دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!

‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬
-
9
‫که‬ ‫طالیی‬ ‫نکته‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫جلوه‬ ‫زیبا‬ ‫را‬ ‫اتاقتان‬
!
‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬
9
‫دیزای‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫را‬ ‫خوابتان‬ ‫اتاق‬ ‫تا‬ ،‫دهم‬ ‫می‬ ‫آموزش‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫طالیی‬ ‫نکته‬
‫کنید‬ ‫ن‬
‫مقدمه‬
‫باید‬ ،‫خانتان‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫نکاتی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬
‫کنید؟‬ ‫رعایت‬
‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫دکور‬ ‫برای‬ ‫ترفندهایی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫داخلی‬ ‫طراحان‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫یا‬
‫دارد؟‬ ‫رمزهایی‬ ‫و‬ ‫راز‬ ‫چه‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫تزیین‬ ‫و‬ ‫دیزاین‬ ‫زیبایی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اتاقی‬ ‫اصال‬ ‫یا‬
‫نظر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬
‫نگرفتن‬
‫را‬ ‫اتاقتان‬ ‫فضای‬ ،‫دکوراسیون‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫برخی‬
‫ب‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫جلوه‬ ‫د‬
.
‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫هدر‬ ‫را‬ ‫اید‬ ‫داده‬ ‫دکوراسیون‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫هم‬ ‫کار‬
.
‫دارم‬ ‫قصد‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫نشوید‬ ‫اشتباهی‬ ‫چنین‬ ‫دچار‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫پس‬
9
‫آمو‬ ‫خوابتان‬ ‫دکور‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫طالیی‬ ‫نکته‬
‫زش‬
‫دهم‬
.
‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫پس‬
.
1
.
‫ک‬ ‫انتخاب‬ ‫اتاق‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫را‬ ‫تخت‬ ‫اندازه‬
‫نید‬
!
‫انداز‬ ‫با‬ ‫مبلمان‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫اندازه‬ ‫تناسب‬ ،‫داخلی‬ ‫دکوراسیون‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬
‫است‬ ‫فضا‬ ‫ه‬
.
‫نروید‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫دنبال‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫محدود‬ ‫اتاقتان‬ ‫فضای‬ ‫اگر‬ ‫پس‬
.
‫اس‬ ‫بهتر‬ ،‫کناری‬ ‫دیوار‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫تخت‬ ‫فاصله‬ ،‫داخلی‬ ‫طراحان‬ ‫توصیه‬ ‫طبق‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬
‫حدود‬ ،‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫مانند‬ ‫ت‬
1
‫متر‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫پاتختی‬ ‫میز‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫فضای‬ ‫تا‬ ‫باشد‬
.
2
.
‫دهی‬ ‫قرار‬ ‫درب‬ ‫و‬ ‫پنجره‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫دیوار‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬
‫د‬
!
‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫محل‬ ‫بهترین‬
‫در‬ ‫تخت‬
‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬
،
‫بتو‬ ‫آن‬ ‫طرف‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالتی‬
‫بلند‬ ‫دردسر‬ ‫بدون‬ ‫انید‬
‫شوید‬
.
‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫دیوار‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫ترجیحا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پس‬
.
‫خوابت‬ ‫اتاق‬ ‫فضای‬ ‫چیدمان‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫البته‬
‫نیز‬ ‫زیباتر‬ ‫و‬ ‫متعادل‬ ‫را‬ ‫ان‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫جلوه‬
.
‫نکته‬
:
‫فض‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫دیوارها‬ ‫بین‬ ‫کمی‬ ‫فاصله‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫تختتان‬ ‫آنقدر‬ ‫اگر‬ ‫اما‬
‫نمی‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫برای‬ ‫ایی‬
‫بگذارید‬ ‫اتاق‬ ‫کنج‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫گذارد‬
.
‫ت‬ ،‫نکنید‬ ‫چیدمان‬ ‫درب‬ ‫کنار‬ ‫و‬ ‫پنجره‬ ‫زیر‬ ،‫تصویر‬ ‫این‬ ‫مثل‬ ‫را‬ ‫تخت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫همچنین‬
‫و‬ ‫اتاق‬ ‫بیرون‬ ‫صدا‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫ا‬
‫نکند‬ ‫مختل‬ ‫را‬ ‫آرامتان‬ ‫خواب‬ ‫سرما‬
.
3
.
‫دیواری‬ ‫کاغذ‬ ‫یا‬ ‫نقاشی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سرد‬ ‫و‬ ‫خنثی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬
‫اتاقتان‬
‫کنید‬ ‫انتخاب‬
!
‫اتاقت‬ ‫دیواری‬ ‫کاغذ‬ ‫و‬ ‫نقاشی‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫سرد‬ ‫و‬ ‫خنثی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادتان‬
‫هستند‬ ‫ان‬
.
‫رنگ‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫کنند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ،‫خوابیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫استرسی‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫بخشند‬ ‫آرامش‬ ‫ها‬
.
‫هستند‬ ‫محرکی‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫پر‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ،‫نارنجی‬ ‫و‬ ‫زرد‬ ،‫قرمز‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫اما‬
.
‫رن‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫پس‬
‫بهتر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گ‬
‫کنید‬ ‫خوابتان‬ ‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬ ‫وارد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫اکسسوری‬ ‫و‬ ‫دکوری‬ ‫در‬ ،‫دیوارها‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫است‬
.
4
.
‫کنی‬ ‫دیزاین‬ ‫خاص‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تخت‬ ‫پشت‬ ‫دیوار‬
‫د‬
!
‫دار‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫وسایل‬ ‫باقی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫بزرگی‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادتان‬
‫کانونی‬ ‫نقطه‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ،‫د‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫فضا‬
.
‫بافتی‬ ‫با‬ ‫مخصوص‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پشت‬ ‫دیوار‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫طراحان‬ ‫مانند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫پس‬
‫نصب‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬
‫کنید‬ ‫تزیین‬ ،‫ها‬ ‫دکوری‬
.
‫می‬ ‫مثال‬ ‫برای‬
،‫توانید‬
‫متف‬ ‫دیگر‬ ‫دیوارهای‬ ‫با‬ ‫طرحش‬ ‫که‬ ‫دیواری‬ ‫کاغذ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تخت‬ ‫پشت‬ ‫دیوار‬
‫کنید‬ ‫دیزاین‬ ،‫است‬ ‫اوت‬
.
‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫تخت‬ ‫تاج‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫زیبا‬ ‫دکوری‬ ‫تابلو‬ ،‫زیر‬ ‫اتاق‬ ‫مثل‬ ‫یا‬
.
5
.
‫انت‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫دکور‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مناسبی‬ ‫فرش‬ ‫اندازه‬
‫کنید‬ ‫خاب‬
!
‫نی‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫اصال‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫پوشیده‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫تماما‬ ‫که‬ ‫اتاقی‬ ‫کف‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادتان‬
‫ست‬
.
‫که‬ ‫فرشی‬ ‫واقع‬ ‫در‬
‫حداقل‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬
30
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫فاصله‬ ‫دیوارها‬ ‫با‬ ‫سانتیمتر‬
.
‫ر‬ ‫اتاق‬ ‫کف‬ ‫و‬ ‫بزند‬ ‫بیرون‬ ‫تخت‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫اطراف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫قدری‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫اندازه‬ ‫همچنین‬
‫دهد‬ ‫پوشش‬ ‫ا‬
.
‫به‬
‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬
:
6
.
‫استفاد‬ ‫خوابتان‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫ای‬ ‫پرده‬ ‫از‬
‫کنید‬ ‫ه‬
!
‫است‬ ‫خوابتان‬ ‫اتاق‬ ‫نشدنی‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫عضو‬ ‫پرده‬
.
‫کند‬ ‫می‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫شخصیتان‬ ‫حریم‬ ‫چون‬
.
‫عای‬
‫از‬ ‫سرما‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫قی‬
‫هاست‬ ‫پنجره‬
.
‫را‬ ‫بیرون‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫آفتاب‬ ‫نور‬ ‫میزان‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ،‫شب‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫هم‬ ‫و‬
‫کنترل‬ ‫آن‬ ‫با‬
‫کنید‬
.
‫خریداری‬ ‫را‬ ‫مناسبی‬ ‫نوع‬ ،‫منزلتان‬ ‫دکوراسیون‬ ‫و‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫پس‬
‫کنید‬
.
‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬
‫باشید‬ ‫داشته‬
:
–
‫دکوراس‬ ‫سبک‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫بروید‬ ‫ای‬ ‫پارچه‬ ‫های‬ ‫پرده‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ،‫دارید‬ ‫کالسیک‬ ‫اتاقی‬ ‫اگر‬
‫مناسبند‬ ‫یون‬
.
‫زیر‬ ‫همچنین‬
‫ا‬ ‫بتوانید‬ ‫نور‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آستر‬ ‫از‬ ،‫اصلی‬ ‫پرده‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫ز‬
.
–
‫است‬ ‫ای‬ ‫کرکره‬ ‫پرده‬ ،‫شما‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ،‫دارید‬ ‫مدرن‬ ‫سبک‬ ‫به‬ ‫اتاقی‬ ‫اگر‬
.
‫نوع‬ ‫این‬
‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫هم‬ ‫پرده‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫شیک‬ ‫ای‬ ‫جلوه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫است‬
.
7
.
‫ندهید‬ ‫جلوه‬ ‫شلوغ‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬ ‫اتاقتان‬
!
‫است‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫فضای‬ ‫اصلی‬ ‫رکن‬ ،‫آرامش‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬
.
‫فضا‬ ‫چنین‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬
‫از‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫یی‬
‫آورید‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫خلوتی‬ ‫و‬ ‫مرتب‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دوری‬ ‫شلوغی‬
.
‫دیواری‬ ‫کمد‬ ‫و‬ ‫کمد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫وسایل‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ،‫نکته‬ ‫این‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫پس‬
‫کنید‬ ‫چیدمان‬
.
‫می‬ ‫همچنین‬
‫دهید‬ ‫جا‬ ‫تخت‬ ‫زیر‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫کمی‬ ‫خیلی‬ ‫کاربرد‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫آن‬ ‫توانید‬
.
‫ک‬ ‫استفاده‬ ‫محدود‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تزئینی‬ ‫های‬ ‫اکسسوری‬ ‫و‬ ‫دکوری‬ ‫از‬ ،‫کنم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫عالوه‬ ‫به‬
‫خیلی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫نید‬
‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫نیازشان‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خاص‬
.
8
.
‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫هارمونی‬
!
‫هماه‬ ‫و‬ ‫هارمونی‬ ‫ایجاد‬ ،‫داخلی‬ ‫طراح‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫در‬ ‫نگی‬
‫است‬ ‫فضا‬
.
‫ا‬ ‫در‬ ‫فضایی‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬
‫خوابتان‬ ‫تاق‬
‫نظ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫منزلتان‬ ‫کل‬ ‫دکور‬ ‫ابتدا‬ ،‫کنید‬ ‫ایجاد‬
‫بگیرید‬ ‫ر‬
.
‫من‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫دیگر‬ ‫دکور‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
،‫زلتان‬
‫ش‬ ‫کاری‬ ‫ظریف‬ ‫و‬ ‫کالسیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مبلمان‬
،‫اند‬ ‫ده‬
‫انتخاب‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫اتاقتان‬ ‫اثاثیه‬
‫کنید‬
.
‫د‬ ‫امروزی‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خانه‬ ‫اگر‬ ‫مقابل‬ ‫در‬
‫کور‬
‫و‬ ‫ساده‬ ‫دراور‬ ‫و‬ ‫تخت‬ ‫انتخاب‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ،‫اید‬ ‫کرده‬
‫امروزی‬
‫باشید‬
.
‫اث‬ ‫بین‬ ،‫هماهنگی‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫همچنین‬
‫نیز‬ ‫اتاقتان‬ ‫اثیه‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬
.
‫می‬ ‫مثال‬
‫توانید‬
‫با‬ ‫رنگ‬
‫و‬ ‫فرش‬ ،‫لش‬
‫کن‬ ‫انتخاب‬ ‫مشابه‬ ‫رنگی‬ ‫طیف‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تابلو‬
‫ید‬
.
9
.
‫ک‬ ‫استفاده‬ ‫خوابتان‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫نوری‬ ‫الیه‬ ‫چندین‬ ‫از‬
‫نید‬
!
‫آ‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫محیطی‬ ‫نور‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬
‫و‬ ‫ویز‬
‫وظی‬ ‫نور‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تامین‬ ‫سقفی‬ ‫های‬ ‫چراغ‬
‫و‬ ‫ای‬ ‫فه‬
‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫هم‬ ‫تزینی‬
.
‫نوری‬ ،‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫نور‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬
‫که‬ ‫است‬
‫د‬ ‫را‬ ‫کردن‬ ‫آرایش‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫روشنایی‬
‫ر‬
‫کن‬ ‫می‬ ‫تامین‬ ‫مخصوص‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اتاقتان‬
‫د‬
.
‫چرا‬ ‫یا‬ ‫آباژور‬ ‫از‬ ،‫دارید‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫عادت‬ ‫اگر‬ ‫پس‬
‫مطالعه‬ ‫غ‬
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫پاتختی‬ ‫روی‬
.
‫طر‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫آینه‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫آرایش‬ ‫میز‬ ‫نور‬ ‫همچنین‬
‫آن‬ ‫ف‬
‫س‬ ،‫شدن‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫آرایش‬ ‫هنگام‬ ‫تا‬ ،‫دهید‬ ‫قرار‬
‫ایه‬
‫نشود‬ ‫ایجاد‬ ‫صورتتان‬ ‫روی‬
.
‫مخف‬ ‫نور‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫تزئینی‬ ‫نور‬ ‫برای‬
‫یا‬ ‫سقف‬ ‫ی‬
‫اتا‬ ‫فضای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫تخت‬ ‫پشت‬
‫بسیار‬ ‫را‬ ‫قتان‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫رویایی‬
.
‫منبع‬
:
‫دکور‬ ‫مدیا‬ ‫وبسایت‬
–
‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬ ‫مطلب‬
https://mediadecor.ir/interiordesign/interior-decorating-of-bedroom/
1 von 12

Recomendados

از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید! von
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!
از این 8 نکته در دکوراسیون اتاق خواب کودک دخترتان استفاده کنید!MehranMahmoodabadi
87 views16 Folien
طراحی دکوراسیون داخلی منزل von
طراحی دکوراسیون داخلی منزلطراحی دکوراسیون داخلی منزل
طراحی دکوراسیون داخلی منزلReza Eloglu
83 views14 Folien
موکت مناسب اتاق کوچک von
موکت مناسب اتاق کوچکموکت مناسب اتاق کوچک
موکت مناسب اتاق کوچکgamanTazeen javid
5 views6 Folien
خرید مبل راحتی تبریز.pdf von
خرید مبل راحتی تبریز.pdfخرید مبل راحتی تبریز.pdf
خرید مبل راحتی تبریز.pdfmahanrezapour
3 views3 Folien
Rotakhti von
RotakhtiRotakhti
Rotakhtialivahdati4
65 views9 Folien
فرش مدرن ماشینی von
فرش مدرن ماشینیفرش مدرن ماشینی
فرش مدرن ماشینیdigifarsh
64 views4 Folien

Más contenido relacionado

Similar a دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!

خرید فرش ماشینی von
خرید فرش ماشینیخرید فرش ماشینی
خرید فرش ماشینیMajidGhorbani10
54 views9 Folien
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمgamanTazeen javid
14 views10 Folien
معرفی 8 باید و نباید برای دکوراسیون آشپزخانه کوچک منزلتان von
معرفی 8 باید و نباید برای دکوراسیون آشپزخانه کوچک منزلتانمعرفی 8 باید و نباید برای دکوراسیون آشپزخانه کوچک منزلتان
معرفی 8 باید و نباید برای دکوراسیون آشپزخانه کوچک منزلتانMehranMahmoodabadi
89 views14 Folien
آشنايي با انواع پرده-different types of blinds von
آشنايي با انواع پرده-different types of blindsآشنايي با انواع پرده-different types of blinds
آشنايي با انواع پرده-different types of blindsrezaamiri20
159 views13 Folien
مبل استیل لاکچری چیست von
مبل استیل لاکچری چیستمبل استیل لاکچری چیست
مبل استیل لاکچری چیستrazavidesigns
5 views1 Folie
طراحی اتاق کودک von
طراحی اتاق کودکطراحی اتاق کودک
طراحی اتاق کودکAzaran Faza Nama Industrial Group
104 views9 Folien

Similar a دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!(12)

موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم von gamanTazeen javid
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیمموکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
موکت پرز بلند یا موکت تافتینگ چیست و چگونه خرید کنیم
معرفی 8 باید و نباید برای دکوراسیون آشپزخانه کوچک منزلتان von MehranMahmoodabadi
معرفی 8 باید و نباید برای دکوراسیون آشپزخانه کوچک منزلتانمعرفی 8 باید و نباید برای دکوراسیون آشپزخانه کوچک منزلتان
معرفی 8 باید و نباید برای دکوراسیون آشپزخانه کوچک منزلتان
آشنايي با انواع پرده-different types of blinds von rezaamiri20
آشنايي با انواع پرده-different types of blindsآشنايي با انواع پرده-different types of blinds
آشنايي با انواع پرده-different types of blinds
rezaamiri20159 views
مبل استیل لاکچری چیست von razavidesigns
مبل استیل لاکچری چیستمبل استیل لاکچری چیست
مبل استیل لاکچری چیست
razavidesigns5 views
Bridal bed service with white color suitable for the dowry of the Russians von ariamon
Bridal bed service with white color suitable for the dowry of the RussiansBridal bed service with white color suitable for the dowry of the Russians
Bridal bed service with white color suitable for the dowry of the Russians
ariamon4 views
ویژگی فرش ماشینی افشان von keyashiancarpet
ویژگی فرش ماشینی افشانویژگی فرش ماشینی افشان
ویژگی فرش ماشینی افشان
keyashiancarpet 49 views
بهترین طرح پرده آشپزخانه جدید 2023 پنجره دار.docx von seowork1400
بهترین طرح پرده آشپزخانه جدید 2023 پنجره دار.docxبهترین طرح پرده آشپزخانه جدید 2023 پنجره دار.docx
بهترین طرح پرده آشپزخانه جدید 2023 پنجره دار.docx
seowork14005 views
جدیدترین مدل سرویس خواب جدید/The latest model of the new bedroom service Simp... von ariamon
جدیدترین مدل سرویس خواب جدید/The latest model of the new bedroom service Simp...جدیدترین مدل سرویس خواب جدید/The latest model of the new bedroom service Simp...
جدیدترین مدل سرویس خواب جدید/The latest model of the new bedroom service Simp...
ariamon6 views
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید von digifarsh
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسیدطرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
طرح های فرش ماشینی را بهتر بشناسید
digifarsh101 views

دکوراسیون اتاق خواب - 9 نکته طلایی که اتاقتان را زیبا جلوه می دهد!

 • 1. ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬ - 9 ‫که‬ ‫طالیی‬ ‫نکته‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫جلوه‬ ‫زیبا‬ ‫را‬ ‫اتاقتان‬ ! ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬ 9 ‫دیزای‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫را‬ ‫خوابتان‬ ‫اتاق‬ ‫تا‬ ،‫دهم‬ ‫می‬ ‫آموزش‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫طالیی‬ ‫نکته‬ ‫کنید‬ ‫ن‬
 • 2. ‫مقدمه‬ ‫باید‬ ،‫خانتان‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫نکاتی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫فکر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید؟‬ ‫رعایت‬ ‫کنند؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫دکور‬ ‫برای‬ ‫ترفندهایی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫داخلی‬ ‫طراحان‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫دارد؟‬ ‫رمزهایی‬ ‫و‬ ‫راز‬ ‫چه‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫تزیین‬ ‫و‬ ‫دیزاین‬ ‫زیبایی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اتاقی‬ ‫اصال‬ ‫یا‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫نگرفتن‬ ‫را‬ ‫اتاقتان‬ ‫فضای‬ ،‫دکوراسیون‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫ب‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫جلوه‬ ‫د‬ . ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫هدر‬ ‫را‬ ‫اید‬ ‫داده‬ ‫دکوراسیون‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫هم‬ ‫کار‬ . ‫دارم‬ ‫قصد‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫نشوید‬ ‫اشتباهی‬ ‫چنین‬ ‫دچار‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫پس‬ 9 ‫آمو‬ ‫خوابتان‬ ‫دکور‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫طالیی‬ ‫نکته‬ ‫زش‬ ‫دهم‬ . ‫باشید‬ ‫همراه‬ ‫من‬ ‫با‬ ‫پس‬ .
 • 3. 1 . ‫ک‬ ‫انتخاب‬ ‫اتاق‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫را‬ ‫تخت‬ ‫اندازه‬ ‫نید‬ ! ‫انداز‬ ‫با‬ ‫مبلمان‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫اندازه‬ ‫تناسب‬ ،‫داخلی‬ ‫دکوراسیون‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫باید‬ ‫است‬ ‫فضا‬ ‫ه‬ . ‫نروید‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫دنبال‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ،‫است‬ ‫محدود‬ ‫اتاقتان‬ ‫فضای‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ . ‫اس‬ ‫بهتر‬ ،‫کناری‬ ‫دیوار‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫تخت‬ ‫فاصله‬ ،‫داخلی‬ ‫طراحان‬ ‫توصیه‬ ‫طبق‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫حدود‬ ،‫زیر‬ ‫تصویر‬ ‫مانند‬ ‫ت‬ 1 ‫متر‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫پاتختی‬ ‫میز‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫فضای‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ .
 • 4. 2 . ‫دهی‬ ‫قرار‬ ‫درب‬ ‫و‬ ‫پنجره‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫دیوار‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫د‬ ! ‫گیری‬ ‫قرار‬ ‫محل‬ ‫بهترین‬ ‫در‬ ‫تخت‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬ ، ‫بتو‬ ‫آن‬ ‫طرف‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالتی‬ ‫بلند‬ ‫دردسر‬ ‫بدون‬ ‫انید‬ ‫شوید‬ . ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫دیوار‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫ترجیحا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پس‬ . ‫خوابت‬ ‫اتاق‬ ‫فضای‬ ‫چیدمان‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫نیز‬ ‫زیباتر‬ ‫و‬ ‫متعادل‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫جلوه‬ . ‫نکته‬ : ‫فض‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫دیوارها‬ ‫بین‬ ‫کمی‬ ‫فاصله‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بزرگ‬ ‫تختتان‬ ‫آنقدر‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫نمی‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬ ‫برای‬ ‫ایی‬ ‫بگذارید‬ ‫اتاق‬ ‫کنج‬ ‫را‬ ‫آن‬ ،‫گذارد‬ . ‫ت‬ ،‫نکنید‬ ‫چیدمان‬ ‫درب‬ ‫کنار‬ ‫و‬ ‫پنجره‬ ‫زیر‬ ،‫تصویر‬ ‫این‬ ‫مثل‬ ‫را‬ ‫تخت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اتاق‬ ‫بیرون‬ ‫صدا‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫ا‬ ‫نکند‬ ‫مختل‬ ‫را‬ ‫آرامتان‬ ‫خواب‬ ‫سرما‬ .
 • 5. 3 . ‫دیواری‬ ‫کاغذ‬ ‫یا‬ ‫نقاشی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سرد‬ ‫و‬ ‫خنثی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫اتاقتان‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ! ‫اتاقت‬ ‫دیواری‬ ‫کاغذ‬ ‫و‬ ‫نقاشی‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ‫سرد‬ ‫و‬ ‫خنثی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادتان‬ ‫هستند‬ ‫ان‬ . ‫رنگ‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ،‫خوابیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫استرسی‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫آرام‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫بخشند‬ ‫آرامش‬ ‫ها‬ . ‫هستند‬ ‫محرکی‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫پر‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ،‫نارنجی‬ ‫و‬ ‫زرد‬ ،‫قرمز‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫اما‬ . ‫رن‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫پس‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گ‬ ‫کنید‬ ‫خوابتان‬ ‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬ ‫وارد‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫اکسسوری‬ ‫و‬ ‫دکوری‬ ‫در‬ ،‫دیوارها‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫است‬ .
 • 6. 4 . ‫کنی‬ ‫دیزاین‬ ‫خاص‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تخت‬ ‫پشت‬ ‫دیوار‬ ‫د‬ ! ‫دار‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫وسایل‬ ‫باقی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫بزرگی‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫خواب‬ ‫تخت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادتان‬ ‫کانونی‬ ‫نقطه‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ،‫د‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫فضا‬ . ‫بافتی‬ ‫با‬ ‫مخصوص‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پشت‬ ‫دیوار‬ ،‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫طراحان‬ ‫مانند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫پس‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ‫کنید‬ ‫تزیین‬ ،‫ها‬ ‫دکوری‬ . ‫می‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫توانید‬ ‫متف‬ ‫دیگر‬ ‫دیوارهای‬ ‫با‬ ‫طرحش‬ ‫که‬ ‫دیواری‬ ‫کاغذ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تخت‬ ‫پشت‬ ‫دیوار‬ ‫کنید‬ ‫دیزاین‬ ،‫است‬ ‫اوت‬ . ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫تخت‬ ‫تاج‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫زیبا‬ ‫دکوری‬ ‫تابلو‬ ،‫زیر‬ ‫اتاق‬ ‫مثل‬ ‫یا‬ .
 • 7. 5 . ‫انت‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫دکور‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مناسبی‬ ‫فرش‬ ‫اندازه‬ ‫کنید‬ ‫خاب‬ ! ‫نی‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫زیبا‬ ‫اصال‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫پوشیده‬ ‫فرش‬ ‫از‬ ‫تماما‬ ‫که‬ ‫اتاقی‬ ‫کف‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫یادتان‬ ‫ست‬ . ‫که‬ ‫فرشی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫حداقل‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ای‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ 30 ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫فاصله‬ ‫دیوارها‬ ‫با‬ ‫سانتیمتر‬ . ‫ر‬ ‫اتاق‬ ‫کف‬ ‫و‬ ‫بزند‬ ‫بیرون‬ ‫تخت‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫اطراف‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫قدری‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫اندازه‬ ‫همچنین‬ ‫دهد‬ ‫پوشش‬ ‫ا‬ . ‫به‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫زیر‬ ‫تصویر‬ :
 • 8. 6 . ‫استفاد‬ ‫خوابتان‬ ‫اتاق‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫ای‬ ‫پرده‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫ه‬ ! ‫است‬ ‫خوابتان‬ ‫اتاق‬ ‫نشدنی‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫عضو‬ ‫پرده‬ . ‫کند‬ ‫می‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫شخصیتان‬ ‫حریم‬ ‫چون‬ . ‫عای‬ ‫از‬ ‫سرما‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫قی‬ ‫هاست‬ ‫پنجره‬ . ‫را‬ ‫بیرون‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫آفتاب‬ ‫نور‬ ‫میزان‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ،‫شب‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کنید‬ . ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫مناسبی‬ ‫نوع‬ ،‫منزلتان‬ ‫دکوراسیون‬ ‫و‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫پس‬ ‫کنید‬ . ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫نکات‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ : – ‫دکوراس‬ ‫سبک‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫بروید‬ ‫ای‬ ‫پارچه‬ ‫های‬ ‫پرده‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ،‫دارید‬ ‫کالسیک‬ ‫اتاقی‬ ‫اگر‬ ‫مناسبند‬ ‫یون‬ . ‫زیر‬ ‫همچنین‬ ‫ا‬ ‫بتوانید‬ ‫نور‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ،‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آستر‬ ‫از‬ ،‫اصلی‬ ‫پرده‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫ز‬ . – ‫است‬ ‫ای‬ ‫کرکره‬ ‫پرده‬ ،‫شما‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫بهترین‬ ،‫دارید‬ ‫مدرن‬ ‫سبک‬ ‫به‬ ‫اتاقی‬ ‫اگر‬ . ‫نوع‬ ‫این‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫هم‬ ‫پرده‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫مدرن‬ ‫و‬ ‫شیک‬ ‫ای‬ ‫جلوه‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫است‬ .
 • 9. 7 . ‫ندهید‬ ‫جلوه‬ ‫شلوغ‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬ ‫اتاقتان‬ ! ‫است‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫فضای‬ ‫اصلی‬ ‫رکن‬ ،‫آرامش‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ . ‫فضا‬ ‫چنین‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫از‬ ‫امکان‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫یی‬ ‫آورید‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫خلوتی‬ ‫و‬ ‫مرتب‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دوری‬ ‫شلوغی‬ . ‫دیواری‬ ‫کمد‬ ‫و‬ ‫کمد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫وسایل‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ،‫نکته‬ ‫این‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫پس‬ ‫کنید‬ ‫چیدمان‬ . ‫می‬ ‫همچنین‬ ‫دهید‬ ‫جا‬ ‫تخت‬ ‫زیر‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫کمی‬ ‫خیلی‬ ‫کاربرد‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ . ‫ک‬ ‫استفاده‬ ‫محدود‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تزئینی‬ ‫های‬ ‫اکسسوری‬ ‫و‬ ‫دکوری‬ ‫از‬ ،‫کنم‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫عالوه‬ ‫به‬ ‫خیلی‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫نید‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دارید‬ ‫نیازشان‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خاص‬ .
 • 10. 8 . ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫هارمونی‬ ! ‫هماه‬ ‫و‬ ‫هارمونی‬ ‫ایجاد‬ ،‫داخلی‬ ‫طراح‬ ‫نکات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫نگی‬ ‫است‬ ‫فضا‬ . ‫ا‬ ‫در‬ ‫فضایی‬ ‫چنین‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫خوابتان‬ ‫تاق‬ ‫نظ‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫منزلتان‬ ‫کل‬ ‫دکور‬ ‫ابتدا‬ ،‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫بگیرید‬ ‫ر‬ . ‫من‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫دیگر‬ ‫دکور‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫زلتان‬ ‫ش‬ ‫کاری‬ ‫ظریف‬ ‫و‬ ‫کالسیک‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مبلمان‬ ،‫اند‬ ‫ده‬ ‫انتخاب‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫اتاقتان‬ ‫اثاثیه‬ ‫کنید‬ . ‫د‬ ‫امروزی‬ ‫و‬ ‫مدرن‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خانه‬ ‫اگر‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫کور‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫دراور‬ ‫و‬ ‫تخت‬ ‫انتخاب‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ،‫اید‬ ‫کرده‬ ‫امروزی‬ ‫باشید‬ . ‫اث‬ ‫بین‬ ،‫هماهنگی‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫همچنین‬ ‫نیز‬ ‫اتاقتان‬ ‫اثیه‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ . ‫می‬ ‫مثال‬ ‫توانید‬ ‫با‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫فرش‬ ،‫لش‬ ‫کن‬ ‫انتخاب‬ ‫مشابه‬ ‫رنگی‬ ‫طیف‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تابلو‬ ‫ید‬ .
 • 11. 9 . ‫ک‬ ‫استفاده‬ ‫خوابتان‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫نوری‬ ‫الیه‬ ‫چندین‬ ‫از‬ ‫نید‬ ! ‫آ‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫که‬ ‫محیطی‬ ‫نور‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫و‬ ‫ویز‬ ‫وظی‬ ‫نور‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫تامین‬ ‫سقفی‬ ‫های‬ ‫چراغ‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫فه‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫هم‬ ‫تزینی‬ . ‫نوری‬ ،‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫نور‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫د‬ ‫را‬ ‫کردن‬ ‫آرایش‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫روشنایی‬ ‫ر‬ ‫کن‬ ‫می‬ ‫تامین‬ ‫مخصوص‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اتاقتان‬ ‫د‬ . ‫چرا‬ ‫یا‬ ‫آباژور‬ ‫از‬ ،‫دارید‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫عادت‬ ‫اگر‬ ‫پس‬ ‫مطالعه‬ ‫غ‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫پاتختی‬ ‫روی‬ . ‫طر‬ ‫دو‬ ‫یا‬ ‫آینه‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫آرایش‬ ‫میز‬ ‫نور‬ ‫همچنین‬ ‫آن‬ ‫ف‬ ‫س‬ ،‫شدن‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫آرایش‬ ‫هنگام‬ ‫تا‬ ،‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫ایه‬ ‫نشود‬ ‫ایجاد‬ ‫صورتتان‬ ‫روی‬ . ‫مخف‬ ‫نور‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫تزئینی‬ ‫نور‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫سقف‬ ‫ی‬ ‫اتا‬ ‫فضای‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫تخت‬ ‫پشت‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫قتان‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫رویایی‬ .
 • 12. ‫منبع‬ : ‫دکور‬ ‫مدیا‬ ‫وبسایت‬ – ‫خواب‬ ‫اتاق‬ ‫دکوراسیون‬ ‫مطلب‬ https://mediadecor.ir/interiordesign/interior-decorating-of-bedroom/