Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Taivassalo Minna(20)

Anzeige

Oppimisen digitaalinen ekosysteemi - tarkastelu digitaalisuuden näkökulmasta

 1. Oppimisen ekosysteemi – tarkastelu digitaalisuuden näkökulmasta Tutkimustiedon kokoaminen ja hyödyntäminen 9-11/2017 Opetushallituksen rooli 2-6/2018 Oppimisen digitaalisen ekosysteemin kuvaus verkostoyhteistyössä 9-11/2017 (1. vaihe) Sitran siilonmurtajat ideapaperi 1/2018 Elämäntapahtumapilotti ”Koulutuksesta työhön” ja ”Työstä työhön” 2- 12/2018 Ekosysteemin aukikuvaaminen 2- 6/2018 Haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen sekä ratkaisuehdotuksien kokoaminen 11/2017 Roadmap-työ, palvelujen kartoitu ja työnjako 2-6/2018 Henkilöstön osaamisen kehittäminen (jatkuva) Lisätietoja Opetusneuvos Minna Taivassalo Ammatillinen osaaminen Opetushallitus minna.taivassalo@oph.fi ja laaja työryhmä
 2. Ekosysteemissä yhteisöt, ihmiset, palvelut ja teknologiat kytkeytyvät luontevan asiakastarpeen kautta yhteen hyödyntäen kaikkia ekosysteemiin kuuluvia toimijoita. Oppimisen digitaalinen ekosysteemi on digitaalisten palvelujen ja sisältöjen kokonaisuus, joka palvelee kaikkia oppijoita. Siihen kuuluvat oppimisen välineet ja sovellukset (mm. teknologiaa hyödyntävät oppimisympäristöt ja materiaalit), opetuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintatavat, opetusmenetelmien uudistaminen, opettajuuden ja ohjauksen kehittäminen (mm. datan hyödyntäminen) sekä digitalisoitumista tukevat strategiat ja linjaukset. (mukaellen mm. DIGAM- ja DigiOpe -selvitykset 2017.) Oppimisen digitaalisen ekosysteemin kuvaus verkostoyhteistyössä (määrittely kiteytetysti)
 3. 1. Mitkä ovat asiakkaiden todelliset tarpeet? Oppimisen digitaalisen ekosysteemin palvelukerrokset ELINIKÄISEN OPPIMISEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN PALVELUJEN YHTEENTOIMIVA KOKONAISUUS ERI TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖSSÄ (Julkinen ja yksityinen) OPPIJANPALVELUT(tunnistautuminen, kertakirjautuminenja suostumuksenhallinta, OPINTOPOLKU.FI,OSAAN.FI,eHOKS, ePerusteet) KOKONAISKUVA Rajapintakerros - TIETO LIIKKUU YKSILÖN PARHAAKSI TIETO TIETO DATAKERROS/Tietojärjestelmät, esim. osaamisen kantapalvelu KOSKI KÄYTTÖLIITTYMÄKERROS
 4. Mitä? Oppimistavoitteet, osaamistavoitteet, ammattitaitovaatimukset (OPS ja tutkintojen perusteet formaalikoulutus) sekä niitä tukevat digitaaliset oppimateriaalit sekä oppimisratkaisut/-ympäristöt Mistä? Koulutukseen hakeutuminen opintopolku.fi sekä muut online ohjaus- ja neuvontapalvelut esim. ohjausta verkossa -palvelu TODENTAMINEN: Oppimisen ja osaamisen arviointi -palvelut esim. osaan.fi YTL-sähköisen YO- kirjoitukset sekä digitaaliset osaamismerkit Online-opintotarjonta (myös monimuoto) esim. nettilukio, avoin ammattiopisto AAVA alueelliset ja paikalliset opetuksen ja koulutuksen järjestäjien online-opintotarjottimet (formaalioppiminen) sekä non-formaalin oppimisen palvelut ja muut avoimet onlinesisällöt OPPIMISEN DIGITAALISEN EKOSYSTEEMIN PALVELUTARJONTAA Aktiivinen ja hyvinvoiva oppija tukiverkostoineen palvelujen käyttäjänä
 5. Toteuma ● Eri koulutusasteiden ja -muotojen oppimiseen ja digitalisaation liittyvän tutkimustiedon kokoaminen ja tarkastelu kokonaisuutena ● Tutkimustieto kootusti oppimisesta ja digistä tavoitetilan määrittelemiseksi: Millainen ekosysteemi täyttää asiakastarpeet? Mitä lisäarvoa digitaalisuus tuo oppimiseen ja osaamisen kehittymiseen? ● Koottu pedagoginen tausta-ajattelu Ekosysteemin pedagoginen tausta-ajattelu Tutkimustiedon kokoaminen ja hyödyntäminen 9-11/2017
 6. 1. Haaste: Koulutuksen eriarvoistuminen saavutettavuuden ja tasa-arvon näkökulmasta: Miten valtakunnallisesti tasa-arvoiset kouluttautumismahdollisuudet läpi Suomen! Ratkaisu: Palvelutarjonnan nykytilan kartoittaminen laajassa yhteistyössä oppimisen digitaalisen ekosysteemin kuvaamiseksi elinikäisen oppimisen osalta (tulos kokonaiskuva ohjauspalvelut ja -työkalut, osaamisen tunnistaminen ja kuvaaminen, digitaaliset sisällöt ja oppimisympäristöt, oppimisen ja osaamisen arviointi mm. digitaaliset osaamimerkit) 2. Haaste: Siiloutuneisuus julkisen sektorin toimijoiden välillä, koulutuksen ja työelämän välillä, koulutusasteiden ja -muotojen välillä, organisaatioiden välillä, organisaatioiden sisällä Ratkaisu: Lisätään yhteistyötä ekosysteemiajattelulla ja yhteisillä pelisäännöillä sekä kiinnittämällä huomiota palvelujen yhteentoimivuuteen, tiedon liikkumiseen ja hyödynnettävyyteen turvallisesti oppijan parhaaksi Haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen 11/2017 OPH:N rooli ratkaisija ROADMAP
 7. 3. Haaste: Digitalisaation mukanaan tuomat muuttuvat osaamistarpeet eri aloilla ja ammateissa 3. Ratkaisu: Osaamistarpeiden ennakointi, OPS perusteet ja ammatillisten tutkintojen perusteet sekä toimeenpanon tuki (koulutus, tiedotus, tukiaineisto) 4. Haaste: Digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pedagoginen laatu ja löydettävyys vaihtelevaa 4. Ratkaisu: Laatusuositukset, kilpailut/palkitseminen, yhteiset pelisäännöt, yhteiskäyttöiset alustat ja metatiedot jne. 5. Haaste: Opettajuuden ja ohjaajuuden muutos 5. Ratkaisu: Opetustoimen henkilöstökoulutus, osaamistasojen päivitys ja digitaaliset osaamismerkit opettajille? digipedagogisen osaamisen kartoittaminen, pedagogiset kokeiluhankkeet sekä niihin liittyvä tutkimus Haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen 11/2017 OPH:N rooli ratkaisija ROADMAP
 8. 4. Yhteiskehittäminen - oppijalla aktiivinen - opettajan/ohjaajan osaaminen kehittyy OPPIMISEN DIGITAALISEN EKOSYSTEEMIN PALVELUJEN KEHITTÄMISEN SYKLI PALVELUJEN KÄYTTÄJIÄ OSALLISTAEN JA ARVIOINTITIETOA HYÖDYNTÄEN (laatuympyrän mukaisesti) 1.Tutkimus- ja ennakointitiedon hyödyntäminen pedagogisessa palvelumuotoilussa MITÄ? Oppimistavoitteet ja osaamistavoitteet MITEN? Mitä lisäarvoa digitaalisuuus oppimiseen tutkimustiedon näkökulmasta 2. Kokeilut, joilla tavoitellaan lisäarvoa oppijalle ja oppimiseen hyödyntäen digitaalisuutta 3. Palaute-, seuranta- ja arviointitieto - oppijan käyttäjäkokemukset ja oppimistulokset - tutkimus, mitä lisäarvoa oppijalle ja oppimiseen Oppimisen digitaalisen ekosysteemin toimivuuden parantaminen edellyttää: - koordinaatiota - yhteisiä pelisääntöjä - avoimia rajapintoja - asiakaslähtöis tä ajattelua - toimivien käytäntöjen ja palvelujen kuvausta, myös rajapintojen osalta Tällä tavoin varmistetaan laatua, saavutettavuutta sekä käytettävyyttä.
 9. Kiinni työelämään elinikäisen oppimisen avulla Kiinni työelämään osaamisen kehittymisen kautta Elämätapahtumapilotti (näkökulmina Koulusta työhön ja Työstä työhön) osa OPH2.0 oppimisen ekosysteemiä 1. DigiNYT-seurantaryhmä (pj. Olli-Pekka Heinonen) valmistelee suosituksia Suomen ihmiskeskeiseen digitaaliseen muodonvaihdokseen. 2. Keskeinen suositus oli toteuttaa elämäntapahtumapilotit
 10. Ke 14.2. klo 12-15 Elämäntapahtumapilottien keskeiset organisaatiot kokoontuvat. Elämäntapahtumapilotit ja aikataulu 01-06/2018 16.2.2018 Suomidigi.fi 10 01 02 03 04 05 06 07 Pe 15.6. klo 10-12 Ekosysteemifoorumi: Ehdotus muodonvaihdoksesta, johtamisesta, toimivallasta, toimijoiden välisistä rooleista, resursseista, tietovirroista, reguloinnista sekä elämäntapahtuman ympärille kehkeytyvän kv-ekosysteemin edellytyksistä. Ke 5.2. klo 12-15 Päätös elämäntapahtumapilottien ja Auroran toimeenpanosta. 8.5.2018 Aurora-esitys Valtio Expossa Elämäntapahtumien design-työ Ke 13.3. klo 14-15 Data- ja analytiikkaverkosto: Case: Elämäntapahtumapilotin datalähteet ja niiden hyödyntäminen 15.2. 20.3. 19.4. 22.5. 20.6. Raportointi DigiNYT-seurantaryhmässä DigiNYT-sihteeristö tukee muodonvaihdoksessa Sovitaan kokousajankohdat
 11. Seuraavat askeleet • Oppimisen digitaalisen ekosysteemin jäsentäminen (CANVAS-ajattelua hyödyntäen • Palvelutarjonnan kokoaminen jäsennellysti ja palveluissa liikkuvan tiedon tunnistaminen sekä hyödyntäminen elinikäisen oppimisen näkökulmasta elämäntapahtumapiloteissa Palveluiden jaottelua esim. ammatillisen koulutuksen näkökulmasta (tarkentuu) • Hakeutumisen palvelut • Ohjauksen ja tuen palvelut • Oppimisen ja osaamisen palvelut • Opetuksen/koulutuksen järjestäjän hallintojärjestelmät ja tukipalvelut
Anzeige