Cloud Computing

Mohammad Amin Amjadi
Mohammad Amin AmjadiGraduate Student at Tarbiat Modares um student at Tarbiat Modares
‫دهنده‬ ‫ارائه‬:‫امجدی‬ ‫امین‬ ‫محمد‬
‫پاییز‬94
CLOUD COMPUTING
MASTER : DR. ABADI
Cloud Computing
‫ابری‬ ‫رایانش‬(‫محاسبات‬)
2
3
Cloud Computing
o‫فناوری‬‫جدیدی‬‫جهت‬‫پردازش‬‫در‬‫سرورهای‬‫بزرگ‬‫و‬‫ارائه‬‫نتایج‬‫بر‬‫روی‬‫کامپیوتر‬‫کاربران‬
o‫پردازشها‬‫در‬‫ابر‬‫انجام‬‫می‬‫شود‬‫و‬‫بدین‬‫دلیل‬‫ابر‬‫نامیده‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫با‬‫وجود‬‫الیه‬‫های‬‫مختلف‬‫از‬‫دید‬‫کاربر‬‫پ‬‫نهان‬
‫است‬
o‫نرم‬‫افزارها‬‫بجای‬‫نصب‬‫بر‬‫روی‬‫سیستم‬‫کاربر‬(‫اشغال‬‫فضا‬،‫استفاده‬‫از‬‫حافظه‬‫و‬‫پردازنده‬)‫بر‬‫روی‬‫ابرنص‬‫ب‬‫می‬‫شود‬
‫و‬‫کاربرانی‬‫که‬‫قصد‬‫استفاده‬‫از‬‫این‬‫نرم‬‫افزارها‬‫را‬‫دارند‬‫از‬‫طریق‬‫اینترنت‬‫به‬‫ابر‬‫متصل‬‫و‬‫در‬‫کثری‬‫از‬‫زمان‬‫ب‬‫ا‬‫سرعتی‬
‫بیشتر‬‫از‬‫اجرای‬‫ان‬‫در‬،‫کامپیوتر‬‫اجرا‬‫می‬‫گردد‬
4
‫کامپیوترها‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫دسترسی‬
‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬
‫اینترنت‬ ‫یا‬ ‫شبکه‬‫است‬
5
Cloud Services
Server
Network
Storage
OSProgramming
6
Cloud Services
Request
Response / Result
Browser
Application
Personal Device
Access to Resource
Task / Job
7
Cloud Computing
8
Cloud
‫محاسباتی‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬
‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬
‫اطالعات‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬
Services
‫اسـتـفـــاده‬
‫باالتر‬ ‫سرعتی‬ ‫با‬
‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ، ‫حمل‬ ‫قابلیت‬
‫قدرتمند‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬
‫حمل‬ ‫قابلیت‬
9
CloudServices
‫نــــمــــونــــه‬
10
CloudServices
‫نــــمــــونــــه‬
PowerPoint
11
CloudServices
‫نــــمــــونــــه‬
Word
12
‫؟‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫هایی‬ ‫استفاده‬ ‫چه‬
13
CloudServices
‫نــــمــــونــــه‬
‫ارتــــــبـــــــاط‬o‫مناسب‬ ‫مرورگر‬
o‫مناسب‬ ‫اینترنت‬
‫افزار‬ ‫سخت‬
‫عامل‬ ‫سیستم‬
14
Cloud
Computing
Cluster Computing Grid Computing
‫داخلی‬ ‫شبکه‬ ‫اینترنت‬
‫جز‬ ‫هزاران‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫تقسیم‬
‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ، ‫جز‬ ‫هر‬ ‫اجرا‬
‫گوگل‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫مقبولیت‬ ‫میزان‬
15
‫هـا‬ ‫ویـــژگــی‬
o‫سفارش‬ ‫به‬ ‫بنا‬(‫سرویس‬ ‫سلف‬)
‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫مشخصات‬
o‫شبکه‬ ‫فراگیر‬ ‫دسترسی‬
‫پلتفرم‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ‫و‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫جا‬ ‫همه‬
o‫سازی‬ ‫همگام‬
‫هستند‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫یکسان‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫اطالعات‬
o‫درجا‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬(‫مقیاس‬)
‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫پیکربندی‬
o‫سیستم‬ ‫اتوماتیک‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫کنترل‬
‫است‬ ‫مشخص‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬
o‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫پرداخت‬
‫فرکانس‬ ‫و‬ ‫پردازنده‬ ‫تعداد‬ ، ‫جانبی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫حافظه‬ ‫میزان‬ ‫همچون‬
o‫قدرتمند‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬
‫است‬ ‫مهم‬ ‫مرورگر‬ ‫مناسب‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫بیشتر‬
o‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬
‫خاصی‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫صرف‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬
Cloud
Services
16
‫هـــا‬ ‫لــــایـــــه‬
o‫کاربردی‬ ‫الیه‬(Client)
Mobile , Laptop , Pc
o‫نرم‬‫افزار‬(Application)
Google Apps , Microsoft Apps
o‫سکو‬(Platform)
.Net , Java
o‫ساخت‬ ‫زیر‬(Infrastructure)
‫محاسبات‬ ، ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ، ‫ارتباطات‬
o‫سرور‬(Server)
‫ابر‬ ‫فیزیکی‬ ‫بخش‬:‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫خدمات‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬
Cloud
Services
17
‫ارائـه‬ ‫اشـکـال‬
o‫سرویس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ابری‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬(SaaS)
‫دارد‬ ‫دسترسی‬ ‫کاربری‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫کاربر‬
‫ا‬‫محدود‬ ‫پیکربندی‬ ‫مکان‬
o‫سرویس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ابری‬ ‫بستر‬(PaaS)
‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫ابر‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫برنامه‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاربر‬
‫برنامه‬ ‫هاست‬ ‫میزبانی‬ ‫محیط‬ ‫پیکربندی‬ ‫امکان‬
o‫سرویس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ابری‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬(IaaS)
‫ها‬ ‫برنامه‬ ، ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ، ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫مدیریت‬
Cloud
Services
Software as a Service
Platform as a Service
Infrastructure as a Service
18
‫هـــا‬ ‫لــــایـــــه‬
o‫کاربردی‬ ‫الیه‬(Client)
Mobile , Laptop , Pc
o‫نرم‬‫افزار‬(Software: )SaaS
Google Apps , Microsoft Apps
o‫سکو‬(Platform: )PaaS
.Net , Java , Python
o‫ساخت‬ ‫زیر‬(Infrastructure: )IaaS
‫محاسبات‬ ، ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ، ‫ارتباطات‬
o‫سرور‬(Server)
‫ابر‬ ‫فیزیکی‬ ‫بخش‬:‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫خدمات‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬
Cloud
Services
‫سطح‬
‫تــضـــمــیـــن‬
‫ارائـه‬ ‫اشـکـال‬
19
Services
‫ارائـه‬ ‫اشـکـال‬
Cloud
20
‫اشکال‬
‫سـازی‬ ‫آمـاده‬
o‫خصوصی‬ ‫ابر‬(Private Cloud)
‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫ابری‬ ‫زیرساخت‬
o‫ابر‬‫گروهی‬(Commiunity Cloud)
‫برای‬ ‫ابری‬ ‫زیرساخت‬‫سازمان‬ ‫چندین‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬
o‫ابر‬‫عمومی‬(Public Cloud)
‫ابری‬ ‫زیرساخت‬‫است‬ ‫عموم‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
o‫ابر‬‫آمیخته‬(Hybrid Cloud)
‫ابر‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫از‬(‫عمومی‬ ‫یا‬ ‫گروهی‬ ، ‫خصوصی‬)‫شده‬ ‫تشکیل‬
Cloud
Services
21
‫چــــــــالــــــــش‬
o‫حفاظت‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫حریم‬
o‫امنیت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ماندن‬ ‫سالم‬
o‫سازی‬ ‫استاندارد‬ CloudComputing
22
‫مــشـــکــلـات‬
o‫زیاد‬ ‫شکست‬ ‫نقاط‬ ‫دارای‬
‫سامانه‬Amazon،18‫بود‬ ‫قطع‬ ‫متوالی‬ ‫ساعت‬
o‫سامانه‬ ‫پشت‬ ‫شرکت‬ ‫مشکالت‬
‫شرکت‬ ‫ورشکستگی‬SteamLoad‫به‬ ‫هرگز‬ ‫برخی‬ ،
‫نکردند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫اطالعاتشان‬
o‫امنیتی‬ ‫ضعف‬
‫حفاظتی‬ ‫سامانه‬ ‫شکستن‬Gmail
o‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ایرادات‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬
Google Docs‫دیگران‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ،
CloudComputing
23
‫تــــوصــــیــــه‬
o‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫تعرض‬
o‫کند‬ ‫می‬ ‫خارج‬ ‫کاربر‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کنترل‬
o‫تجاری‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬
CloudComputing
24
‫آیــــــــنــــــــده‬
o‫جدید‬ ‫آکادمیک‬ ‫رشته‬ ‫و‬ ‫شغل‬
o‫کاربران‬ ‫رضایت‬ ‫جلب‬ ‫و‬ ‫اعتماد‬ ‫افزایش‬
o‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بازار‬ ‫توسعه‬
‫هکرها‬ ‫دست‬ ‫شدن‬ ‫بسته‬
o‫رایگان‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫کارگیری‬ ‫به‬
o‫کم‬ ‫اینترنت‬ ‫با‬ ‫اتصال‬ ‫برای‬ ‫راهکارها‬ ‫ارائه‬
‫آفالین‬ ‫و‬ ‫سرعت‬
o‫قدرتمند‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫عدم‬
o‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫مشتریان‬ ‫تشویق‬
CloudComputing
25
‫آیــــــــنــــــــده‬
CloudComputing
Computer Run Programs
Cloud Computing
‫ها‬ ‫پردازش‬
26
‫ســــــــوالــــــــــ‬
CloudComputing
27
‫پـــــــایــــــــانـــــ‬
CloudComputing
‫توجهتون‬ ‫از‬ ‫ممنون‬
1 von 27

Recomendados

مفاهیم رایانش ابری von
مفاهیم رایانش ابریمفاهیم رایانش ابری
مفاهیم رایانش ابریAli Aboutalebi
2K views21 Folien
cloud computing , رایانش ابری von
cloud computing , رایانش ابریcloud computing , رایانش ابری
cloud computing , رایانش ابریvhd-abdarbashi
1.2K views18 Folien
آشنایی با رایانش ابری von
آشنایی با رایانش ابریآشنایی با رایانش ابری
آشنایی با رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
2.3K views32 Folien
درآمدی بر رایانش ابری von
درآمدی بر رایانش ابریدرآمدی بر رایانش ابری
درآمدی بر رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
2.9K views29 Folien
oCCc_24_Cloud_Design_Patterns von
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsoCCc_24_Cloud_Design_Patterns
oCCc_24_Cloud_Design_PatternsMorteza Javan
1.1K views9 Folien
ابر باز و آینده رایانش ابری von
ابر باز و آینده  رایانش ابریابر باز و آینده  رایانش ابری
ابر باز و آینده رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
4.6K views18 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Presentation von
PresentationPresentation
Presentationrancher42
291 views19 Folien
Internet addiction von
Internet addictionInternet addiction
Internet addictionmehdi88992003
405 views21 Folien
video Games بازی های ویدیویی von
  video Games بازی های ویدیویی  video Games بازی های ویدیویی
video Games بازی های ویدیوییEbrahim Eskandari
421 views59 Folien
ERunDigital von
ERunDigitalERunDigital
ERunDigitalAlireza Amirifallah
154 views8 Folien
Software Cost Estimation Methods:A Review - Persian von
Software Cost Estimation Methods:A Review - PersianSoftware Cost Estimation Methods:A Review - Persian
Software Cost Estimation Methods:A Review - PersianMobin Ranjbar
3.6K views27 Folien
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش رو von
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش روInternet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش رو
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش روMasoud Zamani
3.7K views36 Folien

Destacado(7)

Presentation von rancher42
PresentationPresentation
Presentation
rancher42291 views
video Games بازی های ویدیویی von Ebrahim Eskandari
  video Games بازی های ویدیویی  video Games بازی های ویدیویی
video Games بازی های ویدیویی
Ebrahim Eskandari421 views
Software Cost Estimation Methods:A Review - Persian von Mobin Ranjbar
Software Cost Estimation Methods:A Review - PersianSoftware Cost Estimation Methods:A Review - Persian
Software Cost Estimation Methods:A Review - Persian
Mobin Ranjbar3.6K views
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش رو von Masoud Zamani
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش روInternet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش رو
Internet of Things - Future & Opportunities * اینترنت اشیاء - فرصتهای پیش رو
Masoud Zamani3.7K views
آشنایی با شبکه های اجتماعی برای جذب مشتری von davood dehghan
آشنایی با شبکه های اجتماعی برای جذب مشتریآشنایی با شبکه های اجتماعی برای جذب مشتری
آشنایی با شبکه های اجتماعی برای جذب مشتری
davood dehghan961 views

Similar a Cloud Computing

Presentation research method von
Presentation research methodPresentation research method
Presentation research methodamirhosseinshahed
18 views27 Folien
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان von
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانطرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسانعباس بني اسدي مقدم
924 views15 Folien
Proxmox von
ProxmoxProxmox
ProxmoxYashar Esmaildokht
309 views91 Folien
cloud services for libraries von
cloud services for librariescloud services for libraries
cloud services for librariesmahboubeh ghorbani
31 views144 Folien
پردازش ابری و امنیت سایبری von
پردازش ابری و امنیت سایبریپردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبریAmin Younesi
256 views57 Folien
Cloud Computing and Cloud Services von
Cloud Computing and Cloud ServicesCloud Computing and Cloud Services
Cloud Computing and Cloud ServicesSaeid Bostandoust
83 views33 Folien

Similar a Cloud Computing(20)

پردازش ابری و امنیت سایبری von Amin Younesi
پردازش ابری و امنیت سایبریپردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبری
Amin Younesi256 views
رایانش ابری von Shiraz LUG
رایانش ابریرایانش ابری
رایانش ابری
Shiraz LUG133 views
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... von Aidin NaseriFard
 2017  - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017  - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
Aidin NaseriFard489 views
مجازي سازي، مجازى سازى von marketingfarkhad
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازى
marketingfarkhad1.8K views
Applying event driven architecture to mobile computing von Mehdi Rizvandi
Applying event driven architecture to mobile computingApplying event driven architecture to mobile computing
Applying event driven architecture to mobile computing
Mehdi Rizvandi373 views
IPAM_IP address management_Ed: march2017 von ali torabi
IPAM_IP address management_Ed: march2017IPAM_IP address management_Ed: march2017
IPAM_IP address management_Ed: march2017
ali torabi231 views
مفاهیم اولیه داکر von Ali Rasoulian
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکر
Ali Rasoulian37 views
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63) von Morteza Javan
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)
Morteza Javan1.7K views
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء von startupIoT
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
startupIoT2.1K views
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1 von pdnsoftco
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1
pdnsoftco486 views

Más de Mohammad Amin Amjadi

Seminar-Parallel Processing von
Seminar-Parallel ProcessingSeminar-Parallel Processing
Seminar-Parallel ProcessingMohammad Amin Amjadi
154 views40 Folien
Seminar-Architecture von
Seminar-ArchitectureSeminar-Architecture
Seminar-ArchitectureMohammad Amin Amjadi
292 views22 Folien
Image Cryptography and Steganography von
Image Cryptography and SteganographyImage Cryptography and Steganography
Image Cryptography and SteganographyMohammad Amin Amjadi
563 views44 Folien
memetic algorithm von
memetic algorithmmemetic algorithm
memetic algorithmMohammad Amin Amjadi
517 views41 Folien
Amjadi - Ebook 7 - Class - v1 von
Amjadi - Ebook 7 - Class - v1Amjadi - Ebook 7 - Class - v1
Amjadi - Ebook 7 - Class - v1Mohammad Amin Amjadi
298 views14 Folien
Amjadi - Ebook 6 - Ref,Out - v1 von
Amjadi - Ebook 6 - Ref,Out - v1Amjadi - Ebook 6 - Ref,Out - v1
Amjadi - Ebook 6 - Ref,Out - v1Mohammad Amin Amjadi
200 views11 Folien

Más de Mohammad Amin Amjadi(17)

Cloud Computing