Integrating risk management and earned value management processes in projectized organization with primavera risk analysis software

Mohammad Birjandy,PMP
Mohammad Birjandy,PMPCost Management Professional um Dana Energy

Selected Publication in 10th International Project Management Conference - Iran

1
‫مدیریت‬ ‫فرآیندهای‬ ‫تلفیق‬‫ریسک‬‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬‫محور‬ ‫پروژه‬ ‫سازمان‬ ‫در‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫پریماورا‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫مسئول‬ ،‫ملکیان‬ ‫مرتضی‬PMO‫دانا‬ ‫ژئوفیزیک‬ ‫شرکت‬،Malekian.Morteza@danaenergy.ir
‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫مسئول‬ ،‫بیرجندی‬ ‫محمد‬‫دانا‬ ‫ژئوفیزیک‬ ‫شرکت‬،Birjandy.Mohammad@danaenergy.ir
‫کارشناس‬ ،‫نیا‬ ‫فاطمی‬ ‫سیدحامد‬PMO‫دانا‬ ‫ژئوفیزیک‬ ‫شرکت‬،Fateminia.Hamed@danaenergy.ir
‫محمد‬‫حسن‬‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫کارشناس‬ ،‫آقایی‬‫دانا‬ ‫ژئوفیزیک‬ ‫شرکت‬،Aghaei.Mohammad@danaenergy.ir
: ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫واژه‬
،‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫محور‬ ‫پروژه‬ ‫سازمان‬ ،‫پریماورا‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ، ‫ریسک‬ ‫سازی‬ ‫کمی‬ ‫فرایند‬ ،‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬
1.‫چکیده‬
‫بررسی‬‫این‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫حوزه‬ ‫ادبیات‬‫ا‬‫که‬ ‫ست‬‫فراوانی‬ ‫تحقیقات‬‫اخیر‬ ‫دهه‬ ‫در‬‫روی‬ ‫بر‬‫مباحث‬‫مدیریت‬‫ریسک‬1
‫و‬‫مدیریت‬
‫ارزش‬‫کسب‬‫شده‬2
‫در‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫پروژه‬‫گرفته‬ ‫صورت‬‫است‬‫؛‬‫اما‬‫تلفیق‬‫مباحث‬‫مدیریت‬‫ریسک‬‫و‬‫مدیریت‬‫ارزش‬‫کسب‬‫شده‬،‫موضوع‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫عملی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫موردی‬ ‫تجربه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نوینی‬
‫های‬ ‫شاخص‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تجربه‬‫عملکرد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬‫و‬‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫هزینه‬ ‫تخمین‬،‫نگاهی‬
‫دار‬ ‫عقب‬ ‫به‬ ‫رو‬‫ن‬‫تا‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫د‬،‫خاص‬ ‫زمانی‬ ‫مقطع‬ ‫یک‬‫پرداز‬ ‫می‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫تخمین‬ ‫به‬‫ن‬‫و‬ ‫د‬
‫با‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫ماند‬ ‫خواهند‬ ‫مغفول‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫اثرات‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫این‬
‫هم‬ ‫بکارگیری‬‫دارد‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫نگاهی‬ ‫که‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫زمان‬،‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬‫پروژه‬ ‫گذشته‬ ‫عملکرد‬ ‫از‬ ‫بهتری‬ ‫تحلیل‬ ‫توان‬ ‫می‬
‫هم‬ ‫و‬‫چنین‬‫مناسب‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬‫عملکرد‬ ‫از‬ ‫تری‬‫پروژه‬ ‫آینده‬.‫نمود‬ ‫ارایه‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫تیم‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬‫مناسب‬ ‫ابزارهای‬ ‫بکارگیری‬ ‫با‬‫ی‬‫جمله‬ ‫از‬
‫پری‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫ماورا‬‫ریسک‬ ‫سازی‬ ‫کمی‬ ‫فرآیند‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫و‬3
،‫تلفیق‬ ‫و‬ ‫استقرار‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫سازمان‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫این‬
‫اقدام‬‫نمود‬‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫کلیدی‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫که‬‫پیش‬‫بینی‬‫زمان‬‫و‬‫هزینه‬‫نهایی‬‫پروژه‬‫به‬‫صورت‬‫احتمالی‬،‫افزایش‬‫دقت‬‫پیش‬‫بینی‬‫هزینه‬‫و‬
‫زمان‬‫نهایی‬‫پروژه‬‫اطمینان‬ ‫افزایش‬ ،‫شاخص‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫صحت‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫مدیران‬‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبود‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫عملکردی‬ ‫های‬
‫فر‬‫آ‬.‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ،‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫یندهای‬
1
Risk Management
2
Earned Value Management
3
Quantitative Risk Process
2
2.‫مقدمه‬
‫معرفی‬‫شرکت‬
‫دانا‬ ‫انرژی‬ ‫گروه‬4
‫فعالیت‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫پیشگام‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫سال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬1380‫صنعت‬ ‫باالدستی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬
‫نفت‬‫گاز‬ ‫و‬‫نفت‬ ‫صنعت‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫فرصتها‬ ‫شناسایی‬ ‫با‬ ‫گروه‬ .‫نمود‬ ‫آغاز‬‫گاز‬ ‫و‬‫فعالیت‬ ‫زنجیره‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کشور‬‫نفت‬ ‫باالدستی‬ ‫های‬‫گاز‬ ‫و‬،
‫سامانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫تجربه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫متخصص‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫بکارگیری‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫تأمین‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫روزآمد‬ ‫و‬ ‫نوین‬ ‫های‬،‫دوره‬ ‫در‬
‫ن‬ ‫صنعت‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممتازی‬ ‫و‬ ‫مطلوب‬ ‫جایگاه‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫کوتاه‬ ً‫ا‬‫نسبت‬‫فت‬‫گاز‬ ‫و‬‫به‬ ‫دانا‬ ‫انرژی‬ ‫گروه‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫کشور‬
‫نفت‬ ‫باالدستی‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫وسعت‬ ‫لحاظ‬‫گاز‬ ‫و‬،‫کارفرمایان‬ ‫رضایت‬ ‫کسب‬ ،‫برند‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫توسعه‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫و‬ ‫ملی‬.
‫گروه‬‫انرژی‬‫دانا‬‫در‬‫یک‬‫نگاه‬:
‫باال‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫تمرکز‬‫تأمین‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ‫گاز‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫دستی‬
،‫اطالعات‬ ‫تفسیر‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ،‫برداشت‬ ‫خدمات‬ ‫زنجیره‬
‫و‬ ‫نفت‬ ‫میادین‬ ‫توسعه‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫حفاری‬ ،‫اکتشاف‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫گاز‬
‫ایجاد‬6‫عملیاتی‬ ‫تخصصی‬ ‫شرکت‬
‫از‬ ‫خارج‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫ایران‬.
‫شرکت‬‫دانا‬ ‫ژئوفیزیک‬5
‫از‬‫میان‬‫روش‬‫های‬‫مدرن‬‫اکتشافی‬‫مخازن‬‫نفت‬‫و‬،‫گاز‬‫روش‬‫های‬
‫ژئوفیزیکی‬‫متضمن‬‫موفقیت‬‫می‬‫باشند‬.‫اکتشافات‬،‫ژئوفیزیکی‬‫به‬
‫خصوص‬‫روش‬‫لرزه‬‫نگاری‬6
،‫تکنولوژی‬‫های‬‫الزم‬‫را‬‫برای‬‫پردازش‬‫غیرمستقیم‬‫ساختارهای‬‫مخازن‬‫نفتی‬‫و‬‫کاهش‬‫ریسک‬،‫حفاری‬‫فراهم‬
‫می‬‫کند‬.‫دراین‬،‫راستا‬‫شرکت‬"‫ژئوفیزیک‬‫دانا‬"،‫به‬‫عنوان‬‫یکی‬‫از‬‫شرکت‬‫های‬‫زیرمجموعه‬‫هلدینگ‬‫انرژی‬‫دانا‬‫از‬‫جمله‬‫شرکت‬‫های‬
‫ژئوفیزیکی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫سال‬1382‫تاسیس‬‫شد‬‫و‬‫از‬‫طریق‬‫کسب‬‫استانداردهای‬،‫باال‬‫جمع‬‫آوری‬‫تیم‬‫های‬‫تخ‬‫صصی‬‫و‬‫نیروهای‬‫کارآزموده‬
‫اقدام‬‫به‬‫عملیات‬‫لرزه‬‫نگاری‬‫خشکی‬‫و‬‫دریایی‬‫در‬‫ایران‬‫و‬‫کشورهای‬‫همسایه‬‫نموده‬‫است‬.
‫شکل‬2–‫دانا‬ ‫ژئوفیزیک‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫حوزه‬
4
Dana Energy Group
5
Dana Geophysics
6
Seismic
‫شکل‬1-‫دانا‬ ‫انرژی‬ ‫گروه‬ ‫ساختار‬
3
3.‫شرکت‬ ‫در‬ ‫تجربه‬ ‫ضرورت‬ ‫احساس‬
‫سرمایه‬ ‫باالی‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫گذاری‬‫های‬ ‫پروژه‬‫اکتشاف‬، ‫نفت‬‫های‬ ‫پروژه‬ ‫قیمت‬ ‫نسبی‬ ‫بودن‬ ‫باال‬
‫و‬ ‫نگاری‬ ‫لرزه‬‫شرکت‬ ‫بودن‬ ‫خصوصی‬،‫ضرورت‬‫پروژه‬ ‫اتمام‬ ‫اطمینان‬ ‫ضریب‬ ‫افزایش‬‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫نگاری‬ ‫لرزه‬ ‫های‬‫احساس‬
‫گردید‬.
4.‫کارشناسی‬ ‫بررسی‬
‫به‬ ‫شرکت‬ ‫نیاز‬‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫نگاری‬ ‫لرزه‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اتمام‬ ‫اطمینان‬ ‫ضریب‬ ‫افزایش‬،( ‫شرکت‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬PMO‫را‬ )
‫به‬ ‫تا‬ ‫داشت‬ ‫آن‬ ‫بر‬‫جست‬‫جو‬‫ی‬‫برای‬ ‫جدید‬ ‫و‬ ‫مبتکرانه‬ ‫حلی‬ ‫راه‬‫امر‬ ‫این‬‫اقدام‬‫نماید‬.‫زمینه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ادبیات‬ ‫ابتدا‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫رفع‬ ‫جهت‬ ‫در‬
‫عملی‬ ‫نمونه‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ، ‫مختلف‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫موردی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
،‫مشابه‬.‫بود‬ ‫همراه‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یافتن‬
‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیران‬ ‫با‬ ‫فکری‬ ‫طوفان‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫جلسات‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫تیم‬‫پروژه‬‫گردید‬ ‫برگزار‬‫و‬‫مانند‬ ‫عواملی‬‫رو‬ ‫نگرش‬ ‫بودن‬ ‫رنگ‬ ‫کم‬
‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫جلو‬ ‫به‬‫و‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫مسایل‬ ‫نمودن‬ ‫حل‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫بودن‬ ‫درگیر‬‫عنوان‬ ‫به‬‫برخی‬‫مهمترین‬ ‫از‬
‫شد‬ ‫شناسایی‬ ‫دالیل‬‫ند‬.‫همچنین‬‫نگاری‬ ‫لرزه‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ماهیت‬،‫است‬ ‫بوده‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬‫که‬‫دلیل‬ ‫به‬‫عدم‬
‫های‬ ‫قطعیت‬‫باالیی‬‫مانند‬‫کار‬ ‫حوزه‬ ‫جغرافیایی‬ ‫گستردگی‬‫ی‬‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫اقلیمی‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ، ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسایل‬ ‫مدیریت‬ ‫لزوم‬ ،
‫مسایل‬ ،HSE‫مجوزها‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬‫دولتی‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫امالک‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫ی‬.‫باشد‬ ‫می‬
5.‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫پیشنهاد‬
‫های‬ ‫شاخص‬‫عملکرد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬‫و‬‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫هزینه‬ ‫تخمین‬،‫دار‬ ‫عقب‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫نگاهی‬‫ن‬‫د‬‫؛‬‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬
‫پرداز‬ ‫می‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫تخمین‬ ‫به‬ ،‫خاص‬ ‫زمانی‬ ‫مقطع‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫که‬‫ن‬‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫د‬
‫رویکرد‬،‫خواهن‬ ‫مغفول‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫اثرات‬‫مدیریت‬ ‫همزمان‬ ‫بکارگیری‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫ماند‬ ‫د‬
‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫گذشته‬ ‫عملکرد‬ ‫از‬ ‫بهتری‬ ‫تحلیل‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫نگاهی‬ ‫که‬ ‫ریسک‬
‫نمود‬ ‫ارایه‬ ‫پروژه‬ ‫آینده‬ ‫عملکرد‬ ‫از‬ ‫تری‬ ‫مناسب‬.‫لذا‬‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫پس‬،‫کارشناسی‬ ‫سطح‬ ‫در‬‫پروپوزا‬‫فرآیندهای‬ ‫تلفیق‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫لی‬
.‫گردید‬ ‫ارائه‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫پریماورا‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬
‫پیشنهاد‬‫فوق‬‫شامل‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫حل‬ ‫راه‬،‫ها‬ ‫مزیت‬،‫اجرا‬ ‫ی‬‫م‬ ‫منابع‬‫اجرا‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫ورد‬‫بود‬‫و‬‫به‬ ‫منجر‬‫موافقت‬‫مشروط‬‫سازمان‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬
‫گردید‬‫؛‬‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬‫س‬ ‫در‬ ‫تغییری‬‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫سازمان‬ ‫داخلی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نشود‬ ‫ایجاد‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫اختار‬.
6.‫اجرا‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬
‫مطابق‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫اجرایی‬ ‫روش‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫پرداخته‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منطقی‬ ‫چارچوب‬ ‫تعریف‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ،‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫مرحله‬ ‫در‬
‫استاندارد‬PMBOK.‫گردید‬ ‫اقدام‬‫سازی‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫آشنایی‬ ‫جهت‬‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫سازمان‬ ‫در‬،‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬‫اقدام‬‫مدیریت‬ ‫آموزش‬ ‫به‬
4
‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬‫سازمان‬‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫شامل‬‫نمود‬.‫ادامه‬ ‫در‬‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫با‬‫مختلف‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬‫افراد‬
‫خبر‬‫ه‬‫مدیر‬ ‫و‬‫ان‬‫پروژه‬‫با‬‫نگاری‬ ‫لرزه‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫سابقه‬،‫درو‬ ،‫فنی‬ ،‫مدیریتی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ریسک‬‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫ن‬...‫شناسایی‬‫در‬ ‫و‬‫ریسک‬ ‫ثبت‬ ‫سند‬7
‫گردیدند‬ ‫درج‬ ‫پروژه‬‫؛‬‫ریسک‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫جلسات‬ ‫این‬ ‫در‬8
.‫گردید‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫پروژه‬ ‫های‬
‫شناسایی‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ها‬ ‫ریسک‬،‫کیفی‬ ‫تحلیل‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مشابهی‬ ‫جلسات‬،‫تعیین‬ ‫شامل‬‫احتمال‬‫وقوع‬‫ها‬ ‫ریسک‬‫و‬‫اثرات‬ ‫میزان‬‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمانی‬
‫گردید‬ ‫برگزار‬ ‫آنها‬‫در‬ ‫سازمان‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬ ‫و‬‫پریماورا‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫دهی‬ ‫امتیاز‬ ‫کیفی‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫و‬
‫بندی‬ ‫اولویت‬.‫شدند‬‫احتمال‬ ‫ماتریس‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫سپس‬-‫ریس‬ ‫برای‬ ‫متناسب‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ،‫اثر‬‫تعیین‬ ‫باال‬ ‫امتیاز‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫ک‬‫و‬ ‫زمانی‬ ‫اثرات‬ ‫و‬
‫هزینه‬‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫پاسخ‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آنها‬ ‫رخداد‬ ‫احتمال‬ ‫و‬ ‫ای‬‫کیفی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫نیز‬‫ت‬.‫شدند‬ ‫عیین‬
7
Risk Register
8
Risk Breakdown Structure
‫شکل‬3-‫ریسک‬ ‫ثبت‬ ‫سند‬‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬
‫شکل‬4-‫ریسک‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬
5
‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ،‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایند‬ ‫نیاز‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫سازی‬ ‫کمی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬
‫گردید‬ ‫اعمال‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اصالحات‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫پروژه‬.‫سپس‬‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬,‫پریماورا‬‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫تاثیرات‬
‫ریسک‬‫پروژه‬ ‫های‬‫کارلو‬ ‫مونت‬ ‫تکنیک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اعمال‬ ‫پروژه‬ ‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫روی‬ ‫بر‬9
‫سازی‬ ‫شبیه‬‫انجام‬ ‫مدل‬.‫گردید‬‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬
‫هزینه‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫باش‬ ‫آماده‬ ‫زمان‬ ‫تبدیل‬ ‫ابتکاری‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫اثر‬ ‫هزینه‬‫قا‬ ‫در‬ ‫و‬‫مثلثی‬ ‫احتمالی‬ ‫توزیع‬ ‫توابع‬ ‫لب‬
‫بتاپارت‬ ‫و‬.‫گردید‬ ‫محاسبه‬
‫مرحله‬ ‫در‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬،‫آن‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫منابع‬‫و‬ ‫زمان‬‫بودجه‬‫فعالیتها‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬‫موردنیاز‬ ‫ی‬‫بینی‬ ‫پیش‬‫و‬‫محل‬ ‫از‬‫ذخیره‬
‫احتیاطی‬10
‫بودجه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫درنظرگرفته‬‫ی‬‫پروژه‬.‫گردید‬ ‫تامین‬
9
‫در‬‫روش‬‫کارلو‬ ‫مونت‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬‫می‬‫توان‬‫پدیده‬‫هایی‬‫را‬‫که‬‫دارای‬‫دو‬‫جزء‬‫معین‬(‫فعالیت‬‫های‬‫پروژه‬)‫و‬‫تصادفی‬(‫زمان‬‫هزینه‬ ‫و‬‫فعالیت‬‫ها‬)‫هستند‬‫را‬‫مدل‬‫نمود‬.
10
Contingency Reserve
‫شکل‬5-‫ریسک‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫تاثیرات‬‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫پروژه‬ ‫های‬
‫شکل‬6-‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تعیین‬
6
‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫است‬ ‫نشده‬ ‫استفاده‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫هزینه‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫احتیاطی‬ ‫ذخیره‬ ‫از‬
‫اضافی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫جبران‬ ‫جهت‬ ‫بلکه‬.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫پروژه‬ ‫ریسکهای‬ ‫اثرات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬
‫شکل‬7–‫احتیاطی‬ ‫ذخیره‬
7.‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫نتایج‬
‫پی‬ ‫دقت‬ ‫افزایش‬: ‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫بینی‬ ‫ش‬‫تخمین‬ ‫زیر‬ ‫نمودار‬ ‫در‬‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫ماههای‬ ‫در‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫پروژه‬ ‫انتهای‬ ‫واقعی‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫هزینه‬ ‫تعیین‬‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانطور‬
‫تخمین‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫نزدیکتر‬ ‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫بوده‬ ‫ریسکها‬ ‫اثرات‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫هایی‬
‫شکل‬8-‫نمودار‬EAC
7
‫احتمالی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬
‫شکل‬9-‫منابع‬ ‫جریان‬ ‫نمودار‬
‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬‫مدیران‬ ‫اطمینان‬ ‫افزایش‬‫ارشد‬‫سازمان‬‫تخمین‬ ‫نمودارهای‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ :
‫حکیمه‬ ‫بی‬ ‫بی‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫نگاری‬ ‫لرزه‬ ‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬
‫شکل‬10–‫حکیمه‬ ‫بی‬ ‫بی‬ ‫پروژه‬ ‫توزیع‬ ‫نمودار‬
8
8.‫عوامل‬‫اصلی‬‫موفقیت‬
‫از‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫تجربه‬ ‫موفقیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نکاتی‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫تکنیکی‬ ‫عوامل‬ ‫کنار‬ ‫در‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫اصلی‬ ‫عوامل‬
‫تجربه‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬:‫نمود‬ ‫اشاره‬
‫پروژه‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫باتجربه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫پروژه‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫نگرش‬ ‫سازی‬ ‫فرهنگ‬
‫سازمان‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫تعهد‬
‫چالشی‬ ‫روحیه‬ ‫داشتن‬ ‫و‬ ‫هماهنگ‬ ‫و‬ ‫منسجم‬ ‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫انجام‬
‫افراد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫روز‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫دارای‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
9.‫مراجع‬
 A Guide to the Project Management Body of Knowledge: (PMBOK® Guide). 5th ed.
Newtown Square, Pa.: Project Management Institute, 2012
 Practice Standard for Project Risk Management. 4th ed. Newtown Square, Pa.: Project
Management Institute, 2009,Print
 Practice Standard for Earned Value Management. 2nd ed. Newtown Square, Pa.: Project
Management Institute, 2011. Print

Recomendados

The necessity to integration of value engineering and risk management in cons... von
The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...
The necessity to integration of value engineering and risk management in cons...Alireza Chalekaee
275 views13 Folien
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach von
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachRisk management in construction projects a knowlege _ based approach
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachAlireza Chalekaee
191 views12 Folien
Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects von
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsIntegrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsAlireza Chalekaee
121 views13 Folien
Asredanesh-Institute-Brochure-PM-Cources-1394-[www.pmpcenter.ir] von
Asredanesh-Institute-Brochure-PM-Cources-1394-[www.pmpcenter.ir]Asredanesh-Institute-Brochure-PM-Cources-1394-[www.pmpcenter.ir]
Asredanesh-Institute-Brochure-PM-Cources-1394-[www.pmpcenter.ir]Ahmadreza Golestanirad
139 views13 Folien
جدول ثبت ذینفعان - Stakeholder Register von
جدول ثبت ذینفعان - Stakeholder Registerجدول ثبت ذینفعان - Stakeholder Register
جدول ثبت ذینفعان - Stakeholder RegisterMohammad Birjandy,PMP
1.5K views1 Folie
منشور پروژه - Project Charter von
منشور پروژه - Project Charterمنشور پروژه - Project Charter
منشور پروژه - Project CharterMohammad Birjandy,PMP
3.5K views3 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Integrating risk management and earned value management processes in projectized organization with primavera risk analysis software

مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... von
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...Muhibullah Aman
909 views51 Folien
Equipment and human resource management in construction project von
Equipment and human resource management in construction projectEquipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction projectBabak Farahmand Shad
203 views43 Folien
Introduction to Risk management von
Introduction to Risk managementIntroduction to Risk management
Introduction to Risk managementKianoosh Alesheikh
392 views32 Folien
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟ von
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟PMPiran
1.8K views9 Folien
Information Technology Project Management Persian von
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianSoheil Akbarzade
1.1K views29 Folien
Khore Gharbi von
Khore GharbiKhore Gharbi
Khore GharbiAlireza Chalekaee
132 views16 Folien

Similar a Integrating risk management and earned value management processes in projectized organization with primavera risk analysis software(20)

مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... von Muhibullah Aman
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
Muhibullah Aman909 views
Equipment and human resource management in construction project von Babak Farahmand Shad
Equipment and human resource management in construction projectEquipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction project
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟ von PMPiran
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟
مدیریت پروژه؛ پروژه چیست و چگونه باید آن را مدیریت کنیم؟
PMPiran1.8K views
Information Technology Project Management Persian von Soheil Akbarzade
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management Persian
Soheil Akbarzade1.1K views
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران von Amir Mahjoorian
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
Amir Mahjoorian332 views
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه von Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
Yashar Gorgani262 views
مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟ von PMPiran
مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟
مدیریت ریسک؛ چگونه ریسـک‌ها را در پـروژه مدیریــت کنیم؟
PMPiran954 views
Persian presentation risk management in it projects von Hamideh Iraj
Persian presentation  risk management in it projectsPersian presentation  risk management in it projects
Persian presentation risk management in it projects
Hamideh Iraj939 views
SAP ERP Presentation for IKCO von Paniz Fazlali
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCO
Paniz Fazlali761 views
مدیریت عملکرد von Lampesht
مدیریت عملکردمدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد
Lampesht442 views
Feasibility study von NAGHSHI
Feasibility studyFeasibility study
Feasibility study
NAGHSHI434 views

Integrating risk management and earned value management processes in projectized organization with primavera risk analysis software

  • 1. 1 ‫مدیریت‬ ‫فرآیندهای‬ ‫تلفیق‬‫ریسک‬‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬‫محور‬ ‫پروژه‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫پریماورا‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مسئول‬ ،‫ملکیان‬ ‫مرتضی‬PMO‫دانا‬ ‫ژئوفیزیک‬ ‫شرکت‬،Malekian.Morteza@danaenergy.ir ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫مسئول‬ ،‫بیرجندی‬ ‫محمد‬‫دانا‬ ‫ژئوفیزیک‬ ‫شرکت‬،Birjandy.Mohammad@danaenergy.ir ‫کارشناس‬ ،‫نیا‬ ‫فاطمی‬ ‫سیدحامد‬PMO‫دانا‬ ‫ژئوفیزیک‬ ‫شرکت‬،Fateminia.Hamed@danaenergy.ir ‫محمد‬‫حسن‬‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫کارشناس‬ ،‫آقایی‬‫دانا‬ ‫ژئوفیزیک‬ ‫شرکت‬،Aghaei.Mohammad@danaenergy.ir : ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫واژه‬ ،‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫محور‬ ‫پروژه‬ ‫سازمان‬ ،‫پریماورا‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ، ‫ریسک‬ ‫سازی‬ ‫کمی‬ ‫فرایند‬ ،‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬ 1.‫چکیده‬ ‫بررسی‬‫این‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫حوزه‬ ‫ادبیات‬‫ا‬‫که‬ ‫ست‬‫فراوانی‬ ‫تحقیقات‬‫اخیر‬ ‫دهه‬ ‫در‬‫روی‬ ‫بر‬‫مباحث‬‫مدیریت‬‫ریسک‬1 ‫و‬‫مدیریت‬ ‫ارزش‬‫کسب‬‫شده‬2 ‫در‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫پروژه‬‫گرفته‬ ‫صورت‬‫است‬‫؛‬‫اما‬‫تلفیق‬‫مباحث‬‫مدیریت‬‫ریسک‬‫و‬‫مدیریت‬‫ارزش‬‫کسب‬‫شده‬،‫موضوع‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫پرداخته‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫عملی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫موردی‬ ‫تجربه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نوینی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تجربه‬‫عملکرد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬‫و‬‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫هزینه‬ ‫تخمین‬،‫نگاهی‬ ‫دار‬ ‫عقب‬ ‫به‬ ‫رو‬‫ن‬‫تا‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫د‬،‫خاص‬ ‫زمانی‬ ‫مقطع‬ ‫یک‬‫پرداز‬ ‫می‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫تخمین‬ ‫به‬‫ن‬‫و‬ ‫د‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫ماند‬ ‫خواهند‬ ‫مغفول‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫اثرات‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫بکارگیری‬‫دارد‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫نگاهی‬ ‫که‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫زمان‬،‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬‫پروژه‬ ‫گذشته‬ ‫عملکرد‬ ‫از‬ ‫بهتری‬ ‫تحلیل‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫و‬‫چنین‬‫مناسب‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬‫عملکرد‬ ‫از‬ ‫تری‬‫پروژه‬ ‫آینده‬.‫نمود‬ ‫ارایه‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫تیم‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬‫مناسب‬ ‫ابزارهای‬ ‫بکارگیری‬ ‫با‬‫ی‬‫جمله‬ ‫از‬ ‫پری‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫ماورا‬‫ریسک‬ ‫سازی‬ ‫کمی‬ ‫فرآیند‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫و‬3 ،‫تلفیق‬ ‫و‬ ‫استقرار‬ ‫به‬ ‫نسبت‬‫سازمان‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫اقدام‬‫نمود‬‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫کلیدی‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫که‬‫پیش‬‫بینی‬‫زمان‬‫و‬‫هزینه‬‫نهایی‬‫پروژه‬‫به‬‫صورت‬‫احتمالی‬،‫افزایش‬‫دقت‬‫پیش‬‫بینی‬‫هزینه‬‫و‬ ‫زمان‬‫نهایی‬‫پروژه‬‫اطمینان‬ ‫افزایش‬ ،‫شاخص‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫صحت‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫مدیران‬‫به‬ ‫بخشیدن‬ ‫بهبود‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫عملکردی‬ ‫های‬ ‫فر‬‫آ‬.‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫پروژه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ،‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫یندهای‬ 1 Risk Management 2 Earned Value Management 3 Quantitative Risk Process
  • 2. 2 2.‫مقدمه‬ ‫معرفی‬‫شرکت‬ ‫دانا‬ ‫انرژی‬ ‫گروه‬4 ‫فعالیت‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫پیشگام‬ ‫گروه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫سال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬1380‫صنعت‬ ‫باالدستی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫نفت‬‫گاز‬ ‫و‬‫نفت‬ ‫صنعت‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫فرصتها‬ ‫شناسایی‬ ‫با‬ ‫گروه‬ .‫نمود‬ ‫آغاز‬‫گاز‬ ‫و‬‫فعالیت‬ ‫زنجیره‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کشور‬‫نفت‬ ‫باالدستی‬ ‫های‬‫گاز‬ ‫و‬، ‫سامانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫تجربه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫متخصص‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫بکارگیری‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫مالی‬ ‫منابع‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫تأمین‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫روزآمد‬ ‫و‬ ‫نوین‬ ‫های‬،‫دوره‬ ‫در‬ ‫ن‬ ‫صنعت‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممتازی‬ ‫و‬ ‫مطلوب‬ ‫جایگاه‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫کوتاه‬ ً‫ا‬‫نسبت‬‫فت‬‫گاز‬ ‫و‬‫به‬ ‫دانا‬ ‫انرژی‬ ‫گروه‬ ‫اکنون‬ ‫هم‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫نفت‬ ‫باالدستی‬ ‫در‬ ‫خدمات‬ ‫وسعت‬ ‫لحاظ‬‫گاز‬ ‫و‬،‫کارفرمایان‬ ‫رضایت‬ ‫کسب‬ ،‫برند‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫وری‬ ‫بهره‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫دانش‬ ‫توسعه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫و‬ ‫ملی‬. ‫گروه‬‫انرژی‬‫دانا‬‫در‬‫یک‬‫نگاه‬: ‫باال‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫تمرکز‬‫تأمین‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ ‫گاز‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫دستی‬ ،‫اطالعات‬ ‫تفسیر‬ ‫و‬ ‫پردازش‬ ،‫برداشت‬ ‫خدمات‬ ‫زنجیره‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫میادین‬ ‫توسعه‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫حفاری‬ ،‫اکتشاف‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫گاز‬ ‫ایجاد‬6‫عملیاتی‬ ‫تخصصی‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫توسعه‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫ایران‬. ‫شرکت‬‫دانا‬ ‫ژئوفیزیک‬5 ‫از‬‫میان‬‫روش‬‫های‬‫مدرن‬‫اکتشافی‬‫مخازن‬‫نفت‬‫و‬،‫گاز‬‫روش‬‫های‬ ‫ژئوفیزیکی‬‫متضمن‬‫موفقیت‬‫می‬‫باشند‬.‫اکتشافات‬،‫ژئوفیزیکی‬‫به‬ ‫خصوص‬‫روش‬‫لرزه‬‫نگاری‬6 ،‫تکنولوژی‬‫های‬‫الزم‬‫را‬‫برای‬‫پردازش‬‫غیرمستقیم‬‫ساختارهای‬‫مخازن‬‫نفتی‬‫و‬‫کاهش‬‫ریسک‬،‫حفاری‬‫فراهم‬ ‫می‬‫کند‬.‫دراین‬،‫راستا‬‫شرکت‬"‫ژئوفیزیک‬‫دانا‬"،‫به‬‫عنوان‬‫یکی‬‫از‬‫شرکت‬‫های‬‫زیرمجموعه‬‫هلدینگ‬‫انرژی‬‫دانا‬‫از‬‫جمله‬‫شرکت‬‫های‬ ‫ژئوفیزیکی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫سال‬1382‫تاسیس‬‫شد‬‫و‬‫از‬‫طریق‬‫کسب‬‫استانداردهای‬،‫باال‬‫جمع‬‫آوری‬‫تیم‬‫های‬‫تخ‬‫صصی‬‫و‬‫نیروهای‬‫کارآزموده‬ ‫اقدام‬‫به‬‫عملیات‬‫لرزه‬‫نگاری‬‫خشکی‬‫و‬‫دریایی‬‫در‬‫ایران‬‫و‬‫کشورهای‬‫همسایه‬‫نموده‬‫است‬. ‫شکل‬2–‫دانا‬ ‫ژئوفیزیک‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫حوزه‬ 4 Dana Energy Group 5 Dana Geophysics 6 Seismic ‫شکل‬1-‫دانا‬ ‫انرژی‬ ‫گروه‬ ‫ساختار‬
  • 3. 3 3.‫شرکت‬ ‫در‬ ‫تجربه‬ ‫ضرورت‬ ‫احساس‬ ‫سرمایه‬ ‫باالی‬ ‫حجم‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫گذاری‬‫های‬ ‫پروژه‬‫اکتشاف‬، ‫نفت‬‫های‬ ‫پروژه‬ ‫قیمت‬ ‫نسبی‬ ‫بودن‬ ‫باال‬ ‫و‬ ‫نگاری‬ ‫لرزه‬‫شرکت‬ ‫بودن‬ ‫خصوصی‬،‫ضرورت‬‫پروژه‬ ‫اتمام‬ ‫اطمینان‬ ‫ضریب‬ ‫افزایش‬‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫نگاری‬ ‫لرزه‬ ‫های‬‫احساس‬ ‫گردید‬. 4.‫کارشناسی‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫نیاز‬‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫نگاری‬ ‫لرزه‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫اتمام‬ ‫اطمینان‬ ‫ضریب‬ ‫افزایش‬،( ‫شرکت‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬PMO‫را‬ ) ‫به‬ ‫تا‬ ‫داشت‬ ‫آن‬ ‫بر‬‫جست‬‫جو‬‫ی‬‫برای‬ ‫جدید‬ ‫و‬ ‫مبتکرانه‬ ‫حلی‬ ‫راه‬‫امر‬ ‫این‬‫اقدام‬‫نماید‬.‫زمینه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ادبیات‬ ‫ابتدا‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫رفع‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫عملی‬ ‫نمونه‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫قرار‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ، ‫مختلف‬ ‫صنایع‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫موردی‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ،‫مشابه‬.‫بود‬ ‫همراه‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫چالش‬ ‫با‬ ‫مناسب‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیران‬ ‫با‬ ‫فکری‬ ‫طوفان‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫جلسات‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫تیم‬‫پروژه‬‫گردید‬ ‫برگزار‬‫و‬‫مانند‬ ‫عواملی‬‫رو‬ ‫نگرش‬ ‫بودن‬ ‫رنگ‬ ‫کم‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫جلو‬ ‫به‬‫و‬‫پروژه‬ ‫در‬ ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫جاری‬ ‫مسایل‬ ‫نمودن‬ ‫حل‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫بودن‬ ‫درگیر‬‫عنوان‬ ‫به‬‫برخی‬‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫شد‬ ‫شناسایی‬ ‫دالیل‬‫ند‬.‫همچنین‬‫نگاری‬ ‫لرزه‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ماهیت‬،‫است‬ ‫بوده‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫ی‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬‫که‬‫دلیل‬ ‫به‬‫عدم‬ ‫های‬ ‫قطعیت‬‫باالیی‬‫مانند‬‫کار‬ ‫حوزه‬ ‫جغرافیایی‬ ‫گستردگی‬‫ی‬‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫اقلیمی‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ، ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسایل‬ ‫مدیریت‬ ‫لزوم‬ ، ‫مسایل‬ ،HSE‫مجوزها‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬‫دولتی‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫امالک‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫ی‬.‫باشد‬ ‫می‬ 5.‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫پیشنهاد‬ ‫های‬ ‫شاخص‬‫عملکرد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬‫و‬‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫هزینه‬ ‫تخمین‬،‫دار‬ ‫عقب‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫نگاهی‬‫ن‬‫د‬‫؛‬‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پرداز‬ ‫می‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫تخمین‬ ‫به‬ ،‫خاص‬ ‫زمانی‬ ‫مقطع‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫پروژه‬ ‫عملکرد‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫که‬‫ن‬‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫رویکرد‬،‫خواهن‬ ‫مغفول‬ ‫نوعی‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫قطعیت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫اثرات‬‫مدیریت‬ ‫همزمان‬ ‫بکارگیری‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫ماند‬ ‫د‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫گذشته‬ ‫عملکرد‬ ‫از‬ ‫بهتری‬ ‫تحلیل‬ ‫توان‬ ‫می‬ ،‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫نگاهی‬ ‫که‬ ‫ریسک‬ ‫نمود‬ ‫ارایه‬ ‫پروژه‬ ‫آینده‬ ‫عملکرد‬ ‫از‬ ‫تری‬ ‫مناسب‬.‫لذا‬‫شده‬ ‫انجام‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫پس‬،‫کارشناسی‬ ‫سطح‬ ‫در‬‫پروپوزا‬‫فرآیندهای‬ ‫تلفیق‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫لی‬ .‫گردید‬ ‫ارائه‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫پریماورا‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫ارزش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫پیشنهاد‬‫فوق‬‫شامل‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫حل‬ ‫راه‬،‫ها‬ ‫مزیت‬،‫اجرا‬ ‫ی‬‫م‬ ‫منابع‬‫اجرا‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫نیاز‬ ‫ورد‬‫بود‬‫و‬‫به‬ ‫منجر‬‫موافقت‬‫مشروط‬‫سازمان‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫گردید‬‫؛‬‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬‫س‬ ‫در‬ ‫تغییری‬‫گردد‬ ‫استفاده‬ ‫سازمان‬ ‫داخلی‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نشود‬ ‫ایجاد‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫اختار‬. 6.‫اجرا‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫مطابق‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫اجرایی‬ ‫روش‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫پرداخته‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫منطقی‬ ‫چارچوب‬ ‫تعریف‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ،‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫استاندارد‬PMBOK.‫گردید‬ ‫اقدام‬‫سازی‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫آشنایی‬ ‫جهت‬‫ریسک‬ ‫مدیریت‬‫سازمان‬ ‫در‬،‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬‫اقدام‬‫مدیریت‬ ‫آموزش‬ ‫به‬
  • 4. 4 ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬‫سازمان‬‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫شامل‬‫نمود‬.‫ادامه‬ ‫در‬‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫با‬‫مختلف‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬‫افراد‬ ‫خبر‬‫ه‬‫مدیر‬ ‫و‬‫ان‬‫پروژه‬‫با‬‫نگاری‬ ‫لرزه‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫سابقه‬،‫درو‬ ،‫فنی‬ ،‫مدیریتی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ریسک‬‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫ن‬...‫شناسایی‬‫در‬ ‫و‬‫ریسک‬ ‫ثبت‬ ‫سند‬7 ‫گردیدند‬ ‫درج‬ ‫پروژه‬‫؛‬‫ریسک‬ ‫شکست‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫جلسات‬ ‫این‬ ‫در‬8 .‫گردید‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫شناسایی‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ها‬ ‫ریسک‬،‫کیفی‬ ‫تحلیل‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مشابهی‬ ‫جلسات‬،‫تعیین‬ ‫شامل‬‫احتمال‬‫وقوع‬‫ها‬ ‫ریسک‬‫و‬‫اثرات‬ ‫میزان‬‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫گردید‬ ‫برگزار‬ ‫آنها‬‫در‬ ‫سازمان‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫دفتر‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫نتایج‬ ‫و‬‫پریماورا‬ ‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫دهی‬ ‫امتیاز‬ ‫کیفی‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫و‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬.‫شدند‬‫احتمال‬ ‫ماتریس‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫سپس‬-‫ریس‬ ‫برای‬ ‫متناسب‬ ‫های‬ ‫پاسخ‬ ،‫اثر‬‫تعیین‬ ‫باال‬ ‫امتیاز‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫ک‬‫و‬ ‫زمانی‬ ‫اثرات‬ ‫و‬ ‫هزینه‬‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫پاسخ‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آنها‬ ‫رخداد‬ ‫احتمال‬ ‫و‬ ‫ای‬‫کیفی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫نیز‬‫ت‬.‫شدند‬ ‫عیین‬ 7 Risk Register 8 Risk Breakdown Structure ‫شکل‬3-‫ریسک‬ ‫ثبت‬ ‫سند‬‫ها‬ ‫ریسک‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫و‬ ‫شکل‬4-‫ریسک‬ ‫کیفی‬ ‫تحلیل‬
  • 5. 5 ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کنترل‬ ‫ای‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫در‬ ،‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایند‬ ‫نیاز‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫سازی‬ ‫کمی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫گردید‬ ‫اعمال‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اصالحات‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫پروژه‬.‫سپس‬‫ریسک‬ ‫تحلیل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬,‫پریماورا‬‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫تاثیرات‬ ‫ریسک‬‫پروژه‬ ‫های‬‫کارلو‬ ‫مونت‬ ‫تکنیک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اعمال‬ ‫پروژه‬ ‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫روی‬ ‫بر‬9 ‫سازی‬ ‫شبیه‬‫انجام‬ ‫مدل‬.‫گردید‬‫که‬ ‫است‬ ‫ذکر‬ ‫قابل‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫باش‬ ‫آماده‬ ‫زمان‬ ‫تبدیل‬ ‫ابتکاری‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫ریسک‬ ‫اثر‬ ‫هزینه‬‫قا‬ ‫در‬ ‫و‬‫مثلثی‬ ‫احتمالی‬ ‫توزیع‬ ‫توابع‬ ‫لب‬ ‫بتاپارت‬ ‫و‬.‫گردید‬ ‫محاسبه‬ ‫مرحله‬ ‫در‬‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬،‫آن‬ ‫تبع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫منابع‬‫و‬ ‫زمان‬‫بودجه‬‫فعالیتها‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬‫موردنیاز‬ ‫ی‬‫بینی‬ ‫پیش‬‫و‬‫محل‬ ‫از‬‫ذخیره‬ ‫احتیاطی‬10 ‫بودجه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫درنظرگرفته‬‫ی‬‫پروژه‬.‫گردید‬ ‫تامین‬ 9 ‫در‬‫روش‬‫کارلو‬ ‫مونت‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬‫می‬‫توان‬‫پدیده‬‫هایی‬‫را‬‫که‬‫دارای‬‫دو‬‫جزء‬‫معین‬(‫فعالیت‬‫های‬‫پروژه‬)‫و‬‫تصادفی‬(‫زمان‬‫هزینه‬ ‫و‬‫فعالیت‬‫ها‬)‫هستند‬‫را‬‫مدل‬‫نمود‬. 10 Contingency Reserve ‫شکل‬5-‫ریسک‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمانی‬ ‫تاثیرات‬‫زمانبندی‬ ‫برنامه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫شکل‬6-‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تعیین‬
  • 6. 6 ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫است‬ ‫نشده‬ ‫استفاده‬ ‫ریسک‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫هزینه‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫تنها‬ ‫احتیاطی‬ ‫ذخیره‬ ‫از‬ ‫اضافی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫جبران‬ ‫جهت‬ ‫بلکه‬.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫پروژه‬ ‫ریسکهای‬ ‫اثرات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شکل‬7–‫احتیاطی‬ ‫ذخیره‬ 7.‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫پی‬ ‫دقت‬ ‫افزایش‬: ‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫بینی‬ ‫ش‬‫تخمین‬ ‫زیر‬ ‫نمودار‬ ‫در‬‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫ماههای‬ ‫در‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫پروژه‬ ‫انتهای‬ ‫واقعی‬ ‫هزینه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫هزینه‬ ‫تعیین‬‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫تخمین‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫نزدیکتر‬ ‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫بوده‬ ‫ریسکها‬ ‫اثرات‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شکل‬8-‫نمودار‬EAC
  • 7. 7 ‫احتمالی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫شکل‬9-‫منابع‬ ‫جریان‬ ‫نمودار‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬‫مدیران‬ ‫اطمینان‬ ‫افزایش‬‫ارشد‬‫سازمان‬‫تخمین‬ ‫نمودارهای‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬ ‫در‬ : ‫حکیمه‬ ‫بی‬ ‫بی‬ ‫بعدی‬ ‫سه‬ ‫نگاری‬ ‫لرزه‬ ‫پروژه‬ ‫نهایی‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫هزینه‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫شکل‬10–‫حکیمه‬ ‫بی‬ ‫بی‬ ‫پروژه‬ ‫توزیع‬ ‫نمودار‬
  • 8. 8 8.‫عوامل‬‫اصلی‬‫موفقیت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫تجربه‬ ‫موفقیت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نکاتی‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫تکنیکی‬ ‫عوامل‬ ‫کنار‬ ‫در‬‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫اصلی‬ ‫عوامل‬ ‫تجربه‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬:‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫پروژه‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫باتجربه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫پروژه‬ ‫اجرایی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫نگرش‬ ‫سازی‬ ‫فرهنگ‬ ‫سازمان‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫تعهد‬ ‫چالشی‬ ‫روحیه‬ ‫داشتن‬ ‫و‬ ‫هماهنگ‬ ‫و‬ ‫منسجم‬ ‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫روز‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫دارای‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ 9.‫مراجع‬  A Guide to the Project Management Body of Knowledge: (PMBOK® Guide). 5th ed. Newtown Square, Pa.: Project Management Institute, 2012  Practice Standard for Project Risk Management. 4th ed. Newtown Square, Pa.: Project Management Institute, 2009,Print  Practice Standard for Earned Value Management. 2nd ed. Newtown Square, Pa.: Project Management Institute, 2011. Print