Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email

Mary Ann Encinas
Mary Ann EncinasTeacher um MCE Academy
Bb. Mary Ann M. Encinas
Teacher
UP TEACHER’S VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL
Dapat maging ligtas at kapakipakinabang sa
lahat ang paggamit ng kagamitan at
pasilidad sa Information and Communication
Technology (ICT) katulad ng computer, email,
at internet. Kailangang mahusay na mapag-
aralan ang mga gabay sa ligtas at
responsableng paggamit ng computer,
internet, at email sa paaralan.
Bago simulan ang gawain, subukin mong gawin ang
sumusunod. Maglagay ng tsek ( ) sa hanay ng
thumbs up icon kung OO ang sagot at ng thumbs
down icon kung HINDI.
Kasanayan sa Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet,
at Email
1. Natitiyak na ligtas at maayos ang pinaglalagyan ng
computer.
2. Nakauupo nang tuwid at nakalapat ang mga paa
tuwing gumagamit ng computer.
3. Nakakasaliksik ng impormasyon sa mga sites sa
internet.
4. Natutukoy ang mga panganib na dulot ng paggamit
ng Internet at nakaiiwas dito.
5. Nakapagse-share o nagpapamahagi ng files sa mga
kamag-aral upang makatulong sa paggawa ng
1. Ano-ano ang mga kagamitang nakikita mo sa
bahay, paaralan, at mga lugar-pasyalan na
produkto ng makabagong teknolohiya?
2. Makatutulong ba ang pagkakaroon ng mga
kagamitang ito? Bakit?
Information Technology (IT)
pamamaraan
kasangkapan
teknolohiya
Tumutulong sa mga tao upang makakuha ng
impormasyon, maproseso ito, maitago, at
maibahagi.
Itinuturing din itong Sining
at Agham:
• pagtatala (recording)
• pag-iingat (storage)
• pagsasaayos (organizing)
• pakikipagpalitan (exchange)
• pagpapalaganap ng impormasyon
(information dissemination).
Salik sa paggamit ng
Computer,Internet at email
Exposure o pagkalantad ng mga
di-naaangkop na materyales. o
Maaari kang makakita ng
materyales na tahasang seksuwal,
marahas, at ipinagbabawal o
ilegal.
Salik sa paggamit ng
Computer,Internet at email
Viruses, Adware, at Spyware o
Maaaring makakuha ng mga virus
sa paggamit ng Internet na
maaaring makapinsala sa mga files
at memory ng computer at
makasira sa maayos nitong
paggana.
Salik sa paggamit ng
Computer,Internet at email
Paniligalig at Pananakot o
Harassment at Cyber bullying o
Maaari ka ring makaranas ng
cyber bullying o malagay sa
peligro dahil sa pakikipag-
ugnayan sa mga hindi kakilala.
Salik sa paggamit ng
Computer,Internet at email
Pagnanakaw ng Pagkakakilanlan o
Identity Theft
o Ang naibahagi mong personal na
impormasyon ay gamitin ng ibang
tao sa paggawa ng krimen. Maaaring
ding makuha ang impormasyon na
hindi mo nalalaman o binibigyang
pahintulot. Ito ang tinatawag na
identity theft o fraud.
Ang ilan sa mga kasiya-siya at tamang pamamaraan sa paggamit ng
computer, internet, at email ay ang sumusunod:
• Tiyakin/itakda kung aling websites ang maaaring bisitahin at kung
gaano katagal maaaring gumamit ng kompyuter, internet at email.
• Magpa-install o magpalagay ng internet content filter. Magagamit ito
upang ang kapakipakinabang na nilalaman lamang ang mababasa at
maida-download gamit ang Internet.
• Makipag-ugnayan lamang sa mga kakilala o kaibigan tuwing online.
Sundin ang tamang gabay na itinakda sa paggamit ng mga social
networking, instant messaging, email, online gaming, at webcam.
ILANG DAPAT ISAALANG-ALANG PARA SA
LIGTAS NA PAGGAMIT NG INTERNET
• Magkaroon ng malinaw na patakaran ang paaralan sa paggamit ng kompyuter,
internet, at email.
• Ipagbawal ang pagdadala ng anumang pagkain o inumin sa loob ng computer
laboratory.
• Alamin ang pagkakaiba ng publiko at pribadong impormasyon.
• Ingatan lahat ng kagamitan sa loob ng computer laboratory. Sundin ang mga
direksiyon ng guro tungkol sa tamang paggamit ng anumang kagamitan.
• Ang pasilidad ng internet ay para sa layuning pang-edukasyon lamang. I-access o
buksan ang internet sa pahintulot ng guro. Bisitahin lamang ang mga aprobadong
sites sa internet.
• Huwag maglathala, magbigay, o mamahagi ng anumang personal na impormasyon
tungkol sa iyo o sa ibang tao (katulad ng tirahan, email address, telepono).
• Ipinagbabawal ang paggamit ng chat rooms na maaaring magdulot ng
kapahamakan para sa mag-aaral.
• Gamitin lamang ang mga ligtas na search engine sa internet.
Halimbawa: www.kidzui.com www.kids.aol.com www.surfnetkids.com
• Pumili ng password na mahirap mahulaan, at palitan ito kung
kinakailangan.
• Huwag ibigay ang password kaninuman (maliban sa mga magulang)
at siguraduhing naka-log-out ka bago patayin o i-off ang kompyuter.
• I-shut-down ang kompyuter at i-off ang koneksiyon ng internet kung
tapos nang gamitin ang mga ito. Huwag hayaang nakabukas ang mga
ito kapag hindi ginagamit.
ILANG DAPAT ISAALANG-ALANG PARA SA
LIGTAS NA PAGGAMIT NG INTERNET
Gawain A: Tseklist sa Tamang
Posisyon sa Paggamit ng
Computer
PAMANTAYAN SA TAMANG PAGGAMIT NG COMPUTER
Isagawa ang mga sumusunod. Lagyan ng tsek ( ) ang hanay
ng icon na napili.
1. May sandalan ang upuan at maaaring i-adjust
ang taas nito.
2. Habang nagta-type,mas mababa nang kaunti ang keyboard
sa kamay.
3. Bahagyang nakaangat ang kabilang dulo ng
keyboard.
4. Nakaupo nang tuwid at nakalapat ang mga paa.
5. Tama lang at hindi masyadong mahigpit ang
pagkakahawak sa mouse at naiki-click ito nang mabilis.
6. Walang liwanag na nakatapat sa screen ng
monitor. Tinaasan o binabaan ang liwanag o brightness
ng monitor hanggang sa maging komportable na ito sa iyong
paningin.
Gawain B: Mag-Skit Tayo…
1. Bumuo ng anim na grupo.
2. Ang bawat grupo ay tatalakay tungkol sa responsableng
paggamit ng computer, internet, email, at ang mga kaakibat na
panganib na dulot nito. Tingnan ang pagkakaayos ng grupo
batay sa paksang tatalakayin sa ibaba:
a. Pangkat 1 at 2: Responsableng Paggamit ng Computer
b. Pangkat 3 at 4: Repsonsableng Paggamit ng internet
c. Pangkat 5 at 6: Responsableng Paggamit ng Email
3. Gumawa ng skit o anumang uri ng presentasyon na
tumatalakay sa responsableng paggamit ng computer, internet,
at email. Ipakita ito sa klase.
Gawain C: Mga Gabay para sa Kasiya-siya at Responsableng
Paggamit ng Internet
Makibahagi sa talakayan tungkol sa mga gabay para sa ligtas at responsableng
paggamit ng internet.
Isulat sa graphic organizer sa ibaba ang mahahalagang alalahanin para sa ligtas
at responsableng paggamit ng internet.
Gawain D: Patakaran: Gawin Natin . . . Dapat Nating Sundin . .
Gamit ang dating grupo sa Gawain D, gumawa ng tigtatlong patakaran para sa sumusunod: a. Pangkat 1 at 2:
Patakaran sa Paggamit ng Computer
b. Pangkat 3 at 4: Patakaran sa Paggamit ng internet
c. Pangkat 5 at 6: Patakaran sa Paggamit ng Email
Isulat sa strips ng kartolina ang bawat patakarang mabubuo at idikit ang mga ito sa pader ng computer room.
Patakaran sa
Paggamit ng
Computer
Patakaran sa
Paggamit ng
Internet
Patakaran sa
Paggamit ng
Email
SUBUKIN MO!
A. Isulat sa notbuk ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali.
______1. Makatutulong sa mabilis na pagpapadala at pagkuha ng impormasyon
ang paggamit ng mga ICT equipment at gadgets.
______2. Dapat gumamit ng internet sa paaralan anumang oras at araw.
______3. Maaaring magbigay ng personal na impormasyon sa taong nakilala mo
gamit ang Internet.
______4. Dapat ipaalam sa guro ang mga nakita mo sa internet na hindi mo
naiintindihan.
______5. Ibigay ang password sa kamag-aral upang magawa ang output sa
panahong liliban ka sa klase.
B. Piliin ang pinakamabuting sagot ayon sa mga dapat isaalang-alang sa paggamit ng computer.
1. Pagpasok sa computer laboratory, ang dapat kong gawin ay:
a. buksan ang computer, at maglaro ng online games
b. tahimik na umupo sa upuang itinalaga para sa akin
c. kumain at uminom
2. May nagpapadala sa iyo ng hindi naaangkop na “online message,” ano ang dapat mong gawin?
a. Panatilihin itong isang lihim.
b. Tumugon at hilingin sa nagpadala sa iyo na huwag ka na niyang padalhan ng hindi naaangkop na
mensahe.
c. Sabihin sa mga magulang upang alertuhin nila ang Internet Service Provider.
3. Sa paggamit ng internet sa computer laboratory, alin sa mga ito ang dapat gawin?
a. Maaari kong i-check ang aking email sa anumang oras na naisin ko.
b.Maaari akong pumunta sa chat rooms o gamitin ang instant messaging para makipag-ugnayan sa
aking mga kaibigan.
c. Maaari ko lamang gamitin ang internet at magpunta
sa aprobado o mga pinayagang websites kung may
pahintulot ng guro.
4. Kapag may humingi ng personal na impormasyon tulad
ng mga numero ng telepono o address, dapat mong:
a. ibigay ang hinihinging impormasyon at magalang na
gawin ito.
b. i-post ang impormasyon sa anumang pampublikong
websites tulad ng Facebook, upang makita ninuman.
c. iwasang ibigay ang personal na impormasyon online,
dahil hindi mo batid kung kanino ka nakikipag-ugnayan.
5. Nakakita ka ng impormasyon o lathalain sa computer na
sa iyong palagay ay hindi naangkop, ano ang dapat
mong gawin?
a. Huwag pansinin. Balewalain.
b. I-off ang computer at sabihin ito sa iyong kaibigan.
c. Ipaalam agad sa nakatatanda.
Maglagay ng tsek () sa hanay ng thumbs up icon kung OO
ang sagot at ng thumbs down icon kung HINDI.
Kasanayan sa Ligtas at Responsableng Paggamit ng
Computer, Internet, at Email
• Natitiyak na ligtas at maayos ang pinaglalagyan ng computer.
• Nakauupo nang tuwid at nakalapat ang mga paa tuwing
gumagamit ng computer.
• Nakahahanap ng impormasyon sa mga safe at recommended
sites sa internet.
• Natutukoy ang mga panganib na dulot ng paggamit ng internet
at nakaiiwas dito.
• Nakapagse-share ng files sa mga kamag-aral upang
makatulong sa paggawa ng takdang-aralin.
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email
1 von 23

Recomendados

Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte... von
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Mary Ann Encinas
128.4K views23 Folien
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email von
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at EmailLigtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at Email
Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet at EmailMarie Jaja Tan Roa
70.3K views20 Folien
Ict4 modyul2.1 von
Ict4 modyul2.1Ict4 modyul2.1
Ict4 modyul2.1rheone
1.1K views27 Folien
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict von
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictMary Ann Encinas
68.5K views13 Folien
Ict aralin 7 von
Ict aralin 7Ict aralin 7
Ict aralin 7EDITHA HONRADEZ
27.8K views37 Folien
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict von
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictMary Ann Encinas
10.6K views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg... von
3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg...3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg...
3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg...meljohnolleres
4.1K views3 Folien
Esp 8 lesson plan von
Esp 8 lesson planEsp 8 lesson plan
Esp 8 lesson planSheleneCathlynBorjaD
5.8K views4 Folien
Pananaliksik Gamit ang Internet von
Pananaliksik Gamit ang InternetPananaliksik Gamit ang Internet
Pananaliksik Gamit ang InternetEirish Lazo
37.3K views48 Folien
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict von
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictEDITHA HONRADEZ
97.3K views30 Folien
Panganib na Dulot ng Computer Malware at Virus von
Panganib na Dulot ng Computer Malware at VirusPanganib na Dulot ng Computer Malware at Virus
Panganib na Dulot ng Computer Malware at VirusMarie Jaja Tan Roa
54.2K views28 Folien
Epp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ict von
Epp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ictEpp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ict
Epp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ictMICHELLE CABOT
7.4K views13 Folien

Was ist angesagt?(20)

3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg... von meljohnolleres
3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg...3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg...
3.3 natitiyak ang kalidad ng impormasyong nakalap at ng mga website na pinagg...
meljohnolleres4.1K views
Pananaliksik Gamit ang Internet von Eirish Lazo
Pananaliksik Gamit ang InternetPananaliksik Gamit ang Internet
Pananaliksik Gamit ang Internet
Eirish Lazo37.3K views
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict von EDITHA HONRADEZ
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
EDITHA HONRADEZ97.3K views
Panganib na Dulot ng Computer Malware at Virus von Marie Jaja Tan Roa
Panganib na Dulot ng Computer Malware at VirusPanganib na Dulot ng Computer Malware at Virus
Panganib na Dulot ng Computer Malware at Virus
Marie Jaja Tan Roa54.2K views
Epp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ict von MICHELLE CABOT
Epp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ictEpp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ict
Epp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ict
MICHELLE CABOT7.4K views
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur von Arnel Bautista
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng EntrepreneurGrade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur
Arnel Bautista110.9K views
Ict lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virus von Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virusIct lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virus
Ict lesson epp 4 aralin 8 mga panganib na dulot ng malware at computer virus
Mary Ann Encinas53.1K views
EPP5 - AGRI- Week 2 Day 2- Pagbubungkal ng lupa von VIRGINITAJOROLAN1
EPP5 - AGRI- Week 2 Day 2- Pagbubungkal ng lupaEPP5 - AGRI- Week 2 Day 2- Pagbubungkal ng lupa
EPP5 - AGRI- Week 2 Day 2- Pagbubungkal ng lupa
VIRGINITAJOROLAN14.3K views
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa von Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansaIct lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Mary Ann Encinas107.5K views
HELE 4 Lesson 2: Safe and Responsible Use of ICT von Benandro Palor
HELE 4 Lesson 2: Safe and Responsible Use of ICTHELE 4 Lesson 2: Safe and Responsible Use of ICT
HELE 4 Lesson 2: Safe and Responsible Use of ICT
Benandro Palor2.6K views
Mental, Emosyonal, at Sosyal na Kalusugan.pptx von JojetTendido2
Mental, Emosyonal,  at Sosyal na Kalusugan.pptxMental, Emosyonal,  at Sosyal na Kalusugan.pptx
Mental, Emosyonal, at Sosyal na Kalusugan.pptx
JojetTendido214.8K views
EsP 8 Modyul 9 von Mich Timado
EsP 8 Modyul 9EsP 8 Modyul 9
EsP 8 Modyul 9
Mich Timado76.1K views
Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1 von EDITHA HONRADEZ
Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1
Dll in esp,epp,ap 4 week 1 quarter 1
EDITHA HONRADEZ7.3K views

Destacado

Q1 epp ict entrep (1) von
Q1 epp ict entrep (1)Q1 epp ict entrep (1)
Q1 epp ict entrep (1)EDITHA HONRADEZ
48K views214 Folien
k-12 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4 von
k-12 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4k-12 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4
k-12 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4TabucoCentral DepEd
18.6K views6 Folien
Batayang Pagsasanay Sa Paggamit Ng Internet von
Batayang Pagsasanay Sa Paggamit Ng InternetBatayang Pagsasanay Sa Paggamit Ng Internet
Batayang Pagsasanay Sa Paggamit Ng Internetxtin918
12.9K views27 Folien
Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 - von
Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -
Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -Cathy Princess Bunye
63.9K views40 Folien
Ictlessonepp4aralin10angcomputerfilesystem 150622081942-lva1-app6892 - von
Ictlessonepp4aralin10angcomputerfilesystem 150622081942-lva1-app6892 -Ictlessonepp4aralin10angcomputerfilesystem 150622081942-lva1-app6892 -
Ictlessonepp4aralin10angcomputerfilesystem 150622081942-lva1-app6892 -Cathy Princess Bunye
60.5K views28 Folien
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT von
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITLiGhT ArOhL
88.3K views83 Folien

Destacado(20)

k-12 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4 von TabucoCentral DepEd
k-12 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4k-12 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4
k-12 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4
TabucoCentral DepEd18.6K views
Batayang Pagsasanay Sa Paggamit Ng Internet von xtin918
Batayang Pagsasanay Sa Paggamit Ng InternetBatayang Pagsasanay Sa Paggamit Ng Internet
Batayang Pagsasanay Sa Paggamit Ng Internet
xtin91812.9K views
Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 - von Cathy Princess Bunye
Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -
Ictlessonepp4 aralin11pananaliksikgamitanginternet-150622045536-lva1-app6891 -
Cathy Princess Bunye63.9K views
Ictlessonepp4aralin10angcomputerfilesystem 150622081942-lva1-app6892 - von Cathy Princess Bunye
Ictlessonepp4aralin10angcomputerfilesystem 150622081942-lva1-app6892 -Ictlessonepp4aralin10angcomputerfilesystem 150622081942-lva1-app6892 -
Ictlessonepp4aralin10angcomputerfilesystem 150622081942-lva1-app6892 -
Cathy Princess Bunye60.5K views
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT von LiGhT ArOhL
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULITK TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
K TO 12 GRADE 4 UNANG MARKAHANG PAGSUSULIT
LiGhT ArOhL88.3K views
Modyul 12: Pamamahala ng Oras von ka_francis
Modyul 12: Pamamahala ng OrasModyul 12: Pamamahala ng Oras
Modyul 12: Pamamahala ng Oras
ka_francis34K views
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan and Technology and Livelihood Educatio... von Dr. Joy Kenneth Sala Biasong
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan and Technology and Livelihood Educatio...Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan and Technology and Livelihood Educatio...
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan and Technology and Livelihood Educatio...
Kabanata 4 von Atty Infact
Kabanata 4Kabanata 4
Kabanata 4
Atty Infact155.9K views
Epekto ng kompyuter sa mga estudyante von alrich0325
Epekto ng kompyuter sa mga estudyanteEpekto ng kompyuter sa mga estudyante
Epekto ng kompyuter sa mga estudyante
alrich0325105.4K views
Mga Salitang Magkasingkahulugan von Mavict De Leon
Mga Salitang MagkasingkahuluganMga Salitang Magkasingkahulugan
Mga Salitang Magkasingkahulugan
Mavict De Leon364.8K views
Mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa von Joemarie Araneta
Mga kasangkapan at kagamitan sa paggawaMga kasangkapan at kagamitan sa paggawa
Mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa
Joemarie Araneta342.5K views
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3 von PRINTDESK by Dan
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
FILIPINO Grade 10 Learning Module Unit 3
PRINTDESK by Dan648.2K views
Kasaysayan ng Kompyuter ( EPP VI ) von Ofhel Del Mundo
Kasaysayan ng Kompyuter ( EPP VI )Kasaysayan ng Kompyuter ( EPP VI )
Kasaysayan ng Kompyuter ( EPP VI )
Ofhel Del Mundo42.9K views
K to 12 - Filipino Learners Module von Nico Granada
K to 12 - Filipino Learners ModuleK to 12 - Filipino Learners Module
K to 12 - Filipino Learners Module
Nico Granada1.1M views
Thesis in IT Online Grade Encoding and Inquiry System via SMS Technology von BelLa Bhe
Thesis in IT Online Grade Encoding and Inquiry System via SMS TechnologyThesis in IT Online Grade Encoding and Inquiry System via SMS Technology
Thesis in IT Online Grade Encoding and Inquiry System via SMS Technology
BelLa Bhe245.5K views

Similar a Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email

Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx von
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptxPanuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptxRizsajinHandig2
24 views24 Folien
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx von
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptxEPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptxJhengPantaleon
41 views49 Folien
EPP 4 ICT WEEK 2.pptx von
EPP 4 ICT WEEK 2.pptxEPP 4 ICT WEEK 2.pptx
EPP 4 ICT WEEK 2.pptxBalquedraQuivesRomme
108 views34 Folien
Learning about epp von
Learning about eppLearning about epp
Learning about eppMariko Toyama
752 views13 Folien
EPP (ICT)-Week 3.pptx von
EPP (ICT)-Week 3.pptxEPP (ICT)-Week 3.pptx
EPP (ICT)-Week 3.pptxRicardoMartin75
95 views11 Folien
day 3 ict.pptx von
day 3 ict.pptxday 3 ict.pptx
day 3 ict.pptxALBERTOSARMIENTO17
49 views32 Folien

Similar a Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email(14)

Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx von RizsajinHandig2
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptxPanuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx
RizsajinHandig224 views
Panuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docx von AngelicaTaer
Panuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docxPanuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docx
Panuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docx
AngelicaTaer2 views
Panuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docx von AngelicaTaer
Panuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docxPanuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docx
Panuntunan sa Ligtas na Paggamit ng Computer.docx
AngelicaTaer6 views
Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Aralin 6 internet von Ella Socia
Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Aralin 6 internetEdukasyon sa Pagpapakatao 4 Aralin 6 internet
Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Aralin 6 internet
Ella Socia16.4K views
PAGSALI SA DISCUSSION FORUM AT CHAT SA LIGTAS AT RESPONSABLENG PAMAMARAAN.pptx von JonasJovellana
PAGSALI SA DISCUSSION FORUM AT CHAT SA LIGTAS AT RESPONSABLENG PAMAMARAAN.pptxPAGSALI SA DISCUSSION FORUM AT CHAT SA LIGTAS AT RESPONSABLENG PAMAMARAAN.pptx
PAGSALI SA DISCUSSION FORUM AT CHAT SA LIGTAS AT RESPONSABLENG PAMAMARAAN.pptx
JonasJovellana469 views
malwares-EPP.docx von ZennyArio
malwares-EPP.docxmalwares-EPP.docx
malwares-EPP.docx
ZennyArio73 views

Más de Mary Ann Encinas

Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan von
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanIct lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanMary Ann Encinas
22.5K views15 Folien
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship von
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurshipIct lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurshipMary Ann Encinas
29.9K views18 Folien
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa von
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansaIct lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansaMary Ann Encinas
12.4K views35 Folien
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan von
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanIct lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanMary Ann Encinas
29.5K views15 Folien
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship von
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurshipIct lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurshipMary Ann Encinas
20.4K views18 Folien
Dll mtb 2 von
Dll mtb 2Dll mtb 2
Dll mtb 2Mary Ann Encinas
2.7K views43 Folien

Más de Mary Ann Encinas(20)

Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan von Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanIct lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Mary Ann Encinas22.5K views
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship von Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurshipIct lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship
Mary Ann Encinas29.9K views
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa von Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansaIct lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Ict lesson epp 4 aralin 5 matagumpay na mga entrepreneur sa ating bansa
Mary Ann Encinas12.4K views
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan von Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahanIct lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Ict lesson epp 4 aralin 3 uri ng tindahan
Mary Ann Encinas29.5K views
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship von Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurshipIct lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship
Ict lesson epp 4 aralin 6 kahalagahan ng entrepreneurship
Mary Ann Encinas20.4K views

Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet at email

 • 1. Bb. Mary Ann M. Encinas Teacher UP TEACHER’S VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL
 • 2. Dapat maging ligtas at kapakipakinabang sa lahat ang paggamit ng kagamitan at pasilidad sa Information and Communication Technology (ICT) katulad ng computer, email, at internet. Kailangang mahusay na mapag- aralan ang mga gabay sa ligtas at responsableng paggamit ng computer, internet, at email sa paaralan.
 • 3. Bago simulan ang gawain, subukin mong gawin ang sumusunod. Maglagay ng tsek ( ) sa hanay ng thumbs up icon kung OO ang sagot at ng thumbs down icon kung HINDI. Kasanayan sa Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet, at Email 1. Natitiyak na ligtas at maayos ang pinaglalagyan ng computer. 2. Nakauupo nang tuwid at nakalapat ang mga paa tuwing gumagamit ng computer. 3. Nakakasaliksik ng impormasyon sa mga sites sa internet. 4. Natutukoy ang mga panganib na dulot ng paggamit ng Internet at nakaiiwas dito. 5. Nakapagse-share o nagpapamahagi ng files sa mga kamag-aral upang makatulong sa paggawa ng
 • 4. 1. Ano-ano ang mga kagamitang nakikita mo sa bahay, paaralan, at mga lugar-pasyalan na produkto ng makabagong teknolohiya? 2. Makatutulong ba ang pagkakaroon ng mga kagamitang ito? Bakit?
 • 5. Information Technology (IT) pamamaraan kasangkapan teknolohiya Tumutulong sa mga tao upang makakuha ng impormasyon, maproseso ito, maitago, at maibahagi.
 • 6. Itinuturing din itong Sining at Agham: • pagtatala (recording) • pag-iingat (storage) • pagsasaayos (organizing) • pakikipagpalitan (exchange) • pagpapalaganap ng impormasyon (information dissemination).
 • 7. Salik sa paggamit ng Computer,Internet at email Exposure o pagkalantad ng mga di-naaangkop na materyales. o Maaari kang makakita ng materyales na tahasang seksuwal, marahas, at ipinagbabawal o ilegal.
 • 8. Salik sa paggamit ng Computer,Internet at email Viruses, Adware, at Spyware o Maaaring makakuha ng mga virus sa paggamit ng Internet na maaaring makapinsala sa mga files at memory ng computer at makasira sa maayos nitong paggana.
 • 9. Salik sa paggamit ng Computer,Internet at email Paniligalig at Pananakot o Harassment at Cyber bullying o Maaari ka ring makaranas ng cyber bullying o malagay sa peligro dahil sa pakikipag- ugnayan sa mga hindi kakilala.
 • 10. Salik sa paggamit ng Computer,Internet at email Pagnanakaw ng Pagkakakilanlan o Identity Theft o Ang naibahagi mong personal na impormasyon ay gamitin ng ibang tao sa paggawa ng krimen. Maaaring ding makuha ang impormasyon na hindi mo nalalaman o binibigyang pahintulot. Ito ang tinatawag na identity theft o fraud.
 • 11. Ang ilan sa mga kasiya-siya at tamang pamamaraan sa paggamit ng computer, internet, at email ay ang sumusunod: • Tiyakin/itakda kung aling websites ang maaaring bisitahin at kung gaano katagal maaaring gumamit ng kompyuter, internet at email. • Magpa-install o magpalagay ng internet content filter. Magagamit ito upang ang kapakipakinabang na nilalaman lamang ang mababasa at maida-download gamit ang Internet. • Makipag-ugnayan lamang sa mga kakilala o kaibigan tuwing online. Sundin ang tamang gabay na itinakda sa paggamit ng mga social networking, instant messaging, email, online gaming, at webcam.
 • 12. ILANG DAPAT ISAALANG-ALANG PARA SA LIGTAS NA PAGGAMIT NG INTERNET • Magkaroon ng malinaw na patakaran ang paaralan sa paggamit ng kompyuter, internet, at email. • Ipagbawal ang pagdadala ng anumang pagkain o inumin sa loob ng computer laboratory. • Alamin ang pagkakaiba ng publiko at pribadong impormasyon. • Ingatan lahat ng kagamitan sa loob ng computer laboratory. Sundin ang mga direksiyon ng guro tungkol sa tamang paggamit ng anumang kagamitan. • Ang pasilidad ng internet ay para sa layuning pang-edukasyon lamang. I-access o buksan ang internet sa pahintulot ng guro. Bisitahin lamang ang mga aprobadong sites sa internet. • Huwag maglathala, magbigay, o mamahagi ng anumang personal na impormasyon tungkol sa iyo o sa ibang tao (katulad ng tirahan, email address, telepono).
 • 13. • Ipinagbabawal ang paggamit ng chat rooms na maaaring magdulot ng kapahamakan para sa mag-aaral. • Gamitin lamang ang mga ligtas na search engine sa internet. Halimbawa: www.kidzui.com www.kids.aol.com www.surfnetkids.com • Pumili ng password na mahirap mahulaan, at palitan ito kung kinakailangan. • Huwag ibigay ang password kaninuman (maliban sa mga magulang) at siguraduhing naka-log-out ka bago patayin o i-off ang kompyuter. • I-shut-down ang kompyuter at i-off ang koneksiyon ng internet kung tapos nang gamitin ang mga ito. Huwag hayaang nakabukas ang mga ito kapag hindi ginagamit. ILANG DAPAT ISAALANG-ALANG PARA SA LIGTAS NA PAGGAMIT NG INTERNET
 • 14. Gawain A: Tseklist sa Tamang Posisyon sa Paggamit ng Computer
 • 15. PAMANTAYAN SA TAMANG PAGGAMIT NG COMPUTER Isagawa ang mga sumusunod. Lagyan ng tsek ( ) ang hanay ng icon na napili. 1. May sandalan ang upuan at maaaring i-adjust ang taas nito. 2. Habang nagta-type,mas mababa nang kaunti ang keyboard sa kamay. 3. Bahagyang nakaangat ang kabilang dulo ng keyboard. 4. Nakaupo nang tuwid at nakalapat ang mga paa. 5. Tama lang at hindi masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa mouse at naiki-click ito nang mabilis. 6. Walang liwanag na nakatapat sa screen ng monitor. Tinaasan o binabaan ang liwanag o brightness ng monitor hanggang sa maging komportable na ito sa iyong paningin.
 • 16. Gawain B: Mag-Skit Tayo… 1. Bumuo ng anim na grupo. 2. Ang bawat grupo ay tatalakay tungkol sa responsableng paggamit ng computer, internet, email, at ang mga kaakibat na panganib na dulot nito. Tingnan ang pagkakaayos ng grupo batay sa paksang tatalakayin sa ibaba: a. Pangkat 1 at 2: Responsableng Paggamit ng Computer b. Pangkat 3 at 4: Repsonsableng Paggamit ng internet c. Pangkat 5 at 6: Responsableng Paggamit ng Email 3. Gumawa ng skit o anumang uri ng presentasyon na tumatalakay sa responsableng paggamit ng computer, internet, at email. Ipakita ito sa klase.
 • 17. Gawain C: Mga Gabay para sa Kasiya-siya at Responsableng Paggamit ng Internet Makibahagi sa talakayan tungkol sa mga gabay para sa ligtas at responsableng paggamit ng internet. Isulat sa graphic organizer sa ibaba ang mahahalagang alalahanin para sa ligtas at responsableng paggamit ng internet.
 • 18. Gawain D: Patakaran: Gawin Natin . . . Dapat Nating Sundin . . Gamit ang dating grupo sa Gawain D, gumawa ng tigtatlong patakaran para sa sumusunod: a. Pangkat 1 at 2: Patakaran sa Paggamit ng Computer b. Pangkat 3 at 4: Patakaran sa Paggamit ng internet c. Pangkat 5 at 6: Patakaran sa Paggamit ng Email Isulat sa strips ng kartolina ang bawat patakarang mabubuo at idikit ang mga ito sa pader ng computer room. Patakaran sa Paggamit ng Computer Patakaran sa Paggamit ng Internet Patakaran sa Paggamit ng Email
 • 19. SUBUKIN MO! A. Isulat sa notbuk ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali. ______1. Makatutulong sa mabilis na pagpapadala at pagkuha ng impormasyon ang paggamit ng mga ICT equipment at gadgets. ______2. Dapat gumamit ng internet sa paaralan anumang oras at araw. ______3. Maaaring magbigay ng personal na impormasyon sa taong nakilala mo gamit ang Internet. ______4. Dapat ipaalam sa guro ang mga nakita mo sa internet na hindi mo naiintindihan. ______5. Ibigay ang password sa kamag-aral upang magawa ang output sa panahong liliban ka sa klase.
 • 20. B. Piliin ang pinakamabuting sagot ayon sa mga dapat isaalang-alang sa paggamit ng computer. 1. Pagpasok sa computer laboratory, ang dapat kong gawin ay: a. buksan ang computer, at maglaro ng online games b. tahimik na umupo sa upuang itinalaga para sa akin c. kumain at uminom 2. May nagpapadala sa iyo ng hindi naaangkop na “online message,” ano ang dapat mong gawin? a. Panatilihin itong isang lihim. b. Tumugon at hilingin sa nagpadala sa iyo na huwag ka na niyang padalhan ng hindi naaangkop na mensahe. c. Sabihin sa mga magulang upang alertuhin nila ang Internet Service Provider. 3. Sa paggamit ng internet sa computer laboratory, alin sa mga ito ang dapat gawin? a. Maaari kong i-check ang aking email sa anumang oras na naisin ko. b.Maaari akong pumunta sa chat rooms o gamitin ang instant messaging para makipag-ugnayan sa aking mga kaibigan. c. Maaari ko lamang gamitin ang internet at magpunta sa aprobado o mga pinayagang websites kung may pahintulot ng guro.
 • 21. 4. Kapag may humingi ng personal na impormasyon tulad ng mga numero ng telepono o address, dapat mong: a. ibigay ang hinihinging impormasyon at magalang na gawin ito. b. i-post ang impormasyon sa anumang pampublikong websites tulad ng Facebook, upang makita ninuman. c. iwasang ibigay ang personal na impormasyon online, dahil hindi mo batid kung kanino ka nakikipag-ugnayan. 5. Nakakita ka ng impormasyon o lathalain sa computer na sa iyong palagay ay hindi naangkop, ano ang dapat mong gawin? a. Huwag pansinin. Balewalain. b. I-off ang computer at sabihin ito sa iyong kaibigan. c. Ipaalam agad sa nakatatanda.
 • 22. Maglagay ng tsek () sa hanay ng thumbs up icon kung OO ang sagot at ng thumbs down icon kung HINDI. Kasanayan sa Ligtas at Responsableng Paggamit ng Computer, Internet, at Email • Natitiyak na ligtas at maayos ang pinaglalagyan ng computer. • Nakauupo nang tuwid at nakalapat ang mga paa tuwing gumagamit ng computer. • Nakahahanap ng impormasyon sa mga safe at recommended sites sa internet. • Natutukoy ang mga panganib na dulot ng paggamit ng internet at nakaiiwas dito. • Nakapagse-share ng files sa mga kamag-aral upang makatulong sa paggawa ng takdang-aralin.