Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Proceduri speciale

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Proceduri speciale

 1. 1. PROCEDURI SPECIALE
 2. 2. ORDONANȚA PREȘEDINȚIALĂ (ART. 996-1001) • Condiții de admisibilitate 1. Urgența – trebuie să existe pe tot parcursul procesului a) – condiții prevăzute de art. 996 - păstrarea unui drept ce s-ar păgubi prin întârziere - prevenirea unei pagube iminente care nu s-ar putea repara - înlăturarea piedicilor ivite cu ocazia unei executări b) - condiții din texte speciale - CPC – ex. 919 – măsuri vremelnice pe parcursul procesului de divorț - CC – ex. 1278, 1592, 2181 etc. - legi speciale – ex. OUG 40/1999 c) - importanța distincției – prezumția de urgență Obs. doctrina și jurisprudența admit că această condiție se prezumă și în cazul piedicilor ivite cu ocazia executării silite 2. Caracterul provizoriu – dublă semnificație a) - durata în timp – până la soluționarea litigiului asupra fondului sau modificarea împrejurărilor care au dus la luarea măsurii (art. 996 alin. 2 și 1001 alin. 1) b) – măsurile dispuse trebuie să permită restabilirea situației anterioare și nu trebuie să rezolve fondul litigiului (art. 996 alin. 5) 3. Neprejudecarea fondului – aparența dreptului – art. 996 alin. 5
 3. 3. • Procedura de judecată 1) Instanța competentă – art. 997 – cea care ar fi competentă să se pronunțe și asupra fondului litigiului (dacă ar fi exercitat un litigiu pe fond) sau, dacă este deja exercitat unul și se află în căile de atac, prima instanță 2) Cuprinsul cererii de chemare în judecată – cuprinsul cererii de chemare în judecată (nu al simplei cereri), plus, în motivele în fapt, trebuie justificate condițiile de admisibilitate – supusă regularizării pentru lipsa oricăror elemente 3) Posibilitatea transformării în cerere de drept comun – art. 1000 – până la închiderea dezbaterilor, nu e obligatorie forma scrisă (pârâtul încunoștințat și citat expres cu această mențiune) 4) Cereri incidentale – cele compatibile cu specificul procedurii (neprejudecarea fondului) – așadar nu poate fi formulată chemare în garanție și arătarea titularului dreptului, dar celelalte (cerere reconvențională, intervenție voluntară, chemarea în judecată a altei persoane) da, în măsura în care obiectul lor îl constituie măsuri provizorii 5) Lipsa etapei scrise – art. 998 alin. 1, cererea se comunică pârâtului, întâmpinarea nu este obligatorie Obs. : cererea poate fi supusă procedurii regularizării 6) Caracterul urgent - poate fi dată fără citarea părților, chiar în ziua înregistrării sau, dacă e cu citare, termenul de îndeplinire a procedurii de citare poate fi scurtat în condițiile art. 159 teza a II-a Obs. : relevanță asupra momentului de la care începe să curgă calea de atac a apelului 7) Judecata cu precădere – ordinea pe lista de ședință 8) Probele – nu sunt admisibile probe a căror administrare necesită timp îndelungat (ex. expertiza) 9) Nu se aplică regulile privind cercetarea procesului (incompatibile cu procedura ordonanței) – ex. termen pentru dezbaterea în fond, termenul de amânare a pronunțării etc. 10) Cheltuielile de judecată – stabilirea culpei procesuale nu diferă față de litigiile asupra fondului 11) Hotărârea - cuprinsul hotărârii judecătorești – art. 425 - caracter executoriu (art. 996 alin. 2, teza I)- posibilitatea suspendării executării în apel (art. 999 alin. 2), cu plata unei cauțiuni în condițiile art. 718 alin. 2 și 3 (art. 450 alin. 3 ), cu sau fără somație sau trecerea vreunui termen– la cerere (principiul disponibilității – art. 996 alin. 3) - amânarea pronunțării 24 ore (art. 998 alin. 4) - motivarea – 48 de ore (art. 998 alin. 4) 12) Căile de atac - de reformare – numai apelul – art. 999 - termen – 5 zile de la pronunțare sau comunicare (după cum s-a dat cu sau fără citare), obligatorie citarea părților, se judecă de urgență și cu precădere, pronunțarea poate fi amânată 24 de ore și decizia trebuie motivată în 48 de ore - de retractare – contestația în anulare (viciu de procedură, eroare materială etc.), revizuire (ex. pentru contrarietate de hotărâri) 13) Contestația la executare - pentru motive ce țin de executarea silită (art. 999 alin. 4) 13) Autoritatea de lucru judecat – art. 1001 - asupra altei cereri de ordonanță președințială – până la schimbarea împrejurărilor de fapt alin. 1 - nu și asupra cererii privind fondul dreptului alin. 2 - cererea privind fondul dreptului are autoritate de lucru judecat asupra celei de ordonanță președințială
 4. 4. DIVORȚUL • Forme – art. 373 CC Remediu – prin acord – interes în alegerea căii - pe cale administrativă (fără copii) - pe cale notarială (se înțeleg asupra cererilor accesorii obligatorii și se pot prezenta personal în fața notarului) - pe cale judecătorească – nu se înțeleg asupra cererilor accesorii obligatorii sau/și nu se pot prezenta personal la termenul fixat pentru a-și exprima stăruința în desfacerea căsătoriei ori unul este pus sub interdicție, sunt formulate cererii accesorii ce pot fi solicitate doar odată cu divorțul (prestația compensatorie – art. 391 CC) - din motive de sănătate ce fac imposibilă continuarea căsătoriei Din culpă • vina reclamantului • vina pârâtului • vina ambilor soți
 5. 5. • Instanța competentă • art. 914 CPC, coroborarea cu dispozițiile privind conflictul de jurisdicții și Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 – competență internațională – competență materială – judecătoria – art. 914 alin. 1 și art. 94 pct. 1 lit. a CPC – competență teritorială Situații posibile: - instanța ultimei locuințe comune – dacă cel puțin unul dintre soți mai locuiește în circumscripția ei - exclusivă - de la locuința pârâtului – dacă nu sunt întrunite condițiile ultimei locuințe comune - exclusivă - locuința reclamantului – dacă pârâtul are domiciliul în străinătate (nu are locuința în țară) – exclusivă - în cazul pârâtului cu domiciliu necunoscut, dacă nu sunt întrunite condițiile locuinței comune (cel puțin reclamantul să domicilieze în circumscripția instanței ultimei locuințe)? – tot instanța de la domiciliul reclamantului - orice judecătorie din România - în caz de acord al soților ambii domiciliați în străinătate – convenția părților= divorț prin acord? - relativă - Judecătoria Sectorului 5 – ambii domiciliați în străinătate și nu există acord - exclusivă
 6. 6. • Calitatea procesuală 1) Cine o poate formula cererea de chemare în judecată, calitatea procesuală activă – doar soții, chiar și soțul pus sub interdicție, prin reprezentant, dacă dovedește că a avut discernământ (art. 917) – în cazul divorțului remediu, doar soțul bolnav - art. 373 lit. d) CC 2) Transmisiunea calității procesuale active – art. 925 CPC - regula – căsătoria încetează prin deces art. 925 alin. 1 CPC - excepția : cererea reclamantului prin care acesta solicită divorțul din culpa pârâtului poate fi continuată de moștenitorii acestuia - art. 925 alin. 2- 4 CPC (în această situație, instanța poate dispune suspendarea în temeiul art. 412 alin.1 pct. 1 CPC) - Obs. 1 – doar în cazul în care se solicită divorțul din culpa exclusivă a pârâtului - Obs. 2 – unitatea administrativ teritorială este moștenitor în sensul textului – art. 963 CC - Obs. 3 – se are în vedere doar în cazul în care este dovedită culpa exclusivă și instanța o reține în hotărâre (altminteri se aplică regula) - Obs. 4 – introducerea moștenitorilor se face în condițiile art. 412 alin. 1 pct. 1 CPC - Obs. 5 – data desfacerii căsătorieii, diferență de reglementare între art. 925 alin. 4 și art. 383 alin. 2 CC, norma de procedură se aplică, pentru că este lege specială (data desfacerii căsătoriei ține de efectele substanțiale ale divorțului, așadar, Codul civil este lege generală) - Obs. 6 – se aplică și în cazul cererii reconvenționale, dacă pârâtul care a formulat-o decedează pe parccursul procesului 3) Calitatea procesuală pasivă – doar soțul pârât și nu poate fi transmisă Obs. : în cazul decesului pârâtului, nu se suspendă procesul în temeiul art. 412 alin. 1 pct. 1, ci se constată încetarea căsătoriei prin deces
 7. 7. • Cererea de divorț și etapa scrisă 1) Cuprins - regularizarea cererii – cuprinsul cererii de chemare în judecată – art. 194 CPC – mențiuni suplimentare – dacă au sau nu copii minori din căsătorie sau din afara ei ori adoptați, precum și numele acestora, atunci când e cazul – probe prin înscrisuri ce trebuie anexate – copie a certificatului de căsătorie și a certificatelor de naștere ale copiilor, atunci când e cazul (nu spune că trebuie legalizate, așadar se aplică art. 150 alin. 2) – înțelegerea rezultată din mediere privind aspectele accesorii divorțului (atunci când există o astfel de înțelegere) • Obs. – nu e motiv de regularizare, oricum, ședința de informare asupra avantajelor medierii nu mai e obligatorie 2) Întâmpinarea și răspunsul la întâmpinare – art. 201 CPC
 8. 8. Cererea reconvențională a) Momente în care poate fi introdusă - până la primul termen de judecată la care pârâtul a fost legal citat - pentru motive ivite până la acest moment (derogare de la regula cuprinsă în art. 209 alin. 4) - până la începerea dezbaterilor asupra fondului – pentru fapte petrecute între primul termen de judecată și începerea dezbaterilor - în apel – pentru fapte petrecute după începerea dezbaterilor asupra fondului în fața primei instanțe (derogare de la regula cuprinsă în art. 478 alin. 1 CPC) Sancțiune: decăderea. Mai poate invoca aceste motive? – Da, condiții: dacă se respinge cererea reclamantului și se ivesc motive noi după rămânerea definitivă a hotărârii b) Caracter facultativ – sancțiune pentru neformulare – în cazul în care se constată vina exclusivă a reclamantului, acțiunea este respinsă (dacă nu subzistă condițiile art. 934 alin. 1) c) Competență și (im)posibilitate de disjungere – 916 alin. 2 CPC Alte cereri incidentale ? – eventual cu privire la cererile accesorii (ex. sistarea comunității de bunuri)
 9. 9. • Cereri accesorii – Obligatorii – excepții de la principiul disponibilității art. 918 alin. 2 și 3 CPC – numele soților (dacă a fost modificat ca urmare a încheierii căsătoriei) – exercitarea autorității părintești, contribuția părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor (atunci când există copii minori din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați) – Facultative - celelalte din art. 918 alin. 1 CPC – locuința copilului – dreptul părintelul de a avea legături cu copilul – locuința familiei – despăgubiri pentru prejudicii materiale sau morale produse prin desfacerea căsătoriei (art. 388 CC – doar odată cu divorțul?) – obligația de întreținere sau prestația compensatorie ( prestația compensatorie conform art. 391 CC poate fi solicitată doar odată cu divorțul, sub sancțiunea decăderii și nu poate fi cumulată cu pensia de întreținere) – încetarea regimului matrimonial și, după caz, lichidarea comunității de bunuri și partajul acestora
 10. 10. • Măsuri provizorii – art. 919 CPC – urgența se prezumă • Procedura de judecată – Prezența personală a părților în fața instanțelor de fond – art. 920 alin. 1 ș 2 CPC • Obs. 1– motivul este încercarea de împăcare la fiecare termen (în scopul salvării căsătoriei) • Obs. 2 – de regulă, divorțul presupune judecata doar în fața instanțelor de fond (hotărârea poate fi atacată doar cu apel sau, în cazul divorțului prin acord, este definitivă cu privire la divorț) • Consecințe – nu pot cere judecata în lipsă sau, chiar dacă o cer, în lipsa lor, instanța va suspenda judecata în condițiile art. 411 alin. 1 pct. 2 CPC, considerând cererea nescrisă – Absența reclamantului – art 921 CPC, art. 927 alin. 1 CPC • trebuie să se prezinte personal pentru a-și susține cererea, inclusiv în apel, dacă a fost respinsă de prima instanță , sancțiunea absenței este respingerea acțiunii sau a apelului ca nesusținut • Obs. Condiții pentru aplicarea sancțiunii: reclamantul trebuie să lipsească nejustificat, iar pârâtul trebuie să fie prezent pentru ca instanța să pronunțe o astfel de soluție, altminteri e obligată să suspende judecata pentru absența nejustificată a părților – Citarea pârâtului – art. 922 CPC • Obs. rațiunea reglementării - pentru a se verifica dacă știe de existența procesului – Ascultarea copiilor minori – art. 920 alin. 3 CPC, art. 264 CC (obligatorie în cazul minorului care a împlinit 10 ani, facultativă în cazul celorlalți – obligația de informare) – Ancheta psihosocială – se întocmește de autoritatea tutelară (art. 229 alin. 2 lit. b din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a CC) – Proba cu martori – art. 316 CPC • Obs: descendenții nu pot fi ascultați chiar dacă sunt din altă căsătorie – Acte de dispoziție • renunțarea la judecată art. 923 CPC – derogare de la dreptul comun – nu este necesar acordul pârâtului, indiferent în ce fază intervine • împăcarea soților art. 924 CPC – oricând în cursul judecății, chiar dacă nu au plătiti taxele de timbru (acestea chiar se restituie dacă au fost plătite) , hotărârea care ia act este definitivă, soluția este de închidere a dosarului – Obs. – rațiunea este salvarea căsătoriei – Posibilitatea nemotivării hotărârii – art. 926 CPC – doar la solicitarea expresă a ambilor soți Obs. poate fi solicitată nu doar în cazul divorțului din culpă comună, ci și exclusivă – Căi de atac • de reformare – apel (recursul doar în situații excepționale ( art. 460 alin. 3 CPC, de ex.) • uneori hotărârea este definitivă – art. 924 alin. 1 teza a II-a, art. 930 alin. 4 CPC • de retractare – contestație în anulare , revizuire – până maximum la momentul când unul dintre foțtii soți s-a recăsătorit, apoi nu mai sunt admisibile – Obs. – textui vizează soluția privind divorțul – Publicitatea hotărârii – art. 927 alin. 4 CPC
 11. 11. • Divorțul remediu 1) Divorțul prin acord - depunerea cererii – art. 929 CPC Obs. 1 – se semnează de ambii soți sau de un mandatar comun, cu procură specială Obs. 2 – verificarea consimțământului presupune prezența personală la înregistrare a ambilor soți la înregistrarea cererii? Dacă se prezintă doar unul dintre aceștia? Obs. 3 - nu poate fi solicitat de cel pus sub interdicție Obs. 4 – indică în ce măsură s-au înțeles asupra cererilor accesorii divorțului - transformarea cererii – art. 931 CPC Condiții: - să se solicite divorțul din culpă (exclusivă?) - trebuie acordul ambilor soți, pârâtul își recunoaște vinovăția, nu este necesar să ceară explicit divorțul prin acord, iar reclamantul este de acord ca divorțul să se pronunțe fără culpă, acord ce poate interveni și în apel - soluționarea cererii – art. 929 alin. 3 și 930 CPC – în camera de consiliu (art. 929 alin. 1) – se administrează probe doar pe capetele de cerere accesorii contestate - hotărârea este: - definitivă în ceea ce privește capătul de cerere vizând divorțul întotdeauna (nu se poate pronunța decât odată cu capetele de cererea accesorii obligatorii, celelalte pot fi disjunse) - definitivă și pe capetele de cerere accesorii necontestate - este susceptibilă de căile de atac prevăzute de lege pentru cererile accesorii contestate 1) Divorțul din motive de sănătate – art. 932 CPC - Calitate procesuală activă – doar soțul bolnav – art. 373 lit d CC - Probe doar pe existența (și relevanța) bolii - Hotărârea nu cuprinde mențiune privind culpa (pentru că nu există culpă), dar asta nu înseamnă că nu se motivează, ci doar că motivarea se referă la existența bolii și relevanța ei în ceea ce privește (im)posibilitatea continuării căsătoriei
 12. 12. • Divorțul din culpă a) Din culpa pârâtului sau comună a soților – art. 933 CPC - Condiții: - din culpa pârâtului sau a ambilor soți, - relațiile de căsătorie sunt grav vătămate - și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă Obs. dacă pârâtul nu a formulat reconvențională și din probe rezultă doar culpa reclamantului, acțiunea va fi respinsă, cu excepția situației când sunt întrunite condițiile separației de fapt îndelungate b) Din culpa reclamantului – art. 934 CPC - Condiții: separare în fapt de cel puțin 2 ani, adică nu mai locuiesc împreună (nu neapărat în alte locuințe), elementul intențional, psihologic, nu doar cel material (care poate presupune, de ex. , că unul lucrează în altă localitate, ceea ce nu înseamnă obligatoriu separare) Obs. : probele se administrează nu pe culpă (nu contează cine a plecat și de ce), ci pe separarea în fapt, excepție de la regula nemo auditur propriam turpitudinem allegans
 13. 13. PARTAJUL • Sediul materiei - art. 979 – 995 CPC, art. 669 – 686 CC • Forme – convențional – judiciar – interes, justificare • - nu vor să participe toți coproprietarii • - între ei se află persoane lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă și nu există autorizarea instanței de tutelă • - între soți în timpul căsătoriei • - când este solicitat de un creditor, pe calea acțiunii oblice
 14. 14. • Modalități de exercitare a acțiunii – pe cale principală – pe cale accesorie sau incidentală (în cadrul procesului de divorț, de ex.) – pe calea contestației la executare • Instanța competentă – material – judecătoria art. 94 pct. 1 lit. i (ea este competentă și în caz de divorț și este și instanță de executare) – teritorial - dacă e pe cale principală, depinde după cum: • este succesoral - art. 118 CPC • sau nu – instanța de la locul situării imobilului – dacă printre bunurile de împărțit se află un imobil (sau mai multe) – art. 117 CPC sau de la domiciliul pârâtului sau a unuia dintre pârâți (alternativă), când masa de împărțit cuprinde doar bunuri mobile - dacă e solicitat pe cale accesorie sau incidentală – art. 123 CPC - pe calea contestației la executare – instanța de executare
 15. 15. • Cererea de partaj – Calitate procesuală • activă – oricare dintre coproprietari, creditorii pe calea acțiunii oblice, procurorul • pasivă - ceilalți coproprietari (art. 78, 79 – litisconsorțiu procesual obligatoriu) – Cuprins – art. 194 CPC – Mențiuni speciale – art. 980 • indicarea persoanelor între care are loc partajul • titlul pe baza căruia este cerut – ex. succesiune • bunurile supuse partajului – obiect • valoarea bunurilor (după prețuirea reclamantului, cu indicarea criteriilor, nu valoarea de impunere sau grilele notariale – motivul este că pârâtul poate să o recunoască sau să o conteste și, în funcție de aceasta, se va dispune sau nu o expertiză de evaluare) • locul unde se află (pentru punerea în executare a hotărârii de partaj, când e cazul) • persoana care le deține sau le administrează (pentru punerea în executare, când e cazul, poate fi și criteriu de partaj posesia bunului) – Obs. : lipsa oricăror mențiuni poate duce la anularea cererii în procedura regularizării • Cereri incidentale – reconvențională – nu e necesară dacă se solicită doar un alt mod de formare a loturilor sau de atribuire a bunurilor (în acest caz, e suficientă întâmpinarea) – intervenții voluntare – principală (cel care pretinde că e proprietarul unui bun din masa de împărțit, de ex.), accesorie (de ex. , cel care a încheiat o promisiune de vânzare cumpărare cu unul dintre coproprietari) • Prin ce modalitate intervin creditorii? – art. 679 CC – cereri de intervenție forțată ?
 16. 16. • Procedura 1) Partajul prin bună învoială – declarațiile părților – art. 981 (pot fi cuprinse și în întâmpinare), rolul activ al instanței și înțelegerile dintre părți – art. 982 - rațiune simplificarea probațiunii și încercarea unui partaj amiabil 2) Partajul judiciar – subsidiar – art. 983 – cu privire la ce se pronunță instanța, cuprinsul dispozitivului – art. 983 CPC, soluționarea cererii de partaj – art. 993 CPC – modalități de partaj • în natură, prin formare de loturi, cu sultă, când e cazul • prin atribuire unuia (sau unora) dintre coproprietari, la cerere, când partajul în natură nu e posibil sau ar cauza o scădere importantă a valorii bunului ori i-ar modifica păgubitor destinația economică – provizorie – art. 988, poate fi atacată doar odată cu fondul – definitivă – art. 989 (poate fi dispusă și direct) • prin vânzare - prin bună învoială sau prin executor – art. 990-991, bunurile nesupuse vânzării se împart după celelalte reguli (art. 992) – Obs. - încheierile au cale de atac separată, numai apel în termen de 15 zile de la pronunțare – criterii de partaj - art. 987 CPC – încheierea de admitere în principiu și încheierea de admitere în principiu suplimentară art. 984 - art. 986 • rațiune – rezolvă chestiunii litigioase (vezi cuprins) și simplifică, astfel, obiectivele expertizei • lipsa ei – nulitate relativă – dacă se dovedește vreo vătămare • este interlocutorie • o veritabilă hotărâre – presupune întocmirea minutei și a încheierii de amânare a pronunțării, când e cazul • cuprins (elementele de la 983, incluzând și soluțiile asupra cererilor de raport, reducțiune etc., dispoziția de efectuare a expertizei de formare a loturilor și evaluare) • încheierea suplimentară se referă la bunuri sau coproprietari omiși, fără ca, în ceea ce-i privește, să fi avut loc o dezbatere contradictorie; iar cea care elimină un bun cuprins greșit în masa de împărțit poate fi dată doar cu consimțământul expres al tuturor coproprietarilor; poate fi dată doar înainte de pronunțarea hotărârii asupra partajului • poate fi atacată doar odată cu fondul - art. 986 • nu intră în autoritate de lucru judecat în cazul în care nu se pronunță o hotărâre de partaj – art. 993 alin. 3 – hotărea de partaj – art. 994 CPC • efect constituitv de drepturi (art. 680 CC) • titlu executoriu de la rămânerea definitivă – excepție art. 995, prescripția executării – 10 ani • căi de atac – numai apelul , atunci când se solicită pe cale principală; dacă se exercită și recurs prin excepție (ex. art. 460 CPC), criteriile de partaj nu pot constitui obiect al acestuia (pentru că țin de stabilirea stării de fapt) • cheltuielile de judecată - potrivit cotei fiecăruia – Revendicarea bunurilor atribuite – art. 995 CPC

×