SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 15
Downloaden Sie, um offline zu lesen
АЛАТКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО
МЕДИУМИТЕ
Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој
документ целосно е одговорна Фондацијата Метаморфозис и во никој случај не ги рефлектира
ставовите на Европската Унија.
• Во комуникацијата со медиумите се користи широк
спектар на специфични алатки за директна или за
индиректна комуникација со новинарите;
• Секоја Комисија за односи меѓу заедниците треба да
ги користи и да ги развива оние алатки за кои смета
дека се ефикасни и корисни во нејзината соработка
со медиумите;
• Најчесто користени алатки за комуникација со
новинарите се: соопштението, прес-конференцијата,
брифингот, изјавата, интервјуто, гостувањето во
емисија и електронскиот билтен.
АЛАТКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
АЛАТКИ: СООПШТЕНИЕ
• Соопштенијата се корисна алатка за комуникација
со медиумите и тие треба да се практикуваат;
• За печатените медиуми, соопштението претставува
целосна пишана информација за некоја тема и со
мала новинарска интервенција може да биде
подготвена за печатење;
• За телевизиите, соопштението е корисно, но му
недостига аудио-визуелната компонента.
• Секое соопштение треба да биде подготвено на
меморандум: лого на институцијата, адреса и
контакти, датум кога е испратено, наслов
• Да не биде подолго од една страница А4-формат.
• Кратко, јасно, разбирливо, на една тема
• Се испраќа по факс или по електронски пат до сите
медиуми или до конкретни новинари за кои знаеме
дека ја следат областа на која се однесува
соопштението.
АЛАТКИ: СООПШТЕНИЕ
• Прес-конференциите се најкористената алатка за
комуникација со медиумите;
• Тие се организираат само тогаш кога навистина има
нешто важно и ново да им соопштиме на новинарите
и на јавноста;
• Прес-конференцијата е настан кој треба добро да се
организира и претставува директен, непосреден
контакт со новинарите.
АЛАТКИ: ПРЕС - КОНФЕРЕНЦИЈА
• На прес-конференцијата треба да зборуваат само
луѓето кои поседуваат добри комуникациски
способности и вештини, кои се компетентни и кои ги
владеат сите информации поврзани со темата
поради која се свикува прес-конференцијата;
• Прес-конференциите во просек траат 20 минути;
• Воведот не треба да биде подолг од 10 минути, а
остатокот од прес-конференцијата треба да биде
посветен на одговарање на прашања од новинарите.
АЛАТКИ: ПРЕС - КОНФЕРЕНЦИЈА
• Говорниците треба да одговорат на сите поставени
прашања од страна на новинарите, не треба да
влегуваат во конфликт со новинарите и доколку
немаат одговор на некое прашање, треба да објаснат
зошто е тоа така;
• Одговорот „немам коментар“ е најлошата можна
опција. Вие можеби навистина немате коментар, но
новинарите и јавноста тоа ќе го протолкуваат како
ваше одбивање да одговорите или, пак, избегнување
да одговорите, иако го знаете одговорот.
АЛАТКИ: ПРЕС - КОНФЕРЕНЦИЈА
• Прес-конференцијата се организира во работните
денови и тоа меѓу 10.30 и 12.30 часот.
• Во сабота весниците не работат и овој ден не е
добар за организирање настани за новинарите;
• Неделата не е лош ден за прес-конференција,
бидејќи сите медиуми имаат дежурни екипи, а и
вообичаено неделата е ден кога нема многу настани,
па веројатноста новинарите да дојдат на прес-
конференцијата е голема.
АЛАТКИ: ПРЕС - КОНФЕРЕНЦИЈА
• Добро е да се води евиденција кои новинари и
медиуми присуствувале на прес-конференцијата
• По прес-конференцијата да се следи колку медиуми
ја објавиле информацијата и каква била содржината.
• Анализата ќе покаже дали пораката е добро
искомуницирана до јавноста и која е причината за
евентуалните грешки и пропусти од страна на
новинарите.
АЛАТКИ: ПРЕС - КОНФЕРЕНЦИЈА
• Брифинзите се неформални средби со новинарите,
кои можат за бидат наменети само за определена
група новинари;
• Се организираат тогаш кога сакате да ги подготвите
и да ги информирате новинарите за вашите
подолгорочни планови и акции во општината
• Брифингот не е прес-конференција.
• Служи само како консултативно-информативна
алатка за новинарите.
АЛАТКИ: БРИФИНГ
• Без разлика дали станува збор за изјава, интервју
или,пак, за гостување во емисија, оној што ќе зборува
треба добро да се подготви, да ги дефинира клучните
поенти, односно пораките што сака да ги испрати до
јавноста и да умее јасно, разбирливо и концизно да
зборува.
АЛАТКИ: ИЗЈАВА, ИНТЕРВЈУ
• Изјавата обично трае од дваесетина секунди до
една минута и тоа време треба да се искористи
максимално;
• Не треба да се зборува подолго од она што му е
потребно на новинарот, затоа што во таква ситуација
дел од изјавата нема да може да биде објавен и со
тоа се зголемува ризикот новинарот да го исфрли
токму оној дел од пораката кој е најважен за КОЗ;
• Изјавата мора да биде кратка, јасна и
недвосмислена.
АЛАТКИ: ИЗЈАВА, ИНТЕРВЈУ...
• Интервјуто е подолг разговор, кој го води новинарот
и кој може да се однесува само на една конкретна
тема или, пак, да опфати и други теми и проблеми;
• Многу е важно да се знае однапред колку ќе трае
интервјуто и за кои теми ќе се разговара;
• Претставникот на КОЗ мора добро да се подготви
особено за прашања, кои можеби ќе бидат незгодни и
провокативни;
• Треба да се знае рамката за разговор.
АЛАТКИ: ИЗЈАВА, ИНТЕРВЈУ...
• Истите правила важат и за учество во различни
емисии и дебати;
• Доколку е предвидено емисијата да има повеќе
гости, добро е однапред да се знаат соговорниците.
Ова е исклучително важно за добрата подготовка за
учество во емисијата;
• Лицата што гостуваат во емисии, даваат интервјуа и
изјави мора да се компетентни за темите за кои се
разговара, мора да бидат подготвени да дадат
одговори на сите прашања, но, исто така, мора да се
чувствуваат комотно и опуштено пред камерите,
микрофоните и диктафоните.
АЛАТКИ: ИЗЈАВА, ИНТЕРВЈУ...
ВАЖНО!
Внимателно одберете ги информациите што ќе
ги пласирате преку медиумите.
Не сите информации со кои располага
Комисијата за односи меѓу заедниците се
информации од јавен интерес.
Информациите важни за локалната заедница не
се секогаш важни и на национално ниво.

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Алатки за комуникација со медиумите

Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3МЦМС | MCIC
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаMetamorphosis
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеMetamorphosis
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektCre8ive8
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektCre8ive8
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektCre8ive8
 

Ähnlich wie Алатки за комуникација со медиумите (7)

Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3Видливост на граѓанските организации - 3
Видливост на граѓанските организации - 3
 
Внатрешна комуникација
Внатрешна комуникацијаВнатрешна комуникација
Внатрешна комуникација
 
Односи со јавност
Односи со јавностОдноси со јавност
Односи со јавност
 
Комуникација со медиумите
Комуникација со медиумитеКомуникација со медиумите
Комуникација со медиумите
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proekt
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proekt
 
Razvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proektRazvoj i prezentacija na proekt
Razvoj i prezentacija na proekt
 

Mehr von Metamorphosis

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Metamorphosis
 
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Metamorphosis
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаMetamorphosis
 
Алатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаMetamorphosis
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаMetamorphosis
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаMetamorphosis
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansMetamorphosis
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalMetamorphosis
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамеMetamorphosis
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаMetamorphosis
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоMetamorphosis
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеMetamorphosis
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаMetamorphosis
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаMetamorphosis
 
Податоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциMetamorphosis
 
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементираРаботење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементираMetamorphosis
 
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...Metamorphosis
 
Freedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri Jordanovska
Freedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri JordanovskaFreedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri Jordanovska
Freedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri JordanovskaMetamorphosis
 
Правата на децата на интернет - Тамара Ресавска
Правата на децата на интернет - Тамара РесавскаПравата на децата на интернет - Тамара Ресавска
Правата на децата на интернет - Тамара РесавскаMetamorphosis
 

Mehr von Metamorphosis (20)

Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
Презентација од вебинарот: Научете како да ја заштитите приватноста во дигита...
 
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
Идентификување говор на омраза според методологијата на сервисот за проверка ...
 
Вовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омразаВовед на темата говор на омраза
Вовед на темата говор на омраза
 
Алатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омразаАлатки за борба против говор на омраза
Алатки за борба против говор на омраза
 
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омразаОпштествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
Општествена одговорност на медиумите во однос на говорот на омраза
 
Иницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омразаИницијативи против говор на омраза
Иницијативи против говор на омраза
 
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup BalkansPërparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
Përparësitë dhe mundësitë e ofruara nga ana e TechSoup Balkans
 
IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1
 
Techsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe globalTechsoup balkans dhe global
Techsoup balkans dhe global
 
комуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницирамекомуникациска цел или зошто комуницираме
комуникациска цел или зошто комуницираме
 
Начини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникацијаНачини и алатки за комуникација
Начини и алатки за комуникација
 
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањетоОснови на процесот на планирање на комуницирањето
Основи на процесот на планирање на комуницирањето
 
Комуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштувамеКомуникациски пораки или што соопштуваме
Комуникациски пораки или што соопштуваме
 
Совети за подобра презентација
Совети за подобра презентацијаСовети за подобра презентација
Совети за подобра презентација
 
Односи со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потребаОдноси со јавноста поим и потреба
Односи со јавноста поим и потреба
 
Податоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоциПодатоци и отворени податоци
Податоци и отворени податоци
 
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементираРаботење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
Работење во облак – Демо на Office 365 и како да се имплементира
 
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
Имплементација на Office 365 во СОС Детско Село Македонија - Најдобрите практ...
 
Freedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri Jordanovska
Freedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri JordanovskaFreedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri Jordanovska
Freedom of Expression in the Official Educational Curriculum - Meri Jordanovska
 
Правата на децата на интернет - Тамара Ресавска
Правата на децата на интернет - Тамара РесавскаПравата на децата на интернет - Тамара Ресавска
Правата на децата на интернет - Тамара Ресавска
 

Алатки за комуникација со медиумите

 • 1. АЛАТКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој документ целосно е одговорна Фондацијата Метаморфозис и во никој случај не ги рефлектира ставовите на Европската Унија.
 • 2. • Во комуникацијата со медиумите се користи широк спектар на специфични алатки за директна или за индиректна комуникација со новинарите; • Секоја Комисија за односи меѓу заедниците треба да ги користи и да ги развива оние алатки за кои смета дека се ефикасни и корисни во нејзината соработка со медиумите; • Најчесто користени алатки за комуникација со новинарите се: соопштението, прес-конференцијата, брифингот, изјавата, интервјуто, гостувањето во емисија и електронскиот билтен. АЛАТКИ ЗА КОМУНИКАЦИЈА СО МЕДИУМИТЕ
 • 3. АЛАТКИ: СООПШТЕНИЕ • Соопштенијата се корисна алатка за комуникација со медиумите и тие треба да се практикуваат; • За печатените медиуми, соопштението претставува целосна пишана информација за некоја тема и со мала новинарска интервенција може да биде подготвена за печатење; • За телевизиите, соопштението е корисно, но му недостига аудио-визуелната компонента.
 • 4. • Секое соопштение треба да биде подготвено на меморандум: лого на институцијата, адреса и контакти, датум кога е испратено, наслов • Да не биде подолго од една страница А4-формат. • Кратко, јасно, разбирливо, на една тема • Се испраќа по факс или по електронски пат до сите медиуми или до конкретни новинари за кои знаеме дека ја следат областа на која се однесува соопштението. АЛАТКИ: СООПШТЕНИЕ
 • 5. • Прес-конференциите се најкористената алатка за комуникација со медиумите; • Тие се организираат само тогаш кога навистина има нешто важно и ново да им соопштиме на новинарите и на јавноста; • Прес-конференцијата е настан кој треба добро да се организира и претставува директен, непосреден контакт со новинарите. АЛАТКИ: ПРЕС - КОНФЕРЕНЦИЈА
 • 6. • На прес-конференцијата треба да зборуваат само луѓето кои поседуваат добри комуникациски способности и вештини, кои се компетентни и кои ги владеат сите информации поврзани со темата поради која се свикува прес-конференцијата; • Прес-конференциите во просек траат 20 минути; • Воведот не треба да биде подолг од 10 минути, а остатокот од прес-конференцијата треба да биде посветен на одговарање на прашања од новинарите. АЛАТКИ: ПРЕС - КОНФЕРЕНЦИЈА
 • 7. • Говорниците треба да одговорат на сите поставени прашања од страна на новинарите, не треба да влегуваат во конфликт со новинарите и доколку немаат одговор на некое прашање, треба да објаснат зошто е тоа така; • Одговорот „немам коментар“ е најлошата можна опција. Вие можеби навистина немате коментар, но новинарите и јавноста тоа ќе го протолкуваат како ваше одбивање да одговорите или, пак, избегнување да одговорите, иако го знаете одговорот. АЛАТКИ: ПРЕС - КОНФЕРЕНЦИЈА
 • 8. • Прес-конференцијата се организира во работните денови и тоа меѓу 10.30 и 12.30 часот. • Во сабота весниците не работат и овој ден не е добар за организирање настани за новинарите; • Неделата не е лош ден за прес-конференција, бидејќи сите медиуми имаат дежурни екипи, а и вообичаено неделата е ден кога нема многу настани, па веројатноста новинарите да дојдат на прес- конференцијата е голема. АЛАТКИ: ПРЕС - КОНФЕРЕНЦИЈА
 • 9. • Добро е да се води евиденција кои новинари и медиуми присуствувале на прес-конференцијата • По прес-конференцијата да се следи колку медиуми ја објавиле информацијата и каква била содржината. • Анализата ќе покаже дали пораката е добро искомуницирана до јавноста и која е причината за евентуалните грешки и пропусти од страна на новинарите. АЛАТКИ: ПРЕС - КОНФЕРЕНЦИЈА
 • 10. • Брифинзите се неформални средби со новинарите, кои можат за бидат наменети само за определена група новинари; • Се организираат тогаш кога сакате да ги подготвите и да ги информирате новинарите за вашите подолгорочни планови и акции во општината • Брифингот не е прес-конференција. • Служи само како консултативно-информативна алатка за новинарите. АЛАТКИ: БРИФИНГ
 • 11. • Без разлика дали станува збор за изјава, интервју или,пак, за гостување во емисија, оној што ќе зборува треба добро да се подготви, да ги дефинира клучните поенти, односно пораките што сака да ги испрати до јавноста и да умее јасно, разбирливо и концизно да зборува. АЛАТКИ: ИЗЈАВА, ИНТЕРВЈУ
 • 12. • Изјавата обично трае од дваесетина секунди до една минута и тоа време треба да се искористи максимално; • Не треба да се зборува подолго од она што му е потребно на новинарот, затоа што во таква ситуација дел од изјавата нема да може да биде објавен и со тоа се зголемува ризикот новинарот да го исфрли токму оној дел од пораката кој е најважен за КОЗ; • Изјавата мора да биде кратка, јасна и недвосмислена. АЛАТКИ: ИЗЈАВА, ИНТЕРВЈУ...
 • 13. • Интервјуто е подолг разговор, кој го води новинарот и кој може да се однесува само на една конкретна тема или, пак, да опфати и други теми и проблеми; • Многу е важно да се знае однапред колку ќе трае интервјуто и за кои теми ќе се разговара; • Претставникот на КОЗ мора добро да се подготви особено за прашања, кои можеби ќе бидат незгодни и провокативни; • Треба да се знае рамката за разговор. АЛАТКИ: ИЗЈАВА, ИНТЕРВЈУ...
 • 14. • Истите правила важат и за учество во различни емисии и дебати; • Доколку е предвидено емисијата да има повеќе гости, добро е однапред да се знаат соговорниците. Ова е исклучително важно за добрата подготовка за учество во емисијата; • Лицата што гостуваат во емисии, даваат интервјуа и изјави мора да се компетентни за темите за кои се разговара, мора да бидат подготвени да дадат одговори на сите прашања, но, исто така, мора да се чувствуваат комотно и опуштено пред камерите, микрофоните и диктафоните. АЛАТКИ: ИЗЈАВА, ИНТЕРВЈУ...
 • 15. ВАЖНО! Внимателно одберете ги информациите што ќе ги пласирате преку медиумите. Не сите информации со кои располага Комисијата за односи меѓу заедниците се информации од јавен интерес. Информациите важни за локалната заедница не се секогаш важни и на национално ниво.