Informačné zdroje o území

Martin Tuchyna
Martin TuchynaGeoICT enthusiast um Slovak environmental agency
Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného
inžinierstva SPU v Nitre
ITMS : 26110230094
Doba riešenia projektu: 10/2013 - 09/2015
Celkové oprávnené výdavky: 1.232.210,68 EUR
Aktivita:
Výstup:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) , Tulipánová 7, 949 76 Nitra, SR (SK, SVK)
e-mail: dekfzki@uniag.sk tel.: +421 (37) 641 5412 www.fzki.uniag.sk/
Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na
potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre
Informačné zdroje o území: princípy, legislatíva, štandardy,
využitie a situácia v SR
Prehľad
• Intro
• Motivácia
• Informačné zdroje o území
• Legislatíva a štandardy
• Situácia v Slovenskej republike
• Potenciál v oblasti vzdelávania a výskumu
• Hlavné princípy pre efektívne využitie zdrojov
Intro o autorovi (Ing. Martin Tuchyňa, PhD.)
• Vzdelanie:
• 2000 Aplikovaná ekológia, Fakulta ekológie a
environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
• Prax:
• Problematika geoinformatiky a harmonizovaného
zdieľania priestorových zdrojov:
• 2000 -... Slovenská agentúra životného prostredia
• 2008 – 2012 Spoločné výskumné centrum Európskej komisie
Intro o autorovi
• Vybrané publikácie:
• TUCHYŇA, M., 2006: Establishment of spatial data infrastructure within the environmental
sector in Slovak Republic, Environmental Modelling and Software, May 2006
• FENCÍK, R., KLIMENT, T., TUCHYŇA, M., 2010: Current state of building spatial data
infrastructure in the Slovak republic. Abstract and summary in conference proceedings
GI2010, Pages: 30-33, Dresden, Germany, In English.
• KLIMENT, T., TUCHYŇA, M., KLIMENT, M., 2012: Methodology for conformance testing of
spatial data infrastructure components including an example of its implementation in
Slovakia. Peer-reviewed research paper in international scientific journal - Slovak Journal of
Civil engineering, Bratislava, Slovakia, 2012, In English.
• TUCHYŇA, M., KLIMENT, T., HANEČÁK, P., 2013: Registration of spatial related items from
domain perspective. W3C & OGC Linking geospatial data workshop, London, UK
Intro o autorovi
• Projekty & Iniciatívy:
• INSPIRE@SK – Národná infraštruktúra priestorových informácií
• EnviroGeoPortál – Národná infraštruktúra rezortu Ministerstva životného prostredia SR
• SmartOpenData – Synergie iniciatív Linked Open Data s INSPIRE, GEOSS a Copernicus
• SDI4Apps – Využitie Linked Open Geo Data prostredníctvom inovatívnych služieb
• GI-N2K – Zlepšenie ponuky štúdia v oblasti Geoinformatiky vo väzbe na potreby praxe
• DRDSI – Dunajská referenčná infraštruktúra údajov a služieb
• COMSODE – Publikácia a opätovné využitie Open Data
Motivácia
• Orientácia v priestore
• Základná orientácia
• Podrobnejšie informácie
Motivácia
•Podpora v rozhodovaní
• Verejná správa
• Privátny sektor
Motivácia
• Zaujímavá práca
Informačné zdroje o území
• Údaje s priamym alebo nepriamym odkazom na
konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť
• Obsah
• Základné (Referenčné)
• Odvodené (Tematické)
• Zdroj/motivácia vzniku
• Legislatíva
• Iné požiadavky (Trh, Dobrovoľná tvorba)
Informačné zdroje o území
• Forma dostupných údajov
• Analógové (papierové)
• Digitálne
• Forma digitálnych údajov
• Tabulárne a textové údaje (csv,xsd)
• Geo údaje (vektorové (shp), rastrové (grid))
• Služby (WMS, WFS)
• Aplikačno programové rozhrania (REST, Sparql)
Informačné zdroje o území
• Klasifikácie obsahu
Legislatíva a štandardy
• INSPIRE/NIPI
• eGovernment
• Doménová legislatíva (Doprava, územné
plánovanie, ochrana a tvorba životného
prostredia)
• Open Data
INSPIRE
INSPIRE
INSPIRE
Smernica
INSPIRE
Vykonávacie
predpisy
(VP)
Technické
Usmernenia
(TU)
Legislatívne
záväzné
Čo musí SR
Implementovať
(Abstraktná
špecifikácia)
Ako to musí SR
Implementovať
(Abstraktná
špecifikácia)
Legislatívne
nie záväzné
Smernica
INSPIRE
2007/2/ES
VP pre:
Metaúdaje,
údaje...
TU pre
metaúdaje
Implementačné
požiadavky a
odporúčania
TU pre údaje
(napr. Adresy)
Implementačné
požiadavky a
odporúčania
Zákon NRSR
3/2010 Z.z.
Vyhláška
352/2011
Štandardy:
ISO 19115
OGC, CEN
INSPIRE
• Infraštruktúra priestorových informácií v Európe
podporujúca environmentálnu legislatívu a aktivity
ovplyvňujúce životné prostredie.
• Pozostáva z piatich oblastí:
• Metaúdaje
• Priestorové údaje a ich služby
• Sieťové služby
• Harmonizované zdieľanie
• Monitoring a reporting
INSPIRE
• Priestorové údaje a služby
• Prvé mapovanie na úrovni
INSPIRE Tém
• Monitoring & reporting
• Prvé mapovanie na úrovni
INSPIRE Tém k roku 2014
INSPIRE
• Geoportál SR
INSPIRE
• Tematické geoportály
eGovernment
•Stratégia informatizácie
• Koncepcia informatizácie
• Kľúčové registre:
• Adries
• Priestorových informácií
• Fyzických osôb
• Právnických osôb & podnikateľov
• Zákon o ISVS (275/2006)
• Zákon o Governmente Štandardy:
Výnos o štandardoch
eGovernment
Development of eGovernment across policy priorities in Slovakia compared to the EU average score
Doménová legislatíva
• Geodézia a kataster (zákon č. 215/1995 Z.z. o
geodézii a kartografii)
• Doprava (135/1961 Zb. Cestný zákon)
• Adresy (125/2015 Z.z. Zákon o registri adries)
• Verejné a štátne služby (575/2001 Z.z.
Kompetenčný zákon)
Open Data
• Open Government Partnership
• Iniciatíva pre otvorené vládnutie
• Portál otvorených dát
• Výnos o štandardoch (55/2014 Z.z)
Open Data
• Akčný plán 2015 – 5 úloh:
• Aktualizácia zoznamu datasetov
• Zverejňnovať datasety na portáli
otvorených dát
• Prieskum dopytu verejnosti po
najžiadanejších datasetoch
• Na základe dopytou prednostne zverejniť
prioritné datasety
• Vypracovať stratégiu sprístupnenia a
používania otvorených dát verejnej správy
Open Data
• Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch:
Prioritné požiadavky – výber
• Kataster nehnuteľností (ÚGKK)
• Výsledky volieb (Štatistický úrad)
• Údaje zo sčítania obyvateľov, obyvateľov, domov a bytov (Štatistický úrad)
• Register adries (Ministerstvo vnútra)
• Aktuálny stav a znečistenie životného prostredia (Ministerstvo životného
prostredia, SHMÚ)
Ďalšie požiadavky – výber
• Informácie o stavebných a územných konaniach
• Územné plány obcí a miest
• Doprava a turistika, ako aj ďalšie geolokalizované údaje...
Open Data
Global Open Data Index for Slovakia
Situácia v Slovenskej republike
• Štátna a verejná správa
• Samospráva
• Privátny sektor
• Vzdelávanie a výskum
• Dobrovoľné, občianske iniciatívy
Situácia v Slovenskej republike
• Štátna a verejná správa
• Disponuje najširšou
paletou zdrojov o území
• Ich existencia je zväčsa
popísaná metaúdajmi
• Prvé príklady
harmonizácie a
dostupnosti cez služby
Situácia v Slovenskej republike
• Samospráva
• Využíva referenčné
zdroje
• Vytvára odvodené,
tematické zdroje
• Minimum
harmonizovaných údajov
Situácia v Slovenskej republike
• Privátny sektor
• Zvätša využíva Open
zdroje, alebo ich nakupuje
• Vytvára odvodené,
tematické zdroje pre
vlastné účely, alebo ako
subkontraktor
• Minimum
harmonizovaných údajov
Situácia v Slovenskej republike
• Vzdelávanie a výskum
• Využíva všetky typy
zdrojov
•Vytvára odvodené,
tematické zdroje pre
vlastné účely, alebo ako
subkontraktor
• Nedostatok
harmonizovaných údajov
Situácia v Slovenskej republike
• Dobrovoľné iniciatívy
• Opätovne využívajú
existujúce zdroje
• Vytvárajú nové zdroje
crowdsourcingom
• Vysoká miera
harmonizácie
Potenciál v oblasti vzdelávania a výskumu
• GI-N2K
• eduFZKI
Potenciál v oblasti vzdelávania a výskumu
• GI-N2K
• Hlavné ciele projektu
•Analýza dopytu trhu a ponuky akademického sektora
•EU Revízia Body of Knowledge (BoK)
•Tvorba VIRLABOK
Potenciál v oblasti vzdelávania a výskumu
• eduFZKI
• Inovácia a tvorba nových študijných programov s
dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre
• Letná škola GIS
• Prepojenie výstupov na požiadavky praxe
„podpora identifikácie rámca rozsahu minimálnych
povinností obcí a miest v oblasti obsahu priestorových
údajov a súvisiacich povinností “ (KR NIPI 10.12.2014)
Hlavné princípy pre efektívne využitie zdrojov
• Overenie existujúcich zdrojov pred ich tvorbou
• Voľba vhodných zdrojov pre daný účel
• Použitie a vyžadovanie licencií (chránia tvorcu i
užívateľa zdroja)
• Využívanie a opätovné zdieľanie harmonizovaných
zdrojov
Ďakujem za pozornosť
Martin Tuchyňa (martin.tuchyna@gmail.com)
1 von 37

Recomendados

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 - Open data a linked data v ... von
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 - Open data a linked data v ...Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 - Open data a linked data v ...
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 - Open data a linked data v ...Gabriel Lachmann
296 views18 Folien
Cat 2009 solved paper von
Cat 2009 solved paperCat 2009 solved paper
Cat 2009 solved paperRanjana Chaudhary
187 views11 Folien
Dr joe molete 11 valuable life lessons learned through pain von
Dr joe molete 11 valuable life lessons learned through painDr joe molete 11 valuable life lessons learned through pain
Dr joe molete 11 valuable life lessons learned through painJoe Molete
1.5K views23 Folien
Dr Joe Molete_10 Unbreakable Laws of Leadership von
Dr Joe Molete_10 Unbreakable Laws of Leadership Dr Joe Molete_10 Unbreakable Laws of Leadership
Dr Joe Molete_10 Unbreakable Laws of Leadership Joe Molete
505 views13 Folien
Dr joe molete _In search of the Truth von
Dr joe molete _In search of the Truth Dr joe molete _In search of the Truth
Dr joe molete _In search of the Truth Joe Molete
1.9K views12 Folien
Anonymous No Tav von
Anonymous No TavAnonymous No Tav
Anonymous No Tavfallomarionio
323 views30 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

From an INTERN to a FOUNDER von
From an INTERN to a FOUNDER From an INTERN to a FOUNDER
From an INTERN to a FOUNDER Joe Molete
376 views48 Folien
dr joe molete minquiz finalist presentation 11 july 2013 von
dr joe molete minquiz finalist presentation 11 july 2013dr joe molete minquiz finalist presentation 11 july 2013
dr joe molete minquiz finalist presentation 11 july 2013Joe Molete
742 views42 Folien
These heros failed but never gave up until they attracted success von
These heros failed but never gave up until they attracted successThese heros failed but never gave up until they attracted success
These heros failed but never gave up until they attracted successJoe Molete
720 views19 Folien
5 Things High Performing People Do and Celebrate von
5 Things High Performing People Do and Celebrate5 Things High Performing People Do and Celebrate
5 Things High Performing People Do and CelebrateJoe Molete
1.2K views41 Folien
10 Ways Sales Can Deliver a Great Buying Experience von
10 Ways Sales Can Deliver a Great Buying Experience10 Ways Sales Can Deliver a Great Buying Experience
10 Ways Sales Can Deliver a Great Buying ExperienceScott Albro
3.5K views18 Folien
Group mission 2014 ppt von
Group mission 2014 pptGroup mission 2014 ppt
Group mission 2014 pptMatt Koenig
378 views15 Folien

Destacado(17)

From an INTERN to a FOUNDER von Joe Molete
From an INTERN to a FOUNDER From an INTERN to a FOUNDER
From an INTERN to a FOUNDER
Joe Molete376 views
dr joe molete minquiz finalist presentation 11 july 2013 von Joe Molete
dr joe molete minquiz finalist presentation 11 july 2013dr joe molete minquiz finalist presentation 11 july 2013
dr joe molete minquiz finalist presentation 11 july 2013
Joe Molete742 views
These heros failed but never gave up until they attracted success von Joe Molete
These heros failed but never gave up until they attracted successThese heros failed but never gave up until they attracted success
These heros failed but never gave up until they attracted success
Joe Molete720 views
5 Things High Performing People Do and Celebrate von Joe Molete
5 Things High Performing People Do and Celebrate5 Things High Performing People Do and Celebrate
5 Things High Performing People Do and Celebrate
Joe Molete1.2K views
10 Ways Sales Can Deliver a Great Buying Experience von Scott Albro
10 Ways Sales Can Deliver a Great Buying Experience10 Ways Sales Can Deliver a Great Buying Experience
10 Ways Sales Can Deliver a Great Buying Experience
Scott Albro3.5K views
Group mission 2014 ppt von Matt Koenig
Group mission 2014 pptGroup mission 2014 ppt
Group mission 2014 ppt
Matt Koenig378 views
Mission trip meeting march 16 von Matt Koenig
Mission trip meeting march 16Mission trip meeting march 16
Mission trip meeting march 16
Matt Koenig329 views
Paul final voip von Paul Fares
Paul final voipPaul final voip
Paul final voip
Paul Fares487 views
dr joe molete showing you how to show your greatness von Joe Molete
dr joe molete showing you how to show your greatness dr joe molete showing you how to show your greatness
dr joe molete showing you how to show your greatness
Joe Molete731 views
2014 mission trip meeting September 15 von Matt Koenig
2014 mission trip meeting September 152014 mission trip meeting September 15
2014 mission trip meeting September 15
Matt Koenig336 views
Mission Trip Meeting January 12 von Matt Koenig
Mission Trip Meeting January 12Mission Trip Meeting January 12
Mission Trip Meeting January 12
Matt Koenig199 views
How Images Drive Conversions: 15 Ways Images Can Improve Conversion Rates von Scott Albro
How Images Drive Conversions: 15 Ways Images Can Improve Conversion RatesHow Images Drive Conversions: 15 Ways Images Can Improve Conversion Rates
How Images Drive Conversions: 15 Ways Images Can Improve Conversion Rates
Scott Albro1.1K views
Content Marketing Process von Scott Albro
Content Marketing ProcessContent Marketing Process
Content Marketing Process
Scott Albro1.4K views
Pestel analysis of south africa von Grishma Rane
Pestel analysis of south africaPestel analysis of south africa
Pestel analysis of south africa
Grishma Rane35.9K views

Similar a Informačné zdroje o území

Priestorové údaje a otvorené údaje von
Priestorové údaje a otvorené údajePriestorové údaje a otvorené údaje
Priestorové údaje a otvorené údajeMartin Tuchyna
202 views17 Folien
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva von
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzvaINSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzvaGeokomunita
137 views33 Folien
Pozvánka na eGovernment SR 2011 von
Pozvánka na eGovernment SR 2011Pozvánka na eGovernment SR 2011
Pozvánka na eGovernment SR 2011Geokomunita
412 views6 Folien
SDI4Apps Workshop o hodnotení Ekosystémových služieb von
SDI4Apps Workshop o hodnotení Ekosystémových služiebSDI4Apps Workshop o hodnotení Ekosystémových služieb
SDI4Apps Workshop o hodnotení Ekosystémových služiebMartin Tuchyna
190 views19 Folien
„SmartData Hub“ pre Slovenskú republiku von
„SmartData Hub“ pre Slovenskú republiku„SmartData Hub“ pre Slovenskú republiku
„SmartData Hub“ pre Slovenskú republikuPeter Fusek
706 views39 Folien
Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie von
Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácieOtvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie
Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácieGabriel Lachmann
2.9K views14 Folien

Similar a Informačné zdroje o území(13)

Priestorové údaje a otvorené údaje von Martin Tuchyna
Priestorové údaje a otvorené údajePriestorové údaje a otvorené údaje
Priestorové údaje a otvorené údaje
Martin Tuchyna202 views
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva von Geokomunita
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzvaINSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
INSPIRE na Slovensku – príležitosť i výzva
Geokomunita137 views
Pozvánka na eGovernment SR 2011 von Geokomunita
Pozvánka na eGovernment SR 2011Pozvánka na eGovernment SR 2011
Pozvánka na eGovernment SR 2011
Geokomunita412 views
SDI4Apps Workshop o hodnotení Ekosystémových služieb von Martin Tuchyna
SDI4Apps Workshop o hodnotení Ekosystémových služiebSDI4Apps Workshop o hodnotení Ekosystémových služieb
SDI4Apps Workshop o hodnotení Ekosystémových služieb
Martin Tuchyna190 views
„SmartData Hub“ pre Slovenskú republiku von Peter Fusek
„SmartData Hub“ pre Slovenskú republiku„SmartData Hub“ pre Slovenskú republiku
„SmartData Hub“ pre Slovenskú republiku
Peter Fusek706 views
Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie von Gabriel Lachmann
Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácieOtvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie
Otvorené dáta ako kľúčový prvok občianskej participácie
Gabriel Lachmann2.9K views
OpenData - Participativní rozpočet – aktivní občanství a transparentní veřejn... von Gabriel Lachmann
OpenData - Participativní rozpočet – aktivní občanství a transparentní veřejn...OpenData - Participativní rozpočet – aktivní občanství a transparentní veřejn...
OpenData - Participativní rozpočet – aktivní občanství a transparentní veřejn...
Gabriel Lachmann245 views
Pracovné rokovanie o možnosti využitia lokalizačných dát pre analýzy a plánov... von Peter Fusek
Pracovné rokovanie o možnosti využitia lokalizačných dát pre analýzy a plánov...Pracovné rokovanie o možnosti využitia lokalizačných dát pre analýzy a plánov...
Pracovné rokovanie o možnosti využitia lokalizačných dát pre analýzy a plánov...
Peter Fusek83 views
OpenData ako integračná platforma pre občanov a verejnú správu - Itapa2012 von Gabriel Lachmann
OpenData ako integračná platforma pre občanov a verejnú správu - Itapa2012OpenData ako integračná platforma pre občanov a verejnú správu - Itapa2012
OpenData ako integračná platforma pre občanov a verejnú správu - Itapa2012
Gabriel Lachmann688 views
Market Locator pre Štatistický Úrad Slovenskej republiky von Peter Fusek
Market Locator pre Štatistický Úrad Slovenskej republikyMarket Locator pre Štatistický Úrad Slovenskej republiky
Market Locator pre Štatistický Úrad Slovenskej republiky
Peter Fusek154 views
2013: Od informačných-zdrojov k workflow a... von Lucia Polednikova
2013: Od informačných-zdrojov k workflow a...2013: Od informačných-zdrojov k workflow a...
2013: Od informačných-zdrojov k workflow a...
Lucia Polednikova185 views
Data SAMSARA and citizen participation von Gabriel Lachmann
Data SAMSARA and citizen participationData SAMSARA and citizen participation
Data SAMSARA and citizen participation
Gabriel Lachmann319 views

Más de Martin Tuchyna

Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE... von
Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE...Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE...
Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE...Martin Tuchyna
49 views13 Folien
Towards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in Slovakia von
Towards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in SlovakiaTowards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in Slovakia
Towards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in SlovakiaMartin Tuchyna
55 views7 Folien
SK contribution @ smeSpire workshop von
SK contribution @ smeSpire workshopSK contribution @ smeSpire workshop
SK contribution @ smeSpire workshopMartin Tuchyna
91 views6 Folien
Towards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in Slovakia von
Towards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in SlovakiaTowards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in Slovakia
Towards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in SlovakiaMartin Tuchyna
113 views7 Folien
20160216 ba ugkksr_elf von
20160216 ba ugkksr_elf20160216 ba ugkksr_elf
20160216 ba ugkksr_elfMartin Tuchyna
195 views9 Folien
Smart opendata results of pilots & user groups final von
Smart opendata results of pilots & user groups finalSmart opendata results of pilots & user groups final
Smart opendata results of pilots & user groups finalMartin Tuchyna
218 views12 Folien

Más de Martin Tuchyna(11)

Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE... von Martin Tuchyna
Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE...Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE...
Integrated Approach to Test Geospatial Information Resources Based on INSPIRE...
Martin Tuchyna49 views
Towards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in Slovakia von Martin Tuchyna
Towards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in SlovakiaTowards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in Slovakia
Towards the synergy of INSPIRE with eGovernment and OpenData in Slovakia
Martin Tuchyna55 views
SK contribution @ smeSpire workshop von Martin Tuchyna
SK contribution @ smeSpire workshopSK contribution @ smeSpire workshop
SK contribution @ smeSpire workshop
Martin Tuchyna91 views
Towards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in Slovakia von Martin Tuchyna
Towards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in SlovakiaTowards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in Slovakia
Towards an INSPIREd e-reporting & INSPIRE priority datasets in Slovakia
Martin Tuchyna113 views
Smart opendata results of pilots & user groups final von Martin Tuchyna
Smart opendata results of pilots & user groups finalSmart opendata results of pilots & user groups final
Smart opendata results of pilots & user groups final
Martin Tuchyna218 views
Towards INSPIRE environmental 5* Open Data von Martin Tuchyna
Towards INSPIRE environmental 5* Open Data Towards INSPIRE environmental 5* Open Data
Towards INSPIRE environmental 5* Open Data
Martin Tuchyna249 views
SK INSPIRE monitoring & reporting (2013) von Martin Tuchyna
SK INSPIRE monitoring & reporting (2013)SK INSPIRE monitoring & reporting (2013)
SK INSPIRE monitoring & reporting (2013)
Martin Tuchyna657 views
Interoperability of spatial data and services von Martin Tuchyna
Interoperability of spatial data and servicesInteroperability of spatial data and services
Interoperability of spatial data and services
Martin Tuchyna561 views

Informačné zdroje o území

 • 1. Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre ITMS : 26110230094 Doba riešenia projektu: 10/2013 - 09/2015 Celkové oprávnené výdavky: 1.232.210,68 EUR Aktivita: Výstup: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) , Tulipánová 7, 949 76 Nitra, SR (SK, SVK) e-mail: dekfzki@uniag.sk tel.: +421 (37) 641 5412 www.fzki.uniag.sk/ Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre Informačné zdroje o území: princípy, legislatíva, štandardy, využitie a situácia v SR
 • 2. Prehľad • Intro • Motivácia • Informačné zdroje o území • Legislatíva a štandardy • Situácia v Slovenskej republike • Potenciál v oblasti vzdelávania a výskumu • Hlavné princípy pre efektívne využitie zdrojov
 • 3. Intro o autorovi (Ing. Martin Tuchyňa, PhD.) • Vzdelanie: • 2000 Aplikovaná ekológia, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene • Prax: • Problematika geoinformatiky a harmonizovaného zdieľania priestorových zdrojov: • 2000 -... Slovenská agentúra životného prostredia • 2008 – 2012 Spoločné výskumné centrum Európskej komisie
 • 4. Intro o autorovi • Vybrané publikácie: • TUCHYŇA, M., 2006: Establishment of spatial data infrastructure within the environmental sector in Slovak Republic, Environmental Modelling and Software, May 2006 • FENCÍK, R., KLIMENT, T., TUCHYŇA, M., 2010: Current state of building spatial data infrastructure in the Slovak republic. Abstract and summary in conference proceedings GI2010, Pages: 30-33, Dresden, Germany, In English. • KLIMENT, T., TUCHYŇA, M., KLIMENT, M., 2012: Methodology for conformance testing of spatial data infrastructure components including an example of its implementation in Slovakia. Peer-reviewed research paper in international scientific journal - Slovak Journal of Civil engineering, Bratislava, Slovakia, 2012, In English. • TUCHYŇA, M., KLIMENT, T., HANEČÁK, P., 2013: Registration of spatial related items from domain perspective. W3C & OGC Linking geospatial data workshop, London, UK
 • 5. Intro o autorovi • Projekty & Iniciatívy: • INSPIRE@SK – Národná infraštruktúra priestorových informácií • EnviroGeoPortál – Národná infraštruktúra rezortu Ministerstva životného prostredia SR • SmartOpenData – Synergie iniciatív Linked Open Data s INSPIRE, GEOSS a Copernicus • SDI4Apps – Využitie Linked Open Geo Data prostredníctvom inovatívnych služieb • GI-N2K – Zlepšenie ponuky štúdia v oblasti Geoinformatiky vo väzbe na potreby praxe • DRDSI – Dunajská referenčná infraštruktúra údajov a služieb • COMSODE – Publikácia a opätovné využitie Open Data
 • 6. Motivácia • Orientácia v priestore • Základná orientácia • Podrobnejšie informácie
 • 7. Motivácia •Podpora v rozhodovaní • Verejná správa • Privátny sektor
 • 9. Informačné zdroje o území • Údaje s priamym alebo nepriamym odkazom na konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť • Obsah • Základné (Referenčné) • Odvodené (Tematické) • Zdroj/motivácia vzniku • Legislatíva • Iné požiadavky (Trh, Dobrovoľná tvorba)
 • 10. Informačné zdroje o území • Forma dostupných údajov • Analógové (papierové) • Digitálne • Forma digitálnych údajov • Tabulárne a textové údaje (csv,xsd) • Geo údaje (vektorové (shp), rastrové (grid)) • Služby (WMS, WFS) • Aplikačno programové rozhrania (REST, Sparql)
 • 11. Informačné zdroje o území • Klasifikácie obsahu
 • 12. Legislatíva a štandardy • INSPIRE/NIPI • eGovernment • Doménová legislatíva (Doprava, územné plánovanie, ochrana a tvorba životného prostredia) • Open Data
 • 15. INSPIRE Smernica INSPIRE Vykonávacie predpisy (VP) Technické Usmernenia (TU) Legislatívne záväzné Čo musí SR Implementovať (Abstraktná špecifikácia) Ako to musí SR Implementovať (Abstraktná špecifikácia) Legislatívne nie záväzné Smernica INSPIRE 2007/2/ES VP pre: Metaúdaje, údaje... TU pre metaúdaje Implementačné požiadavky a odporúčania TU pre údaje (napr. Adresy) Implementačné požiadavky a odporúčania Zákon NRSR 3/2010 Z.z. Vyhláška 352/2011 Štandardy: ISO 19115 OGC, CEN
 • 16. INSPIRE • Infraštruktúra priestorových informácií v Európe podporujúca environmentálnu legislatívu a aktivity ovplyvňujúce životné prostredie. • Pozostáva z piatich oblastí: • Metaúdaje • Priestorové údaje a ich služby • Sieťové služby • Harmonizované zdieľanie • Monitoring a reporting
 • 17. INSPIRE • Priestorové údaje a služby • Prvé mapovanie na úrovni INSPIRE Tém • Monitoring & reporting • Prvé mapovanie na úrovni INSPIRE Tém k roku 2014
 • 20. eGovernment •Stratégia informatizácie • Koncepcia informatizácie • Kľúčové registre: • Adries • Priestorových informácií • Fyzických osôb • Právnických osôb & podnikateľov • Zákon o ISVS (275/2006) • Zákon o Governmente Štandardy: Výnos o štandardoch
 • 21. eGovernment Development of eGovernment across policy priorities in Slovakia compared to the EU average score
 • 22. Doménová legislatíva • Geodézia a kataster (zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii) • Doprava (135/1961 Zb. Cestný zákon) • Adresy (125/2015 Z.z. Zákon o registri adries) • Verejné a štátne služby (575/2001 Z.z. Kompetenčný zákon)
 • 23. Open Data • Open Government Partnership • Iniciatíva pre otvorené vládnutie • Portál otvorených dát • Výnos o štandardoch (55/2014 Z.z)
 • 24. Open Data • Akčný plán 2015 – 5 úloh: • Aktualizácia zoznamu datasetov • Zverejňnovať datasety na portáli otvorených dát • Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch • Na základe dopytou prednostne zverejniť prioritné datasety • Vypracovať stratégiu sprístupnenia a používania otvorených dát verejnej správy
 • 25. Open Data • Prieskum dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch: Prioritné požiadavky – výber • Kataster nehnuteľností (ÚGKK) • Výsledky volieb (Štatistický úrad) • Údaje zo sčítania obyvateľov, obyvateľov, domov a bytov (Štatistický úrad) • Register adries (Ministerstvo vnútra) • Aktuálny stav a znečistenie životného prostredia (Ministerstvo životného prostredia, SHMÚ) Ďalšie požiadavky – výber • Informácie o stavebných a územných konaniach • Územné plány obcí a miest • Doprava a turistika, ako aj ďalšie geolokalizované údaje...
 • 26. Open Data Global Open Data Index for Slovakia
 • 27. Situácia v Slovenskej republike • Štátna a verejná správa • Samospráva • Privátny sektor • Vzdelávanie a výskum • Dobrovoľné, občianske iniciatívy
 • 28. Situácia v Slovenskej republike • Štátna a verejná správa • Disponuje najširšou paletou zdrojov o území • Ich existencia je zväčsa popísaná metaúdajmi • Prvé príklady harmonizácie a dostupnosti cez služby
 • 29. Situácia v Slovenskej republike • Samospráva • Využíva referenčné zdroje • Vytvára odvodené, tematické zdroje • Minimum harmonizovaných údajov
 • 30. Situácia v Slovenskej republike • Privátny sektor • Zvätša využíva Open zdroje, alebo ich nakupuje • Vytvára odvodené, tematické zdroje pre vlastné účely, alebo ako subkontraktor • Minimum harmonizovaných údajov
 • 31. Situácia v Slovenskej republike • Vzdelávanie a výskum • Využíva všetky typy zdrojov •Vytvára odvodené, tematické zdroje pre vlastné účely, alebo ako subkontraktor • Nedostatok harmonizovaných údajov
 • 32. Situácia v Slovenskej republike • Dobrovoľné iniciatívy • Opätovne využívajú existujúce zdroje • Vytvárajú nové zdroje crowdsourcingom • Vysoká miera harmonizácie
 • 33. Potenciál v oblasti vzdelávania a výskumu • GI-N2K • eduFZKI
 • 34. Potenciál v oblasti vzdelávania a výskumu • GI-N2K • Hlavné ciele projektu •Analýza dopytu trhu a ponuky akademického sektora •EU Revízia Body of Knowledge (BoK) •Tvorba VIRLABOK
 • 35. Potenciál v oblasti vzdelávania a výskumu • eduFZKI • Inovácia a tvorba nových študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce na FZKI SPU v Nitre • Letná škola GIS • Prepojenie výstupov na požiadavky praxe „podpora identifikácie rámca rozsahu minimálnych povinností obcí a miest v oblasti obsahu priestorových údajov a súvisiacich povinností “ (KR NIPI 10.12.2014)
 • 36. Hlavné princípy pre efektívne využitie zdrojov • Overenie existujúcich zdrojov pred ich tvorbou • Voľba vhodných zdrojov pre daný účel • Použitie a vyžadovanie licencií (chránia tvorcu i užívateľa zdroja) • Využívanie a opätovné zdieľanie harmonizovaných zdrojov
 • 37. Ďakujem za pozornosť Martin Tuchyňa (martin.tuchyna@gmail.com)