Anzeige
Hydrolic
Hydrolic
Hydrolic
Nächste SlideShare
JazayeriJazayeri
Wird geladen in ... 3
1 von 3
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Hydrolic

  1. ‫هيدروليکی‬ ‫تعليق‬ ‫هيدروليکی‬ ‫تعليق‬ ‫آغاز‬ ‫اهرمی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کابلی‬ ‫نوع‬ ‫مکانیکی‬ ‫ترمزهای‬ ‫بجای‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫ترمز‬ ‫جایگزینی‬ ‫با‬ ‫خودروها‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫هیدرولیک‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫کاربرد‬ ‫نیروی‬ ‫انتقال‬ ‫امکان‬ ‫مایع‬ ‫روی‬ ‫فشار‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مایعات‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شد‬‫چرخها‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫ترمز‬ .‫آمد‬ ‫بوجود‬ ‫توسعه‬ ‫روند‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫استفاده‬ ‫خودروها‬ ‫کالچ‬ ‫مکانیزم‬ ‫در‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫ترمزهای‬ ‫با‬ ‫مشابهی‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هیدرولیک‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫بعدها‬ ‫(ک‬ ‫ضربات‬ ‫کننده‬ ‫جذب‬ ‫مانند‬ ‫خودرو‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافت‬ ‫بیشتری‬ ‫وسعت‬ ‫هیدرولیک‬ ‫کاربرد‬ ،‫خودروها‬ ‫ساخت‬ ‫در‬ ‫تکنولوژی‬‫مک‬ .‫شد‬ ‫متداول‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬ ‫اتوماتیک‬ ‫گیربکس‬ ‫و‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫فرمانهای‬ ،)‫فنر‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫خودروها‬ ‫تعلیق‬ ‫مکانیزم‬ ‫در‬ ‫هیدرولیک‬ ‫سیستم‬ ‫بکارگیری‬ ‫ایده‬2591.‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫سیتروئن‬ ‫سازی‬ ‫خودرو‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫مدل‬ ‫سیتروئن‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫در‬ ‫سیتروئن‬ ‫شرکت‬ ‫طراحان‬DS19‫ه‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬ ‫تمام‬ ‫از‬‫بود‬ ‫شده‬ ‫ابداع‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫یدرولیکی‬ .‫کردند‬ ‫استفاده‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫ها‬ ‫مکانیزم‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫مستقل‬ ‫و‬ ‫متعدد‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بجای‬ ‫خودرو‬ ‫این‬ ‫طرح‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫جداگا‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬ ‫و‬ ‫روغن‬ ‫و‬ ‫مخزن‬ ،‫پمپ‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫نمودند‬ ‫مرکزی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫سیستم‬‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫خودداری‬ ‫نه‬ ‫مستقلی‬ ‫عمل‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫مجموعه‬ ‫زیر‬ ‫چندین‬ ‫مشترک‬ ‫و‬ ‫مرکزی‬ ‫هیدرولیک‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫گردید‬ ‫فوق‬ ‫تجهیزات‬ ‫جایگزین‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫مشترک‬ .‫کرد‬ ‫می‬ ‫تغذیه‬ ‫را‬ ‫دادند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫خودرو‬ ‫در‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ .‫گردید‬ ‫خودرو‬ ‫بیشتر‬ ‫یکپارچگی‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫شدن‬ ‫آسانتر‬ ‫باعث‬ ‫طرح‬ ‫این‬‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫موتور‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫توان‬ ‫توجه‬ ‫سیستم‬ ‫بکارگیری‬ ‫ایده‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ .‫داد‬ ‫می‬ ‫بیشتری‬ ‫ابتکار‬ ‫و‬ ‫عمل‬ ‫آزادی‬ ‫طراحان‬ ‫به‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫خودرو‬ ‫این‬ ‫هیدرولیک‬ ‫ا‬‫ال‬‫کام‬ ‫تعلیق‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫بلکه‬ )‫فنر‬ ‫(کمک‬ ‫گیر‬ ‫ضربه‬ ‫بعنوان‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫تعلیق‬ ‫مکانیزم‬ ‫در‬ ‫هیدرولیک‬.‫گرفت‬ ‫شکل‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فنرها‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یعنی‬ ،‫تعلیق‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫متداول‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بجای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫افتادند‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫سیتروئن‬ ‫طراحان‬ ‫ضر‬ ‫عمل‬ ‫خودرو‬ ‫بار‬ ‫تحمل‬ ‫ضمن‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫جایگزین‬ ‫را‬ ‫جدیدی‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫سیستم‬ ،‫رفت‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫پیچشی‬ ‫های‬ ‫میله‬‫گیری‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫آزمایشی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫دهد.این‬ ‫انجام‬ ‫نیز‬ ‫را‬2599‫مدل‬ ‫سیتروئن‬ ‫خودروی‬ ‫روی‬DS19.‫گردید‬ ‫نصب‬ ‫روشهای‬ ‫با‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫آورده‬ ‫بوجود‬ ‫را‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫رانندگی‬ ‫شدن‬ ‫تکان‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫خودرو‬ ‫نرمی‬ ‫باعث‬ ‫باورنکردنی‬ ‫بطور‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫تصور‬ ‫قابل‬ ‫تعلیق‬ ‫سیستم‬ ‫متداول‬‫روغن‬ ‫حجم‬ ‫تنظیم‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫بود‬ ‫ارتفاع‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫امکان‬ ‫خودرو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ویژگی‬ ‫ترین‬ ‫جالب‬ .‫نبود‬ .‫بود‬ ‫آمده‬ ‫بوجود‬ ‫جاده‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خودرو‬ ‫اتاق‬ ‫بردن‬ ‫پايین‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫امکان‬ ‫بودند‬ ‫شده‬ ‫فنر‬ ‫جایگزین‬ ‫که‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫های‬ ‫جک‬ ‫به‬ ‫ارسالی‬ ‫اتومات‬ ‫تراز‬ ‫خودرو‬ ‫این‬ ‫دیگر‬ ‫ویژگیهای‬ ‫از‬‫بازوهای‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫عمل‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫ناهموار‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫هنگام‬ ‫ماشین‬ ‫سطح‬ ‫یک‬ .‫گردید‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫خودرو‬ ‫های‬ ‫جک‬ ‫در‬ ‫روغن‬ ‫حجم‬ ‫اتوماتیک‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫بدنه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تعلیق‬ ‫سیستم‬ ‫طراحان‬DS19‫آن‬ ‫ولی‬ ‫کردند‬ ‫ایجاد‬ ‫اولیه‬ ‫نمونه‬ ‫هیدرولیک‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫تغییرات‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬‫روش‬ ‫بکارگیری‬ ‫داشت‬ ‫اهمیت‬ ‫که‬ ‫چه‬ .‫بود‬ ‫نشده‬ ‫انجام‬ ‫هرگز‬ ‫ا‬‫ال‬‫قب‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خودرو‬ ‫در‬ ‫هیدرولیک‬ ‫کاربرد‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫ا‬‫ال‬‫کام‬
  2. ‫و‬ ‫گازها‬ ‫پذیری‬ ‫تراکم‬ ‫اصل‬ ‫بر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برده‬ ‫نام‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫هیدروپنوماتیک‬ ‫بنام‬ ‫مواقع‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫تعلیق‬ ‫سیستم‬ ‫کار‬ ‫اصول‬ ‫ن‬ ‫بنا‬ ‫مایعات‬ ‫بودن‬ ‫تراکم‬ ‫غیرقابل‬‫معمولی‬ ‫فنرهای‬ ‫جایگزین‬ ‫که‬ ‫تعلیق‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫برده‬ ‫بکار‬ ‫های‬ ‫جک‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫هاده‬ .‫هستند‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نصب‬ ‫جک‬ ‫باالی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیتروژن‬ ‫گاز‬ ‫فشار‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫انباره‬ ‫یا‬ ‫مخزن‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫پیستون‬ ‫و‬ ‫سیلندر‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫حرکت‬ ‫انباره‬ ‫و‬ ‫جک‬ ‫بین‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هیدرولیک‬ ‫روغن‬‫باال‬ ‫باعث‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫چرخها‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫خودرو‬ ‫بدنه‬ ‫وزن‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫برگشت‬ ‫انباره‬ ‫به‬ ‫روغن‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ ‫با‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫انباره‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫ورود‬ ‫و‬ ‫جک‬ ‫از‬ ‫روغن‬ ‫خروج‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫سیلندر‬ ‫در‬ ‫پیستون‬ ‫آمدن‬ ‫وزن‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫انباره‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫حبس‬ ‫نیتروژن‬ ‫گاز‬ ‫تراکم‬‫با‬ ‫انباره‬ ‫داخل‬ ‫نیتروژن‬ ‫گاز‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫برسد‬ ‫تعادل‬ ‫به‬ ‫خودرو‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫فنر‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫بیشتر‬ ‫شدن‬ ‫متراکم‬ ‫سطوح‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫ضربات‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫کاهش‬ ‫پیستون‬ ‫نوسان‬ ‫سرعت‬ ‫انباره‬ ‫و‬ ‫پیستون‬ ‫بین‬ )‫تنگ‬ ‫(مجرای‬ ‫اورفیس‬ ‫یک‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫خودروهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫عملی‬ ،‫گردد‬ ‫می‬ ‫جذب‬ ‫ناهموار‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫فنر‬ ‫کمک‬ ‫توسط‬ ‫معمولی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫و‬ ‫پیشرفته‬ ‫بسیار‬ ‫های‬ ‫نمونه‬ .‫اند‬ ‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫زانتیا‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫سیتروئن‬ ‫شرکت‬ ‫خودروهای‬ ‫جدید‬ ‫مدلهای‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫ایجاد‬ ‫متعددی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫خودرو‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫های‬ ‫زانتیا‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کنترل‬‫با‬ ‫متناسب‬ ‫ضربات‬ ‫جذب‬ ‫براي‬ ‫آن‬ ‫تعلیق‬ ‫مکانیزم‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫هیدرواکتیو‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اکسل‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫انباره‬ ‫یک‬ ‫جکها‬ ‫باالی‬ ‫های‬ ‫انباره‬ ‫بجز‬ ‫خودروها‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫بکار‬ ‫های‬ ‫اکسل‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫جاده‬ ‫ناهمواری‬ ‫وضعیت‬ ‫ا‬ ‫شدن‬ ‫قطع‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫وصل‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نصب‬‫حرکتهای‬ ‫سفتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نرمی‬ ‫میزان‬ ‫ماشین‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫تعلیق‬ ‫مدار‬ ‫به‬ ‫انباره‬ ‫این‬ ‫رتباط‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫بدنه‬
  3. ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نوسانات‬ ،‫فرمانگیری‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ،‫ماشین‬ ‫سرعت‬ ‫مانند‬ ‫رانندگی‬ ‫مختلف‬ ‫شرایط‬ ‫سنسور‬ ‫تعدادی‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫کا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫توقف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شتابگیری‬ ،‫جاده‬‫کامپیوتر‬ ‫از‬ ‫ارسالی‬ ‫سیگنال‬ ‫ورودی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫دستگاه‬ ‫مپیوتر‬ ( ‫نرمی‬ ‫کنترل‬ ‫رگالتورهای‬ ‫شیر‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫هیدرولیک‬ ‫مدار‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعبیه‬ ‫برقی‬ ‫شیر‬ ‫به‬stiffness regulator‫مقدار‬ ) ‫ر‬ ‫مرکزی‬ ‫انباره‬ ‫و‬ ‫اکسل‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫جکهای‬ ‫بین‬ ‫اورفیس‬ ‫دهانه‬،‫دهند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫ا‬ ‫تنظیم‬ ‫جاده‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫ها‬ ‫جک‬ ‫نوسانات‬ ‫شدت‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫انباره‬ ‫و‬ ‫جکها‬ ‫بین‬ ‫روغن‬ ‫تبادل‬ ‫سرعت‬ ‫و‬ ‫مقدار‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫الکترو‬ ‫جدید‬ ‫امکانات‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ ‫با‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫ای‬ ‫جاده‬ ‫باالی‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫سواری‬ ‫از‬ ‫نظیری‬ ‫بی‬ ‫ترکیب‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫گردد‬ ‫می‬‫نیکی‬ ‫شرایط‬ ‫ترین‬ ‫سخت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫حفظ‬ ‫ناگهانی‬ ‫ترمزهای‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫شتاب‬ ،‫تند‬ ‫های‬ ‫پیچ‬ ‫و‬ ‫فرمانگیری‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫دستگاه‬ ‫تراز‬ ‫سطح‬ ‫تعلیق‬ ‫سیستم‬ ‫بکارگیری‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫رساند‬ ‫می‬ ‫حداکثر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خودرو‬ ‫کنترل‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫سرنشینان‬ ‫راحتی‬ ‫رانندگی‬ ‫خودرو‬ ‫هیدرولیکی‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نظامی‬ ‫خودروهای‬ ‫و‬ ‫سنگین‬ ‫آالت‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫تعلیق‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫امروزه‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بگونه‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫کارایی‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫فراوانی‬ ‫مشکالت‬ ‫فنری‬ ‫مرسوم‬ ‫سیستمهای‬ ‫بکارگیری‬ ‫که‬ ‫جایي‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ ‫تصور‬‫تریلرهای‬ ‫و‬ ‫پیکر‬ ‫غول‬ ‫های‬ ‫جرثقیل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫معدن‬ ‫کامیونهای‬ ‫نظیر‬ ‫آالتی‬ ‫ماشین‬ ‫در‬ ‫هیدرولیکی‬ ‫تعلیق‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ .‫رسد‬ ‫می‬ ‫بنظر‬ ‫غیرممکن‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫فراوان‬ ‫چرخهای‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫بزرگ‬ Directed By MJavad.Akbari Industrial Group of Mechatronic
Anzeige