Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
InledningDefinitioner och statistik om branschenRättigheter och skyldigheterAvtaletExempel
Franchise är… En näringsidkare (franchise- givaren) kommer överens med en annan (franchisetagaren) om att mot ersättning a...
DefinitionerFranchisegivare: Någon som hyr ut sin affärsidé.Innehavare av de immaterialrätter och affärskoncept (FG)Franch...
Statistik om branschen2010 fanns drygt 600 franchisekedjorTotalt 24.500 franchisetagareDrygt 100.000 sysselsattaOmsättning...
Principerna för samarbetet•Samarbete på basis av ett gemensamt affärskoncept medstandardiserat produkt/ tjänsteutbud.•Ägar...
En beprövad affärsmodell innehåller bland annatGemensamt koncept och varumärkeDokumenterad historikRelevanta ekonomiska da...
Gemensamt koncept och varumärkeKonceptet bör vara:•Tydligt•Unikt•Beprövat•Överförbart
Lönsamhet i alla led•Fungerande organisation/ Kommersiell ledning•Långsiktig och strategiskt tänk•System och säkerhetsvent...
Inköp, logistik och sortimentsstrategiEn verksamhet kan innebära att säljamaximalt till lägsta pris, en annan attsälja lag...
Ledande principer- Franchisegivaren skall:- ha drivit ett affärskoncept med framgång en skälig tid och iminst en pilotenhe...
Ledande principer – Franchisetagaren skall:- ägna sin kraft åt verksamhetens framgång och åtupprätthållandet av systemets ...
Ledande principer 3Parternas fortlöpande förpliktelser:Parterna skall vara ärliga i alla förhandlingar medvarandra.Franchi...
FranchiseavtalOmfattar minst…•Skyldigheten för franchisetagaren att använda ettgemensamt namn och enhetlighet i lokalerna ...
Exempel 1- Avtalstid”Detta franchiseavtal träder i kraft den 1 januari 2007och gäller i fem (5) år efter det. Franchisegiv...
Exempel 2Parterna är självständiga oberoende näringsidkarevar för sig till alla delar ansvariga för sina egnaförbindelser....
Exempel 3Med undantag av franchiseavgiften har franchisegivarenrätt att fortlöpande, under avtalets giltighetstid förändra...
Exempel 4Franchisetagaren skall köpa produkter till priser somanges av Franchisetagaren. Givaren skall utan dröjsmålinform...
Exempel 5Jag går härmed i borgen såsom för egen skuld för samtliganuvarande och kommande förpliktelser som kan uppkommaför...
Exempel 6Vid avtalets upphörande åtar sig FT att erbjuda FG attåterköpa FTs inneliggande lager av kuranta varor som ingåri...
Avtalet - exempel Bra              Dåligt• Möjlighet att avsluta eller  • Personligt sälja under avtalstid...
Information till blivande franchisetagareAllmän information om FranchiseFranchising är ett system för marknadsföring av va...
Din roll som franchisetagare Svensk Bensinhandel, Mongara, Gran Canaria 2012
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Din roll som franchisetagare Svensk Bensinhandel, Mongara, Gran Canaria 2012

565 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Din roll som franchisetagare Svensk Bensinhandel, Mongara, Gran Canaria 2012

 1. 1. InledningDefinitioner och statistik om branschenRättigheter och skyldigheterAvtaletExempel
 2. 2. Franchise är… En näringsidkare (franchise- givaren) kommer överens med en annan (franchisetagaren) om att mot ersättning använda franchisegivarens särskilda affärs-idé om marknadsföring och försäljning av varor eller tjänster.Ordet franchise härstammar från latinets franco som betyder rättighet eller privilegium.
 3. 3. DefinitionerFranchisegivare: Någon som hyr ut sin affärsidé.Innehavare av de immaterialrätter och affärskoncept (FG)Franchisetagare: hyr namn och verksamhet av franchise-givaren. Förvärvar rätten att driva den aktuella affärs-verksamheten.Franchisetagaren är juridiskt och ägarmässigt fristående frånfranchisegivaren.(FT)
 4. 4. Statistik om branschen2010 fanns drygt 600 franchisekedjorTotalt 24.500 franchisetagareDrygt 100.000 sysselsattaOmsättning 169 miljarderTillväxten inom franchising är snabbare, konkursfrekvensen lägreoch produktiviteten högre, än i övriga näringslivet.(HUI 2010)
 5. 5. Principerna för samarbetet•Samarbete på basis av ett gemensamt affärskoncept medstandardiserat produkt/ tjänsteutbud.•Ägarmässigt självständiga parter•Angivna rättigheter och skyldigheter•Gemensam identitet utåt•Franchisetagaren gör en egen kapitalinvestering•Franchisegivaren tar på ett eller annat sätt betalt•Spelreglerna finns samlade i ett avtal som kompletterasmed handböcker och instruktioner för skötsel och drift ”koncepthandbok”, ”manual”, ”handbok” .Immateriell, något som inte är av materia. En immateriell tillgång kan tillexempel vara en uppfinning, en idé eller ett varumärke.
 6. 6. En beprövad affärsmodell innehåller bland annatGemensamt koncept och varumärkeDokumenterad historikRelevanta ekonomiska dataFungerande inköp, logistik och sortimentsstrategiRutiner för uppstart och säkerställande av framtida kompetens
 7. 7. Gemensamt koncept och varumärkeKonceptet bör vara:•Tydligt•Unikt•Beprövat•Överförbart
 8. 8. Lönsamhet i alla led•Fungerande organisation/ Kommersiell ledning•Långsiktig och strategiskt tänk•System och säkerhetsventiler för avvikelser•Möjlighet att skapa ekonomisk buffert hos båda parter www.sverigesfranchisetagare.se
 9. 9. Inköp, logistik och sortimentsstrategiEn verksamhet kan innebära att säljamaximalt till lägsta pris, en annan attsälja lagom mycket till rimlig förtjänst.För att franchisetagarna skall ha rättförväntningar och därmed också betesig rätt, är det viktigt attfranchisegivaren tidigt klargör vilkamålsättningar som gäller.Marknadsandelar.Omsättningskrav.Ekonomiskt resultat.
 10. 10. Ledande principer- Franchisegivaren skall:- ha drivit ett affärskoncept med framgång en skälig tid och iminst en pilotenhet före systemets start;- äga eller ha den lagliga rätten att använda systemets allavarukänne-tecken och andra utmärkande drag;- ge franchisetagaren introduktionsutbildning samtfortlöpande kommersiellt och/eller tekniskt bistånd underavtalets hela livstid.Dessa Etiska Regler, som antagits av Svensk Franchise att gälla från ochmed 1994, är en integrerad del av medlemsåtagande emot föreningen. www.sverigesfranchisetagare.se
 11. 11. Ledande principer – Franchisetagaren skall:- ägna sin kraft åt verksamhetens framgång och åtupprätthållandet av systemets gemensamma identitetoch anseende;- förse franchisegivaren med verifierbara operativa dataför att underlätta den resultatkontroll och ekonomiskarapportering som är nödvändig för att få effektivstyrhjälp;- tillåta franchisegivaren och/eller dennesrepresentanter att få tillträde till franchisetagarenslokaler och böcker på begäran av franchisegivaren ochpå rimliga tider;- inte för tredje part avslöja något av den know-how somerhållits från franchisegivaren, vare sig under avtaletsgiltighetstid eller därefter. www.sverigesfranchisetagare.se
 12. 12. Ledande principer 3Parternas fortlöpande förpliktelser:Parterna skall vara ärliga i alla förhandlingar medvarandra.Franchisegivaren skall underrätta franchisetagarenskriftligen om varje kontraktsbrott och, där så kanfordras, ge denne rimlig möjlighet att rätta till felet;Parterna skall behandla klagomål, reklamationer ochtvister med öppenhet och god vilja, genom ärlig ochskälig direkt kommunikation och förhandling. www.sverigesfranchisetagare.se
 13. 13. FranchiseavtalOmfattar minst…•Skyldigheten för franchisetagaren att använda ettgemensamt namn och enhetlighet i lokalerna och/ellertransportmedel.•Skyldigheten för franchisegivaren att bidra med sin kunskaptill franchisetagaren•Skyldigheten för franchisegivaren att kontinuerligt underavtalstiden lämna kommersiellt eller tekniskt bistånd tillfranchisetagaren.
 14. 14. Exempel 1- Avtalstid”Detta franchiseavtal träder i kraft den 1 januari 2007och gäller i fem (5) år efter det. Franchisegivaren hardock en ensidig rätt att under avtalstiden förlängaavtalstiden med ett (1) eller två (2) år. Meddelandeom detta skall ske minst ett (1) år före avtalstidensutgång.””Detta avtal träder i kraft i och med undertecknandetoch gäller i 3 år efter det med automatiskförlängning med 2 år. Detta såvida ingen av parternasäger upp avtalet minst 9 månader innan avtalstidensutgång. Har FG sagt upp avtalet äger FT likväl rätt tillförlängning, med två år i taget förutsatt att xxxx”
 15. 15. Exempel 2Parterna är självständiga oberoende näringsidkarevar för sig till alla delar ansvariga för sina egnaförbindelser.……Förändringar avseende VD eller andra personer iledande ställning hos franchisetagaren förutsätteratt tilltänkta kandidater godkänns av FG.
 16. 16. Exempel 3Med undantag av franchiseavgiften har franchisegivarenrätt att fortlöpande, under avtalets giltighetstid förändraövriga avgifter med 30 dagars varsel.………………Franchisetagaren har när som helst rätt att säga uppavtalet med 90 dagars uppsägningstid. www.sverigesfranchisetagare.se
 17. 17. Exempel 4Franchisetagaren skall köpa produkter till priser somanges av Franchisetagaren. Givaren skall utan dröjsmålinformera tagaren om prisändringar. ww.sverigesfranchisetagare.se
 18. 18. Exempel 5Jag går härmed i borgen såsom för egen skuld för samtliganuvarande och kommande förpliktelser som kan uppkommaför franchisetagaren enligt detta avtal gentemotfranchisegivaren. www.sverigesfranchisetagare.se
 19. 19. Exempel 6Vid avtalets upphörande åtar sig FT att erbjuda FG attåterköpa FTs inneliggande lager av kuranta varor som ingåri franchise-nätets då aktuella sortiment, samt specifikinredning som kan användas av FG.Priset skall vara det lägsta av FTs inköpspris och aktuelltmarknadspris. www.sverigesfranchisetagare.se
 20. 20. Avtalet - exempel Bra Dåligt• Möjlighet att avsluta eller • Personligt sälja under avtalstiden borgensåtagande• Möjlighet att påverka • Svårbegripliga förändringar i konceptet avtalstexter som påverkar ekonomin • Försäkringar med• FG återköper kuranta begränsat rättsskydd varor och inventarier • Ensidig förlängnings-• Möjlighet för FT att möjlighet för FG förlänga avtalet efter • Vite vid konkurs avtalstidens utgång www.sverigesfranchisetagare.se
 21. 21. Information till blivande franchisetagareAllmän information om FranchiseFranchising är ett system för marknadsföring av varor och tjänster. Det grundas på ett näraoch fortlöpande samarbete mellan företag som är juridiskt och ekonomiskt separata ochoberoende. Via ett skriftligt avtal ges franchiseföretagaren rättigheten och skyldigheten attutöva verksamhet enligt franchisegivarens koncept.Att vara franchisetagare innebär:•Att du kan starta eget företag utan egen affärsidé.•Att du får tillgång till en fungerande affärsidé och ett känt varumärke.•Lägre kapitalbehov jämfört med att starta företag på egen hand.•Att du får hjälp med bokföring och administration.•Att du får utbildning och löpande rådgivning.•Att du når stordriftsfördelar, som t ex lägre inköpspriser, trots att det egnaföretaget är litet.•Att du får säljstöd och annan hjälp från franchisegivaren.•Att du är medveten om att eget företagande alltid är förknippat med risker.•Att du betalar serviceavgift till franchisegivaren.•Hårt arbete, åtminstone under de första åren.•Att du ser ett värde i att ingå i franchisegivarens affärskoncept och därmed förstårbegränsningen i att komma med egna idéer som ligger utanför konceptets ramar.Källa: www.pressbyran.se www.sverigesfranchisetagare.se

×