Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

E ardhmja e Unionit Evropian

4.409 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung, Business
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

E ardhmja e Unionit Evropian

 1. 1. E ARDHMJA E UNIONIT EVROPIAN Prof. dr. Besim Beqaj
 2. 2. <ul><li>OBJEKTIVAT STRATEGJIKE TË UE-së PËR PERIUDHËN </li></ul><ul><li>2005-2009 </li></ul><ul><ul><li>Mbledhja e Komisionit Evropian - 26.1.2005 në Bruksel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>u miratuan objektivat strategjike të UE-së 2005-2009 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>dokumenti i quajtur “ Strategjia e politikës vjetore për vitin 2006” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>u propozuan prioritetet për vitin 2006 </li></ul></ul></ul><ul><li>Për herë të parë qëllimet strategjike u propozuan në partneritet me Këshillin dhe Parlamentin Evropian </li></ul><ul><ul><li>këto institucione qysh në fillim u kyçën në angazhimet për aplikimin e prioriteteve </li></ul></ul><ul><li>Në bazë të prioriteteve të Stretegjisë, do të përcaktohen: </li></ul><ul><ul><li>iniciativat </li></ul></ul><ul><ul><li>përllogaritjet </li></ul></ul><ul><ul><li>planet për miratimin e ligjeve </li></ul></ul><ul><ul><li>plani i punës së Komisionit </li></ul></ul><ul><li>Prioritetet strategjike 2005-2006 u definuan nga Komisioni </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Prosperiteti </li></ul><ul><ul><li>Nënkupton: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>jetësimin e Strategjisë së Lisabonit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paktit të Stabilitetit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>politikave sektoriale në kuadër të Strategjisë së zhvillimit të qëndrueshëm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>realizimin e synimeve në sferën e punësimit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Agjendës sociale </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>përparimin e veprimit të tregut të përbashkët </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nxitjen e investimeve </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ngritjes së gatishmërisë në arsimim </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Njëra nga çështjet më urgjente të UE-së - zhvillimi dhe hapja e vendeve të reja të punës </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>do të sigurojë standardin jetësor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mbrojtjen sociale për qytetarët e Unionit </li></ul></ul></ul><ul><li>Tregu i përbashkët evropian dhe valuta e saj hapën dyert për arrijtjen e një efikasiteti më të madh </li></ul><ul><li>Objektivë e UE-së - të shndërrojnë ekonominë evropiane në njërën nga ekonomitë më tërheqëse në botë </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Modernizimi i tregut evropian të punës dhe ballafaqimin me sfidat që paraqiten në këtë drejtim:  </li></ul><ul><li>Ambienti i favorshëm afarist </li></ul><ul><ul><li>përshtatja e rregulloreve me të cilat do të arrihet prosperiteti ekonomik </li></ul></ul><ul><ul><li>kompanive evropiane duhet t’u mundësohet operimi me të drejta të barabarta për fillimin e bizneseve </li></ul></ul><ul><ul><li>rregullat e drejta (fer) tatimore dhe të konkurrencës do të sigurojnë shlyerjen e barrierave, hapjen e tregjeve të të mirave dhe shërbimeve  </li></ul></ul><ul><li>Investimi në emër të prosperitetit </li></ul><ul><ul><li>Prosperiteti dhe rritja nuk mund të arrihen pa investime </li></ul></ul><ul><ul><li>teknologjia moderne, ngritja e aftësive, hulumtimet dhe zhvillimi, rrjeti efikas </li></ul></ul><ul><ul><li>Përspektiva Financiare dhe Buxheti në të ardhmen, duhet fokusuar më shumë në rritjen ekonomike dhe të punësimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Evropa duhet të jetë më tërheqëse për hulumtuesit , shkenctarët </li></ul></ul><ul><li>Pranimi i ndryshimeve </li></ul><ul><ul><li>Adaptimi i tregut të punës me qëllim të nxitjes së hapjes së vendeve të reja të punës </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Solidariteti </li></ul><ul><li>Esenca e Unionit Evropian - puna për arrijtjen e zhvillimit të qëndrueshëm </li></ul><ul><ul><li>qëllimi: përmbushja e nevojave të tanishme dhe të gjeneratave të reja </li></ul></ul><ul><ul><li>E ardhmja e shëndoshë e shoqërisë evropiane- varet shumë nga përmbushja e këtij objektivi </li></ul></ul><ul><li>Solidariteti nënkupton: </li></ul><ul><ul><li>kohezionin që do t’i ndihmojë sferat apo grupet e jofavorizuara të popullsisë së UE-së në zvogëlimin e dispariteteve </li></ul></ul><ul><ul><li>menaxhimin e qëndrueshëm dhe mbrojtjen e ambientit, burimeve </li></ul></ul><ul><ul><li>natyrore dhe sigurimin afatgjatë të furnizimit me energji elektrike </li></ul></ul><ul><ul><li>luftën kundër ndryshimeve klimatike </li></ul></ul><ul><ul><li>respektimin e të drejtave të njeriut dhe luftën kundër diskriminimit </li></ul></ul><ul><ul><li>qasjen gjitjpërfshirëse të çështjeve të migracionit </li></ul></ul><ul><li>Kohezioni ekonomik dhe social </li></ul><ul><ul><li>dallimi në mes të rajoneve më të pasura dhe më të varfëra brenda Evropës - pothuajse është trefishuar </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Përmes politikës së kohezionit synohet të arrihet qëllimi i konvergjencës ekonomike dhe promovimi i ngritjes së aftësive konkurruese. </li></ul><ul><ul><li>Në qendër të vëmendjes për solidaritetin - përgjigja në nevojat e ndryshme të shoqërisë (si të popullatës së re ashtu edhe asaj të moshuar)   </li></ul></ul><ul><ul><li>Deri kah mesi i këtij shekulli, raporti në mes të popullatës së pensionuar dhe popullatës së aftë për punë do të dyfishohet nga 24% sa është sot, në afër 50 % në vitin 2050 </li></ul></ul><ul><li>Solidariteti me gjeneratat e ardhshme </li></ul><ul><ul><li>Mbrojtja e ambientit - në planin e parë </li></ul></ul><ul><ul><li>Ndryshimet klimatike paraqesin një kërcënim, i cili dita ditës vjen duke u rritur </li></ul></ul><ul><ul><li>Evropa është kontinent që ka mjaft pasuri natyrore </li></ul></ul><ul><ul><li>Menaxhimi me këto resurse -çështje esenciale,me interes afatgjatë </li></ul></ul><ul><li>Përgjegjësia e përbashkët për vlera të përbashkëta </li></ul><ul><ul><li>Në ballë të të gjitha akcioneve në Evropë: mbrojtja e të drejtave themelore dhe lufta kundër diskriminimit </li></ul></ul><ul><ul><li>iniciativa të reja për themelimin e Agjencionit Evropian për të Drejtat Themelore </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Rrjedhat e përgjithshsme të të gjitha aksioneve evropiane: </li></ul><ul><ul><li>lufta për të drejtat e barabarta të të gjithë qytetarëve të saj </li></ul></ul><ul><ul><li>lufta kundër çdo lloj diskriminimi </li></ul></ul><ul><ul><li>promovimi i barazisë gjinore </li></ul></ul><ul><ul><li>mbrojtja efektive e të drejtave të fëmijëve </li></ul></ul><ul><ul><li>lufta kundër eksploatimit të fëmijëve dhe çdo forme tjetër të abuzimit </li></ul></ul><ul><li>Një nga vlerat më të mëdha evropiane - mbrojtja dhe promovimi i dallimeve kulturore </li></ul><ul><li>duhet të kultivohen edhe më tutje pasuritë kulturore të popujve të Unionit, përmes aksioneve të ndryshme </li></ul><ul><li>Solidariteti nuk duhet të përfundojë vetëm me qytetarët e Unionit. - duhet zhvilluar qasja e përbashkët ndaj të drejtave dhe obligimeve të emigrantëve </li></ul><ul><ul><li>emigrantëve brenda dhe jashtë vendeve të Unionit, duhet t’u ofrohet përkrahje për integrim në shoqëri </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Siguria </li></ul><ul><li>Detyra kryesore në kuadër të këtij prioriteti- Mbrojtja dhe siguria e jetës dhe pronës së qytetarëve të Evropës </li></ul><ul><li>Siguria personale e qytetarëve të Evropës dhe mbrojtja nga krimet dhe terrorizmi </li></ul><ul><ul><li>jetësimi i Planit aksional për luftimin e terrorizmit </li></ul></ul><ul><li>Siguria e qytetarëve të Evropës në jetën e përditshme: </li></ul><ul><ul><li>fatkeqësitë natyrore </li></ul></ul><ul><ul><li>çrregullimet e ambientit </li></ul></ul><ul><ul><li>rrezikimi i shëndetit </li></ul></ul><ul><ul><li>lehtësimi i udhëtimit të shtetasve të vendeve tjera joanëtare brenda UE-së </li></ul></ul><ul><ul><li>përparimi i bashkëpunimit në mes të organeve gjyqësore, policore dhe doganore </li></ul></ul><ul><ul><li>ngritja e sigurisë në qarkullimin rrugor, ajror dhe detar </li></ul></ul><ul><ul><li>rritja e sigurisë gjatë shfrytëzimit të shërbimeve të internetit </li></ul></ul><ul><ul><li>sigurimi i furnizimit me energji elektrike </li></ul></ul><ul><li>Roli i Unionit në këtë aspekt: </li></ul><ul><ul><li>parandalimin i rreziqeve me kohë </li></ul></ul><ul><ul><li>menaxhimi i krizave </li></ul></ul><ul><ul><li>veprimet në pajtim me solidarizimin me viktimat e fatkeqësive </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Siguria dhe drejtësia në Evropë </li></ul><ul><li>Implementimi i Programit të Hagës (miratuar më 2004 - një përgjigje e koordinuar ndaj rrezikut të mundshëm të qytetarëve të Evropës </li></ul><ul><li>Përbërja e Programit: </li></ul><ul><ul><li>një varg masash të domosdoshme që cilat kanë të bëjnë me parandalimin dhe masat në luftën kundër terrorizmit </li></ul></ul><ul><ul><li>bashkëpunimin e plotë operacional mes shteteve anëtare dhe qasjen strategjike ndaj krimit të organizuar </li></ul></ul><ul><li>Domosdoshmëria e përforëcimit të cilësisë së veprimit në nivel evropian në sferën e autoriteteve të drejtësisë, policisë dhe doganave </li></ul><ul><li>Integrimi i Europol-it në Union - do të jetë një hap përpara në luftimin e trafikimit njerëzor, drogës dhe krimit </li></ul><ul><li>Çështje esenciale mbetet edhe menaxhimi i kufijve të jashtëm dhe politika e përbashkët e vizave   </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Menaxhimi i rrezikut </li></ul><ul><li>M enaxhimi i rrezikut që mund të kërcnojnë shëndetin dhe ambientin, rreziqet potenciale biologjike, kimike apo radiologjike </li></ul><ul><li>Një rrezik i tillë mund të menaxhohet në dy mënyra: </li></ul><ul><ul><li>me mundësinë e ofrimit të parandalimit të hershëm dhe reagimit të menjëhershëm në ndonjë krizë të tillë </li></ul></ul><ul><ul><li>përmes parandalimit afatgjatë </li></ul></ul><ul><li>Marrëdhëniet me jashtë </li></ul><ul><ul><li>Në kuadër të këtij prioriteti, Unioni duhet të arrijë një koherencë më të madhe politike në aksionet e jashtme, dhe atë: </li></ul></ul><ul><ul><li>koherencën mes lëmenjve të ndryshme të politikës së jashtme </li></ul></ul><ul><ul><li>koherencën mes politikave të jashtme dhe të brendshme </li></ul></ul><ul><ul><li>koherencën në akcionet bilaterale mes shteteve anëtare të UE-së </li></ul></ul><ul><li>Evropa duhet të vazhdojë me përpjekjet për një multilateralizëm efektiv - si mënyrën më të mirë për bashkëpnimin me partnerët global </li></ul><ul><li>Arkitektura e organizimit ndërkombëtar duhet të konsolidohet me procesin e vazhdueshëm të reformave </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Roli i Evropës në ekonominë botërore </li></ul><ul><li>Zgjerimi i UE-së do të shpie drejt rritjes së rolit të Evropës në ekonominë botërore </li></ul><ul><li>Përpjekjet e UE-së kryesisht u përqëndruan në: </li></ul><ul><ul><li>përgatitjet për anëtarësim për Bullgarinë dhe Rumuninë dhe bisedimeve me Turqinë (që ndërlidhet me qëllimin e prosperitetit) </li></ul></ul><ul><ul><li>përparimin e politikës zhvillimore, ndihmës viktimave të tsunamit (ndërlidhet me qëllimin e solidaritetit) </li></ul></ul><ul><ul><li>përparimin e dialogut me prodhuesit më të mëdhenj të energjisë elektrike </li></ul></ul><ul><ul><li>përparimin e marrëdhënieve me Rusinë dhe Amerikën ( që lidhet me qëllimin e sigurisë)  </li></ul></ul><ul><li>Solidariteti global </li></ul><ul><ul><li>Marrëdhëniet me jashtë - mënyra më e mirë për promovimin dhe ruajtjen e vlerave evropiane jashtë kujfijve të saj </li></ul></ul><ul><ul><li>Qëllimet e Zhvillimit të Mileniumit (të përcaktuar deri në vitin 2015)- duhet të jenë udhërrëfyese të politikës zhvillimore të UE-së - një hap shumë cilësor për një politikë të re zhvillimore, përmes së cilës do të promovohej zhvillimi i qëndrueshëm dhe rënia e varfërisë </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Kontributi në sigurinë mbarëbotërore </li></ul><ul><li>Evropa nuk mund të mbijetojë si një oazë e paqës në një botë jostabile </li></ul><ul><li>Politika e jashtme e UE-së duhet të rregullohet në pajtim me zhvillimin ndërkombëtar dhe ballafaqimin me sfidat e sigurisë globale </li></ul><ul><li>Politika e suksesshme e fqinjësisë së mirë- hap përpara për arritjen e stabilitetit dhe sigurisë në nivel botëror </li></ul><ul><li>Këto ishin objektivat strategjike të Komisionit Evropian, miratimi i të cilave do të ofrojë një kornizë stabile për punën dhe institucionet e UE-së në realizimin e synimeve të përbashkëta dhe në forcimin e rolit të Evropës në botë </li></ul>

×