Anzeige
WeSafe IT
WeSafe IT
WeSafe IT
WeSafe IT
Anzeige
WeSafe IT
WeSafe IT
WeSafe IT
WeSafe IT
Nächste SlideShare
iStoneiStone
Wird geladen in ... 3
1 von 8
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

WeSafe IT

  1. WeSafe ITWe make IT simple. OMOSSOCHVADVIGÖR. WWW.WESAFE.SE
  2. I företagsnamnet WeSafe IT och vår slogan "We make IT simple" ligger mycket av vår identitet. Vår vision är att med enkelhet, tydlighet och minimerad komplexitet erbjuda marknadens mest funktionella och affärsstödjande IT lösningar genom helhetskoncept i molnet. Vi ska alltid vara ett bolag som andas utveckling och som genom kreativitet och nytänkande matchar affärsnytta med teknik för att effektivisera och rationalisera verktyget IT. ” MARTINLILJENBERG, GRUNDARE WWW.WESAFE.SE
  3. VILKAÄRVI? I företagsnamnet WeSafe IT och vår slogan ”We make IT simple” ligger mycket av vår identitet. Vår vision är att med enkelhet, tydlighet och minimerad komplexitet erbjuda marknadens mest funktionella och affärsstödjande IT lös- ningar genom helhetskoncept i molnet. Vi ska alltid vara ett bolag som andas utveckling och som genom kreativitet och nytänkande matchar affärsnytta med teknik för att ef- fektivisera och rationalisera verktyget IT. Det är mot den bakgrunden vi valt att gör en tydlig specialise- ring mot molnbaserad IT. Vår absoluta övertygelse är att vi, med våra molnkoncept, kan erbjuda alla företag ökad effektivitet och gränslös flexibilitet, både vad gäller kostnader och kapacitet. Vi är stolta över att kunna erbjuda helhetslösningar i molnet som helt baseras på konsumtion med kraftigt skalbar infrastruktur. För oss är det viktigt att skapa nära och långsiktiga samarbe- ten med våra kunder, där vi kontinuerligt lär oss mer om våra kunders verksamhet med ambitionen att göra deras IT så enkel, funktionell och affärstödjande som möjligt. Varje kund är unik och vi gör anpassningar i våra lösningar istället för att anpassa kunderna för att passa våra lösningar. Vi har stor erfarenhet av framgångsrika migreringar där vi flyt- tat hela- eller delar av företags infrastruktur till molnet. Denna erfarenhet tillsammans med att vi jobbar dagligen i våra egna lösningar, då WeSafe IT helt och hållet drivs av molnbaserad IT, har gett ss unika erfarenheter och insikter som vi använder i våra kundimplementeringar. Vi som jobbar på WeSafe IT har alla rätt utbildning och erfa- renhet för att på bästa sätt kunna stödja och supportera våra kunder. Vi brinner för vårt arbete och engagerar oss i varje kund för att överträffa allas förväntningar. Tillsammans skapar vi, med hjälp av er unika kunskap om er verksamhet, en lösning med optimerad produktivitet, flexibilitet och långsiktig hållbarhet. VÅRRÖDATRÅDSOMÄRLILA. Säkerhet, mobilitet, flexibilitet och samarbete är grundläg- gande koncept för oss på WeSafe IT. Begreppen genomsy- rar samtliga av våra lösningar och finns med som en röd tråd i vårt arbete. Säkerhet är kunskap om hot och risker och hur de kan förebyggas och undvikas. Det finns en skillnad mellan risk och hot. Vi har stän- digt ett antal potentiella risker i vår omgivning men det är endast ett fåtal av dem som utgör ett hot. Av alla risker som finns är det därför hoten som vi bör gardera oss mot. Bra säkerhet kräver att det som ska skyddas, vad som hotar och medlen för att stärka säkerheten ses i ett sammanhang. Vi kom- promissar aldrig med säkerheten i våra lösningar, vi hjälper er att identifiera ert behov av IT-säkerhet på ett kostnadseffektivt och strukturerat sätt. Mobilitet är en naturlig del i alla våra lösningar. Modern teknik har skapat möjligheter för ett flexibelt och modernt arbetsliv som ger oss friheten att själva planera vår tid. Vi sätter alltid kundens verkliga behov i centrum och behåller fokus på lönsamhet och effektivitet i utvecklingen mot en trådlösare och mer mobil vardag. Tillsammans med er identifierar vi flaskhalsarna i er verksamhets processer och analysera var mobilitet kan förbättra arbetsflöden, kapa kostnader och ge tillgång till viktig information. Flexibilitet betyder för oss, förmågan hos organisationer att anpas- sa sig till alla förändringar i förutsättningarna för verksamheten. Vi menar att oförmåga att anpassa sig till förändringar innebär ökade kostnader och lägre effektivitet. Kraven blir allt större på att alla de- lar av en organisation skall kunna anpassa kostnader, resurser och kapacitet efter konjunkturen. En grundläggande egenskap för våra tjänster är att ni får en skalbar miljö så att ni snabbt kan möta nya behov. Samarbete och förmågan till långsiktig planering kring framtida mål är orsaken till att människan blivit jordens mest framgångsrika art. På grund av dagens snabba utveckling och moderniserade organi- sationer blir det allt viktigare med bra samarbete. Samarbete är en central del i våra lösningar och vi har alltid ambitionen att skapa en infrastruktur med ett naturligt flöde för dokument, kommunikation och information, som underlättar utbytet av kunskaper, erfarenheter och kulturer mellan individer och grupper i hela organisationen. LÄSLITETMEROMOSSOCHHURVIRESONERAR.
  4. VÅRPROCESS. Vår affärsmodell bygger på att arbeta proaktivt och hela tiden säkerställa att våra kunder sitter i optimerade och framtidssäkrade lösningar som helt dynamiskt kan stödja deras fortsatta utveckling. Genom att kontinuerligt höja nivån på infrastrukturen istället för att debitera otaliga timmar för tillfälli- ga lösningar, till följd av en bristfällig infrastruktur, skapar vi långsiktiga samarbeten och nöjda kunder. Vi anser att det är av stor vikt att lägga tid och engagemang på att få insikt i hur infrastrukturen ser ut idag, hur man vill att den skall se ut och vad det är man vill uppnå.  En viktig ingrediens för ett lyckat samarbete är en tydlig målsättning och en gemensam bild av förväntat resultat. Varje kund är unik och vi anser att endast genom en noggrann analys och förstudie kan vi levere- ra högsta kvalitet till varje kund. Vi analyserar statusen på er infrastruktur för att identifiera dolda kostnader, flaskhalsar och orsaker till ineffektivitet. Tillsammans arbetar vi fram strategier för att effektivisera och framtidssäkra er infrastruktur, samtidigt som vi skapar en stimulerande it miljö med arbetsredskap som underlättar det dagliga arbetet. ANALYSOCHFÖRSTÅELSEFÖRHELHETEN. Med hjälp av vår erfarenhet och kompetens tillsammans med er unika kunskap, om er verksamhet, skapar vi insikt i hur er infrastruktur ser ut idag, hur ni vill att den skall se ut och vad ni vill uppnå.  En viktig ingrediens för ett lyckat samarbete är en tydlig målsättning och en gemensam bild av förväntat resultat. Tillsammans arbetar vi fram strategier för att effektivisera och framtidssäkra er infrastruktur med målet att skapa en stimulerande IT miljö med arbetsredskap som underlättar ert dagliga arbete. LÖSNINGSPRESENTATION. Utefter framarbetad strategi skräddarsyr vi en lösning som vi demonstrerar och presenterar för er, tillsammans med ett affärsförslag med tydlig prisbild. Vi går tillsammans igenom lösningen och af- färsförslaget för att ge er möjligheten att ställa frågor och säkerställa att lösningen motsvarar ge- mensamt framtagen målbild. AVTALSSKRIVNING. När vi säkerställt att lösningen är i linje med målsättningen och vi har en gemensam bild av förvän- tat resultat, avtals skriver vi utefter villkoren i affärsförslaget och med den betalningsmodell som ni önskar.
  5. FÖRSTUDIE. I det här steget gör vi en djupare teknisk säkerställning av er befintliga miljö för att säkerställa att vi kan leverera alla villkoren i affärsförslaget. Teknisk säkerställning och god framförhållning gör att vi kan undvika flaskhalsar vilket innebär att utsatt tidsplan återspeglar verkligheten. Om det framkom- mer information vid teknisk säkerställning som gör att vi inte kan leverera utlovad funktionalitet är ni inte bundna att fullfölja avtalet. MIGRERINGOCHIMPLEMENTERING. Vi börjar med ett migreringsmöte tillsammans med er för att sätta upp en struktur och plan för migrering och implementering. Vi skapar ett projektdokument som vi, via ett extranät, jobbar tillsam- mans i. Här lägger vi upp en detaljerad tidsplan med uppgifter som behöver göras av er och av oss. Dokumentet håller vi levande under hela projektet så att ni alltid vet vad som är avklarat, påbörjat och vad som kvarstår. När migreringar och installationer är avklarade testar vi lösningen tillsammans med er, på så sätt hittar vi eventuella problem i tidigt skede med minimal påverkan för användarna. Testerna sker parallellt med att ni jobbar i befintlig lösning, vi ersätter aldrig befintlig lösning innan vi säkerställt funktionaliteten i den nya lösningen. UTBILDNING. Innan lösningen tas i bruk genomför vi ett utbildningspaket för att säkerställa att ni får ut det fulla värdet av våra lösningar. Våra utbildningar är flexibla och anpassas alltid för att på bästa sätt spegla behov och teknisk färdighet hos varje enskild individ i er verksamhet. Utbildning är en viktig förut- sättning för att användarna ska vara nöjda med sin IT-lösning och vi vet att vårt arbete inte är klart förrän alla användare till fullo kan utnyttja de möjligheter som vår lösning kan erbjuda. Vårt mål är att alla era anställda ska känna sig stimulerade att få komma igång med våra lösningar och känna att IT-lösningen är ett arbetsredskap som underlättar det dagliga arbetet. LÖSNINGENTASIBRUKOCHAVTALETSTARTAR. När den nya lösningen är testkörd, funktionaliteten är säkrad och alla användare har fått utbildning tas lösningen i bruk. När ni har leveransgodkänt lösningen startar avtalet och ni erhåller er första avtalsfaktura. DRIFT,SUPPORT&UTVECKLING Vår ambition är att jobba nära er för att skapa förståelse för helheten och erbjuda det ni vill ha när ni vill ha det.  Vi vill hela tiden lära oss mer om er verksamhet och på så vis kunna arbeta pro­aktivt med att föreslå attraktiva tekniska lösningar, som skapar förutsättningar för en infrastruktur som helt dynamiskt kan stödja företagets fortsatta utveckling. För att kunna erbjuda bästa möjliga service vill vi upprätthålla en god dialog och kommunikation med er som kund i enda fokus. För oss handlar det om att utmana oss själva, att hela tiden höja ribban och hitta det som gör skillnad.
  6. SUPPORT. Service är något företag blir bedömda för varje dag, varje timma, varje minut året om. Alla kunder söker bra service och alla leverantörer lovordar sin egen service. Det är enkelt att säga att man erbjuder bra service men vad innebär det? För oss är inte ”bästa kundservice” ett isolerat begrepp, en tam slogan eller något som vi slentrianmässigt slänger ur oss för att det är vad kunden vill höra. Service för oss är dialog och kommunikation, en relation med er som kund i enda fokus. För oss handlar det om att utmana oss själva, att hela tiden höja ribban och hitta det som gör skillnad. WeSafe IT´s vision och målsättning är att leverera den bästa supporten på marknaden inom segmentet vi är verksamma. Vi anpassar våra lösningar utefter kunden istället för att anpassa kunden för att passa våra lösningar. Vi skapar förståelse för helheten och erbjuder det ni vill ha när ni vill ha det. Med vårt supportavtal ”WeSupport” vägleder vi er till en effektiv och problemfri vardag där ni kan lägga tiden på er kärnverksamhet med vetskapen om att vi organiserar, övervakar och kontrollerar er IT miljö för ökad produktivitet och kostnadseffektivisering.Ni kan alltid förvänta er högsta möjliga tillgänglighet och kunnig personal som med tydlighet levererar snabba, enkla och förståeliga svar på era problem. WeSafe IT är partnern som andas utveckling och som gör allt för att överträffa era förväntningar varje dag, varje timma, varje minut… UTBILDNINGAR. För att ni ska få ut det fulla värdet av våra lösningar är det viktigt för oss att alla användare har kunskapen att hantera de nya verktygen så att tekniken i sig inte blir ett egensyfte. Utbildning är en viktig förutsättning för att användarna ska vara nöjda med sin IT-lösning och vi vet att vårt arbete inte är klart förrän alla användare till fullo kan nyttja de möjligheter som vår lösning kan erbjuda. För att ni ska få full förståelse för vilka möjligheter våra lösningar erbjuder och hur ni på bästa sätt optime- rar användandet för varje enskild individ har vi tagit fram utbildningspaktet WeEducate. Våra utbildningar är flexibla och anpassas alltid för att på bästa sätt spegla behov och teknisk färdighet hos varje enskild individ i er verksamhet. Vårt mål är att alla era anställda ska känna sig stimulerade att få komma igång med våra lösningar och känna att IT-lösningen är ett arbetsredskap som underlättar det dagliga arbetet. WeSafe IT erbjuder administratörsutbildningar samt användarutbildningar på alla nivåer. WWW.WESAFE.SE
  7. TJÄNSTEROCHPRODUKTER. Servrar i det riktiga Molnet Med Windows Azure får ni en flexibel, tillförlitlig och kraftfull molnplattform som passar för alla typer av programbehov. Ni får en tillgäng- lig lösning med 99,95 procents garanterad drifttid och ni betalar bara för det ni för tillfället använder. Fjärrskrivbord Med hjälp av fjärrskrivbordslösningar kan vi skapa en mobil och effektiv verksamhet med ökad affärsnytta, där alla funktioner blir till- gänglig i alla enheter, när som helst. Dokument & Informationsdelning Med Sharepoint Online hjälper vi er att skapa en plattform med logisk struktur och ett naturligt flöde för dokument och information, för bättre kontroll och tillgänglighet. Ni kommer på ett effektivare sätt kunna ta del av relevant och aktuell information vilket underlättar utbytet av kunskaper och erfarenheter mellan individer och grupper i hela organisationen. E-post Vi ger er lugn och ro genom att sköta hela driften inklusive uppgraderingar och underhåll. Exchange Online ger er organisation trygghet genom 99,9% tillgänglighet av tjänsten, hög säkerhetsnivå för drift, virus, spam samt daglig backup av e-post, kalenderdata, kontakter och andra delade mappar du använder. Tal-och videokonferens Med hjälp av Microsoft Lync ger vi er möjligheten att samverka effektivt utifrån individens behov och förutsättningar oavsett plats. Tätare och smidigare kommunikation mellan medarbetare oavsett fysiskt avstånd. Ökad flexibilitet där organisationens samlade information och kompetens tas till vara på bästa sätt. Givetvis kan ni även skapa onlinemöten med sammarbetspartners utan krav på deras infra- struktur Skanningslösning Med ”WeSafe Cloudscan” kan ni scanna direkt till molnet oavsett hårdvara och helt utan installationer av programvara i befintlig infra- struktur Avtalshantering WeSafe avtal är en komplett avtalshantering i molnet som effektiviserar hanteringen av företagets alla avtal och kontrakt samtidigt som de integreras i befintlig infrastruktur och blir en naturlig del i företagets etablerade arbetsflöden. WeSafe Workflow Ger er verktygen att realisera effektivisering och automatisering av processer och arbetsflöden i er organisation. Backuptjänster Vi erbjuder kraftfulla och heltäckande molnbaserade backuplösningar som marknaden efterfrågar och behöver. Vi använder produkter från marknadsledande tillverkare. Hemsidor Vi skapar en hemsida som utgår ifrån era unika behov, resurser och önskemål. Tillsammans formar vi en framgångsrik, levande hemsida som skickar rätt signaler och levererar ett klart och tydligt budskap. Hårdvara & licenser Med vår erfarenhet och kompetens gällande produkter, programvaror och licenser vägleder vi er till genomtänkta lösningar optimerade för er verksamhets krav och behov för bästa möjliga kostnadseffektivitet och funktionalitet. Enhetshantering Vi på WeSafe IT hjälper er att sätta upp en optimerad och säker miljö för era datorer, surfplattor och mobiler som vi sedan administrerar åt er. Vår lösning ger er en känsla av kontroll och ökad arbetsro hos de anställda. Finansiering För att säkerställa att ni får maximal flexibilitet i er planerade IT-investering hjälper vi till med skräddarsydda finansieringslösningar som passar er och er investering bäst. WeSafe ITWe make IT simple.
  8. ”Vår nya Office365 lösning ger oss en flexibel och stabil arbetsplattform som på många sätt hjälper oss att förbättra och strukturera vårt arbetssätt och kommunikation både internt och externt. WeSafe IT är ett ungt företag som från första början har visat att de är en kompetent och flexibel samarbetspart- ner/IT leverantör som förstår värdet av att skapa nära och lösningsorientera- de relationer med sina kunder.” PER ERICSSON - VD/CEO - MOVEMENT SALES PARTNER ” Fosievägen 17, 214 31 Malmö. Direkt: 040-626 75 02, Växel: 040-626 75 00, Support: 040-626 75 10 ”WeSafe IT integrerar och kompletterar Microsofts tjänster på ett sätt som gör att vi som kund får ut maximalt värde av tjänsterna. Kompeten- sen och servicegraden är hög och vi får alltid ett trevlig och professionellt bemötande. Snabba beslutsvägar och korta återkopplingstider banar väg för lågt produktionsbortfall. Då affärsprogramvaran på vår server korrum- perades fredag kväll kl. 16.00 så var hela servern återställd två timmar senare utan dataförlust. Detta sätter fingret på kvalitén i WeSafe IT´s snapshot, backup och återställningsrutiner i Microsoft Azure.” ANDERS RUNDQVIST, VD TRE-MEK I TRELLEBORG AB ”Vår nya lösning har gett oss mycket funktionalitet på köpet bla ett Intranät. Åtkomst från mobil, platta, och pc i vår organisation som är geografiskt utspridd. Stora lagringsutrymmen utan att ta hänsyn till egna servers. Minsk- ning av våra kostnader för kommunikation. Totalt sett en ekonomisk bra lös- ning. WeSafe IT är serviceinriktade och lätta att arbeta med. Snabba med lösningar och kunniga vid frågetecken. Raka i sin kommunikation.” OLLE WOJIDKOW - ADMINISTRATIV CHEF - SKÅNE STADSMISSION ” ” NYFIKENPÅMOLNET? INGENKANDETBÄTTREÄNVI. NÅGRAAVVÅRAREFERENSER.
Anzeige