Anzeige

Mga salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan

Information Communication Technology Teacher at Department of Education um Department of Education
10. Jul 2018
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Mga salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan

 1. Mga salik na nakatulong sa paglawak ng kapangyarihan ng kapapahan (pope)
 2. PAGBAGSAK NG IMPERYONG ROMAN  Marami ang dahilan ng paglakas ng kapangyarihan ng Simbahang Katoliko at ng Kapapahan.  Tinukoy ni Silvian,isang pari, na kalooban ng mga Roman ang bunga nga kanilang mga kasamaan. Ang mga kayamanang umagos papasok sa Rome ang naging sanhi ng palasak na kabulukan sa pamahalaan ng imperyo.  Sa walang tigil na pagsasamantala sa tungkulin ng mga umuugit ng pamahalaan, nahati ang lipunan sa dalawang panig, ang pinakamaliit na bahagi ng lipunan at mga nakararaming maliliit na mamamayan.
 3. • Lubhang nakapagpahina ang kabulukan sa pamahalaan at ang kahabag- habag na kalagayan ng pamumuhay ng mga pangkaraniwang tao sa katayuan ng Imperyong Roman. • Noong 476 CE, tuluyan itong bumagsak sa kamay ng mga barbaro na dati ng nakatira sa loob ng imperyo mula pa noong ikatlong siglo ng Kristiyanismo. • Sa kabutihang palad, ang Simbahang Kristiyano, na tanging institusyong hindi pinakialaman ng mga barbaro, ang nangalaga sa mga pangangailangan ng mga tao. • Binigyang-diin nila ang kalagayan ng kaluluwa sa ikalawang buhay ayon sa pangako ng Simbahan para sa mga nailigtas sa pamamagitan ni Kristo. • Sa kabilang dako, nahikayat naman ng mga barbaro sa kapangyarihan ng Simbahan. Pumuyag sila na binyagan sa pagka-Kristiyano at naging matapat na mga kaanib ng pari.
 4. MATATAG AT MABISANG ORGANISASYON NG SIMBAHAN
 5.  Noong mga unang taon ng Kristiyanismo , karaniwang tao lamang ang mga pinuno ng Simbahan na nakilala bilang mga presbyter na pinili ng mga mamamayan.  Mula sa mga ordinaryong taong ito lumitaw ang mga pari at mga hirarkiya.  Isang diyosesis ang kongregasyon ng mga Kristiyano sa bawat lungsod na pinamumunuan ng obispo. Nasa ilalim ng obispo ang maraming pari sa iba-ibang parokya ng lungsod. Sa ilalim ng pamumuno at pamamahala ng obispi,hindi lamang mga gawaing espirituwal ang pinangalagaan ng mga pari,kundi pinangasiwaan din nila ang gawaing pangkabuhayan,pang-edukasyon at pagkawanggawa ng Simbahan. Ang obispo rin ang namamahala sa pagpanatili ng kaayusan at katarungan sa lungsod at sa iba pang nasasakupan.
 6. Tinatawag na arsobispo ang mga obispo na nakatira sa malalaking lungsod na naging unang sentro ng Kritiyanismo. May kapangyarihan ang isang arsobispo sa mga obispo ng ilang karatig na maliit na lungsod. Ang Obispo ng Rome, na tinawag bilang Papa, ang kinikilalang katas-taasang pinuni ng Simbahang Katoliko sa Kanlurang Europe. Mula noong kalagitnaan ng ika-11 siglo, pinipili ang mga Papa ng Kolehiyo ng mga Kardinal sa pamamagitan ng palakpakan lamang,depende kung sino ang gusto ng matatandang kardinal. Sa Konseho ng Lateran noong 1719,pinagpasyahan ng mayorya ang paghalal ng Papa.
 7. ◇ Ang kapapahan(Papa) ay tumutukoy sa tungkulin, panahon ng panunungkulan, at kapangyarihang panrelihiyon ng Papa bilang pinuno ng Simbahang gayundin ang kapangyarihang pampolitika bilang pinuno estado ng Vatican. ◇ Ang salitang Pope ay nangangahulugang AMA na nagmula sa salitang Latin na “Papa”.
 8. URI NG PAMUMUNO SA SIMBAHAN
 9. CONSTANTINE THE GREAT • Pinagbuklod-buklod niya ang lahat ng mga Kristiyano sa buong imperyo ng Rome at ang Konseho ng Nicea na kaniyang tinawag. • Pinalakas ang kapapahan sa pamamagitan ng Konseho ng Constantinople.
 10. PAPA LEO THE GREAT (440-461) Binigyang-diin niya ang Petrine Doctrine, ang doktrinang nagsasabing ang obispo ng Rome,bilang tagapagmanani San Pedro, ang tunay na pinuno ng Kristiyanismo. Ang emperador sa kanlurang Europe ang nag-utos na kilalanin ang kapangyarihan ng obispo ng Rome bilang pinakamataas na pinuno ng Simbahan.
 11. PAPA GREGORY 1 Iniukol niya ang kaniyang buong kakayahan at pagsisikap sa paglilingkod bilang pinuno ng lungsod at patnubay ng Simbahan sa buong Kanlurang Europe. Natamo ang sukdulan ng tagumpay nang magawa niyang sumampalataya ang iba-ibang mga barbarong tribo at lumaganap ang Kristiyanismo sa malalayong lugar sa Europe. Nagpadala siya ng mga misyonero sa iba-ibang bansa na hindi pa sumasampalataya sa Simbahang Katoliko at buong tagumpay nagpalaganap ng kapangyarihan ng Papa ang mga ito.
 12. ◇ Ang investiture ay isang sereminya kung saan ang isang pinunong sekular katulad hari ay pinagkalooban ng mga simbolo sa pamumuno katulad ng singsing sa obispong kaniyang hinihirang bilang pinuni ng simbahan.
 13. PAMUMUNO NG MGA MONGHE
 14. Binubuo ang monghe ng isang pangkat ng mga pari na tumalikod sa makamundong pamumuhay at naninirahan sa mga monasteryo upang mamuhay sa panalangin at sariling disipilina. Sila ang mga regular na kasapu ng mga pari at itinuturing na higit oa na matapat kaysa mga paring sekular. Nasa ilalim lamang ng kontrol at pangangasiwa ng Abbot at Papa ang mga monghe.
 15. MGA GAWAIN NG MGA MONGHE Nagtiyaga sa pag-iingat ng mga karunungang klasikal ng mga sinaunang Griyego at Roman. Dahil sa pagsisikap, ang mga kaalaman tungkol sa sinauna at panggitnang panahon ay napangalagaan sa kasalukuyan. Nagpakain ang mga monasteryo sa mahihirap, nangalaga sa maysakit at kumupkop sa mga taong nais makaligtas sa kanilang mga kaaway. Pinakamahalaga sa mga ginampanang tungkulin ng mga monghe ang pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa utos ng Papa sa iba-ibang dako ng Kanlurang Europe.
 16. MGA KATANUNGAN???????
Anzeige