Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen

Oikos
Het groene verhaal: 
sociaalfilosofische 
grondslagen 
Groene academie 
Leuven, 11 oktober 2014 
jef.peeters@khleuven.be 
1
Stelling 
We kunnen de huidige mondiale crisis slechts te 
boven komen via een grondige maatschappelijke 
transitie (= systeemverandering). 
Voor een positieve ontwikkeling zal daarbij de 
dominante focus op ‘groei’ vervangen moeten 
worden door een oriëntatie op het vergroten van 
de ‘veerkracht’ van onze sociale systemen. 
D.i. een maatschappelijke paradigmaverandering
Inhoud 
1. De uitdaging: transitie 
2. Duurzame ontwikkeling als transitie 
3. Paradigmaverandering 
4. Sociale actie en politiek 
3
1. De uitdaging: 
transitie naar andere 
samenleving 
Een duidelijk uitgangspunt dat de 
ecologische crisis en sociale 
problemen verbindt: 
pedagogiek van de ecologische 
voetafdruk 
4
J. Rockstrom e.a. 2009. A safe operating space for humanity. Nature 461, 472-475
Een tweevoudige crisis 
►Ecologisch: 
We leven op te grote voet 
►Onrechtvaardigheid 
 Mondiaal 
 Binnen samenlevingen 
Gevolg: instabiliteit en ondermijning veiligheid
Ecologische ‘Overshoot’ 
LPR-rapport 2010 (WWF): Mondiale ecologische voetafdruk in 2007 : 
50% groter dan draagvlak planeet aarde = 1,5 planeet
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen
De huidige consumptie- en productiepatronen 
zijn sociaal en ecologisch niet duurzaam 
Onrechtvaardige verdeling 
Gebaseerd op Carley en Spapens 
Ecologische 
‘overshoot’
Met herverdeling 
►Een meer rechtvaardige verdeling van 
rijkdom zonder respect voor ecologische 
grenzen is geen goed antwoord. 
►We riskeren dan een ineenstorting van het 
huidige ecosysteem, met alle gevolgen voor 
een leefbare menselijke samenleving. 
D.i. patsituatie van huidige ‘groei’-model – 
bijv. catch 22 van systeem sociale 
zekerheid
Rechtvaardige consumptie- en 
productiepatronen : 
niet noodzakelijk duurzaam 
Gebaseerd op Carley en Spapens
Impasse: relatieve schaarste 
Het "Scylla-Charybdis"-principe: 
"Zolang het huidige wereldbestel in voege blijft, 
kan men niet anders dan tussen twee klippen 
laveren. Hoe groter het gedeelte van de 
wereldbevolking is dat in welstand leeft, hoe meer 
het ecosysteem in gevaar is; hoe meer het 
ecosysteem wordt gevrijwaard, hoe meer dit 
gepaard gaat met mateloze ellende." 
E. Vermeersch 
(De ogen van de panda, Brugge: Marc Van de Wiele, 1988, p. 41)
Conclusie 
►1. Het vraagstuk van de ecologische grenzen 
radicaliseert het probleem van rechtvaardige 
verdeling. 
►2. Het is een impasse die inherent is aan het 
heersende systeem en levenswijze: 
 op materiële groei gebaseerde productie en consumptie 
 daarmee verbonden culturele verwachtingspatronen 
In de bewustwording van deze impasse zit de 
beslissende overgang van een socialistische naar 
een groene maatschappijvisie.
Beperking van de groei (1) 
“De politiek van de groei blijkt vooral een 
stabiliserende factor voor de dominantieverhoudingen 
te zijn. De communistische associatie kan, als een 
maatschappelijk lichaam dat zijn problemen meester 
wordt zonder daarvoor zijn eigen individuen te hoeven 
wurgen, enkel een ordening met een kwantitatief 
eenvoudige, of hoogstens een heel langzame, 
doordachte uitgebreide reproductie van mensen, 
werktuigen en goederen zijn (…) Blijft de heerschappij 
van de oude economie bestaan, met haar permanente 
revolutie van verwachtingen, dan zal de maatschappij 
altijd te arm zijn voor het communisme.” 
Rudolf Bahro (1977)
Groene beweging 
►Kern: erkenning grenzen – kritiek op groei 
 Herdefiniëring verhouding t.o.v. marxisme: 
►bevestiging kritiek kapitalisme; 
►verwerping geschiedenistheorie (postmodern) 
►Ontstaan: meerdere bronnen, verschillende 
reacties op symptomen van systeem (syndroom): 
 Militair-industrieel complex: vredesbeweging 
 Milieu- en natuurdegradatie 
 Noord-Zuid 
 Nieuwe thema’s van sociale ongelijkheid: o.a. 
feminisme 
 Macht technische systemen en teloorgang leefwereld 
(cf. Gorz) 
 Kritiek op ‘ontwikkeling’
Ontwikkeling? 
►Moderne vooruitgangsgedachte: 
2 trapsraket: 
- eerst productie laten groeien door 
industriële modernisering (grotere koek) 
- dan overvloed herverdelen 
►Naar: 
nu herverdelen van wat beschikbaar is
Beperking van de groei (2) 
“Er is geen ondergrens voor de ontwikkeling 
van de productiekrachten die het socialisme 
onmogelijk maakt, maar wel een 
bovengrens.” 
Otto Ullrich (1979) 
opm.: theorie van de dubbele drempel 
(I. Illich)
De uitdaging 
►Behoeftebevreding en creëren van welzijn voor 
elke wereldbewoner met behoud van het 
‘natuurlijk kapitaal’. 
►Dat vereist: 
 dematerialisering van de economie 
 een rechtvaardige verdeling van welvaart 
 een nieuwe visie op welzijn, een waardepatroon dat niet 
meer afhangt van een dwang tot materiële groei 
►Dat betekent: 
transitie naar een andere samenleving
Duurzame productie en consumptie: 
sociaal rechtvaardig, ecologisch houdbaar 
levenskwaliteit 
macht en 
inspraak 
draagkracht rechtvaardigheid 
Gebaseerd op Carley en Spapens
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen
2. 
HOE? 
DUURZAME ONTWIKKELING 
als TRANSITIE 
www.seppo.net 
21
DO: Brundtlanddefinitie 
► een “ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het 
heden zonder de mogelijkheid van de toekomstige 
generaties om in hun behoeften te voorzien in het 
gedrang te brengen. 
► Er liggen twee gedachten aan de grondslag: 
 het concept ‘behoeften’, in het bijzonder de 
basisbehoeften van de armen van de wereld die prioriteit 
moeten krijgen; 
 de notie van beperkingen door de huidige stand van de 
technologie en de sociale organisatie op de mogelijkheid 
van het milieu om aan de huidige en toekomstige behoeften 
te voldoen.” (WCED 1987) 
► “ Volhoudbare ontwikkeling ” (Zuid-Afrikaans) 
22
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen
DO: een politiek begrip 
►DO is een vaag begrip: reflecteert de complexiteit 
van de kwesties die in het geding zijn. 
►Wij beschouwen DO als een politiek begrip (cf. 
rechtvaardigheid, vrijheid): krijgt inhoud vanuit 
verschillende belangengerichte standpunten 
►Gevolg: veelvoud aan conceptualiseringen, 
inhouden, definities, agenda’s, voorstellingen … 
• Bijv. 3 dimensies (kapitalen): sociaal, ecologisch, 
economisch 
• 3P: people, planet, prosperity (profit) – 4P: 
proces/participatie 
• Zwakke versus sterke DO (cf. ladder – Baker)
Wat is onze visie op DO? 
Vertrekkend van de uitdaging: 
►Business as usual is onmogelijk! 
►Duurzame ontwikkeling: 
een maatschappelijk transitieproces dat 
geen enkel domein van de samenleving 
onaangeroerd laat. 
►DO als transitie: onontkoombaar kader om 
naar sociale verandering te kijken
Brede morele agenda DO 
► Ontwikkeling die de kwaliteit van het leven van alle 
mensen verbetert (behoeftebevrediging) 
► Respect voor de ecologische draagkracht van de aarde 
(sterke duurzaamheid) 
► Gedeelde maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid 
► Sociale rechtvaardigheid op mondiaal vlak 
► Intragenerationele rechtvaardigheid of solidariteit 
(environmental justice) 
► Intergenerationele rechtvaardigheid of solidariteit 
► Actieve participatie en inspraak 
► Gendergelijkheid, aandacht voor diversiteit 
Op basis van WCED-proces 26
Complementaire strategieën 
►Efficiëntiestrategie 
 Verhogen productiviteit hulpbronnen (dematerialisering 
economie) 
 Gesloten kringlopen: hernieuwbare energie als sleutel!!! 
 Technische vernieuwing + gedragsveranderingen 
 Anders meten 
►Herverdelingsstrategie 
 ‘Ecological justice’ 
 Contractie en convergentie 
 The Spirit Level (Wilkinson & Pickett): relatie tussen 
gelijkheid en kwaliteit van de samenleving 
►Sufficiëntiestrategie 
 Kwaliteit i.p.v. kwantiteit: vraag naar levenswijze wordt 
een politiek thema!! 
 Welzijn als finaliteit is meer dan materiële welvaart 
(cf. VODO, ‘KaDO’, p.70-71)
‘Lege wereld’: 
Kleine economie 
Lage economische output 
Gezonde & overvloedige 
stroom milieudiensten 
Transitie Ecol Econ (PTJONES) September 2008 
28 
‘Volle wereld’: 
 Supereconomie 
 Degradatie/uitputting van 
milieudiensten (cf. 60%, 
Millennium Ecosystem 
report) 
 No analogue state
Contractie en convergentie 
Naar P.T. Jones en R. Jacobs: "Terra Incognita", 2006
Kwaliteit van de samenleving 
►Begrip van welzijn: niet meer gekoppeld aan 
steeds groeiende materiële welvaart 
 boven bepaald niveau neemt welzijn niet meer toe 
►Richting voor nieuwe invulling: 
 intrinsieke kwaliteit van onze relaties 
 op alle niveaus van het samenlevingsverband 
 basis: ecologisch wereld- en mensbeeld 
= intrinsiek relationeel - lotsverbondenheid 
 voorwaarde: consumptie inruilen voor tijd 
 centrale opgave: gemeenschapsopbouw op basis 
van burgerschap en erkenning verschil
3. 
PARADIGMAWISSELING: 
anders leren kijken 
wereldbeeld 
 duurzame ontwikkeling 
 systemische veerkracht 
mensbeeld 
ethiek
Noodzaak nieuw paradigma 
Stelling: 
Het samenlopen van verscheidene mondiale 
crisissen – ecologisch, sociaal, economisch, 
financieel… – wijst erop dat ons maatschappelijk 
systeem is vastgelopen. Het kan daar slechts op 
basis van nieuwe grondslagen uitkomen. Die 
hebben te maken met het dominante mens- en 
wereldbeeld, maar vervolgens ook met de 
theoretische kaders die op basis daarvan ontstaan 
en gehanteerd worden.
Paradigma: wereldbeeld 
modern ecologisch 
lineaire causaliteit systemisch - complexiteit 
enkel richting reciprociteit 
atomistisch verbondenheid - interdependentie 
uniformiteit diversiteit 
duurzaamheid: efficiëntie duurzaamheid: veerkracht (resilience) 
abstracte ruimte en tijd concrete plaats en geschiedenis 
oneindige groei biofysische grenzen
DO: Belang van een beeld 
►DO is een politiek begrip: het krijgt inhoud vanuit 
verschillende belangengerichte standpunten. 
►Een voorstelling daarvan is maatschappelijk niet 
neutraal: 
De communicatieve kracht van een beeld is een 
belangrijk middel om een maatschappelijke 
agenda te zetten. 
►Opdracht: een beeld van DO ontwikkelen dat: 
 aansluit op de aangeduide paradigmawisseling; 
 een ‘groene’ maatschappelijke agenda tot uitdrukking 
kan brengen.
Gangbare voorstellingen DO 
►Driehoek: interacties tussen de ecologische, 
sociale en economische dimensie 
►Misleidend beeld: dimensies voorgesteld als 
afzonderlijke sferen : 
 Het domein van DO ligt dan waar de drie sferen elkaar 
overlappen. 
 Integratie als een soort ‘evenwicht’ of ‘balans’ tussen de 
dimensies. 
 Problematisch: de drie sferen als gelijkwaardig 
gepresenteerd, wat afbreuk doet aan hun verhouding in 
de realiteit. 
 Zwakke duurzaamheid
Het gangbare beeld van DO 
Economie 
Ecologie 
Samenleving 
Het domein van 
DO 
DO als een ‘balans’ van 3 dimensies
Concept en beeld DO 
►Ecologisch = relationeel wereld- en 
mensbeeld 
►Sterke DO 
►Interpretatie vanuit systeemtheorie 
►Voorstelling van de dimensies van DO via 
ingebedde systemen 
►Sluit aan bij basismodel ‘ecological 
economics’ (H. Daly)
Een systemisch ((hhoolliissttiisscchh)) 
bbeeeelldd 
Samenleving 
Economie 
Ecosysteem
Voordelen systemisch beeld 
►Reëler d.i. ecologischer wereldbeeld 
►Maakt belang van behoud ‘natuurlijk kapitaal’ 
duidelijker: sterke duurzaamheid 
►Sluit aan bij concept van ecologische economie: 
hiërarchie van verbanden 
►Inbedding van de economie in de samenleving 
►Maakt duidelijk waarom ecologische vraagstukken 
ook sociale vraagstukken zijn 
►Bemiddelende positie van de sociale sfeer voor 
maatschappelijke (en politieke) actie
Een systemisch (holistisch) 
beeld 
Samenleving streeft naar 
ecologisch duurzamer 
en sociaal meer 
cohesief systeem 
Economie 
draagt bij 
via MVO 
Leefmilieu 
wordt beter 
beschermd 
en 
verbeterd 
Actie via 
collaboratief 
bestuur (governance), 
innovatie en verandering 
Bron: Nigel Roome
SW & DO: sociale actie 
Samenleving streeft naar 
ecologisch duurzamer 
en sociaal meer 
cohesief systeem 
Sociaal Werk 
draagt bij 
via 
empowerment 
Opbouw 
sociaal kapitaal 
en veerkracht 
Geïnspireerd door Nigel Roome
SW & DO: sociale economie 
Ecosysteem 
Meer inclusief 
arbeidsmodel 
Samenleving 
SW: 
Empowerment 
Economie: 
MVO 
SE
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen
Adaptieve cyclus ecologisch 
systeem
Multilevel systeeminteractie: panarchie 
Walker & Salt 2006:91
Definitie veerkracht (resilience) 
►Veerkracht is het vermogen van een 
systeem om verstoringen op te vangen en 
zich tijdens momenten van verandering 
zodanig te reorganiseren dat het systeem in 
essentie dezelfde functie, structuur, 
identiteit en terugkoppelingen behoudt. 
(Resilience Aliance) 
►= emergente eigenschap van systeem: 
resultaat van de synergie tussen 
onderdelen
Duurzaamheid van een systeem: 
functie van veerkracht én efficiëntie 
Sustainability Optimum 
100% 
0% 
Window of 
Viability 
Resilience (F ) Efficiency (A) 
(Diversity + Interconnections) (Streamlined) 
Bron: www.lietaer.com
Aard van koppelingen 
willekeurig schaalvrij 
Homer-Dixon 2006:121
Veerkracht: systeemecologisch 
►Leefbaarheid van een systeem hangt af van een 
goede balans tussen efficiëntie en veerkracht. 
►Veerkracht is gebaseerd op een diversiteit van 
deelsystemen en processen, en op de connecties 
daartussen. 
►Aard van de connecties is van belang: eerder losse 
netwerken van relatief autonome delen (geen hubs). 
►Eenzijdig nastreven van efficiëntie via stroomlijning 
van deelsystemen en processen doet afbreuk aan 
de veerkracht van het systeem, 
►omgekeerd is ook te lage efficiëntie problematisch. 
►DO: eenzijdig efficiëntiegericht managementmodel 
bewerkstelligt tegenovergestelde van wat beoogd. 
►Bottom-up voorbeeld: Transition Towns
Veerkracht versterken 
►Soms afzien van extra productiviteit en efficiëntie 
►Manieren: 
 Losser maken van aantal nauwe koppelingen in 
economie en samenleving (vb. gedecentraliseerd 
energiesysteem; lokale voedselproductie) 
 Buffercapaciteit vergroten (vb. voorraden; extra 
competenties – ‘capabilities’) 
 Ruimte voor overtolligheid: hubs wegwerken of 
voldoende backupsystemen (vb. aandacht voor vormen 
van wederzijdse ondersteuning en hulp) 
►Grondige veranderingen: niet overal tegelijkertijd; 
steun van onder- en bovenliggende systemen
Paradigma: mensbeeld 
modern relationeel 
atomistisch - individualisme intrinsiek intersubjectief 
liberaal communitair 
autonomie interafhankelijkheid (lotsverbondenheid) 
controlerend kwetsbaarheid & veerkracht 
doelrationaliteit communicatieve rationaliteit 
tegengestelde belangen gedeelde wereld 
Samenleving (macht): 
uitwendige relaties: 
intrinsieke relaties: 
conflict – contract 
coöperatie - gemeenschap
Paradigma: ethiek 
rechtenethiek zorgethiek 
autonomie in verbondenheid 
waardigheid: zelfbeschikking waardigheid: 
binnen respectvolle relatie 
regels - juridisering dialogaal – contextueel – reflexief 
verantwoordelijkheid: 
gedeelde verantwoordelijkheid 
persoonlijke plicht 
openheid voor het kwetsbare 
zelfredzaamheid 
’samenredzaamheid’ 
afstand (rationeel) nabijheid (plaats voor affectie) 
nuttigheid (utilisme) betekenisgericht 
negatieve vrijheid positieve vrijheid 
liberaal burgerschap actief (ecologisch) burgerschap
Paradigma: welzijn 
►Verhouding tot en belang van natuurlijke 
omgeving (wereldbeeld: lotsverbondenheid) 
►Van individualisme naar relationeel mensbeeld: 
 relatie met de ander als bron van mijn bestaan 
 autonomie in verbondenheid (samenredzaamheid) 
►Herdefiniëring van ‘goed leven’ 
►Herdenken van ‘emancipatie’ 
 relatie tot arbeid en consumptie (productiviteit) 
 relatie tot verschillende vormen van participatie 
►Relatie/verschil tussen geluk (voldaanheid) en 
zin/betekenis (vervulling) van een leven 
►Relatie tot tijd: “Time is meaning”
54 
BNP-groei en subjectief welzijn (LS) 
Zie NEF, ‘A well-being manifesto for a flourishing society’, 2004
4. 
SOCIALE ACTIE en POLITIEK: 
empowerment, sociaal kapitaal en 
veerkracht 
Relatie groene politiek en sociale actie!
Paradigma: handelingsperspectieven 
doelrationeel communicatief (o.a. narratief) 
strategisch: enkel richting reciprociteit - participatief 
subjectief perspectief gedeelde interpretaties en objectieven 
efficiëntie - stroomlijning veerkracht - diversiteit 
individualiserend contextualiserend 
markt/contractmodel relatie/gemeenschapsmodel 
professionele macht - expertise appellerend - gedeelde macht – 
ervaringsdeskundigheid 
aanbod/vraag-gestuurd dialooggestuurd 
behandeling handelingsgericht - actorschap 
klant - cliënt participant - partner 
medisch model empowerment
Paradigma: empowerment 
Fundamenteel ‘paradigma’ voor sociale praktijk: 
omruilen van het medisch/pathologisch model met 
klemtoon op deficiënties, voor een positieve visie 
op de eigen mogelijkheden van mensen, die 
gezien worden als participanten in een proces van 
leren, ontwikkeling en sociale verandering, 
dus als burgers. 
= emancipatieperspectief 
= gericht op sociale transformatie!
Empowermentproces 
Empowerment 
als reële sociale verandering 
Veerkracht 
Sociaal (cultureel) kapitaal 
Eigen sterktes (krachten) 
Gewenste 
richting? 
Gekoppelde 
processen 
van 
individuele 
en 
sociaal-politieke 
verandering
Power - macht 
►Verhouding tussen mensen 
►Positief: partnership (power with) : 
empowerment als proces van positieve interactie waarin 
‘gezamenlijk’ vermogen tot handelen stijgt bij erkenning en 
samenbrengen van ieders (individuen + groepen) 
mogelijkheden: verbindend werken – vergroten sociaal 
kapitaal en veerkracht 
►Negatief: dominantie (power over) 
►Beide van belang: empowerment (proces) is nodig 
om dominantie te overwinnen i.f.v. sociale 
verandering (resultaat)
Transformationele politiek 
►Het politieke is zelf in het spel: 2 visies 
1. Conflict als constitutief 
constitutie als sociaal contract (passificatie) 
Hobbes: strijd van allen tegen allen 
2. Pluraliteit als constitutief: 
2 opties: coöperatie en conflict 
mogelijkheid van constitutie als belofte (Arendt) 
►Transitie: transformatie van het politieke (cf. 
power with - feminisme)
1 von 60

Recomendados

Duurzaamheid praktijken in het lokaal cultuurbeleid von
Duurzaamheid  praktijken in het lokaal cultuurbeleidDuurzaamheid  praktijken in het lokaal cultuurbeleid
Duurzaamheid praktijken in het lokaal cultuurbeleidLOCUS
1.3K views60 Folien
Lesverwerking do von
Lesverwerking doLesverwerking do
Lesverwerking doMadelon Thijs
386 views36 Folien
presentatie Ruben von
presentatie Rubenpresentatie Ruben
presentatie Rubenduurzaamheid
203 views9 Folien
Koenraad Verhagen Laudato Si - U zij geprezen von
Koenraad Verhagen Laudato Si - U zij geprezen Koenraad Verhagen Laudato Si - U zij geprezen
Koenraad Verhagen Laudato Si - U zij geprezen koenraad verhagen
463 views30 Folien
Sociaal werk en Duurzame Ontwikkeling von
Sociaal werk en Duurzame OntwikkelingSociaal werk en Duurzame Ontwikkeling
Sociaal werk en Duurzame OntwikkelingSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
3.1K views56 Folien
Perspectief op een maatschappij in crisis - Raf Daenen von
Perspectief op een maatschappij in crisis - Raf DaenenPerspectief op een maatschappij in crisis - Raf Daenen
Perspectief op een maatschappij in crisis - Raf DaenenSocius - steunpunt sociaal-cultureel werk
1.3K views15 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen

Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - ... von
Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - ...Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - ...
Van eigenwijsheid naar ecowijsheid - Henk Ooosterling (Socius Trefdag 2021 - ...Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
396 views93 Folien
Schepping les 5 von
Schepping les 5Schepping les 5
Schepping les 5Tom Uytterhoeven
99 views20 Folien
Trefdag Pulse 2018 Keynote Thomas Block von
Trefdag Pulse 2018 Keynote Thomas BlockTrefdag Pulse 2018 Keynote Thomas Block
Trefdag Pulse 2018 Keynote Thomas Blockpulsenetwerk
1.2K views39 Folien
De macht van burgers - Naar een nieuw economisch en politiek model (Anne Snick) von
De macht van burgers - Naar een nieuw economisch en politiek model (Anne Snick)De macht van burgers - Naar een nieuw economisch en politiek model (Anne Snick)
De macht van burgers - Naar een nieuw economisch en politiek model (Anne Snick)Socius - steunpunt sociaal-cultureel werk
1.5K views20 Folien
Presentatie Kim von
Presentatie KimPresentatie Kim
Presentatie Kimduurzaamheid
184 views9 Folien
Risicomaatschappij von
RisicomaatschappijRisicomaatschappij
RisicomaatschappijBenedict Wydooghe
656 views70 Folien

Similar a Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen(20)

Trefdag Pulse 2018 Keynote Thomas Block von pulsenetwerk
Trefdag Pulse 2018 Keynote Thomas BlockTrefdag Pulse 2018 Keynote Thomas Block
Trefdag Pulse 2018 Keynote Thomas Block
pulsenetwerk1.2K views
Melissa Ecologische duurzaamheid en democratie von Melissa Caron
Melissa Ecologische duurzaamheid en democratieMelissa Ecologische duurzaamheid en democratie
Melissa Ecologische duurzaamheid en democratie
Melissa Caron168 views
ppt ecologische duurzaamheid en democratie (Melissa) von Melissa Caron
ppt ecologische duurzaamheid en democratie (Melissa)ppt ecologische duurzaamheid en democratie (Melissa)
ppt ecologische duurzaamheid en democratie (Melissa)
Melissa Caron221 views
B1 SDi-1 Intro & Graves Theory Dutch v1101 von Edwin Holwerda
B1 SDi-1 Intro & Graves Theory Dutch v1101B1 SDi-1 Intro & Graves Theory Dutch v1101
B1 SDi-1 Intro & Graves Theory Dutch v1101
Edwin Holwerda245 views
COVID-19 Route Kaart Dilemma's en Oplossingen von Alexander Crépin
COVID-19 Route Kaart  Dilemma's en OplossingenCOVID-19 Route Kaart  Dilemma's en Oplossingen
COVID-19 Route Kaart Dilemma's en Oplossingen
Alexander Crépin358 views
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij von Oikos
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbijJohan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij
Oikos 830 views
Duurzaam Ontwikkelen, Hoezo von DerkHueting
Duurzaam Ontwikkelen, HoezoDuurzaam Ontwikkelen, Hoezo
Duurzaam Ontwikkelen, Hoezo
DerkHueting163 views
Eindopdracht Roel in \'t Veld von anijhuis
Eindopdracht Roel in \'t VeldEindopdracht Roel in \'t Veld
Eindopdracht Roel in \'t Veld
anijhuis725 views
Sociaal werkers leren het vakmanschap van morgen von ONDERBOVEN
Sociaal werkers leren het vakmanschap van morgenSociaal werkers leren het vakmanschap van morgen
Sociaal werkers leren het vakmanschap van morgen
ONDERBOVEN256 views
IDdagen 2013 - W8 - Transitieprocessen: utopie of realiteit? von beweging.net
IDdagen 2013 - W8 - Transitieprocessen: utopie of realiteit?IDdagen 2013 - W8 - Transitieprocessen: utopie of realiteit?
IDdagen 2013 - W8 - Transitieprocessen: utopie of realiteit?
beweging.net499 views
Lezing: De wereld draait door - door Walter Van Trier von beweging.net
Lezing: De wereld draait door - door Walter Van TrierLezing: De wereld draait door - door Walter Van Trier
Lezing: De wereld draait door - door Walter Van Trier
beweging.net512 views

Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen

 • 1. Het groene verhaal: sociaalfilosofische grondslagen Groene academie Leuven, 11 oktober 2014 jef.peeters@khleuven.be 1
 • 2. Stelling We kunnen de huidige mondiale crisis slechts te boven komen via een grondige maatschappelijke transitie (= systeemverandering). Voor een positieve ontwikkeling zal daarbij de dominante focus op ‘groei’ vervangen moeten worden door een oriëntatie op het vergroten van de ‘veerkracht’ van onze sociale systemen. D.i. een maatschappelijke paradigmaverandering
 • 3. Inhoud 1. De uitdaging: transitie 2. Duurzame ontwikkeling als transitie 3. Paradigmaverandering 4. Sociale actie en politiek 3
 • 4. 1. De uitdaging: transitie naar andere samenleving Een duidelijk uitgangspunt dat de ecologische crisis en sociale problemen verbindt: pedagogiek van de ecologische voetafdruk 4
 • 5. J. Rockstrom e.a. 2009. A safe operating space for humanity. Nature 461, 472-475
 • 6. Een tweevoudige crisis ►Ecologisch: We leven op te grote voet ►Onrechtvaardigheid  Mondiaal  Binnen samenlevingen Gevolg: instabiliteit en ondermijning veiligheid
 • 7. Ecologische ‘Overshoot’ LPR-rapport 2010 (WWF): Mondiale ecologische voetafdruk in 2007 : 50% groter dan draagvlak planeet aarde = 1,5 planeet
 • 9. De huidige consumptie- en productiepatronen zijn sociaal en ecologisch niet duurzaam Onrechtvaardige verdeling Gebaseerd op Carley en Spapens Ecologische ‘overshoot’
 • 10. Met herverdeling ►Een meer rechtvaardige verdeling van rijkdom zonder respect voor ecologische grenzen is geen goed antwoord. ►We riskeren dan een ineenstorting van het huidige ecosysteem, met alle gevolgen voor een leefbare menselijke samenleving. D.i. patsituatie van huidige ‘groei’-model – bijv. catch 22 van systeem sociale zekerheid
 • 11. Rechtvaardige consumptie- en productiepatronen : niet noodzakelijk duurzaam Gebaseerd op Carley en Spapens
 • 12. Impasse: relatieve schaarste Het "Scylla-Charybdis"-principe: "Zolang het huidige wereldbestel in voege blijft, kan men niet anders dan tussen twee klippen laveren. Hoe groter het gedeelte van de wereldbevolking is dat in welstand leeft, hoe meer het ecosysteem in gevaar is; hoe meer het ecosysteem wordt gevrijwaard, hoe meer dit gepaard gaat met mateloze ellende." E. Vermeersch (De ogen van de panda, Brugge: Marc Van de Wiele, 1988, p. 41)
 • 13. Conclusie ►1. Het vraagstuk van de ecologische grenzen radicaliseert het probleem van rechtvaardige verdeling. ►2. Het is een impasse die inherent is aan het heersende systeem en levenswijze:  op materiële groei gebaseerde productie en consumptie  daarmee verbonden culturele verwachtingspatronen In de bewustwording van deze impasse zit de beslissende overgang van een socialistische naar een groene maatschappijvisie.
 • 14. Beperking van de groei (1) “De politiek van de groei blijkt vooral een stabiliserende factor voor de dominantieverhoudingen te zijn. De communistische associatie kan, als een maatschappelijk lichaam dat zijn problemen meester wordt zonder daarvoor zijn eigen individuen te hoeven wurgen, enkel een ordening met een kwantitatief eenvoudige, of hoogstens een heel langzame, doordachte uitgebreide reproductie van mensen, werktuigen en goederen zijn (…) Blijft de heerschappij van de oude economie bestaan, met haar permanente revolutie van verwachtingen, dan zal de maatschappij altijd te arm zijn voor het communisme.” Rudolf Bahro (1977)
 • 15. Groene beweging ►Kern: erkenning grenzen – kritiek op groei  Herdefiniëring verhouding t.o.v. marxisme: ►bevestiging kritiek kapitalisme; ►verwerping geschiedenistheorie (postmodern) ►Ontstaan: meerdere bronnen, verschillende reacties op symptomen van systeem (syndroom):  Militair-industrieel complex: vredesbeweging  Milieu- en natuurdegradatie  Noord-Zuid  Nieuwe thema’s van sociale ongelijkheid: o.a. feminisme  Macht technische systemen en teloorgang leefwereld (cf. Gorz)  Kritiek op ‘ontwikkeling’
 • 16. Ontwikkeling? ►Moderne vooruitgangsgedachte: 2 trapsraket: - eerst productie laten groeien door industriële modernisering (grotere koek) - dan overvloed herverdelen ►Naar: nu herverdelen van wat beschikbaar is
 • 17. Beperking van de groei (2) “Er is geen ondergrens voor de ontwikkeling van de productiekrachten die het socialisme onmogelijk maakt, maar wel een bovengrens.” Otto Ullrich (1979) opm.: theorie van de dubbele drempel (I. Illich)
 • 18. De uitdaging ►Behoeftebevreding en creëren van welzijn voor elke wereldbewoner met behoud van het ‘natuurlijk kapitaal’. ►Dat vereist:  dematerialisering van de economie  een rechtvaardige verdeling van welvaart  een nieuwe visie op welzijn, een waardepatroon dat niet meer afhangt van een dwang tot materiële groei ►Dat betekent: transitie naar een andere samenleving
 • 19. Duurzame productie en consumptie: sociaal rechtvaardig, ecologisch houdbaar levenskwaliteit macht en inspraak draagkracht rechtvaardigheid Gebaseerd op Carley en Spapens
 • 21. 2. HOE? DUURZAME ONTWIKKELING als TRANSITIE www.seppo.net 21
 • 22. DO: Brundtlanddefinitie ► een “ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder de mogelijkheid van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen. ► Er liggen twee gedachten aan de grondslag:  het concept ‘behoeften’, in het bijzonder de basisbehoeften van de armen van de wereld die prioriteit moeten krijgen;  de notie van beperkingen door de huidige stand van de technologie en de sociale organisatie op de mogelijkheid van het milieu om aan de huidige en toekomstige behoeften te voldoen.” (WCED 1987) ► “ Volhoudbare ontwikkeling ” (Zuid-Afrikaans) 22
 • 24. DO: een politiek begrip ►DO is een vaag begrip: reflecteert de complexiteit van de kwesties die in het geding zijn. ►Wij beschouwen DO als een politiek begrip (cf. rechtvaardigheid, vrijheid): krijgt inhoud vanuit verschillende belangengerichte standpunten ►Gevolg: veelvoud aan conceptualiseringen, inhouden, definities, agenda’s, voorstellingen … • Bijv. 3 dimensies (kapitalen): sociaal, ecologisch, economisch • 3P: people, planet, prosperity (profit) – 4P: proces/participatie • Zwakke versus sterke DO (cf. ladder – Baker)
 • 25. Wat is onze visie op DO? Vertrekkend van de uitdaging: ►Business as usual is onmogelijk! ►Duurzame ontwikkeling: een maatschappelijk transitieproces dat geen enkel domein van de samenleving onaangeroerd laat. ►DO als transitie: onontkoombaar kader om naar sociale verandering te kijken
 • 26. Brede morele agenda DO ► Ontwikkeling die de kwaliteit van het leven van alle mensen verbetert (behoeftebevrediging) ► Respect voor de ecologische draagkracht van de aarde (sterke duurzaamheid) ► Gedeelde maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid ► Sociale rechtvaardigheid op mondiaal vlak ► Intragenerationele rechtvaardigheid of solidariteit (environmental justice) ► Intergenerationele rechtvaardigheid of solidariteit ► Actieve participatie en inspraak ► Gendergelijkheid, aandacht voor diversiteit Op basis van WCED-proces 26
 • 27. Complementaire strategieën ►Efficiëntiestrategie  Verhogen productiviteit hulpbronnen (dematerialisering economie)  Gesloten kringlopen: hernieuwbare energie als sleutel!!!  Technische vernieuwing + gedragsveranderingen  Anders meten ►Herverdelingsstrategie  ‘Ecological justice’  Contractie en convergentie  The Spirit Level (Wilkinson & Pickett): relatie tussen gelijkheid en kwaliteit van de samenleving ►Sufficiëntiestrategie  Kwaliteit i.p.v. kwantiteit: vraag naar levenswijze wordt een politiek thema!!  Welzijn als finaliteit is meer dan materiële welvaart (cf. VODO, ‘KaDO’, p.70-71)
 • 28. ‘Lege wereld’: Kleine economie Lage economische output Gezonde & overvloedige stroom milieudiensten Transitie Ecol Econ (PTJONES) September 2008 28 ‘Volle wereld’:  Supereconomie  Degradatie/uitputting van milieudiensten (cf. 60%, Millennium Ecosystem report)  No analogue state
 • 29. Contractie en convergentie Naar P.T. Jones en R. Jacobs: "Terra Incognita", 2006
 • 30. Kwaliteit van de samenleving ►Begrip van welzijn: niet meer gekoppeld aan steeds groeiende materiële welvaart  boven bepaald niveau neemt welzijn niet meer toe ►Richting voor nieuwe invulling:  intrinsieke kwaliteit van onze relaties  op alle niveaus van het samenlevingsverband  basis: ecologisch wereld- en mensbeeld = intrinsiek relationeel - lotsverbondenheid  voorwaarde: consumptie inruilen voor tijd  centrale opgave: gemeenschapsopbouw op basis van burgerschap en erkenning verschil
 • 31. 3. PARADIGMAWISSELING: anders leren kijken wereldbeeld  duurzame ontwikkeling  systemische veerkracht mensbeeld ethiek
 • 32. Noodzaak nieuw paradigma Stelling: Het samenlopen van verscheidene mondiale crisissen – ecologisch, sociaal, economisch, financieel… – wijst erop dat ons maatschappelijk systeem is vastgelopen. Het kan daar slechts op basis van nieuwe grondslagen uitkomen. Die hebben te maken met het dominante mens- en wereldbeeld, maar vervolgens ook met de theoretische kaders die op basis daarvan ontstaan en gehanteerd worden.
 • 33. Paradigma: wereldbeeld modern ecologisch lineaire causaliteit systemisch - complexiteit enkel richting reciprociteit atomistisch verbondenheid - interdependentie uniformiteit diversiteit duurzaamheid: efficiëntie duurzaamheid: veerkracht (resilience) abstracte ruimte en tijd concrete plaats en geschiedenis oneindige groei biofysische grenzen
 • 34. DO: Belang van een beeld ►DO is een politiek begrip: het krijgt inhoud vanuit verschillende belangengerichte standpunten. ►Een voorstelling daarvan is maatschappelijk niet neutraal: De communicatieve kracht van een beeld is een belangrijk middel om een maatschappelijke agenda te zetten. ►Opdracht: een beeld van DO ontwikkelen dat:  aansluit op de aangeduide paradigmawisseling;  een ‘groene’ maatschappelijke agenda tot uitdrukking kan brengen.
 • 35. Gangbare voorstellingen DO ►Driehoek: interacties tussen de ecologische, sociale en economische dimensie ►Misleidend beeld: dimensies voorgesteld als afzonderlijke sferen :  Het domein van DO ligt dan waar de drie sferen elkaar overlappen.  Integratie als een soort ‘evenwicht’ of ‘balans’ tussen de dimensies.  Problematisch: de drie sferen als gelijkwaardig gepresenteerd, wat afbreuk doet aan hun verhouding in de realiteit.  Zwakke duurzaamheid
 • 36. Het gangbare beeld van DO Economie Ecologie Samenleving Het domein van DO DO als een ‘balans’ van 3 dimensies
 • 37. Concept en beeld DO ►Ecologisch = relationeel wereld- en mensbeeld ►Sterke DO ►Interpretatie vanuit systeemtheorie ►Voorstelling van de dimensies van DO via ingebedde systemen ►Sluit aan bij basismodel ‘ecological economics’ (H. Daly)
 • 38. Een systemisch ((hhoolliissttiisscchh)) bbeeeelldd Samenleving Economie Ecosysteem
 • 39. Voordelen systemisch beeld ►Reëler d.i. ecologischer wereldbeeld ►Maakt belang van behoud ‘natuurlijk kapitaal’ duidelijker: sterke duurzaamheid ►Sluit aan bij concept van ecologische economie: hiërarchie van verbanden ►Inbedding van de economie in de samenleving ►Maakt duidelijk waarom ecologische vraagstukken ook sociale vraagstukken zijn ►Bemiddelende positie van de sociale sfeer voor maatschappelijke (en politieke) actie
 • 40. Een systemisch (holistisch) beeld Samenleving streeft naar ecologisch duurzamer en sociaal meer cohesief systeem Economie draagt bij via MVO Leefmilieu wordt beter beschermd en verbeterd Actie via collaboratief bestuur (governance), innovatie en verandering Bron: Nigel Roome
 • 41. SW & DO: sociale actie Samenleving streeft naar ecologisch duurzamer en sociaal meer cohesief systeem Sociaal Werk draagt bij via empowerment Opbouw sociaal kapitaal en veerkracht Geïnspireerd door Nigel Roome
 • 42. SW & DO: sociale economie Ecosysteem Meer inclusief arbeidsmodel Samenleving SW: Empowerment Economie: MVO SE
 • 46. Definitie veerkracht (resilience) ►Veerkracht is het vermogen van een systeem om verstoringen op te vangen en zich tijdens momenten van verandering zodanig te reorganiseren dat het systeem in essentie dezelfde functie, structuur, identiteit en terugkoppelingen behoudt. (Resilience Aliance) ►= emergente eigenschap van systeem: resultaat van de synergie tussen onderdelen
 • 47. Duurzaamheid van een systeem: functie van veerkracht én efficiëntie Sustainability Optimum 100% 0% Window of Viability Resilience (F ) Efficiency (A) (Diversity + Interconnections) (Streamlined) Bron: www.lietaer.com
 • 48. Aard van koppelingen willekeurig schaalvrij Homer-Dixon 2006:121
 • 49. Veerkracht: systeemecologisch ►Leefbaarheid van een systeem hangt af van een goede balans tussen efficiëntie en veerkracht. ►Veerkracht is gebaseerd op een diversiteit van deelsystemen en processen, en op de connecties daartussen. ►Aard van de connecties is van belang: eerder losse netwerken van relatief autonome delen (geen hubs). ►Eenzijdig nastreven van efficiëntie via stroomlijning van deelsystemen en processen doet afbreuk aan de veerkracht van het systeem, ►omgekeerd is ook te lage efficiëntie problematisch. ►DO: eenzijdig efficiëntiegericht managementmodel bewerkstelligt tegenovergestelde van wat beoogd. ►Bottom-up voorbeeld: Transition Towns
 • 50. Veerkracht versterken ►Soms afzien van extra productiviteit en efficiëntie ►Manieren:  Losser maken van aantal nauwe koppelingen in economie en samenleving (vb. gedecentraliseerd energiesysteem; lokale voedselproductie)  Buffercapaciteit vergroten (vb. voorraden; extra competenties – ‘capabilities’)  Ruimte voor overtolligheid: hubs wegwerken of voldoende backupsystemen (vb. aandacht voor vormen van wederzijdse ondersteuning en hulp) ►Grondige veranderingen: niet overal tegelijkertijd; steun van onder- en bovenliggende systemen
 • 51. Paradigma: mensbeeld modern relationeel atomistisch - individualisme intrinsiek intersubjectief liberaal communitair autonomie interafhankelijkheid (lotsverbondenheid) controlerend kwetsbaarheid & veerkracht doelrationaliteit communicatieve rationaliteit tegengestelde belangen gedeelde wereld Samenleving (macht): uitwendige relaties: intrinsieke relaties: conflict – contract coöperatie - gemeenschap
 • 52. Paradigma: ethiek rechtenethiek zorgethiek autonomie in verbondenheid waardigheid: zelfbeschikking waardigheid: binnen respectvolle relatie regels - juridisering dialogaal – contextueel – reflexief verantwoordelijkheid: gedeelde verantwoordelijkheid persoonlijke plicht openheid voor het kwetsbare zelfredzaamheid ’samenredzaamheid’ afstand (rationeel) nabijheid (plaats voor affectie) nuttigheid (utilisme) betekenisgericht negatieve vrijheid positieve vrijheid liberaal burgerschap actief (ecologisch) burgerschap
 • 53. Paradigma: welzijn ►Verhouding tot en belang van natuurlijke omgeving (wereldbeeld: lotsverbondenheid) ►Van individualisme naar relationeel mensbeeld:  relatie met de ander als bron van mijn bestaan  autonomie in verbondenheid (samenredzaamheid) ►Herdefiniëring van ‘goed leven’ ►Herdenken van ‘emancipatie’  relatie tot arbeid en consumptie (productiviteit)  relatie tot verschillende vormen van participatie ►Relatie/verschil tussen geluk (voldaanheid) en zin/betekenis (vervulling) van een leven ►Relatie tot tijd: “Time is meaning”
 • 54. 54 BNP-groei en subjectief welzijn (LS) Zie NEF, ‘A well-being manifesto for a flourishing society’, 2004
 • 55. 4. SOCIALE ACTIE en POLITIEK: empowerment, sociaal kapitaal en veerkracht Relatie groene politiek en sociale actie!
 • 56. Paradigma: handelingsperspectieven doelrationeel communicatief (o.a. narratief) strategisch: enkel richting reciprociteit - participatief subjectief perspectief gedeelde interpretaties en objectieven efficiëntie - stroomlijning veerkracht - diversiteit individualiserend contextualiserend markt/contractmodel relatie/gemeenschapsmodel professionele macht - expertise appellerend - gedeelde macht – ervaringsdeskundigheid aanbod/vraag-gestuurd dialooggestuurd behandeling handelingsgericht - actorschap klant - cliënt participant - partner medisch model empowerment
 • 57. Paradigma: empowerment Fundamenteel ‘paradigma’ voor sociale praktijk: omruilen van het medisch/pathologisch model met klemtoon op deficiënties, voor een positieve visie op de eigen mogelijkheden van mensen, die gezien worden als participanten in een proces van leren, ontwikkeling en sociale verandering, dus als burgers. = emancipatieperspectief = gericht op sociale transformatie!
 • 58. Empowermentproces Empowerment als reële sociale verandering Veerkracht Sociaal (cultureel) kapitaal Eigen sterktes (krachten) Gewenste richting? Gekoppelde processen van individuele en sociaal-politieke verandering
 • 59. Power - macht ►Verhouding tussen mensen ►Positief: partnership (power with) : empowerment als proces van positieve interactie waarin ‘gezamenlijk’ vermogen tot handelen stijgt bij erkenning en samenbrengen van ieders (individuen + groepen) mogelijkheden: verbindend werken – vergroten sociaal kapitaal en veerkracht ►Negatief: dominantie (power over) ►Beide van belang: empowerment (proces) is nodig om dominantie te overwinnen i.f.v. sociale verandering (resultaat)
 • 60. Transformationele politiek ►Het politieke is zelf in het spel: 2 visies 1. Conflict als constitutief constitutie als sociaal contract (passificatie) Hobbes: strijd van allen tegen allen 2. Pluraliteit als constitutief: 2 opties: coöperatie en conflict mogelijkheid van constitutie als belofte (Arendt) ►Transitie: transformatie van het politieke (cf. power with - feminisme)

Hinweis der Redaktion

 1. Aarde: draagkracht Wip: rechvaardigheid en verdeling Wip uit evenwicht, aarde afgeplat
 2. Oplossing voor het rechtvaardigheidsprobleem: iedereen op aarde heeft recht op dezelfde rijkdom als wij hier in industrielanden hebben. Even zware consumptiepakketten. We weten ondertussen dat dit onhaalbare strategie is: onherstelbaar aantaste van de draagkracht. Is echter decennialang de strategie geweest om problemen van ongelijke verdeling op te lossen: niet herverdelen, maar de koek laten groeien. Bij ons na de tweede wereldoorlog: sociaal pact tussen overheid, werkgevers, werknemers. Sociale vrede in ruil voor verdeling van de groei. Ontwikkelingsdecennia van de VN: idem “we weten ondertussen”: ja, met ons gezond verstand, en voor een deel van de bevolking, en in woorden. Maar er blijft wereldwijd één groot credo voorop staan in economisch beleid: economische groei, welvaartsgroei.
 3. Hoera, duurzaamheid, de eenvoud van de tekening. Maar wel belangrijk om je te kunnen voorstellen waarover het gaat. Sommigen zien dat in “de driehoek” of “de pijilers”. Voor mij dit: Aarde rond zoals ze moet zijn: geen aantasting draagkracht (en herstel van) Wip in evenwicht: rechtvaardige verdeling rijkdommen Vrolijke mensen: levenskwaliteit Ook: wie heeft de macht in handen om de situatie te veranderen of de status quo te handhaven. “Participatie” te vaag, het gaat om macht. Wat hierop niet te zien is: nu en later (ruimteschip?)
 4. “duurzame ontwikkeling is een maatschappelijke ontwikkeling waarbij er voor iedereen genoeg is, hier en elders, vandaag en morgen.”
 5. · Ontwikkeling die de kwaliteit van het leven van alle mensen verbetert: DO gaat om de bevrediging van de (basis)behoeften van iedereen. In samenhang met de idee van ecologische grenzen, en de nodige herverdeling van de aanspraken op ecologische hulpbronnen, vraagt dat om een herdenken van het gangbare, d.i. groeigebonden, welzijnsconcept. Net de gangbare associatie van ‘ontwikkeling’ met ‘economische groei’ is één van de hoofdredenen waarom het concept van DO dikwijls dubbelzinnig, of intern contradictoir wordt genoemd. In een meer algemene zin sluit die kritiek aan bij fundamentele kritiek op Westerse opvattingen over ontwikkeling. Respect voor de ecologische draagkracht van de aarde: Het gaat hier zonder meer om een absolute grondvoorwaarde voor DO. De benadering van Brundtland heeft daarbij wel een duidelijk antropocentrische gerichtheid, nl. het overleven en de behoeftebevrediging van de mensheid, zoals bleek uit het vorige principe. Het doel van DO kan vanuit de combinatie van beide principes vertaald worden naar ‘duurzame productie- en consumptiepatronen’. Gedeelde maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid: Alle landen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het mondiale milieu – wij dragen als mensen een gemeenschappelijk lot –, maar er is een verschil tussen industrie- en ontwikkelingslanden. Industrielanden dragen de grootste (historische) verantwoordelijkheid voor de milieuproblematiek en hebben bovendien de meeste mogelijkheden. Daarom moeten zij het voortouw nemen in het nemen van maatregelen. Dit principe is duidelijk gebaseerd op overwegingen van billijkheid (equity). Het principe komt voor in de Verklaring van Rio (UNCED 1992: beginsel 7), en wordt veel aangehaald bij internationale onderhandelingen zoals het Kyotoproces. In beginsel 8 wordt daar onmiddellijk aan toegevoegd dat het uitbannen van “niet duurzame productie- en consumptiepatronen” noodzakelijk is om een betere levenskwaliteit voor alle mensen mogelijk te maken. Bron: Jef Peeters (2008) Conceptueel onderzoek SOWEDO