Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Metamorphosis(20)

Anzeige

Publiku që e kemi qëllim ose kë përpiqemi ta bindim

  1. PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM
  2. PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM P ubliku është një grup i njerëzve me karakteristika dhe interese të caktuara të përbashkëta . Kësaj, lirisht mund t’i shtojmë edhe se një publik i caktuar mund të jetë qëllim i interesit të komunës, vetëm gjatë një periudhe të caktuar kohore .
  3. PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM G rup i madh njerëzish : të gjithë qytetarët , pjesëtarët e një bashkësie etnike , nxënësit e shkollave fillore , komuniteti i biznesit , turistët, publiku më i gjerë në Maqedoni etj. G rup i vogël njerëzish : këshilli i komunës, udhëheqësit e ndërmarrjeve publike , pronarët e objekteve hotelierike , korrespodentët e mediumeve shtetërore , BNJVL (ZELS) , njësitë rajonale të ministrive, donatorët etj.
  4. PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM Rregull i pashkruar në marrëdhëniet me publikun është se më pak kohë dhe energji duhet të investojmë në animimin e jopublikut dhe të publikut aktiv . Në fokusin e komunikimit duhet ta kemi publikun pasiv , të cilin duhet ta nxisim ta kuptojë problemin , dhe publikun e vetëdijshëm, të cilin duhet ta nxisim për veprim .
  5. PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM P ër realizimin e një qëllimi të komunikimit, kemi më tepër lloje të publikut që e kemi qëllim .
  6. PUBLIKU QË E KEMI QËLLIM OSE KË PËRPIQEMI TA BINDIM Shembull : Publiku që e kemi qëllim për miratim të Programit për afrim të fëmijëve nga bashkësitë e ndryshme etnike Në shembullin tonë me Programin për afrim të fëmijëve nga bashkësitë e ndryshme etnike , publiku kryesor që e kemi qëllim janë këshilltarët dhe kryetari i komunës . Përveç publikut kryesor që e kemi qëllim , edhe qytetarët e tjerë të komunës mund t’i konsiderojmë për publik që e kemi qëllim . Në këtë shembull, edhe një publik mund të jetë qëllim i komunikimit të komisionit, i ashtuquajturi publik me ndikim, drejtorët dhe pedagogët e shkollave fillore dhe të mesme , pronarët dhe udhëheqësitë e klubeve sportive, organizatat joqeveritare etj.
Anzeige