Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Το δικό μας σχολείο, ασφαλές στο διαδίκτυο_Σωτηροπούλου Σταυρούλα-3ο Γυμν. Ναυπάκτου

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Το δικό μας σχολείο, ασφαλές στο διαδίκτυο_Σωτηροπούλου Σταυρούλα-3ο Γυμν. Ναυπάκτου (20)

Anzeige

Weitere von Μεταξούλα Μανικάρου (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Το δικό μας σχολείο, ασφαλές στο διαδίκτυο_Σωτηροπούλου Σταυρούλα-3ο Γυμν. Ναυπάκτου

  1. 1. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Σχ. Έτος: 2013-2014 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: « Το δικό μας Σχολείο, ασφαλές στο διαδίκτυο» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΚΩΝ : ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ19 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Α. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 150 λέξεις): Σκοπός του θέματος είναι η Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη σχολική και κοινωνική ζωή προκειμένου να αποτελέσουν αυτές ένα υποστηρικτικό εργαλείο αλλά ταυτόχρονα και ένα ασφαλές πεδίο δράσης. Στόχοι είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργασίας, επικοινωνίας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και η ανάπτυξη κριτικής στάσης απέναντι στην πληροφόρηση, τα μέσα, τη διαφήμιση κ.α παρέχοντας νέες δεξιότητες και γνώσεις στους μαθητές απαραίτητες για την περαιτέρω πορεία τους. Nα ενισχυθεί η μαθησιακή διαδικασία και η γενικότερη προσαρμογή των μαθητών στη σχολική ζωή, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Οι μαθητές να αναπτύσσουν δεξιότητες, συμπεριφορές, στάσεις και αξίες που θα τους βοηθήσουν να μαθαίνουν, να δημιουργούν σχέσεις, να προσαρμόζονται στις αλλαγές, να ζουν αρμονικά με τους άλλους, να επικοινωνούν, αλλά και να προστατεύονται και να φροντίζουν τον εαυτό τους. Θέματα ασφαλούς χρήσης των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, αντιμετώπισης του κυβερνοεκφοβισμού, προστασίας της ιδιωτικότητας, προστασίας από ηλεκτρονικές απάτες, κ.ά. Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 200 λέξεις). Η χρησιμότητα του Διαδικτύου είναι δεδομένη για κάθε πολίτη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και οι υπηρεσίες που προσφέρει το καθιστούν πολύτιμο εργαλείο της μαθησιακής διαδικασίας. Ωστόσο, η ορθή και ασφαλής αξιοποίησή του από τους μαθητές απαιτεί την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Η φύση του Διαδικτύου δεν εγγυάται ασφάλεια για τον ανήλικο χρήστη, καθώς οι δημοσιευμένες πληροφορίες δεν χαρακτηρίζονται πάντα από καταλληλότητα και
  2. 2. 2 εγκυρότητα, ενώ οι ταυτότητες και οι σκοποί των συντακτών δεν είναι πάντα εμφανείς. Το Διαδίκτυο μέρος της καθημερινής μας ζωής, εργαλείο της μαθησιακής διαδικασίας, αποτελεί μια απτή πραγματικότητα στην οποία ανήκουμε και συμμετέχουμε ενεργά. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για ποιοτική, κριτική, ασφαλή χρήση και αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με στόχο τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη του μαθητή. Απαιτείται αξιοποίηση των εργαλείων του υπολογιστή και του δικτύου για προσέγγιση θεμάτων που αφορούν την επικοινωνία, συνεργασία σε μαθησιακό πλαίσιο, την πληροφόρηση και την ασφάλεια στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων δικτύωσης. Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (π.χ. πηγές και μέθοδοι αναζήτησης και επεξεργασίας δεδομένων (μέχρι 200 λέξεις). Ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου. Θα χρησιμοποιηθεί διαθέσιμο υλικό και λογισμικό του σχολείου. Επιμερισμός έργου και ερευνητικών ερωτημάτων στις επιμέρους ομάδες. Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (μέχρι 150 λέξεις). Ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντι στην πληροφόρηση, ποιοτική χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Ευαισθητοποίηση σε θέματα συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, ασφάλειας, επικοινωνίας και ανάπτυξης της ικανότητας συνεργασίας. Αναγνώριση των ψηφιακών μέσων ως εργαλεία ενεργού μάθησης και όχι μόνο ως μέσα ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και πληροφόρησης. Παρουσίαση εργασιών στην τάξη. Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ– ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ. Θα χρησιμοποιηθεί διαθέσιμο υλικό και λογισμικό του σχολείου. Χρήση διαδικτύου. Διαδραστικός πίνακας, εργαστήριο πληροφορικής.
  3. 3. 3 Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. Ματσαγγούρας Η. (2001) Η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών. Αθήνα: ΟΕΔΒ. 2. Νέο Σχολείο, Πρόγραμμα Σπουδών Σχολική και Κοινωνική Ζωή (2011) Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 3. Νέο Σχολείο, Σχολική και Κοινωνική Ζωή Οδηγός Εκπαιδευτικού (2011) Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 4. Χατζηχρήστου, Χ., Λαμπροπούλου, A., & Λυκιτσάκου, K. (2004). Ένα διαφορετικό σχολείο: Το σχολείο ως κοινότητα που νοιάζεται και φροντίζει. Ψυχολογία, 11(1), 1- 19. 5. Χανιωτάκης, Ν., & Θωίδης, Ι. (2002). Διαθεματικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου στο ολοήμερο σχολείο. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών Θεμάτων, ειδικό αφιέρωμα στην Ευέλικτη Ζώνη, τ.6, 239-271. 6. Αράπογλου, Α., Μαβόγλου, Χ., Οικονομάκος, Η., Φύτρος, Κ. (2006) Βιβλίο Πληροφορικής Γυμνασίου Αθήνα: ΟΕΔΒ 7. Ηλεκτρονική αναζήτηση δεδομένων Ζ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Μετά την έγκριση από τον Σχολικό Σύμβουλο, έλαβε γνώση ο/η Διευθυντής του Γυμνασίου ....................................................................... (Υπογραφή)

×