Anzeige
ARAL PAN 1ULAS -Q2-WEEK 4.docx
ARAL PAN 1ULAS -Q2-WEEK 4.docx
ARAL PAN 1ULAS -Q2-WEEK 4.docx
ARAL PAN 1ULAS -Q2-WEEK 4.docx
Anzeige
ARAL PAN 1ULAS -Q2-WEEK 4.docx
ARAL PAN 1ULAS -Q2-WEEK 4.docx
ARAL PAN 1ULAS -Q2-WEEK 4.docx
ARAL PAN 1ULAS -Q2-WEEK 4.docx
Nächste SlideShare
DLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docxDLL_EPP-4-HE_Q1_W4.docx
Wird geladen in ... 3
1 von 8
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

ARAL PAN 1ULAS -Q2-WEEK 4.docx

  1. 0 Araling Panlipunan Quarter 2: Week 4 Learning Activity Sheets (LAS) 3 Mga Pamatasan sanan Tradisyon Nan Ako Pamilya Mga Nagsuyat: Razel R. Conde & Lucena B. Lubigan Quezon Primary School
  2. 1 SDO-Siargao LEARNING ACTIVITY SHEETS (LAS) 3 Araling Panlipunan 1, Quarter 2, Week 4, Mga Pamatasan sanan Tradisyon nan Amo Pamilya Katujoan sa Pagkahibayo:  Ma-describe an mga kabag-ohan sa namat-an o naandan na mga pamatasan sanan mga tagpadajon na tradisyon nan pamilya. (MELC AP1PAM- IId-10) Panguna na mga Konsepto:  (Araling Panlipunan 1, Kagamitan ng Mag-aaral, pages 94- 98)  An kada pamilya jaoy lain-lain na pamatasan sanan tradisyon.  Tagpalig-on nan ini na mga pamatasan sanan tradisyon an bug-os na panag-iban nan pamilya.
  3. 2  Naghatag ini nan panahon para mahipakita an ila pagpayangga sa kada isa. Mga Himuunon: Himuunon 1: Marajaw na mga Pamatasan sanan Tradisyon nan Pamilya, Ipadajon Ta! Materyales: papel, lapis/ballpen Tugon/Direksyon: Uno man na mga pamatasan sanan tradisyon an tagpakita nan mga mosunod na mga retrato? Hanapa an sakto na mga tubag nan kada retrato na jaon makita sa ilayom nan kahon. Isuyat an imo tubag sa linya na jaon sa kada retrato. 1. 2. 3. 4.
  4. 3 Himuunon 2: Nagbag-o na ba o Nagpabilin pa? Materyales: papel, lapis/ballpen Tugon/Direksyon: Basaha pagdajaw an mga nakalista na pamatasan sanan tradisyon nan pamilya kun nagbag-o na ba ini kuman na panahon o waya pa. Butangi nan tsek (√) an sakto na kahon nan imo tubag. Pamatasan / Tradisyon nan Pamilya Nagbag-o Na Waya pa Nagbag-o 1. Paghikay kun jaoy birthday 2. Pag-iban kun mag-ampo 3. Pagsimbang-gabi 4. Pag-amen sa mga mas maguyang 5. Paghatag nan regalo kada pasko Magdungan pagpangaon Mag-iban pagsimba Maghatag nan regalo kada Pasko Mo-amen sa mga Katiguyangan
  5. 4 Himuunon 3: Ujon o Dili Ujon? Materyales: papel, lapis/ballpen Tugon/Direksyon: I-drowing an malipajon na wayong kun ujon kaw sa taglaong sa sultihon sanan lugkoy na wayong kun dili ujon. ____________1. An pagkaon na dungan an pamilya angay na ipadajon. ____________2. Dili mu-entra kun jaoy pagtipon-tipon sa mga kalumonan o family reunion na himuon nan ijo kaliwatan. ____________3. Mas magana tawagan rakan sa telepono o cellphone an ginikanan sa ija birthday para i-greet kaysa personal sija i-greet.
  6. 5 ____________4. Dili makigsimpatiya sa kalumonan na namatjan. ____________5. Bisitahon an mga lolo sanan lola. Repleksyon: Tugon/Direksyon: Tubaga an mosunod na pangutana? Angay nato na ipabilin o ipadajon an mga marajaw na pamatasan sanan tradisyon nan ato pamilya kay ini an magpalig- on sa bug-os na relasyon nan kada membro sa pamilya. Ikaw, uno man na mga pamatasan sanan tradisyon an jaon sa ijo pamilya? Paghatag nan lima (5) ka pananglitan nan mga pamatasan o tradisyon na jaon sa ijo kuman pamilya. Ilista ini sa ubos. 1. ________________________________________________________ 2. ________________________________________________________ 3. ________________________________________________________ 4. ________________________________________________________
  7. 6 5. ________________________________________________________ Tagbasihan: Abad, Ma. Corazon V. et al., 2017. Araling Panlipunan 1 Learner’s Material. Pasig City: Department of Education. Budget of Works for the Most Essential Learning Competencies, Araling Panlipunan 1, Week 4, Objective 3, Department of Education. Most Essential Learning Competencies, Week 4, CG Code: AP1PAM- IId-10, Department of Education.
  8. 7 Giya sa Pagkorek: Himuunon 1: Marajaw na mga Pamatasan sanan Tradisyon nan Pamilya, Ipadajon Ta! 1. Mo-amen sa mga katiguyangan 2. Mag-iban pagsimba 3. Magdungan pagpangaon 4. Maghatag nan regalo Himuunon 2: Nagbag-o na ba o nagpabilin pa? (Mag-depende an tubag sa bata) Himuunon 3: Ujon o Dili Ujon? 1. 2. 3. 4. 5. Repleksyon: (Mag-depende an tubag sa bata)
Anzeige