang natutuhan sa pamamagitan ng pag-ayos ng ginulong mga titik. M A I A H P R 1. Sinasabing ang (patay-gutom)_________ ay kinalulugdan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. K A H A M 2. Ang mga (aba) _______ ay itataas pagdating ng takdang-oras. AOKNSEYNIS 3. Sumuko ang magnanakaw sa pulis sapagkat (inusig)_________siya ng kanyang budhi. M M A T A A Y 4. Nanghihina si Kawayan hanggang (bawian ng buhay)____________. I O T N S 5. May napansing halaman sa ( puntod)________ ni Kawayan. Tukuyin ang tauhan at tagpuan na inilalarawan sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa patlang _______1. Ang lalaking labis na iniibig ni Nita. _______2. Lugar na madalas puntahan nina Nita at Destor. _______3. Kapwa lumaki si Nita at Destor sa isang lugar na lubhang minahal ng bawat isa. _______4. Dahil sa matinding kalungkutan nasambit niya ang salitang ―Sumpa Kita‖. _______5. Nagsumpaan na di sila maghihiwalay anuman ang mangyari Pangkatatang Gawain Bumuo ng limang pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng activity card batay sa kuwentong nabasa. Natatandaan mob a ang mga pangyayari sa ―Hardonerong Tipaklong?‖ Sino-sino ang mga tauhan dito? Pangalan ng Tauhan________________ ______________________ _ Ano ang ginawa niya?_________________ ____________________ _Una Gitnang Bahagi Katapusan Ano ang damdamin niya?_________________ ______________________ _ G.Paglalapat ng aralin sa pangaraw- araw na buhay Nagbabadya ang malakas na ulan, ayon sa PAGASA mayroong namumuong bagyo na maaring pumasok sa ating bansa. Bilang isang bata ano-anong mga paghahanda ang maaaring gawin sa paparating na bagyo? Sa ating pang-araw-araw na gawain sa tahanan, paano natin maipapakita ang mga bagay na maaring gawin ngayon na di natin kailangang ipagpabukas pa? Narinig mong nag-uusap ang iyong kamag-aaral tungkol sa paggamit ng ating sariling wika, isang bata ang ayaw gamitin ang Wikang Filipino bagkus mas pinahahalagahan niyang gamitin ang wikang banyaga. Paano mo siya papaliwanagan?Bakit? Umalis ang iyong mga magulang, mag-isa ka lang naiwan sa inyong tahanan at pinagbilinan na huwag aalis ng bahay, ngunit nainip ka sa loob ng bahay kaya minabuti mong makipaglaro sa iyong mga kaibigan sa labas. Tama ba ang iyong ginawa? Bakit? Paano mo ito iuugnay sa kuwentong ating binasa? Balikan ang kwentong binasa. Punan ang tsart ng tauhan at katangian nito. Mga Tauhan Mga Katangian Prinsesa Alindog Prinsipe Baldo Prinsipe Makisig H.Paglalahat ng aralin Ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagsunod sa hakbang ng isang gawain? Paano mo masasabi na nangyari na ang isang kilos? Paano magagamit ang mga bagong salitang natutunan? Ang tauhan ng isang akda ay nakikilala batay sa kanyang sinasabi at ikinikilos. Sa Nasusukat ang lubos na pagkaunawa sa anumang binasa kapag natugunan
 • 6. 1. Sa pagtatala ng mga panutong napakinggan, kailangang makinig na mabuti upang maunawaan ang pinakikinggan o binabasa. 2. Sundin nang wasto ang panuto upang maisagawa ang anumang pagsasanay nang maayos, mabilis at tama. 3. Ang pagsunod sa panuto ay nakatutulong sa ikatatagumpay ng isang gawain. pamamagitan ng pagsasalita at pagkilos matutukoy at mailalarawan mo ang katangian ng tauhan. Tagpuan tumutukoy sa lugar at oras ng pinangyarihan ng kwento. ang mga batayang katanungan. Sa tulong ng mga tagpuan at tauhan nailalarawan ang nilalaman ng teksto. I.Pagtataya ng aralin Sundin ang ipinapagawa ng bawat bilang. 1. Gumuhit ng isang bilog. Isulat sa loob ng bilog ang pangalan ng iyong guro sa Filipino. Gumuhit ng isang tatsuok sa ilalim ng bilog. Isulat sa loob ng tatsulok ang bilang ng titik na bumuo sa pangalan ng guro. 2. Kahunan ang inuuga-uga ni Lolo Rene habang nakaupo at nagpapahingan. 3. Isulat ang petsa ng iyong kaarawan sa loob ng tatsulok. Gumuhit ng tig-isang bilog nanakadikit sa kanto ng tatsulok. 4. Gumuhit ng dalawang magkatapat na parihaba. Isulat ang pangalan ng iyong ama at ina. Gumuhit ng puso sa pagitan ng dalawang magkatapat na parihaba. 5. Gumuhit ng isang bilog. Ikabit Bilugan ang pandiwang angkop sa panauhang ipinahihiwatig sa pangungusap. 1. (Inaalagaan, Inalagaan, Aalagaan) ng kaniyang ina ang kanilang taniman kamakalawa. 2. (Bumibili, Bumili, Bibili) siya ng pataba upang lumusog ang mga tanim. 3. Masaya silang (nagkuwentuhan, nagkukuwentuhan, magkukuwentuhan) habang naglalakad. 4. (Pumitas, Pumipitas, Pipitas) sila ng mga gulay kahapon upang maiuuwi sa kanyang lola. 5. Kahapon (dumalaw, dumadalaw, dadalaw) ang kanyang mga kaibigan. Piliin ang pinakamalapit na kahulugan ng bagong salitang may salungguhit. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Inabot hindi nagsasalita Instrumentong pangmusika tunog na nilikha ng paa Kilalang-kilala 1. Walang imik na pumasok sa silid si Lolo Felix. 2. Hinihipan niyang ubos-lakas ang trumpeta. 3. Ginagap nang matanda ang mga kamay ng apo. 4. Narinig nila ang yabag ng higante. 5. Bantog ang panauhing mang- aawit. Tukuyin ang tauhan at tagpuan batay sa inilalarawanng bawat bilang. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Pag-aalaala Pagkahiya Malibay Restawrant Evacuation Center Panghihinayang Paghanga 1. Ayaw kumanta ni Alex sa harapan kaya siya napayuko ng tawagin ng guro. 2. ―Dapat nag-aral ako ng maaga para hindi ako magmamadali ngayong gabi‖ wika ni Gerric 3. Nagdala ng pagkain si Aubrey para sa nasalanta ng bagyo. 4. ―Buong araw nakabukas ang aircon kahit walang tao! Sayang ang kuryente!‖ 5. ―Hindi masarap ang pagkain, ang bagal ng mga waiter at madumi ang restawrant, hindi na ako babalik sa restawrant na ito Basahin ang alamat at punan ng sagot sa angkop na kolum ng tsart. (Tingnan ang kuwento ng ―Alamat ng Sampalok‖ sa ibang pahina ng papel)
 • 7. ito ng linya sa isang tatsulok na ikinabit din ng isang linya sa isang parihaba. Isulat sa loob ng mga hugis na nakakabit ang pangalan ng iyong paboritong artista at sa loob ng bilog ang iyong mararamdaman kung sakaling makita J.Karagdagang Gawain para sa takdang aralin at remediation Gumawa ng limang panuto kung paano dapat mag-ingat at magpahalaga sa kapaligiran upang maiwasan ang pagkakasakit. Gamitin ang salitang-ugat sa panaklong sa pagbubuo ng mga pandiwa sa iba‘t ibang panahunan na angkop sa puwang upang mabuo ang diwa ng talata. Naku!______(ulan) na naman nang malakas sa labas. Sana‘y ______(tigil) na ito. Wala akong dalang payong. _______(bilin) sa akin ni Inay iyon kahapon pero________(limot) ko. Paano ba ang aking _______(gawin)? Magsulat ng 5 bagong salitang inyong naririnig sa inyong tahanan at ibigay ang kahulugan ng mga ito. Anong katangian ng tauhan ang ipinakikita batay sa kanyang pahayag o ikinikilos? Lagyan ng / ang patlang na katapat ng sagot. 1. ―Ricky, halika. Sabay-sabay tayong magtanghalian ng iba pa nating mga kamag-aral.‖ ______pautos _______palabati ______palakain _______palakaibigan 2. ―Alam kong ginagawa mo ang iyong makakayanan. Huwag kang mag-alala.‖ ______maunawain ________matapang ______matampuhin ________mainipin 3. ―Baka hindi ako matanggap. Hindi na lang kaya ako mag- aaplay sa trabahong iyon‖. ______mapagmalaki ________mapagpasensiya ______matatakutin ________makasarili Magsaliksik ng mga kwentong bayan. Kilalanin at suriin ang mga tauhan at tagpuan sa kwento. V.MGA TALA VI.PAGNINILAY A.Bilang ng mag-aaral na nakauha ng 80% sa pagtatayao. ___Lesson carried. Move on to the next objective. ___Lesson not carried. _____% of the pupils got 80% mastery ___Lesson carried. Move on to the next objective. ___Lesson not carried. _____% of the pupils got 80% mastery ___Lesson carried. Move on to the next objective. ___Lesson not carried. _____% of the pupils got 80% mastery ___Lesson carried. Move on to the next objective. ___Lesson not carried. _____% of the pupils got 80% mastery ___Lesson carried. Move on to the next objective. ___Lesson not carried. _____% of the pupils got 80% mastery B.Bilang ng mag-aaralna nangangailangan ng iba pang Gawain para sa remediation ___Pupils did not find difficulties in answering their lesson. ___Pupils found difficulties in ___Pupils did not find difficulties in answering their lesson. ___Pupils found difficulties in ___Pupils did not find difficulties in answering their lesson. ___Pupils found difficulties in ___Pupils did not find difficulties in answering their lesson. ___Pupils did not find difficulties in answering their lesson.
 • 8. answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of knowledge, skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the lesson, despite of some difficulties encountered in answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished their work on time. ___Some pupils did not finish their work on time due to unnecessary behavior. answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of knowledge, skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the lesson, despite of some difficulties encountered in answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished their work on time. ___Some pupils did not finish their work on time due to unnecessary behavior. answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of knowledge, skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the lesson, despite of some difficulties encountered in answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished their work on time. ___Some pupils did not finish their work on time due to unnecessary behavior. ___Pupils found difficulties in answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of knowledge, skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the lesson, despite of some difficulties encountered in answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished their work on time. ___Some pupils did not finish their work on time due to unnecessary behavior. ___Pupils found difficulties in answering their lesson. ___Pupils did not enjoy the lesson because of lack of knowledge, skills and interest about the lesson. ___Pupils were interested on the lesson, despite of some difficulties encountered in answering the questions asked by the teacher. ___Pupils mastered the lesson despite of limited resources used by the teacher. ___Majority of the pupils finished their work on time. ___Some pupils did not finish their work on time due to unnecessary behavior. C.Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80% above D.Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation ___ of Learners who require additional activities for remediation E.Alin sa mga estratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos?Paano ito nakatulong? ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson ___Yes ___No ____ of Learners who caught up the lesson F.Anong sulioranin ang aking naranasan na solusyunansa tulong ng aking punungguro at superbisor? ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation ___ of Learners who continue to require remediation G.Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho nanais kong ibahagi sa kapwa ko guro? Strategies used that work well:  ___Metacognitive Development: Examples: Self assessments, note taking and studying techniques, Strategies used that work well:  ___Metacognitive Development: Examples: Self assessments, note taking and studying techniques, Strategies used that work well:  ___Metacognitive Development: Examples: Self assessments, note taking and studying techniques, Strategies used that work well:  ___Metacognitive Development: Examples: Self assessments, note taking and Strategies used that work well:  ___Metacognitive Development: Examples:
 • 9. and vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think- pair-share, quick-writes, and anticipatory charts.   ___Schema-Building: Examples: Compare and contrast, jigsaw learning, peer teaching, and projects.   ___Contextualization:  Examples: Demonstrations, media, manipulatives, repetition, and local opportunities.   ___Text Representation:  Examples: Student created drawings, videos, and games.  ___Modeling: Examples: Speaking slowly and clearly, modeling the language you want students to use, and providing samples of student work. Other Techniques and Strategies used: ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___Gamification/Learning throuh play ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn and vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think- pair-share, quick-writes, and anticipatory charts.   ___Schema-Building: Examples: Compare and contrast, jigsaw learning, peer teaching, and projects.   ___Contextualization:  Examples: Demonstrations, media, manipulatives, repetition, and local opportunities.   ___Text Representation:  Examples: Student created drawings, videos, and games.  ___Modeling: Examples: Speaking slowly and clearly, modeling the language you want students to use, and providing samples of student work. Other Techniques and Strategies used: ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___Gamification/Learning throuh play ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn and vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think- pair-share, quick-writes, and anticipatory charts.   ___Schema-Building: Examples: Compare and contrast, jigsaw learning, peer teaching, and projects.   ___Contextualization:  Examples: Demonstrations, media, manipulatives, repetition, and local opportunities.   ___Text Representation:  Examples: Student created drawings, videos, and games.  ___Modeling: Examples: Speaking slowly and clearly, modeling the language you want students to use, and providing samples of student work. Other Techniques and Strategies used: ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___Gamification/Learning throuh play ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn studying techniques, and vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think- pair-share, quick-writes, and anticipatory charts.   ___Schema-Building: Examples: Compare and contrast, jigsaw learning, peer teaching, and projects.   ___Contextualization:  Examples: Demonstrations, media, manipulatives, repetition, and local opportunities.   ___Text Representation:  Examples: Student created drawings, videos, and games.  ___Modeling: Examples: Speaking slowly and clearly, modeling the language you want students to use, and providing samples of student work. Other Techniques and Strategies used: ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___Gamification/Learning throuh play ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? Self assessments, note taking and studying techniques, and vocabulary assignments.  ___Bridging: Examples: Think-pair-share, quick- writes, and anticipatory charts.   ___Schema-Building: Examples: Compare and contrast, jigsaw learning, peer teaching, and projects.   ___Contextualization:  Examples: Demonstrations, media, manipulatives, repetition, and local opportunities. ___Text Representation:  Examples: Student created drawings, videos, and games.  ___Modeling: Examples: Speaking slowly and clearly, modeling the language you want students to use, and providing samples of student work. Other Techniques and Strategies used: ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___Gamification/Learning throuh play ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Carousel ___ Diads ___ Differentiated
 • 10. ___ Group member’s collaboration/cooperation in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation of the lesson ___ Group member’s collaboration/cooperation in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation of the lesson ___ Group member’s collaboration/cooperation in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation of the lesson ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s collaboration/cooperation in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation of the lesson Instruction ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Lecture Method Why? ___ Complete IMs ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s collaboration/cooperation in doing their tasks ___AudioVisual Presentation of the lesson File Created by Ma’am EDNALYN D. MACARAIG