Искуството на Град Скопје

ГРАД СКОПЈЕ
               Тркалезна маса:
         Активно граѓанско учество во
             Македонија
        “Искуството на Град Скопје“

                Мирјана Апостолова
                   Град Скопје,
       Сектор за меѓународна соработка и соработка и поддршка на
              здруженија на граѓани и фондации
                mirjanaa@skopje.gov.mk
Искуства на Град Скопје

• Стратегија на Град Скопје за
 соработка со граѓански
 организации 2007-2010
• Форум на НВО на Град Скопје
• Дискусиони групи
• НВО Портал
• Градски Центар за поддршка
 на граѓански организации
Среднорочен документ 2007-2010

Главна цел: Да овозможи активно
вклучување на граѓанските
организации во процесите на
дефинирање на развојни активности
и иницијативи на градот Скопје, како
и да создаде предуслови за
оформување на ефикасни
партнерства

Стратегијата е заснована на win-win
концептот (концепт на победник-
победник) и на моделот на
долготрајна соработка со синергетско
надополнување на ресурсите со кои
распологаат градот и граѓанските
организации
Град Скопје
Стратешки цели
1. Воспоставување механизми за соработка
2. Зголемување на протокот на информации
3. Зголемување и зајакнување на капацитетите на градската
  администрација
4. Развивање на стратешки партнерства
5. Зголемување на степенот на заштита на животната средина
  и подобрување на градската чистота
6. Планирање и изработка на специјализирани стратегии
7. Справување со здравствено-социјално-образовните
  проблеми во градот
8. Зајакнување на меѓуетничките односи
9. Зголемување на нивото на користење на информациските
  технологии
10. Афирмација на родовата еднаквост и рамноправност меѓу
  половите
Постојани комуникациски канали
1. Изработка на ресурсна база на податоци во градската администрација на граѓански организации
2. Формирање на дискусиони работни групи по области
3. Формирање на е-маил групи по области (електронски дискусиони групи)
4. Именување на контакт лица по области од градската администрација
Градски форум за соработка со
      граѓански организации
- Членови (двегодишен мандат):
  ●
   Градоначалник на Град Скопје
  ●
   Комисија за соработка со општините и здруженијата на
  граѓани на Советот на Град Скопје
  ●
   Градската администрација
  ●
   Граѓанските организации (преку претставници избрани
  од дискусионите работни групи)
- Координатор на работата на Градскиот форум: Секторот за
меѓународна соработка
- Обврски:
  ●
   Размена на мислења на теми од локален интерес
  ●
   Воспоставување на нови дискусиони работни групи
  ●
   Избор на надворешни членови на Комисијата за оценка
  на предлог проекти
  ●
   Следење на имплементацијата на стратегијата
  ●
   Пропишување на критериуми за избор на предлог
  проекти
  ●
   Предлози за заеднички активности на градот и
  граѓанските организации
Градски форум за соработка со
      граѓански организации

Документи
  ●
    Декларација за работа
  ●
    Етички кодекс
  ●
    Годишен план за работа


Одржани трибини во 2008 година:
  ●
    Емоционално и ментално здравје на младата
    популација – предизвици и превенција
  ●
    Квалитетот на образованието во град Скопје
  ●
    Скопје – Оддржлив град
Дискусиони групи
   1. Култура
   2. Животна средина
   3. Образование
   4. Спорт и рекреација
   5. Локален и регионален развој
   6. Урбанизам и сообраќај
   7. Млади
   8. Психолошка, социјална и здравствена
     заштита
   9. Поддшка на лица со хендикеп
   10. Употреба на ПАС
   11. Трговија со луге
   12. Човекови права и слободи
   13. Еднакви можности меѓу мажите и жените
Јавен повик за поддршка на
активности и проекти во 2008 година


 1. Документи и процедури за менаџирање на
  програмата за поддршка на проекти

 3. Дефинирани критериуми за поддршка на
  номинирани проекти

 5. Објавување на јавен повик за поддршка на
  активности и проекти
 -  Поддржани 12 проекти од различни области
Градски центар за поддршка на
   граѓански организации


1. Во тек е Формирање на Градски центар за
  поддршка на граѓански организации
2. Обезбедување на стручна помош и информации
  на граѓанските организации во Центарот
3. Изработка на годишен извештај за соработката
  помеѓу Град Скопје и граѓанските организации
Зголемено користење на информациските технологии
-  Стратегија за е-Скопје
-  Портал за Градскиот НВО форум
-  Виртуелни мрежи на НВО-и и институции
-  Електронски форуми за граѓаните на Скопје
-  Стратегија за достап на информациските технологии до лицата со хендикеп
-  Електронски дискусиони групи
Како понатаму?1. Во тек е Формирање на Градски центар за
  поддршка на граѓански организации
2. Изградба на НВО портал
3. Јавен повик за кофинансирање на програми и
  проекти на здруженија на граѓани за 2009 година
1 von 12

Recomendados

Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки von
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлукиМодел на активно учество на граѓаните во донесување одлуки
Модел на активно учество на граѓаните во донесување одлукиMetamorphosis
932 views24 Folien
e-Услуги - Mожност за зголемено граѓанско учество von
e-Услуги - Mожност за зголемено граѓанско учествоe-Услуги - Mожност за зголемено граѓанско учество
e-Услуги - Mожност за зголемено граѓанско учествоMetamorphosis
405 views15 Folien
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество von
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општествоАктивно Граѓанство, локални власти и граѓанско општество
Активно Граѓанство, локални власти и граѓанско општествоMetamorphosis
606 views7 Folien
Which e-government services are Macedonian citizens asking for? von
Which e-government services are Macedonian citizens asking for?Which e-government services are Macedonian citizens asking for?
Which e-government services are Macedonian citizens asking for?Metamorphosis
899 views18 Folien
Центри за поддршка на НВО von
Центри за поддршка на НВОЦентри за поддршка на НВО
Центри за поддршка на НВОMetamorphosis
808 views18 Folien
Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот Белград von
Соработка помеѓу локалните власти и ГО:Практики на Градот БелградСоработка помеѓу локалните власти и ГО:Практики на Градот Белград
Соработка помеѓу локалните власти и ГО: Практики на Градот БелградМЦМС | MCIC
268 views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Транспарентност на граѓански организации 5 von
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5МЦМС | MCIC
666 views6 Folien
Транспарентност на граѓански организации 8 von
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8МЦМС | MCIC
773 views13 Folien
Bos E Society Serbia Mk von
Bos E Society Serbia MkBos E Society Serbia Mk
Bos E Society Serbia MkMetamorphosis
169 views16 Folien
Транспарентност на граѓански организации 3 von
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3МЦМС | MCIC
705 views15 Folien
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество von
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоМЦМС | MCIC
317 views17 Folien
Транспарентност на граѓански организации 6 von
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6МЦМС | MCIC
651 views5 Folien

Was ist angesagt?(20)

Транспарентност на граѓански организации 5 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 5Транспарентност на граѓански организации 5
Транспарентност на граѓански организации 5
МЦМС | MCIC666 views
Транспарентност на граѓански организации 8 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 8Транспарентност на граѓански организации 8
Транспарентност на граѓански организации 8
МЦМС | MCIC773 views
Транспарентност на граѓански организации 3 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 3Транспарентност на граѓански организации 3
Транспарентност на граѓански организации 3
МЦМС | MCIC705 views
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество von МЦМС | MCIC
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општествоЦели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
Цели, методологија и активности на Цивикус– Индексот на граѓанското општество
МЦМС | MCIC317 views
Транспарентност на граѓански организации 6 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 6Транспарентност на граѓански организации 6
Транспарентност на граѓански организации 6
МЦМС | MCIC651 views
Општински е-точки, слободниот софтвер во локалната власт von Metamorphosis
Општински е-точки, слободниот софтвер во локалната властОпштински е-точки, слободниот софтвер во локалната власт
Општински е-точки, слободниот софтвер во локалната власт
Metamorphosis226 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 6
МЦМС | MCIC618 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 1
МЦМС | MCIC675 views
Видливост на граѓанските организации - 3 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
МЦМС | MCIC693 views
Видливост на граѓанските организации - 2 von МЦМС | MCIC
Видливост на граѓанските организации - 2Видливост на граѓанските организации - 2
Видливост на граѓанските организации - 2
МЦМС | MCIC702 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 4
МЦМС | MCIC605 views
Обука за добро управување - Ден 1 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 1Обука за добро управување - Ден 1
Обука за добро управување - Ден 1
МЦМС | MCIC805 views
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2 von МЦМС | MCIC
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
Тематско вмрежување, партнерства и коалиции - 2
МЦМС | MCIC680 views
Транспарентност на граѓански организации 2 von МЦМС | MCIC
Транспарентност на граѓански организации 2Транспарентност на граѓански организации 2
Транспарентност на граѓански организации 2
МЦМС | MCIC724 views
Соработката на граѓанските организации со другите сектори von МЦМС | MCIC
Соработката на граѓанските организации со другите секториСоработката на граѓанските организации со другите сектори
Соработката на граѓанските организации со другите сектори
МЦМС | MCIC348 views
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со... von МЦМС | MCIC
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
Прирачник за воспоставување механизми за соработка на локалната самоуправа со...
МЦМС | MCIC407 views
Обука за добро управување - Ден 3 von МЦМС | MCIC
Обука за добро управување - Ден 3Обука за добро управување - Ден 3
Обука за добро управување - Ден 3
МЦМС | MCIC656 views

Destacado

Sead Dzigal - Social Media as Free Territory von
Sead Dzigal - Social Media as Free TerritorySead Dzigal - Social Media as Free Territory
Sead Dzigal - Social Media as Free TerritoryMetamorphosis
404 views17 Folien
Porositë e komunikimit ose për çka njoftojmë von
Porositë e komunikimit ose për çka njoftojmëPorositë e komunikimit ose për çka njoftojmë
Porositë e komunikimit ose për çka njoftojmëMetamorphosis
169 views5 Folien
Односи со јавноста - Поим и потреба von
Односи со јавноста - Поим и потребаОдноси со јавноста - Поим и потреба
Односи со јавноста - Поим и потребаMetamorphosis
1.2K views9 Folien
New Media in the S. Caucasus von
New Media in the S. CaucasusNew Media in the S. Caucasus
New Media in the S. CaucasusMetamorphosis
544 views22 Folien
Отворен пристап во универзитети и истражувачки институти von
Отворен пристап во универзитети и истражувачки институтиОтворен пристап во универзитети и истражувачки институти
Отворен пристап во универзитети и истражувачки институтиMetamorphosis
417 views27 Folien
Целна јавност или кого наговараме von
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговарамеMetamorphosis
422 views8 Folien

Destacado(20)

Sead Dzigal - Social Media as Free Territory von Metamorphosis
Sead Dzigal - Social Media as Free TerritorySead Dzigal - Social Media as Free Territory
Sead Dzigal - Social Media as Free Territory
Metamorphosis404 views
Porositë e komunikimit ose për çka njoftojmë von Metamorphosis
Porositë e komunikimit ose për çka njoftojmëPorositë e komunikimit ose për çka njoftojmë
Porositë e komunikimit ose për çka njoftojmë
Metamorphosis169 views
Односи со јавноста - Поим и потреба von Metamorphosis
Односи со јавноста - Поим и потребаОдноси со јавноста - Поим и потреба
Односи со јавноста - Поим и потреба
Metamorphosis1.2K views
New Media in the S. Caucasus von Metamorphosis
New Media in the S. CaucasusNew Media in the S. Caucasus
New Media in the S. Caucasus
Metamorphosis544 views
Отворен пристап во универзитети и истражувачки институти von Metamorphosis
Отворен пристап во универзитети и истражувачки институтиОтворен пристап во универзитети и истражувачки институти
Отворен пристап во универзитети и истражувачки институти
Metamorphosis417 views
Целна јавност или кого наговараме von Metamorphosis
Целна јавност или кого наговарамеЦелна јавност или кого наговараме
Целна јавност или кого наговараме
Metamorphosis422 views
Camelia Ivanova - Censorship, regulations and other stories von Metamorphosis
Camelia Ivanova - Censorship, regulations and other storiesCamelia Ivanova - Censorship, regulations and other stories
Camelia Ivanova - Censorship, regulations and other stories
Metamorphosis417 views
Ирина Шумадиева - Примери за промоција и споделување образовни ресурси во Мак... von Metamorphosis
Ирина Шумадиева - Примери за промоција и споделување образовни ресурси во Мак...Ирина Шумадиева - Примери за промоција и споделување образовни ресурси во Мак...
Ирина Шумадиева - Примери за промоција и споделување образовни ресурси во Мак...
Metamorphosis491 views
Нацрт Акциски план за Отворено владино партнерство von Metamorphosis
Нацрт Акциски план за Отворено владино партнерствоНацрт Акциски план за Отворено владино партнерство
Нацрт Акциски план за Отворено владино партнерство
Metamorphosis725 views
Планирање на односите со јавноста von Metamorphosis
Планирање на односите со јавностаПланирање на односите со јавноста
Планирање на односите со јавноста
Metamorphosis731 views
Inclusion of the local news in the national print media von Metamorphosis
Inclusion of the local news in the national print mediaInclusion of the local news in the national print media
Inclusion of the local news in the national print media
Metamorphosis541 views
Kритичко размислување и пишување von Metamorphosis
Kритичко размислување и пишувањеKритичко размислување и пишување
Kритичко размислување и пишување
Metamorphosis2.1K views
New Media Sustainability: Challenges & Trends von Metamorphosis
New Media Sustainability: Challenges & TrendsNew Media Sustainability: Challenges & Trends
New Media Sustainability: Challenges & Trends
Metamorphosis1K views
Open government in Macedonia von Metamorphosis
Open government in MacedoniaOpen government in Macedonia
Open government in Macedonia
Metamorphosis620 views
Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад von Metamorphosis
Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус ИкстадОдржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад
Одржливост на новите медиуми: Предизвици и трендови, Маркус Икстад
Metamorphosis889 views
Пристапна информатичка технологија von Metamorphosis
Пристапна информатичка технологијаПристапна информатичка технологија
Пристапна информатичка технологија
Metamorphosis518 views
The Seven Deadly Sins Of Technology In Higher von Sarah Robbins
The Seven Deadly Sins Of Technology In HigherThe Seven Deadly Sins Of Technology In Higher
The Seven Deadly Sins Of Technology In Higher
Sarah Robbins2.4K views
Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim von Metamorphosis
Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim
Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim
Metamorphosis683 views
Јованка Гулицоска - Сподели знаење и НСНД von Metamorphosis
Јованка Гулицоска - Сподели знаење и НСНДЈованка Гулицоска - Сподели знаење и НСНД
Јованка Гулицоска - Сподели знаење и НСНД
Metamorphosis530 views

Similar a Искуството на Град Скопје

Годишен извештај 2021 - МЦМС von
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМСМЦМС | MCIC
60 views21 Folien
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто... von
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...МЦМС | MCIC
255 views40 Folien
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој... von
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...МЦМС | MCIC
209 views36 Folien
МЦМС Годишен извештај 2019 година von
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС | MCIC
157 views21 Folien
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК von
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПроект МЕК
405 views15 Folien
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак... von
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...МЦМС | MCIC
89 views64 Folien

Similar a Искуството на Град Скопје(20)

Годишен извештај 2021 - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2021 - МЦМСГодишен извештај 2021 - МЦМС
Годишен извештај 2021 - МЦМС
МЦМС | MCIC60 views
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто... von МЦМС | MCIC
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
Стратегија за соработка на Општина Битола со граѓанскиот сектор и негов посто...
МЦМС | MCIC255 views
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој... von МЦМС | MCIC
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
Стратегија за соработка на Општина Дебар со граѓанскиот сектор и негов постој...
МЦМС | MCIC209 views
МЦМС Годишен извештај 2019 година von МЦМС | MCIC
МЦМС Годишен извештај 2019 годинаМЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС Годишен извештај 2019 година
МЦМС | MCIC157 views
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК von Проект МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕКПрезентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Презентација на спроведени активности и резултати во рамките на МЕК
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак... von МЦМС | MCIC
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
Извештај за овозможувачката околина за развој на граѓанското општество во Мак...
МЦМС | MCIC89 views
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по... von МЦМС | MCIC
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
Стратегија за соработка на Општина Јегуновце со граѓанскиот сектор и негов по...
МЦМС | MCIC220 views
МЦМС годишен извештај 2007 година von МЦМС | MCIC
МЦМС годишен извештај 2007 годинаМЦМС годишен извештај 2007 година
МЦМС годишен извештај 2007 година
МЦМС | MCIC209 views
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ... von First Children's Embassy in the World
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје ...
презентација на проект -зошто да одите во странство ... von CEFE Macedonia
презентација на проект -зошто да одите во странство ...презентација на проект -зошто да одите во странство ...
презентација на проект -зошто да одите во странство ...
CEFE Macedonia339 views
Годишен извештај 2017 година - МЦМС von МЦМС | MCIC
Годишен извештај 2017 година - МЦМСГодишен извештај 2017 година - МЦМС
Годишен извештај 2017 година - МЦМС
МЦМС | MCIC296 views
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценување von Georgina Dimova
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценувањеКаталог на СТЕМ практики од формативно оценување
Каталог на СТЕМ практики од формативно оценување
Georgina Dimova136 views
Форуми во заедницата VIII von МЦМС | MCIC
Форуми во заедницата VIIIФоруми во заедницата VIII
Форуми во заедницата VIII
МЦМС | MCIC369 views

Más de Metamorphosis

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита... von
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Metamorphosis
823 views15 Folien
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ... von
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Metamorphosis
638 views48 Folien
Вовед на темата говор на омраза von
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаMetamorphosis
690 views19 Folien
Алатки за борба против говор на омраза von
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаMetamorphosis
640 views7 Folien
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза von
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаMetamorphosis
660 views8 Folien
Иницијативи против говор на омраза von
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаMetamorphosis
505 views10 Folien

Más de Metamorphosis(20)

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита... von Metamorphosis
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Metamorphosis823 views
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ... von Metamorphosis
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Metamorphosis638 views
Вовед на темата говор на омраза von Metamorphosis
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
Metamorphosis690 views
Алатки за борба против говор на омраза von Metamorphosis
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омраза
Metamorphosis640 views
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза von Metamorphosis
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Metamorphosis660 views
Иницијативи против говор на омраза von Metamorphosis
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омраза
Metamorphosis505 views
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans von Metamorphosis
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Metamorphosis506 views
Techsoup balkans dhe global von Metamorphosis
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
Metamorphosis435 views
комуникациска цел или зошто комуницираме von Metamorphosis
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
Metamorphosis602 views
Внатрешна комуникација von Metamorphosis
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
Metamorphosis499 views
Кризна комуникација von Metamorphosis
Кризна комуникацијаКризна комуникација
Кризна комуникација
Metamorphosis542 views
Алатки за комуникација со медиумите von Metamorphosis
Алатки за комуникација со медиумитеАлатки за комуникација со медиумите
Алатки за комуникација со медиумите
Metamorphosis499 views
Управување со настани von Metamorphosis
Управување со настаниУправување со настани
Управување со настани
Metamorphosis394 views
Начини и алатки за комуникација von Metamorphosis
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
Metamorphosis477 views
Комуникација со медиумите von Metamorphosis
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумите
Metamorphosis436 views
Основи на процесот на планирање на комуницирањето von Metamorphosis
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Metamorphosis442 views
Комуникациски пораки или што соопштуваме von Metamorphosis
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Metamorphosis361 views
Совети за подобра презентација von Metamorphosis
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
Metamorphosis472 views
Односи со јавноста поим и потреба von Metamorphosis
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
Metamorphosis560 views

Искуството на Град Скопје

 • 1. ГРАД СКОПЈЕ Тркалезна маса: Активно граѓанско учество во Македонија “Искуството на Град Скопје“ Мирјана Апостолова Град Скопје, Сектор за меѓународна соработка и соработка и поддршка на здруженија на граѓани и фондации mirjanaa@skopje.gov.mk
 • 2. Искуства на Град Скопје • Стратегија на Град Скопје за соработка со граѓански организации 2007-2010 • Форум на НВО на Град Скопје • Дискусиони групи • НВО Портал • Градски Центар за поддршка на граѓански организации
 • 3. Среднорочен документ 2007-2010 Главна цел: Да овозможи активно вклучување на граѓанските организации во процесите на дефинирање на развојни активности и иницијативи на градот Скопје, како и да создаде предуслови за оформување на ефикасни партнерства Стратегијата е заснована на win-win концептот (концепт на победник- победник) и на моделот на долготрајна соработка со синергетско надополнување на ресурсите со кои распологаат градот и граѓанските организации Град Скопје
 • 4. Стратешки цели 1. Воспоставување механизми за соработка 2. Зголемување на протокот на информации 3. Зголемување и зајакнување на капацитетите на градската администрација 4. Развивање на стратешки партнерства 5. Зголемување на степенот на заштита на животната средина и подобрување на градската чистота 6. Планирање и изработка на специјализирани стратегии 7. Справување со здравствено-социјално-образовните проблеми во градот 8. Зајакнување на меѓуетничките односи 9. Зголемување на нивото на користење на информациските технологии 10. Афирмација на родовата еднаквост и рамноправност меѓу половите
 • 5. Постојани комуникациски канали 1. Изработка на ресурсна база на податоци во градската администрација на граѓански организации 2. Формирање на дискусиони работни групи по области 3. Формирање на е-маил групи по области (електронски дискусиони групи) 4. Именување на контакт лица по области од градската администрација
 • 6. Градски форум за соработка со граѓански организации - Членови (двегодишен мандат): ● Градоначалник на Град Скопје ● Комисија за соработка со општините и здруженијата на граѓани на Советот на Град Скопје ● Градската администрација ● Граѓанските организации (преку претставници избрани од дискусионите работни групи) - Координатор на работата на Градскиот форум: Секторот за меѓународна соработка - Обврски: ● Размена на мислења на теми од локален интерес ● Воспоставување на нови дискусиони работни групи ● Избор на надворешни членови на Комисијата за оценка на предлог проекти ● Следење на имплементацијата на стратегијата ● Пропишување на критериуми за избор на предлог проекти ● Предлози за заеднички активности на градот и граѓанските организации
 • 7. Градски форум за соработка со граѓански организации Документи ● Декларација за работа ● Етички кодекс ● Годишен план за работа Одржани трибини во 2008 година: ● Емоционално и ментално здравје на младата популација – предизвици и превенција ● Квалитетот на образованието во град Скопје ● Скопје – Оддржлив град
 • 8. Дискусиони групи 1. Култура 2. Животна средина 3. Образование 4. Спорт и рекреација 5. Локален и регионален развој 6. Урбанизам и сообраќај 7. Млади 8. Психолошка, социјална и здравствена заштита 9. Поддшка на лица со хендикеп 10. Употреба на ПАС 11. Трговија со луге 12. Човекови права и слободи 13. Еднакви можности меѓу мажите и жените
 • 9. Јавен повик за поддршка на активности и проекти во 2008 година 1. Документи и процедури за менаџирање на програмата за поддршка на проекти 3. Дефинирани критериуми за поддршка на номинирани проекти 5. Објавување на јавен повик за поддршка на активности и проекти - Поддржани 12 проекти од различни области
 • 10. Градски центар за поддршка на граѓански организации 1. Во тек е Формирање на Градски центар за поддршка на граѓански организации 2. Обезбедување на стручна помош и информации на граѓанските организации во Центарот 3. Изработка на годишен извештај за соработката помеѓу Град Скопје и граѓанските организации
 • 11. Зголемено користење на информациските технологии - Стратегија за е-Скопје - Портал за Градскиот НВО форум - Виртуелни мрежи на НВО-и и институции - Електронски форуми за граѓаните на Скопје - Стратегија за достап на информациските технологии до лицата со хендикеп - Електронски дискусиони групи
 • 12. Како понатаму? 1. Во тек е Формирање на Градски центар за поддршка на граѓански организации 2. Изградба на НВО портал 3. Јавен повик за кофинансирање на програми и проекти на здруженија на граѓани за 2009 година