Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Ushtrime        Bazat e KontabilitetitAss. Samire Kastrati
Ushtrime nga Bazat e Kontabilitetit1. Cila nga format nuk është formë e organizimit të bizneseve:  a. Biznesi individual...
Ushtrime nga Bazat e Kontabilitetit6. Më poshtë janë dhënë llogaritë e bilancit për kompaninë “X” në fund të një viti fisk...
Ushtrime nga Bazat e Kontabilitetit7.  Në bazë të informatave vijuese, llogarit dhe gjej se sa është KMSH sipas metodës F...
Ushtrime nga Bazat e Kontabilitetit8. Në bazë të informatave vijuese, llogarit dhe gjej se sa është KMSH, sipas metodës së...
Ushtrime nga Bazat e Kontabilitetit a. Ardi deponon 15.200 € në llogarinë bankare të kompanisë me kompensim të    aksi...
Ushtrime nga Bazat e Kontabilitetit  jetëzgjatja e tij 5 vjet. Të llogaritet zhvlerësimi i këtij aseti për secilin vit v...
Ushtrime nga Bazat e KontabilitetitTe regjistrohen në ditar transaksionet:                        ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Ushtrime bazat e kontabilitetit

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Ushtrime bazat e kontabilitetit

 1. 1. Ushtrime Bazat e KontabilitetitAss. Samire Kastrati
 2. 2. Ushtrime nga Bazat e Kontabilitetit1. Cila nga format nuk është formë e organizimit të bizneseve: a. Biznesi individual, b. Ortakërit, c. Ortakëritë e kreditorëve, d. Korporatat.2. Cili nga raportet financiare raporton për asetet, detyrimet dhe ekuitetin e pronarëve: a. Raporti i të ardhurave, b. Raporti i rrjedhës së parasë, c. Raporti i ekuitetit, d. Bilanci i gjendjes.3. Një llogari : a. nënkupton dokumentin permes të cilit dokumentohen se a ka ndodhur transaksioni si: çeqet, bonat, dëftesat e pagesës, faturat e shitjes, urdhëresat e furnizimit etj. b. nënkupton regjistrimin e dokumenteve mbi transaksionin e ndodhur përkatësisht rezultatet e transaksioneve në ditar. c. nënkupton këmbimin e dy elementeve ekonomike në mes të dy palëve pjesëmarrëse në biznes. d. është një regjistrim i ngritjeve dhe rënieve në shuma monetare e shoqëruar me një burim ose veprimtari specifike.4. Debitë janë: a. rritje e aseteve dhe e detyrimeve, b. zbritje e aseteve dhe e detyrimeve, c. rritje e aseteve dhe zbritje e detyrimeve, d. zbritje e aseteve dhe e detyrimeve.5. Ekuiti i pronarëve shpreh: a. shumën e mbetur, përkatësisht neto asetet në dispozicion pasi që të jenë kënaqur të gjitha obligimet, b. obligimet për të paguar para, për të transferuar asete tjera, apo për të ofruar shërbime për dikë tjetër, c. janë burimet ekonomike të cilat janë të kontrolluara apo në pronësi nga kompania.Ass.Samire Kastrati 22 maj 2009
 3. 3. Ushtrime nga Bazat e Kontabilitetit6. Më poshtë janë dhënë llogaritë e bilancit për kompaninë “X” në fund të një viti fiskal. Përgatitni një pasqyrë ku tregohet që Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarit. Të dhëna janë si vijonë: malli 9.320 € , ndërtesat 49.500 € , paraja 6.200 €, paisjet 59.100 €, paga të pagueshme 4.500 € , dëftesa të pagueshme 12.500 € , zhvlersimi i grumbulluar 6.500 € , patentat 12.120 €, humbja 3.300 €, ekuiteti i pronarit 93.820 € , të hyra të shtyra 12.220 € ,llogari të pagushme 10.000 € . Zgjidhja: Bilanci i gjendjes për kompaninë “X”Asetet Shuma Detyrimet+ Ekuiteti i pronarit ShumaParaja 6.200 Paga te pagueshme 4.500Malli 9.320 Dëftesa të pagueshme 12.500Ndërtesa 49.500 Ekuiteti i pronarit 93.820Paisjet 59.100 Te hyra te shtyra 12.220Patentat 12.120 Llogari te pagueshme 10.000Zhvlersimi i grumbulluar (-6.500) Humbja (-3.300)Gjithsej asete : 129.740 Gjithsej detyrime + ekuiteti i 129.740 pronarit:Ass.Samire Kastrati 22 maj 2009
 4. 4. Ushtrime nga Bazat e Kontabilitetit7. Në bazë të informatave vijuese, llogarit dhe gjej se sa është KMSH sipas metodës FIFO- sistemi i vazhdueshëm: Nr. i njësive Kosto për njësi1 maj Inventari fillestar 100 123 maj Blerje 50 112 maj Shitje 7015 maj Shitje 6020 maj Blerje 100 1528 maj Shitje 60 Zgjidhja Metoda FIFO – sistemi i vazhdueshëmData Blerja Shitja KMSH Balanca e inventarit1 maj 100x12=1200 100x12=12003 maj 50x11=550 50x11=550 30x12=3602 maj 70 70x12=840 50x11=550 30x12=360 015 maj 60 30x11=330 20x11=220 690 20x11=22020maj 100x15=1500 100x15=150028 maj 60 20x11=220 0 40x15=600 60x15=900 820KMSH = 840+690+820 = 2350 pra, KMSH eshte 2350Ass.Samire Kastrati 22 maj 2009
 5. 5. Ushtrime nga Bazat e Kontabilitetit8. Në bazë të informatave vijuese, llogarit dhe gjej se sa është KMSH, sipas metodës së çmimit mesatar – sistemi periodik: Nr. i njësive Kosto për njësiInventari fillestar 100 10.00 €Blerja e parë 200 12.50Blerja e dytë 400 15.00Blerja e tretë 300 20.00Shitur 350Inventari perfundimtar 650 Zgjidhja Metoda e çmimit mesatar – sistemi periodik Nr. i njësive çmimi për njësiInventari fillestar 100 x 10.00 = 1000Blerja e pare 200 x 12.50 = 2500Blerja e dyte 400 x 15.00 = 6000Blerja e trete 300 x 20.00 = 6000Totali 1000 njësi 15.500€ për njesi Kostoja e mallrave në dispozicion për shitjeÇmimi mesatar për njësi = Njesitë në dispozicion për shitje gjat vitit 15.500 = = 15.5 për njësi 1000KMSH = 350 x 15.5 = 5425 pra, KMSH = 5425Inventari perfundimtar = 650 x 15.5 = 10.0759. Të regjistrohen në ditar transaksionet:Ass.Samire Kastrati 22 maj 2009
 6. 6. Ushtrime nga Bazat e Kontabilitetit a. Ardi deponon 15.200 € në llogarinë bankare të kompanisë me kompensim të aksioneve në korporatë. b. Gjatë muajit kompania blen mall për 8.550 € dhe pajtohet të paguaj furnizuesit në një të ardhme të afërt (në llogari). c. Më 05 shkurt u shit një pjesë e ndërtesës në vlerë prej 12.500 €. Vlera blerëse e ndërtesës ishte 22.000 €, ndërsa zhvlersimi i grumbulluar 10.000 €. d. Kompania mori 12.000 € . nga konsumatorët për shitjen e mallit. Kostoja e mallit është 7.500 €. e. Më 01 qershor u nënshkrua dhe hyri në fuqi një marrëveshje qiraje dy vjeçare si dhe u arkëtuan 6.600 € për të njëjten periudhë. Në fund të vitit fiskal kompania mbyll librat kryesor. Të kryhen regjistrimet. DITARIData Përshkrimi Debi Kredia) Paraja 15.200 Rezervat e kapitalit 15.200 Deponimi në llogari bankareb) Inventari i mallit 8.550 Llogarit e pagueshme 8.550 Blerja e mallitc)05/shkurt Paraja 12.500 Zhvlerësimi i grumbulluar 10.000 Ndërtesa 22.000 Fitimi nga shitja 500d) Paraja 12.000 Të ardhurat nga shitja 12.000 KMSH 7.500 Inventari i mallit 7.500e)01/qershor Paraja 6.600 Të hyrat e pafituara(shtyra) 6.60031dhjetor Të hyrat e shtyra 1925 Të hyrat nga qiraja 19256600/2=3300/12muaj*7=192510. Supozojmë se kostoja blerëse e asetit është 24.000€, vlera e mbetur 2.000€, ndërsaAss.Samire Kastrati 22 maj 2009
 7. 7. Ushtrime nga Bazat e Kontabilitetit jetëzgjatja e tij 5 vjet. Të llogaritet zhvlerësimi i këtij aseti për secilin vit veç e veç. Zgjidhja: Shpenzimet e zhvlerësimit = kostoja blerëse – vlera e mbetur / jetëzgjatja = 24.000€ - 2.000€ / 5 vite = 4.400€ 4.400€ / 24.000€ x100 = 18.3%Viti Shpenzimet vjetore të Zhvlerësimi i Vlera e librave zhvlerësimit akumuluarDita e përvetësimit - - 24.000Fundi i vitit të parë 4.400 4.400 19.600Fundi i vitit të dytë 4.400 8.800 15.200Fundi i vitit të tretë 4.400 13.200 10.800Fundi i vitit të katërt 4.400 17.600 6.400Fundi i vitit të pestë 4.400 22.000 2.000Regjistrimi në ditar:Data Përshkrimi Debi Kredi31 dhjetor Shpenzimet e zhvlerësimit 4.400 Zhvlerësimi i akumuluar 4.400 Regjistrimi i zhvlersimit vjetor të akumuluar11. Më 4 prill, “Sash” blen mall me afat pagese në vlerë prej 26.000 €. Më 10 prill, “ Sash” i shet “Lesnas-s” mallin në shumë prej 32.000 €, sipas kushteve 2/10, n/30. Më 14 prill, “Lesna” kthen 3.200 € mall për shkak të kualitetit të dobët. Më 20 prill, “Lesna” i ka paguar “Sash”-it shumën prej 12.000 €, brenda periudhës zbritëse. Më 30 prill, “Lesna “ i ka paguar “Sash”-it pjesën tjetër të borxhit. Të kryhen regjistrimet e transaksioneve të mësipërme në ditar.Ass.Samire Kastrati 22 maj 2009
 8. 8. Ushtrime nga Bazat e KontabilitetitTe regjistrohen në ditar transaksionet: DITARIData Përshkrimi Debi Kredi4 prill Inventari i mallit 26.000 Llogarit e pagueshme 26.00010 prill Llogarite e arkëtueshme 32.000 Te hyrat nga shitja 32.000 KMSH 26.000 Inventari i mallit 26.00014 prill Kthim nga shitja 3.200 Llogari të arkëtueshme 3.200 Inventari i mallit 2600 KMSH 260020 prill Paraja 11.760 Zbritje nga shitja 240 Llogari të arkëtueshme 12.00030 prill Paraja 16.800 Llogarit e arktueshme 16.80012.000*2%=240 zbritje nga shitja -24011.76026.000/32.000*100=81.25%3.200*81.25%=260Ass.Samire Kastrati 22 maj 2009

×