Erik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstad

Oikos
Duurzame Architectuur, Ecologische 
Stedenbouw en Biodiversiteit. 
Naar een klimaatbestendige ecopolis. 
Pleidooi voor de Lobbenstad. 
Erik P.C. ROMBAUT,Master in Biology , Asst. Prof. , LUCA. 
Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas (LUCA, school of Arts), 
Hoogstraat 51, B-9000 Gent / Paleizenstraat 65-67, B-1030 Brussels. 
KaHo Sint-Lieven, Hospitaalstraat 23, B-9100 Sint-Niklaas. 
+ 32 (0)3 7707147. erik.rombaut@scarlet.be 
LezingMechelen , boekhandel Zondvloed 
23 oktober 2014
Duurzame stedenbouw.
Probleemstelling. 
 Wat is klimaatbestendige 
stedenbouw ? 
 Wat is het beste 
stedenbouwkundige 
patroon om de ecologische 
voetafdruk van steden te 
verminderen ? 
 Wat is het beste 
stedenbouwkundige 
patroon om aantrekkelijke 
condities te creëren voor 
mensen en voor het herstel 
van urbane biodiversiteit
Het steeds meer verzegelen van de stad (beton, asfalt, daken, ....) 
veroorzaakt steeds grotere volumes hemelwater die niet langer 
kunnen infiltreren naar het grondwater toe en die afgevoerd worden 
via een gemengd riolerings systeem (RUN-OFF). 
ruraal 
urbaan
Brussel (1.100.000 inw.) 
Jonge families met kinderen verlaten het centrum en 
zoeken de groene stedelijke rand en het platteland op. 
• (Verkeer)onleefbaarheid 
• Gebrek aan avontuurlijk 
openbaar groen 
Uit De Corte, 2005
Concentrische uitbreiding van steden heeft vele nadelen: 
Gebrek aan ventilatie met koele en vochtige lucht (zomersmog). 
Toenemende afstanden voor stedelingen naar het platteland. 
De compacte stad: Athene (5.000.000 inw. ; Griekenland. )
Het stedelijk hitte-eiland effect (The urban heat island 
effect) 
http://www.epa.gov/heatislands/resources/pd 
f/HIRIbrochure.pdf
Gartland, Lisa. 2008 . Heat Islands. London, Earthscan, 
ISBN 978-1-84407-250-7 
Stedelijk hitte-eiland effect in Karlsruhe (290.000 inw. ; 
Duitsland). Hermy, 2005
City size 
The amount of the urban 
heat island effect is 
depending on the number 
of citizens, on the size of 
the city. 
Attention: This has little to 
do with temperature 
averages but deals with 
increasing extremes. 
Grafik: Anita Bokwa, 
Pawel Jezioro 
(From S. Lippke, 2010) 
Increasing maximum temperature difference 
between urban and rural areas
Lippke, 2010
Bron: Aertsens Joris, et al. 
(2012). “Daarom groen! 
Waarom u wint bij groen 
in uw stad of gemeente”; 
Studie uitgevoerd in 
opdracht van: ANB – 
Afdeling Natuur en Bos; 
128 p.
New-towns ; garden-cities (tuinsteden) ; broad-acres cities 
zijn synoniemen als het gaat over gebrek aan densiteit: mensen 
wonen er ver uit elkaar in een huis met een tuin er omheen. 
. 
HOWARD, E. (1898) Tomorrow: A Peaceful Path to 
Real Reform 
HOWARD, E. (1902)
SUBURBIA = 
the broad acre city 
(sensu Frank Lloyd 
Wright) 
http://abcdunlimited.com/ideas/suburbia.html 
http://www.boublog.nl/category/zoek-documentaires/ 
grondstoffen/page/5 
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/Suburbia
Stedelijke densiteit versus energie consumptie. 
 Canadese, Australische en 
Noord-Amerikaanse steden 
zijn vaak uitgestrekte 
tuinsteden met zeer lage 
densiteiten. 
 Europese en Aziatische 
steden zijn Middeleeuws en 
hebben vaak veel hogere 
densiteiten. 
 Er is een verbazende 
(exponentiële) correlatie 
tussen densiteit en energie 
consumptie. 
 Ideaal lijkt densiteit rond 
knik: 75 -150 inwoners/ ha.
Tuinstedelijke verkavelingen leiden tot ‘urban sprawl’, met 
onbetaalbare openbare nutsvoorzieningen (O.V., post, rioleren,…) 
11 km
Vlaanderen: huisje, tuintje, … 
Lage densiteiten: Onbetaalbare openbare nutsvoorzieningen (riolering, 
huisvuil ophalen, …) en alleen bereikbaar met de auto.
De mobiliteits- en congestieproblematiek als afgeleide van 
de ruimtelijke chaos in ‘suburban Vlaanderen’ en van de 
scheiding wonen/werken/recreatie. 
http://www.posadlabs.com/flemish-metropolitan-dream/
Gevolgen: 
Vlaanderen bij 
nacht. 
+/- 300 km 
Als iedereen, 
overal 
chaotisch woont 
en iedereen wil 
daarbij ook 
verlichting…. 
earth observatory belgium
1976 
2000
Prognose 2050 (KUL, Poelmans, 2010) 
In 1976 was 7,2% van de Vlaamse oppervlakte bebouwd. Eind jaren tachtig nam dat 
toe tot 12% en begin 2000 zaten we al aan 18%. Als de bebouwing tegen het huidige 
tempo doorgaat, dan zal in 2050 maar liefst 41,5% van Vlaanderen bebouwd zijn 
(KUL, Poelmans, 2010), … 
… een groot deel daarvan alleen met de auto bereikbaar, met de stedelijke 
leefbaarheid als eerste slachtoffer.
Fijn stof. 
Annual mean fine dust concentration 
(PM 2.5, μg/m3) for 2002 in Europe (www.uhasselt.be ) 
Fijn stof metingen medio 2006 (www.vito.be)
NOx : verontreiniging 
in Europa
Dus beide modellen voor stadsuitbreiding, de tuinstad en 
de concentrisch uitbreidende compacte stad, hebben 
talrijke ecologische nadelen. 
 Hoe kunnen stedelijkheid (urbane kenmerken) 
en landelijkheid (rurale kenmerken) anders met 
elkaar worden gecombineerd dan in tuinsteden? 
 Hoe kan voldoende compactheid en densiteit 
worden ontworpen, anders dan in de compacte, 
concentrische stad? 
 Met andere woorden, is er een derde weg ?
De derde weg: oplossing: 
Het Lobbenstad model. 
Compact bebouwde 
stadslobben 
Van elkaar 
gescheiden door 
Blauwgroene vingers 
Uit Tjallingii, 1996
In lobbensteden dringen de blauwgroene vingers diep 
door tot bij het centrum. 
Amsterdam (750.000 inw.) 
uit Gieling, 2006
De lobbenstad (vingerstad, sterrenstad) 
Het lobbenstadmodel is ontwikkeld in de eerste helft van de 
20ste eeuw. 
In verschillende mate is dit model gebruikt ondermeer in 
Denemarken voor het ‘vingerplan’ in Kopenhagen (1948), 
het algemeen uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP 1935) 
en in steden als Hamburg, Köln (1927), Berlin (Duitsland) en 
Stockholm (Zweden). 
Bron: De Morgen, 7 sep. 2012
Blauwgroene vingers temperen het stedelijk hitte-eiland 
effect in Berlin (3.400.000 inw. ; Duitsland) 
Infrarood opname van de warme 
stadslobben en de koelere 
blauwgroene vingers van Berlin. 
(Cloos, 2006)
Dwars doorsnede 
Bebouwde stadslob - blauwgroene vinger 
http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2011/06/18/masterplan-%E2%80%9Cjuzne-centrum%E2%80%9D-in-brno-czech-republic-by- 
chybikkristof-associated-architects/ 
Dwarse doorsnede 
door een lobbenstad 
Voordelen van stadsuitbreiding 
volgens het lobbenstad model.
 Berekend voor de stad Valencia (Spanje): 
 Temperatuur verminderen met 1°C: nood aan 10 ha groen 
 2°C: 50 ha groen 
 3°C: 200 ha groen
Tiergartenpark (Berlin), oppervlakte van 210 ha. 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen
Invloed van het Tiergartenpark (Berlin) op de temperatuur. 
Uit De Blust, 2006.
Invloed van het Tiergartenpark (Berlin) op de relatieve 
luchtvochtigheid. 
Uit De Blust, 2006.
Invloedssfeer Tiergartenpark (Berlin) op het stadsklimaat. 
Uit De Blust, 2006.
Dicht bebouwde, compacte stadslobben, gescheiden van 
elkaar door blauwgroene vingers (Tübingen ; 85.000 inw. 
Duitsland) 
In de stadslob Französisches Viertel 
wonen 240 inw./ha en werden 50 à 
60 arbeidsplaatsen/ha gecreëerd.
De lobben-gemeente 
Houten (NL) 
 Deze gemeente is 
wereldbekend omwille van de 
fietsvriendelijke stedenbouw 
(bike-based city building) in 
een lobbenstad context. 
 Elke wijk is via een lus 
toegankelijk met de auto 
vanaf de rondweg. Wil je met 
de auto naar een andere wijk, 
dan moet je terug naar de 
rondweg. 
 Voor fietsers en stappers zijn 
alle wijken zeer intens met 
elkaar verbonden.
De woonwijken van Houten (NL) zijn voor fietsers en 
stappers goed met elkaar verbonden
In de blauwgroene vingers kunnen heel wat laagdynamische stedelijke 
functies een plaats krijgen: stads- en kinderboerderijen, kerkhoven, 
sportvelden, fit-o-meter, historische fortificaties, parken, volkstuintjes,…
Het vingerplan van 
Kopenhagen (DK) 
bron: UCD, 2008. 
Finger Plan (Local Plan Office 
for Greater Copenhagen, 1947) 
http://www.pashmina-project. 
eu/doc/PASHMINA_D2.3.pdf 
The Finger Plan includes not only the relatively small Municipality of Copenhagen 
covering the centre part of the city with app. 0.5 mill citizens but in addition take in 
the Greater Copenhagen Area, and thus also covers 34 adjacent municipalities.
Het vingerplan van Kopenhagen (DK) 
 Kopenhagen vertoont een goed voorbeeld van groene stedelijke planning. 
Deze stad evolueerde van een kleine kern tot een grote regionaal uitgebreide 
stedelijke zone gedurende de laatste 60 jaar. Het masterplan voor de 
ontwikkeling van Groot-Kopenhagen, gepubliceerd in 1947, werd bekend als 
het ‘vingerplan’. 
 De vijf vingers waren bedoeld om nieuwe nederzettingen en de benodigde 
nieuwe wegen en spoorwegen te bevatten en te bufferen. Het landschap 
tussen de stedelijke vingers in zou open en landelijk blijven, een 
ondersteuning voor urbane landbouw, natuur en recreatie. 
 Sedert de publicatie van het plan, heeft de stad zich radiaal uitgebreid 
doorheen een aantal regionale plannen. Voorsteden en wijken werden 
verbonden met transport infrastructuur. Verstedelijking wordt strikt beperkt tot 
de lineaire corridors. Blauwgroene zones ertussen worden beschermd tegen 
bebouwing. Hierdoor blijft het openbaar vervoer heel efficiënt en is het 
landschap voor heel wat mensen dichtbij en heel toegankelijk gebleven. 
 Jammer genoeg zijn er weinig steden die zo een vooruitziende planning 
hadden. Zij worden dan ook geconfronteerd met heel grote problemen .(UCD, 
2008. Green city Guidelines by the urban insitute Ireland)
Er is voldoende hoge woondensiteit nodig in de stedelijke lobben 
voor rendabel bovengronds openbaar (light)rail vervoer. 
De ecowijk ‘Quartier Vauban’ in Freiburg (D.) wordt door een frequente 
tramverbinding met het centrum verbonden.
Sleutel tot het bereiken van hoge densiteiten 
Zorg voor een goed doordachte public-private 
gradiënt in de groene buitenruimten. 
Culemborg (NL). De ecowijk EVA-Lanxmeer
Erik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstad
Groene zones 
public-private gradiënt 
4 
Zone 1: Privé tuinen met beschutte terrassen 
Zone 2: geleidelijke overgang privé naar gemeenschappelijk 
(mandelig) gebied, zitjes, speelplekken 
Zone 3: intensief gebruikte openbare ruimte, parkachtig, 
eetbaar landschap 
Zone 4: Stadsboerderij met educatieve en sociale functies 
Zone 5: waterwingebied, natuurlijke oevers
Detaillering public-private gradiënt 
Zones in EVA-Lanxmeer: 
1. Private tuinen 
2. Semipublieke ‘hof’ 
is ‘mandelig’ 
terrein 
3. Publiek park 
4. Publieke 
stadsboerderij 
5. Publieke natuur 
langs en in 
rivierarm 
1 3 
2 
5
Overgang van de privé tuinen naar de publieke zones 
Langzame overgang tussen de private tuinen en de publieke 
blauwgroene omgeving.
Zicht vanuit de living door de private 
tuin naar de publieke groenzone. 
Of hoe een kleine tuin (voor de 
kinderen) reusachtig groot wordt
Is een doordachte public-private gradiënt ook in de 
binnenstad mogelijk ? Casestudy Kolding (DK).
Casestudy Kolding (DK).
Erik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstad
Wadi voor infiltratie van wit water Zwart en grijs water worden 
gezuiverd in een plantenzuivering
Planten-waterzuiverings-station 
(PWZ) in Kolding (DK), in een 
glazen piramide, midden van de 
semi-publieke tuin.
De gemeente beheert de semipublieke binnentuin, in ruil 
voor selectieve toegankelijkheid voor het publiek 
Utrecht (NL) 
Kolding (DK)
Semipublieke tuinen in de ecowijken Loretto-areal en 
Französisches Viertel (Tübingen, D)
Zorg voor een goed doordachte public-private gradiënt 
tussen functies van de gebouwen op wijkniveau . 
Roskilde (DK). Ecowijk Munksøgård.
Groepeer parkeren net even verderop buiten de ecowijk. 
Freiburg (D). Ecowijk Quartier Vauban
Beperk de verzegelde oppervlakte van bestrating en 
parkeerterreinen: groepeer en hou water-doorlaatbaar. 
Ecowijk Dyssekilde (Torup, DK).
Geef autodelen wél een prominente plaats in de ecowijk
Zorg voor een goed doordachte public – private gradiënt 
binnen in de gebouwen. 
Sociale huisvesting in Zürich (CH) 
(Werdwies) met op het gelijkvloers een 
gemeenschappelijke wasserette 
(laundry): sociale cohesie gegarandeerd
Fietsvriendelijk ontwerp van gebouwen in de autovrije woonwijk 
Stellwerk 60 (Keulen,D.). Gemeenschappelijke ingang en 
fietsstelplaatsen.
Zorg voor een goed doordachte public – private gradiënt 
binnen in de gebouwen. 
(Culemborg, NL). Seniorenhuis ‘Het Kwarteel’ in de ecowijk EVALanxmeer 
met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen in het donker getinte 
ronde bouwdeel
Ecodorp Sieben Linden. (gemeente Poppau, D). 
Centraal gebouw met keuken, 
bibliotheek, gastenkamers en 
seminarie ruimten. Op de voorgrond 
een gemeenschappelijke ecologische 
zwemvijver. 
Gemeenschappelijke houtvoorraad 
met een collectieve PV-installatie
Dicht bewoonde stadslobben kunnen worden verwarmd met 
afvalwarmte van elektriciteitsproductie in decentrale kleinere 
Warmte Kracht centrales (WKK) aangesloten op een 
stadsverwarmingnet. Daardoor neemt het rendement van de 
centrales aanzienlijk toe en daalt de CO2 uitstoot. 
In Tübingen (D) wordt de stadslob verwarmd met afvalwarmte uit de lokale 
WKK-centrale.
Stadsverwarming (District heating) gebaseerd op warmte kracht 
koppeling (WKK). Gemeente Ry (DK)
Erik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstad
Een stadswarmtenet (District heating) is 
goed te combineren met Warmte Kracht 
Koppeling. 
Een ondergronds goed geïsoleerd leiding netwerk zorgt 
voor het transport van het warme water naar de stad en 
van het afgekoelde water opnieuw naar de WKK centrale. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2005-08-30-district-heating-pipeline.jpg 
Riga, Letland
…maar … 
 dan moet de WKK centrale niet 
te ver van de afnemers worden 
gebouwd, bij voorkeur midden 
in de wijken. 
 moet er een voldoende 
densiteit en compactheid zijn 
van woningen in de wijk. 
 En er moet ook een voldoende 
warmtevraag zijn in de zomer, 
wat pleit voor het mengen van 
woonfuncties met andere 
functies (horeca, kleinschalige 
bedrijvigheid, sauna, 
zwembad, ….) 
Principe van een stadswarmtenet, 
gekoppeld aan een WKK centrale 
http://www.gaiaenergies.com/District%20Energy%20Systems.html
In Freiburg (D., 220.000 inw.) wordt de ecowijk ‘Quartier Vauban’ 
verwarmd, via stadsverwarming met een WKK installatie op 
biomassa (hout).
De zonnewijk ‘Am Schlierberg’ in 
Freiburg (D.) is een 
plusenergiewijk die meer energie 
produceert dan ze zelf nodig heeft.
Am Schlierberg (Freiburg, D.) 
www.rolfdisch.de
50 demonstratie zonne-wijken in Nordrhein-Westfalen (D.) 
www.oekosiedlungen.de 
Wijk Bismarck in gemeente Gelsenkirchen 
(D), laagenergie sociale huisvesting.
Sint-Antoniusplein (B. gem. Westerlo kern Zoerle-Parwijs):een 
duurzaam demonstratieproject met 13 sociale laagenergiewoningen, 
rond een semi-publiek pleintje, geïntegreerd in het dorpscentrum 
(sociale huisvesting door ‘De Zonnige Kempen’)
Conclusie (1) 
 In ecodorpen is heel wat ervaring opgedaan met 
de public-private gradiënt zowel in de groene 
buitenruimten, als tussen de gebouwen, als in 
de gebouwen: 
http://www.gen-europe.org 
http://www.oekosiedlungen.de 
 Ook in Vlaanderen beweegt er intussen veel 
http://www.woneninmeervoud.be 
http://www.cohousingplatform.be
CONCLUSIE (2): Naar klimaatbestendige stedenbouw. 
Lobbensteden kunnen de aangekondigde 
klimaatswijzigingen (van temperatuur en 
neerslagverdeling) beter opvangen, want ze: 
 Vertonen aaneengesloten blauwgroene vingers waarin 
overtollig regenwater kan infiltreren, zodat afwaarts de 
stad overstromingen worden vermeden. Ecologisch 
groenbeheer kan er bovendien de urbane biodiversiteit 
sterk vergroten. 
 Milderen het stedelijk hitte-eiland effect, want 
blauwgroene vingers zorgen voor ventilatie van de 
centra.
CONCLUSIE (3): Naar klimaatbestendige stedenbouw. 
Lobbensteden kunnen ernstiger klimaatswijzigingen 
helpen voorkomen, want ze: 
 Vertonen grote compactheid en densiteit in de 
stadslobben en kunnen daardoor worden gedragen 
door rendabele bovengrondse openbaar 
(light)railvervoer assen. 
 Hebben een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot door kansen 
op collectieve warmtelevering (WKK aangesloten op 
stadsverwarmingsnet) en kansen op rendabel openbaar 
vervoer in de stadslobben.
Duurzame stedenbouw in Vlaanderen. 
www.ecopolisvlaanderen.be 
ROMBAUT, E. & E. HEUTS. 2010. ‘Duurzame Stedenbouw’ in woord en beeld. Gids 
met praktijkvoorbeelden voor de transitie naar een ecopolis. Boek samengesteld voor 
VIBE vzw en ABLLO vzw (i.s.m. KaHo Sint-Lieven dep. Sint-Niklaas en het 
departement voor architectuur en stedenbouw Sint-Lucas Gent/Brussel). Uitgeverij Die 
Keure 164 pp. ill. D/2010/0147/260 ; ISBN 978 90 4860 734 1.
Verder lezen ?
1 von 76

Recomendados

Ppt klimaatbestendige lobbenstad von
Ppt klimaatbestendige lobbenstadPpt klimaatbestendige lobbenstad
Ppt klimaatbestendige lobbenstadphilipgeukens
929 views29 Folien
Studiedag naar de ecopolis Vlaanderen (6-2-2010) - Lezing acw schaarbeek brus... von
Studiedag naar de ecopolis Vlaanderen (6-2-2010) - Lezing acw schaarbeek brus...Studiedag naar de ecopolis Vlaanderen (6-2-2010) - Lezing acw schaarbeek brus...
Studiedag naar de ecopolis Vlaanderen (6-2-2010) - Lezing acw schaarbeek brus...beweging.net
571 views110 Folien
Werelddag 2013. kristiaan borret. labo xx von
Werelddag 2013. kristiaan borret. labo xxWerelddag 2013. kristiaan borret. labo xx
Werelddag 2013. kristiaan borret. labo xxEls Brouwers
1.5K views56 Folien
170831 fex - heijmans verduurzaamt en wat doet u - deel 2-2 - heijmans, stu... von
170831  fex - heijmans verduurzaamt en wat doet u - deel 2-2 - heijmans, stu...170831  fex - heijmans verduurzaamt en wat doet u - deel 2-2 - heijmans, stu...
170831 fex - heijmans verduurzaamt en wat doet u - deel 2-2 - heijmans, stu...Flevum
175 views30 Folien
Peter Vermeulen von
Peter VermeulenPeter Vermeulen
Peter VermeulenStebo vzw
423 views81 Folien
Werelddag 2013. mark obbink. energietransitie en biobased economy von
Werelddag 2013. mark obbink. energietransitie en biobased economyWerelddag 2013. mark obbink. energietransitie en biobased economy
Werelddag 2013. mark obbink. energietransitie en biobased economyEls Brouwers
1.4K views26 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Copenhagen 3 von
Copenhagen 3Copenhagen 3
Copenhagen 3andikarica
4.1K views33 Folien
2015 06 The City at Eye Level, Stipo, Future of Places Stockholm von
2015 06 The City at Eye Level, Stipo, Future of Places Stockholm2015 06 The City at Eye Level, Stipo, Future of Places Stockholm
2015 06 The City at Eye Level, Stipo, Future of Places StockholmStipo
2.6K views71 Folien
Rural Landscape Services 
from food security to better environment 
within gr... von
Rural Landscape Services 
from food security to better environment 
within gr...Rural Landscape Services 
from food security to better environment 
within gr...
Rural Landscape Services 
from food security to better environment 
within gr...CIFOR-ICRAF
2.3K views16 Folien
Top European Smart Cities von
Top European Smart CitiesTop European Smart Cities
Top European Smart CitiesXanthi Katsiapi
1.9K views58 Folien
Heat planning for the Greater Copenhagen area von
Heat planning for the Greater Copenhagen areaHeat planning for the Greater Copenhagen area
Heat planning for the Greater Copenhagen areaIEA-ETSAP
655 views20 Folien
Oykoslogie slb2008 von
Oykoslogie slb2008Oykoslogie slb2008
Oykoslogie slb2008philipgeukens
289 views42 Folien

Destacado(16)

Copenhagen 3 von andikarica
Copenhagen 3Copenhagen 3
Copenhagen 3
andikarica4.1K views
2015 06 The City at Eye Level, Stipo, Future of Places Stockholm von Stipo
2015 06 The City at Eye Level, Stipo, Future of Places Stockholm2015 06 The City at Eye Level, Stipo, Future of Places Stockholm
2015 06 The City at Eye Level, Stipo, Future of Places Stockholm
Stipo2.6K views
Rural Landscape Services 
from food security to better environment 
within gr... von CIFOR-ICRAF
Rural Landscape Services 
from food security to better environment 
within gr...Rural Landscape Services 
from food security to better environment 
within gr...
Rural Landscape Services 
from food security to better environment 
within gr...
CIFOR-ICRAF2.3K views
Heat planning for the Greater Copenhagen area von IEA-ETSAP
Heat planning for the Greater Copenhagen areaHeat planning for the Greater Copenhagen area
Heat planning for the Greater Copenhagen area
IEA-ETSAP655 views
Slb 07 08 master 2 oikoslogie oostende velter elke 4 tc von philipgeukens
Slb 07 08 master 2 oikoslogie oostende velter elke 4 tcSlb 07 08 master 2 oikoslogie oostende velter elke 4 tc
Slb 07 08 master 2 oikoslogie oostende velter elke 4 tc
philipgeukens316 views
Greater London Business Centre Specialisation von DuncanSmith
Greater London Business Centre SpecialisationGreater London Business Centre Specialisation
Greater London Business Centre Specialisation
DuncanSmith9K views
Urban Sustainability: An example of Copenhagen city von payalgunaki
Urban Sustainability: An example of Copenhagen cityUrban Sustainability: An example of Copenhagen city
Urban Sustainability: An example of Copenhagen city
payalgunaki4.4K views
Copenhagen 2 von andikarica
Copenhagen 2Copenhagen 2
Copenhagen 2
andikarica2.2K views
Copenhagen 1 von ce4710
Copenhagen 1Copenhagen 1
Copenhagen 1
ce47104.8K views
Copenhagen 2 von ce4710
Copenhagen 2Copenhagen 2
Copenhagen 2
ce47102.6K views
Copenhagen presentation 3 von ce4710
Copenhagen presentation 3Copenhagen presentation 3
Copenhagen presentation 3
ce47104.7K views
Copenhagen - Solutions For Sustainable Cities 2012 (Export Catalogue) von halloliver
Copenhagen - Solutions For Sustainable Cities 2012 (Export Catalogue)Copenhagen - Solutions For Sustainable Cities 2012 (Export Catalogue)
Copenhagen - Solutions For Sustainable Cities 2012 (Export Catalogue)
halloliver5.7K views
Building Smart Cities: The Data-Driven Way (Created For The Big 5 Construct 2... von SocialCops
Building Smart Cities: The Data-Driven Way (Created For The Big 5 Construct 2...Building Smart Cities: The Data-Driven Way (Created For The Big 5 Construct 2...
Building Smart Cities: The Data-Driven Way (Created For The Big 5 Construct 2...
SocialCops2.1K views

Similar a Erik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstad

Cultuurhistorie Rotterdam Hoboken von
Cultuurhistorie Rotterdam HobokenCultuurhistorie Rotterdam Hoboken
Cultuurhistorie Rotterdam HobokenBeaumont Communicatie
424 views12 Folien
Luc Eeckhout • evr de toekomst is anders von
Luc Eeckhout • evr de toekomst is andersLuc Eeckhout • evr de toekomst is anders
Luc Eeckhout • evr de toekomst is andersStebo vzw
1.6K views25 Folien
Wim van Krieken 14 projecten von
Wim van Krieken 14 projectenWim van Krieken 14 projecten
Wim van Krieken 14 projectenWim Van Krieken
777 views31 Folien
Gecoro-avond 6 mei 2015 Herentals. Lezing Peter Van Den Abeele von
Gecoro-avond 6 mei 2015 Herentals. Lezing Peter Van Den AbeeleGecoro-avond 6 mei 2015 Herentals. Lezing Peter Van Den Abeele
Gecoro-avond 6 mei 2015 Herentals. Lezing Peter Van Den AbeeleEls Brouwers
879 views54 Folien
Presentatie vrp februari 2015 von
Presentatie vrp februari 2015Presentatie vrp februari 2015
Presentatie vrp februari 2015Els Brouwers
530 views84 Folien
B4 Energieleverende Momumentale Binnenstad von
B4 Energieleverende Momumentale BinnenstadB4 Energieleverende Momumentale Binnenstad
B4 Energieleverende Momumentale BinnenstadHogeschool Utrecht
557 views52 Folien

Similar a Erik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstad(20)

Luc Eeckhout • evr de toekomst is anders von Stebo vzw
Luc Eeckhout • evr de toekomst is andersLuc Eeckhout • evr de toekomst is anders
Luc Eeckhout • evr de toekomst is anders
Stebo vzw1.6K views
Gecoro-avond 6 mei 2015 Herentals. Lezing Peter Van Den Abeele von Els Brouwers
Gecoro-avond 6 mei 2015 Herentals. Lezing Peter Van Den AbeeleGecoro-avond 6 mei 2015 Herentals. Lezing Peter Van Den Abeele
Gecoro-avond 6 mei 2015 Herentals. Lezing Peter Van Den Abeele
Els Brouwers879 views
Presentatie vrp februari 2015 von Els Brouwers
Presentatie vrp februari 2015Presentatie vrp februari 2015
Presentatie vrp februari 2015
Els Brouwers530 views
Startnotitie Team Singelpark Stadslab Leiden von Jeroen Maters
Startnotitie Team Singelpark Stadslab LeidenStartnotitie Team Singelpark Stadslab Leiden
Startnotitie Team Singelpark Stadslab Leiden
Jeroen Maters1.4K views
8 JUNI 2015_VRP-wooncongres_Peter Vermeulen_PLENAIR von Els Brouwers
8 JUNI 2015_VRP-wooncongres_Peter Vermeulen_PLENAIR8 JUNI 2015_VRP-wooncongres_Peter Vermeulen_PLENAIR
8 JUNI 2015_VRP-wooncongres_Peter Vermeulen_PLENAIR
Els Brouwers590 views
Vrp lab offensief_open_frank_vermoesen von Els Brouwers
Vrp lab offensief_open_frank_vermoesenVrp lab offensief_open_frank_vermoesen
Vrp lab offensief_open_frank_vermoesen
Els Brouwers424 views
Parlement 20150702 peter vermeulen ringland von Koen van Hees
Parlement 20150702 peter vermeulen ringlandParlement 20150702 peter vermeulen ringland
Parlement 20150702 peter vermeulen ringland
Koen van Hees2K views
Presentatie Kesteloot von Commissie
Presentatie KestelootPresentatie Kesteloot
Presentatie Kesteloot
Commissie953 views
NL - Boekwerk Slotpresentatie “De Spiegelnisse” - Joost de Wit von Spiegelnisse Strategie
NL - Boekwerk Slotpresentatie “De Spiegelnisse” - Joost de WitNL - Boekwerk Slotpresentatie “De Spiegelnisse” - Joost de Wit
NL - Boekwerk Slotpresentatie “De Spiegelnisse” - Joost de Wit
FokusModerneStad_April2016 von Yannick Depr
FokusModerneStad_April2016FokusModerneStad_April2016
FokusModerneStad_April2016
Yannick Depr269 views
Luc Eeckhout • evr de toekomst is anders von Stebo vzw
Luc Eeckhout • evr de toekomst is andersLuc Eeckhout • evr de toekomst is anders
Luc Eeckhout • evr de toekomst is anders
Stebo vzw962 views
Presentatie drielandenpark sept 2011 von erikroy
Presentatie drielandenpark sept 2011Presentatie drielandenpark sept 2011
Presentatie drielandenpark sept 2011
erikroy215 views
Presentatie drielandenpark sept 2011 von erikroy
Presentatie drielandenpark sept 2011Presentatie drielandenpark sept 2011
Presentatie drielandenpark sept 2011
erikroy227 views
20141219 T.OP Noordrand Workshop 3 Presentatie Studio014 Regionale visie von Ruimte Vlaanderen
20141219 T.OP Noordrand Workshop 3 Presentatie Studio014 Regionale visie20141219 T.OP Noordrand Workshop 3 Presentatie Studio014 Regionale visie
20141219 T.OP Noordrand Workshop 3 Presentatie Studio014 Regionale visie
Ruimte Vlaanderen787 views
Trefdag Pulse 2018 sessie: klimaatadaptatie 2 von pulsenetwerk
Trefdag Pulse 2018 sessie: klimaatadaptatie 2Trefdag Pulse 2018 sessie: klimaatadaptatie 2
Trefdag Pulse 2018 sessie: klimaatadaptatie 2
pulsenetwerk682 views
Wonen in het bos rond Brussel. Een alternatieve ontwerpersblik op Suburbia. B... von Els Brouwers
Wonen in het bos rond Brussel. Een alternatieve ontwerpersblik op Suburbia. B...Wonen in het bos rond Brussel. Een alternatieve ontwerpersblik op Suburbia. B...
Wonen in het bos rond Brussel. Een alternatieve ontwerpersblik op Suburbia. B...
Els Brouwers1.2K views

Más de Oikos

Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschap von
Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschapDirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschap
Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschapOikos
724 views54 Folien
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij von
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbijJohan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbijOikos
830 views73 Folien
Dirk Holemans - Een groene kijk op sociale zekerheid en sociale uitdagingen von
Dirk Holemans - Een groene kijk op sociale zekerheid en sociale uitdagingenDirk Holemans - Een groene kijk op sociale zekerheid en sociale uitdagingen
Dirk Holemans - Een groene kijk op sociale zekerheid en sociale uitdagingenOikos
657 views24 Folien
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en... von
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en...Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en...
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en...Oikos
913 views29 Folien
Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving von
Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenlevingDirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving
Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenlevingOikos
934 views22 Folien
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen von
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagenJef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagenOikos
1.1K views60 Folien

Más de Oikos (6)

Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschap von Oikos
Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschapDirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschap
Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschap
Oikos 724 views
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij von Oikos
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbijJohan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij
Oikos 830 views
Dirk Holemans - Een groene kijk op sociale zekerheid en sociale uitdagingen von Oikos
Dirk Holemans - Een groene kijk op sociale zekerheid en sociale uitdagingenDirk Holemans - Een groene kijk op sociale zekerheid en sociale uitdagingen
Dirk Holemans - Een groene kijk op sociale zekerheid en sociale uitdagingen
Oikos 657 views
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en... von Oikos
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en...Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en...
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en...
Oikos 913 views
Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving von Oikos
Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenlevingDirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving
Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving
Oikos 934 views
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen von Oikos
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagenJef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen
Oikos 1.1K views

Erik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstad

 • 1. Duurzame Architectuur, Ecologische Stedenbouw en Biodiversiteit. Naar een klimaatbestendige ecopolis. Pleidooi voor de Lobbenstad. Erik P.C. ROMBAUT,Master in Biology , Asst. Prof. , LUCA. Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas (LUCA, school of Arts), Hoogstraat 51, B-9000 Gent / Paleizenstraat 65-67, B-1030 Brussels. KaHo Sint-Lieven, Hospitaalstraat 23, B-9100 Sint-Niklaas. + 32 (0)3 7707147. erik.rombaut@scarlet.be LezingMechelen , boekhandel Zondvloed 23 oktober 2014
 • 3. Probleemstelling.  Wat is klimaatbestendige stedenbouw ?  Wat is het beste stedenbouwkundige patroon om de ecologische voetafdruk van steden te verminderen ?  Wat is het beste stedenbouwkundige patroon om aantrekkelijke condities te creëren voor mensen en voor het herstel van urbane biodiversiteit
 • 4. Het steeds meer verzegelen van de stad (beton, asfalt, daken, ....) veroorzaakt steeds grotere volumes hemelwater die niet langer kunnen infiltreren naar het grondwater toe en die afgevoerd worden via een gemengd riolerings systeem (RUN-OFF). ruraal urbaan
 • 5. Brussel (1.100.000 inw.) Jonge families met kinderen verlaten het centrum en zoeken de groene stedelijke rand en het platteland op. • (Verkeer)onleefbaarheid • Gebrek aan avontuurlijk openbaar groen Uit De Corte, 2005
 • 6. Concentrische uitbreiding van steden heeft vele nadelen: Gebrek aan ventilatie met koele en vochtige lucht (zomersmog). Toenemende afstanden voor stedelingen naar het platteland. De compacte stad: Athene (5.000.000 inw. ; Griekenland. )
 • 7. Het stedelijk hitte-eiland effect (The urban heat island effect) http://www.epa.gov/heatislands/resources/pd f/HIRIbrochure.pdf
 • 8. Gartland, Lisa. 2008 . Heat Islands. London, Earthscan, ISBN 978-1-84407-250-7 Stedelijk hitte-eiland effect in Karlsruhe (290.000 inw. ; Duitsland). Hermy, 2005
 • 9. City size The amount of the urban heat island effect is depending on the number of citizens, on the size of the city. Attention: This has little to do with temperature averages but deals with increasing extremes. Grafik: Anita Bokwa, Pawel Jezioro (From S. Lippke, 2010) Increasing maximum temperature difference between urban and rural areas
 • 11. Bron: Aertsens Joris, et al. (2012). “Daarom groen! Waarom u wint bij groen in uw stad of gemeente”; Studie uitgevoerd in opdracht van: ANB – Afdeling Natuur en Bos; 128 p.
 • 12. New-towns ; garden-cities (tuinsteden) ; broad-acres cities zijn synoniemen als het gaat over gebrek aan densiteit: mensen wonen er ver uit elkaar in een huis met een tuin er omheen. . HOWARD, E. (1898) Tomorrow: A Peaceful Path to Real Reform HOWARD, E. (1902)
 • 13. SUBURBIA = the broad acre city (sensu Frank Lloyd Wright) http://abcdunlimited.com/ideas/suburbia.html http://www.boublog.nl/category/zoek-documentaires/ grondstoffen/page/5 http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/Suburbia
 • 14. Stedelijke densiteit versus energie consumptie.  Canadese, Australische en Noord-Amerikaanse steden zijn vaak uitgestrekte tuinsteden met zeer lage densiteiten.  Europese en Aziatische steden zijn Middeleeuws en hebben vaak veel hogere densiteiten.  Er is een verbazende (exponentiële) correlatie tussen densiteit en energie consumptie.  Ideaal lijkt densiteit rond knik: 75 -150 inwoners/ ha.
 • 15. Tuinstedelijke verkavelingen leiden tot ‘urban sprawl’, met onbetaalbare openbare nutsvoorzieningen (O.V., post, rioleren,…) 11 km
 • 16. Vlaanderen: huisje, tuintje, … Lage densiteiten: Onbetaalbare openbare nutsvoorzieningen (riolering, huisvuil ophalen, …) en alleen bereikbaar met de auto.
 • 17. De mobiliteits- en congestieproblematiek als afgeleide van de ruimtelijke chaos in ‘suburban Vlaanderen’ en van de scheiding wonen/werken/recreatie. http://www.posadlabs.com/flemish-metropolitan-dream/
 • 18. Gevolgen: Vlaanderen bij nacht. +/- 300 km Als iedereen, overal chaotisch woont en iedereen wil daarbij ook verlichting…. earth observatory belgium
 • 20. Prognose 2050 (KUL, Poelmans, 2010) In 1976 was 7,2% van de Vlaamse oppervlakte bebouwd. Eind jaren tachtig nam dat toe tot 12% en begin 2000 zaten we al aan 18%. Als de bebouwing tegen het huidige tempo doorgaat, dan zal in 2050 maar liefst 41,5% van Vlaanderen bebouwd zijn (KUL, Poelmans, 2010), … … een groot deel daarvan alleen met de auto bereikbaar, met de stedelijke leefbaarheid als eerste slachtoffer.
 • 21. Fijn stof. Annual mean fine dust concentration (PM 2.5, μg/m3) for 2002 in Europe (www.uhasselt.be ) Fijn stof metingen medio 2006 (www.vito.be)
 • 23. Dus beide modellen voor stadsuitbreiding, de tuinstad en de concentrisch uitbreidende compacte stad, hebben talrijke ecologische nadelen.  Hoe kunnen stedelijkheid (urbane kenmerken) en landelijkheid (rurale kenmerken) anders met elkaar worden gecombineerd dan in tuinsteden?  Hoe kan voldoende compactheid en densiteit worden ontworpen, anders dan in de compacte, concentrische stad?  Met andere woorden, is er een derde weg ?
 • 24. De derde weg: oplossing: Het Lobbenstad model. Compact bebouwde stadslobben Van elkaar gescheiden door Blauwgroene vingers Uit Tjallingii, 1996
 • 25. In lobbensteden dringen de blauwgroene vingers diep door tot bij het centrum. Amsterdam (750.000 inw.) uit Gieling, 2006
 • 26. De lobbenstad (vingerstad, sterrenstad) Het lobbenstadmodel is ontwikkeld in de eerste helft van de 20ste eeuw. In verschillende mate is dit model gebruikt ondermeer in Denemarken voor het ‘vingerplan’ in Kopenhagen (1948), het algemeen uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP 1935) en in steden als Hamburg, Köln (1927), Berlin (Duitsland) en Stockholm (Zweden). Bron: De Morgen, 7 sep. 2012
 • 27. Blauwgroene vingers temperen het stedelijk hitte-eiland effect in Berlin (3.400.000 inw. ; Duitsland) Infrarood opname van de warme stadslobben en de koelere blauwgroene vingers van Berlin. (Cloos, 2006)
 • 28. Dwars doorsnede Bebouwde stadslob - blauwgroene vinger http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2011/06/18/masterplan-%E2%80%9Cjuzne-centrum%E2%80%9D-in-brno-czech-republic-by- chybikkristof-associated-architects/ Dwarse doorsnede door een lobbenstad Voordelen van stadsuitbreiding volgens het lobbenstad model.
 • 29.  Berekend voor de stad Valencia (Spanje):  Temperatuur verminderen met 1°C: nood aan 10 ha groen  2°C: 50 ha groen  3°C: 200 ha groen
 • 30. Tiergartenpark (Berlin), oppervlakte van 210 ha. http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/stadtgruen
 • 31. Invloed van het Tiergartenpark (Berlin) op de temperatuur. Uit De Blust, 2006.
 • 32. Invloed van het Tiergartenpark (Berlin) op de relatieve luchtvochtigheid. Uit De Blust, 2006.
 • 33. Invloedssfeer Tiergartenpark (Berlin) op het stadsklimaat. Uit De Blust, 2006.
 • 34. Dicht bebouwde, compacte stadslobben, gescheiden van elkaar door blauwgroene vingers (Tübingen ; 85.000 inw. Duitsland) In de stadslob Französisches Viertel wonen 240 inw./ha en werden 50 à 60 arbeidsplaatsen/ha gecreëerd.
 • 35. De lobben-gemeente Houten (NL)  Deze gemeente is wereldbekend omwille van de fietsvriendelijke stedenbouw (bike-based city building) in een lobbenstad context.  Elke wijk is via een lus toegankelijk met de auto vanaf de rondweg. Wil je met de auto naar een andere wijk, dan moet je terug naar de rondweg.  Voor fietsers en stappers zijn alle wijken zeer intens met elkaar verbonden.
 • 36. De woonwijken van Houten (NL) zijn voor fietsers en stappers goed met elkaar verbonden
 • 37. In de blauwgroene vingers kunnen heel wat laagdynamische stedelijke functies een plaats krijgen: stads- en kinderboerderijen, kerkhoven, sportvelden, fit-o-meter, historische fortificaties, parken, volkstuintjes,…
 • 38. Het vingerplan van Kopenhagen (DK) bron: UCD, 2008. Finger Plan (Local Plan Office for Greater Copenhagen, 1947) http://www.pashmina-project. eu/doc/PASHMINA_D2.3.pdf The Finger Plan includes not only the relatively small Municipality of Copenhagen covering the centre part of the city with app. 0.5 mill citizens but in addition take in the Greater Copenhagen Area, and thus also covers 34 adjacent municipalities.
 • 39. Het vingerplan van Kopenhagen (DK)  Kopenhagen vertoont een goed voorbeeld van groene stedelijke planning. Deze stad evolueerde van een kleine kern tot een grote regionaal uitgebreide stedelijke zone gedurende de laatste 60 jaar. Het masterplan voor de ontwikkeling van Groot-Kopenhagen, gepubliceerd in 1947, werd bekend als het ‘vingerplan’.  De vijf vingers waren bedoeld om nieuwe nederzettingen en de benodigde nieuwe wegen en spoorwegen te bevatten en te bufferen. Het landschap tussen de stedelijke vingers in zou open en landelijk blijven, een ondersteuning voor urbane landbouw, natuur en recreatie.  Sedert de publicatie van het plan, heeft de stad zich radiaal uitgebreid doorheen een aantal regionale plannen. Voorsteden en wijken werden verbonden met transport infrastructuur. Verstedelijking wordt strikt beperkt tot de lineaire corridors. Blauwgroene zones ertussen worden beschermd tegen bebouwing. Hierdoor blijft het openbaar vervoer heel efficiënt en is het landschap voor heel wat mensen dichtbij en heel toegankelijk gebleven.  Jammer genoeg zijn er weinig steden die zo een vooruitziende planning hadden. Zij worden dan ook geconfronteerd met heel grote problemen .(UCD, 2008. Green city Guidelines by the urban insitute Ireland)
 • 40. Er is voldoende hoge woondensiteit nodig in de stedelijke lobben voor rendabel bovengronds openbaar (light)rail vervoer. De ecowijk ‘Quartier Vauban’ in Freiburg (D.) wordt door een frequente tramverbinding met het centrum verbonden.
 • 41. Sleutel tot het bereiken van hoge densiteiten Zorg voor een goed doordachte public-private gradiënt in de groene buitenruimten. Culemborg (NL). De ecowijk EVA-Lanxmeer
 • 43. Groene zones public-private gradiënt 4 Zone 1: Privé tuinen met beschutte terrassen Zone 2: geleidelijke overgang privé naar gemeenschappelijk (mandelig) gebied, zitjes, speelplekken Zone 3: intensief gebruikte openbare ruimte, parkachtig, eetbaar landschap Zone 4: Stadsboerderij met educatieve en sociale functies Zone 5: waterwingebied, natuurlijke oevers
 • 44. Detaillering public-private gradiënt Zones in EVA-Lanxmeer: 1. Private tuinen 2. Semipublieke ‘hof’ is ‘mandelig’ terrein 3. Publiek park 4. Publieke stadsboerderij 5. Publieke natuur langs en in rivierarm 1 3 2 5
 • 45. Overgang van de privé tuinen naar de publieke zones Langzame overgang tussen de private tuinen en de publieke blauwgroene omgeving.
 • 46. Zicht vanuit de living door de private tuin naar de publieke groenzone. Of hoe een kleine tuin (voor de kinderen) reusachtig groot wordt
 • 47. Is een doordachte public-private gradiënt ook in de binnenstad mogelijk ? Casestudy Kolding (DK).
 • 50. Wadi voor infiltratie van wit water Zwart en grijs water worden gezuiverd in een plantenzuivering
 • 51. Planten-waterzuiverings-station (PWZ) in Kolding (DK), in een glazen piramide, midden van de semi-publieke tuin.
 • 52. De gemeente beheert de semipublieke binnentuin, in ruil voor selectieve toegankelijkheid voor het publiek Utrecht (NL) Kolding (DK)
 • 53. Semipublieke tuinen in de ecowijken Loretto-areal en Französisches Viertel (Tübingen, D)
 • 54. Zorg voor een goed doordachte public-private gradiënt tussen functies van de gebouwen op wijkniveau . Roskilde (DK). Ecowijk Munksøgård.
 • 55. Groepeer parkeren net even verderop buiten de ecowijk. Freiburg (D). Ecowijk Quartier Vauban
 • 56. Beperk de verzegelde oppervlakte van bestrating en parkeerterreinen: groepeer en hou water-doorlaatbaar. Ecowijk Dyssekilde (Torup, DK).
 • 57. Geef autodelen wél een prominente plaats in de ecowijk
 • 58. Zorg voor een goed doordachte public – private gradiënt binnen in de gebouwen. Sociale huisvesting in Zürich (CH) (Werdwies) met op het gelijkvloers een gemeenschappelijke wasserette (laundry): sociale cohesie gegarandeerd
 • 59. Fietsvriendelijk ontwerp van gebouwen in de autovrije woonwijk Stellwerk 60 (Keulen,D.). Gemeenschappelijke ingang en fietsstelplaatsen.
 • 60. Zorg voor een goed doordachte public – private gradiënt binnen in de gebouwen. (Culemborg, NL). Seniorenhuis ‘Het Kwarteel’ in de ecowijk EVALanxmeer met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen in het donker getinte ronde bouwdeel
 • 61. Ecodorp Sieben Linden. (gemeente Poppau, D). Centraal gebouw met keuken, bibliotheek, gastenkamers en seminarie ruimten. Op de voorgrond een gemeenschappelijke ecologische zwemvijver. Gemeenschappelijke houtvoorraad met een collectieve PV-installatie
 • 62. Dicht bewoonde stadslobben kunnen worden verwarmd met afvalwarmte van elektriciteitsproductie in decentrale kleinere Warmte Kracht centrales (WKK) aangesloten op een stadsverwarmingnet. Daardoor neemt het rendement van de centrales aanzienlijk toe en daalt de CO2 uitstoot. In Tübingen (D) wordt de stadslob verwarmd met afvalwarmte uit de lokale WKK-centrale.
 • 63. Stadsverwarming (District heating) gebaseerd op warmte kracht koppeling (WKK). Gemeente Ry (DK)
 • 65. Een stadswarmtenet (District heating) is goed te combineren met Warmte Kracht Koppeling. Een ondergronds goed geïsoleerd leiding netwerk zorgt voor het transport van het warme water naar de stad en van het afgekoelde water opnieuw naar de WKK centrale. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2005-08-30-district-heating-pipeline.jpg Riga, Letland
 • 66. …maar …  dan moet de WKK centrale niet te ver van de afnemers worden gebouwd, bij voorkeur midden in de wijken.  moet er een voldoende densiteit en compactheid zijn van woningen in de wijk.  En er moet ook een voldoende warmtevraag zijn in de zomer, wat pleit voor het mengen van woonfuncties met andere functies (horeca, kleinschalige bedrijvigheid, sauna, zwembad, ….) Principe van een stadswarmtenet, gekoppeld aan een WKK centrale http://www.gaiaenergies.com/District%20Energy%20Systems.html
 • 67. In Freiburg (D., 220.000 inw.) wordt de ecowijk ‘Quartier Vauban’ verwarmd, via stadsverwarming met een WKK installatie op biomassa (hout).
 • 68. De zonnewijk ‘Am Schlierberg’ in Freiburg (D.) is een plusenergiewijk die meer energie produceert dan ze zelf nodig heeft.
 • 69. Am Schlierberg (Freiburg, D.) www.rolfdisch.de
 • 70. 50 demonstratie zonne-wijken in Nordrhein-Westfalen (D.) www.oekosiedlungen.de Wijk Bismarck in gemeente Gelsenkirchen (D), laagenergie sociale huisvesting.
 • 71. Sint-Antoniusplein (B. gem. Westerlo kern Zoerle-Parwijs):een duurzaam demonstratieproject met 13 sociale laagenergiewoningen, rond een semi-publiek pleintje, geïntegreerd in het dorpscentrum (sociale huisvesting door ‘De Zonnige Kempen’)
 • 72. Conclusie (1)  In ecodorpen is heel wat ervaring opgedaan met de public-private gradiënt zowel in de groene buitenruimten, als tussen de gebouwen, als in de gebouwen: http://www.gen-europe.org http://www.oekosiedlungen.de  Ook in Vlaanderen beweegt er intussen veel http://www.woneninmeervoud.be http://www.cohousingplatform.be
 • 73. CONCLUSIE (2): Naar klimaatbestendige stedenbouw. Lobbensteden kunnen de aangekondigde klimaatswijzigingen (van temperatuur en neerslagverdeling) beter opvangen, want ze:  Vertonen aaneengesloten blauwgroene vingers waarin overtollig regenwater kan infiltreren, zodat afwaarts de stad overstromingen worden vermeden. Ecologisch groenbeheer kan er bovendien de urbane biodiversiteit sterk vergroten.  Milderen het stedelijk hitte-eiland effect, want blauwgroene vingers zorgen voor ventilatie van de centra.
 • 74. CONCLUSIE (3): Naar klimaatbestendige stedenbouw. Lobbensteden kunnen ernstiger klimaatswijzigingen helpen voorkomen, want ze:  Vertonen grote compactheid en densiteit in de stadslobben en kunnen daardoor worden gedragen door rendabele bovengrondse openbaar (light)railvervoer assen.  Hebben een aanzienlijk lagere CO2 uitstoot door kansen op collectieve warmtelevering (WKK aangesloten op stadsverwarmingsnet) en kansen op rendabel openbaar vervoer in de stadslobben.
 • 75. Duurzame stedenbouw in Vlaanderen. www.ecopolisvlaanderen.be ROMBAUT, E. & E. HEUTS. 2010. ‘Duurzame Stedenbouw’ in woord en beeld. Gids met praktijkvoorbeelden voor de transitie naar een ecopolis. Boek samengesteld voor VIBE vzw en ABLLO vzw (i.s.m. KaHo Sint-Lieven dep. Sint-Niklaas en het departement voor architectuur en stedenbouw Sint-Lucas Gent/Brussel). Uitgeverij Die Keure 164 pp. ill. D/2010/0147/260 ; ISBN 978 90 4860 734 1.