Rúbrica per avaluar l’escriptura creativa

Rúbrica per avaluar l’escriptura creativa
Criteris de realització Criteris de resultats
Nivell 4 (expert,
excel·lent, molt ben
fet...)
Nivell 3 (avançat,
notable, força bé...)
Nivell 2 (aprenent,
regular...)
Nivell 1 (novell, li
cal ajuda per fer les
tasques)
1. Planificació: Selecciona si
elaborarà un esquema
sintetitzador del contingut
que vol exposar en el text i
de la manera com es vol
comunicar
Abans d´escriure ha dedicat
temps a planificar i
estructurar de manera
ordenada les principals
idees que vol comunicar,
emprant recursos diversos
(esquema, esborrany,
organitzador gràfic,
il·lustració) que l’ajuden a
fer visible el pensament. Ha
fet les versions necessàries
fins tenir-ne una
d´adequada als seus
propòsits.
(4 punts)
Abans ha pensat què vol
escriure i ho sap
expressar oralment.
Prepara un esquema o
esborrany idoni i
ordenat però incomplet
(no conté els principals
continguts treballats).
(3 punts)
Abans ha pensat què
vol escriure i ho sap
expressar oralment
però l’esquema o
esborrany que fa és
incomplet, poc idoni o
desordenat.
(2 punts)
Oralment, ha estat
capaç d’explicar què es
proposa fer i com ho ha
de fer. Amb ajuda ha
provat de fer
aproximacions a
esquemes.
(1 punt)
2. Contingut:
El tipus de text té en
compte el context
comunicatiu (premsa,
acadèmic, literari, informal
(grup classe, professorat,
dossier personal, internet), i
es correspon a la intenció:
descriure, resumir, exposar,
argumentar, convèncer...
El tema és original. La idea
central s’ha desenvolupat
àmpliament; les idees estan
ben desenvolupades i
organitzades.
(4 punts)
El tema ha estat ben
desenvolupat, però no
de forma ample; la idea
central ha estat
desenvolupada de forma
limitada; les idees estan
presentades amb cert
ordre i organització.
(3 punts)
El tema està
desenvolupat de forma
limitada; la idea
central ha estat
desenvolupada
inadequadament; les
idees no han estat
desenvolupades ni
organitzades.
(2 punts)
El tema ha estat
desenvolupat
inadequadament; en
general, el contingut és
inadequat i il·legible.
(1 punt)
3. Coherència: Estructura les
idees al llarg del text i
organitza el discurs de
manera que és comprensible
per als lectors.
Organitza el text per
paràgrafs ben seqüenciats.
(4 punts)
Organitza el text per
paràgrafs, però conté
errors en la
seqüenciació.
(3 punts)
El text conté alguns
elements que indiquen
intenció organitzativa
però no es mantenen
constants, de manera
que apareix poc
estructurat.
(2 punts)
Ha sabut escriure les
paraules bàsiques i les
ha ordenat sol però no
es percep el paràgraf
com a organitzador del
relat.
(1 punt)
Es fa ús d’una varietat
d’oracions completes i
paràgrafs desenvolupats
amb idees creatives, clares i
ben sustentades. L’escrit
està impecablement
organitzat, amb una
seqüència lògica d’idees.
(4 punts)
Hi ha una varietat
d’oracions completes i
paràgrafs amb un cert
desenvolupament. Ús
apropiat de mecanismes
coherents. L’escrit està
organitzat de manera
entretallada, amb una
seqüència d’idees lògica
però incompleta.
(3 punts)
Hi ha un ús
predominant d’oracions
incompletes, poc
redundants amb ús
inapropiat de
mecanismes coherents.
L’escrit està organitzat
de manera confusa,
sense seqüència lògica
d’idees.
(2 punts)
Les oracions estan
incompletes, són
redundants, amb pocs o
sense mecanismes
coherents. L’escrit està
organitzat, sense la
capacitat de comunicar
idees.
(1 punt)
Es sintetitzen les idees
principals en un títol que
dóna coherència al text, i és
original. És creatiu i crida
l’atenció.
(4 punts)
El títol resumeix el
contingut però hi ha
poca creativitat.
(3 punts)
El títol s’aproxima al
contingut però no és
massa adient o molt
simple.
(2 punts)
El títol no té sentit en
relació al redactat.
(1 punt)
4. Cohesió: Aplica els
elements gramaticals per
relacionar frases i paràgrafs
entre sí, i evitar
redundàncies gramaticals i
repeticions lèxiques
El text es llegeix sense
dificultat, ja que sempre es
pot relacionar un pronom o
un sinònim amb
l’antecedent.
Enllaça bé els enunciats i
utilitza frases complexes
amb els connectors
adequats.
Hi aplica una puntuació
comprensiva, que vol dir
Utilitza pronoms i
sinònims per evitar
repeticions de noms o
verbs.
Sovint, però, recorre a
frases coordinades o
juxtaposades sense
connexió explícita de
les idees que s’hi
expressen.
Hi ha signes de
Hi ha un intent de fer
un text en què
s’estableixin relacions
entre les diferents
idees que el componen.
Li falta, però practicar
amb connectors,
puntuació, així com en
la utilització de frases
complexes.
(2 punts)
Confegeix el text amb
frases coordinades i
juxtaposades. El text
no dóna idea d’unitat.
Repeteix sempre la
mateixa estructura.
(1 punt)
que facilita la lectura i
comprensió.
(4 punts)
puntuació, que no
sempre ajuden a la
comprensió
(3 punts)
5. Correcció lèxica: Utilitzar
un vocabulari ampli,
específic en relació a l’àrea
de coneixement i amb
recursos expressius diversos.
El lèxic és ampli, precís (no
hi ha errors conceptuals) i
idoni, en relació al
contingut del text. Fa servir
sinònims i algunes figures
literàries si cal. Evita l´ús
d´expressions
discriminatòries
(4 punts)
El lèxic és precís i idoni
en relació al contingut
del text, però poc
variat.
(3 punts)
El lèxic és a vegades
precís i idoni però poc
variat. Mostra
dificultats per integrar
imatges i sentits
figurats. L´escrit es fa
monòton o repetitiu.
(2 punts)
Ha emprat algunes
noves paraules
treballades a l´aula,
encara que no sempre
amb un sentit precís,
idoni o no
discriminatori.
(1 punt)
Aplica instruments i
estratègies variades per
millorar el lèxic (diccionari
de sinònims, organitzadors
gràfics, diari de lectures,
tècniques cooperatives...)
(4 punts)
Aplica sempre els
mateixos instruments i
estratègies per millorar
el lèxic
(3 punts)
En algun moment aplica
un dels instruments i
estratègies per millorar
el lèxic.
(2 punts)
Utilitza instruments per
millorar el lèxic només
quan algú li suggereix.
(1 punt)
No hi ha interferències amb
altres sistemes lingüístics.
(4 punts)
Té poques
interferències amb
altres sistemes
lingüístics.
(3 punts)
Té força interferències
d’altres sistemes
lingüístics
(2 punts)
Hi ha moltes
interferències amb
altres sistemes
lingüístics.
(1 punt)
6. Correcció ortogràfica i
morfosintàctica: Aplica les
lleis que regeixen
l’ortografia i la sintaxi i
utilitza recursos per
consultar dubtes i reparar
errors.
Aplica les lleis sobre el
funcionament de
l’ortografia treballades a
l’aula (lleis fixes: c/qu, r/rr,
accentuació, lleis arbitràries
(g/j) i algunes excepcions,
de manera que en el text no
hi ha cap errada
d’ortografia natural,
d’ortografia arbitrària ni de
puntuació.
En el text no hi ha cap
errada d’ortografia
natural. Hi ha entre 1 i
4 errades d’ortografia
arbitrària i de puntuació
de les treballades a
l’aula.
(3 punts)
En el text hi ha errades
d’ortografia natural. Hi
ha entre 5 i 10 errades
d’ortografia arbitrària i
de puntuació de les
treballades a l’aula. Es
nota que sap algunes
regles però no les
aplica sistemàticament.
(2 punts)
En el text hi ha errades
d’ortografia natural. Hi
ha més de 15 errades
d’ortografia arbitrària i
de puntuació de les
treballades a l’aula.
(1 punt)
(4 punts)
Sempre que té dubtes
utilitza de forma autònoma
recursos diversos
(diccionari, corrector de
l´ordinador, llibretes
personals...) per consultar i
revisar les dificultats
ortogràfiques. També sap
utilitzar recursos per deduir
lleis de funcionament de
l’ortografia (analogies,
famílies de paraules, formes
morfològiques nominals i
verbals).
(4 punts)
Normalment utilitza de
forma autònoma
recursos diversos per
consultar i revisar les
dificultats ortogràfiques
i deduir regles.
(3 punts)
Puntualment utilitza
recursos per consultar i
revisar les dificultats
ortogràfiques.
(2 punts)
Amb l’ajuda del mestre
o un company sap
utilitzar recursos per
consultar i revisar les
dificultats
ortogràfiques.
(1 punt)
Estructura bé les frases del
text de manera que no hi ha
errors de concordança
(verb-subjecte, subjecte-
determinants o
complements).
(4 punts)
En quasi tot el text
estructura bé les frases
del text de manera que
no hi ha errors de
concordança.
(3 punts)
Puntualment estructura
bé les frases del text.
(2 punts)
Amb l´ajuda d´un
company o la
professora construeix
algunes frases sense
errors de concordança.
(1 punt)
7. Presentació: Aplica les
normes de presentació tant
per als textos manuscrits
com per als escrits amb
l’ordinador.
Distribueix el text en el full
de forma idònia: escrit net,
amb marges, separacions
entre línies, espais a la
capçalera del full, al final i
entre paràgrafs.
(4 punts)
Compleix quatre
aspectes del nivell
expert.
(3 punts)
Compleix tres aspectes
del nivell expert.
(2 punts)
Compleix dos dels
aspectes del nivell
expert.
(1 punt)
8. Revisió: Autoavalua la
qualitat del text, tant
mentre s’escriu com al final
de la tasca, i pren decisions
per millorar-lo.
Mentre escriu i al final,
dedica temps a revisar els
seus escrits emprant
diverses tècniques i
estratègies (base
d’orientació, rúbrica,
Tendeix a revisar els
seus escrits demanant
ajuda a d’altres, però
demostra tenir
dificultats per millorar-
los de forma autònoma i
A vegades dedica temps
a revisar els seus
escrits, però li és difícil
reconèixer com ho ha
de fer per millorar-los,
fins i tot quan se
Sol evitar revisar o
autocorregir els escrits
i a vegades protesta
quan se li demana que
ho faci.
lectura silenciosa,
autoavaluació, lectura d’un
company...) .
(4 punts)
aplicar alguna
estratègia.
(3 punts)
l’aconsella.
(2 punts)
(1 punt)
Reconeix i soluciona les
dificultats en el procés de
producció, recull i aplica els
consells de companys o
d’altres persones, i també
proposa millores per als
escrits d’altres que són
adients.
(4 punts)
Normalment accepta i
entén els consells de
millora dels companys
però li costa aplicar-los.
És capaç de proposar-
los millores, encara que
no totes són pertinents.
(3 punts)
Li costa aplicar els
consells de millora dels
companys. Quan fa
propostes als
companys, moltes no
són pertinents
(2 punts)
Li costa acceptar i
aplicar els consells de
millora dels companys i
proposar millores als
altres.
(1 punt)
TOTAL= 60 PUNTS
1 von 5

Recomendados

L'apòstrof i la contracció von
L'apòstrof i la contraccióL'apòstrof i la contracció
L'apòstrof i la contraccióPere MiG
27.3K views12 Folien
Organitzador gràfics per tipologies textuals von
Organitzador gràfics per tipologies textualsOrganitzador gràfics per tipologies textuals
Organitzador gràfics per tipologies textualsBeatriu Palau
59.5K views9 Folien
Les Categories Gramaticals von
Les Categories GramaticalsLes Categories Gramaticals
Les Categories Gramaticalsguest24e58c
282.7K views10 Folien
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita von
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escritaBase d'orientació per desenvolupar l'expressió escrita
Base d'orientació per desenvolupar l'expressió escritasesgurb
6.9K views20 Folien
Text poètic von
Text poèticText poètic
Text poètictotpossible
7.2K views12 Folien
Comprensió lectora von
Comprensió lectoraComprensió lectora
Comprensió lectoraPaco Tejera
26.1K views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Els trobadors medievals i actuals von
Els trobadors medievals i actualsEls trobadors medievals i actuals
Els trobadors medievals i actualsarooa
3.8K views11 Folien
Els dictats1(1) von
Els dictats1(1)Els dictats1(1)
Els dictats1(1)Dictats
35.1K views21 Folien
Llengua 4t von
Llengua 4tLlengua 4t
Llengua 4tmariona11
34.8K views48 Folien
Passat imperfet d'indicatiu von
Passat imperfet d'indicatiuPassat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiungt1776
89.1K views9 Folien
Tipus de noms von
Tipus de nomsTipus de noms
Tipus de noms5bmoli
47.7K views16 Folien
Tipologies textuals von
Tipologies textualsTipologies textuals
Tipologies textualsSílvia Montals
50.1K views10 Folien

Was ist angesagt?(20)

Els trobadors medievals i actuals von arooa
Els trobadors medievals i actualsEls trobadors medievals i actuals
Els trobadors medievals i actuals
arooa3.8K views
Els dictats1(1) von Dictats
Els dictats1(1)Els dictats1(1)
Els dictats1(1)
Dictats35.1K views
Llengua 4t von mariona11
Llengua 4tLlengua 4t
Llengua 4t
mariona1134.8K views
Passat imperfet d'indicatiu von ngt1776
Passat imperfet d'indicatiuPassat imperfet d'indicatiu
Passat imperfet d'indicatiu
ngt177689.1K views
Tipus de noms von 5bmoli
Tipus de nomsTipus de noms
Tipus de noms
5bmoli47.7K views
Tipologies textuals von Laia Pino
Tipologies textualsTipologies textuals
Tipologies textuals
Laia Pino5.1K views
Les grafies G, J, TG, TJ von ngt1776
Les grafies G, J, TG, TJLes grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJ
ngt177639.4K views
Els PréStecs LingüíStics von Mariapin
Els PréStecs LingüíSticsEls PréStecs LingüíStics
Els PréStecs LingüíStics
Mariapin16.2K views
El substantiu von mlope657
El substantiuEl substantiu
El substantiu
mlope65754.3K views
Accentuació en català von Mar López
Accentuació en catalàAccentuació en català
Accentuació en català
Mar López804 views
Exemples de textos instructius von albertrosello
Exemples de textos instructiusExemples de textos instructius
Exemples de textos instructius
albertrosello19.1K views
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs von annaasiscar
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongsAlfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
Alfabet, síl·laba, dígrafs, diftongs, hiats i triftongs
annaasiscar3.8K views
Tema 1. La comunicació i els textos von Sílvia Montals
Tema 1. La comunicació i els textosTema 1. La comunicació i els textos
Tema 1. La comunicació i els textos
Sílvia Montals15K views
Descripcions subjectives i objectives 2n von granotes
Descripcions subjectives i objectives 2nDescripcions subjectives i objectives 2n
Descripcions subjectives i objectives 2n
granotes4.9K views

Similar a Rúbrica per avaluar l’escriptura creativa

La composició del text planificació, composició i revisió von
La composició del text planificació, composició i revisióLa composició del text planificació, composició i revisió
La composició del text planificació, composició i revisiócriiss12
6.5K views7 Folien
Escriure 2009 von
Escriure 2009Escriure 2009
Escriure 2009Arnau Cerdà
3.5K views45 Folien
1415 criteris correccio-angles von
1415 criteris correccio-angles1415 criteris correccio-angles
1415 criteris correccio-anglesM T
1.4K views14 Folien
Concepte de Rúbrica von
Concepte de RúbricaConcepte de Rúbrica
Concepte de RúbricaUniversitat Oberta de Catalunya
932 views19 Folien
Avaluació Formativa von
Avaluació FormativaAvaluació Formativa
Avaluació Formativacristofolferrer
2.3K views36 Folien
Consells per a fer una bona redacció d'un treball de clase. Biblioteques. Uni... von
Consells per a fer una bona redacció d'un treball de clase. Biblioteques. Uni...Consells per a fer una bona redacció d'un treball de clase. Biblioteques. Uni...
Consells per a fer una bona redacció d'un treball de clase. Biblioteques. Uni...Servei de Biblioteques i Documentacio. Universitat de Valencia
569 views11 Folien

Similar a Rúbrica per avaluar l’escriptura creativa(20)

La composició del text planificació, composició i revisió von criiss12
La composició del text planificació, composició i revisióLa composició del text planificació, composició i revisió
La composició del text planificació, composició i revisió
criiss126.5K views
1415 criteris correccio-angles von M T
1415 criteris correccio-angles1415 criteris correccio-angles
1415 criteris correccio-angles
M T1.4K views
Cas impuls de la lectura von rpujol1
Cas impuls de la lecturaCas impuls de la lectura
Cas impuls de la lectura
rpujol1102 views
Recomanacions selectivitat alumnes von joanpol
Recomanacions selectivitat alumnesRecomanacions selectivitat alumnes
Recomanacions selectivitat alumnes
joanpol466 views
Presentació exp escrites 2 von xavipeca1
Presentació exp escrites 2Presentació exp escrites 2
Presentació exp escrites 2
xavipeca1803 views
Recursos per revisar i editar els textos escrits von Guida Allès Pons
Recursos per revisar i editar els textos escritsRecursos per revisar i editar els textos escrits
Recursos per revisar i editar els textos escrits
Guida Allès Pons8.6K views
Rúbrica de les expressions escrites von ingridmorreres
Rúbrica de les expressions escritesRúbrica de les expressions escrites
Rúbrica de les expressions escrites
ingridmorreres753 views
Conjunt pautes revisió von mercecies
Conjunt pautes revisióConjunt pautes revisió
Conjunt pautes revisió
mercecies1K views
Conjunt de pautes de revisió von mercecies
Conjunt de pautes de revisióConjunt de pautes de revisió
Conjunt de pautes de revisió
mercecies314 views
Les ciències del llenguatge i l’ensenyament von marclia
Les ciències del llenguatge i l’ensenyamentLes ciències del llenguatge i l’ensenyament
Les ciències del llenguatge i l’ensenyament
marclia902 views
Gestos Professionals Per Fomentar Gestos Lectors Efectius von cristofolferrer
Gestos Professionals Per Fomentar Gestos Lectors EfectiusGestos Professionals Per Fomentar Gestos Lectors Efectius
Gestos Professionals Per Fomentar Gestos Lectors Efectius
cristofolferrer294 views
Millorar expressio escrita amb suports digitals von Joaquin Fonoll
Millorar expressio escrita amb suports digitalsMillorar expressio escrita amb suports digitals
Millorar expressio escrita amb suports digitals
Joaquin Fonoll547 views

Último

Notícies de la setmana.pdf von
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
45 views4 Folien
PGA 23-24 von
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 views48 Folien
Avaluar competències sl.pptx von
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
6 views37 Folien
Pràctica 1.pdf von
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
24 views6 Folien
4 RATLLES DESEMBRE.pdf von
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
13 views5 Folien
ELECTRÒNICA ANALÒGICA von
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 views98 Folien

Rúbrica per avaluar l’escriptura creativa

  • 1. Rúbrica per avaluar l’escriptura creativa Criteris de realització Criteris de resultats Nivell 4 (expert, excel·lent, molt ben fet...) Nivell 3 (avançat, notable, força bé...) Nivell 2 (aprenent, regular...) Nivell 1 (novell, li cal ajuda per fer les tasques) 1. Planificació: Selecciona si elaborarà un esquema sintetitzador del contingut que vol exposar en el text i de la manera com es vol comunicar Abans d´escriure ha dedicat temps a planificar i estructurar de manera ordenada les principals idees que vol comunicar, emprant recursos diversos (esquema, esborrany, organitzador gràfic, il·lustració) que l’ajuden a fer visible el pensament. Ha fet les versions necessàries fins tenir-ne una d´adequada als seus propòsits. (4 punts) Abans ha pensat què vol escriure i ho sap expressar oralment. Prepara un esquema o esborrany idoni i ordenat però incomplet (no conté els principals continguts treballats). (3 punts) Abans ha pensat què vol escriure i ho sap expressar oralment però l’esquema o esborrany que fa és incomplet, poc idoni o desordenat. (2 punts) Oralment, ha estat capaç d’explicar què es proposa fer i com ho ha de fer. Amb ajuda ha provat de fer aproximacions a esquemes. (1 punt) 2. Contingut: El tipus de text té en compte el context comunicatiu (premsa, acadèmic, literari, informal (grup classe, professorat, dossier personal, internet), i es correspon a la intenció: descriure, resumir, exposar, argumentar, convèncer... El tema és original. La idea central s’ha desenvolupat àmpliament; les idees estan ben desenvolupades i organitzades. (4 punts) El tema ha estat ben desenvolupat, però no de forma ample; la idea central ha estat desenvolupada de forma limitada; les idees estan presentades amb cert ordre i organització. (3 punts) El tema està desenvolupat de forma limitada; la idea central ha estat desenvolupada inadequadament; les idees no han estat desenvolupades ni organitzades. (2 punts) El tema ha estat desenvolupat inadequadament; en general, el contingut és inadequat i il·legible. (1 punt)
  • 2. 3. Coherència: Estructura les idees al llarg del text i organitza el discurs de manera que és comprensible per als lectors. Organitza el text per paràgrafs ben seqüenciats. (4 punts) Organitza el text per paràgrafs, però conté errors en la seqüenciació. (3 punts) El text conté alguns elements que indiquen intenció organitzativa però no es mantenen constants, de manera que apareix poc estructurat. (2 punts) Ha sabut escriure les paraules bàsiques i les ha ordenat sol però no es percep el paràgraf com a organitzador del relat. (1 punt) Es fa ús d’una varietat d’oracions completes i paràgrafs desenvolupats amb idees creatives, clares i ben sustentades. L’escrit està impecablement organitzat, amb una seqüència lògica d’idees. (4 punts) Hi ha una varietat d’oracions completes i paràgrafs amb un cert desenvolupament. Ús apropiat de mecanismes coherents. L’escrit està organitzat de manera entretallada, amb una seqüència d’idees lògica però incompleta. (3 punts) Hi ha un ús predominant d’oracions incompletes, poc redundants amb ús inapropiat de mecanismes coherents. L’escrit està organitzat de manera confusa, sense seqüència lògica d’idees. (2 punts) Les oracions estan incompletes, són redundants, amb pocs o sense mecanismes coherents. L’escrit està organitzat, sense la capacitat de comunicar idees. (1 punt) Es sintetitzen les idees principals en un títol que dóna coherència al text, i és original. És creatiu i crida l’atenció. (4 punts) El títol resumeix el contingut però hi ha poca creativitat. (3 punts) El títol s’aproxima al contingut però no és massa adient o molt simple. (2 punts) El títol no té sentit en relació al redactat. (1 punt) 4. Cohesió: Aplica els elements gramaticals per relacionar frases i paràgrafs entre sí, i evitar redundàncies gramaticals i repeticions lèxiques El text es llegeix sense dificultat, ja que sempre es pot relacionar un pronom o un sinònim amb l’antecedent. Enllaça bé els enunciats i utilitza frases complexes amb els connectors adequats. Hi aplica una puntuació comprensiva, que vol dir Utilitza pronoms i sinònims per evitar repeticions de noms o verbs. Sovint, però, recorre a frases coordinades o juxtaposades sense connexió explícita de les idees que s’hi expressen. Hi ha signes de Hi ha un intent de fer un text en què s’estableixin relacions entre les diferents idees que el componen. Li falta, però practicar amb connectors, puntuació, així com en la utilització de frases complexes. (2 punts) Confegeix el text amb frases coordinades i juxtaposades. El text no dóna idea d’unitat. Repeteix sempre la mateixa estructura. (1 punt)
  • 3. que facilita la lectura i comprensió. (4 punts) puntuació, que no sempre ajuden a la comprensió (3 punts) 5. Correcció lèxica: Utilitzar un vocabulari ampli, específic en relació a l’àrea de coneixement i amb recursos expressius diversos. El lèxic és ampli, precís (no hi ha errors conceptuals) i idoni, en relació al contingut del text. Fa servir sinònims i algunes figures literàries si cal. Evita l´ús d´expressions discriminatòries (4 punts) El lèxic és precís i idoni en relació al contingut del text, però poc variat. (3 punts) El lèxic és a vegades precís i idoni però poc variat. Mostra dificultats per integrar imatges i sentits figurats. L´escrit es fa monòton o repetitiu. (2 punts) Ha emprat algunes noves paraules treballades a l´aula, encara que no sempre amb un sentit precís, idoni o no discriminatori. (1 punt) Aplica instruments i estratègies variades per millorar el lèxic (diccionari de sinònims, organitzadors gràfics, diari de lectures, tècniques cooperatives...) (4 punts) Aplica sempre els mateixos instruments i estratègies per millorar el lèxic (3 punts) En algun moment aplica un dels instruments i estratègies per millorar el lèxic. (2 punts) Utilitza instruments per millorar el lèxic només quan algú li suggereix. (1 punt) No hi ha interferències amb altres sistemes lingüístics. (4 punts) Té poques interferències amb altres sistemes lingüístics. (3 punts) Té força interferències d’altres sistemes lingüístics (2 punts) Hi ha moltes interferències amb altres sistemes lingüístics. (1 punt) 6. Correcció ortogràfica i morfosintàctica: Aplica les lleis que regeixen l’ortografia i la sintaxi i utilitza recursos per consultar dubtes i reparar errors. Aplica les lleis sobre el funcionament de l’ortografia treballades a l’aula (lleis fixes: c/qu, r/rr, accentuació, lleis arbitràries (g/j) i algunes excepcions, de manera que en el text no hi ha cap errada d’ortografia natural, d’ortografia arbitrària ni de puntuació. En el text no hi ha cap errada d’ortografia natural. Hi ha entre 1 i 4 errades d’ortografia arbitrària i de puntuació de les treballades a l’aula. (3 punts) En el text hi ha errades d’ortografia natural. Hi ha entre 5 i 10 errades d’ortografia arbitrària i de puntuació de les treballades a l’aula. Es nota que sap algunes regles però no les aplica sistemàticament. (2 punts) En el text hi ha errades d’ortografia natural. Hi ha més de 15 errades d’ortografia arbitrària i de puntuació de les treballades a l’aula. (1 punt)
  • 4. (4 punts) Sempre que té dubtes utilitza de forma autònoma recursos diversos (diccionari, corrector de l´ordinador, llibretes personals...) per consultar i revisar les dificultats ortogràfiques. També sap utilitzar recursos per deduir lleis de funcionament de l’ortografia (analogies, famílies de paraules, formes morfològiques nominals i verbals). (4 punts) Normalment utilitza de forma autònoma recursos diversos per consultar i revisar les dificultats ortogràfiques i deduir regles. (3 punts) Puntualment utilitza recursos per consultar i revisar les dificultats ortogràfiques. (2 punts) Amb l’ajuda del mestre o un company sap utilitzar recursos per consultar i revisar les dificultats ortogràfiques. (1 punt) Estructura bé les frases del text de manera que no hi ha errors de concordança (verb-subjecte, subjecte- determinants o complements). (4 punts) En quasi tot el text estructura bé les frases del text de manera que no hi ha errors de concordança. (3 punts) Puntualment estructura bé les frases del text. (2 punts) Amb l´ajuda d´un company o la professora construeix algunes frases sense errors de concordança. (1 punt) 7. Presentació: Aplica les normes de presentació tant per als textos manuscrits com per als escrits amb l’ordinador. Distribueix el text en el full de forma idònia: escrit net, amb marges, separacions entre línies, espais a la capçalera del full, al final i entre paràgrafs. (4 punts) Compleix quatre aspectes del nivell expert. (3 punts) Compleix tres aspectes del nivell expert. (2 punts) Compleix dos dels aspectes del nivell expert. (1 punt) 8. Revisió: Autoavalua la qualitat del text, tant mentre s’escriu com al final de la tasca, i pren decisions per millorar-lo. Mentre escriu i al final, dedica temps a revisar els seus escrits emprant diverses tècniques i estratègies (base d’orientació, rúbrica, Tendeix a revisar els seus escrits demanant ajuda a d’altres, però demostra tenir dificultats per millorar- los de forma autònoma i A vegades dedica temps a revisar els seus escrits, però li és difícil reconèixer com ho ha de fer per millorar-los, fins i tot quan se Sol evitar revisar o autocorregir els escrits i a vegades protesta quan se li demana que ho faci.
  • 5. lectura silenciosa, autoavaluació, lectura d’un company...) . (4 punts) aplicar alguna estratègia. (3 punts) l’aconsella. (2 punts) (1 punt) Reconeix i soluciona les dificultats en el procés de producció, recull i aplica els consells de companys o d’altres persones, i també proposa millores per als escrits d’altres que són adients. (4 punts) Normalment accepta i entén els consells de millora dels companys però li costa aplicar-los. És capaç de proposar- los millores, encara que no totes són pertinents. (3 punts) Li costa aplicar els consells de millora dels companys. Quan fa propostes als companys, moltes no són pertinents (2 punts) Li costa acceptar i aplicar els consells de millora dels companys i proposar millores als altres. (1 punt) TOTAL= 60 PUNTS