Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Yunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3 pagkamulat
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Ap8 q3 ppt3 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Ap8 q3 ppt3

 1. 1. Rebolusyong Siyentipiko, Enlightenment at Rebolusyong Industriyal Araling Panlipunan 8
 2. 2. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang: 1. natutukoy ang mga dahilan, kaganapan at epekto ng Rebolusyong Siyentipiko, Enlightenment at Rebolusyong Industriyal; 2. naipaliliwanag kung paano ginamit ng tao ang kanyang isip at katwiran sa Panahon ng Enlightenment; at 3. napahahalagahan ang iba’t-ibang imbensyon noong panahon ng Rebolusyong Industriyal.
 3. 3. It’s time to rumble! Panuto:Ayusin ang mga pinaghalung letra upang makabuo ng salita. Bigyan ng ilang pagpapaliwanag ang iyong nabuong mga salita. Sagutin ang pamprosesong tanong. Isulat ang lahat ng sagot sa sagutang papel. PamprosesongTanong: 1. Saan nauugnay ang mga salitang iyong nabuo? Ipaliwanag ang iyong kasagutan. 2. Paano nakamit ng mga Kanluranin ang mga salitang iyong nabuo?
 4. 4. Kung May Katwiran Ka, Ipaglaban Mo! Panuto: Basahin mong mabuti at unawain ang mga pahayag na nasa loob ng kahon. Matapos mo itong mabasa, sagutin ang mga tanong sa ibaba batay sa sarili mong kapasyahan at pagpapaliwanag. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. 1. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Galileo Galilei, ipaglalaban mo ba ang iyong mga paniniwala o natuklasan gamit ang iyong naimbento? Ipaliwanag ang iyong sagot. _ 2. Kung ikaw ang tagapaglitis sa isinagawang Inquisition, ano ang iyong magiging desisyon hinggil sa kaso? Pangatwiranan ang iyong sagot.
 5. 5. Rebolusyong Siyentipiko Naimbento ang agham hindi lamang sa panahon ng Rebolusyong Siyentipiko. Ito ay matagal ng ginagamit ng mga Griyego bilang scientia na nangangahulugang “kaalaman.” Subalit wala pang konseptong agham bilang isang disiplina at hindi pa nila tinatawag ang sarili bilang siyentista. Ang pagkakaunawa ng mga Europeo noong ika-15 na siglo tungkol sa mundo at sansinukob ay batay sa aral ng mga Kristiyano at pilosopiya ni Aristotle. Naging hudyat ng pagpasok ng Rebolusyong Siyentipiko noong ika-16 at ika17 siglo ng magsimula ang panahon ng pagsisiyasat sa pamamagitan ng eksperimento bunga ng kanilang pagmamasid sa sansinukob.Ang bagong ideyang siyentipiko ay instrumento sa pagkakaroon ng panibagong pananaw sa kaalaman at paniniwala ng mga Europeo.Ang dating impluwensiya ng Simbahan sa pamumuhay at kaisipan ng mga tao ay nabawasan at humina dahil sa mga paglalathala ng mga bagong tuklas nakaalaman na pinatunayan ng “bagong siyensiya.”
 6. 6. Ang dulot ng Rebolusyong Siyentipiko ay hindi lang natuon sa Astronomiya o pag-aaral tungkol sa kalawakan, lumaganap din ito sa ibat-ibang larangan ng Agham na naging batayan sa kasalukuyan.
 7. 7. Sa larangan ng Medisina
 8. 8. Sa larangan ng Chemistry
 9. 9. Mga Pilosopong nanghikayat na gumamit ng pag-aaral ng siyensiya Ang Rebolusyong Siyentipiko ay ginamit ang katwiran (reason) sa pagpapaliwanag kung bakit at paano nangyari ang mga bagay-bagay sa pisikal na mundo. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng inspirasyon at matinding pagtitiwala sa kapangyarihan ng katwiran sa mga uring edukado ng Europa.
 10. 10. Panahon ng Pagkamulat o Enlightenment Noong ika-18 siglo isang kilusang pilosopikal ang umunlad sa Europa.Ang mga pagbabagong nakamit ng Rebolusyong Siyentipiko ang kanilang magiging batayan upang baguhin at unawain ang lipunan ng tao, ito ang “The Enlightenment.”Ang Enlightenment ay isang kilusan noong ika-18 siglo kung saan sinikap ng mga pilosopo na isagawa ang mga prinsipyo ng pangangatwiran at paraang siyentipiko sa lahat ng aspeto sa lipunan. Sila ay kinabibilangan ng ibatibang uri ng tao, mga manunulat, propesor, ekonomista, mamamahayag, at mga taong nagnanais ng pagbabagong panlipunan.Ang mga taong lumahok sa Enlightenment ay tinatawag na mga Pilosopo. Para sa mga Pilosopo, ang layunin ng Pilosopiya ay makabuo ng isang lipunan na mabuti kaysa sa nauna. Noong panahon ng Rebolusyong Siyentipiko, nakuhang ipaliwanag ng mga siyentista ang batas ng pisikal na daigdig gamit ang kanilang katwiran, dahil dito, naisip din ng mga pilosopo na kung posible din bang gamitin ang katwiran upang ipaliwanag ang batas ng lipunan ng tao. Ang ambag ng mga intelektuwal na ito ang nagsilbing pundasyon ng mga modernong ideyang may kinalaman sa pamahalaan, edukasyon, demokrasya, at maging sa sining.Ang mga intelektuwal na ito ay nakilala bilang mga pilosopo o pangkat nang mga intelektuwal na humihikayat sa paggamit ng katuwiran, kaalaman, at edukasyon sa pagsugpo sa pamahiin at kamangmangan. Sinuri nila ang kapangyarihan ng relihiyon at tinuligsa ang kawalan ng katarungan sa lipunan.
 11. 11. Ang Makabagong Ideyang Pampolitika
 12. 12. Ang Enlightenment ay lubos na nakaapekto hanggang sa kasalukuyan. Marami pa rin sa mga ambag na ito ay patuloy pa rin nating natatamasa. Isipin natin, kung ano kaya ang sitwasyon ng daigdig kung hindi naganap ang Enlightenment.
 13. 13. Rebolusyong Industriyal Noong una, umaasa lang ang mga tao sa pagtatanim. Ito lang halos ang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Ngunit noong huling bahagi ng ika-18 siglo at unang bahagi ng ika-19 na siglo, pinasimulan ng Britanya ang Rebolusyong Industriyal.Ano nga ba ang Rebolusyong Industriyal? Ito ang panahon na kung saan gumamit sila ng mga makinarya upang makagawa pa ng iba pang produkto. Ito rin ang panahon na lumipat ang mga tao mula sa simpleng ginagamitan ng kamay tungo sa paggamit ng mga komplikadong makinarya. Nagdulot ito ng mas mabilis at maraming produktong nagagawa.Ang dating lipunang umaasa lamang sa pagsasaka ngayon ay nakadepende na sa mga bagong kagamitan o teknolohiya. Bakit kaya sa bansang Britanya nagsimula ang Rebolusyong Industriyal?Taong 1760 na pasimulan ng Britanya ang Rebolusyong Industriyal dahil sa mga sumusunod na kadahilanan: • Likas na yaman – Ang Britanya ay sagana sa karbon at bakal na mahalaga sa pagtatayo ng industriya. •Yamang tao - Maraming lakas paggawa sa Britanya dahil maraming manggagawa roon. • Sapat na puhunan – May malaking silang kapital na magagamit sa pagtatatag ng mga bagong industriya. • Suporta ng pamahalaan – Sinuportahan ng pamahalaan ang pag-unlad ng ekonomiya ng Britanya sa pamamamagitan ng pagtatatag ng malakas na hukbong pandagat na sumuporta sa kanyang imperyo at kalakalang panlabas. • Kinalalagyan – Ang bansa ay may mainam na daungan.Ang paglalakbay sa tubig ng mga produkto at kalakal ay mabilis na madadala sa kanyang destinasyon kaysa sa paglalakbay sa lupa.
 14. 14. Ang pag-unlad ng paggamit ng mga makabagong makinarya ay lubos na nakatulong sa mga bansa sa Europa, hindi lang sa Europa kung hindi sa ibat ibang panig ng mundo. Kilalanin natin kung sino-sino ang mga taong nasa likod ng imbensyong ito. Ano ano ang mga makinaryang ito?
 15. 15. Dahil sa Rebolusyong Industriyal, may malaking naging epekto ito sa Europa at sa daigdig noon at ngayon. • Binago ng Rebolusyong Industriyal ang bawat bahagi ng pamumuhay ng mga bansang naging aktibo sa industriyalisasyon. • Matinding pananamantala at paghihirap ang naranasan ng mga manggagawa sa mga pabrika at industriya. • Lumaki ang pangangailangan sa mga hilaw na sangkap. • Umunlad ang transportasyon, agrikultura at pakikipagtalastasan. • Nagbigay ito ng maraming trabaho dulot ng industriyalisasyon na nagbunga rin ng panganib sa kalusugan ng mga tao. • Nagdulot din ito ng mataas na pag-angat ng kahalagahan ng pangangalakal. • Lumago ang pamumuhay ilang mga tao. • Nagbunga ang Rebolusyong Industriyal ng pagdami ng bilang ng populasyon sa Europa lalo na ang mga sentro ng kalakalan at komersiyo. • Nagdulot ng polusyon, pagsisiksikan sa mga marurumi at madidilim na mga kabahayan na nagdulot ng paglaganap ng sakit at epidemya sa mga lugar na tirahan ng mga mahihirap. • Paglaki ng agwat katayuan sa buhay ng mahihirap na manggagawa at mayayamang may ari ng lupa at pagawaan. • Mabilis na lumago at nagsulputan ang mga lungsod. • Nagdulot din ito ng pagkabuo ng mga samahan para sa pagbabago ng kalagayan ng mga manggagawa, gayun din ang pagkakaroon ng mga batas para sa ikabubuti ng kalagayan ng mga ito. • Nabuo rin ang kilusang nagsusulong sa pag-aalis ng pang-aalipin. Kasabay rin nito ang pagkakaroon ng mga karapatan ng mga kababaihan.
 16. 16. A. Kilalanin Mo, Ihanay Mo! Panuto: Kilalanin ang mga sumusunod na personalidad at ihanay ang mga ito sa talahanayan batay kung saang larangan sila nakilala. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon at isulat sa sagutang papel.
 17. 17. B. Gawa ko, Ipagmalaki mo! Panuto: Hanapin sa loob ng kahon ang mga imbentor ng sumusunod. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel.
 18. 18. Thank you!!!

×