E-business

1
‫ابری‬ ‫رایانش‬
‫الکترونیکی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬
‫پور‬ ‫طالب‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬
‫مهرسا‬ ‫سیده‬
‫موسوی‬
2
‫مقدمه‬:
‫رایانش‬‫ابری‬‫یا‬‫همان‬Cloud computing‫تکنولوژی‬‫جدیدی‬‫است‬
‫که‬‫به‬‫زودی‬‫در‬‫سرتاسر‬‫دنیا‬‫محبوب‬‫خواهد‬‫شد‬.‫رایانش‬‫ابری‬
‫آخرین‬‫پاسخ‬‫فناوری‬‫به‬‫این‬‫نیازها‬‫بوده‬‫است‬.‫مشخص‬‫نیست‬
‫که‬‫این‬‫فناوری‬‫از‬‫چه‬‫میزان‬‫منابع‬‫پردازشی‬‫تشکیل‬،‫شده‬
‫ابعاد‬‫زمانی‬‫و‬‫مکانی‬‫هر‬‫کدام‬‫از‬‫اجزا‬‫مشخص‬،‫نیست‬‫سخت‬
‫افزارها‬‫و‬‫نرم‬‫افزارهای‬‫آن‬‫نیز‬‫قابل‬‫سنجش‬‫نیست‬‫که‬‫کجا‬
‫هستند‬‫فقط‬‫آن‬‫چه‬‫عرضه‬‫کنند‬‫می‬‫را‬‫شناسید‬‫می‬‫و‬‫از‬‫آن‬
‫استفاده‬‫کنید‬‫می‬.‫در‬‫حقیقت‬‫سعی‬،‫شده‬‫کاربران‬‫بدون‬‫توجه‬‫و‬
‫یا‬‫درگیری‬‫در‬‫های‬‫پیچیدگی‬‫طراحی‬‫و‬‫ساخت‬،‫آن‬‫فقط‬‫از‬‫این‬
3
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫تعریف‬
‫موسسه‬‫ملی‬‫فناوری‬‫و‬‫استانداردها‬(NIST)‫رایانش‬‫ابری‬‫را‬
‫اینگونه‬‫تعریف‬‫کند‬‫می‬:
‫رایانش‬‫ابری‬‫مدلی‬‫است‬‫برای‬‫فراهم‬‫کردن‬‫دسترسی‬‫آسان‬
‫براساس‬‫تقاضای‬‫کاربر‬‫از‬‫طریق‬‫شبکه‬‫به‬‫ای‬‫مجموعه‬‫از‬‫منابع‬
‫رایانشی‬‫قابل‬‫تغییر‬‫و‬‫پیکربندی‬(‫مثل‬:،‫ها‬‫شبکه‬،‫سرورها‬
‫فضای‬،‫سازی‬‫ذخیره‬‫های‬‫برنامه‬‫کاربردی‬‫و‬‫ها‬‫سرویس‬)‫که‬‫این‬
‫دسترسی‬‫بتواند‬‫با‬‫کمترین‬‫نیاز‬‫به‬‫مدیریت‬‫منابع‬‫و‬‫یا‬
‫نیاز‬‫به‬‫دخالت‬‫مستقیم‬‫کننده‬‫فراهم‬‫سرویس‬‫به‬‫سرعت‬‫فراهم‬
4
‫تاریخچه‬:
•‫پیدایش‬‫مفاهیم‬‫اساسی‬‫رایانش‬‫ابری‬‫به‬‫دهه‬۱۹۶۰‫بازمی‬
‫گردد‬.‫زمانی‬‫که‬‫جان‬‫مک‬‫کارتی‬‫اظهار‬‫داشت‬‫که‬«‫رایانش‬‫ممکن‬
‫است‬‫روزی‬‫به‬‫عنوان‬‫یکی‬‫از‬‫صنایع‬‫همگانی‬‫سازماندهی‬‫شود‬».
•‫سایت‬‫آمازون‬‫با‬‫مدرن‬‫سازی‬‫مرکز‬‫داده‬‫خود‬‫نقش‬‫مهمی‬‫در‬
‫گسترش‬‫رایانش‬‫ابری‬‫ایفا‬‫کرد‬.‫آمازون‬‫از‬‫سال‬۲۰۰۶‫امکان‬
‫دسترسی‬‫به‬‫سامانه‬‫خود‬‫از‬‫طریق‬‫وب‬‫سرویس‬‫های‬‫آمازون‬‫را‬‫بر‬
‫پایه‬‫رایانش‬‫همگانی‬‫ارائه‬‫کرد‬.
5
6
•‫در‬‫سال‬۲۰۰۷،‫گوگل‬‫و‬‫آی‬‫بی‬‫ام‬‫به‬‫همراه‬‫چند‬‫دانشگاه‬
‫ای‬‫پروژه‬‫تحقیقاتی‬‫در‬‫مقیاسی‬‫بزرگ‬‫را‬‫در‬‫زمینه‬‫رایانش‬
‫ابری‬‫آغاز‬‫نمودند‬.
•‫در‬‫اواسط‬‫سال‬۲۰۰۸‫شرکت‬‫گارتنر‬‫متوجه‬‫وجود‬‫موقعیتی‬‫در‬
‫رایانش‬‫ابری‬‫شد‬‫که‬‫برای‬«‫شکل‬‫دهی‬‫ارتباط‬‫بین‬‫مصرف‬
‫کنندگان‬‫خدمات‬‫فناوری‬،‫اطالعات‬‫بین‬‫آنهایی‬‫که‬‫این‬
‫سرویسها‬‫را‬‫مصرف‬‫کنند‬‫می‬‫و‬‫آنها‬‫که‬‫این‬‫سرویسها‬‫را‬
‫فروشند‬‫می‬»‫بوجود‬‫آید‬‫می‬.
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫اصلی‬ ‫مزایای‬:
•‫چابکی‬:‫کاربر‬‫تواند‬‫می‬‫در‬‫زمان‬‫نیاز‬‫میزان‬‫منابع‬‫مورد‬
‫استفاده‬‫را‬‫کاهش‬‫یا‬‫افزایش‬‫دهد‬.
•‫هزینه‬:‫ادعا‬‫شود‬‫می‬‫که‬‫این‬‫فناوری‬‫ها‬‫هزینه‬‫را‬‫به‬‫میزان‬
‫زیادی‬‫کاهش‬‫دهد‬‫می‬‫و‬‫هزینه‬‫ای‬‫سرمایه‬‫را‬‫به‬‫هزینه‬
‫عملیاتی‬‫تبدیل‬‫کند‬‫می‬.
•‫عدم‬‫وا‬‫بستگی‬‫به‬‫دستگاه‬‫و‬‫مکان‬:‫ک‬‫اربران‬‫توانند‬‫می‬‫در‬‫هر‬
‫مکانی‬‫و‬‫با‬‫هر‬‫دستگاهی‬(‫مثل‬PC‫یا‬‫تلفن‬‫همراه‬)‫به‬
‫وسیله‬‫ی‬‫یک‬‫مرورگر‬‫وب‬‫از‬‫راه‬‫اینترنت‬ 7
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫اصلی‬ ‫مزایای‬:
•‫چند‬‫مستاجری‬:‫این‬‫ویژگی‬‫امکان‬‫به‬‫اشتراک‬‫گذاری‬‫منابع‬‫و‬
‫ها‬‫هزینه‬‫بین‬‫گروهی‬‫از‬‫کاربران‬‫را‬‫بوجود‬‫آورد‬‫می‬.
•‫قابلیت‬‫اطمینان‬:‫در‬‫صورتی‬‫که‬‫از‬‫سایتهای‬‫چندگانه‬‫استفاده‬
‫شود‬‫فابلیت‬‫اطمینان‬‫افزایش‬‫یابد‬‫می‬.
•‫سنجش‬‫پذیری‬:‫کاربران‬‫توانند‬‫می‬‫در‬‫زمان‬‫تقاضا‬‫و‬‫به‬‫صورت‬
‫دینامیک‬‫منابع‬‫را‬‫تدارک‬‫ببینند‬‫و‬‫نیازی‬‫به‬‫تدارک‬‫پیشین‬
‫برای‬‫زمانهای‬‫حداکثر‬‫بار‬‫مصرف‬‫منابع‬‫نیست‬.
8
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫اصلی‬ ‫مزایای‬:
•‫امنیت‬:‫به‬‫دلیل‬‫تمرکز‬‫ها‬‫داده‬‫و‬‫منابع‬‫امنیتی‬‫بیشتر‬‫و‬
‫پیچیده‬‫تر‬‫امنیت‬‫افزایش‬،‫یابد‬‫می‬‫اما‬‫ها‬‫نگرانی‬‫به‬‫دلیل‬
‫از‬‫دست‬‫دادن‬‫کنترل‬‫روی‬‫های‬‫داده‬‫حساس‬‫همچنان‬‫پابرجاست‬.
•‫نگهداری‬:‫به‬‫دلیل‬‫عدم‬‫نیاز‬‫به‬‫نصب‬‫های‬‫برنامه‬‫کاربردی‬
‫برای‬‫هر‬‫کاربر‬‫نگهداری‬‫آسانتر‬‫و‬‫با‬‫هزینه‬‫کمتر‬‫انجام‬
‫شود‬‫می‬.
9
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫های‬ ‫سرویس‬:
‫اگرچه‬‫در‬‫یک‬‫مدل‬‫رایانش‬،‫ابری‬
‫هر‬‫خدمت‬‫به‬‫صورت‬‫مساوی‬‫و‬‫به‬
‫یک‬‫اندازه‬‫ارائه‬‫می‬،‫شود‬‫اما‬
‫کاربران‬‫توانمندی‬‫و‬‫دسترسی‬
‫متفاوتی‬‫نسبت‬‫به‬‫الیه‬‫ای‬‫که‬‫در‬
‫آن‬‫قرار‬‫دارند‬‫خواهند‬‫داشت‬.
10
•‫ارائه‬‫خدمات‬‫زیرساختی‬‫به‬‫عنوان‬‫سرویس‬(IaaS)
‫در‬‫این‬‫مدل‬‫کلیه‬‫منابع‬‫سخت‬‫افزاری‬‫مورد‬‫نیاز‬‫یک‬‫سازمان‬‫اعم‬‫از‬
‫منابع‬،‫پردازشی‬‫ذخیره‬‫سازی‬‫و‬‫شبکه‬‫ای‬‫به‬‫شکل‬‫یک‬‫منبع‬‫بیرونی‬‫در‬
‫اختیار‬‫سازمان‬‫قرار‬‫داده‬‫می‬‫شود‬.
•‫ارائه‬‫خدمات‬‫بستر‬‫عملیاتی‬‫به‬‫عنوان‬‫سرویس‬(PaaS)
‫در‬‫این‬‫مدل‬‫زیر‬‫ساخت‬‫های‬‫نرم‬‫افزاری‬‫متفاوت‬‫اعم‬‫از‬‫پایگاه‬‫های‬
‫داده‬،‫نرم‬‫افزار‬‫های‬،‫میانی‬‫بستر‬‫های‬‫توسعه‬‫نرم‬‫افزاری‬‫و‬‫محیط‬
‫های‬‫آماده‬‫نرم‬‫افزار‬‫نویسی‬‫به‬‫عنوان‬‫ابزار‬‫کار‬‫در‬‫اختیار‬
‫سازمان‬‫شما‬‫قرار‬‫داده‬‫می‬‫شود‬.
11
•‫ارائه‬‫خدمات‬‫نرم‬‫افزاری‬‫به‬‫عنوان‬‫سرویس‬(SaaS)
‫در‬‫این‬،‫مدل‬‫ارائه‬‫کننده‬‫سرویس‬،‫نرم‬‫افزار‬‫های‬
‫کاربردی‬‫و‬‫عملیاتی‬‫مورد‬‫نیاز‬‫سازمان‬‫شما‬‫را‬‫از‬‫طریق‬
‫پروتکل‬‫اینترنت‬‫در‬‫اختیار‬‫شما‬‫قرار‬‫می‬‫دهد‬.
12
‫رایانش‬ ‫های‬‫گونه‬‫ابری‬:
‫در‬‫تعریف‬‫انستیتوی‬‫ملی‬‫استانداردها‬‫و‬‫ها‬‫فناوری‬(NIST)
‫های‬‫مدل‬‫استقرار‬‫ابر‬‫به‬‫چهار‬‫صورت‬‫زیر‬‫است‬:
•‫ابر‬‫عمومی‬
•‫ابر‬‫گروهی‬
•‫ابر‬‫ترکیبی‬
•‫ابر‬‫خصوصی‬
13
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫امنیت‬:
‫قرار‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫ابري‬ ‫رایانش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نگراني‬
‫گیرند‬‫مي‬:
•‫رایانش‬ ‫سرویس‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫امنیتي‬ ‫مسائل‬
‫است‬ ‫ابري‬.
•‫است‬ ‫مشتریان‬ ‫جانب‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫امنیتي‬ ‫مسائل‬.
14
‫برخي‬‫از‬‫ترین‬‫رایج‬‫هاي‬‫نگراني‬‫امنیتي‬‫در‬
‫خصوص‬‫رایانش‬‫ابري‬:
•‫مکان‬‫داده‬‫ها‬:‫عدم‬‫اطالع‬‫از‬‫محل‬‫میزبانی‬‫داده‬‫ها‬
•‫تفکیک‬‫داده‬‫ها‬:‫عدم‬‫دسترسی‬‫مشتریان‬‫به‬‫داده‬‫های‬‫یکدیگر‬
‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫رمزنگاری‬
•‫در‬‫دسترس‬‫بودن‬‫شبکه‬
•‫تعهد‬‫ارائه‬‫دهندگان‬‫رایانش‬‫ابری‬
•‫تداوم‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫و‬‫بازیابي‬‫اطالعات‬:‫حتی‬‫در‬‫صورت‬‫وقوع‬
‫مشکل‬
•‫حفظ‬‫حریم‬‫خصوصی‬
15
‫نگاهی‬‫به‬‫آینده‬:
•‫رایانش‬‫ابری‬‫در‬‫طی‬‫ده‬‫سال‬‫آتی‬‫به‬‫اشکال‬‫زیر‬‫بر‬‫زندگی‬‫ما‬
‫تاثیر‬‫خواهد‬‫گذاشت‬:
•‫های‬‫برنامه‬‫درون‬‫ابر‬‫جایگزین‬‫هایی‬‫برنامه‬‫خواهند‬‫شد‬‫که‬‫هم‬
‫اکنون‬‫به‬‫صورت‬‫محلی‬‫در‬‫دستگاه‬‫هایتان‬‫نصب‬‫اند‬‫شده‬.‫مانند‬
‫برنامه‬‫آفیس‬.
•‫اطالعات‬‫ارزان‬‫تر‬‫و‬‫دسترسی‬‫و‬‫یافتنش‬‫آسان‬‫تر‬،‫گردد‬‫می‬‫زیرا‬
‫ابر‬‫توسعه‬‫برنامه‬‫و‬‫اتصال‬‫به‬‫های‬‫شبکه‬‫آنالین‬‫را‬‫ارزان‬
‫کند‬‫می‬.‫مانند‬‫های‬‫دائرةالمعارف‬‫آنالین‬‫و‬‫های‬‫سرویس‬‫سازی‬‫ذخیره‬
‫اطالعات‬‫آنالین‬. 16
•‫ساخت‬‫های‬‫برنامه‬‫جدید‬‫آسان‬‫تر‬‫خواهد‬‫شد‬‫و‬‫مبتنی‬‫بر‬
‫های‬‫بخش‬‫ماژوالر‬‫استاندارد‬‫خواهد‬‫بود‬.
•‫نقش‬‫های‬‫سیستم‬‫عامل‬‫اختصاصی‬‫در‬‫ها‬‫پردازش‬‫و‬‫های‬‫رایانش‬
‫روزمره‬‫تقلیل‬‫یابد‬‫می‬.‫با‬‫ظهور‬‫سیستم‬‫هایی‬‫عامل‬‫مانند‬
‫کروم‬‫برای‬‫شرکت‬‫گوگل‬‫و‬‫آزور‬‫برای‬‫شرکت‬‫مایکروسافت‬.
•‫هموتره‬‫قادر‬‫خوهید‬‫بود‬‫در‬‫تمام‬‫اوقات‬‫از‬‫هرجایی‬‫به‬‫ابر‬
‫متصل‬‫شوید‬.
17
18
19
20
1 von 20

Recomendados

Cloud Computing von
Cloud ComputingCloud Computing
Cloud ComputingMohammad Amin Amjadi
368 views27 Folien
مفاهیم رایانش ابری von
مفاهیم رایانش ابریمفاهیم رایانش ابری
مفاهیم رایانش ابریAli Aboutalebi
2K views21 Folien
Cloud Computing7 von
Cloud Computing7Cloud Computing7
Cloud Computing7amiriano
217 views31 Folien
cloud computing , رایانش ابری von
cloud computing , رایانش ابریcloud computing , رایانش ابری
cloud computing , رایانش ابریvhd-abdarbashi
1.2K views18 Folien
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... von
 2017  - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017  - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...Aidin NaseriFard
489 views9 Folien
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور... von
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...
Forth exploration dari note-muhibullah aman اکسپلوریشن چهارم- شبکه های کمپیور...Muhibullah Aman
335 views63 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Cloud adoption von
Cloud adoptionCloud adoption
Cloud adoptionAlireza Taj
283 views8 Folien
مدیریت فناوری و نوآوری von
مدیریت فناوری و نوآوری مدیریت فناوری و نوآوری
مدیریت فناوری و نوآوری Mojtaba Abbasian Ardakani
716 views25 Folien
PFSense Firewall von
PFSense FirewallPFSense Firewall
PFSense FirewallHassan Kooshkaki
406 views40 Folien
Aliakbarhassanpour securityproject von
Aliakbarhassanpour securityprojectAliakbarhassanpour securityproject
Aliakbarhassanpour securityprojectaliak_hassanpour
1.5K views60 Folien
ابر كلاس 2 von
ابر كلاس 2ابر كلاس 2
ابر كلاس 2digidanesh
199 views7 Folien
آشنایی با رایانش ابری von
آشنایی با رایانش ابریآشنایی با رایانش ابری
آشنایی با رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
2.3K views32 Folien

Similar a E-business

Presentation research method von
Presentation research methodPresentation research method
Presentation research methodamirhosseinshahed
18 views27 Folien
پردازش ابری و امنیت سایبری von
پردازش ابری و امنیت سایبریپردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبریAmin Younesi
256 views57 Folien
94.10.18 von
94.10.1894.10.18
94.10.18maherimaheri
229 views33 Folien
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian von
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianArman Taherian
339 views16 Folien
Bi and data mining with Oracle von
Bi and data mining with OracleBi and data mining with Oracle
Bi and data mining with Oracleghanadbashi
227 views24 Folien
Cloud ofthings von
Cloud ofthingsCloud ofthings
Cloud ofthingsamin salehzadeh
258 views31 Folien

Similar a E-business(20)

پردازش ابری و امنیت سایبری von Amin Younesi
پردازش ابری و امنیت سایبریپردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبری
Amin Younesi256 views
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian von Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Arman Taherian339 views
Bi and data mining with Oracle von ghanadbashi
Bi and data mining with OracleBi and data mining with Oracle
Bi and data mining with Oracle
ghanadbashi227 views
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture) von RayBPMS
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
معماری سرویس گرا (Service Oriented Architecture)
RayBPMS483 views
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1 von pdnsoftco
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1
pdnsoftco486 views
Microservice architecture - معماری مایکروسرویس von Amir Mahjoorian
Microservice architecture - معماری مایکروسرویسMicroservice architecture - معماری مایکروسرویس
Microservice architecture - معماری مایکروسرویس
Amir Mahjoorian456 views
مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری نویسنده ناص... von Aidin NaseriFard
مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری   نویسنده ناص...مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری   نویسنده ناص...
مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری نویسنده ناص...
Aidin NaseriFard228 views
VMware NSX Network Virtualization Design Guide von Muhammad Bayat
VMware NSX Network Virtualization Design GuideVMware NSX Network Virtualization Design Guide
VMware NSX Network Virtualization Design Guide
Muhammad Bayat755 views
کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای von Muhammad Bayat
کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ایکنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای
کنترل و مدیریت منابع زیرساخت ابر با تمرکز بر روی منابع شبکه ای
Muhammad Bayat340 views
Applying event driven architecture to mobile computing von Mehdi Rizvandi
Applying event driven architecture to mobile computingApplying event driven architecture to mobile computing
Applying event driven architecture to mobile computing
Mehdi Rizvandi373 views
رایانش ابری von tarasad
رایانش ابریرایانش ابری
رایانش ابری
tarasad23 views
Software defined infrastructure von Muhammad Bayat
Software defined infrastructureSoftware defined infrastructure
Software defined infrastructure
Muhammad Bayat544 views

E-business

Hinweis der Redaktion

  1. ابر عمومی یا ابر خارجی توصیف کننده رایانش ابری در معنای اصلی و سنتی آن است. سرویس‌ها به صورت پویا و از طریق اینترنت و در واحدهای کوچک از یک عرضه کننده ی شخص ثالث تدارک داده می‌شوند و عرضه کننده منابع را به صورت اشتراکی به کاربران اجاره می‌دهد(Multi-tenancy) و براساس مدل رایانش همگانی و مشابه صنعت برق و تلفن برای کاربران صورتحساب می‌فرستد. این ابری برای استفاده همگانی تعبیه شده و جایگزین یک گروه صنعتی بزرگ که مالک آن یک سازمان فروشنده سرویس‌های ابری است، می‌باشد. : ابر گروهی در جایی به وجود می‌آید که چندین سازمان نیازهای یکسان دارند و به دنبال این هستند که با به اشتراک گذاردن زیرساخت از مزایای رایانش ابری بهره‌مند گردند. به دلیل اینکه هزینه‌ها بین کاربران کمتری نسبت به ابرهای عمومی تقسیم می‌شود، این گزینه گران‌تر از ابر عمومی است اما میزان بیشتری از نظر محرمانگی، امنیت و سازگاری با سیاست‌ها را به همراه می‌آورد. نمونه یک ابر گروهی، «ابر گو گوگل (Gov Cloud) است. محيط ابر ترکيبي،‌ مدل‌هاي ابر‌هاي عمومي و خصوصي را ترکيب مي‌کند. ابر‌هاي ترکيبي، در توزيع برنامه‌هاي کاربردي روي ابرهاي عمومي و خصوصي پیچیدگی‌هایی دارند. به بيان ديگر، زيرساخت ترکيبي از چندين ابر (عمومي، خصوصي يا گروهي) تشکیل می‌شود که ممکن است هر يک از اين ابرها توسط يک ارائه‌کننده ايجاد شود و همه اين ابرها در کنار هم يک ابر ترکيبي را ايجاد کنند. ابر خصوصی یک زیر ساخت رایانش ابری است که توسط یک سازمان برای استفاده داخلی آن سازمان به وجود آمده‌است. عامل اصلی که ابرهای خصوصی را از ابرهای عمومی تجاری جدا می‌سازد، محل و شیوه نگهداری از سخت‌افزار زیرساختی ابر است. ابر خصوصی امکان کنترل بیشتر بر روی تمام سطوح پیاده‌سازی ابر (مانند سخت‌افزار، شبکه، سیستم عامل، نرم‌افزار) را فراهم می‌سازد. مزیت دیگر ابرهای خصوصی امنیت بیشتری است که ناشی از قرارگیری تجهیزات در درون مرزهای سازمان و عدم ارتباط با دنیای خارج ناشی می‌شود. اما بهره‌گیری از ابرهای خصوصی مشکلات ایجاد و نگهداری را به همراه دارد. یک راه حل میانه برای دوری از مشکلات ابرهای خصوصی و در عین حال بهره‌مند شدن از مزایای ابرهای خصوصی، استفاده از ابر خصوصی مجازیاست. ابر خصوصی مجازی بخشی از زیر ساخت یک ابر عمومی است که برای استفاده اختصاصی یک سازمان کنار گذارده می‌شود و دسترسی به آن تنها از راه شبکه خصوصی مجازی آی‌پی‌سک امکانپذیر است. (به عنوان نمونه می‌توان از ابر خصوصی مجازی آمازون نام برد.
  2. شرکت ارائه دهنده سرويس ابري بايد مطمئن باشد که زيرساخت آن، امن است و داده‌ها و برنامه‌هاي مشتريان، محافظت شده هستند.