Investimet E Huaja Direkte

26.516 Aufrufe

Veröffentlicht am

2 Kommentare
13 Gefällt mir
Statistik
Notizen
Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
26.516
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
25
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
763
Kommentare
2
Gefällt mir
13
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Investimet E Huaja Direkte

 1. 1. UNIVERSITETI AAB-RIINVEST FAKULTETI EKONOMIK Departamenti: Banka, financa dhe kontabilitet Lënda: Financat Ndërkombëtare Viti akademik 2009/2010 INVESTIMET E HUAJA DIREKTE (Punim Seminarik) Mentori: Prof.Fadil Govori Studenti: Shhkelzen Krasniqi Prishtine, dhjetor, 2009
 2. 2. Përmbajtja Rezyme Invetimet Huaja Direkte IHD *Motivet për Investime të Huaja Direkte *Motivet lidhur me të ardhurat *Motivet lidhur me kostot *Si mund të motivohen IHD nga tregjet financiare *Krahasimi i përfitimeve nga IHD me kalimin e kohës *Përfitimet nda diversifikimi ndërkombëtar dhe gjatë një krize botërore *Lehtësirat dhe pengesat nga ana e qeverive të vendit pritës për IHD Llojet e Investimeve të Huaja Direkte Përparësitë e IHD Disavantazhet e IHD Përcaktorët e IHD IHD dhe zhvillimi ekonomik Politikat e Investimeve të Huaja Direkte Investimet e Huaja Direkte dhe zhvillimi i Infrastrukturës IHD në mes të vende Burimet e literaturës
 3. 3. REZYME Qëllimi i këtijë punimi seminarik është që t’i japim një kuptim të plotë fjalës studim.Me këtë angazhim tonin, ne do të arsyetojmë edhe punën tonë që jemi duke e bërë gjatë studimeve, pra do të orientohemi edhe në punime hulumtuese siq janë shumë edhe përpara këtijë të fundit. Tani do të centralizohemi në hulumtimin e këtijë punimi të cilin e kam punuar unë i cili ka të bëjë me Investimet e Huaja Direkte. Këtu do të tregojmë se qfar janë IHD,llojet e IHD,përparësit e MNC që të kryejnë IHD dhe poashtu pengesat për kët veprim, disavantazhet e IHD, përcaktorët e IHD, politikat e IHD, IHD dhe zhvillimi ekonomik, IHD dhe zhvillimi i infrastrukturës etj.
 4. 4. Investimet e Huaja Direkte – IHD -Faktorët si : rritja ekonomike, de-rregullimi, rregullat liberale të investimeve dhe fleksibiliteti operacional, janë faktorët që ndikojnë në rritjen e fluksit të Investimeve të Huaja Direkte IHD -Investimet e Huaja Direkte është një formë e investimeve që fiton interes në ndërmarrje, e cila funksionon jashtë territorit të vendit të investitorit. IHD-të kërkojnë një marrëdhënie biznesi ndërmjet shoqërisë mëmë dhe degës së saj të jashtme. Marrëdhëniet e jashtme të drejtëpërdrejta japin një rritje të biznesit për korporatat multinacionale. Që një investim të konsiderohet si një IHD, shoqëria mëmë duhet të ketë të paktën 10% të aksioneve të zakonshme nga filialet e saj të jashtme. Firma investitore gjithashtu mund të kualifikohet për investime të huaja në qoftë se zotëron fuqi të votimit në një ndërmarrje që vepron në një vend të huaj. -MNC-të I konkretizojnë mundësitë e tyre për biznesin e tyre më ndihmën e investimeve të huaja direkte(që nënkupton investimet në mjete reale apo të prekshme siq janë truall,ndërtesa,makineri etj. në vende të huaja).Megjithatë investimet e huaja direkte kërkojnë investime thelbësore dhe të vazhdueshme dhe një sasi e madhe e kapitalit mund të jetë e rrezikuar.Nëse investimet e bëra nuk rrjedhin sipas normës së propabilitetit atëherë MNC-të mund të kenë probleme në shitjen e projektit që ato e kanë krijuar.Andaj MNC-të tentojnë që të analiziojnë mirë vendimet e tyre para se ato të zbatohen në qfardo investimi të huaj direkt. Motivet për Investime të Huaja Direkte Motivet për investime të huaja direkte nga ana e MNC-ve është sepse ato mund të investojnë në vende te huaja duke rritur përfitueshmërin e tyre dhe të rrisin pasurinë e aksionerëve.Në shumicën e rasteve MNC-të, investimet e huaja I bëjnë për t’i rritur fitimet e veta pra fitimin e aksionarëve dhe për zvogëlimin e kostove. Motivet lidhur me të ardhurat Këto motive janë tipike për MNC-të të cilat përpiqen që t’i rrisin të ardhurat përmes këtyre mënyrave : - Tërheqja e burimeve të reja të kërkesës . Këtu MNC-të kërkojnë burime të reja në vende të ndryshme.Shpesh MNC-të janë të obliguara që të dalin jasht vendit për arsye se në vendin të cilin veprojnë, konkurenca ia limiton veprimtarinë e MNC-së. - Hyrja në tregje fitimprurësë.Nëse një shoqëri tjetër ka hyrë ne tregje tjera dhe ka pasur fitime atëhere edhe MNC-të vendosin të hynë në ato tregje për të rritur fitimin e tyre.Për këtë MNC-ja mund të hartojë një strategji me të cilën ajo do t’i ulë qmimet aktuale në atë treg duke synuar të përfitojë blerësit aktual. Rrezik për këtë strategji është që shoqërit që janë më herët në këtë treg mund ti ulin qmimet para MNC-ve duke I vënë në vështirësi MNC-të. - Shfrytëzimi I avantazheve monopoliste.Teoria e organizimit industrial përcakton se MNC-të mund të gjenden shpesh në pozicionin monopolistik,dhe kjo ndodh kur një MNC e cila vepron në tregjet e huaja ka një specific të cilën nuk e kanë shoqërit tjera ( psh. ndonjë faktor të prodhimit,teknologjinë ëtj.).
 5. 5. - Reagimi ndaj kufizimeve tregtare.Shpesh MNC-të bëjnë investime të huaja direkte jo për përfitime por për tejkalimin e pengesave tregtare. - Diversifikimi ndërkombëtar.Këtu MNC-të synojnë të përfshijnë më shumë tregje dhe hapsira tregtare për arsye se dëshirojnë që të rrisin flukset e arkës dhe njëkohësisht nëse këto fluke janë stabile ato ulin dhe rriskun e MNC-së. Motivet lidhur me kostot MNC-të bëjnë IHD për të minimizuar kostot,dhe kjo arrihet përmes : - Përfitimi maksimal nga ekonomia e shkallës.Me këtë kuptojmë atëhere kur të gjithë faktorët e prodhimit shfrytëzohen në mënyrë sa më efiqente pra duke I shfrytëzuar maksimalisht faktorët potencial të prodhimit. Këtu MCN-ja synon të shes atë produkt të cilin është më e orientuar kah prodhimi I saj për arsye se ajo e ulë mesataren e kostos së prodhimit të MNC-së. - Përdorimi I faktorëve të huaj të prodhimit.Kostot e punës dhe të tokës mund të kenë ndryshime drastike nga një vend në tjetrin andaj MNC-të shpesh tentojnë që procesin e prodhimit ta bartin në ato vende ku këta y faktorë jnaë më lirë,pra fuqija punëtore dhe toka.(osh shum MNC europiane procesin e prodhimit e kanë të orientuar në Kinë.Indi etj sepe një kërkesë ë lartë për punë bënë që qmimi I njësis punëtore të jetë shumë më I ulët se san ë vendet tjera të botës). - Përdorimi I lëndëve të para të huaja.Shpesh MNC-të blejnë lëndë të parë nga vende të ndryshme sepse kosto e tyre nga vendi në vend ndryshon dukshëm. - Përdorimi I teknologjisë së huaj.Në kohët e fundit shpesh MNC-të po blejnë teknologjinë e huaj në mënyrë që ta mësojnë ta përdorin dhe ta përvetësojnë. - Reagimi ndaj luhatjeve të kursit të këmbimit.Kur një MNC kupton se valuta e një vendi të huaj është zhvlerësuar ajo tenton të investojë në atë vend sepse investimet fillestare duhet të jenë relativisht të larta dhe në momentin kur kjo valutë të rivlerësohet atëherë MNC-ja mund të ketë fitime të kënaqshme. Si mund të motivohen IHD nga tregjet financiare Si cak kryesor I MNC-ve është tregu I produkteve por është I një rëndësie të veqant edhe tregu financiar. Në këto tregje MNC-të synojnë të hyjnë për të marr kredi me norma më të ulta të interesit në mënyrë që nga to të bëjnë investime ashtu që të përfitojnë nga norma e interesit e cila do të jetë më e vogël se sa norma e kthimit. Krahasimi i përfitimeve nga IHD me kalimin e kohës Sikurse shumë faktor që ndryshojnë gjatë kalimit të kohës, ashtu edhe fitimi I MNC- ve ndryshon , pra ai mund të rritet apo të zvogëlohet apo edhe të rritet edhe më tutje.Kjo mund të ndodh edhe si rezultat I ndryshimit të faktorëve të prodhimit por edhe të klasës punëtore dhe të tokës (truallit). Përfitimet nga diversifikimi ndërkombëtar dhe gjatë krizave globale Sa më shumë që MNC-ja të përfshijë hapësirë gjeografike ( tregje ) aq më shume janë gjasat që ajo te maksimizojë fitimet e veta. Kjo ndodh që MNC-të të mos kenë
 6. 6. shpesh fitime në një vend apo në tjetrin por në disa të tjera ato kanë fitime jashtëzakonisht të mira dhe nga këto vende mund të ketë mbulesa për vendet tjera. Kur ndodh një krizë globale atëherë MNC-të të cilat veprojnë në vende të ndryshme, ato janë më pak të rrezikuara nga këto kriza sepse këto kriza nuk I kaplojnë vendet përnjëhere, dhe firma mund ti mbuloj humbjet e një vendi me fitimet e një vendi tjetër derisa ky vend ta kalojë krizën dhe ti kthehet normalitetit. Lehtësimet dhe pengesat nga ana e qeverive të vendit pritës për IHD IHD janë investime ideale për një zhvillim të mirë të ekonomisë siq janë ulja e papunësis,rritje ekonomike,përmirësim të teknologjisë etj. Lehtësimet nga ana e qeverisë mund të jenë: zvogëlimi I tatimeve në të ardhura, ofrimi I truallit dhe ambienteve të ndryshme pa qera, hua me interes të ulët, subvencione të energjisë etj. Pengesat nga ana e qeverisë për IHD mund të jenë: 1. Pengesat që mbrojnë shoqëritë ose konsumatorët vendas.Këto pengesa kanë të bëjnë me atë, që qdo qeveri e ka agjensin qeveritare e cila I shikon shitblerjet dhe shkrirjet e shoqërive të ndryshme. P.sh. Ministria e Thesarit në Francë nuk lejon penetrimin por as shkrirjen e një shoqërie e cila vie nga një vend I cili është jashtë Bashkimit Europian; 2. Pengesat që kufizojnë pronësinë.Disa qeveri limitojnë pronësinë e shoqërive duke mos lejuar shitblerjet ose shkrirjen e shoqërive kurdo here; 3. Pengesat e tipit “ FILLI I KUQ “.Këtu kanë të bëjnë pengesat e tërthorta,pra pengesa indirekte.Këtu qeveria me dokumentacione të ndryshme dhe procedura të ndryshme diskriminuese pengon penetrimin e shoqërisë në këtë vend.Andaj një MNC e cila përballet me kësi lloj kushte nuk mund të jetë e suksesëshme në më shumë se një vend të huaj. Llojet e Investimeve të Huaja Direkte Investimet e Huaja Direkte mund të klasifikohen në dy lloje:1.IHD të jashtme dhe 2.IHD të brendshme. Ky klasifikim është bazuar në lloje të kufizimeve të vendosura, dhe parakushte të ndryshme të nevojshme për këto investime. 1. Investimet e huaja direkte, të jashtme, referohen si një investim i drejtëpërdrejtë jashtë vendit. Në këtë rast është kapitali (burimet) i vendit, i cili investohet në disa burime të jashtme. IHD i jashtëm mund të gjej përdorim edhe në eksport dhe import me ndonjë vend të huaj. IHD e jashtme kanë mbështetje nga qeveria për siguri në mbulim të rriskut. Kjo formë e investimeve të huaja është subjekt i stimulimit të taksave si dhe pengesave të ndryshme. 2. Faktorë të ndryshëm ekonomik i përkrahin investimet e huaja direkte të brendshme. Këto përfshijnë kreditë me shkallë të ulët të interesit, zbutjen e taksave, grantet, subvencionet, si dhe heqjen e kufizimeve dhe limitimeve. Investimet e huaja direkte, të brendshme, është një formë tipike e të ashtuquajturave “investimet e brendshme”. Këtu, investimet e kapitalit të huaj ndodhin në burimet lokale. -Kategoritë tjera të IHD-ve si, IHD vertikale ndodhin kur një shoqeri shumëkombëshe zotëron disa aksione të një sipërmarrje të huaj, i cili e furnizon atë me të dhëna apo përdorë produktet e prodhuara nga MNC. Investimet e huaja direkte horizontale ndodhin kur një kompani shumëkombëshe kryen veprimtari biznesore të ngjashme, në vende të ndryshme.
 7. 7. -Investimet e huaja direkte udhëhiqen nga shumë motive të ndryshme. IHD-të që janë ndërmarrë për të forcuar strukturat ekzistuese të tregut ose për të shqyrtuar mundësitë e tregjeve të reja mund të quhen edhe “market-seeking IHD” apo IHD treg-kërkuese. “Resource-seeking IHD” apo IHD burim-kerkuese janë të përqëndruara tek faktorët e prodhimit të cilat kanë më shumë efikasitet operacional se sa ato qe janë në dispozicion në vendin e investitorit. Përparësitë e Investimeve të Huaja Direkte -Një nga përparësitë e investimeve të huaja direkte është se ajo ndihmon në zhvillimin ekonomik të vendit ku derdhen investimet. -IHD-te zakonisht gjejnë zbatim në vendet në zhvillim. Gjatë viteve ’90-ta, Investimet e Huaja Direkte ishin një nga burimet kryesore të financimit të jashtëm për shumicën e vendeve që kishin një prespektivë të rritjes ekonomike. IHD-te gjithashtu kanë ndihmuar disa vende kur ato janë përballuar me vështirësi ekonomike. -Investimet e huaja direkte gjithashtu lejojnë edhe transferimin e teknologjive. Kjo është bërë kryesisht në mënyrë të sigurimit të inputeve kapitale. Vendet që kanë marrë investime të huaja direkte nga nje vend tjetër, mund të zhvillojnë resurset humane të tyre, duke punësuar njerëz të rinjë, në veprimtarinë e ndonjë biznesi të veqantë. Fitimet qe gjenerohen nga investimet e huaja direkte të cilat janë bërë në ate vend, mund të përdoren me qëllim të bërjes së kontributeve për taksat mbi të ardhurat e korporatave të vendit marrës. -IHD-të ndihmojnë në krijimin e vendeve të reja të punës, rritjen e pagave të punëtorëve, një mënyre më të lehtë të jetesës etj. Investimet e huaja direkte zakonisht marrin pjesë në zhvillimin e sektorit prodhues të vendit pritës të investimeve. -Investimet e huaja direkte luajnë një rol vendimtarë në kontestin e rritjes së produktivitetit të vendeve pritësë. Në rastin e këtyre vendeve, kompanitë e tyre kanë mundësi për të eksplruar tregjet të huaja të reja dhe në këtrë mënyrë të gjenerojnë më shumë të ardhura dhe fitime. Disavantazhet e Investimeve të huaja direkte -Disavantazhet e IHD ndodhin kryesisht në rastin e qështjeve që lidhen me funksionimin dhe shpërndarjen e profitit nga investimet e huaja. Një nga disavantazhet indirekte të investimeve të huaja direkte është se sektoret e pazhvilluara ekonomikisht të vendit pritës janë gjithmonë të papërshtatshëm kur niveli i investimeve të huaja direkte ndikon në mënyrë negative. Situatat në vende si: Irlanda, Kili, Singapori dhe Kina konfirmojnë një mendim të tillë. Është shumë normale që vendi pritës të ketë përgjegjësi për të kufizuar shkallën e ndikimit nga investimet e huaja direkte. Ata duhet të jenë të sigurtë që subjetet që i bëjnë IHD në vendin e tyre t’u përmbahen mjedisit, qeverisjes, rregullave sociale, që janë të përcaktuara në atë vend. -Disavantazhet e ndryshme të IHD janë kuptuar, ku vendi pritës i investimeve mban fshehtësi kombëtare- diqka që nuk e kanë për qëllim që të bëhet e njohur për pjesën tjetër të botës. Nga kjo është vënë re, se mbrojtja e një vendi është përballur me rrëziqe si rezultat i IHD. -Investimet e huaja direkte përmbajnë në vete shpenzime të larta të komunikimit, udhëtimit etj. Dallimet gjuhësore dhe kulturore që ekzistojnë në mes të vendit të
 8. 8. investitorit dhe vendit pritës, gjithashtu, mund të paraqesin probleme në rastin e investimeve te huaja direkte. -Megjithatë, një tjetër disavantazh i IHD është se ekziston gjithmon mundësia e dështimit në pronësinë e një kompanie që ka në ndonjë kompani jasht. Kjo ka bërë shpesh që shumë kompani t’i qasen IHD me një kujdes të lartë. -Disa herë është vënë re se ka paqëndrueshmëri të konsiderueshme në një rajon të caktuar gjeografik. Kjo shkakton shumë shqetësim për investitorin. -Madhësia e tregut, si dhe kushtet e vendit pritës mund të jenë faktorë të rëndësishëm në rastin e investimeve të huaja direkte. Në rastet kur vendi pritës nuk është mirë i lidhur me vendet fqinje më të avancuara, kjo përbën një sfidë për investitorët. -Disa herë është vënë re se qeveritë e vendit pritës janë përballur me probleme me investimet e huaja direkte. Ajo ka më pak kontroll mbi funksionimin e kompanisë që funksionon si degë tërësisht në pronësi të një kompanie jashtë shtetit. Përcaktorët e Investimeve të Huaja Direkte -Një nga përcaktuesit më të rëndësishëm të investimeve të huaja direkte është madhësia dhe prespektivat e rritjes ekonomike së vendit ku priten të derdhen investimet e huaja direkte. -Është supozuar normalisht se në qoftë se vendi ka një treg të madh, ai mund të rritet shpejtë dhe është konstatuar se investitorët do të jenë në gjendje që të rrisin investimet e tyre në atë vend. -Në rastet kur IHD-të janë të bazuara ne eksport, dimensionet e vendit pritës janë të rëndësishme sepse mundësitë e ekonomnisë së shkallës janë të mëdha. -Popullsia e një vendi luan një rol të rëndësishëm në tërheqjen e investitorëve të huaj për investimet e drejtëpërdrejta në vend. Në raste të tilla, prespektiva e një baze të madhe të konsumatorëve është një joshje e investimeve. -Fuqia e lirë e punës gjithashtu është një përcaktues i rëndësishëm i tërheqjes së investimeve të huaja direkte. Revolucioni BPO, si dhe bumi i kompanive të teknologjisë informative në vende si India, ka qenë një provë që fuqia e lirë punëtore ka luajtur një rol të rëndësishëm në tërhejqjen e investimeve të huaja direkte. -Faktorët infrastrukturorë si telekomunikacioni dhe hekurudhat luajne një rol të rëndësishëm që të investohet në një vend të veqantë. Investimet e Huaja Direkte dhe Zhvillimi Ekonomik -Investimet e huaja kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendeve pritëse. -Fakti se investitorët e huaj direkt kanë luajtur rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendeve përfituese, ka qenë për shkak të faktit se këto vende kanë ndryshuar qëndrimet e tyre ekonomike dhe kanë lejuar që investitorët e huaj direkt të vijnë në vendin e tyre dhe të përmirësojnë ekonomitë e tyre. -Shpesh është vërejtur se si vendet në zhvillim dhe ato të pazhvilluara ekonomikisht, janë të varura nga vendet e zhvilluara ekonomikisht për ndihmë financiare ndaj tyre, për të arritur një shkallë më të lartë të stabilitetit ekonomik. -Mënyra se si vendet e zhvilluara mund t’i ndihmojnë financiarisht vendet me më pak zhvillim, është, duke investuar në ato vende. Kjo ndihmë mund të kanalizohet në sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Ky kanalizim bëhet në bazë të kërkesave të sektorëve të veqantë të një vendi.
 9. 9. -Standarti i jetës së publikut të gjerë të vendit pritës të investimeve është përmirësuar si rezultat i investimeve të huaja në atë vend. Sektori i shëndetësisë i vendit pritës është përmirësuar falë IHD-ve. Kështu mund të thuhet se investimet e huaja direkte luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik e social të një vendi. Politikat e Investimeve të Huaja Direkte -Politikat e investimeve të huaja direkte janë rregullat dhe rregulloret e ndryshme që janë hedhur poshtë nga vende të ndryshme me qëllim për të rregulluar investimet e huaja që janë bërë apo pritet të bëhen në ato vende. -Politikat e investimeve të huaja direkte luajnë një rol të rëndësishëm në përcaktimin e shumës së investimeve për një vend. Këto politika gjithashtu luajnë rol edhe ne procesin e vendimmarrjes së investitorëve të huaj të drejtëpërdrejtë. -Politikat e IHD sigurojnë kushte të ndryshme sipas të cilave IHD mund të bëhen. Ka kushte të caktuara, kur investitorët duhet të kërkojnë leje nga autoritetet qeveritare kombëtare apo nga ndonjë subjekt tjetër që është përgjegjës për përkujdesjen e puneve të ndryshme që janë të lidhura me investimet e huaja direkte. -Politikat e investimeve te huaja direkte janë bërë kryesisht nga organe përgjëgjëse për qështjet që lidhen me IHD në një vend. Objektivat e politikave të IHD janë: për te promovuar mundësite e investimeve që janë të pranishme në vend dhe të arrijnë një ekuilibër në mes të investitorëve të huaj dhe vendor. -Këto politika kanë edhe propozime të ndryshme që janë bërë në mënyrë për të përmirësuar politikat që janë në vend, për administrimin e politikave të investimeve të huaja direkte. Investimet e Huaja Direkte dhe Zhvillimi i Infrastrukturës -Shumë fusha mund të përfitojnë nga investimet e huaja direkte, dhe për këtë qështje ato ndikojnë në zhvillimin e infrastrukturës. Shumë vende, si ato pritëse të investimeve, kanë pritur investime të huaja direkte me qëllim të zhvillimit të infrastrukturës së mjediseve të tyre. -Të gjitha llojet e infrastrukturës që vendet kanë, si shëndetësi dhe arsim, mund të përfitojnë nga investimet e huaja direkte. -Infrastruktura teknologjike është një nga fushat ku vendet pritëse mund të përfitojnë nga investimet e huaja direkte. Me ndihmën e investimeve të huaja direkte, është shumë i lehtë përmirësimi i mjeteve teknologjike ekzistuese të vendit pritës. Kjo në një anë gjithashtu luan një rol vendimtar në zhvillimin ekonomik të vendit sepse avansimi teknologjik ndihmon përmirësimin e industrive të ndryshme, dhe kështu u ndihmon vendeve për t’u përballur me sfidat e ekonomisë bashkëkohore globale. -IHD gjithashtu janë të afta për përmirësimin e infrastrukturës shëndetësore të një vendi. Kjo mund të bëhet përmes mënyrës së dhënies së paisjeve të teknologjisë së fundit apo medikamenteve. Investimi i tillë është bërë zakonisht nga organizatat me nivel botëror, në ato vende me ekonomi të pazhvilluar apo infrastrukturë të dobët mjekësore. Për vite të tëra, Organizata Botërore e Shëndetësisë, si dhe Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, kanë pajisur një numër të caktuar të vendeve ekonomikisht të pazhvilluar, sidomos Afrikën, me para dhe medikamente, me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës shëndetësore në vend. IHD kanë qenë
 10. 10. gjithashtu investime për vetëdijesimin e shoqërise. Në Indi psh masat parandaluese të Polios dhe HIV-it kanë qenë aktivitetet kryesore të tyre. -Infrastruktura e telekomunikacionit është një fushë e rëndësishme ku IHD mund të jenë në dispozicion. Paratë që janë investuar në vend nga etnitetet e jashtme mund të përdoren për ndërtimin e rrugëve, hekurudhave, urave etj. Investimet e huaja direkte gjithashtu janë përdorur me qëllim të arsimimit të forcës së pakualifikuar të punës që gjenden të pranishëm në një vend. Në Indi gjatë viteve ’80 dhe ’90 ishte një situatë ku ka pasur një forcë të madhe të punës, por ajo ishte kryesisht e pakualifikuar e që punonin nëpër sektore të paorganizuara. Ai ishte i mundur fale ndihmës financiare nga investitorët e huaj, për të trajnuar njerëz të tille, që ata të mund të jenë të aftë për të qenë të rekrutuar në industri. IHD janë të dobishme edhe për ekzekutimin e programeve arsimore që mund të edukojnë njerëz që mbeten jashtë caqeve të shkollimit. Investimet e Huaja Direkte në mes të vendeve Lëvizja e Investimeve të huaja në të gjitha vendet e botës në dy vitet e fundit paraqet një fenomen interesant. IHD u rrit me 5% në mbarë botën në vitin 2007. Irlanda ka shënuar një rënie prej 5% në projekte të reja për Investimet e huaja direkte. Sipas të dhënave të lëshuar nga një firmë globale konsulence, rrjedhja e IHD ndër- kufitare u rrit me 5.1% në vitin 2007 dhe qëndroi në $ 947 miliard dollarë amerikan. Në Irlandë në vitin 2007, 87 kompani kanë shpallur 98 projekte investimi. Kjo ishte një rrëshqitje për 5% nga viti 2006. Irlanda ka tërhequr investime të huaja kapitale në shumën prej $ 2.06 miliard në 2007. Kina në vitin 2007 ka arritur që ta mbajë renditjen e saj si shtet, i cili tërhoqi nivelin më të lartë të investimeve shumëkombëshe. Numri i projekteve të investimeve të huaja qëndroi në $1.171. Niveli i investimeve në 2007 ishte në $ 90 miliard dollarë në krahasim me vitin 2006 që janë regjistruar $ 116 miliard.
 11. 11. Burimet e literaturës : Jeff Madura-Drejtimi Financiar Ndërkombëtar, Investimet e Huaja Direkte, fq.479, dhe http://www.economywatch.com/foreign-direct- investment/.

×