Anzeige

Divisibilitat 1r eso

Professora de Matemàtiques en Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya um Departament d'Ensenyament - Generalitat de Catalunya
4. Sep 2020
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Divisibilitat 1r eso

 1. 2.1 MÚLTIPLES I DIVISORS D’UN NOMBRE NATURAL 2.2 NOMBRES PRIMERS I NOMBRES COMPOSTOS 2.3 MÚLTIPLES COMUNS DE DOS O MÉS NOMBRES. EL MÍNIM COMÚ MÚLTIPLE 2.4 DIVISORS COMUNS DE DOS O MÉS NOMBRES. EL MÀXIM COMÚ DIVISOR https://proyectodescartes.org/E DAD/materiales_didacticos/EDA D_1eso_cat_multiples_i_divisor s-JS/index.htm
 2. Tema 2 Objectius En aquesta quinzena aprendràs a: • Saber si un nombre és múltiple d'un altre. • Trobar tots els divisors d'un nombre. • Reconèixer els nombres primers. • Descompondre un nombre en els seus factors primers. • Trobar el mínim comú múltiple de dos o més nombres. • Trobar el màxim comú divisor de dos o més nombres. • Resoldre problemes senzills aplicant aquests coneixements. • https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos /EDAD_1eso_cat_multiples_i_divisors-JS/index.htm
 3. https://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_cat_multiples_i_divisors-JS/index.htm Aquesta cascada de nombres es transforma després en un ball. Els nombres que baixen, quan arriben al centre comencen un moviment circular, cada nombre segons el seu valor, de manera que, quan ha completat un cicle, un nombre es troba amb un múltiple seu. Segons això podem distingir quatre classes de nombres: o El nombre 0, que segueix el seu camí recte, aliè a tot, i desapareix. o El nombre 1, que incideix sobre cada nombre dels que baixen. o Els nombres que en arribar al centre coincideixen només amb el nombre 1. Fan els seus cicles per l’esquerra. Són els nombres primers. o Els nombres que, en arribar al centre coincideixen amb algun altre nombre a més de l’1, fan els seus cicles per la dreta. Són els nombres compostos.
 4. • 1. MÚLTIPLES D’UN NOMBRE NATURAL • És diu que un nombre és múltiple d’un altre si s’obté multiplicant aquest per qualsevol nombre natural. • Per exemple : 18 és múltiple de 2 perquè 18 = 2 · 9 18 és múltiple de 9 perquè 18 = 2 · 9 18 és múltiple de 3 perquè 18 = 3 · 6 18 no és múltiple de 5 ja que no hi ha cap nombre natural n que 18 = 5·n • Si vols trobar els múltiples de 4, per exemple, només cal que el multipliquis pels nombres naturals : 4·1=4 4 és múltiple de 4 4·2=8 8 és múltiple de 4 4·3=12 12 és múltiple de 4 4·4=16 16 és múltiple de 4 4·5=20 20 és múltiple de 4 4·6=24 24 és múltiple de 4 4·15=60 60 és múltiple de 4 Els múltiples de 4 són 4,8,12,16,.... El conjunt de tots els múltiples de 4 s’escriu :
 5. Els múltiples de 4 són 4,8,12,16,.... El conjunt de tots els múltiples de 4 s’escriu :
 6. • DIVISORS D’UN NOMBRE NATURAL És diu que un nombre a és divisor d’un nombre b si la divisió de b entre a és exacta Per exemple : • 3 és divisor de 12 ja que en fer la divisió 12:3 obtenim exactament 4. • 2 no és divisor de 9 perquè al fer la divisió de 9:2 no dóna un valor exacte, és a dir, no dóna un nombre natural • Per trobar els divisors de 6, per exemple, només cal que el divideixis entre cadascun dels nombres naturals a partir de l’1 i que vegis que la divisió és exacta: Nombre Divisió És divisor ? 1 6:1=6 (exacta) Sí 2 6:2=3 (exacta) Sí 3 6:3=2 (exacta) Sí 4 6:4=1’5 (no és exacta) No 5 6:5=1’2 (no és exacta) No 6 6:6=1 (exacta) Sí >7 6:7=No és pot fer la divisió No El conjunt de tots els divisors de 6 s’escriu D(6)=  6,3,2,1
 7. Quan el nombre sigui gran, el procés per a trobar els divisors d’un nombre serà el següent : • Calculem els divisors de 84, per exemple : 1) Calcular l’arrel quadrada enters de 84. Com que, l’arrel entera és 9. 2) Aquest nombre, el 9 serà l’últim nombre pel qual caldrà dividir 84 per trobar els seus divisors. 3) Fem la taula anterior fins al nombre obtingut de fer l’arrel entera Nombre Divisió És divisor ? Divisors de 84 1 84:1=84 (exacta) Sí 1 i 84 2 84:2=42(exacta) Sí 2 i 42 3 84:3=28 (exacta) Sí 3 i 28 4 84:4=21 (exacta) Sí 4 i 21 5 84:5=16’8 (no és exacta) No 6 84:6=14 (exacta) Sí 6 i 14 7 84:7=12 (exacta) Sí 7 i 12 8 84:8=10’5 (no és exacta) No 9 84:9=9’33 (no és exacta) No
 8. Criteris de divisibilitat : Podem saber fàcilment si un nombre és divisible per un altre sense necessitat de fer la divisió, només observant aquestes característiques: • Els múltiples de 2 acaben en 0, 2, 4, 6, 8. • En els múltiples de 3 si sumem el valor individual de les seves xifres resulta també un múltiple de 3. • Els múltiples de 5 acaben en 0 ó 5. • En els múltiples de 9 si sumem el valor individual de les seves xifres resulta també un múltiple de 9. • Els múltiples de 10 acaben en 0. • En els múltiples d’11 es compleix que si sumem el valor individual de les xifres que estan en posició parell, a part sumem el valor individual de les xifres en posició senar, en restar aquestes dues quantitats ens dóna un múltiple d'11 ( el 0 també ho és).
 9. Criteris de divisibilitat : • Un nombre és divisible per 2 quan la xifra de les unitats és 0 o parell • Un nombre és divisible per 3 quan la suma de les seves xifres és un múltiple de 3 • Un nombre és divisible per 5 quan la xifra de les unitats és 0 o 5 • Un nombre és divisible per 10 quan la xifra de les unitats és 0 • Un nombre serà divisible per 11 si quan sumem el valor individual de les xifres que estan en posició parell i, a part sumem el valor individual de les xifres en posició senar, en restar aquestes dues quantitats ens dóna un múltiple d'11 ( el 0 també ho és).
 10. 2. NOMBRES PRIMERS I NOMBRES COMPOSTOS En comprovar quants divisors tenen els nombres observem que: • L’1 és l'únic nombre que només té un divisor, per això és un nombre especial • Pels altres nombres poden passar dos cassos que tinguin només 2 divisors, l’1 i el mateix nombre, o que en tinguin més. Els nombres primers són els que tenen dos divisors, que són l’1 i ell mateix • Els nombres compostos són els que tenen més de dos divisors, són els més freqüents.
 11. • Els nombres que tenen com a únics divisors l’1 i ell mateix s’anomenen nombres primers. Exemple :Són primers 2, 3, 5, 7, 11, 13,17, 19 i … • Els nombres que tenen més d’aquests dos divisors, s’anomenen compostos Exemple : Són compostos 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15,
 12. Obtenció de nombres primers No existeix un mètode directe per obtenir sistemàticament tots els nombres primers. Per poder afirmar que un nombre és primer, hem de comprovar que aquest nombre no és múltiple dels primers menors que ell, de fet és suficient amb els que siguin menors que la seva arrel quadrada.
 13. Es col·loquen els nombres naturals a partir del 2. a) Començant pel nombre 2, el deixem, i a partir d'ell comptem de 2 en 2 i eliminem tots els nombres parells. b) El primer nombre dels que queden és el 3, el deixem, i des d'ell eliminem els nombres que siguin múltiples de 3 (anem comptant de 3 en 3) c) El següent nombre dels que queden és el 5, el deixem, i des d'ell eliminem els nombres que siguin múltiples de 5. d) Així anem avançant, quan arribem a un nombre que no ha estat eliminat el deixem, i a partir d’ell els nombres que en siguin múltiples els eliminem. Finalment hauran quedat només nombres primers. En el requadre pots veure els nombres primers menors que 100.
 14. En el requadre pots veure els nombres primers menors que 200
 15. DESCOMPOSICIÓ D’UN NOMBRE EN FACTORS PRIMERS :
 16. Jugem ??
 17. m.c.m (8,9)=72
 18. m.c.m (8,18)=72 m.c.m (3,8)=24
 19. •Descompondre cadascun dels nombres en factors primers •Multiplicar els factors primers comuns i no comuns, elevats als exponents més grans que apareixen a la descomposició factorial d’aquest nombres Exemple : Calcula m.c.m. (20, 36 ) m.c.m. (20, 36 )= 1805·3·2 22 
 20. Els divisors de dos o més nombres naturals presenten nombres que es repeteixen, que són divisors comuns a tots ells : • Divisors de 12 : 1,2,3,4,6, 12 • Divisors de 8 : 1,2,4,8 • Divisors comuns de 12 i 8 : 1,2,4. Dels divisors comuns de dos o més nombres ens interessa determinar quin és el més gran, aquest nombre l’anomenarem el màxim comú divisor, i l’escriure de manera abreujada com M.C.D El màxim comú divisor de dos o més nombres és el divisor més gran d’aquest nombres En l’exemple anterior, el M.C.D.(12,8)=4
 21. 3·224 3  5 232  22 3·236  422  •Descompondre cadascun dels nombres en factors primers •Multiplicar els factors primers comuns elevats als exponents més petits que apareixen a la descomposició factorial d’aquest nombres Exemple : Calcula M.C.D (24, 32, 36) M.C.D (24, 32, 36)=
 22. Exemple : Calcula el m.c.m i el M.C.D. de 18, 27 i 30 M.C.D.
 23. Jugem calculant ??
 24. Amb els coneixements que tens, ja pots resoldre problemes. A continuació trobaràs un problemes d'exemple on s'utilitzen coneixements relacionats amb els divisors, els múltiples, el m,c.m o el M.C.D per a la seva resolució
 25. • Un noi compra una revista d’informàtica cada 15 dies, una de passatemps cada 40 dies i un manga cada 30 dies. Si avui ha comprat totes les tres revistes, quants dies trigarà a tornar- les a comprar alhora?
 26. És molt útil fer servir un esquema : • I = Revista d’informàtica • P= Revista de passatemps • M = Revista de Manga • :
 27. Has de buscar el nombre que sigui múltiple de 15, 40 i 30: Fem la descomposició factorial de cadascun d’ells i calculem el m.c.m ja que serà el múltiple més petit a tots ells i per tant, serà el pròxim dia que coincidirà la venda de les tres revistes • 15=3·5 • 40= • 30 = 2·3·5 m.c.m(15,40,30)= Resposta : Al cap de 120 dies coincidiran les tres revistes al quiosc 5·23 1205·3·23 
 28. • La Mònica s’ha fet posar un tauler de 50 x 60 cm a la paret de la seva habitació, per enganxar-hi fotografies. • Si vol omplir-lo amb les fotografies quadrades més grans possibles, quina mida hauran de tenir ?
 29. • Per a que les fotografies omplin de manera exacta el tauler, cal que la mida del costat sigui un divisor comú de 50 i 60. • A més, com que volem que siguin el més gran possibles, haurà de ser la màxima mida i per tant, haurà de correspondre al màxim divisor comú de 50 i 60, és a dir, M.C.D (50, 60) • Descomponem en factors primers 50 i 60 : • Calculem el M.C.D(50,60)= 2·5=10 • Resposta : Les fotografies hauran de tenir una mida de 10 cm x 10 cm 2 5·250  5·3·260 22 
 30. Els nombres primers: El sedàs d’ Eratòstenes
 31. Ara formeu tot part d’un equip d’investigadors, tots formen un mateix equip. Teniu el repte de desxifrar què s’hi troba en aquest full.
 32. • Metodología: • Los pasatiempos se pueden plantear como una competición en el grupo de clase, a realizar en parejas. • Se les debe plantear a los alumnos que descompongan los números centrales de sus triángulos en tres factores de todas las formas posibles, pero utilizando los números propuestos. Por ejemplo, en el caso del triángulo 1, se deben fijar en los números centrales 36 y 72 . Dos de sus factores comunes deben ocupar las dos casillas del lado que comparten los dos triángulos. • Solución: Triángulo 1 Se descompone los números centrales en 3 factores utilizando las cifras permitidas y colocando los divisores comunes en los lados comunes a los triángulos. • 36=1x6x6 72=6x6x2 12=6x2x1 24=6x2x2 • 20=2x2x5 10=1x2x5 15=1x3x5 50=5x2x5 • 80=5x2x8
 33. • Triángulo 2 • 96=8x2x6 36=2x6x3 42=2x7x3 36=2x6x3 90=6x5x3 168=7x3x8 56=1x7x8 216=3x9x8 180=5x4x9 • Triángulo 3 • 36=3x6x2 42=6x7x1 98=2x7x7 63=1x7x9 84=6x2x7 196=7x7x4 224=7x8x4 252=7x4x9 45=1x9x5
Anzeige