KICK OFF MEETING

Mostafa Jooyandeh
Mostafa JooyandehChairman of the Board at Rich Idea Expanse Company um Rich Idea Expanse Company
‫اردیبهشت‬‫سال‬3192
‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫د‬‫ه‬‫یش‬‫اند‬‫رش‬‫ت‬‫گس‬
‫ت‬‫ک‬‫ر‬‫ش‬
Rich Idea Expanse Company
‫تشریح‬‫مراحل‬‫برگزاری‬
KICK OFF MEETING
RIECO
Rich Idea Expanse Company
:‫مقدمه‬
‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫مجموع‬‫تمام‬‫دانش‬‫هايی‬‫است‬‫كه‬‫در‬‫حرفه‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫وجود‬‫دارد‬.
‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫همانند‬‫ديگر‬‫مشاغل‬‫مانند‬،‫حقوق‬‫طب‬‫و‬‫حسابداري‬‫متكی‬‫به‬‫تجربه‬،‫ها‬‫نظ‬‫ريه‬
‫ها‬‫و‬‫دستاوردهاي‬‫علمی‬‫افراد‬‫عملياتی‬‫و‬‫دانشگاهی‬‫است‬‫و‬‫از‬‫اين‬‫طريق‬‫به‬‫كار‬‫برده‬‫می‬‫شود‬‫و‬
‫پيشرفت‬‫می‬‫كند‬.‫دانش‬‫كامل‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫شامل‬‫شيوه‬‫هاي‬‫سنتی‬‫اثبات‬‫شده‬‫اي‬‫است‬‫كه‬‫به‬
‫صورت‬‫گسترده‬‫به‬‫كار‬‫گرفته‬‫می‬،‫شوند‬‫و‬‫همانند‬‫شيوه‬‫هاي‬‫ابداعی‬‫كه‬‫در‬‫حرفه‬‫اي‬‫پديد‬‫می‬‫آي‬‫ند‬
‫و‬ً‫ا‬‫بعض‬‫به‬‫كار‬‫گرفته‬‫شده‬‫و‬‫رشد‬‫می‬،‫نمايند‬‫اين‬‫دانش‬‫نيز‬‫بطور‬‫مداوم‬‫در‬‫حال‬‫پيشرفت‬‫می‬‫ب‬‫اشد‬.
‫در‬‫نتيجه‬‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫به‬‫صورت‬‫مستمر‬‫در‬‫حال‬‫تحول‬‫است‬.
‫شركت‬‫گسترش‬‫انديشه‬‫دارا‬‫با‬‫نام‬‫اختصاري‬RIECO‫توسط‬‫جمعی‬‫ازمتخصصين‬‫و‬‫مجريان‬‫پروژه‬
‫هاي‬‫بزرگ‬‫صنعتی‬‫و‬‫عمرانی‬‫ايران‬‫به‬‫ويژه‬‫پروژه‬‫هاي‬‫نفت‬‫و‬‫گاز‬‫در‬‫حوزه‬‫هاي‬‫تخصصی‬‫مديريت‬
‫پروژه‬‫تأسيس‬‫گرديده‬‫و‬‫می‬‫كوشد‬‫با‬‫استناد‬‫به‬‫استاندارد‬‫هاي‬‫روز‬‫جهان‬‫و‬‫بهره‬‫گيري‬‫از‬‫تجربي‬‫ات‬
‫خود‬‫با‬‫رويكرد‬‫مميزي‬,‫مشاوره‬,‫طراحی‬‫و‬‫اجراي‬‫سيستم‬‫هاي‬‫جامع‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫بازويی‬‫توانمند‬
‫براي‬‫تحقق‬‫اهداف‬‫سازمانها‬‫و‬‫مديران‬‫پروژه‬‫ها‬‫باشد‬.
1
1-: ‫تعریف‬
‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬ ‫کلیدهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫از‬ ‫میباشزد‬ ‫ارتبزاطی‬ ‫مهزدهای‬ ‫از‬ ‫یکزی‬ ‫نیز‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫جلسات‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫ارتباطات‬
‫بزه‬ ‫کزه‬ ‫میباشد‬ ‫پروژه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫جلسه‬ ‫اولین‬ ‫تشکیل‬ ‫پذیرد‬ ‫انجام‬ ‫بایسهی‬ ‫پروژه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫شروع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫وظایفی‬KOM
‫است‬ ‫معروف‬
2-: ‫هدف‬
-‫پروژه‬ ‫شروع‬ ‫عمومی‬ ‫بیان‬
-‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫محصول‬ ‫و‬ ‫هسهند‬ ‫پروژه‬ ‫درگیر‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫برای‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫تعهد‬ ‫ایجاد‬
-‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫فاز‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬
-‫نمودن‬ ‫مصوب‬Project Plan‫پروژه‬
-‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫نمودن‬ ‫روشن‬
-‫مسئولیههای‬ ‫و‬ ‫نقشها‬ ‫شناسایی‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫افراد‬
-‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫وابسهگیهای‬ ‫شناسایی‬
3-‫جلسه‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫کارکرد‬ ‫محدوده‬
-‫یا‬ ‫پروژه‬ ‫حامی‬Sponsor
-‫پروژه‬ ‫مدیر‬Project Manager
-‫پروژه‬ ‫سهادی‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫مدیران‬
-‫شرکت‬ ‫سهاد‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬
-‫پروژه‬ ‫بیرونی‬ ‫ذینفعان‬
-‫حامی‬ ‫دعوت‬ ‫به‬ ‫مشهری‬ ‫تیم‬‫پروژه‬
2
4-‫جلسه‬ ‫جهت‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬
-‫هسهند‬ ‫خاص‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫اری‬ ‫برگ‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ‫مسئول‬ ‫وی‬ ‫اداری‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬
-‫آن‬ ‫اعالم‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ ‫برنامه‬ ‫تهیه‬2‫جلسه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هفهه‬
-‫پروجکشزن‬ ‫ویزدپو‬ ‫قبیزل‬ ‫از‬ ‫مناسزب‬ ‫ات‬ ‫تجهی‬ ‫و‬ ‫رفاهی‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫بایسهی‬ ‫جلسه‬
‫کامپیوتر‬–‫باشد‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫وایت‬
-‫تدارک‬ ‫و‬ ‫تهیه‬Presentation‫ار‬ ‫اف‬ ‫نرم‬ ‫تحت‬PowerPoint‫پزروژه‬ ‫مزدیر‬ ‫توسزط‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫سرفصلهای‬ ‫شامل‬ ‫که‬
:‫گردد‬ ‫اراپه‬ ‫و‬ ‫تهیه‬
-‫پروژه‬ ‫کلی‬ ‫مرور‬
-‫پروژه‬ ‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫اهداف‬
-‫پروژه‬ ‫سازمان‬
-‫پروژه‬ ‫برنامه‬Project Plan
-‫اجرای‬ ‫روشهای‬‫پروژه‬
-‫ارتباطات‬ ‫برنامه‬
-‫ریسک‬ ‫آنالی‬
-‫جلسه‬ ‫کل‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ‫فیلمبرداری‬ ‫و‬ ‫صورتجلسه‬ ‫تنظیم‬ ‫مسئول‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫بایسهی‬ ‫جلسه‬ ‫دبیر‬‫توسزط‬ ‫بایسهی‬ ‫نی‬
‫گردد‬ ‫هماهنگ‬ ‫وی‬‫و‬‫امض‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫صورتجلسه‬ ‫نی‬ ‫پایان‬ ‫در‬‫اء‬‫میرساند‬ ‫جلسه‬ ‫کلیدی‬ ‫اعضای‬
5-: ‫جلسه‬ ‫اجرای‬ ‫روش‬
-:‫مقدمه‬
‫پروژه‬ ‫حامی‬ ‫توسط‬ ‫حضار‬ ‫به‬ ‫گویی‬ ‫خوشامد‬
‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫برنامه‬ ‫اعالم‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ ‫شروع‬
-‫حضار‬ ‫معرفی‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫جلسه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انهظارات‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حضار‬ ‫کلیه‬
-‫پروژه‬ ‫کلی‬ ‫مرور‬
‫تاریخچه‬ ‫پروژه‬ ‫حامی‬–‫پروژه‬ ‫مشهری‬-‫فرصهها‬‫پزروژه‬ ‫تهدیزدهای‬ ‫و‬–‫هزای‬ ‫خواسزهه‬ ‫و‬ ‫امزات‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫نیازهزا‬
‫میکند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫اسکوپ‬ ‫و‬ ‫مشهری‬
-‫پروژه‬ ‫اهداف‬
‫اهداف‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬–‫پردازد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫کلیدی‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫کلیدی‬ ‫مایلسهونهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
3
-‫پروژه‬ ‫سازمان‬
‫را‬ ‫پزروژه‬ ‫کلیزدی‬ ‫و‬ ‫مهزم‬ ‫اعضزای‬ ‫مسزئولیههای‬ ‫و‬ ‫نقشها‬ ‫ماتریس‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫سازمانی‬ ‫چارت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫تشریح‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬
‫میکند‬ ‫ترسیم‬
-‫پروژه‬ ‫برنامه‬
‫پردازد‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫فعالیههای‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬ ‫با‬ ‫گانت‬ ‫نمودار‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫پروژه‬ ‫برنامه‬ ‫تشریح‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬
-‫روشها‬‫و‬‫مهدولوژی‬‫مدیریت‬‫پروژه‬
‫فرآیند‬ ‫مسهندسازی‬ ‫چون‬ ‫مهمی‬ ‫موارد‬ ‫که‬ ‫نموده‬ ‫تشریح‬ ‫پروژه‬ ‫راهبری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫مدل‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬–‫نحوه‬
‫پروژه‬ ‫کنهرل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬–‫ینه‬ ‫ه‬ ‫مدیریت‬–‫کنهرل‬ ‫ونحوه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫شود‬ ‫بیان‬ ‫شفاف‬ ‫بطور‬ ‫تغییربایسهی‬ ‫درخواسههای‬
-‫کار‬ ‫ار‬ ‫اب‬ ‫و‬ ‫روشها‬
‫کاری‬ ‫های‬ ‫بسهه‬ ‫انجام‬ ‫چگونگی‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬
–‫پیمانکاران‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫عقد‬ ‫نحوه‬–‫نقدینگی‬ ‫جریان‬–‫پزروژه‬ ‫نیزاز‬ ‫مورد‬ ‫خاص‬ ‫آالت‬ ‫ار‬ ‫اب‬–‫را‬ ‫پزروژه‬ ‫کیفیزت‬ ‫مزدیریت‬
‫میکند‬ ‫تشریح‬
-‫مدیریت‬‫ارتباطات‬
Communication Plan‫میشود‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬
-‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬‫گیری‬
‫سواالت‬ ‫به‬ ‫بایسهی‬ ‫جلسه‬ ‫پایان‬ ‫در‬‫تصزمیمات‬ ‫و‬ ‫گردیزده‬ ‫برطرف‬ ‫پروژه‬ ‫شفاف‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مبهم‬ ‫نقاط‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫حضار‬
‫شود‬ ‫قید‬ ‫صورتجلسه‬ ‫در‬ ‫نهایی‬
‫تیم‬‫دارا‬ ‫اندیشه‬ ‫گسترش‬ ‫شرکت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬
‫ﻣﺎ‬‫ره‬‫ا‬‫ﻮ‬‫ﻮد‬‫ﻢ‬ ‫ﺪ‬ ‫ا‬‫ﯽ‬
R I E C O
Consulting And Establishment Of Quality Management System
Auditing And Evaluation Of Organization Maturity
Design And Implementation Of Comprehensive Project Management
Providing Human Resources Management

Recomendados

Business Plan Contents and Outlining von
Business Plan Contents and OutliningBusiness Plan Contents and Outlining
Business Plan Contents and OutliningMostafa Jooyandeh
290 views19 Folien
Mahan conferences 3 von
Mahan conferences 3Mahan conferences 3
Mahan conferences 3Mahan Business School
541 views9 Folien
presentation von
presentationpresentation
presentationG.R.E.E.N E.N.E.R.G.Y
164 views100 Folien
Iran and Oman Ports Coalition von
Iran and Oman Ports CoalitionIran and Oman Ports Coalition
Iran and Oman Ports CoalitionMehdi Rastegary
42 views2 Folien
Person speaking style 2 powerpoint presentation templates von
Person speaking style 2 powerpoint presentation templatesPerson speaking style 2 powerpoint presentation templates
Person speaking style 2 powerpoint presentation templatesSlideTeam.net
304 views22 Folien
Lessons in Urban Sanitation Development von
Lessons in Urban Sanitation Development Lessons in Urban Sanitation Development
Lessons in Urban Sanitation Development Joy Irman
1.6K views28 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Memories from Lisbon von
Memories from LisbonMemories from Lisbon
Memories from LisbonUniversidade Nova de Lisboa
255 views20 Folien
Urban Traffic Estimation & Optimization: An Overview von
Urban Traffic Estimation & Optimization: An OverviewUrban Traffic Estimation & Optimization: An Overview
Urban Traffic Estimation & Optimization: An OverviewRakedet
1.4K views22 Folien
3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templates von
3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templates3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templates
3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templatesSlideTeam.net
276 views25 Folien
Shiny arrows style 2 powerpoint presentation templates von
Shiny arrows style 2 powerpoint presentation templatesShiny arrows style 2 powerpoint presentation templates
Shiny arrows style 2 powerpoint presentation templatesSlideTeam.net
319 views23 Folien
Powerpoint entekhabat von
Powerpoint entekhabatPowerpoint entekhabat
Powerpoint entekhabat123Setareh
558 views22 Folien
Home selling process style 2 powerpoint presentation templates von
Home selling process style 2 powerpoint presentation templatesHome selling process style 2 powerpoint presentation templates
Home selling process style 2 powerpoint presentation templatesSlideTeam.net
462 views15 Folien

Destacado(20)

Urban Traffic Estimation & Optimization: An Overview von Rakedet
Urban Traffic Estimation & Optimization: An OverviewUrban Traffic Estimation & Optimization: An Overview
Urban Traffic Estimation & Optimization: An Overview
Rakedet1.4K views
3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templates von SlideTeam.net
3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templates3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templates
3 d arrows style 1 powerpoint presentation slides and ppt templates
SlideTeam.net276 views
Shiny arrows style 2 powerpoint presentation templates von SlideTeam.net
Shiny arrows style 2 powerpoint presentation templatesShiny arrows style 2 powerpoint presentation templates
Shiny arrows style 2 powerpoint presentation templates
SlideTeam.net319 views
Powerpoint entekhabat von 123Setareh
Powerpoint entekhabatPowerpoint entekhabat
Powerpoint entekhabat
123Setareh558 views
Home selling process style 2 powerpoint presentation templates von SlideTeam.net
Home selling process style 2 powerpoint presentation templatesHome selling process style 2 powerpoint presentation templates
Home selling process style 2 powerpoint presentation templates
SlideTeam.net462 views
Revolution,reaction,reform, in history von Jennifer Hunt
Revolution,reaction,reform, in historyRevolution,reaction,reform, in history
Revolution,reaction,reform, in history
Jennifer Hunt596 views
Drug discovery process style 4 powerpoint presentation templates von SlideTeam.net
Drug discovery process style 4 powerpoint presentation templatesDrug discovery process style 4 powerpoint presentation templates
Drug discovery process style 4 powerpoint presentation templates
SlideTeam.net1.6K views
Swot analysis style 3 powerpoint presentation slides db ppt templates von SlideTeam.net
Swot analysis style 3 powerpoint presentation slides db ppt templatesSwot analysis style 3 powerpoint presentation slides db ppt templates
Swot analysis style 3 powerpoint presentation slides db ppt templates
SlideTeam.net253 views
Hourglass style 2 powerpoint presentation templates von SlideTeam.net
Hourglass style 2 powerpoint presentation templatesHourglass style 2 powerpoint presentation templates
Hourglass style 2 powerpoint presentation templates
SlideTeam.net244 views
چگونه باهوش‌تر شويم؟ von digidanesh
چگونه باهوش‌تر شويم؟چگونه باهوش‌تر شويم؟
چگونه باهوش‌تر شويم؟
digidanesh388 views
Post it notes style 1 powerpoint presentation templates von SlideTeam.net
Post it notes style 1 powerpoint presentation templatesPost it notes style 1 powerpoint presentation templates
Post it notes style 1 powerpoint presentation templates
SlideTeam.net1.6K views
The Other Side Of Tehran! von shahabi
The Other Side Of Tehran!The Other Side Of Tehran!
The Other Side Of Tehran!
shahabi2.5K views
Introduction to traffic managemen(modif)t von Bayar Tsend
Introduction to traffic managemen(modif)tIntroduction to traffic managemen(modif)t
Introduction to traffic managemen(modif)t
Bayar Tsend3.2K views
Nicola Villa - Connected Urban Development program update von Shane Mitchell
Nicola Villa - Connected Urban Development program updateNicola Villa - Connected Urban Development program update
Nicola Villa - Connected Urban Development program update
Shane Mitchell217 views
Revolution World History Class von brawoo
Revolution World History ClassRevolution World History Class
Revolution World History Class
brawoo495 views

Similar a KICK OFF MEETING

PDM von
PDMPDM
PDMMostafa Jooyandeh
222 views9 Folien
Presentation von
PresentationPresentation
PresentationFarshad Arab
511 views100 Folien
طرح کسب و کار و ارزیابی مالی von
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیطرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیAli Reza Hashemi Nekoo
83 views55 Folien
Nic vision newsletter n001 9412 von
Nic vision newsletter n001 9412Nic vision newsletter n001 9412
Nic vision newsletter n001 9412Dr. Naser Mohammadi
301 views13 Folien
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران von
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانAmir Mahjoorian
332 views14 Folien
طرح کسب و کار و ارزیابی مالی von
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیطرح کسب و کار و ارزیابی مالی
طرح کسب و کار و ارزیابی مالیAli Reza Hashemi Nekoo
35 views55 Folien

Similar a KICK OFF MEETING(20)

عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران von Amir Mahjoorian
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
Amir Mahjoorian332 views
Project-Management-Training.pdf von Ahmad Jafari
Project-Management-Training.pdfProject-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdf
Ahmad Jafari5 views
About ENI --01-Nov. 2015 von Amir Shakeri
About ENI  --01-Nov. 2015About ENI  --01-Nov. 2015
About ENI --01-Nov. 2015
Amir Shakeri485 views
Integrating risk management and earned value management processes in projecti... von Mohammad Birjandy,PMP
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... von Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
Muhibullah Aman909 views
Information Technology Project Management Persian von Soheil Akbarzade
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management Persian
Soheil Akbarzade1.1K views
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده von Amir Darajeh
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار سادهاستفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
استفاده از توگف 9 و آرکیمیت 2 جهت مدلسازی یک کسب و کار ساده
Amir Darajeh1.4K views
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌ها von Ehsan Banihashem
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌هاایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌ها
ایده‌پردازی و کارآفرینی در استارتاپ‌ها
Ehsan Banihashem343 views
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان von Amir Mansoori
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیانروش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
روش شناسی راه اندازی موفق استارتاپ دانش بنیان
Amir Mansoori74 views

KICK OFF MEETING

  • 2. RIECO Rich Idea Expanse Company :‫مقدمه‬ ‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫مجموع‬‫تمام‬‫دانش‬‫هايی‬‫است‬‫كه‬‫در‬‫حرفه‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫وجود‬‫دارد‬. ‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫همانند‬‫ديگر‬‫مشاغل‬‫مانند‬،‫حقوق‬‫طب‬‫و‬‫حسابداري‬‫متكی‬‫به‬‫تجربه‬،‫ها‬‫نظ‬‫ريه‬ ‫ها‬‫و‬‫دستاوردهاي‬‫علمی‬‫افراد‬‫عملياتی‬‫و‬‫دانشگاهی‬‫است‬‫و‬‫از‬‫اين‬‫طريق‬‫به‬‫كار‬‫برده‬‫می‬‫شود‬‫و‬ ‫پيشرفت‬‫می‬‫كند‬.‫دانش‬‫كامل‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫شامل‬‫شيوه‬‫هاي‬‫سنتی‬‫اثبات‬‫شده‬‫اي‬‫است‬‫كه‬‫به‬ ‫صورت‬‫گسترده‬‫به‬‫كار‬‫گرفته‬‫می‬،‫شوند‬‫و‬‫همانند‬‫شيوه‬‫هاي‬‫ابداعی‬‫كه‬‫در‬‫حرفه‬‫اي‬‫پديد‬‫می‬‫آي‬‫ند‬ ‫و‬ً‫ا‬‫بعض‬‫به‬‫كار‬‫گرفته‬‫شده‬‫و‬‫رشد‬‫می‬،‫نمايند‬‫اين‬‫دانش‬‫نيز‬‫بطور‬‫مداوم‬‫در‬‫حال‬‫پيشرفت‬‫می‬‫ب‬‫اشد‬. ‫در‬‫نتيجه‬‫دانش‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫به‬‫صورت‬‫مستمر‬‫در‬‫حال‬‫تحول‬‫است‬. ‫شركت‬‫گسترش‬‫انديشه‬‫دارا‬‫با‬‫نام‬‫اختصاري‬RIECO‫توسط‬‫جمعی‬‫ازمتخصصين‬‫و‬‫مجريان‬‫پروژه‬ ‫هاي‬‫بزرگ‬‫صنعتی‬‫و‬‫عمرانی‬‫ايران‬‫به‬‫ويژه‬‫پروژه‬‫هاي‬‫نفت‬‫و‬‫گاز‬‫در‬‫حوزه‬‫هاي‬‫تخصصی‬‫مديريت‬ ‫پروژه‬‫تأسيس‬‫گرديده‬‫و‬‫می‬‫كوشد‬‫با‬‫استناد‬‫به‬‫استاندارد‬‫هاي‬‫روز‬‫جهان‬‫و‬‫بهره‬‫گيري‬‫از‬‫تجربي‬‫ات‬ ‫خود‬‫با‬‫رويكرد‬‫مميزي‬,‫مشاوره‬,‫طراحی‬‫و‬‫اجراي‬‫سيستم‬‫هاي‬‫جامع‬‫مديريت‬‫پروژه‬‫بازويی‬‫توانمند‬ ‫براي‬‫تحقق‬‫اهداف‬‫سازمانها‬‫و‬‫مديران‬‫پروژه‬‫ها‬‫باشد‬.
  • 3. 1 1-: ‫تعریف‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫موفقیت‬ ‫کلیدهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫از‬ ‫میباشزد‬ ‫ارتبزاطی‬ ‫مهزدهای‬ ‫از‬ ‫یکزی‬ ‫نیز‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫جلسات‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫ارتباطات‬ ‫بزه‬ ‫کزه‬ ‫میباشد‬ ‫پروژه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫جلسه‬ ‫اولین‬ ‫تشکیل‬ ‫پذیرد‬ ‫انجام‬ ‫بایسهی‬ ‫پروژه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫شروع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫وظایفی‬KOM ‫است‬ ‫معروف‬ 2-: ‫هدف‬ -‫پروژه‬ ‫شروع‬ ‫عمومی‬ ‫بیان‬ -‫میدهند‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫محصول‬ ‫و‬ ‫هسهند‬ ‫پروژه‬ ‫درگیر‬ ‫که‬ ‫اشخاصی‬ ‫برای‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫تعهد‬ ‫ایجاد‬ -‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫فاز‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وارد‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ -‫نمودن‬ ‫مصوب‬Project Plan‫پروژه‬ -‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫نمودن‬ ‫روشن‬ -‫مسئولیههای‬ ‫و‬ ‫نقشها‬ ‫شناسایی‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫افراد‬ -‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫وابسهگیهای‬ ‫شناسایی‬ 3-‫جلسه‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫کارکرد‬ ‫محدوده‬ -‫یا‬ ‫پروژه‬ ‫حامی‬Sponsor -‫پروژه‬ ‫مدیر‬Project Manager -‫پروژه‬ ‫سهادی‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ‫مدیران‬ -‫شرکت‬ ‫سهاد‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ -‫پروژه‬ ‫بیرونی‬ ‫ذینفعان‬ -‫حامی‬ ‫دعوت‬ ‫به‬ ‫مشهری‬ ‫تیم‬‫پروژه‬
  • 4. 2 4-‫جلسه‬ ‫جهت‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ -‫هسهند‬ ‫خاص‬ ‫جلسه‬ ‫این‬ ‫اری‬ ‫برگ‬ ‫و‬ ‫سازماندهی‬ ‫مسئول‬ ‫وی‬ ‫اداری‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ -‫آن‬ ‫اعالم‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ ‫برنامه‬ ‫تهیه‬2‫جلسه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هفهه‬ -‫پروجکشزن‬ ‫ویزدپو‬ ‫قبیزل‬ ‫از‬ ‫مناسزب‬ ‫ات‬ ‫تجهی‬ ‫و‬ ‫رفاهی‬ ‫امکانات‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫محیطی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫بایسهی‬ ‫جلسه‬ ‫کامپیوتر‬–‫باشد‬ ‫و‬ ‫برد‬ ‫وایت‬ -‫تدارک‬ ‫و‬ ‫تهیه‬Presentation‫ار‬ ‫اف‬ ‫نرم‬ ‫تحت‬PowerPoint‫پزروژه‬ ‫مزدیر‬ ‫توسزط‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫زیر‬ ‫سرفصلهای‬ ‫شامل‬ ‫که‬ :‫گردد‬ ‫اراپه‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ -‫پروژه‬ ‫کلی‬ ‫مرور‬ -‫پروژه‬ ‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫اهداف‬ -‫پروژه‬ ‫سازمان‬ -‫پروژه‬ ‫برنامه‬Project Plan -‫اجرای‬ ‫روشهای‬‫پروژه‬ -‫ارتباطات‬ ‫برنامه‬ -‫ریسک‬ ‫آنالی‬ -‫جلسه‬ ‫کل‬ ‫ضبط‬ ‫و‬ ‫فیلمبرداری‬ ‫و‬ ‫صورتجلسه‬ ‫تنظیم‬ ‫مسئول‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫بایسهی‬ ‫جلسه‬ ‫دبیر‬‫توسزط‬ ‫بایسهی‬ ‫نی‬ ‫گردد‬ ‫هماهنگ‬ ‫وی‬‫و‬‫امض‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫صورتجلسه‬ ‫نی‬ ‫پایان‬ ‫در‬‫اء‬‫میرساند‬ ‫جلسه‬ ‫کلیدی‬ ‫اعضای‬ 5-: ‫جلسه‬ ‫اجرای‬ ‫روش‬ -:‫مقدمه‬ ‫پروژه‬ ‫حامی‬ ‫توسط‬ ‫حضار‬ ‫به‬ ‫گویی‬ ‫خوشامد‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ ‫برنامه‬ ‫اعالم‬ ‫و‬ ‫جلسه‬ ‫شروع‬ -‫حضار‬ ‫معرفی‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫کوتاه‬ ‫و‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫جلسه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫انهظارات‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حضار‬ ‫کلیه‬ -‫پروژه‬ ‫کلی‬ ‫مرور‬ ‫تاریخچه‬ ‫پروژه‬ ‫حامی‬–‫پروژه‬ ‫مشهری‬-‫فرصهها‬‫پزروژه‬ ‫تهدیزدهای‬ ‫و‬–‫هزای‬ ‫خواسزهه‬ ‫و‬ ‫امزات‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫نیازهزا‬ ‫میکند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫اسکوپ‬ ‫و‬ ‫مشهری‬ -‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫اهداف‬ ‫معرفی‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬–‫پردازد‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫موفقیت‬ ‫کلیدی‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫کلیدی‬ ‫مایلسهونهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬
  • 5. 3 -‫پروژه‬ ‫سازمان‬ ‫را‬ ‫پزروژه‬ ‫کلیزدی‬ ‫و‬ ‫مهزم‬ ‫اعضزای‬ ‫مسزئولیههای‬ ‫و‬ ‫نقشها‬ ‫ماتریس‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫سازمانی‬ ‫چارت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫تشریح‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫میکند‬ ‫ترسیم‬ -‫پروژه‬ ‫برنامه‬ ‫پردازد‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫کلیدی‬ ‫فعالیههای‬ ‫نمودن‬ ‫مشخص‬ ‫با‬ ‫گانت‬ ‫نمودار‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫پروژه‬ ‫برنامه‬ ‫تشریح‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ -‫روشها‬‫و‬‫مهدولوژی‬‫مدیریت‬‫پروژه‬ ‫فرآیند‬ ‫مسهندسازی‬ ‫چون‬ ‫مهمی‬ ‫موارد‬ ‫که‬ ‫نموده‬ ‫تشریح‬ ‫پروژه‬ ‫راهبری‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫مدل‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬–‫نحوه‬ ‫پروژه‬ ‫کنهرل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬–‫ینه‬ ‫ه‬ ‫مدیریت‬–‫کنهرل‬ ‫ونحوه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫شود‬ ‫بیان‬ ‫شفاف‬ ‫بطور‬ ‫تغییربایسهی‬ ‫درخواسههای‬ -‫کار‬ ‫ار‬ ‫اب‬ ‫و‬ ‫روشها‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫بسهه‬ ‫انجام‬ ‫چگونگی‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ –‫پیمانکاران‬ ‫با‬ ‫قرارداد‬ ‫عقد‬ ‫نحوه‬–‫نقدینگی‬ ‫جریان‬–‫پزروژه‬ ‫نیزاز‬ ‫مورد‬ ‫خاص‬ ‫آالت‬ ‫ار‬ ‫اب‬–‫را‬ ‫پزروژه‬ ‫کیفیزت‬ ‫مزدیریت‬ ‫میکند‬ ‫تشریح‬ -‫مدیریت‬‫ارتباطات‬ Communication Plan‫میشود‬ ‫داده‬ ‫شرح‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫توسط‬ -‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬‫گیری‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫بایسهی‬ ‫جلسه‬ ‫پایان‬ ‫در‬‫تصزمیمات‬ ‫و‬ ‫گردیزده‬ ‫برطرف‬ ‫پروژه‬ ‫شفاف‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مبهم‬ ‫نقاط‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫حضار‬ ‫شود‬ ‫قید‬ ‫صورتجلسه‬ ‫در‬ ‫نهایی‬ ‫تیم‬‫دارا‬ ‫اندیشه‬ ‫گسترش‬ ‫شرکت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬
  • 6. ‫ﻣﺎ‬‫ره‬‫ا‬‫ﻮ‬‫ﻮد‬‫ﻢ‬ ‫ﺪ‬ ‫ا‬‫ﯽ‬ R I E C O Consulting And Establishment Of Quality Management System Auditing And Evaluation Of Organization Maturity Design And Implementation Of Comprehensive Project Management Providing Human Resources Management