Vendim marrja menaxheriale

13.707 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
5 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
13.707
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
7
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
196
Kommentare
0
Gefällt mir
5
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie
 • Hapi 1 : Identifikimi i pr oblem it . Një problem është mospërputhj a mes gjendjes ekzistuese dhe një gjendje e dëshiruar të punëve. Menaxherët duhet të veç ojnë probleme t nga simptomat dhe problemet e drejta nga ato të gabuar a . Hapi 2 : Identifikimi i kritereve të vendimit. K riteret e vendimit përcakt ojnë se çfarë faktorësh janë të rëndësish ë m për të marrë një vendim. Faktorët pothuajse gjithnjë e përcakt ojnë vendimi n . Hapi 3 : Caktimi I “ pesh ës” apo matja e kritere ve . Ky hap cakton një prioritet për secilin kriter. Detyra mund të jetë objektiv apo intuitiv, eksplicite ose implicite. Të gjithë menaxherët I pesh ojnë faktorë t e vendim it në një farë mënyre. Hapi 4: Zhvillimi i alternativave. Në këtë hap, menaxherët I list ojnë të gjitha mundësitë praktike për zgjidhjen e problemit. Nuk bëhet vlerësim në këtë hap. Hapi 5: Analizimi I alternativa ve . Në këtë hap, pikat e forta dhe të dobëta të çdo alternative krahasohen sipas kritereve për vendimin dhe sipas rëndësi s ë së tyre relative. Hapi 6: Përzgjedhja e një alternative. Këtu menaxher i zgjedh alternativën më të mirë nga ato q ë janë vlerësuar. Përveç nëse ka rrethana lehtësuese (p.sh. një ndryshim në kriteret ose ndarjen e “ peshë s” apo mospasjes së zgjedhja e parë), alternativa e përzgjedhur do të jetë ajo me rezultatin më të lartë në Hapi n 5. Hapi 7: Zbatimi i alternative s . Implementimi përfshin përcjell jen e vendimit te ata që janë afektuar me të dhe për të gjetur angazhimin e tyre për atë. Hapi 8: Vlerësimi i ef ikasitetit të vendim it . Këtu menaxheri duhet të përcaktojë nëse problemi është zgjidhur. Nëse po, a ishte zgjidhja e tij e kënaqshme? Nëse jo, ku shkuan gjërat keq në këtë proces. The decision-making process You might remind students that each step of the process can be designed and implemented better if the manager proactively considers its effects on the other steps. The decision making process is a set of 8 steps that include identifying a problem, selecting an alternative, and evaluating the decision’s effectiveness.
 • Është supozuar se vendim marrj a menaxheriale është racional e . Kjo do të thotë se vendimet janë konsistente dhe në përputhje me maksimizimin e vlerë s së zgjedhje s brenda kufizimeve të specifikuara. Një vendim i cili është krejtësisht racional do të jetë plotësisht objektiv dhe logjik dhe si rezultat do të kalojë nëpër procesin e vendimmarrjes në mënyrë të tillë që të maksimiz on mundësinë e arritjes së këtij qëllimi.
 • Llojet e problemeve P roblemet e strukturuar a janë të drejtpërdrejt a , të njohur a dhe me lehtësi të përcaktuara. Këto probleme janë të theksuara ngushtë me supozimet e racionalitetit të përsosur. Problemet e jo -strukturuar a janë zakonisht ë problemet e reja , tek të cilat informacioni është i paqartë ose i paplotë. Për këto lloje të problemeve, menaxherët duhet të për dorin racional itetin ( racionalitetin e kufizuar ) ose duke e përdor ur vendim-marrjen intuitiv e . Lloji i vendimeve V endimet e programuara . Vendimet e programuara janë vendim et që përsërit en, apo që mund të trajtohen nga një qasje rutinore. Vendimet e programuara janë të mira për organiz atën , por jo aq edhe për të punësuarit. P rocedur a është një seri hapash të ndërlidhura mes vete që menaxherët mund të përdorin për të reaguar ndaj zgjidhjes së një problemi të strukturuar. Rregulli është një tregues i qartë që tregon se çka drejtuesit duhet të bëjnë ose nuk duhet të bëj n ë. Politika është një udhëzues që përcakton parametrat për marrjen e vendimeve. V endime jo të programuara: Vendimet që janë unike dhe që kërkojnë një zgjidhje sipas përshtatjes , janë gjithashtu jo-të përsëritura. Informa tat dhe eksperienc at nga vendimet e mëparshme mund të jenë të dobishme, por çdo situat ë e re përmban elemente të reja dhe / ose kombinime të ndryshme të elementeve q ë menaxher ët duhet t’I peshojnë dhe vlerësojnë . Z akonisht ë në nivelin më të ulët menaxher ial , menaxherët marrin vendime të prog ramuar a. Menaxher ët e nivelit të lartë duhet të bëj n ë një përqindje më të madhe të vendimeve jo të programuar a . Types of problems and decisions The concept of bounded rationality - the recognition that behaviour is rational within the parameters of a simplified model that captures the essential features of a problem - reflects a ‘real world’ approach to managerial decisions.
 • Analysing decision alternatives For many students, the concepts of risk and uncertainty will not become clear until they leave university. For example, compare the decision not to prepare adequately for a test and failing with not preparing adequately on a job and getting fired.
 • Vendim marrja menaxheriale

  1. 1. UNIVERSITETI I PRIZRENIT Administrim Biznesi <ul><li>Lënda </li></ul><ul><li>BAZAT E MENAXHIMIT </li></ul><ul><li>Izet Çelaj, MSc - MBA </li></ul><ul><li>Prizren, o9 Dhjetor 2010 </li></ul>
  2. 2. Vendim-Marrja ( Marrja e Vendimit) <ul><li>Vendimi: definicioni </li></ul><ul><ul><li>Bër ja e zgjedhjes ose zgjedhje nga dy ose më shumë alternativa . </li></ul></ul><ul><li>Procesi i V endim- M arrjes </li></ul><ul><ul><li>Identifikimi i problemit dhe kriteriumeve për vendim-marrje dhe përcaktimi i matjes së këtyre kriteriumeve. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zhvillimi, analizimi dhe zgjedhja e një alternative që mund të zgjidhë problemin. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementimi i alternativës së zgjedhur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vlerësimi i efektiviteti t të vendimit. </li></ul></ul>
  3. 3. Proçesi i Vendim-Marrjes (tetë hapat) © Copyright 2003 Pearson Education Australia
  4. 4. Hapi 1: Identifikimi i problemit <ul><li>Problemi </li></ul><ul><ul><li>Një mospërputhje në mes të një gjendje ekzistuese dhe të asaj të dëshiruar të punëve. </li></ul></ul><ul><li>Karakteristikat e Problemit </li></ul><ul><ul><li>Një problem bëhet problem kur menaxheri bëhet i vetdijshëm mbi ekzistimin e tij. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekziston një presion për zgjidhjen e problemit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxheri duhet të ketë autoritet, informata dhe resurset e nevojshme për të zgjidhur problemin. </li></ul></ul>
  5. 5. Hapi i 2: Identifikimi i kriteriumeve për vendim <ul><li>Kriteriumet për vendim marrje janë faktorët që janë relevant për zgjidhjen e problemit. </li></ul><ul><ul><li>Kostot që do të ndodhin/paraqiten (investimet e nevojshme) </li></ul></ul><ul><ul><li>Reziqet që kanë të ngjarë të jenë paraqitur/hasur (mundësia e deshtimit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Rezultatet që janë të dëshiruara/pritura (rritja e firmës) </li></ul></ul>
  6. 6. Hapi i 3: Përcaktimi i matjes së kriteriumeve <ul><li>K riteret e vendim it nuk janë të një rëndësie të barabartë : </li></ul><ul><ul><li>Caktimi i një peshe /mase për çdo kriterium </li></ul></ul><ul><ul><li>sipas priorit etit dhe rëndësisë së tyre në </li></ul></ul><ul><ul><li>procesin e vendimmarrjes. </li></ul></ul>Kriteri Pesha Shpenzimet e “start-up” 10 Përkrahja e “Franchisor”-it 8 Kualifikimet financiare 6 Vendet gjeogr. të hapura 4 Historia e “Franchisor”-it. 3
  7. 7. Hapi i 4: Zhvillimi i alternativave <ul><li>Identifikimi i alternativave të besueshme </li></ul><ul><ul><li>Alternativat që mund të zgjidhin problemin janë listuar (pa vlerësim). </li></ul></ul><ul><ul><li>Hapi i 5: Analizimi i alternativave </li></ul></ul><ul><li>Vlerësimi i përparësive dhe dobësive të çdo alternative </li></ul><ul><ul><li>Një vlerësim i alternativës është i bazuar </li></ul></ul><ul><ul><li>në aftësinë për t’I zgjidhur çështjet e identifikuara në hapat 2 dhe 3. </li></ul></ul>
  8. 8. Hapi i 6: Zdhedhja e një alternative <ul><li>Zgjedhja e alternativës më të mirë </li></ul><ul><ul><li>Alternativa me rëndësinë/peshën më të madhe është zgjedhur. </li></ul></ul>Hapi i 7: Implementimi i Vendimit <ul><li>Vënia e alternativës së zgjedhur në akcion/veprim. </li></ul><ul><ul><li>Bartja e vendimit dhe fitimi I përkushtimit tek ata që do të zbatojnë vendimin. </li></ul></ul>
  9. 9. Hapi i 8: Evaluimi i efikasitetit të vendimit <ul><li>Qëndrueshmëria e vendimit gjykohet nga rezultatet e saj. </li></ul><ul><ul><li>Sa me efikasitet është zgjidhur problemi matur me rezultatet që vijnë nga alternativa e zgjedhur? </li></ul></ul><ul><ul><li>Nëse problemi nuk u zgjidh, çka shkoi keq? </li></ul></ul>
  10. 10. Ndikimet (influencat) në vendim marrje <ul><li>Shkallëzimi dhe Përkushtimi </li></ul><ul><ul><li>Rritja dhe vazhdimi i përkushtimit ndaj vendimit paraprak edhe pse ekzistojnë dëshmitë se ai vendim mund të ketë qenë i gabuar. </li></ul></ul><ul><li>Rroli i Intuitës </li></ul><ul><ul><li>Vendim-marrja intuitive </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marrja e vendimeve në bazë të përvojës, ndjenjave dhe gjykimit të akumuluar. </li></ul></ul></ul>
  11. 11. Vendimet në funksionin e menaxhimit <ul><li>Marrja e vendimeve është sinonim me menaxhimin. </li></ul><ul><li>Marrja e vendimeve është pjesë e të katër funksioneve të menaxhimit: </li></ul><ul><ul><li>Planifikimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Organizimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Udhëheqja </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrolli. </li></ul></ul><ul><li>Disa vendime janë rutinë, të tjerat janë komplekse. </li></ul>
  12. 12. 3 Mënyra se si menaxherët i marrin vendimet Racionaliteti Racionaliteti kufizuar Intuita
  13. 13. Vendim-marrësi racional <ul><li>Vendim-marrja menaxheriale është sypozuar të jetë racionale. </li></ul><ul><li>Racionalja përshkruan zgjedhjet që janë në përputhje me vlerën e maksimizuar brenda kufizimeve të specifikuara. </li></ul>
  14. 14. Sypozimet e racionalitetit
  15. 15. Racionaliteti i kufizuar <ul><li>Kufizimi i racionalitetit është sjellja që është racionale brenda parametrave të një procesi të thjeshtësuar të vendim-marrjes që është i limituar (ose kufizohet) nga aftësia e individit për të procesuar informatën. </li></ul><ul><li>“ Satisficing ” është pranimi/akceptimi </li></ul><ul><li>i zgjidhjes që është “mjaftë e mirë”. </li></ul>
  16. 16. Shkallëzimi i përkushtimit Një angazhim në rritje për një    vendim të mëparshëm, pavarësisht    prova ve që a i mund të ketë    qenë i gabuar.
  17. 17. Çka është intuita?
  18. 18. Llojet e problemeve, llojet e vendimeve dhe nivelet e vendimeve në organizatë
  19. 19. Problemet dhe vendimet <ul><li>Problemet e strukturuara </li></ul><ul><ul><li>Involvon qëllime që janë të qarta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Janë familiare (janë paraqitur më parë). </li></ul></ul><ul><ul><li>Janë lehtë dhe tërësishtë të definuara —infor matat mbi problemin janë të disponueshme dhe komplete. </li></ul></ul><ul><li>Vendimet e Programuara </li></ul><ul><ul><li>Vendimet e përsëritshme që mund të trajtohen nga një qasje rutinore. </li></ul></ul>
  20. 20. Llojet e vendimeve të programuara <ul><li>Politika </li></ul><ul><ul><li>Një udhëzues i përgjithshëm për marrjen e vendimit në lidhje me një problem të strukturuar. </li></ul></ul><ul><li>Procedura </li></ul><ul><ul><li>Një sërë hapash të ndërlidhura që një menaxher mund të përdor si përgjigje (duke aplikuar një politikë) për një problem të strukturuar. </li></ul></ul><ul><li>Rregulli </li></ul><ul><ul><li>Një deklaratë e qartë që limiton një menaxher ose punonjës se çka mund ose nuk mund të bëjë në kryerjen e hapave të përfshira në procedurë. </li></ul></ul>
  21. 21. Politika, procedura dhe rregulli (shembuj) <ul><li>Politika </li></ul><ul><ul><li>Pranimi I të gjitha mallrave që i kthejnë konsumatorët. </li></ul></ul><ul><li>Procedura </li></ul><ul><ul><li>Ndiq të gjitha hapat për kompletimin e dokumentacionit për kthimin e mallit. </li></ul></ul><ul><li>Rregulli </li></ul><ul><ul><li>Menaxherët duhet t’i aprovojnë të gjitha refundimet mbi $50.00. </li></ul></ul><ul><ul><li>Asnjë blerje me kredi nuk reimbursohet me kesh. </li></ul></ul>
  22. 22. Kushtet e vendim-marrjes Siguria Situata ku rezultatet janë të njohur Rreziku Gjendja ku vendim marrësi është në gjendje t’i parasheh rezultatet Pasiguria Situatë e pa siguri së ose pa a ftësinë për të vlerësuar rezultatet e mundshme Kushtet e vendim-marrjes
  23. 23. Kushtet e vendim-marrjes <ul><li>Pasiguria </li></ul><ul><ul><li>Kufiz imi o se pengimi I informacioni t për vlerësimin e probabili tetit të rezultati t dhe alternativa të mundshme lidhur me këtë problem çka mund të detyrojë drejtuesi n të mbështetet në intuitë . </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maximax: zgjedhja optimale e menaxherit për të maksimalizuar fitim maksimal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maximin: zgjedhja pesimiste e menaxhertit për të maksimalizuar fitimin minimal. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minimax: zgjedhja menaxheriale për të minimizuar keqardhjen e tij maksimale. </li></ul></ul></ul>
  24. 24. Stilet e vendim-marrjes
  25. 25. Stilet e vendim-marrjes <ul><li>Tipet e Vendim Marrësve </li></ul><ul><ul><li>Direktiv </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Përdor informata minimale dhe merr në konsiderim disa alternativa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Analitik </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Merr vendime me kujdes në situata unike. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Konceptual </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mirëmban një opinion të gjerë dhe konsideron shumë alternativa në vendimet afat-gjata. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Behavioural (në bazë të sjelljes) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shmang konfliktet duke punuar edhe me të tjerët dhe duke qenë i hapur për sugjerimet. </li></ul></ul></ul>
  26. 26. Proçesi i Vendim-Marrjes menaxheriale © Copyright 2003 Pearson Education Australia
  27. 27. <ul><li>Pyetje ? </li></ul>

  ×