Anzeige

Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä

Councellor of Education at Finnish National Agency for Education um Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen - Finnish National Agency for Education
4. Apr 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Similar a Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä(20)

Más de Taivassalo Minna(20)

Anzeige

Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä

 1. Tulevaisuuden näkymät tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä? 4.4.2014 Joensuu MObi14 Asiantuntija oppimisratkaisut Minna Taivassalo-Salkosuo InnoOmnia
 2. Lyhyt esittely Minna Taivassalo-Salkosuo on työskennellyt viime vuodet Opetushallituksessa. OPH:ssa Minna toimi ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämisen erityisasiantuntijana sekä opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäjänä. Minna toimii myös sivutoimisena majoitusalan yrittäjänä. Maaliskuun alussa Minna siirtyi InnoOmniaan oppimisratkaisujen asiantuntijaksi. Minna tunnetaan hyvin myös tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön puolestapuhujana ammatillisen koulutuksen sektorilla.
 3. Esityksen keskeinen sisältö  Maailma muuttuu, mikä muuttuu? Työn tekemisen tavat muuttuvat – uudenlaiset osaamisvaatimukset  Mitä on sosiaalinen media?  Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen omassa työssä – arki helpommaksi  Koulutus- ja opetustoimiala kehittyy – mitä muutoksia – Osaamisperusteisuus käytännössä ja yksilölliset opintopolut opiskelijoille – Avoimien ympäristöjen hyödyntämisestä ohjaus- ja opetuskäytössä – Uusimmat suuntauksia oppimisen rikastamiseen: pelillisyys, virtuaalimaailmat, lisätty todellisuus ja QR- koodeilla ohjaukseen realiaikaisuutta  Mistä tukea ja lisätietoa?
 4. Tieto- ja viestintätekniikka/-teknologia merkitsee eri sukupolven ihmisille eri asioita  radio (isoisä)  tietokone (Larry)  sosiaalinen toiminta, johon verkkoa ja laitteita voi käyttää (Larryn poika) Larry Johnson
 5. Työelämän muutokset - Käsitys tiedosta ja sen pysyvyydestä on muuttunut - Käsitys asiantuntijuudesta - Uudenlaista osaamista - Työn tekemisen tavat muuttuvat: - Yhteisöllisyys/verkostomaisuus - Mobiililaitteiden hyödyntäminen ja uudistuvat työvälineet - Nopea rytmisyys - Globaalius
 6. Mobiilaitteiden hyödyntämis- mahdollisuudet eri ammateissa
 7. Sosiaalinen media Sosiaalisella medialla tarkoitetaan vuorovaikutteisia verkkoviestintäympäristöjä, joissa kaikilla on mahdollisuus osallistua tiedon tuottamiseen, julkaisemiseen ja sen käsittelyyn vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaaliseen mediaan liitetään avoimuus, yhteisöllisyys ja vuorovaikutteisuus. Sosiaaliseen mediaan liittyy oleellisesti vuorovaikutus ja keskustelut eri toimijoiden kesken, jotka luovat omat yhteisönsä osaksi avoimia verkostoja. Taivassalo-Salkosuo mukaillen Hy:n Sosiaalisen median käsikirja
 8. Sosiaalisen median työkaluja voidaan ryhmitellä mm. seuraavasti:  Sisällön tuotanto ja julkaisu (esim. blogit)  Sisällön jakaminen (Flickr ja Picasa (valokuvat), You Tube (videot), del.ciou.us (sos. kirjanmerkit)  Sosiaaliset verkostopalvelut (Linkedin, Facebook)  Yhteisöllinen tuottaminen (Wikipedia ja muut wiki- työkalut, Google Docs/Drive)  Virtuaalimaailmat (mm. Second Life, Habbo Hotel)  Mikroblogit (Twitter) (huom. samat työkalut voivat sopia useisiin ryhmiin)
 9. Etuja  Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen on pääsääntöisesti helppoa, eikä vaadi erityistä teknistä osaamista  Edellyttää kykyä kokeilla rohkeasti  Hyödyntäminen vahvistaa uskoa omaan oppimiskykyyn Opettajat ja opiskelijat yhdessä tekemään ja kokeilemaan rohkeasti, kyseessä on nopeasti kehittyvä aihealue, jota kukaan ei hallitse täydellisesti
 10. Sosiaalisen median portaat - ota askel kerrallaan  Mervi Jansson 2009
 11. Sosiaalisen median hyödyntäminen omassa työssä – arjesta helpompi Jaetut dokumentit: Asiakirjat, laskentataulukot ja esitykset. Reaaliaikaista yhteistyötä ilman liitetiedostoja.
 12. Sosiaalisen median hyödyntäminen omassa työssä – arjesta helpompi Aikataulujen sovittelu Ilmaiset tekstiviestit http://www.whatsapp.com/?l=fi Tiedostojen jakaminen Dropbox -sovellus mahdollistaa tiedostojen synkronoinnin useiden eri laitteiden välillä. Tiedostoja on myös helppo jakaa muiden kanssa. Muistiinpanot aina mukana, ideat talteen - hyödynnä esim. http://evernote.com/intl/fi/
 13. Sosiaalisen media hyödyntäminen ammatillisesti  Ammatillista verkkoidentiteettiä rakentamassa – oma slideshare-tili  Twitter-tili (seuraa ja tule seuratuksi) Lue lisää twitter-opas vasta-alkajille
 14. Sosiaalisen median hyödyntäminen ammatillisesti  Ammatillisten verkostojen rakentaminen  Sosiaalinen media oppimisen tukena http://sometu.ning.com/  LinkedIn oma profiili ja ryhmäjäsenyydet esim. Ammatillisen koulutuksen kehittäjät - Finnish VET developers
 15. Koulutus- ja opetustoimiala kehittyy – mitä muutoksia
 16. Koulutus- ja opetustoimiala kehittyy - Työelämä muuttuu, myös opettajan työ uudistuu - Opiskelijan aktiivinen rooli oppimisessa - Opetusjärjestelyt ja -menetelmät kehittyvät - Työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrä kasvaa, sisältöjen integrointi - Oppimisen elämyksellisyys, mielekkyys, yksilöllisyys ja samalla yhteisöllisyys korostuu - Opiskelijan oikeus riittävään ja laadukkaaseen ohjaukseen tulee toteutua kaikissa ympäristöissä
 17. Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen (TUTKE)  Lisätietoja http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/tutke/ Uudistuksia ammatilliseen peruskoulutukseen, tiedotus- ja keskustelutilaisuus 16.1.2014 Mika Tammilehto: Rakennepoliittinen ohjelma ja ammatillinen koulutus (pdf) Seija Rasku: TUTKE2-säädösmuutokset (pdf) Piritta Väinölä: VALMA-säädösmuutokset (pdf) Sirkka-Liisa Kärki: Tutkinnon perusteiden ja muiden määräysten uudistaminen (pdf) Ulla Aunola: VALMA-perusteiden laatiminen (pdf)
 18. Osaamisperusteisuus käytännössä & yksilölliset opintopolut opiskelijoille  Työelämäyhteistyön systematisointia ja työssäoppimisen käytänteiden ja periaatteiden yhtenäistäminen  Opetussuunnitelmien tarkistaminen ja päivittäminen tutkinnon perusteiden pohjalta sekä työjärjestyksien muokkaus eri. koulutusalojen opettajien ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien yhteistyönä (sisältöjen integrointikäytännöistä sopiminen)  Opettajien työ- ja tehtävänkuvien tarkistaminen (ohjauksen resursoinnista sopiminen ) ja työelämäjaksoista sopimista  Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjen yhtenäistämistä
 19.  Opiskelijoiden HOPSin laadinta- ja päivityskäytänteistä sopiminen ja käytäntöjen yhtenäistäminen  Opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien perehdyttäminen aloittavien opiskelijoiden HOPSien tekemiseen niin, että opiskelijan opintopolku muodostuu mahdollisimman joustavaksi  Koulutuksen järjestäjien välillä toteutettavien tutkinnon osien valinnaisuudesta sopiminen ja tarjonnasta sopiminen  Avoimista yhteisistä oppimisen ohjaus- ja arviointiympäristöistä sopiminen ja niihin perehtyminen (opetukseen ja ohjaukseen osallistuvat opettajat, työpaikkaohjaat sekä opiskelijat) Osaamisperusteisuus käytännössä & yksilölliset opintopolut opiskelijoille
 20. Osaamisperusteisuus käytännössä & yksilölliset opintopolut opiskelijoille Keskeinen tavoite: uudistaa laajamittaisesti opetusjärjestelyjä ja opetuksen sekä ohjauksen tarjontaa ja saavutettavuutta työprosessilähtöisesti. Oppimisympäristöjä kehitetään monipuolisemmiksi esim. hyödynnetään paremmin laajennettua työssäoppimista, työpajoja, oppilaitoksen omia palvelupisteitä, projekti- ja verkko-oppimista sekä sosiaalisen median työkaluja ja mobiilioppimista
 21. Osaamisperusteinen/ työprosessilähtöinen ammattikoulutus
 22. Kehittämishankkeet Vaihtoehtoisia tapoja työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämiseen ja opiskelijoiden ohjauksen laadun kehittämiseen Työssäoppimisen ohjaus Opettajien työelämäjaksot Työpaikkaohjaajien osaamisen kehittäminen Taivassalo-Salkosuo 2012 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
 23. Opettajan tehtävä- ja tulostoimenkuva kehittyy  A Opiskelijan yksilöllisen ja joustavan opintopolun mahdollistaminen  B Opiskelijan oppimista ja kehittymistä edistävät tekijät ja yhteisöllinen toiminta (jaetun opettajuuden toteuttaja)  C Opetus, oppimisen ohjaus ja arviointi – sis. HOPSaus  D Osaamisen arviointi – mm. työelämässä tapahtuvat ammattiosaamisen näyttöjen ohjaus ja arvioinnit, sekä työssäoppimisen ohjaajien ohjaus ja koulutus  E Opettajan oma kehittyminen ja työelämäosaamisen kehittäminen sekä työelämän kehittämisosaaminen  F Muut erityistehtävät – esim. kansainväliset tehtävät Lähde: Riitta Karusaari 2013 mukaellen Taivassalo-Salkosuo Minna
 24. Opetushallituksen sosiaalisen median opetuskäytön suositukset  kaikille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa osana mediataitoja ja ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa  Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset jakaantuvat kahteen osaan – sosiaalisen median käyttölinjauksia osana tietostrategiaa – käytännön toimenpiteitä opetuksen suunnitteluun ja mahdolliseen muuhun hyödyntämiseen koulun toiminnassa Lue lisää http://www.oph.fi/download/140104_sosiaalisen_median_op etuskayton_suositukset.pdf
 25. Opetushallituksen sosiaalisen median opetuskäytön suositukset  Keskeistä sopia pelisäännöistä ja turvallisesta käytöstä – turvallinen kirjautuminen palveluihin – tekijänoikeuksien riittävä tuntemus eri osapuolet http://www.opettajantekijanoikeus.fi/ http://www.opettajantekijanoikeus.fi/2013/08/tekijanoikeusop paan-korjaukset-paivitetty/ – pelisääntöjen määrittely: ei kiusaamista, salaisten tietojen levittämistä, luvatonta toisten kuvien julkaisemista tms. Lue lisää http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/ mika_ihmeen_sosiaalinen_media/verkkoviestinnan_taidot/te kijanoikeudet
 26. Yksilöllisen oppimisen mahdollistaminen eri ympäristöissä - Opiskelijoilla käytössä langaton verkko - Omien laitteiden (tabletit, läppärit, älypuhelimet) käytön salliminen opiskelussa - Avoimien ja helposti päivitettävien palvelujen hyödyntäminen - Opiskelijan oppimisprosessin dokumentoituminen ja ammattitaidon läpinäkyväksi tekeminen - Jaettu ohjaajuus mahdollista avoimissa ympäristöissä läpinäkyvyys - Reaaliaikaisen ohjauksen saatavuus, ohjausrakenteisiin - Elävät yhdessä päivitettävät oppimisaineistot (alakohtainen klusteriajattelu tms)
 27. Kehittämiskohteita Opiskelijoille  Oppimisen ja osaamisen kehittymisen dokumentointityökalut ja niiden hyödyntämisen osaaminen  Tavoitteellisen oppimisen tuki eri ympäristöissä mm. opiskelijoille toimeksiantoja (havainnoi, selvitä ja dokumentoi) Opettajille ja ohjaajille Oppimisen ohjaus- ja arviointityökalut -> laadukas ohjaus läpinäkyväksi
 28. Avoimien ympäristöjen hyödyntämisestä ohjaus- ja opetuskäytössä
 29. Blogit ja wiki ohjauksessa  Tähtimalli ohjauksessa Opiskelijoiden blogit Opettajien ohjausblogit Lähde: Jere Majava mukaillen Minna Taivassalo-Salkosuo 2013 http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blog5.htm Yhteinen seurantasivu Yhteinen oppimisaineistojen jakamispaikka esim. avoin wiki
 30. Vuoden 2013 pedagoginen kehittäjä Automaalauksen mestarista tuli koulutuksen kehittäjä Yle-uutinen http://yle.fi/uutiset/miten_automaalauksen_mestarista_tuli_koulutuksen_ke hittaja/6975841 Kuva: Sanna Brauer
 31. Lehtori Jari Välkkynen Koulutuskeskus Tavastiasta on kehittänyt  pedagogisen mallin, jossa yhdistyvät opiskelijakeskeisyys, vertaisoppiminen, läpinäkyvä yhteisöllisen tiedon jakaminen sekä opiskelijaa kunnioittava ja yrittäjämäinen asenne opetukseen ja opiskeluun sekä tavoitteellisen oppimisen tuki.  mallissa on hyödynnetty avoimella ja tarkoituksenmukaisella tavalla tieto- ja viestintäteknologiaa ks. seuraava dia  http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/tutke/
 32. Wikin, blogin, mobiililaitteen ja sosiaalisen median yhteisöpalveluiden käyttötarkoitukset
 33. Pintakilta on ensimmäinen Kiltakoulujen killoista (kilta=toimintatapa koskien opetusmenetelmiä ja - järjestelyjä). Pintakilta-toimintamallissa tutkinnon perusteissa olevat ammattitaitovaatimukset on purettu työtehtäviksi. Työtehtävät tekemällä ja blogiin reflektoimalla opiskelijan ammattitaito ja osaaminen kehittyvät. Vähimmäisvaatimuksena on arviointikriteerien T1-taso. Kyseinen osaamistaso on kuvattu opiskelijoille Pintakillan avoimilla internet-sivustoilla. Hyvä käytäntö Pintakilta - avoin oppimisympäristö pintakäsittelyn opiskeluun ja osaamisen kehittämiseen Tutustu myös http://www.pintakilta.fi/ Pintakilta - avoin oppimisympäristö pintakäsittelyn opiskeluun ja osaamisen kehittämiseen (osa Kiltakoulut.fi:tä)
 34. Kiltakoulut -toimintamalli Opiskelijat hankkivat some-työkaluja ja mobiililaitteita hyödyntäen vahvan ammattitaidon ja työelämävalmiudet (eri kiltoja mm. pintakilta, asentajakilta, metallikilta, matkailukilta, prosessistars, puukilta, datakilta, korikilta, laivakonekilta jne) Kiltapeda on opettajille suunnattu sivusto pedagogisesta toimintamallista. Keikkailuextra on suunnattu opiskelijoille. Sinne on kerätty eri kiltojen käyttämiä some-välineitä ja vinkkejä siitä, mihin niitä voi opinnoissa ja elämässä käyttää. Lisätietoja http://kiltakoulut.fi/
 35. Uusimmat suuntauksia oppimisen rikastamiseen: pelillisyys, virtuaalimaailmat, lisätty todellisuus ja QR-koodeilla ohjaukseen realiaikaisuutta
 36. Virtuaalimaailmat/pelilliset ympäristöt Virtuaalipanimo Simulaattorit Työpaikat SOME-työkalut ja mobiililaitteet Moninaisten ympäristöjen hyödyntäminen
 37. Rikastettu oppiminen Oppimispelit ja 3D-virtuaalimaailmat Todellisuuksien yhdistäminenLisätty todellisuus QR-koodit
 38. • Kokkipeli • Kokkipeli-esite • Virtuaalinavetta • Virtuaalinavetta-Wiki • Hynynen, Laura: Virtuaalinavetan sisällön luominen ja suunnittelu • Game Bridge- posteri • Lataa Sandbox I - peli • Lataa Sandbox II - peli • Oppimisen tueksi perustettu Puimuri-sivusto • Virtuaalipanimo Virtuaaliympäristöjä & pelillisyyttä
 39. ESIMERKKI JULKAISUSTA HYVÄSTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ https://hyvatkaytannot.oph.fi/kaytanto/1484/?q=86 92dfbfc424020a4eaa78a929562cdb
 40. QR-koodeilla ja mobiililaitteilla ohjaukseen reaaliaikaisuutta  Esimerkiksi työturvallisuusohjeita voidaan linkittää vaarallisten koneiden ja laitteiden kylkeen työpaikoilla ja oppilaitoksen työsaleissa, vastaavasti myös muita toimeksiantoja  Luo oma QR-koodi http://www.qr- koodit.fi/generaattori  Lue ja generoi koodeja QR Reader- sovelluksella (iPad ja Android)
 41. Lisätyllä todellisuudella oppimiseen elämyksellisyyttä  Esimerkkivideo AURASMA-sovelluksen käytöstä: Seteli herää henkiin  https://www.youtube.com/watch?v=zBb7BnXipyA
 42. 3D-tulostuksen opetuskäyttö ja osaamisen kehittäminen  3D-tulostus on tulevaisuudessa keskeinen tuotannon valmistusmenetelmä, jonka mahdollisuudet on tunnettava eri koulutusaloilla ja ammateissa  Asiakokonaisuus pitää sisältää: – Alakohtaisten sovellusmahdollisuuksien ja käyttökohteiden osaamisen – Mallinnusosaamisen – Materiaalituntemuksen – Erilasten tulostimien käyttöosaamisen – Parhaat sovellukset syntyvät monialaisessa yhteistyössä tiivistä työelämäyhteistyötä tehden
 43. Mistä tukea ja lisätietoa?
 44. www.edu.fi/ammattipeda  Ideoita osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen toteutukseen käytännössä  Tukea yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista esittelemällä – työvaltaisen oppimisen, – yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyden, – rikastetun oppimisen (virtuaalimaailmojen, oppimispelien, simulaattorien ja lisätyn todellisuuden) sekä – mobiliioppimisen hyödyntämismahdollisuuksia. Lisätietoa sivuston tekijöistä
 45. www.edu.fi/ammattipeda
 46. https://hyvatkaytannot.oph.fi/
 47. Yhteystiedot: Asiantuntija oppimisratkaisut InnoOmnia Minna Taivassalo-Salkosuo minna.taivassalo-salkosuo@omnia.fi Skype: minnat_s Twitter: @MinnaT_S Puh. 040-126 7211
Anzeige