DLL-2022-2023.docx

DAILY LESSON LOG
School San Fernando South Central Integrated School GradeLevel Grade 9
Teacher MA. CYNTHIA B. MAGAT LearningArea TLE
TeachingDatesandTime (August 29- September 2, 2022) Quarter 1st Quarter
I. OBJECTIVES
Session 1 Session 2 Session 3 Sessions 4
A. Content Standard
Thelearner demonstrates
understanding of concepts and
principles in hand and foot spa.
Thelearner demonstrates understandingof
concepts and principles in hand and foot spa.
Thelearner demonstrates understandingof
concepts and principles in hand and foot
spa.
Thelearner demonstrates understandingof
concepts and principles in hand and foot
spa.
B. Performance Standard
Thelearner independently performs
hand spa.
Thelearner independently performs hand spa Thelearner independently performs hand
spa
Thelearner independently performs hand
spa
C. Learning
Competencies/Objectives
Thelearner explain and demonstrate
how to apply hand treatment;
(TLE_HEBC9-12HS-Ia-g-1)
Thelearner explain and demonstratehow to
apply hand treatment;
(TLE_HEBC9-12HS-Ia-g-1)
Thelearner explain and demonstratehow to
apply hand treatment;
(TLE_HEBC9-12HS-Ia-g-1)
Thelearner explain and demonstratehow to
apply hand treatment;
(TLE_HEBC9-12HS-Ia-g-1)
II. CONTENT  Introduction of Hand and
Foot Spa
LO1. Apply hand treatment
- Analyzecondition of client’s hand
LO1. Apply hand treatment
- Washingof client’s hand
LO1. Apply hand treatment
- Preparingof necessary tools and
supplies/materials accordingto
OHSC requirements
III. LEARNING
RESOURCES
A. References Nail CareServices LearningModule Nail CareServices LearningModule
1. Teacher’s Guide Pages Lesson 1 Lesson 1
2. Learner’s Materials Pages
3. Textbook Pages
4. Additional Materials from
Learning Resource (LR) portal
B. Other Learning Resources
IV. PROCEDURES
A. Reviewing previous
lesson or presenting the
new lesson
Why do you need to take good careof your
fingernails?
Review theprevious lesson. Review of theprevious discussion through
recitation.
B. Establishing a purpose for
the lesson
Let thelearners look at their hands and
observetheir fingernails
Tell somethingabout your fingernails/hand Activity: Labelingthestructureof
fingernails.
Activity:
Statingrules while takingthetest.
Prepared by: Approved by:
MA. CYNTHIA B. MAGAT DR. MELINDA S. VERZOSA
Subject Teacher Principal III
C. Presenting examples/
instances of the new
lesson
Why is it important to learn hand and
foot spa
Presentingthe structures of fingernails What arenail diseases and disorders?
D. Discussing new concepts
and practicing new
skills #1
. Instruction will begiven to thelearners
and they will work as agroup.
Discuss: nail diseases and disorders Test proper.
E. Discussing new concepts
and practicing new
skills #2
Discuss: Nail structure
F. Developing Mastery
(Leads to Formative Assessment 3)
Activity proper Drill: Identifyingthedifferent parts of the
fingernails and its function through recitation.
G. Finding practical
applications of concepts
and skills in daily living
Why do fingernails grow faster in summer? Things to do in preventingfingernail
diseases/disorders
H. Making generalizations
and abstractions about
the lesson
What did you observein your
fingernails when growing?
Why do you need to takegood careof your
fingernails?
Thestudents will summarize thelesson.
I. Evaluating learning
Seatwork
Seatwork Checkingof answers.
J. Additional activities for
application or remediation
V. REMARKS
VI. REFLECTION
A. No. of learners who earned 80%
on the formative assessment
B. No. or learners who require
additional activities for
remediation
C. Did the remedial lessons work?
No. of learners who have caught
up the lesson
D. No. of learners who continue to
require remediation
E. Which of my teaching strategies
worked well? Why did these
work?
F. What difficulties did I encounter
which my principal or supervisor
can help me solve?
G. What innovation or localized
material did I use/discover which
I wish to share with other teachers?
DLL-2022-2023.docx
DAILY LESSON LOG
Paaralan San Fernando South Central Integrated School Antas Grade 9
Guro EMELYNP.FLORENDO Asignatura Araling Panlipunan
Petsa (August 22-26, 2022) Markahan Unang Markahan
I. LAYUNIN
Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw
Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang
layunin, maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang
mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat
aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman.
A. Pamantayang
Pangnilalaman
Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiksbilang batayan ng matalino at
maunlad na pangaraw-araw na pamumuhay
B. Pamantayang
Pagganap
Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at munlad na pang-araw-araw
na pamumuhay
C. . Kasanayan sa
Pagkatuto
Nailalapat ang kahulugan ng
Ekonomikssa pang-araw-araw na
pamumuhay bilang kasapi ng pamilya
at lipunanAP9MKE-Ia-1
Natataya ang kahalagahan ng Ekonomiks
sa pang-araw-araw n pamumuhay ng
bawat pamilya at ng lipunanAP9MKE-Ia-2
Naipapakita ang ugnayan ng kakapusan sa
pang-araw-araw na pamumuhay.AP9MKE-Ia-
3
II. NILALAMAN ARALIN 1: KAHULUGAN AT KAHALAGAHAN NG EKONOMIKSARALIN 2: KAKAPUSAN PAKSA – Kahulugan ng Ekonomiks PAKSA –
Mahahalagang Konsepto ng Ekonomiks PAKSA – Pagkakaiba ng Kakapusan sa Kahalagahan ng EkonomiksKakulangan
III. KAGAMITANG
PANTURO
Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang
interes at pagkatuto ng mga mag-aaral.
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa
Gabay ng Guro
Ekonomiks:Araling Panlipunan Gabay
sa Pagtuturo, pp- 11-14
Ekonomiks:Araling Panlipunan Gabay sa
Pagtuturo,pp – 15-17
Ekonomiks:Araling Panlipunan Gabay sa
Pagtuturo,pp – 18-23
2. Mga Pahina sa
Kagamitang Pang Mag-
aaral
Ekonomiks:Araling Panlipunan Modyul
para sa Mag-aaral, pp – 12-17
Ekonomiks:Araling Panlipunan Modyul
para sa Mag-aaral,pp – 18-22
Ekonomiks:Araling Panlipunan Modyul para
sa Mag-aaral, pp – 23-30
3. Mga Pahina sa
Teksbuk
4 Karagdagang
Kagamitan mula sa
portal ng Learning
Resources o ibang
B. IBA PANG
KAGAMITANG
PANTURO
IV. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga
mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong
kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan
A. Balik Aral Alamin sa mga mag-aaral ang mga
paksang natalakay nila sa Araling
Panlipunan mula sa Antas 7 hanggang
9. 2. Itanong kung ano ang inaasahan na
mapagaaralan sa taong ito.
TANONG KO..SAGOTMO. 1. Pumili ng tig-
iisang mag-aaral mula sa iba’tibang
pangkat. 2. Papiliin ang bawait isa ng
tanong na nakasulat sa cartolina strips na
may kinalaman sa Pangunahing
katanungang Pang-ekonomiya.(Anoang
gagawin?, Paano gagawin?, para kanino?,
Gaano karami?)
ANO AKO? 1. Hatiin ang klase sa 2 pangkat: (4
na babae at 4 na lalaki) 2.Pabunutin ang
representante ng bawat pangkat kung sino
ang magtatanong at kung sino ang sasagot sa
nabunot na tanong. *Magtatapos ang tanong
sa ANO AKO? Hal. Itoay ang pagpili o
pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng
isang bagay…ANO AKO?(Trade Off)
B. Paghahabi sa
Layunin ng Aralin ALAMIN: Gawain 1: OVER SLEPT
Modyul para sa Mag-aaral: (ph 13
Sa tulong ng powerpoint presentation,
may mga katanungan at sitwasyong
ipapakita at ipaaanalisa kung ano ang
kanilang uunahin:
Mula sa takdang aralin, talakayin ang T-chart.
Gawain 1: T-CHART Modyul para sa Mag-
aaral: (ph 23)
C. Pag-uugnay ng mga
Halimbawa sa Bagong
Aralin
D. Pagtalakay ng Bagong
Konsepto
1.Pabigyan ng kaukulang
salita ang bawat letra na
nag-uugnay sa salitang E-K
-O - N- O -M – I- K - S 2.
Mula sa mga ibinigay na
salita sa bawat letra ng
Ekonomiks,bumuo ng
kahulugan ng Ekonomiks.
3. Pagtatalakay sa
Kahulugan ng Ekonomiks
at ang kasaysayan nito.
Pangkatang Gawain: 1.Ang
bawat pangkat ay bibigyan ng
pagkakataon na ianalisa ang
Mahalagang DEkonseptong
Ekonomiks:Pangkat 1-
Opportunity Cost Pangkat 2-
Trade Off Pangkat 3- Marginal
Thinking Pangkat 4-Incentives
2. Sagutin ang pamprosesong
tanong para sa presentasyon.
TALAKAYAN: 1.Sa pagitan muli ng babae at lalaki, papiliin sila
gamit ang cartolina strips kung alin ang bibigyan nila ng
paliwanag ang konsepto: “Ano ang pagkakaiba ng KAKAPUSAN sa
KAKULANGAN?” 2. Magpabigay ng mga sitwasyon na nagpapakita
ng ugnayan ng KAKAPUSAN at KAKULANGAN sa pang-araw-araw
na buhay. a.Bigyan ang dalawang panig ng manila paper upang
itala ang kanilang kasagutan at ipaliwanag ang bawat kasagutan
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at bagong
karanasan
GRAPHIC ORGANIZER:
Upang maiwasan ang
Kakapusan, kailangang
magdesisyon ang
pamayanan batay sa apat
na pangunahing
katanungang pang-
ekonomiya na
kapakipakinabang sa lahat.
1.Magpabigay sa mga mag-
aaral ng KAHALAGAHAN NG
EKONOMIKSmula sa sariling
pag-unawa. 2. Ipabasa ang
teksto at sagutan ang
pamprosesong tanong.
KONSEP-SURI:Ang Kakapusan sa pang-arawaraw na Buhay
Ipasuri sa mga mag-aaral ang paglalarawan ni N. GREGORY
MANKIW tungkol sa KAKAPUSAN. Modyul para sa Mag-aaral: (ph.
26)
F. Paglinang sa
kabihasaan (Formative
Assessment
Pagsagot ng mga mag-aaral sa gabay na tanong: a. Ayon kay
Mankiw, paano nagkakaroon ng kakapusan? b. Paano ito
nakakapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga
mamamayan?
G. Paglalapat ng aralin sa
pang-arawaraw na buhay
Kung ikaw ay papalarin na
magkaroon ng isang
negosyo, anong uri ng
negosyo at bakit?
Pasagutan ang pamprosesong
tanong.
1.Magpabigay ng sitwasyonsa ating bansa na nagpapakita at
nakararanas ng kakapusan; at kakulangan. 2. Paanomo ito
iuugnay sa pang-araw-araw na pamumuhay ?
H. Paglalahat ng aralin Mula sa paksang natalakay,
anu-ano ang iyonggagawin
at iisipin upang masigurong
ikaw ay magtatagumpay?
Pabigyang Paglalahat sa mga mag-aaral ang natapos na aralin:
HALIMBAWA: Ang KAKAPUSAN ay umiiral dahil limitado ang
pinagkukunang yaman at walang katapusang pangangailangan at
kagustuhan ng tao, samantalang ang KAKULANGAN ay nagaganap
kung may pansamantalang pagkukulang sa suplay ng isang
produkto o serbisyo.
Prepared by: Approved by:
EMELYN P. FLORENDO MELINDA S. VERZOSA
Subject Teacher Principal III
I. Pagtataya ng aralin Maikling Pagsusulit. Ibigay
ang pangunahing
katanungang pang
ekonomiya. (4)
Panggradong Resitasyon:
Tanong: Magbigay ng Konsepto
ng Ekonomiksat ipaliwanag
ang iyong kasagutan
Gumawa ng isang SANAYSAY : “Bakit maituturing na isang
suliraning panlipunan ang kakapusan?
J. Takdang aralin 1.Anu-ano ang mahalagang
konsepto ng Ekonomiks?
Suriin ang bawat isa.
V. MGA TALA
VI. AGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang gawain para
sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking naranasan
na solusyon na tulong ng aking
punongguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang aking
nadibuho na nais kong ibahagi sa mga
kapwa guro?
1 von 7

Recomendados

DLL Grade 9 1st Grading.pdf von
DLL Grade 9 1st Grading.pdfDLL Grade 9 1st Grading.pdf
DLL Grade 9 1st Grading.pdfJULIENFAITHPADAY3
147 views45 Folien
DLL Grade 9 1st Grading.pdf von
DLL Grade 9 1st Grading.pdfDLL Grade 9 1st Grading.pdf
DLL Grade 9 1st Grading.pdfMaryjaneRamiscal
716 views45 Folien
DLL Grade 9 1st Grading (1).docx von
DLL Grade 9 1st Grading (1).docxDLL Grade 9 1st Grading (1).docx
DLL Grade 9 1st Grading (1).docxPantzPastor
9 views8 Folien
jv-week 1 AP9.docx von
jv-week 1 AP9.docxjv-week 1 AP9.docx
jv-week 1 AP9.docxjayveevillanueva4
44 views10 Folien
DLL AP10 Aug 22-24.doc von
DLL AP10 Aug 22-24.docDLL AP10 Aug 22-24.doc
DLL AP10 Aug 22-24.docRodolfoPanolinJr
39 views3 Folien
cot.docx von
cot.docxcot.docx
cot.docxMaricarSoriano14
16 views3 Folien

Más contenido relacionado

Similar a DLL-2022-2023.docx

DLL Aug 29-31.doc von
DLL Aug 29-31.docDLL Aug 29-31.doc
DLL Aug 29-31.docRodolfoPanolinJr
81 views3 Folien
ESP 9 MODYUL 3 von
ESP 9 MODYUL 3 ESP 9 MODYUL 3
ESP 9 MODYUL 3 andrelyn diaz
2.5K views4 Folien
Module 3 session 3 von
Module 3 session 3Module 3 session 3
Module 3 session 3andrelyn diaz
1.6K views4 Folien
AP 9 & 10 Com. 1-8.docx von
AP 9 & 10 Com. 1-8.docxAP 9 & 10 Com. 1-8.docx
AP 9 & 10 Com. 1-8.docxluzvimindasuetos
7 views13 Folien
DLL ESP 9.docx von
DLL ESP 9.docxDLL ESP 9.docx
DLL ESP 9.docxNelssenCarlMangandiB
1.3K views9 Folien
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19 von
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19DIEGO Pomarca
5.9K views7 Folien

Similar a DLL-2022-2023.docx(20)

EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19 von DIEGO Pomarca
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19
EKONOMIKS DLL quarter 1 week 2 sy 18 19
DIEGO Pomarca5.9K views
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal von Glenn Rivera
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang PiskalDLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
DLP - Detailed Lesson Plan - Patakarang Piskal
Glenn Rivera1.2K views
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx von AlreiMea1
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docxQ3-DLL-AP9-WEEK3.docx
Q3-DLL-AP9-WEEK3.docx
AlreiMea196 views

DLL-2022-2023.docx

 • 1. DAILY LESSON LOG School San Fernando South Central Integrated School GradeLevel Grade 9 Teacher MA. CYNTHIA B. MAGAT LearningArea TLE TeachingDatesandTime (August 29- September 2, 2022) Quarter 1st Quarter I. OBJECTIVES Session 1 Session 2 Session 3 Sessions 4 A. Content Standard Thelearner demonstrates understanding of concepts and principles in hand and foot spa. Thelearner demonstrates understandingof concepts and principles in hand and foot spa. Thelearner demonstrates understandingof concepts and principles in hand and foot spa. Thelearner demonstrates understandingof concepts and principles in hand and foot spa. B. Performance Standard Thelearner independently performs hand spa. Thelearner independently performs hand spa Thelearner independently performs hand spa Thelearner independently performs hand spa C. Learning Competencies/Objectives Thelearner explain and demonstrate how to apply hand treatment; (TLE_HEBC9-12HS-Ia-g-1) Thelearner explain and demonstratehow to apply hand treatment; (TLE_HEBC9-12HS-Ia-g-1) Thelearner explain and demonstratehow to apply hand treatment; (TLE_HEBC9-12HS-Ia-g-1) Thelearner explain and demonstratehow to apply hand treatment; (TLE_HEBC9-12HS-Ia-g-1) II. CONTENT  Introduction of Hand and Foot Spa LO1. Apply hand treatment - Analyzecondition of client’s hand LO1. Apply hand treatment - Washingof client’s hand LO1. Apply hand treatment - Preparingof necessary tools and supplies/materials accordingto OHSC requirements III. LEARNING RESOURCES A. References Nail CareServices LearningModule Nail CareServices LearningModule 1. Teacher’s Guide Pages Lesson 1 Lesson 1 2. Learner’s Materials Pages 3. Textbook Pages 4. Additional Materials from Learning Resource (LR) portal B. Other Learning Resources IV. PROCEDURES A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson Why do you need to take good careof your fingernails? Review theprevious lesson. Review of theprevious discussion through recitation. B. Establishing a purpose for the lesson Let thelearners look at their hands and observetheir fingernails Tell somethingabout your fingernails/hand Activity: Labelingthestructureof fingernails. Activity: Statingrules while takingthetest.
 • 2. Prepared by: Approved by: MA. CYNTHIA B. MAGAT DR. MELINDA S. VERZOSA Subject Teacher Principal III C. Presenting examples/ instances of the new lesson Why is it important to learn hand and foot spa Presentingthe structures of fingernails What arenail diseases and disorders? D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 . Instruction will begiven to thelearners and they will work as agroup. Discuss: nail diseases and disorders Test proper. E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 Discuss: Nail structure F. Developing Mastery (Leads to Formative Assessment 3) Activity proper Drill: Identifyingthedifferent parts of the fingernails and its function through recitation. G. Finding practical applications of concepts and skills in daily living Why do fingernails grow faster in summer? Things to do in preventingfingernail diseases/disorders H. Making generalizations and abstractions about the lesson What did you observein your fingernails when growing? Why do you need to takegood careof your fingernails? Thestudents will summarize thelesson. I. Evaluating learning Seatwork Seatwork Checkingof answers. J. Additional activities for application or remediation V. REMARKS VI. REFLECTION A. No. of learners who earned 80% on the formative assessment B. No. or learners who require additional activities for remediation C. Did the remedial lessons work? No. of learners who have caught up the lesson D. No. of learners who continue to require remediation E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? F. What difficulties did I encounter which my principal or supervisor can help me solve? G. What innovation or localized material did I use/discover which I wish to share with other teachers?
 • 4. DAILY LESSON LOG Paaralan San Fernando South Central Integrated School Antas Grade 9 Guro EMELYNP.FLORENDO Asignatura Araling Panlipunan Petsa (August 22-26, 2022) Markahan Unang Markahan I. LAYUNIN Unang Araw Ikalawang Araw Ikatlong Araw Tiyakin ang pagtatamo ng layunin sa bawat lingo na nakaangkla sa Gabay sa Kurikulum. Sundin ang pamamaraan upang matamo ang layunin, maari ring magdagdag ng iba pang Gawain sa paglinang ng Pamantayang Pangkaalaman at Kasanayan. Tinataya ito gamit ang mga istratehiya ng Formative Assessment. Ganap na mahuhubog ang mga mag-aaral at mararamdaman ang kahalagahan ng bawat aralin dahil ang mga layunin sa bawat lingo ay mula sa Gabay sa Kurikulum at huhubugin ang bawat kasanayan at nilalaman. A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiksbilang batayan ng matalino at maunlad na pangaraw-araw na pamumuhay B. Pamantayang Pagganap Naisasabuhay ang pag-unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at munlad na pang-araw-araw na pamumuhay C. . Kasanayan sa Pagkatuto Nailalapat ang kahulugan ng Ekonomikssa pang-araw-araw na pamumuhay bilang kasapi ng pamilya at lipunanAP9MKE-Ia-1 Natataya ang kahalagahan ng Ekonomiks sa pang-araw-araw n pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunanAP9MKE-Ia-2 Naipapakita ang ugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na pamumuhay.AP9MKE-Ia- 3 II. NILALAMAN ARALIN 1: KAHULUGAN AT KAHALAGAHAN NG EKONOMIKSARALIN 2: KAKAPUSAN PAKSA – Kahulugan ng Ekonomiks PAKSA – Mahahalagang Konsepto ng Ekonomiks PAKSA – Pagkakaiba ng Kakapusan sa Kahalagahan ng EkonomiksKakulangan III. KAGAMITANG PANTURO Itala ang mga Kagamitang Panturo na gagamitin sa bawat araw. Gumamit ng iba’t ibang kagamitan upang higit na mapukaw ang interes at pagkatuto ng mga mag-aaral. A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Ekonomiks:Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo, pp- 11-14 Ekonomiks:Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo,pp – 15-17 Ekonomiks:Araling Panlipunan Gabay sa Pagtuturo,pp – 18-23 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag- aaral Ekonomiks:Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral, pp – 12-17 Ekonomiks:Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral,pp – 18-22 Ekonomiks:Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral, pp – 23-30 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4 Karagdagang Kagamitan mula sa
 • 5. portal ng Learning Resources o ibang B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO IV. PAMAMARAAN Gawin ang pamamaraang ito ng buong lingo at tiyakin na may Gawain bawat araw. Para sa holistikong paghubog, gabayan ang mga mag-aaral gamit ang mga istratehiya ng formative assessment. Magbigay ng maraming pagkakataon sa pagtuklas ng bagong kaalaman, mag-isip ng analitikal at kusang magtaya ng dating kaalaman na iniuugnay sa kanilang pang-araw-araw na karanasan A. Balik Aral Alamin sa mga mag-aaral ang mga paksang natalakay nila sa Araling Panlipunan mula sa Antas 7 hanggang 9. 2. Itanong kung ano ang inaasahan na mapagaaralan sa taong ito. TANONG KO..SAGOTMO. 1. Pumili ng tig- iisang mag-aaral mula sa iba’tibang pangkat. 2. Papiliin ang bawait isa ng tanong na nakasulat sa cartolina strips na may kinalaman sa Pangunahing katanungang Pang-ekonomiya.(Anoang gagawin?, Paano gagawin?, para kanino?, Gaano karami?) ANO AKO? 1. Hatiin ang klase sa 2 pangkat: (4 na babae at 4 na lalaki) 2.Pabunutin ang representante ng bawat pangkat kung sino ang magtatanong at kung sino ang sasagot sa nabunot na tanong. *Magtatapos ang tanong sa ANO AKO? Hal. Itoay ang pagpili o pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng isang bagay…ANO AKO?(Trade Off) B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin ALAMIN: Gawain 1: OVER SLEPT Modyul para sa Mag-aaral: (ph 13 Sa tulong ng powerpoint presentation, may mga katanungan at sitwasyong ipapakita at ipaaanalisa kung ano ang kanilang uunahin: Mula sa takdang aralin, talakayin ang T-chart. Gawain 1: T-CHART Modyul para sa Mag- aaral: (ph 23)
 • 6. C. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin D. Pagtalakay ng Bagong Konsepto 1.Pabigyan ng kaukulang salita ang bawat letra na nag-uugnay sa salitang E-K -O - N- O -M – I- K - S 2. Mula sa mga ibinigay na salita sa bawat letra ng Ekonomiks,bumuo ng kahulugan ng Ekonomiks. 3. Pagtatalakay sa Kahulugan ng Ekonomiks at ang kasaysayan nito. Pangkatang Gawain: 1.Ang bawat pangkat ay bibigyan ng pagkakataon na ianalisa ang Mahalagang DEkonseptong Ekonomiks:Pangkat 1- Opportunity Cost Pangkat 2- Trade Off Pangkat 3- Marginal Thinking Pangkat 4-Incentives 2. Sagutin ang pamprosesong tanong para sa presentasyon. TALAKAYAN: 1.Sa pagitan muli ng babae at lalaki, papiliin sila gamit ang cartolina strips kung alin ang bibigyan nila ng paliwanag ang konsepto: “Ano ang pagkakaiba ng KAKAPUSAN sa KAKULANGAN?” 2. Magpabigay ng mga sitwasyon na nagpapakita ng ugnayan ng KAKAPUSAN at KAKULANGAN sa pang-araw-araw na buhay. a.Bigyan ang dalawang panig ng manila paper upang itala ang kanilang kasagutan at ipaliwanag ang bawat kasagutan E. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong karanasan GRAPHIC ORGANIZER: Upang maiwasan ang Kakapusan, kailangang magdesisyon ang pamayanan batay sa apat na pangunahing katanungang pang- ekonomiya na kapakipakinabang sa lahat. 1.Magpabigay sa mga mag- aaral ng KAHALAGAHAN NG EKONOMIKSmula sa sariling pag-unawa. 2. Ipabasa ang teksto at sagutan ang pamprosesong tanong. KONSEP-SURI:Ang Kakapusan sa pang-arawaraw na Buhay Ipasuri sa mga mag-aaral ang paglalarawan ni N. GREGORY MANKIW tungkol sa KAKAPUSAN. Modyul para sa Mag-aaral: (ph. 26) F. Paglinang sa kabihasaan (Formative Assessment Pagsagot ng mga mag-aaral sa gabay na tanong: a. Ayon kay Mankiw, paano nagkakaroon ng kakapusan? b. Paano ito nakakapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan? G. Paglalapat ng aralin sa pang-arawaraw na buhay Kung ikaw ay papalarin na magkaroon ng isang negosyo, anong uri ng negosyo at bakit? Pasagutan ang pamprosesong tanong. 1.Magpabigay ng sitwasyonsa ating bansa na nagpapakita at nakararanas ng kakapusan; at kakulangan. 2. Paanomo ito iuugnay sa pang-araw-araw na pamumuhay ? H. Paglalahat ng aralin Mula sa paksang natalakay, anu-ano ang iyonggagawin at iisipin upang masigurong ikaw ay magtatagumpay? Pabigyang Paglalahat sa mga mag-aaral ang natapos na aralin: HALIMBAWA: Ang KAKAPUSAN ay umiiral dahil limitado ang pinagkukunang yaman at walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng tao, samantalang ang KAKULANGAN ay nagaganap kung may pansamantalang pagkukulang sa suplay ng isang produkto o serbisyo.
 • 7. Prepared by: Approved by: EMELYN P. FLORENDO MELINDA S. VERZOSA Subject Teacher Principal III I. Pagtataya ng aralin Maikling Pagsusulit. Ibigay ang pangunahing katanungang pang ekonomiya. (4) Panggradong Resitasyon: Tanong: Magbigay ng Konsepto ng Ekonomiksat ipaliwanag ang iyong kasagutan Gumawa ng isang SANAYSAY : “Bakit maituturing na isang suliraning panlipunan ang kakapusan? J. Takdang aralin 1.Anu-ano ang mahalagang konsepto ng Ekonomiks? Suriin ang bawat isa. V. MGA TALA VI. AGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?