Dirk Holemans - Een groene kijk op sociale zekerheid en sociale uitdagingen

Oikos
1 
Een groene kijk 
op sociale zekerheid 
& op sociale uitdagingen* 
Vorming Groene Academie/Oikos 
Dirk Holemans – coördinator Oikos 
* Op basis van presentatie van Dirk Geldof
2 
1. Historiek sociale zekerheid: 
anderhalve eeuw sociale strijd 
 Van ‘Proletariërs aller landen’ 
◦ tot Rerum Novarum en Daens 
 Van ‘sparen voor de begrafenis’ 
◦ tot het Sociaal pact van 1944 
 Van vrijwillige lokale initiatieven 
◦ naar een verplicht collectief stelsel 
 Van afgedwongen sociale rechten 
◦ tot pacificatie-instrument tegen revolutie 
 Van de crisis van de jaren ’30 
◦ naar de naoorlogse welvaartsstaat 
 Van “Burgerlijke Godshuizen” en “Burelen van 
Weldadigheid” over ‘Commissie Openbare 
Onderstand’ 
◦ tot de huidige OCMW’s
De klassieke sociale zekerheid bevat 
zeven takken: 
3 
 1. rust- en overlevingspensioenen; 
 2. werkloosheid; 
 3. arbeidsongevallenverzekering; 
 4. beroepsziekteverzekering; 
 5. gezinsbijslag; 
 6. verplichte verzekering voor genees-kundige 
verzorging en uitkeringen; 
 7. jaarlijkse vakantie.
4 
En een vangnet voor wie door de 
mazen van de SZ valt: 
 sociale bijstand” of “de residuaire 
regelingen” 
◦ OCMW-Wet (1976) Art. 1 Elke inwoner 
van gemeente recht op waardig bestaan: 
meer dan alleen financiële steun (en toen 
nog geen sprake van leefloon 
◦ inkomensgarantie voor ouderen 
◦ tegemoetkomingen aan gehandicapten
5 
Tee principes aan basis van Sociale 
Zekerheid 
1. Verzekeringsprincipe 
- gekoppeld aan arbeid (risico’s) 
- gekoppeld aan loon (min/max.grens) 
Voorbeelden : werkloosheidsuitkering, pensioen, 
ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag 
 Waarborgen van verworven levensstandaard 
2. Solidariteitsprincipe 
- aanvullende uitkeringen 
- residuele stelsels: leefloon, IGO, kinderbijslag 
 Garanderen van minimuminkomen
6 
Twee types van SZ-uitkeringen 
1. Vervangingsinkomens 
• arbeidsgebonden 
• arbeidsrisico’s opvangen 
• vb. werkloosheid, beroepsziekten, 
arbeidsongevallen, pensioen 
• loongekoppeld 
• waarborg verworven levensstandaard 
• binnen min. en max.-grenzen 
2. Inkomensaanvullende uitkeringen 
• persoonsgebonden 
• vb. kinderbijslag, ziekteverzekering
7 
Sociale zekerheid en sociale bijstand 
Sociale Zekerheid Sociale Bijstand 
overlegeconomie sociaal beleid 
collectief contract recht 
wg/wn/overheid 
arbeid behoefte 
3 stelsels bestaansmiddelen-wn/ 
zelfst/ambtenaren onderzoek 
financ. en beheer financiering 
sociale partners+overheid belastingen 
2 types uitkeringen uitkeringen : 
vervangingsinkomens minimum-inkomen 
aanvullende uitk.
8 
Klassieke principes van systeem van SZ 
1. Verzekering - solidariteit 
• Verzekeringsprincipe 
• Bijdrage op loon 
• Risico: verzekeren levensstandaard 
• Schadeloosstelling 
(proportionaliteitsbeginsel) 
• Solidariteitsprincipe 
• Recht op minimum-inkomen 
• Bijdragen via belastingen 
• Risico: Behoeftigheid
9 
Principes van systeem van SZ 
1. Verzekeringsprincipe 
Loon-bijdrage-risico-uitkering 
vervangingsratio belangrijk 
2. Herverdelingsprincipe 
• Horizontale solidariteit 
• bv. werkenden - werklozen 
• verdeling van laag naar hoog risico 
• Verticale solidariteit 
• bv. rijken - armen 
• verdeling van hoge naar lage inkomens 
• Intergenerationele solidariteit 
• Geen kapitalisatie-stelsel, wel repartitie-stelsel
10 
2. Groene uitgangspunten: 
De sociale zekerheid moet… 
 mensen versterken (empoweren) 
◦ hun autonomie en vrijheid vergroten als burgers 
 ook onze samenleving versterken 
◦ niet alleen een vorm van sociale bescherming voor 
individuele burgers 
◦ Een sterke sociale zekerheid heeft ook een ruimere, 
maatschappelijke functie 
◦ onderdeel van onze keuze voor een rechtvaardige 
samenleving als samenlevingsmodel (Rijnlandmodel) 
 basisrechten helpen garanderen 
 een belangrijke herverdelingsfunctie 
 een cruciale functie in de armoedebestrijding 
 als deel van een ruimere welvaartstaat 
◦ => belang van publieke voorzieningen als onderwijs, 
sociale huisvesting, …
11 
Ecologisten willen de SZ versterken 
en moderniseren 
 Als ecologisten willen we de bestaande sociale 
bescherming niet alleen versterken; 
 we willen ook nieuwe uitdagingen en nieuwe 
ambities inbrengen. 
◦ Tussen sociaal pact in 1944 en onze risico-maatschappij 
van de 21ste eeuw ligt bijna 70 jaar. 
◦ De snelle maatschappelijke veranderingen in die 
periode zorgen voor nieuwe uitdagingen, maar 
bedreigen op een aantal domeinen ook onze 
welvaartsstaat. 
 Willen we de sociale bescherming versterken 
in die veranderende samenleving, dan is een 
modernisering van onze sociale zekerheid 
noodzakelijk.
12 
Inzoomen op concrete uitdagingen en 
nieuwe behoeften 
• 1. Vergrijzing en betaalbaarheid pensioenen 
• 2. Wat met structurele werkloosheid? 
• 3. Tijdsproblemen (combinatie arbeid en gezin) 
• 4. Stijgende armoede en dualisering 
• 5. Betaalbaarheid en de nood aan een bredere 
financieringsbasis 
• 6. Migratie en (de grenzen van) nationale sociale 
zekerheidsstelsels 
• 7. Communautair: naar een gelaagde welvaartsstaat
13 
1. Hoe maken we de vergrijzing 
betaalbaar? De toekomst van de 
pensioenen. 
 Eerste pijler: nu al onvoldoende 
◦ ca. 20% ouderen met inkomen onder 
armoedegrens 
 Quid vermogen??? => dan slechts 12%??? 
 Vooral probleem voor wie geen eigen woning 
heeft 
◦ Boven armoedegrens én welvaartsvast 
◦ Niet enkel laagste pensioenen verhogen 
◦ Blijven kiezen voor repartitie
14 
Hoe maken we de vergrijzing 
betaalbaar? 
 Tweede pijler (via werkgever) 
◦ 60% van de werknemers gedekt. En de 
anderen? 
 Derde pijler: individueel pensioensparen 
◦ Matteüseffect in het kwadraat 
◦ Gesubsidieerd sparen 
◦ Quid fiscale aftrek? 
 Vierde pijler: eigen woning 
 Langer werken. Ja, maar dan van 
eindeloopbaandebat naar betere spreiding 
over de gehele loopbaan 
◦ Ratrace in de spitsuur van het leven 
◦ Welke jobs voor 50-plussers?
2. Wat met structurele werkloosheid? 
15 
 Structurele werkloosheid 
◦ Laaggeschoolden 
◦ Mensen met migratie-achtergrond 
 Groeiende kwetsbaarheid op de 
arbeidsmarkt 
◦ Flexibilisering 
◦ Interim jobs 
 (Grenzen aan) activering 
-> verhaal van straatveger in Nederland
16 
Groene antwoorden 
 Recht op arbeid 
◦ Groene economie zorgt voor jobs 
◦ Uitbouw sociale economie 
◦ Empowerende activering 
 Investeren in combinatie 
arbeid/gezin/sociaal leven 
◦ Tijdsbeleid (zie verder) 
 Naar een ander loopbaanmodel 
◦ Transitionele arbeidsmarkt: hoe overgangen 
faciliteren én sociaal beschermen
17 
De arbeidsmarkt verandert 
 Uitgangspunten 
◦ Geen job meer voor het leven: loopbanen 
kennen meer veranderingen, overgangen, 
transities 
◦ Maar ook: moet je om de 5 jaar veranderen? 
◦ keuze voor een levensloop-benadering 
◦ Het oude concept van volledige werkgelegenheid 
werkt niet meer 
 Hoe goede transities bevorderen en slechte 
vermijden?
18 
Discussie: basisinkomen 
 Haalbare opstap naar volwaardig 
burgerschap? 
 Of eerder… een utopie met 
gevaarlijke neveneffecten? 
◦ stap naar precarisering arbeidsmarkt of 
sterkere onderhandelingspositie 
werknemers? 
◦ beperken huidige sociale zekerheid? 
◦ Vereist sluiting van de grenzen, of voeren 
we in op Europees niveau: 
-> cf. voorstel Van Parijs van Europees dividend
19 
3. Tijdsbeleid 
(combinatie arbeid en gezin) 
(Te) voorzichtige en tegenstrijdige 
antwoorden van het beleid 
Meer en langer werken 
<-> voorstel Femma 30-uren week 
+ Voorzichtig zoeken naar een combinatiebeleid 
 Deeltijdarbeid neemt toe 
◦Stijgend gebruik van 
 Loopbaanonderbreking 
 Tijdskrediet 
 Ouderschapsverlof 
Maar ook meer tijdsdruk: 
◦ begunstigen ploegenarbeid 
◦ meer overuren 
◦ zondagopening winkels, stadscentra 
◦ langer werken, …
20 
Tijdsbeleid op een tweesprong 
Collectieve of individuele oplossingen? 
 Huidige tijdskrediet onder druk: 
◦ van autonomie naar paternalisme 
 Het gevaar van de individuele 
levensloopregeling (cf. Nederland) 
 Pleidooi voor een collectieve regeling 
en collectieve rechten
De tijdsverzekering als nieuwe pijler in 
de sociale zekerheid 
 Naast pensioenstelsel, werkloosheid, ziekte-en 
invaliditeit en kindergeld: een nieuwe pijler 
www.dirkgeldof.be 21 
in de 21ste eeuw 
 Een collectief kader voor collectieve 
tijdsrechten, waar individuen uit kunnen putten 
in verschillende fases in hun levensloop 
 4 componenten 
◦ Tijd voor kinderen 
◦ Tijd voor zorg 
◦ Tijd voor zelfontplooiing 
◦ Tijd om te leren 
 Tijdsverzekering is het structurele antwoord 
op tijdsrisico’s in een transitionele 
arbeidsmarkt
4. Stijgende armoede 
 15% onder EU armoedegrens 
 Meer dan 100.000 gezinnen met leefloon 
 Alle signalen op rood 
 Zeer snelle verkleuring van de armoede 
 Gaten in de bodem 
 Alle beleidsdomeinen 
 Armoede bij mensen van andere etnische 
afkomst 
www.dirkgeldof.be 22 
◦ Categoriaal en/of inclusief 
 Spanningsveld: alleen de bodem versterken 
maakt van SZ een minimumstelsel
23 
Voor wie hoort wat? 
 De te eenzijdige ‘Voor wat hoort wat’- 
logica leidt tot steeds hardere aanpak van 
mensen in kwetsbare situaties 
fLinks beleid met plezier door rechts 
overgenomen 
 Interessante drie posities in dit boekje: 
◦ Janssens: harde ‘voor wat hoort wat’ 
◦ Vandenbroucke: wederkerigheid (en 
mededogen voor bepaalde groepen) 
◦ Cantillon: vanuit menselijke waardigheid: 
solidariteit om niet 
Ecologisten: vertrekken vanuit autonomie: 
ruimte geven om zich te ontplooien, mensen 
niet loslaten maar ook niet disciplineren (vergt 
nieuwe visie op overheid, voorbij (neo(liberaal))
24 
besluit  Sociale zekerheid 
belangrijkste institutie voor 
solidariteit in onze 
samenleving 
 Binnen de traditie van de 
bredere welvaartstaat 
 Zoeken naar herijking, 
◦ die sociale rechten versterkt 
(cf. tijdsrechten) 
◦ aanpast aan veranderende 
maatschappij 
◦ Maar emancipatie terug 
centraal stelt in plaats van 
eenzijdige activering
1 von 24

Recomendados

Seneca van Lieshout von
Seneca van Lieshout Seneca van Lieshout
Seneca van Lieshout Axioma Communicatie
603 views7 Folien
Presentatie Paul Schnabel voor FNV Senioren von
Presentatie Paul Schnabel voor FNV SeniorenPresentatie Paul Schnabel voor FNV Senioren
Presentatie Paul Schnabel voor FNV SeniorenFNV
1.7K views32 Folien
Seneca 2016 C van Ewijk von
Seneca 2016 C van Ewijk Seneca 2016 C van Ewijk
Seneca 2016 C van Ewijk Axioma Communicatie
662 views32 Folien
Armoedebestreiding in België en de EU (Prof. Ides Nicaise) von
Armoedebestreiding in België en de EU (Prof. Ides Nicaise)Armoedebestreiding in België en de EU (Prof. Ides Nicaise)
Armoedebestreiding in België en de EU (Prof. Ides Nicaise)Avansa Mid- en Zuidwest
508 views28 Folien
Congres 'Rond Geld': Francine Mestrum - Armoede! Armoede? von
Congres 'Rond Geld': Francine Mestrum - Armoede! Armoede?Congres 'Rond Geld': Francine Mestrum - Armoede! Armoede?
Congres 'Rond Geld': Francine Mestrum - Armoede! Armoede?Karel de Grote Hogeschool
550 views20 Folien
P4 Jef Breda: Betaalbare verwachtingen von
P4 Jef Breda: Betaalbare verwachtingenP4 Jef Breda: Betaalbare verwachtingen
P4 Jef Breda: Betaalbare verwachtingenVIGeZ
318 views27 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Issue congres 2014 - Paul Schnabel von
Issue congres 2014 - Paul SchnabelIssue congres 2014 - Paul Schnabel
Issue congres 2014 - Paul SchnabelDe Issuemakers
1.4K views17 Folien
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen von
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderenVerpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderenSignificant
5.3K views156 Folien
Programma Heelnl Mei 2010 von
Programma Heelnl Mei 2010Programma Heelnl Mei 2010
Programma Heelnl Mei 2010Sander de Wijs
724 views30 Folien
Armoede ppt vdab von
Armoede ppt vdabArmoede ppt vdab
Armoede ppt vdabJohan Persyn
818 views26 Folien
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen von
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellenGroen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellenHelena Schoeters
551 views10 Folien
Zoek het zelf maar uit! von
Zoek het zelf maar uit!Zoek het zelf maar uit!
Zoek het zelf maar uit!Oscar Balkenende
232 views2 Folien

Was ist angesagt?(20)

Issue congres 2014 - Paul Schnabel von De Issuemakers
Issue congres 2014 - Paul SchnabelIssue congres 2014 - Paul Schnabel
Issue congres 2014 - Paul Schnabel
De Issuemakers1.4K views
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen von Significant
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderenVerpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
Verpleeghuiszorg 2025 - Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen
Significant5.3K views
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen von Helena Schoeters
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellenGroen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen
Groen Armoedeplan voor Antwerpen: concrete voorstellen
Helena Schoeters551 views
Presentatie Maarten witteveen - Seniorenraad Enschede - april 2010 von svwo/Arcon
Presentatie Maarten witteveen - Seniorenraad Enschede - april 2010Presentatie Maarten witteveen - Seniorenraad Enschede - april 2010
Presentatie Maarten witteveen - Seniorenraad Enschede - april 2010
svwo/Arcon463 views
Collegeprogramma 2014 2018 versie 18 september von Malu Hertzdahl
Collegeprogramma 2014 2018 versie 18 septemberCollegeprogramma 2014 2018 versie 18 september
Collegeprogramma 2014 2018 versie 18 september
Malu Hertzdahl403 views
05. comfort wonen santeezeeland 29 8 2017 von santezeeland
05. comfort wonen santeezeeland 29 8 201705. comfort wonen santeezeeland 29 8 2017
05. comfort wonen santeezeeland 29 8 2017
santezeeland256 views
CdH wil verplichte samenlevingsdienst voor jongeren von Thierry Debels
CdH wil verplichte samenlevingsdienst voor jongerenCdH wil verplichte samenlevingsdienst voor jongeren
CdH wil verplichte samenlevingsdienst voor jongeren
Thierry Debels123 views
Basisinkomen: oordeel niet te vlug von ETION
Basisinkomen: oordeel niet te vlugBasisinkomen: oordeel niet te vlug
Basisinkomen: oordeel niet te vlug
ETION844 views
Welzijn In De Verzorgingsstaat 08 09, Deel 1 Studenten von Bram_DG
Welzijn In De Verzorgingsstaat 08 09, Deel 1 StudentenWelzijn In De Verzorgingsstaat 08 09, Deel 1 Studenten
Welzijn In De Verzorgingsstaat 08 09, Deel 1 Studenten
Bram_DG752 views
Pamflet nieuwjaarsreceptie SPA von LBC_REALDOLMEN
Pamflet nieuwjaarsreceptie SPAPamflet nieuwjaarsreceptie SPA
Pamflet nieuwjaarsreceptie SPA
LBC_REALDOLMEN188 views

Similar a Dirk Holemans - Een groene kijk op sociale zekerheid en sociale uitdagingen

Voordracht hv 18 feb 2020 von
Voordracht hv 18 feb 2020Voordracht hv 18 feb 2020
Voordracht hv 18 feb 2020Adri Martens
32 views48 Folien
Noodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcdd von
Noodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcddNoodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcdd
Noodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcddannepartos
334 views6 Folien
Voordracht2 hv 18 feb 2020 door Hans van der Heyden von
Voordracht2 hv 18 feb 2020 door Hans van der HeydenVoordracht2 hv 18 feb 2020 door Hans van der Heyden
Voordracht2 hv 18 feb 2020 door Hans van der HeydenAdri Martens
47 views40 Folien
G-Home Report: Social Security von
G-Home Report: Social SecurityG-Home Report: Social Security
G-Home Report: Social SecurityG1000org
343 views25 Folien
Presentatie 15 mei 2014 werkgevers von
Presentatie 15 mei 2014 werkgevers Presentatie 15 mei 2014 werkgevers
Presentatie 15 mei 2014 werkgevers Heliomare
275 views22 Folien
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen? von
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Mark Logtenberg
453 views84 Folien

Similar a Dirk Holemans - Een groene kijk op sociale zekerheid en sociale uitdagingen(20)

Voordracht hv 18 feb 2020 von Adri Martens
Voordracht hv 18 feb 2020Voordracht hv 18 feb 2020
Voordracht hv 18 feb 2020
Adri Martens32 views
Noodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcdd von annepartos
Noodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcddNoodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcdd
Noodzaak sociale inclusie merel schreurs - karuna-dcdd
annepartos334 views
Voordracht2 hv 18 feb 2020 door Hans van der Heyden von Adri Martens
Voordracht2 hv 18 feb 2020 door Hans van der HeydenVoordracht2 hv 18 feb 2020 door Hans van der Heyden
Voordracht2 hv 18 feb 2020 door Hans van der Heyden
Adri Martens47 views
G-Home Report: Social Security von G1000org
G-Home Report: Social SecurityG-Home Report: Social Security
G-Home Report: Social Security
G1000org343 views
Presentatie 15 mei 2014 werkgevers von Heliomare
Presentatie 15 mei 2014 werkgevers Presentatie 15 mei 2014 werkgevers
Presentatie 15 mei 2014 werkgevers
Heliomare275 views
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen? von Mark Logtenberg
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Mark Logtenberg453 views
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen? von Mark Logtenberg
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Waar moet de zorgondernemer écht voor zorgen?
Mark Logtenberg129 views
TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (1) von VIVO vzw
TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (1)TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (1)
TREFDAG 2017 - Sessie 3: werken met ouderen (1)
VIVO vzw320 views
Pensioenexpeditie workshop communicatie 16 maart 2011 von Sanne Verhagen
Pensioenexpeditie workshop communicatie 16 maart 2011Pensioenexpeditie workshop communicatie 16 maart 2011
Pensioenexpeditie workshop communicatie 16 maart 2011
Sanne Verhagen488 views
Jeugdgezondheidszorg zijn we op de goede weg von Invoering CJG
Jeugdgezondheidszorg zijn we op de goede wegJeugdgezondheidszorg zijn we op de goede weg
Jeugdgezondheidszorg zijn we op de goede weg
Invoering CJG944 views
Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025 von CNV Vakcentrale
Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025
Sociaal politiek program CNV 2021 - 2025
CNV Vakcentrale672 views
Infosessie 'welke toekomst voor onze sociale zekerheid?' (wandeling) - Kortri... von Avansa Mid- en Zuidwest
Infosessie 'welke toekomst voor onze sociale zekerheid?' (wandeling) - Kortri...Infosessie 'welke toekomst voor onze sociale zekerheid?' (wandeling) - Kortri...
Infosessie 'welke toekomst voor onze sociale zekerheid?' (wandeling) - Kortri...
Toekomst pensioenstelsel. Een notitie van het Algemeen Bestuur van het CNV al... von CNV Vakcentrale
Toekomst pensioenstelsel. Een notitie van het Algemeen Bestuur van het CNV al...Toekomst pensioenstelsel. Een notitie van het Algemeen Bestuur van het CNV al...
Toekomst pensioenstelsel. Een notitie van het Algemeen Bestuur van het CNV al...
CNV Vakcentrale6.4K views
Keuzearchitectuur van het pensioenstelsel - definitieve versie von Guido Montulet
Keuzearchitectuur van het pensioenstelsel - definitieve versieKeuzearchitectuur van het pensioenstelsel - definitieve versie
Keuzearchitectuur van het pensioenstelsel - definitieve versie
Guido Montulet646 views
Openbaar College ‘Transitie van de arbeidsmarkt’, perspectieven aan de onde... von Sahar Mokamel
 Openbaar College ‘Transitie van de arbeidsmarkt’, perspectieven aan de onde... Openbaar College ‘Transitie van de arbeidsmarkt’, perspectieven aan de onde...
Openbaar College ‘Transitie van de arbeidsmarkt’, perspectieven aan de onde...
Sahar Mokamel3.4K views

Más de Oikos

Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschap von
Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschapDirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschap
Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschapOikos
724 views54 Folien
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij von
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbijJohan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbijOikos
830 views73 Folien
Erik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstad von
Erik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstadErik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstad
Erik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstadOikos
2.8K views76 Folien
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en... von
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en...Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en...
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en...Oikos
913 views29 Folien
Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving von
Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenlevingDirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving
Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenlevingOikos
934 views22 Folien
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen von
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagenJef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagenOikos
1.1K views60 Folien

Más de Oikos (6)

Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschap von Oikos
Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschapDirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschap
Dirk Holemans - Een groene kijk op democratie en burgerschap
Oikos 724 views
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij von Oikos
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbijJohan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij
Johan Malcorps - De tegenstelling tussen green growth of degrowth voorbij
Oikos 830 views
Erik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstad von Oikos
Erik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstadErik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstad
Erik Rombaut - Naar een klimaatbestendige ecopolis: Pleidooi voor de lobbenstad
Oikos 2.8K views
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en... von Oikos
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en...Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en...
Pascal Debruyne - Stedelijk opbouwwerk. Van emancipatie tot depolitisering en...
Oikos 913 views
Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving von Oikos
Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenlevingDirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving
Dirk Holemans - De Commons: Een nieuwe grammatica voor de samenleving
Oikos 934 views
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen von Oikos
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagenJef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen
Jef Peeters - Het groene verhaal: Sociaal-filosofische grondslagen
Oikos 1.1K views

Dirk Holemans - Een groene kijk op sociale zekerheid en sociale uitdagingen

 • 1. 1 Een groene kijk op sociale zekerheid & op sociale uitdagingen* Vorming Groene Academie/Oikos Dirk Holemans – coördinator Oikos * Op basis van presentatie van Dirk Geldof
 • 2. 2 1. Historiek sociale zekerheid: anderhalve eeuw sociale strijd  Van ‘Proletariërs aller landen’ ◦ tot Rerum Novarum en Daens  Van ‘sparen voor de begrafenis’ ◦ tot het Sociaal pact van 1944  Van vrijwillige lokale initiatieven ◦ naar een verplicht collectief stelsel  Van afgedwongen sociale rechten ◦ tot pacificatie-instrument tegen revolutie  Van de crisis van de jaren ’30 ◦ naar de naoorlogse welvaartsstaat  Van “Burgerlijke Godshuizen” en “Burelen van Weldadigheid” over ‘Commissie Openbare Onderstand’ ◦ tot de huidige OCMW’s
 • 3. De klassieke sociale zekerheid bevat zeven takken: 3  1. rust- en overlevingspensioenen;  2. werkloosheid;  3. arbeidsongevallenverzekering;  4. beroepsziekteverzekering;  5. gezinsbijslag;  6. verplichte verzekering voor genees-kundige verzorging en uitkeringen;  7. jaarlijkse vakantie.
 • 4. 4 En een vangnet voor wie door de mazen van de SZ valt:  sociale bijstand” of “de residuaire regelingen” ◦ OCMW-Wet (1976) Art. 1 Elke inwoner van gemeente recht op waardig bestaan: meer dan alleen financiële steun (en toen nog geen sprake van leefloon ◦ inkomensgarantie voor ouderen ◦ tegemoetkomingen aan gehandicapten
 • 5. 5 Tee principes aan basis van Sociale Zekerheid 1. Verzekeringsprincipe - gekoppeld aan arbeid (risico’s) - gekoppeld aan loon (min/max.grens) Voorbeelden : werkloosheidsuitkering, pensioen, ziekte- en invaliditeitsverzekering, kinderbijslag  Waarborgen van verworven levensstandaard 2. Solidariteitsprincipe - aanvullende uitkeringen - residuele stelsels: leefloon, IGO, kinderbijslag  Garanderen van minimuminkomen
 • 6. 6 Twee types van SZ-uitkeringen 1. Vervangingsinkomens • arbeidsgebonden • arbeidsrisico’s opvangen • vb. werkloosheid, beroepsziekten, arbeidsongevallen, pensioen • loongekoppeld • waarborg verworven levensstandaard • binnen min. en max.-grenzen 2. Inkomensaanvullende uitkeringen • persoonsgebonden • vb. kinderbijslag, ziekteverzekering
 • 7. 7 Sociale zekerheid en sociale bijstand Sociale Zekerheid Sociale Bijstand overlegeconomie sociaal beleid collectief contract recht wg/wn/overheid arbeid behoefte 3 stelsels bestaansmiddelen-wn/ zelfst/ambtenaren onderzoek financ. en beheer financiering sociale partners+overheid belastingen 2 types uitkeringen uitkeringen : vervangingsinkomens minimum-inkomen aanvullende uitk.
 • 8. 8 Klassieke principes van systeem van SZ 1. Verzekering - solidariteit • Verzekeringsprincipe • Bijdrage op loon • Risico: verzekeren levensstandaard • Schadeloosstelling (proportionaliteitsbeginsel) • Solidariteitsprincipe • Recht op minimum-inkomen • Bijdragen via belastingen • Risico: Behoeftigheid
 • 9. 9 Principes van systeem van SZ 1. Verzekeringsprincipe Loon-bijdrage-risico-uitkering vervangingsratio belangrijk 2. Herverdelingsprincipe • Horizontale solidariteit • bv. werkenden - werklozen • verdeling van laag naar hoog risico • Verticale solidariteit • bv. rijken - armen • verdeling van hoge naar lage inkomens • Intergenerationele solidariteit • Geen kapitalisatie-stelsel, wel repartitie-stelsel
 • 10. 10 2. Groene uitgangspunten: De sociale zekerheid moet…  mensen versterken (empoweren) ◦ hun autonomie en vrijheid vergroten als burgers  ook onze samenleving versterken ◦ niet alleen een vorm van sociale bescherming voor individuele burgers ◦ Een sterke sociale zekerheid heeft ook een ruimere, maatschappelijke functie ◦ onderdeel van onze keuze voor een rechtvaardige samenleving als samenlevingsmodel (Rijnlandmodel)  basisrechten helpen garanderen  een belangrijke herverdelingsfunctie  een cruciale functie in de armoedebestrijding  als deel van een ruimere welvaartstaat ◦ => belang van publieke voorzieningen als onderwijs, sociale huisvesting, …
 • 11. 11 Ecologisten willen de SZ versterken en moderniseren  Als ecologisten willen we de bestaande sociale bescherming niet alleen versterken;  we willen ook nieuwe uitdagingen en nieuwe ambities inbrengen. ◦ Tussen sociaal pact in 1944 en onze risico-maatschappij van de 21ste eeuw ligt bijna 70 jaar. ◦ De snelle maatschappelijke veranderingen in die periode zorgen voor nieuwe uitdagingen, maar bedreigen op een aantal domeinen ook onze welvaartsstaat.  Willen we de sociale bescherming versterken in die veranderende samenleving, dan is een modernisering van onze sociale zekerheid noodzakelijk.
 • 12. 12 Inzoomen op concrete uitdagingen en nieuwe behoeften • 1. Vergrijzing en betaalbaarheid pensioenen • 2. Wat met structurele werkloosheid? • 3. Tijdsproblemen (combinatie arbeid en gezin) • 4. Stijgende armoede en dualisering • 5. Betaalbaarheid en de nood aan een bredere financieringsbasis • 6. Migratie en (de grenzen van) nationale sociale zekerheidsstelsels • 7. Communautair: naar een gelaagde welvaartsstaat
 • 13. 13 1. Hoe maken we de vergrijzing betaalbaar? De toekomst van de pensioenen.  Eerste pijler: nu al onvoldoende ◦ ca. 20% ouderen met inkomen onder armoedegrens  Quid vermogen??? => dan slechts 12%???  Vooral probleem voor wie geen eigen woning heeft ◦ Boven armoedegrens én welvaartsvast ◦ Niet enkel laagste pensioenen verhogen ◦ Blijven kiezen voor repartitie
 • 14. 14 Hoe maken we de vergrijzing betaalbaar?  Tweede pijler (via werkgever) ◦ 60% van de werknemers gedekt. En de anderen?  Derde pijler: individueel pensioensparen ◦ Matteüseffect in het kwadraat ◦ Gesubsidieerd sparen ◦ Quid fiscale aftrek?  Vierde pijler: eigen woning  Langer werken. Ja, maar dan van eindeloopbaandebat naar betere spreiding over de gehele loopbaan ◦ Ratrace in de spitsuur van het leven ◦ Welke jobs voor 50-plussers?
 • 15. 2. Wat met structurele werkloosheid? 15  Structurele werkloosheid ◦ Laaggeschoolden ◦ Mensen met migratie-achtergrond  Groeiende kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt ◦ Flexibilisering ◦ Interim jobs  (Grenzen aan) activering -> verhaal van straatveger in Nederland
 • 16. 16 Groene antwoorden  Recht op arbeid ◦ Groene economie zorgt voor jobs ◦ Uitbouw sociale economie ◦ Empowerende activering  Investeren in combinatie arbeid/gezin/sociaal leven ◦ Tijdsbeleid (zie verder)  Naar een ander loopbaanmodel ◦ Transitionele arbeidsmarkt: hoe overgangen faciliteren én sociaal beschermen
 • 17. 17 De arbeidsmarkt verandert  Uitgangspunten ◦ Geen job meer voor het leven: loopbanen kennen meer veranderingen, overgangen, transities ◦ Maar ook: moet je om de 5 jaar veranderen? ◦ keuze voor een levensloop-benadering ◦ Het oude concept van volledige werkgelegenheid werkt niet meer  Hoe goede transities bevorderen en slechte vermijden?
 • 18. 18 Discussie: basisinkomen  Haalbare opstap naar volwaardig burgerschap?  Of eerder… een utopie met gevaarlijke neveneffecten? ◦ stap naar precarisering arbeidsmarkt of sterkere onderhandelingspositie werknemers? ◦ beperken huidige sociale zekerheid? ◦ Vereist sluiting van de grenzen, of voeren we in op Europees niveau: -> cf. voorstel Van Parijs van Europees dividend
 • 19. 19 3. Tijdsbeleid (combinatie arbeid en gezin) (Te) voorzichtige en tegenstrijdige antwoorden van het beleid Meer en langer werken <-> voorstel Femma 30-uren week + Voorzichtig zoeken naar een combinatiebeleid  Deeltijdarbeid neemt toe ◦Stijgend gebruik van  Loopbaanonderbreking  Tijdskrediet  Ouderschapsverlof Maar ook meer tijdsdruk: ◦ begunstigen ploegenarbeid ◦ meer overuren ◦ zondagopening winkels, stadscentra ◦ langer werken, …
 • 20. 20 Tijdsbeleid op een tweesprong Collectieve of individuele oplossingen?  Huidige tijdskrediet onder druk: ◦ van autonomie naar paternalisme  Het gevaar van de individuele levensloopregeling (cf. Nederland)  Pleidooi voor een collectieve regeling en collectieve rechten
 • 21. De tijdsverzekering als nieuwe pijler in de sociale zekerheid  Naast pensioenstelsel, werkloosheid, ziekte-en invaliditeit en kindergeld: een nieuwe pijler www.dirkgeldof.be 21 in de 21ste eeuw  Een collectief kader voor collectieve tijdsrechten, waar individuen uit kunnen putten in verschillende fases in hun levensloop  4 componenten ◦ Tijd voor kinderen ◦ Tijd voor zorg ◦ Tijd voor zelfontplooiing ◦ Tijd om te leren  Tijdsverzekering is het structurele antwoord op tijdsrisico’s in een transitionele arbeidsmarkt
 • 22. 4. Stijgende armoede  15% onder EU armoedegrens  Meer dan 100.000 gezinnen met leefloon  Alle signalen op rood  Zeer snelle verkleuring van de armoede  Gaten in de bodem  Alle beleidsdomeinen  Armoede bij mensen van andere etnische afkomst www.dirkgeldof.be 22 ◦ Categoriaal en/of inclusief  Spanningsveld: alleen de bodem versterken maakt van SZ een minimumstelsel
 • 23. 23 Voor wie hoort wat?  De te eenzijdige ‘Voor wat hoort wat’- logica leidt tot steeds hardere aanpak van mensen in kwetsbare situaties fLinks beleid met plezier door rechts overgenomen  Interessante drie posities in dit boekje: ◦ Janssens: harde ‘voor wat hoort wat’ ◦ Vandenbroucke: wederkerigheid (en mededogen voor bepaalde groepen) ◦ Cantillon: vanuit menselijke waardigheid: solidariteit om niet Ecologisten: vertrekken vanuit autonomie: ruimte geven om zich te ontplooien, mensen niet loslaten maar ook niet disciplineren (vergt nieuwe visie op overheid, voorbij (neo(liberaal))
 • 24. 24 besluit  Sociale zekerheid belangrijkste institutie voor solidariteit in onze samenleving  Binnen de traditie van de bredere welvaartstaat  Zoeken naar herijking, ◦ die sociale rechten versterkt (cf. tijdsrechten) ◦ aanpast aan veranderende maatschappij ◦ Maar emancipatie terug centraal stelt in plaats van eenzijdige activering