Çmimi
Përmbajtja e prezantimit <ul><li>Kuptimi i çmimit </li></ul><ul><li>Efektet e politikës së çmimit </li></ul><ul><li>Vës...
Kuptimi i çmimit <ul><li>Çmimi është një nga katër elementët e marketingut miks. </li></ul><ul><li>Vendimet mbi çmimin nd...
Si përcaktohet çmimi? <ul><li>Më herët çmimi është përcaktuar nga negociatat blerës-shitës. </li></ul><ul><li>Mund të egzi...
Si përcaktohet çmimi? <ul><li>Çmimi sipas marrveshjes, është një metodë tjetër ku partnerët merren vesh që për një periudh...
Efektet e politikës së çmimit <ul><li>Çmimi ndikon mbi fitimin  </li></ul><ul><li>Fitimi i ndërmarrjes është diferencë e ...
Efektet e politikës së çmimit <ul><li>Çmimi ka lidhje me cilësinë . </li></ul><ul><li>Efektet psikologjike mbi konsumator...
Efektet e politikës së çmimit <ul><li>Çmimi ndikon edhe zgjedhjen e rrjetit të shpërndarjes dhe llojin e promocionit që do...
Vështirësitë në përcaktimin e çmimit <ul><li>Fillimisht kjo vjen nga pushteti i firmave tjera dhe “çmimet e administruara”...
Vullneti i pushtetit publik <ul><li>Ekonomistët liberal thonë se “çmimi i mirë” është ai që ndërtohet spontanisht pa ndër...
Objektivat e përgjithshme të ndërmarrjes në lidhje me çmimin. <ul><li>Duhet të ketë një korelacion të qartë midis objekti...
Objektivat lidhur me fitimin <ul><li>Disa menaxher fiksojnë si objektiv një rentabilitet të “mjaftueshëm” që ndihmon ndërm...
Objektivat lidhur me shitjet <ul><li>Objektivi i shitjes ka të bëjë me rritjen e vëllimit të shitjes, i cili shprehet në ...
Objektivat e mbajtjes së çmimit <ul><li>Drejtuesit ndonjëherë kënaqen me pjesën e tregut dhe fitimet që realizojnë. </li>...
Strategjia e vendosjes së çmimeve <ul><li>Një ndërmarrje e industrisë së telefonisë në distanca të largëta, mundet të kër...
Çmimi “Ajkë” <ul><li>Strategjia e çmimit ajkë i referohet vendosjes së një çmimi relativisht të lartë krahasuar me konkurr...
Çmimi penetrues <ul><li>Kjo strategji nënkupton përdorimin e çmimeve më të ulta se ato të konkurrencës. </li></ul><ul><l...
Çmimi konkurrues <ul><li>Ky model thekson konkurrencën jo në bazë të çmimit, por në elementët tjerë të marketingut. </li...
Si duhet bërë pagesa e çmimit <ul><li>Firmat e ndryshme ndodhen para një sfide kur duhet të vendosin se si të bëhet pagesa...
Komunikimi i cmimit tregut të targetuar <ul><li>Njerëzit duhet ta njohin cmimin për disa oferta produkti përpara blerjes. ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

çmimi

9.107 Aufrufe

Veröffentlicht am

Cmimi

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
4 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
9.107
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
36
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
257
Kommentare
0
Gefällt mir
4
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

çmimi

 1. 1. Çmimi
 2. 2. Përmbajtja e prezantimit <ul><li>Kuptimi i çmimit </li></ul><ul><li>Efektet e politikës së çmimit </li></ul><ul><li>Vështirësitë në përcaktimin e çmimit </li></ul><ul><li>Strategjia e vendosjes së çmimit </li></ul><ul><li>Si bëhet pagesa </li></ul>
 3. 3. Kuptimi i çmimit <ul><li>Çmimi është një nga katër elementët e marketingut miks. </li></ul><ul><li>Vendimet mbi çmimin ndikojnë drejtpërdrejtë në performancën financiare të ndërmarrjes. </li></ul><ul><li>Caktimi i çmimit është kompleks meqenëse shpenzimet, fitimet dhe vetë cmimi, vlerësohen në mënyra të ndryshme. </li></ul><ul><li>Të gjitha ndërmarrjet duhet të vendosin çmim për produktet dhe shërbimet e tyre. </li></ul>
 4. 4. Si përcaktohet çmimi? <ul><li>Më herët çmimi është përcaktuar nga negociatat blerës-shitës. </li></ul><ul><li>Mund të egzistojë një çmim tregu që i imponohet organizatës </li></ul><ul><li>Ky rast më i shpeshtë është tek konkurrenca e lirë në treg. </li></ul><ul><li>Çmimi i caktuar nga shteti, është karakteristikë e rasteve kur shteti ndërhyn në përcaktimin e çmimit. </li></ul>
 5. 5. Si përcaktohet çmimi? <ul><li>Çmimi sipas marrveshjes, është një metodë tjetër ku partnerët merren vesh që për një periudhë më të gjatë të mos ndryshojë çmimi midis tyre. </li></ul><ul><li>Çmimi si i liderit, haset në momentet kur një firmë e fuqishme komandon atë industri. </li></ul><ul><li>Megjithatë duhet theksuar se këto kufizime nuk veprojnë në mënyrë apsolute. </li></ul><ul><li>Gjithashtu duhet kuptuar se ndërhyrja e shtetit mbi çmimin ndryshojnë sipas vendeve. </li></ul>
 6. 6. Efektet e politikës së çmimit <ul><li>Çmimi ndikon mbi fitimin </li></ul><ul><li>Fitimi i ndërmarrjes është diferencë e vëllimit të shitjes (çm x njësitë e shitura) dhe kostos së përgjithshme (kostoja x njësitë e prodhuara) </li></ul><ul><li>Prandaj çmimi i arsyeshëm kushtëzon rentabilitetin e një produkti të ndërmarrjes. </li></ul><ul><li>Çmimi është subjektiv dhe i rrezikuar. </li></ul><ul><li>Vështirë mund të dihet nëse çmimi është optimal ose jo! Firma mendon se ka vend për tu ngritur ende, ndërsa konsumatorët të kundërtën. </li></ul>
 7. 7. Efektet e politikës së çmimit <ul><li>Çmimi ka lidhje me cilësinë . </li></ul><ul><li>Efektet psikologjike mbi konsumatorin se çmimet e larta paraqesin cilësi të lartë, apo e kundërta janë të pashmangshme. </li></ul><ul><li>Çmimi ndikon mbi vendimet </li></ul><ul><li>Sasia e produkteve të shitura dhe fitimi siç tham lidhen me çmimin. </li></ul><ul><li>Çmimi është i lidhur me imazhin e produktit, çmimi keq frenon shitjen e produktit. </li></ul>
 8. 8. Efektet e politikës së çmimit <ul><li>Çmimi ndikon edhe zgjedhjen e rrjetit të shpërndarjes dhe llojin e promocionit që do të aplikohet. </li></ul><ul><li>Çmimi përcakton pozicionin e produktit të ndërmarrjes në raport me konkurrencën. </li></ul><ul><li>Konusmatori e pret keq ndryshimin e çmimit në dëm të tij, si psh rritja e çmimit. </li></ul><ul><li>Duhet gjithsesi të kutpojmë se çmimi përcakton të ardhmen e ndërmarrjes, suksesin ose dështimin e saj. </li></ul>
 9. 9. Vështirësitë në përcaktimin e çmimit <ul><li>Fillimisht kjo vjen nga pushteti i firmave tjera dhe “çmimet e administruara” </li></ul><ul><li>Kjo situatë arrihet kur firmat e mëdha pajtohen mes veti për nivelin e çmimit, meqenëse lufta është e dëmshme për të gjithë. </li></ul><ul><li>Firmat e vogla detyrohen të respektojnë tarifat e firmave të mëdha, nëse dëshirojnë të ngelen në treg </li></ul>
 10. 10. Vullneti i pushtetit publik <ul><li>Ekonomistët liberal thonë se “çmimi i mirë” është ai që ndërtohet spontanisht pa ndërhyrjen e pushtetit publik. </li></ul><ul><li>Ndërhyrja e autoritetit të shtetit realizohet sipas disa formave si: </li></ul><ul><li>-bllokimi i çmimit sipas nivelit të mëparshëm </li></ul><ul><li>-çmimi maksimum </li></ul><ul><li>-fiksimi i marzhave të fitimit </li></ul>
 11. 11. Objektivat e përgjithshme të ndërmarrjes në lidhje me çmimin. <ul><li>Duhet të ketë një korelacion të qartë midis objektivave të përgjithshme të organizatës dhe politikat e çmimit. </li></ul><ul><li>Objektivat e çmimit përfaqësojnë: </li></ul><ul><li>-orientimin drejt fitimit </li></ul><ul><li>-orientimin drejt shitjeve dhe </li></ul><ul><li>-situatën Status-quo </li></ul>
 12. 12. Objektivat lidhur me fitimin <ul><li>Disa menaxher fiksojnë si objektiv një rentabilitet të “mjaftueshëm” që ndihmon ndërmarrjen për të mbijetuar. (firmat e vogla) </li></ul><ul><li>Megjithatë firmat e mëdha mendojnë ndryshe, nga se maksimizimi i fitimit konsiston në kërkimin e fitimeve sa më të mëdha. </li></ul><ul><li>Objektivat e fitimit nuk nënkuptojnë vetëm çmime të larta, kjo arrihet edhe nëpërmes çmimeve të ulta. </li></ul><ul><li>Produktet me kërkesë joelastike munden të maksimizojnë fitimin duke ngritur çmimet, ndërsa kur kërkesa është joelastike kjo mund të bëhet edhe duke i ulur çmimet. </li></ul>
 13. 13. Objektivat lidhur me shitjet <ul><li>Objektivi i shitjes ka të bëjë me rritjen e vëllimit të shitjes, i cili shprehet në njësi të shitura. </li></ul><ul><li>Rritja e shitjeve nuk nënkupton fitime të larta, disa janë të interesuar për shtimin e shitjes se sa për shtimin e fitimit. </li></ul><ul><li>Megjithatë kjo duhet kuptuar se shtimi i shitjes shoqërohet edhe me shtimin e shpenzimeve. </li></ul><ul><li>Shumë ndërmarrje kërkojnë të fitojnë një pjesë më të madhe të tregut. </li></ul><ul><li>Poqese një ndërmarrje posedon një pjesë të madhe tregu, ajo ka avantazhe të ekonomisë së shkallës në krahasim me konkurrencën. </li></ul><ul><li>Kostoja më e ulët e lejon për të shitur me çmime më të ulta. </li></ul>
 14. 14. Objektivat e mbajtjes së çmimit <ul><li>Drejtuesit ndonjëherë kënaqen me pjesën e tregut dhe fitimet që realizojnë. </li></ul><ul><li>Ky objektiv ka parasyshë ruajtjen e çmimeve të qëndrueshme . </li></ul><ul><li>Në këtë rast kihet parasyshë edhe konkurrenca jo vetëm më çmim por me variabla tjerë të marketingut miks. </li></ul>
 15. 15. Strategjia e vendosjes së çmimeve <ul><li>Një ndërmarrje e industrisë së telefonisë në distanca të largëta, mundet të kërkojë vendosjen e çmimeve më të ulta, si mjet konkurrues. </li></ul><ul><li>Nga ana tjetër një firmë që fokusohet mbi një segment të vogël tregu mundet të mbajë çmime të larta për ta ruajtur imazhin dhe eksluzivitetin . </li></ul><ul><li>Kështuqë në praktikë vërehen tre strategji të çmimit dhe ato janë : çmimi ajkë, çmimi penetrues dhe çmimi konkurrues </li></ul>
 16. 16. Çmimi “Ajkë” <ul><li>Strategjia e çmimit ajkë i referohet vendosjes së një çmimi relativisht të lartë krahasuar me konkurrencën. </li></ul><ul><li>Kjo strategji është më e përshtatshme për produktet e njohura me konkurrencë të ulët. </li></ul><ul><li>Kjo strategji praktikohet më shpesh si një çmim hyrës në treg. </li></ul><ul><li>Kjo strategji nuk do të thotë që çmimet të ngelin përgjithmonë të larta. </li></ul><ul><li>Një shmebull janë stilografët me maje sferike që pas L2B kushtonin 20$ ndërsa sot kushtojnë 1$. </li></ul><ul><li>Çmimi për një periudhë të gjatë ulet për dy arsye: </li></ul><ul><li>-nga presioni i konkurrencës </li></ul><ul><li>-nga dëshira për ta zgjeruar tregun e produktit </li></ul>
 17. 17. Çmimi penetrues <ul><li>Kjo strategji nënkupton përdorimin e çmimeve më të ulta se ato të konkurrencës. </li></ul><ul><li>Kjo strategji përdoret për futjen e produkteve të reja në një treg me shumë konkurrencë. </li></ul><ul><li>Kur një produkt ka arritur të njihet në treg si rezultat i çmimeve të ulta, atëherë tregtarët munden ti ngrejnë ato. </li></ul><ul><li>Shmebuj më të zakonshëm janë pastat e dhëmbëve, apo pluhuri larës. </li></ul><ul><li>Avantazhi i kësaj strategjie është se ajo e dekurajon konkurrencën. </li></ul><ul><li>Kjo strategji përdoret kur kërkesa në treg është shumë elastike dhe e lartë. </li></ul>
 18. 18. Çmimi konkurrues <ul><li>Ky model thekson konkurrencën jo në bazë të çmimit, por në elementët tjerë të marketingut. </li></ul><ul><li>Çmimi nuk është i vetmi mjet në arritjen e avantazhit konkurrues, ai është variabli më i lehtë për tu kopjuar. </li></ul><ul><li>Në disa raste firmat tentojnë të mbajnë çmimin si të konkurrencës por të përmirësojnë paketimin, promocionin, distribuimin, shërbimin ndaj konsumatorëve e kështu me rradhë. </li></ul>
 19. 19. Si duhet bërë pagesa e çmimit <ul><li>Firmat e ndryshme ndodhen para një sfide kur duhet të vendosin se si të bëhet pagesa. </li></ul><ul><li>Keshi është një pagesë e thjeshtë, dhe nuk është gjithmonë i përshtatshëm (rasti i blerjeve të mëdha) </li></ul><ul><li>Çeqet janë të përshtatshme për klientët, por shitësit duhet të zhvillojnë kontrolle për t’mos i lejuar pagesat invalide. </li></ul><ul><li>Kartat e kreditit kanë një avzntazh se pranohen gjërë në tërë botën, pamvarësisht valutës. </li></ul><ul><li>Bizneset të cilat refuzojnë ti pranojnë kredit karetelat, e gjejnë veten në një disavantazhë konkurruese. </li></ul>
 20. 20. Komunikimi i cmimit tregut të targetuar <ul><li>Njerëzit duhet ta njohin cmimin për disa oferta produkti përpara blerjes. </li></ul><ul><li>Ata gjithashtu kanë nevojë të dijnë se si, ku dhe kur duhet paguar cmimi. (diskauntet etj) </li></ul><ul><li>Menaxherët mundet të vendosin nëse do të përfshijnë informacionin për cmimin në reklamë ose web faqe. </li></ul><ul><li>Shumica e firmave janë përpjekur që të zhvillojnë formate të reja dhe të qarta që janë për klientët më lehtë të interpretueshme (jo sikurse faturat e telefonit apo energjisë elektrike). </li></ul>

×