Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Diskurso at komunikasyon

7.828 Aufrufe

Veröffentlicht am

Report sa Filipino 1
Group 3

Veröffentlicht in: Bildung
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Hello! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! https://vk.cc/818RFv
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Hi there! Essay Help For Students | Discount 10% for your first order! - Check our website! https://vk.cc/80SakO
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Diskurso at komunikasyon

 1. 1. Mga Batayang Diskurso at Pagdidiskurso YUNIT II
 2. 2. Ang DISKURSO ay ang gamit ng wika ng komunikasyon na nagreresulta sa pagbuo ng mga talata. LEKSYON I:
 3. 3. LEKSYON II
 4. 4. PASALITA- ang pasalitang PAGDIDISKURSO ay hindi gaanong napaghahandaan at bukas sa intervensyon ng tagatanggap.
 5. 5. PASULAT – sa pasulat na DISKURSO, karaniwan na ang teksto ay napaghahandaan.
 6. 6. Ang diskursong pasulat ang napaghahandaan o napapalano magkagayun man, may mga uri ng diskursong pasalita na napaghahandaan tulad ng mga MITING, LEKTYUR, TALUMPATI atbp.
 7. 7. LEKSYON III
 8. 8. Ang TEKSTO ay ang lawak ng wika na binibigyang kahulugan nang walang konteksto.
 9. 9. Ang konteksto ay ang panlipunan at pisikal na kaligiran na nakikipag-interak sa teksto upang makalikha ng diskurso.
 10. 10. LEKSYON IV
 11. 11. Ang pagdulog na ito ay pagtatangkang tuklasin ang pagpapakahulugan ng tao o grupo ng tao sa mga bagay sa pamamagitan ng pag-oobserbasa mga gawaing pantao.
 12. 12. Ang mga akto ng pagsasalita ay tumutukoy sa kung ani ang aksyon o reaktion ng tagapakinig sa mga sinasabi sa kanya nang naayon sa kung paano niya ito binibigyang-kahulugan.
 13. 13. Ito ang literal na kahulugan na inihahatid ng mga partikular na salita at istrukturang binigkas o sinambit.
 14. 14. Ito ang epekto ng sinambit o sinulat na teksto sa tagapakinig o mambabasa.
 15. 15. Adjacency pairs • tanong – sagot • reklamo – paghingi ng paumanhin • pagbati – pagbati • imbitasyon – pagtanggap/di-pagtanggap • atbp
 16. 16. Howard Guiles Tumutukoy sa pagbabago ng paraan sa pagsasalita ng isang tao upang maging katulad o di-katulad sa paraan ang pagsasalita ng kausap.
 17. 17. Komverjens – pakikihalubilo na nagpapakita na kapag ang isang indibidwal ay nakikipag-usap sa kapwa, ang kanyang pakikipag-usap ay halos nakakatulad ng sa kinakausap.
 18. 18. Dayverjens – sadyang pag-iiba o paglayo sa paraan ng pagsasalitang kausap upang ipakita o ipadama na naiiba ang nagsasalita sa kinakausap.
 19. 19. LEKSYON I Chan, Rey Anthony
 20. 20. Lorenzo, et al. (1994) • Ang salitang Ingles na communication na pinaghanguan ng salitang komunikasyon ay hinango mula sa salitang Latin na communis na ang ibig sabihin ay karaniwan.
 21. 21. Webster Dictionary (1987) • Pagpapalitan ng ideya o opinyon; pagsasabi; oagbubunyag; pagpapahayag; pagbibigay impormasyon; . . .
 22. 22. Agree (1987) • Ang komunikasyon ay ang paraang pagbibigay o paghahatid ng impormasyon, ideya at pag-uugali o atityud mula sa ibang tao tungo sa kanyang kapwa.
 23. 23. F. E. Dance • Ang komunikasyon ay isang prosesong dinamiko, tuloy-tuloy at nagbabago.
 24. 24. Espina at Borja (1999) • Ang komunikasyon ay pagpapahayag, paghahatid at pagbibigay o pagtanggap ng mensahe sa isang mabisang paraan.
 25. 25. Brown (1980) • Ang komunikasyon ay isang serye o pagsunod- sunod ng mga aktong komunikatibo o speech acts na maparaang ginagamit upang maisakatuparan ang mga tiyak na layunin.
 26. 26. Barker at Barker (1993) • Ang komunikasyon ay isang proseso kung saan ang dalawa o higit pang elemento ng isang sistema ay nagkakaroon ng interaksyon upang matamo ang ninanais na kalalabasan o hangarin.
 27. 27. Tungkulin ng Wika 1. Instrumental 2. Regulatori 3. Representasyunal/Informativ 4. Interaksyunal 5. Personal 6. Heyuristic 7. Imaginativ
 28. 28. 1. Instrumental • Ito ang tungkuling magnipula ng kapaligiran upang maganap ang mga dapat mangyari. Hal. • Sa susunod na linggo ang eksaminasyon • Ikaw na ang kumuha ng kahon • Ikaw ay nagkasala sa mata ng Diyos at sa mga mata ng tao.
 29. 29. 2. Regulatori • Ito ang tungkulin ng wika na pumipigil o kumukontrol sa mga pangyayari kaugnay ng dapat asalin o ikilos sa tiyak na sitwasyon. Hal. • Itaas lamang ang kamay kung gusto ninyong sumagot. • Iwasang tumingin sa papel ng katabi.
 30. 30. 3. Representasyon/Informativ • Ang tunguhin na naghahatid ng mga katotohanan at kaalaman, nagpapaliwanag o nagrereport ayon sa nakikitang mga kaganapan. Hal. • Ang MSU-Iligan Institute of Technology ay matatagpuan sa Mindanao. • Pinagkalooban ni Pang. GMA ng pardon si dating Pang. Estarda.
 31. 31. 4. Interaksyunal • Ginagamit dito ang wika sa pakikisalamuha sa kapwa upang mabuo ang panlipunang ugnayan sa pagitan ng bawat tao. Matagumpay na Komunikasyong Interaksyunal: • paggamit ng rejister • mga biro • kaalamang kultural • pormularyong panlipunan, • etc
 32. 32. 5. Personal • Sa tungkuling ito ng wika ay naipapahayag ng indibidwal o ng ispeker ang kanyang nararamdaman, emosyon, personalidad o ang kanyang indibidwalidad.
 33. 33. 6. Heyuristik • Ang tungkuling ito ay karaniwang ginagamit sa pamamagitan ng pagtatanong upang mahikayat ang indibidwal na matuto ayon sa kanyang karansan o karanasan ng iba at matuklasan ang kasagutan sa tanong. • Ginagamit dito ang mga tanong na,  Bakit  Paano
 34. 34. 7. Imaginativ • Ito ang mga paglikha ng sistema o ideyang likhang-isip lamang. Ginagamit sa pagkukwento • diwata • pagbibiro • pagsulat ng tula • maikling kwento • nobela
 35. 35. LEKSYON II
 36. 36. 1. Komuniksyong Verbal 2. Komunikasyong Di – Verbal
 37. 37.  gumagamit ng wika na maaaring pasalita o pasulat.  ang pasalitang komunikasyon ay tinatawag ding oral na komunikasyon.
 38. 38.  hindi gumagamit ng wika.  karaniwang kilos at galaw ng katawan o bahagi ng katawan ang ginagamit sa pakikipagtalastasan.
 39. 39. Tungkulin ng Komunikasyong Di-verbal 1. Pag – uulit (repeating) 2. Pagpapalit o paghalili (substuting) 3. Komplementing (complementing) 4. Pagkokontrol (regulating) 5. Pagbibigay – diin o empasis (accenting) 6. Pagpapabulaan/pagbubunyag (deceiving/revealing)
 40. 40. 1. Pag-uulit (repeating) • Ginagamit kasabay ng salitang sumasang-ayon o di sumasang-ayon. Hal. •Pagtango sa salitang oo •Pag-iling sa salitang hindi
 41. 41. 2. Pagpapalit o Paghalili (substituting) • Ginagamit dito ang di- verbal na kilos sa halip ng salita. Hal. • Sa halip na sabihing “Doon ka dumaan” ay ituturo na lamang sa pamamagitan ng daliriang direksyon ng daan
 42. 42. 3. Komplementing (complementing) • Ginagamit upang maging lubos ang pagtatapos o pagpapaliwanag. Hal. •Kasabay ng pasgsabing “May natutulog” ay ang paglalagay ng hintuturo sa tapat ng bibig na tila nagsasabing “Huwag magingay, may natutulog.”
 43. 43. 4. Pagkokontrol (regulating) • Kung gusto pa nating magsalita ang kausap gumagamit tayo ng paralanguage o tunog ng boses na uhummm para sa pagpapatuloy ng sinasabi ng kausap. • Pag ayaw na nating magpatuloy siya sa pagsasalita, tinitingnan natin ng hindi maganda/kumukunot ang noo o kaya naman ay tatapikin sa balikat.
 44. 44. 5. Pagbibigay-diin o empasis (accenting) • Ginagamit ito sa pagbibigay-diin o empasis sa salitang binibigyang diin tulad ng: Hal. •“Ang hirap!” •Paglulundag sa saya
 45. 45. 6. Pagpapabulaan o pagbubunyag (deceiving/revealing) • May mga kilos o damdamin na nagpapahayag kung ano ang nararamdaman o iniisip ng isang tao kabaliktaran ng sinasabi Hal. •Sa pagtatanong ng “galit ka ba?” at sasagutin ka ng “ hindi” pero matigas ang paraan ng pagsasabi.
 46. 46.  Mga Uri ng Komunikasyong Di-verbal 1. Ekspresyon ng mukha 2. Galaw ng mata 3. Kinesiks/galaw ng katawan/tindig 4. Personal na kaanyuan 5. Damit 6. Hawak 7. Proksemiks 8. Paralanguage/mga varyasyon ng boses 9. Amoy at lasa 10. Oras 11. Musika
 47. 47. 1. Ekspresyon ng mukha • Madalas sa mukha ang tinitignan kapag gustong malaman ang sinseridad ng taong kausap natin.
 48. 48. 2. Galaw ng mata • May mga galaw ang mga mata na nagpapakita ng kundisyon, reaksyon at saloobin ng tao.
 49. 49. 1. Nagbibigay-impormasyon 2. Nagrereguleyt ng mga interaksyon 3. Nagdodomina o nagkokontrol 4. Nagpapahayag ng pagpapalagayang-loob o matalik na pag-uugnayan (intimasi) 5. Nagpapagaan/nagpafasiliteyt ng inaasahang layunin o aksyon.
 50. 50. 3. Kinesiks/galaw ng katawan/tindig • Ito ang tawag sa pag-aaral ng mga galaw o kilos ng katawan.
 51. 51. 4. Personal na Anyo • Kasama rito ang hugis ng katawan, kulay ng balat, ayos ng buhok, pag-aayos ng mukha at iba pa.
 52. 52. 5. Damit • Makikita sa damit ang kanyang hilig, edad, personalidad, at maging ang mga pag-uugali.
 53. 53. 6. Hawak • Ang paghawak ay isang paraan din ng pakikipagkomunikasyon.
 54. 54. 7. Proksemiks • Maaari rin tayong magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng distansya o agwat ng layo o lapit sa ating kapwa.
 55. 55. 8. Paralanguage/mga Varyasyon sa Boses • Ang boses, ang tono nito, ang pagbigkas o punto ay mapagkukunan din ng mensahe.
 56. 56. 9. Amoy at Lasa • Ang ating naaamoy at nalalasahan ay naghahatid din ng mensahe.
 57. 57. 10.Oras • Lubhang mahalaga ang oras sa komunikasyong di-verbal.madalas nating naririnig na ang oras ay ginto
 58. 58. 11. Musika • Sa uri ng musika na kina kahihiligan ng isang tao ay malalaman ang uri ng personalidad, at maging ang edad ng nakikinig.
 59. 59. LEKSYON III Villamor, Razel Mae M.
 60. 60. 1. Tagahatid/enkoder • Ang nagpapadala ng mensahe o pinagmulan ng komunikasyon.
 61. 61. 2. Mensahe • Ang inihahatid
 62. 62. 3. Mga tsanel • Ang mga paraang ginagamit sa paghatid ng mensahe.
 63. 63. 4. Tagatanggap/dekoder • Ang tumatanggap at nagbibigay interpretasyon sa mensahe.
 64. 64. 5. Ganting mensahe • Ang sagot ng tumanggap ng mensahe.
 65. 65. 6. Mga hadlang • Ang mga posibleng balakid sa patuluyang proseso ng komunikasyon.
 66. 66. 7. Sitwasyon o Konteksto • Ang sitwasyong kasangkot sa nagaganap na komunikasyon.
 67. 67. 8. Sistema • Ang relasyon o ugnayan ng nag- uusap.
 68. 68. LEKSYON IV
 69. 69. 1. Tagpuan (setting) 2. Kalahok (participants) 3. Tunguhin (ends) 4. Pagkakaugnay-ugnay ng usapin(act sequence) 5. Istilo (keys) 6. Paraan (instrumentalities) 7. Paksa (norms) 8. Uri (genres)
 70. 70. 1. Tagpuan (saan nag-uusap) • Sa pakikipagkomunikasyon, ang pook o lugar kung saan ginaganap ang usapan ay dapat isaalang- alang.
 71. 71. 2. Kalahok (sino ang kausap) • Dito isinaalang-alang ang tao o mga taong kasangkot sa komunikasyon.
 72. 72. 3. Tunguhin (ano ang layon ng usapan) • Sa komponent na ito, ang interaksyon ay ayon sa layunin nais matamo sa pakikipagkomunikasyon.
 73. 73. 4. Act Sequence (paano ang takbo ng usapan) • Ito ay tumutukoy sa pagkakaugnay ng usapang naganap.
 74. 74. 5. Istilo (ano ang istilo o speech register) • Ang istilo ay iniaangkop sa sitwasyon, layunin, pook o lokasyon at lalo na sa uri ng mga kalahok.
 75. 75. 6. Paraan (pasalita ba o pasulat ang pagpapahayag ng kaisipan) • Sa komponent na ito maaaring isaalang-alang ang mga sumusunod: a. Kalagayan o sitwasyon b. Layunin c. Kagustuhan ng maga taong nakikipagkomunikasyon d. Kahandaan o aveylabiliti ng tumatanggap ng mensahe
 76. 76. 7. Paksa (ano ang paksa ng pag- uusapan) • Ito ay dumedepende sa mga kalahok na maaaring batay sa kanilang layunin, interes o hilig.
 77. 77. 8. Uri (ano ang uri ng pagpapahayag) • Isinaalang-alang ang kalahok, kung gusto niyang magkwento ng isang pangyayarii pagsasalaysay ang pagpapahayag.
 78. 78. LEKSYON V Paler, Elija Juv
 79. 79. 1. Intrapersonal 2. Interpersonal 3. Maliit na grupo 4. Publiko 5. Organisasyunal 6. Komunikasyong pangmadla
 80. 80. Intrapersonal • Ang paghahatid at pagtanggap ng mga mensahe sa kontekstong ito ay nagaganap sa isang indibidwal lamang.
 81. 81. Interpersonal • Karaniwang, ito lamang ang ipinapapalagay na pakikipagkomunikasyon kung saan ang pagpapalitan ng mensahe ay nagaganap sa dalawang kalahok (ang tagahatid at tagatanggap)
 82. 82. Maliit na Grupo • Ang interaksyon dito ay ginagawa ng tatloo higit pang kalahok.
 83. 83. Pampubliko • Sa kabuuan, ang ang komunikasyon sa kontekstong ito ay kontrolado lamang sa taggapagsalita.
 84. 84. Organisasyunal • Sa loob ng organisasyon, ang lahat ng kontekstong ito ay gumaganap.
 85. 85. Komunikasyonng pangmadla • Malaki ang ipekto nit sa modernong lipunan. Binubuo ito ng radyo, telebesyon dyaryo o pahayagan, mga teksbuk, pelikula atbp.
 86. 86. LEKSYON VI Paler, Elija Juv
 87. 87.  paano nagsimula ang pakikipag komunikasyon? • ayon sa mga iskolar, ang unang ginamit ng tao sa pakikipagtalastasan ay ang pasalitang komunikasyon na may kasamang mga senyas at simbolo.
 88. 88.  hindi pa noon sumusulat ang mga tao.  ngunit ang pagsulat ay kailangan upang maitago ang ano mang mahalaga tala na kailangan ingatan.
 89. 89. Simbolong Panlansangan at Panggusali
 90. 90. Bundok (shan) Araw (sun, day)(ri) Bukid (tian) Sinaunang Anyo Makabagong Anyo
 91. 91. LEKSYON VII
 92. 92. 1. Humuhubog sa kamalayan at instrumento sa pagpapalawak ng kaalaman o impormasyon tungkol sa iba’t-ibang larangang pang-akademiko na mahalaga sa buhay ng mga Pilipino. (Ramos, 1996:245)
 93. 93. 2. Tagapagtipon ng mga impormasyon, nagpepreserba at naipapamana ang mga ito mula sa isang henerasyon tungo sa sunod na henerasyon. (Jose, 1996:56)
 94. 94. 3. Tagapaghatid at tagapagtaguyod ng mga ideya, konsepto, teorya, ideyal, layunin at sentimyentong magpalaya (56)
 95. 95. 4. Tagapagpahayag ng karanasang pambansa at ng kaalamang bayan. (Salazar, 1996)
 96. 96. 5. Nagpapabilis sa pagpapaunawa, pagtanda (memory) at paggunita (recall) ng mga pangyayari o bagay-bagay (Ramos, 1996:245)
 97. 97. 6. Kasangkapan sa mas mabisa, mas malikhain, mas analitikal na pag-iisip at pagpapahayag (245)
 98. 98. Chan, Rey Anthony Devilleres, Anthony Paculob, Edmund Paler, Elija Juv Sobrepeña, Saunders Villamor, Razel Mae

×