Más contenido relacionado

Moral na Birtud at kahulugan.pptx

 1. Edukasyonsa Pagpapakatao Marilyn C. Escobido
 2. Ano ang Intelektwal na Birtud? Bakit kailangan itong linangin ng bawat tao?
 3. Ito ang pinakawagas na uri ng kaalaman. . Karunungan (Wisdom
 4. Ito ang pinakapangunahing birtud na nakapagpapaunlad ng isip. Pag-unawa (Understanding
 5. Ito ay sistematikong kalipunan ng mga tiyak at tunay na kaalaman na bunga ng pagsasaliksik at pagpapatunay. Agham (Science)
 6. May kinalaman sa isip ng tao na tinatawag ding gawi ng kaalaman. Intelektwal na Birtud
 7. Ito ay ang pagtingin sa lahat ng panig upang makakalap ng datos bago magpasya. Maingat na Paghuhusga (Prudence).
 8. 1.Natutukoy ang iba’t ibang uri ng Moral na Birtud at mga kahulugan nito. 2. Naisasagawa ang pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga at birtud na magpapaunlad ng kanyang buhay bilang nagdadalaga/ nagbibinata. EsP7PB-IIIb- 9.4 Matapos ang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
 9. Nais mo bang maging ganap na mabuting tao? Ano ang mga dapat mong gawin? Anong mga katangian meron ka?
 10. Ano ang ibig sabihin ng salitang moral?
 11. Moral na Birtud at kahulugan.
 12. Moral na Birtud a. Katarungan (Justice) ito ay isang birtud na gumagamit ng kilos-loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para sa kaniya, sinuman o anuman ang kaniyang katayuan sa buhay.
 13. Moral na Birtud a. Katarungan (Justice) Ang katarungan ang nagtuturo sa atin upang igalang at hindi kailanman lumabag sa karapatang pantao na kaugnay ng ating tungkulin sa Diyos, sa kapwa at sa ating sarili.
 14. Intelektwal na Birtud b. Pagtitimpi (Temperance o Moderation) Nabubuhay ang tao sa isang Maraming inihahain ang mundo sa ating mapanuksong mundo sa ating harapan na maaaring magtalo ang ating pagnanasa at katuwiran. Kinakailangan ang pagpipigil o pagkontrol sa sarili na maiwasan ang tukso o masamang gawain.
 15. Intelektwal na Birtud c. Katatagan (Fortitude) - Ang buhay sa mundo ay puno ng suliranin at pagsubok. - Kung minsan, sa tindi ng pinagdaraanan, nanghihina na ang ating loob at nawawalan na tayo ng pag-asa. - Kung kaya, mahalagang taglay natin ang birtud na maglalayo sa atin sa ganitong damdamin:ang birtud ng katatagan. - Ang birtud na ito ang nagpapatibay o nagpapatatag sa tao na harapin ang anumang pagsubok at panganib.
 16. Moral na Birtud d. Maingat na Paghuhusga (Prudence) -itinuturing ito na ina ng mga birtud sapagkat ang pagsasabuhay ng ibang birtud ay dumadaan sa maingat na paghuhusga. -Ang birtud na ito ay parehong intelektuwal at moral.
 17. Panuto: Buoin ang konseptong iyong natutunan mula sa babasahin sa pamamagitan ng pagbibigay interpretasyon sa graphic organizer. Lapatan ng salita ang mga patlang
 18. Ang paulit-ulit na 1. ____________________ ng mga mabuting 2. _________________ batay sa mga moral na 3.________________ ay patungo sa 4. ________________ ng mga 5. ___________________. pagsasabuhay gawi pagpapahalaga paghubog birtud
 19. Panuto: Tapusin ang mga pangungusap at punan o dugtungan ang mga patlang upang makabuo ng kaisipan batay sa iyong nararamdaman.
 20. 1. Ang birtud ay ang mabuting kilos na ginagawa ng tao upang isakatuparan ang ________________________. 2. Ang gawi ang unang hakbang sa paglinang ng _____________________________. 3. Ang gawi ay bunga ng paulit-ulit na pagsasakilos o pagsasagawa ng isang _____________________________. 4. Ang birtud ay hindi hiwalay sa isip at ______________________________________. 5. Ang birtud ay pagpapasyang gawin ang tama , na may tamang katwiran at sa tamang _____________________. Panuto: Dugtungan ang mga pahayag batay sa kahulugan ng Birtud upang mabuo ang diwa ng pangungusap.
 21. Quiz
 22. Panuto: Basahing Mabuti ang mga tanong o pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot.
 23. 1. Kinakailangan ang pagpipigil o pagkontrol sa sarili na maiwasan ang tukso o masamang gawain. ___________ 2. Ito ang birtud na nagpapatibay o nagpapatatag sa tao na harapin ang anumang pagsubok at panganib. ___________
 24. 3. Ito ay isang birtud na gumagamit ng kilos- loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para sa kanya, sinuman o anuman ang kaniyang katayuan sa buhay. ___________ 4. May kinalaman sa pag-uugali ng tao. Ito ay mga gawi na nagpapabuti sa tao. ___________
 25. 5. Itinuturing ito na ina ng mga birtud sapagkat ang pagsasabuhay ng ibang birtud ay dumadaan sa maingat na paghuhusga. Ang birtud na ito ay parehong intelektuwal at moral. ____________
 26. Checking
 27. Panuto: Basahing Mabuti ang mga tanong o pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang tamang sagot. 1. Kinakailangan ang pagpipigil o pagkontrol sa sarili na maiwasan ang tukso o masamang gawain. Pagtitimpi o temperance 2. Ito ang birtud na nagpapatibay o nagpapatatag sa tao na harapin ang anumang pagsubok at panganib. Katatagan 3. Ito ay isang birtud na gumagamit ng kilos-loob upang ibigay sa tao ang nararapat lamang para sa kanya, sinuman o anuman ang kaniyang katayuan sa buhay. Katarungan 4. May kinalaman sa pag-uugali ng tao. Ito ay mga gawi na nagpapabuti sa tao. Moral na birtud. 5. Itinuturing ito na ina ng mga birtud sapagkat ang pagsasabuhay ng ibang birtud ay dumadaan sa maingat na paghuhusga. Ang birtud na ito ay parehong intelektuwal at moral. Maingat na Paghuhusga (Prudence)
 28. Takdang aralin
 29. Panuto: Lumikha ng islogan, tula o awit na magbibigay kahalagahan sa paglinang at pagtataglay ng birtud. Gawin ito sa isang buong papel o bond paper.
 30. Thank you

Hinweis der Redaktion

 1. Ano ang Intelektwal na Birtud? Bakit kailangan itong linangin ng bawat tao?