Anzeige

DLL_MTB 2_Q2_W8.docx

MylaOcaa1
8. Jan 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

DLL_MTB 2_Q2_W8.docx

  1. GRADE 2 DAILY LESSON LOG Paaralan SAMPALOC SITE II ELEMENTARY SCHOOL Learning Area MTB-MLE Guro MYLA O. OCAÑA Quarter: Second ( Week 8) Petsa at Oras January 9-13, 2023 (11:10 – 11:40 AM) Grade Level II-Diamond I. LAYUNIN LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamalas ang kakayahan at pagbuo ng ideya sa pangungusap o mahahabang salita gamit ang nakasanayang pagbabaybay ng salita B. Pamantayan sa Pagganap Paggamit ng pagpapaunlad ng kaalaman at kakayahan sa pagsusulat ng malinaw at angkop na pangungusap, payak na talata , at pangungusap mula sa ibat-ibang sanggunian C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto. Isulat ang code ng bawat kasanayan Nakasusulat at nakasisipi ng mga salita, parirala at pangungusap na sumunod sa wastong paraan ng pagsulat, wastong espasyo sa pagitan ng letra at salita , wastong gamit ng bantas, wastong gamit ng maliit at malaking letra sa paraang kabit-kabit MT2PWR-IIe-i-3.4 Nakasusunod sa wastong pamantayan sa pagsipi ng iba’t-ibang uri ng sulatin. (hal. Liham, Pagsulat ng talata)/ Pagbasa ng Talata II. NILALAMAN Wastong Pagsulat ng mga Letra sa Paraang Kabit- Kabit Wastong Pagsulat ng mga Salita Paraang Kabit-Kabit Wastong Pagsulat ng mga Parirala Paraang Kabit- Kabit Wastong Pagsulat ng mga Pangungusap sa Paraang Kabit-Kabit Pagbasa ng Talata III.Kagamitang Pagtuturo A. Sanggunian 1. 1.Mga pahina sa Gabay ng Guro MTBMLE DBOW Translated MTBMLE DBOW Translated MTBMLE DBOW Translated MTBMLE DBOW Translated MTBMLE DBOW Translated 2. 2.Mga pahina sa Kagamitang Pang Mag- aaral Self-Learning Module Self-Learning Module Self-Learning Module Self-Learning Module Self-Learning Module 3. 3.Mga pahina sa Teksbuk 4. 4.Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource CO_Q2_MTB-MLE 2 CO_Q2_MTB-MLE 2 CO_Q2_MTB-MLE 2 CO_Q2_MTB-MLE 2 CO_Q2_MTB-MLE 2 B.Iba pang Kagamitang Panturo PPT, tarpapel, larawan PPT, tarpapel, larawan PPT, tarpapel, larawan PPT, tarpapel, larawan PPT, tarpapel, larawan IV. PROCEDURES A. Balik-aral sa nakaraangaralin at / o pagsisimula ng Ipabakat ang malaking letra na ipasisipi. Ano-ano ang mga Araw sa isang Linggo Tukutin kung ang bawat bilang ay parirala o pangungusap ang sumusunod. Magbigay ng halimbawa ng pangungusap.
  2. bagong aralin Iguhit ang kung parirala at kung hindi. __1. bata __2. magandang tanawin __3. sa kabilang dako __4. Ang aso ay mabait. __5. maputing keso B.Paghahabi sa layunin ng aralin Sabihin: Ibigay ang alpabetong Filipino Ipasulat sa pisara sa kabit- kabit na paraan ang mga Araw sa Isang Linggo Isulat sa pisara ang mga bilang na parirala sa paraang dikit- dikit magandang tanawin sa kabilang dako maputing keso Ipasulat sa pisara. C.Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Ipasulat ang Alphabetong Filipino Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Linggo Magbigay pa ng ibang halimbawa ng parirala Isusulat sa pisara nang kabit- kabit. D:Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Isulat/Ipakita sa pisara ang tamamg pagsulat ng mga letra sa paraang kabit-kabit Magbigay ng mga salitang Pantanggi. Isulat sa pisara ng Kabit-kabit na parran Halimbawa: Rosa Paranaque City Bagong Taon sa tahanan, magdasal nang sama-sam 1. Ang aso ay mabait. 2. Tahimik ang paligid. 3. Si Sandra ay maganda. E.Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Magbigay ng mga salitang Pambalana. Isulat sa pisara ng Kabit-kabit na paraan Halimbawa: doktor palengke lapis Ang mga parirala ay nagsisimula sa maliit na letra lamang at walang bantas sa hulihan. Halimbawa: parirala: sa tahanan, magdasal nang sama-sama Mapapansin sa halimbawa na nakasulat sa malalaking letra ang bawat simula ng pangungusap. Malalaking letra rin ang simula ng pangalan ng tao. Ganito rin sa iba pang tiyak na pangalan ng hayop, bagay, lugar at pangyayari. Tinatapos ang bawat pangungusap sa bantas na tuldok (.). Kuwit (,) naman kapag may kasunod pa. Ginagamit naman ang tandang pananong (?) kung ang pangungusap ay isang tanong.
  3. F.Paglinang sa kabihasaan Ipapasulat sa kwaderno ang Kabit-Kabit na letra. Ipasulat sa kwaderno ang mga salitang nasulat. Ipasulat sa kwaderno ang mga naisulat sa pisara G.Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay Nagsisimula sa malaking letra ang mga pangngalang pantangi at maliit na letra kung pangngalang pambalana. Halimbawa: pangngalang pantangi : Lita, Nueva Ecija pangngalang pambalana : ate, nanay H.Paglalahat ng Aralin Ang pagsusulat gamit ang kabit-kabit na estilo o tinatawag sa Ingles na cursive o longhand writing. Ito ang paraan na gagamitin mo sa pagkopya o pagsusulat ng mga salita. Paano isinusulat ang salitang panggalang pantangi?pambalana? Paano ang tamang pagsulat ng parirala? I. Pagtataya ng Aralin Isulat ang kabit-kabit ng mga letrang: 1. Aa 2. Ss 3. Bb 4.Oo 5. Pp Panuto: Tukuyin ang mga sumusunod na larawan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel sa paraang kabit-kabit. Isulat ang mga parirala sa kabit-kabit na paraan. 1. mabait na tatay 2. maamong pusa 3.magandang ibon 4. matayog na pangarap 5. isang pirasong prutas J. Karagdagang Gawain para sa takdang- aralin at remediation Magsanay pa sa pagsulat. Magsanay pa sa pagsulat. Magsanay pa sa pagsulat. Magsanay pa sa pagsulat. IV. MGA TALA ___Ang paksa ay matagumpay na natalakay. Talakayin ang susunod na layunin. ___Ang paksa ay hindi natapos ___Ang paksa ay matagumpay na natalakay. Talakayin ang susunod na layunin. ___Ang paksa ay matagumpay na natalakay. Talakayin ang susunod na layunin. ___Ang paksa ay hindi ___Ang paksa ay matagumpay na natalakay. Talakayin ang susunod na layunin. ___Ang paksa ay hindi natapos ___Ang paksa ay matagumpay na natalakay. Talakayin ang susunod na layunin.
  4. at ipagpapatuloy pa lamang sa susunod na araw ___Ang paksa ay hindi natapos at ipagpapatuloy pa lamang sa susunod na araw natapos at ipagpapatuloy pa lamang sa susunod na araw at ipagpapatuloy pa lamang sa susunod na araw ___Ang paksa ay hindi natapos at ipagpapatuloy pa lamang sa susunod na araw V. PAGNINILAY ___Karamihan sa mga bata ay nahirapan sa paksang tinalakay. ___Ang mga bata ay madaling natuto at nakaintindi sa paksa. ___Kinakailangan pa ang karagdagang impormasyon upang lubos na maunawaan ang paksa ___Karamihan sa mga bata ay nahirapan sa paksang tinalakay. ___Ang mga bata ay madaling natuto at nakaintindi sa paksa. ___Kinakailangan pa ang karagdagang impormasyon upang lubos na maunawaan ang paksa ___Karamihan sa mga bata ay nahirapan sa paksang tinalakay. ___Ang mga bata ay madaling natuto at nakaintindi sa paksa. ___Kinakailangan pa ang karagdagang impormasyon upang lubos na maunawaan ang paksa ___Karamihan sa mga bata ay nahirapan sa paksang tinalakay. ___Ang mga bata ay madaling natuto at nakaintindi sa paksa. ___Kinakailangan pa ang karagdagang impormasyon upang lubos na maunawaan ang paksa ___Karamihan sa mga bata ay nahirapan sa paksang tinalakay. ___Ang mga bata ay madaling natuto at nakaintindi sa paksa. ___Kinakailangan pa ang karagdagang impormasyon upang lubos na maunawaan ang paksa A.Bilang ng mga mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya ____ mga nakakuha ng 80% pataas ____ mga nakakuha ng 80% pataas ____ mga nakakuha ng 80% pataas ____ mga nakakuha ng 80% pataas ____ mga nakakuha ng 80% pataas B:Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation ____ mga mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation ____ mga mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation ____ mga mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation ____ mga mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation ____ mga mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C.Nakatulong ba remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. ___Oo ___Hindi ____ mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin ___Oo ___Hindi ____ mga mag-aaral na nakaunawa sa aralin D.Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy sa remediation. ___ mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation ___ mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E.Alin sa mga istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos ?Paano ito nakatulong? F.Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon sa tulong ng aking punong guro at suberbisor? Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion Stratehiyang dapat gamitin: __Koaborasyon __Pangkatang Gawain __ANA / KWL __Fishbone Planner __Sanhi at Bunga __Paint Me A Picture __Event Map __Decision Chart __Data Retrieval Chart __I –Search __Discussion G.Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan:
  5. na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Mapanupil/mapang- aping mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan G. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __Pagpapanuod ng video presentation __Paggamit ng Big Book __Community Language Learning __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material
Anzeige