Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Pag usbong ng terminong bourgeoisie

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
National monarchy
National monarchy
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Pag usbong ng terminong bourgeoisie (20)

Anzeige

Weitere von Mary Grace Ambrocio (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Pag usbong ng terminong bourgeoisie

 1. 1. PAG-USBONG NG BOURGEOISIE
 2. 2. Terminong bourgeoisie  Ito ay inuugnay sa mga mamayanang mga bayan sa Medieva France na binubuo ng mga artisan at mangangalakal.  Bourgeoisie ang tawag sa mga taong nasa gitnang antas ng lipunan na naging makapangyarihan at maimpluwensiya sa ekonomiya.
 3. 3.  Artisan ang tawag sa manggagawang may kasanayan sa paggawa ng mga kagamitang maaring may partikular na gamit o pandekorasyon .  Pamilihan ang kanilang daigdig.  Galing sa industriya ang kanilang yaman at hindi galing sa lupa.  Hindi sila nakadepende sa sistemang piyudal at binabayaran sila sa kanilang paggawa.
 4. 4.  Naging isang makapangyarihang puwersa ang bourgeoisie sa Europe.  Banker ang tawag sa nagmamay-ari o namamahala ng banko.  Shipower ang nagmamay-ari ng mga barko.  Ang kapangyarihan ng bourgeoisie ay bunga ng kayamanan at pakikipag-alyansa sa hari laban sa mga landlord.
 5. 5.  Maiuugat ang English Revolution, American Revolution, at French Revolution sa pagnanais ng bourgeoisie na palayain ang sarili mula sa anino ng piyudalismo.  Nagkaroon ng politikal na kapangyarihan ang mga bourgeoisie noong ika-19 siglo.  Nagkamit sila ng karapatang politikal, panrelihiyong, at sibil sa pamamagitan ng pagtataguyod ng liberalismo.  Ang paglakas ng bourgeoisie at paggamit ng sistemang merkantilismo ay naging daan upang manumbalik ang kapangyarihan ng hari.
 6. 6. Pagtatag ng National Monarchy  Malaki ang naitulong ng pagtatag ng national monarchy sa paglakas ng Europe.  Noble ang naghahari dito at sila rin ang mga panginoong maylupa.  Nabago ang katayuan ng monarkiya sa tulong ng mga bourgeoisie.  Unti-unting namayagpag ang dating mahinang hari sa pamamagitan ng pagpapalawak ng teritoryo at pagbubuo ng matatatag na sentralisadong pamahalaan.
 7. 7.  Sa pamamagitan ng buwis, nagkaroon ng pondo ang hari upang magbayad ng mga sundalo.  Nakalaya ang hari mula sa proteksyon na dating ibinibigay ng mga knight ng panginoong maylupa.  Maaaring gamitin ang mga sundalo laban sa mga knight ng panginoong maylupa.  Maaari ding humirang ang hari ng mga edukadong mamamayan bilang kolektor ng mga buwis, hukom, sekretarya, at administrator.
 8. 8. Pag-usbong ng mga Nation-state  Naitatag ang mga batayan ng mga Nation-state sa Europe sa pagbabago sa konsepto ng monarkiya.  Ang Nation-state ay tumutukoy sa isang estado na pinananahanan ng mamamayan na may mag kakatulad na wika, kultura, relihiyon, at kasaysayan.  Ang mga mamamayan ay isang nagkaka isang lahi dahil sa kanilang pagkakahalintulad na kultural.
 9. 9.  May Soberanidad o kasarinlan ang kanilang pamahalaan.  Ang pagkakaroon ng sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng isang pambansang monarkiya na may kakayahan at kapangyarihan na magpatupad ng batas sa buong nasasakupan ang mahahalagang katangian ng Nation-state.  May mga bagong institusyon na umusbong bunga ng pagiging nation-state. Isa rito ang pagkabuo ng isang hukbo ng mga propesyunal na sundalo na tapat sa hari.  Palawigin ang teritoryo at kapangyarihan ng monarkiya ang tungkulin ng hukbo.
 10. 10.  Sa opisyal o kawani na may kasanayan para sa patakbuhin ang pamhalaan ayon sa kautusan ng monarkiya nag simula ang institusyon ng burukrasya.  Pangongolekta ng buwis, pagpapatupad ng batas, at pagkakaloob ng hustisya ay isa sa mga katungkulan ng mga opisyal at kawani.
 11. 11. Paglakas ng Simbahan at ang Papel Nito sa Paglakas ng Europe  Ang simbahan ang naging bagong sentro ng debosyon.  Ang simbahan ang pinakamakapangyarihang institusyon sa panahon ng Middle Ages.  Sa loob ng simbahan tinuligsa ang pang- aabuso ng mga hari na naging dahilan upang lalong lumakas ang kapangyarihan ng Papa.
 12. 12.  Naging mas makapangyarihan ang simbahan nang itakda ni Papa Gregory VII sa pagsapit ng taong 1073.  Ang Papa ang may pinakamataas na kapangyarihan sa pananampalataya at doktrina.  Ang Investiture Controversy ay sumasalamin sa tunggalian ng interest ng simbahan at pamahalaan kaugnay ng mga ideya ni Papa Gregory VII.  Hiniling ng hari na alisin ang ekskomulgasyon kay Henry IV.  Tumayo si Henry IV nang nakayapak sa labas ng palasyo ng canossa sa hilagang italy ng tatlong araw noong 1077.
 13. 13.  Nang lumaon pinatawad ng Papa si Henry at ang insedenteng iyon ay lalong nagpatibay sa kapangyarihan ng simbahan.  Upang malutas ang nasabing isyu nagkaroong ng kompremiso sa pagitan ng simbahan at ni Henry IV at ito ay tinatawag na Concordat of Worms noong 1122.  Bilang lider- espiritwal ng Simbahan at panginoong maylupa ang dalawang tungkulin ng Obispo.  Sa pangunguna ng simbahan, naboo ang imahen ng Europe bilang isang malawak na kabuuang kristyano- ang republika christiana na pinamumunuan ng mga hari sa patnubay ng Papa.

×